Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Programa de Gobierno de Jorge Acevedo Peñaloza
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

[Www.sachdoanhtri.blogspot.com] -vuondensuhoanthien

Download to read offline

vươn đến sự hoàn thiện

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

[Www.sachdoanhtri.blogspot.com] -vuondensuhoanthien

 1. 1. =LJ =LJODU9ѬѪ1 Ĉӂ1 6Ӵ +2$º1 7+,(¦1 %(77(5 7+$1 *22 1
 2. 2. Bài D½X WUDÕL TXD EDR ËR¿L WKD WUH¼Q ËÐÎÒQJ ËÎÒL =LJ =LJODU YD½Q OXR¼Q NLH¼Q ËÌQK YÎÓLËLHºX PDÒ R¼QJ JRÉL ODÒ VÐÓ PH¾QK FXÕD PÆQK JLXÓS ËÎÏ QJÐÎÒL NKDÓF WKÐÉF KLH¾Q ÐÎÓF PÎ YDÒ WKHRËXR¿L PXÉF ËÇFK VR»QJ WR»W ËHÉS 9DÒ %HWWHU 7KDQ *RRG ËÐÎÉF YLH»W UD WÐÒ NLQK QJKLH¾P FXÕD KÎQ QDÄP EDÓQ KDÒQJ ODÒP GLH½Q JLDÕ WDÓF JLDÕ YDÒ GRDQK QKD¼Q ËDÔQJ FD»S WKH» JLÎÓL FXÕD R¼QJ VHÏJLXÓS EDÉQ ELH»W FDÓFK FKH» QJÐÉ QR½L VÎÉ KDÏL TXDÔQJ ËL QR½L OR D¼X YDÒ WD¼P OÓ WKD»W EDÉL ËH¿ YÐÎQËH»Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FDÕ YHº YD¾W FKD»W YDÒ WLQK WKDºQ VÐÓF NKRÕH YDÒ WD¼P KRºQe u7RÄL WLQ UDÊQJ %HWWHU 7KDQ *RRG VH× WKXÛF ÓDÇ EDÑQ NHÃW QRÃL ÓØÖÑF QKØ×QJ PDÝQK JKHÛSFXÝD QLHÂP ÓDP PHÄ WURQJ FXRÆF VRÃQJ FXÝD PÎQK YÖÛL QKDX WØÚQJ FKXÛW WØÚQJ FKXÛW PRÆW ÓHÇWKDÚQK TXDÝ PDÚ EDÑQ ÓDÑW ÓØÖÑF VH× ODÚ PRÆW EØÛF WUDQK KRDÚQ FKÈQK YÖÛL ÓD ÓXÝ QKØ×QJ PXÑF WLHÄXPDÚ EDÑQ NKDÛW NKDR YØÖQ ÓHÃQ v =LJ =LJODU 2
 3. 3. /¶º, *,¶», 7+,(¦8 9R»Q NKR¼QJ SKDÕL ODÒ PR¾W QJÐÎÒL KD QHÓ WUDÓQK QKÐÏQJ OÎÒL JLÎÓL WKLH¾X FKR SKHÓS WR¼LËÐÎÉF ER¾F EDÉFK ËR¼L FKXÓW YHº EDÕQ WKD¼Q YDÒ YHº ËÐÓD FRQ WLQK WKDºQ FXÕD PÆQK 7R¼L VLQK QDÄP WDÉL EDQJ $ODEDPD +RD .Ò +LODU +LQWRQ =LJODU ODÒ FDÓL WH¼QPDÒ ER» PHÉ WR¼L ËDÏ WDÅQJ FKR WR¼L QKÐQJ NKL EÐÎÓF YDÒR WXR¿L KRD QLH¼Q EDÉQ EHÒ WR¼L r YDÒ KYRÉQJ FDÕ EDÉQ QÐÏD r ËHºX JRÉL WR¼L ODÒ =LJ /LH¼Q WXÉF WURQJ VXR»W QKLHºX WKD¾S QLH¼Q TXD WR¼L ËDÏOÐX ODÉL GD»X FKD¼Q SKLH¼X ODÏQJ FXÕD PÆQK NKDÃS QÎL