ICT Ecosystem & Open Source Evolution    Effective Paradigm of Value Creation                 ม.ล. ลือ...
M.L. Luesak ChakrabandhuS&P Syndicate PLC         The Association of Thai OpenPositions             So...
S&P Value Creation Mapping    Quick win         Strategic win     MySQL for POS/datamarts   Business in...
Adoption Steps0 Resources   ประเมิน “กขคง” +Technical +Licenses/MA1 Users     สร้างความเข้าใจ open พอเพียงเพือส่วนรว...
OSS Financial Advantages• เงินลงทุนตำ่ากว่า เนื่องจากไม่มี software• ค่าบริการรายปีทเกี่ยวกับระบบ software ลดลง      ...
OSS Project Management Advantages• ผลตอบแทนของโครงการทีดีกว่า Higher ROI (R+ or I-)               ่• Project...
OSS Project Management Advantages• มีข้อมูลและเอกสารจำานวนมาก (public & community)• เพิมโอกาสสำาเร็จจากความยืดหยุ่นทีสูง ...
LibreOffice/ OpenOffice.org
Java Application on Linux (Ubuntu)           400+ outlets           supported by          ...
MySQL database handling billion rows of data
FOSS and Commercial OSS
Business Intelligence to end Business-IT divide      Business AnalystBusiness  Expected      1) Process    ...
Open Source Software & Paradigm Shift             Do you really know what             decision mak...
BI for Automated Internal Audit Processes             From millions lines of             reports t...
Change Leaders“Change … before you have to.”           Jack Welch                  15
Open Source is our Social Responsibility• ประหยัดเงินค่าซอฟต์แวร์ให้ประเทศ (How many machines in public and private secto...
Thai Open Source Federation (TOSF)           www.tosf.org• สมาคมไม่แสวงประโยชน์• ส่งเสริมการใช้งาน Open Source S...
Thank you   M.L. Luesak Chakrabandhu       luesak@snpfood.com            www.luesak.com       tw...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ICT Ecosystem & Open Source Evolution 2012

840 views

Published on

Summary slides about how to create business value and competitive advantages by using Open Source Software. The presentation content bases on success cases from S&P Syndicate PLC, a Thailand's leading restaurant and bakery chain. (ใช้ประกอบการบรรยายในการสัมมนา "Open Source Software ของฟรี มีดี ที่ควรใช้" จัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย)