YÎÓL PRQJ PXR»Q PDQJ ËH»Q FKR PRÉLQJÐÎÒL EÇ TXH»W YÐÎQ WÎÓL PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ EDÂQJ FDÓFK WKÐÉF KLH¾Q ËLHºX WR»W ËHÉS QKD»WWURQJ NKDÕ QDÄQJ FXÕD KRÉ %D»W NH¿ WURQJ NKÇD FDÉQK FR¼QJ YLH¾F FXR¾F VR»QJ ULH¼QJ WÐ KD TXDQKH¾ FR¾QJ ËRºQJ WR¼L WÐÒQJ QRÓL YÎÓL KDÒQJ WULH¾X QJÐÎÒL UDÂQJ %DÑQ FRÛ WKHÇ FRÛ ; ˱ͫF WDÃW FDÝ PRÑLWKØÛ QHÃX EDÑQ ELHÃW JLXÛS QJØÖÚL NKDÛF ÓDÑW ; ˱ͫF ÓLHÂX KRÑ PXRÃQ 6DX EDÕ PÐÎL FKÇQ QDÄP VR»QJ WUH¼Q FXR¾F ËÎÒL QDÒ YDÒ YLH»W KÎQ KDL PÐÎL TXH¿QVDÓFK FKXH¼Q YHº [D¼ GÐÉQJ ËR¾QJ OÐÉF YDÒ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FXÏQJ QKÐ WKDP JLD YR¼ VR» FDÓFFXR¾F WRÉD ËDÒP KR¾L WKDÕR EDÒQ YHº FDÓFK WKÐÓF ËH¿ FRÓ PR¾W FXR¾F VR»QJ KDÉQK SKXÓF YDÒ WKDÒQKFR¼QJ JLÎÒ ËD¼ WR¼L FDÕP WKD» PÆQK FRÓ QKLHºX ËLHºX PXR»Q ER¾F EDÉFK FXÒQJ FDÓF EDÉQ KÎQ EDRJLÎÒ KH»W «RÓ FKÇQK ODÒ OÓ GR WR¼L ËDÅW EXÓW YLH»W %HWWHU 7KDQ *RRG + YRÉQJ QKÐÏQJ ËLHºX PDÒWR¼L FKLD VHÕ VDX ËD¼ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W ËR¾QJ OÐÉF FRÓ Ó QJKÍD ËR»L YÎÓL EDÉQ FXÏQJ QKÐ QRÓ WÐÒQJWKXÓF ËD¿ WR¼L WURQJ VXR»W PD» PÐÎL QDÄP TXD 7R¼L NKR¼QJ WKH¿ QKÎÓ FKÇQK [DÓF ODºQ ËDºX WLH¼Q WR¼L QRÓL FD¼X o7RÃW WRÃW ODËP p ODÒ NKL QDÒRQKÐQJ FKDÃF FKDÃQ ËLHºX QDÒ ËDÏ [DÕ UD WÐÒ OD¼X ODÃP URºL 6LQK UD YDÒ OÎÓQ OH¼Q ÎÕ PLHºQ 1DP YDÒVR»QJ ÎÕ 7H[DV WR¼L NKR¼QJ QKÎÓ FRÓ ELH»W EDR ODºQ PÆQK FRÓ QKÐÏQJ FXR¾F ËR»L WKRDÉL ËDÉL ORDÉLQKÐ o&KDÒR =LJ DÉR QDÒ DQK WKH» QDÒR"p 1JXH¼Q YDÄQ *RRG JRRG 3
 4. 4. o7R»W WR»W ODÃP &RÒQ DQK WKÆ VDR"p %DÉQ FRÓ WKD» QKÐÏQJ PD¿X ËR»L WKRDÉL QDÒ TXHQ WKXR¾F NKR¼QJ" &KDÃF ODÒ EDÉQ ËDÏ WÐÒQJQKLHºX ODºQ QRÓL WKH» EÎÕL ËRÓ ODÒ FDÓFK EDÉQ EHÒ [DÏ JLDR WKÐÎÒQJ QJDÒ YÎÓL QKDX ED»W NÒ QÎL ËD¼X 1KÐQJ ÎÕ PR¾W NKÇD FDÉQK QDÒR ËRÓ WR¼L QKD¾Q WKD» UDÂQJ oWR»Wp FKÐD SKDÕQ DÓQK ËXÓQJEDÕQ FKD»W FXÕD QKÐÏQJ ËLHºX WR¼L KD DL ËRÓ WURQJ FKXÓQJ WD ËDQJ FRÓ KD VHÏ FRÓ 1H»X PXR»Q FRÓPR¾W FXR¾F VR»QJ WURÉQ YHÉQ WKÆ FKXÓQJ WD SKDÕL VR»QJ oWKD¾W YLH¼Q PDÏQp QÐÏD 9D¾ QH¼Q ED¼ JLÎÒFRÓ DL KRÕL WR¼L UDÂQJ o&KDÚR =LJ DÑR QDÚ DQK WKHÃ QDÚR"p WR¼L VHÏ ËDÓS ODÉL WKH» QDÒ o.KRÄQJWKHÇ WRÃW KÖQ p &RÓ OHÏ QKLHºX QJÐÎÒL VHÏ UD»W QJDÉF QKLH¼Q NKL WKRDÉW QJKH FD¼X WUDÕ OÎÒL QDÒ 6RQJ FRÓQJÐÎÒL ËDÏ WKD¾W VÐÉ JKL QKÎÓ QRÓ &RÓ QJÐÎÒL FRÒQ OÌFK VÐÉ FDÕP ÎQ WR¼L YÆ ËDÏ PDQJ ODÉL FKR KRÉ VÐÉQD¼QJ ËÎÏ FDºQ WKLH»W YHº PDÅW WLQK WKDºQ WKD¾P FKÇ FRÓ QJÐÎÒL FRÒQ GXÒQJ QRÓ QKÐ FD¼X FÐÕD PLH¾QJWURQJ OXÓF ËR»L ËDÓS [DÏ JLDR FXÕD PÆQK «XÓQJ ODÒ FKXÓQJ WD NKR¼QJ QH¼Q ËDÓQK JLDÓ WKD»S VÐÓFPDÉQK FXÕD OÎÒL QRÓL &D¼X WUDÕ OÎÒL oNKRÄQJ WKHÇ WRÃW KÖQ p QKÐ PR¾W OÎÒL NKDÔQJ ËÌQK WÇFK FÐÉF FKRELH»W EDÉQ ODÒ DL YDÒ EDÉQ ËDQJ ÎÕ ËD¼X WURQJ WKÎÒL ËLH¿P KLH¾Q WDÉL 7X QKLH¼Q QH»X FKÀ QRÓL VXR¼QJUDÂQJ EDÉQ ËDQJ ÎÕ WUDÉQJ WKDÓL oNKRÄQJ WKHÇ WRÃW KÖQ p WKÆ ËLHºX ËRÓ FXÏQJ FKDÔQJ FRÓ Ó QJKÍD JÆEÎÕL OHÏ FXR¾F VR»QJ FXÕD EDÉQ FKÀ WKÐÉF VÐÉ WKD ËR¿L NKL EDÉQ KLH¿X ËÐÎÉF ËLHºX JÆ WDÉR QH¼Q PR¾WFXR¾F VR»QJ oYLH¼Q PDÏQp YDÒ YD¾Q GXÉQJ QRÓ YDÒR FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK &RÓ ED ËLHºX FKÇQK H»X WDÉR QH¼Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ ËRÓ ODÒ QLHÂP ÓDP PHÄFKDÛ ERÝQJ QRÅ OØÑF KHÃW PÎQK YDÒ PXÑF ÓÏFK FXRÃL FXÚQJ 7R¼L FKR UDÂQJ NKR¼QJ DL FRÓ WKH¿ GX WUÆËÐÎÉF ËR¾QJ OÐÉF FXÕD PÆQK WURQJ PR¾W WKÎÒL JLDQ GDÒL PDÒ NKR¼QJ KLH¿X URÏ ED NKDÓL QLH¾P WUH¼Q7R¼L FXÏQJ FKR UDÂQJ NKR¼QJ DL WKXÉ KÐÎÕQJ PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ PDÒ NKR¼QJ FDºQ ËH»Q PR¾WËR¾QJ OÐÉF QDÒR «LHºX FR»W ORÏL FXÕD TXH¿Q VDÓFK QDÒ FKÇQK ODÒ FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FKÀ ËH»Q YÎÓL EDÉQNKL EDÉQ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ ËÇFK WKÐÉF FR» JDÃQJ ODÒP YLH¾F KH»W PÆQK YDÒ KRDÒQ WKDÒQK 1JXH¼Q YDÄQ %HWWHU 7KDQ *RRG 4