Published in: Business

ICT Ecosystem & Open Source Evolution 2012

 1. 1. ICT Ecosystem & Open Source Evolution Effective Paradigm of Value Creation ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ M.L. Luesak Chakrabandhu IT Director DVP Business Development DVP Business Improvement Center S&P Syndicate Public Company Limited
 2. 2. M.L. Luesak ChakrabandhuS&P Syndicate PLC The Association of Thai OpenPositions Source Federation (www.tosf.org)IT Director Board & User Group CoordinatorDVP Business DevelopmentDVP Business Improvement Center Franchise and LicenseRoles Association (www.fla.or.th)Business Planning Team Honorable CommitteeHuman Resources CommitteeSupply Chain CommitteeRisk Management Team
 3. 3. S&P Value Creation Mapping Quick win Strategic win MySQL for POS/datamarts Business intelligence (BI) LibreOffice BI for auditing Alfresco (ECM) Linux POS Android Mobile Apps High availability DB E-Document on Tomcat One-stop service center Network managementValue Low hanging fruits Money pit Desktop applications Unnecessary migration More Linux servers Complicate OSS VoIP Obsolete OSS Vtiger CRM CMS (Joomla/Drupal) Resources/Time 3
 4. 4. Adoption Steps0 Resources ประเมิน “กขคง” +Technical +Licenses/MA1 Users สร้างความเข้าใจ open พอเพียงเพือส่วนรวม ่2 IT Team ไม่กลัว เรียนรู้ อยู่ขางส่วนรวมอย่างมันใจ ้ ่3 IT Platform ลดความหลากหลายของเทคโนโลยีโดยเร็ว4 Projects มองไกล มี Roadmap แต่อย่าเริ่มที่งานยาก 4
 5. 5. OSS Financial Advantages• เงินลงทุนตำ่ากว่า เนื่องจากไม่มี software• ค่าบริการรายปีทเกี่ยวกับระบบ software ลดลง ี่• ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล• ลด costs of ownership อื่น – Upgrading – System stability related – Hardware (price/performance)• ไม่มีค่าเสือมราคา (No asset no depreciation) ่ 5
 6. 6. OSS Project Management Advantages• ผลตอบแทนของโครงการทีดีกว่า Higher ROI (R+ or I-) ่• Project Manager มีอำานาจต่อรองมากขึ้น – ไม่ผูกติดกับผู้ให้บริการ ดูแลโดยบุคลากรภายในได้ – ไม่ถูกกดดันจากค่า software ราคาแพง• ลองก่อนได้เต็มที่ Try Before You Buy style• เริ่มโครงการเล็กๆ หรือทำาแบบค่อยเป็นค่อยไปได้• โอกาสใช้ OSS ผสมผสานกันหลายตัวเพื่อผลลัพท์ที่ดีทสด ี่ ุ Continue → 6
 7. 7. OSS Project Management Advantages• มีข้อมูลและเอกสารจำานวนมาก (public & community)• เพิมโอกาสสำาเร็จจากความยืดหยุ่นทีสูง ่ ่ – ตัวเลือกด้าน technology ที่หลากหลาย – ความยืดหยุ่นด้านภาษา – ค่าใช้จ่ายด้านการปรับปรุง user interface ที่ตำ่า• มาตรฐานเปิด ลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆทีมี และในอนาคต ่ 7
 8. 8. LibreOffice/ OpenOffice.org
 9. 9. Java Application on Linux (Ubuntu) 400+ outlets supported by a “7-man team”.
 10. 10. MySQL database handling billion rows of data
 11. 11. FOSS and Commercial OSS
 12. 12. Business Intelligence to end Business-IT divide Business AnalystBusiness Expected 1) Process Project Managementgoals business values improvement 2) Info as assets (Business Intel.) 3) System / Data & IT related App. Dev. Integration infrastructures IT System Analyst Copyright © 2010-2012 M.L. Luesak Chakrabandhu All Rights Reserved.
 13. 13. Open Source Software & Paradigm Shift Do you really know what decision makers want before you “improve” ?!! THE NEW PARADIGM “Information system for performance management first, application development later.”
 14. 14. BI for Automated Internal Audit Processes From millions lines of reports to “real-time and daily notifications”.
 15. 15. Change Leaders“Change … before you have to.” Jack Welch 15
 16. 16. Open Source is our Social Responsibility• ประหยัดเงินค่าซอฟต์แวร์ให้ประเทศ (How many machines in public and private sectors?)• ให้ผู้ดอยโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน ้• หยุด “Education Trial Edition” ทีเพิมรายจ่ายของประเทศในระยะยาว ่ ่• ใช้จ่ายอย่างระวัง ปันงบประมาณเพือสร้างคน (Invest on “Human ่ Capital”)• รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผานซอฟต์แวร์ ่• เสริมรากฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 16
 17. 17. Thai Open Source Federation (TOSF) www.tosf.org• สมาคมไม่แสวงประโยชน์• ส่งเสริมการใช้งาน Open Source Software (OSS)• ไม่ใช่เพียงการรวมตัวของผู้ขายสินค้าและให้บริการแต่เป็น Ecosystem ของ – กลุ่มวิจัย – กลุ่มการศึกษา – กลุ่มผูใช้ ้ – กลุ่มผูให้บริการ ้• ให้คำาปรึกษาและข้อมูลทีตรงไปตรงมา ่• ช่วยยกมาตรฐานและลดความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาระบบไอที 17
 18. 18. Thank you M.L. Luesak Chakrabandhu luesak@snpfood.com www.luesak.com twitter.com/chakrabandhu www.linkedin.com/in/luesak

×