 5. 5. PXÉF ËÇFK VR»QJ 7R¼L NKR¼QJ QJDÉL QJDºQ WKR¿ OR¾ YÎÓL FDÓF EDÉQ UDÂQJ PXÉF ËÇFK FXÕD WR¼L FKÇQK ODÒNKÎL GD¾ QLHºP NKDÓW NKDR YHº PR¾W FXR¾F VR»QJ QKÐ WKH» WURQJ FRQ QJÐÎÒL EDÉQ «LHºX TXDQ WURÉQJ ODÒ FKXÓQJ WD SKDÕL WÆP FDÓFK NH»W QR»L ED H»X WR» ËDP PH¼ FKDÓERÕQJ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK YDÒ PXÉF ËÇFK WR»L WKÐÎÉQJ ODÉL YÎÓL QKDX XÒ ODÒ WURQJ FDÓF KRDÉW ËR¾QJWKH¿ WKDR NLQK GRDQK QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF KRÉF JLDÓR GXÉF SKXÉF YXÉ FR¾QJ ËRºQJ WR¼LNKR¼QJ WLQ FRÓ QJÐÎÒL QDÒR ODÒP YLH¾F KH»W VÐÓF PÆQK PDÒ ODÉL NKR¼QJ PDÕ PD FRÓ PR¾W FKXÓW ËDPPH¼ 7UH¼Q EÐÎÓF ËÐÎÒQJ YÐÎQ ËH»Q FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ UD»W FRÓ WKH¿ EDÉQ VHÏ JDÅS WKD»W EDÉL VHÏQDÕQ ORÒQJ WKRDÓL FKÇ EÌ OÎÉL GXÉQJ EÌ EDÉQ EHÒ FKÎL NKDÄP EÌ YDÃW NLH¾W FDÕ WLHºQ WDÒL OD½Q VÐÓFOÐÉFe ÐÎÒQJ QKÐ OXÓF QDÒR FXÏQJ FRÓ QKÐÏQJ QJXH¼Q QKD¼Q UD»W WKXH»W SKXÉF NKLH»Q FKXÓQJ WDSKDÕL FKXÒQ EÐÎÓF YDÒ PXR»Q EXR¼QJ ERÕ 1KÐÏQJ OXÓF QKÐ YD¾ QH»X NKR¼QJ FRÓ QLHºP ËDP PH¼WKÐÉF VÐÉ FRÓ WKH¿ EDÉQ VHÏ ERÕ FXR¾F QÐÕD FKÐÒQJ «RÓ FKÇQK ODÒ OÓ GR WDÉL VDR QLHºP ËDP PH¼ ODÉL ODÒËLHºX WLH¼Q TXH»W FDºQ FRÓ WURQJ ED H»X WR» NH¿ WUH¼Q 7LH»S ËH»Q ODÒ VÐÉ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK «LHºX QDÒ SKXÉ WKXR¾F UD»W QKLHºX YDÒR QLHºP ËDPPH¼ WÇQK NLH¼Q QKD½Q ORÒQJ TXH»W WD¼P YDÒ WKDÓL ËR¾ VDÖQ VDÒQJ ODÒP YLH¾F FKR ËH»Q NKL EDÉQ FRÓWKH¿ YD¾Q KDÒQK PRÉL FR½ PDÓ PR¾W FDÓFK WUÎQ WUX QKÐ Ó 1R½ OÐÉF KH»W PÆQK WKÐÉF VÐÉ FKÌX DÕQKKÐÎÕQJ WÐÒ QKÐÏQJ H»X WR» QKÐ WKH¿ FKD»W WLQK WKDºQ FR¼QJ YLH¾F YDÒ JLD ËÆQK FXÕD EDÉQ <H»X WR» WKÐÓ ED r PXÉF ËÇFK r FKÇQK ODÒ FKÆD NKRÓD PÎÕ UD PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ7R¼L SKDÕL WKÐÒD QKD¾Q UDÂQJ ËD¼ ODÒ PR¾W YD»Q ËHº NKR¼QJ KHº ËÎQ JLDÕQ FKXÓW QDÒR R QKÐÏQJ UDÒRFDÕQ WÐÒ SKÇD JLD ËÆQK YDÒ NKDÕ QDÄQJ WDÒL FKÇQK KDÉQ KHÉS FRÓ WKH¿ VHÏ UD»W NKRÓ NKDÄQ QH»X EDÉQPXR»Q FKXH¿Q KÐÎÓQJ YDÒ EDÃW WD YDÒR WKÐÉF KLH¾Q QKÐÏQJ ËLHºX PÆQK KDÂQJ D»S XÕ PRQJ PXR»Q9D¼QJ ËXÓQJ ODÒ NKRÓ NKDÄQ WKD¾W ËD»e QKÐQJ ËRÓ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ YLH¾F ED»W NKDÕ WKL 7R¼L WLQFKDÃF UDÂQJ QH»X EDÉQ WKÐÉF VÐÉ ËDP PH¼ PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ YDÒ QH»X EDÉQ [HP ËRÓ ODÒ VÐÓ PH¾QKPDÒ EDÉQ SKDÕL KRDÒQ WKDÒQK r WKÆ EDÉQ VHÏ ODÒP ËÐÎÉF &KXÓQJ WD VHÏ EDÒQ OXD¾Q VD¼X YHº PXÉF ËÇFK WÐÒ ËÌQK QJKÍD FKR ËH»Q FDÓFK WKÐÓF [DÓFËÌQK PXÉF ËÇFK 9DÒ PXÉF ËÇFK FRÓ WKH¿ WKD ËR¿L FXR¾F ËÎÒL FKXÓQJ WD QKÐ WKH» QDÒR" 5
 6. 6. 7KH» QH¼Q NKL ËRÉF ËH»Q 3KDºQ ,,, FXÕD TXH¿Q VDÓFK QDÒ r 0XÉF ËÇFK FXÕD FXR¾F VR»QJYLH¼Q PDÏQ r EDÉQ VHÏ NKDÓP SKDÓ UD QKÐÏQJ ËLHºX WKXÓ YÌ YDÒ ËR¾F ËDÓR PDÒ UD»W ÇW GLH½Q JLDÕ TXDQWD¼P 7UÐÎÓF NLD WR¼L FXÏQJ WKH» r QKÐQJ ËRÓ ODÒ JLDL ËRDÉQ ËDºX WURQJ VÐÉ QJKLH¾S FXÕD WR¼L &RÒQED¼ JLÎÒ WR¼L ËDÏ QKD¾Q UD FKD¼Q JLDÓ WUÌ YDÒ WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD YLH¾F [DÓF ËÌQK PXÉF ËÇFK WR»LWKÐÎÉQJ FXÕD FXR¾F VR»QJ QRÓ ËDÏ FKR WR¼L Ó QLH¾P YHº QKD¼Q VLQK YHº FXR¾F ËÎÒL PDÒ WR¼L ËDÏ WUDÕLTXD YDÒ WR¼L YD½Q VHÏ FRÒQ WLH»S WXÉF WURQJ FXR¾F KDÒQK WUÆQK FXÕD ËÎÒL PÆQK «RÓ ODÒ OÓ GR WR¼L PXR»QQRÓL UDÂQJ WR¼L FDÕP WKD» QKÐ PÆQK FKÀ YÐÒD PÎÓL EDÃW ËDºX 7R¼L YD½Q FKÐD WKÐÉF KLH¾Q ; ѭӧF PR¾WSKDºQ WURQJ PXÉF ËÇFK OÎÓQ ODR WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD WR¼L «LHºX ËRÓ NKLH»Q WURQJ WR¼L OXR¼Q KLH¾QKÐÏX PR¾W ËR¾QJ OÐÉF PDÉQK PHÏ 7R¼L PRQJ EDÉQ FXÏQJ FRÓ ËÐÎÉF ËR¾QJ OÐÉF QKÐ YD¾ r ËH¿ VR»QJWURÉQ YHÉQ YÎÓL QLHºP ËDP PH¼ ËH¿ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK YDÒ ËDÉW ËÐÎÉF QKÐÏQJ JÆ PDÒ EDÉQ FKR ODÒPXÉF ËÇFK FXÕD FXR¾F ËÎÒL 7R¼L ËDÏ FR» JDÃQJ YLH»W TXH¿Q VDÓFK QDÒ EDÂQJ VÐÉ QKÐÏQJ NLQK QJKLH¾P WKÐÉF WLH½Q YDÒ FRÓÓ QJKÍD QKD»W FXÕD PÆQK %ÎÕL OHÏ WR¼L PXR»Q FKLD VHÕ YÎÓL EDÉQ QKÐÏQJ ËLHºX ËDÏ FRÓ DÕQK KÐÎÕQJËH»Q WR¼L YDÒ ËH»Q KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL NKDÓF QÐÏD WURQJ QKLHºX QDÄP TXD +DÏ OXR¼Q PDQJ WKHLREH¼Q PÆQK PR¾W TXH¿Q VR¿ WD ËLH¾Q WÐÕ KD PR¾W [D»S JLD» JKL FKXÓ WURQJ NKL ODºQ JLÎÕ WÐÒQJWUDQJ WURQJ TXH¿Q VDÓFK QDÒ 7URQJ TXDÓ WUÆQK ËRÉF QH»X EDÉQ QKD¾Q WKD» PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ FRÓÓ QJKÍD ËR»L YÎÓL EDÕQ WKD¼Q r PR¾W Ó WÐÎÕQJ PR¾W NKDÓL QLH¾P PR¾W NH» KRDÉFK PR¾W JLDÓ WUÌ PR¾WOÓ GR PR¾W ËLHºX ËXÓQJ ËDÃQe r WKÆ KDÏ YLH»W UD QJD 1KÐÏQJ OXÓF EDÉQ FRÓ FKXÓW WKÎÒL JLDQUDÕQK UR½L WURQJ QKÌS VR»QJ ED¾Q UR¾Q YDÒ KR»L KDÕ QDÒ r WURQJ OXÓF EÌ NHÉW [H FKÎÒ ËLH¾Q WKRDÉLQJRºL WURQJ SKRÒQJ ËÎÉL FXÕD EDÓF VÍ WUÐÎÓF NKL FKÆP YDÒR PR¾QJ ËHÉS FXÕD ËH¼P GDÒL r KDÏ ËRÉFODÉL QKÐÏQJ ËLHºX EDÉQ ËDÏ JKL FKHÓS ËÐÎÉF +DÏ FR» JDÃQJ GX WUÆ QKÐ YD¾ WURQJ QJDÒ WLH»SWKHR YDÒ QKÐÏQJ WKD ËR¿L VHÏ ODºQ OÐÎÉW ËH»Q YÎÓL EDÉQ 9LH¾F GXQJ QDÉS QKÐÏQJ Ó WÐÎÕQJ PÎÓLFXÏQJ JLR»QJ QKÐ ËLHºX FKÀQK WKDQJ D¼P WURQJ FKLH»F ËDÒQ GÐÎQJ FDºP YD¾ r EDÉQ VHÏ GDÉ FKRWUÇ RÓF YDÒ FÎ WKH¿ FXÕD PÆQK ODÒP QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ FKXÓQJ FKÐD EDR JLÎÒ ODÒP WUÐÎÓF ËD¼ 5RºLEDÉQ VHÏ KDÒQK ËR¾QJ QKÐ WKH¿ FKXÓQJ ODÒ EDÕQ FKD»W FRQ QJÐÎÒL EDÉQ YD¾ 7KH» QKÐQJ FKR ËH»QOXÓF QDÒ EDÉQ YD½Q SKDÕL GX WUÆ ËR¾QJ OÐÉF FXÕD PÆQK EDÂQJ QKÐÏQJ oEÇ NÇSp FRÓ WURQJ [D»S JLD»JKL FKXÓ FXÕD EDÉQ 6
 7. 7. 7R¼L WLQ UDÂQJ %HWWHU 7KDQ *RRG VHÏ WKXÓF ËD¿ EDÉQ NH»W QR»L ËÐÎÉF QKÐÏQJ PDÕQK JKHÓSFXÕD QLHºP ËDP PH¼ WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK YÎÓL QKDX WÐÒQJ FKXÓW WÐÒQJ FKXÓW PR¾W ËH¿WKDÒQK TXDÕ PDÒ EDÉQ ËDÉW ËÐÎÉF VHÏ ODÒ PR¾W EÐÓF WUDQK KRDÒQ FKÀQK YÎÓL ËDº ËXÕ QKÐÏQJ PXÉF WLH¼XPDÒ EDÉQ NKDÓW NKDR YÐÎQ ËH»Q 7R¼L PRQJ UDÂQJ EDÉQ VHÏ NKDÓP SKDÓ ËÐÎÉF PXÉF ËÇFK WKD¾W VÐÉ PDÒ FXR¾F VR»QJ ËDÏ JLDRSKRÓ FKR EDÉQ r ËRÓ ODÒ NKÎL JÎÉL QLHºP ËDP PH¼ WURQJ EDÉQ YDÒ NKLH»Q EDÉQ OXR¼Q QR½ OÐÉF KH»WPÆQK D½X FKR EDÉQ NKDÓP SKDÓ UD PXÉF ËÇFK ËRÓ QJD WURQJ QKÐÏQJ WUDQJ ËDºX WLH¼Q KD VDXNKL EDÉQ ËRÓQJ ODÉL WUDQJ VDÓFK FXR»L FXÒQJ WR¼L WLQ UDÂQJ TXH¿Q VDÓFK QDÒ VHÏ JLXÓS EDÉQ WDÉR UDPR¾W FXR¾F VR»QJ PDÒ EDÉQ KDÂQJ DR ÐÎÓF r PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ =LJ =LJODU 7
 8. 8. 3+$¢1 1,(¢0 ³$0 0(¤9(¢ 02¦7 &82¦& 62£1* 9,(¤1 0$·1 8
 9. 9. +$º1+ 75®1+ &8½$ 1,(¢0 ³$0 0(¤ .LQK QJKLHÆP FKR WKDà UDÊQJ WKDÚQK FRÄQJ SKXÑ WKXRÆF YDÚR QKLHÆW KXHÃW QKLHÂX KÖQ YDÚRNKDÝ QDÌQJ FXÝD PRÆW QJØÖÚL 7KDÚQK FRÄQJ FKÈ PÈP FØÖÚL YÖÛL QKØ×QJ DL ELHÃW FRÃQJ KLHÃQ KHÃWPÎQK FKR FRÄQJ YLHÆF FDÝ YH WKHÇ [DÛF ODÅQ WDÄP KRÂQ &+$5/(6 %8;721 /RÚQJ QKLHÆW WÎQK PXÚ TXDÛQJ VH× VÖÛP NKLHÃQ WD SKDÝL UXÛW OXL WURQJ KRÇ WKHÑQ WURQJ NKLÓRÛ VØÑ NLHÄQ ÓÔQK ÓØÖÑF WDÑR QHÄQ WØÚ QKØ×QJ QJXHÄQ WDËF YØ×QJ YDÚQJ VH× JLXÛS WD KLHÄQ QJDQJQKØ PR×P ÓDÛ WUØÖÛF QKØ×QJ FÖQ VRÛQJ GØ× :,//,$0 *851$// &RQ QJØÖÚL GDÚQK FDÝ ÓÖÚL FXÛF FXQJ WDÆQ WXÑ FKR QLHÂP ÓDP PHÄ FXÝD PÎQK WKD YÎ EDËWQLHÂP ÓDP PHÄ SKDÝL SKXÑF YXÑ KRÑ 6,5 5,&+$5 67((/( 9
 10. 10. LHºP ËDP PH¼ WKÐÎÒQJ EÌ FKXÓQJ WD [HP QKHÉ KD ËDÓQK JLDÓ WKD»S QKÐQJ NÒ 1 WKÐÉF ËRÓ FKÇQK ODÒ ËR¾QJ OÐÉF TXDQ WURÉQJ QKD»W WKXÓF ËD¿ FRQ QJÐÎÒL YÐÎQ ËH»Q WKDÒQK FR¼QJ 0R¾W KRÉF VLQK FRÓ FKÀ VR» ,4 WUXQJ EÆQK FRÓ WKH¿ ËDÉW ËÐÎÉF NH»W TXDÕ KRÉF WD¾S [XD»W VDÃF PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q WKÐÎÒQJ WKÐÎÒQJ ED¾F WUXQJ FRÓ WKH¿ ËDÉW ËÐÎÉF WKDÒQK WÇFK [XD»W VDÃF WURQJ WKL ËD»X ËRÓ ODÒ QKÎÒ QLHºP ËDP PH¼ &KR GXÒ FRÓ QKÐÏQJ KDÉQ FKH» QKD»W ËÌQK YHº WKH¿ FKD»W QDÄQJ OÐÉF KD JDÅS SKDÕLQKÐÏQJ FKÐÎÓQJ QJDÉL NKLH»Q FKXÓQJ WD SKDÕL FKXÒQ EÐÎÓF WKÆ FKÇQK QLHºP ËDP PH¼ VHÏ QD¼QJ ËÎÏYDÒ ËÐD FKXÓQJ WD QKÐÏQJ ËÀQK FDR FXÕD FXR¾F ËÎÒL 1ÐÎÓF 0Ï JLDÒQK ËÐÎÉF ËR¾F OD¾S FKÇQK ODÒ QKÎÒ YDÒR QLHºP ËDP PH¼ VÐÉ NKDR NKDÓW WÐÉGR FXÕD FDÓF ED¾F WLHºQ ER»L WKÎÒL OD¾S TXR»F 0RÉL VÐÉ SKXÉF KÐQJ WR¼Q JLDÓR ËHºX EDÃW QJXRºQ WÐÒQLHºP ËDP PH¼ FKDÓ ERÕQJ QKÐ OXÓF NKÎÕL WKXÕ FXÕD QRÓ 3KRQJ WUDÒR YDÒ WÐ WÐÎÕQJ QKD¼Q TXHºQWDÉL 0Ï ËÐÎÉF WKXÓF ËD¿ EÎÕL QLHºP ËDP PH¼ FXÕD 0DUWLQ /XWKHU .LQJ -U YDÒ QKLHºX QKDÒ KRÉDWËR¾QJ QKD¼Q TXHºQ NKDÓF 1LHºP ËDP PH¼ [ÐÓQJ ËDÓQJ ËÐÎÉF JKL QKD¾Q QKLHºX KÎQ ED»W FÐÓ VÐÉNLH¾Q QDÒR ËÐÎÉF QKDÃF ËH»Q WURQJ VÐÕ VDÓFK QKD¼Q ORDÉL 7R¼L WLQ UDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ ËRÓQJ PR¾W YDL WURÒ TXDQ WURÉQJ WURQJ WD»W FDÕ QKÐÏQJ WKDÒQKWÐÉX PDÒ FRQ QJÐÎÒL WÐÒQJ ËDÉW ËÐÎÉF &D¼X WUDÕ OÎÒL FKR FD¼X KRÕL o%DÑQ ODÚ DL YDÚ EDÑQ ODÚP JÎ"v VHÏ[DÓF ËÌQK QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ VÐÉ FDR TXÓ KD FKÀ ODÒ VÐÉ ÇFK NÕ FDÓ QKD¼Q 9LH¾F QKD¾QWKÐÓF YDÒ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ ODÒ FDÕ PR¾W FXR¾F KDÒQK WUÆQK FKÐÓ NKR¼QJ SKDÕL FKÀ ËÎQWKXDºQ ODÒ PR¾W QKDÓW FDÃW [XH¼Q QJDQJ FXR¾F ËÎÒL 0R¾W NKL ËDÏ [DÓF ËÌQK YDÒ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºPËDP PH¼ EDÉQ SKDÕL WXD¼Q WKHR PR¾W WLH»Q WUÆQK QKD»W ËÌQK YDÒ QR½ OÐÉF NKR¼QJ QJÐÒQJ QJKÀ WKÆEDÉQ PÎÓL FKDÉP ËÐÎÉF ËÇFK ËH»Q 0R¾W ËDP PH¼ FDR TXÓ VHÏ PDQJ ODÉL QLHºP YXL WR OÎÓQ YDÒQKÐÏQJ SKDºQ WKÐÎÕQJ [ÐÓQJ ËDÓQJ FKR FDÓ QKD¼Q EDÉQ ËRºQJ WKÎÒL FXÏQJ ODÒ PR¾W ËRÓQJ JRÓS OÎÓQFKR [DÏ KR¾L 7R¼L VHÏ NH¿ FKR EDÉQ QJKH FKXH¾Q YHº KDL FRQ QJÐÎÒL ËDº ORÒQJ ËDP PH¼ YDÒ QKLH¾WKXH»W YÎÓL [XD»W SKDÓW ËLH¿P FRÓ SKDºQ WDºP WKÐÎÒQJ r WKD¾P FKÇ [HÓW KRDÒQ FDÕQK FXÕD KRÉ OXÓF ËRÓ ,4 r ,QWHOOLJHQW 4XRWLHQW &KÀ VR» WKR¼QJ PLQK 10
 11. 11. QKLHºX QJÐÎÒL FKR UDÂQJ KRÉ NKR¼QJ WKH¿ QDÒR FRÓ ËÐÎÉF WKDÒQK FR¼QJ 1KÐQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕDKRÉ WURQJ FR¼QJ YLH¾F FKXH¼Q PR¼Q ËDÏ NKDÔQJ ËÌQK KXÒQJ KRºQ TXDQ ËLH¿P ÓDP PHÄ ÓØÖÑF QXRÄLGØÖ×QJ YDÚ SKDÛW WULHÇQ WKHR WKÖÚL JLDQ VH× ÓØD FRQ QJØÖÚL OHÄQ ÓHÃQ ÓÈQK WKDÚQK FRÄQJ &D¼XFKXH¾Q FXÕD KRÉ VHÏ FKR EDÉQ QLHºP WLQ YHº QLHºP ËDP PH¼ ËDQJ D¿Q NÇQ YDÒ FKÎÒ ËÐÎÉF JLDÕLSKRÓQJ WURQJ FKÇQK EDÉQ*,$£& 0¶ %$£7 7¸½ 1JXRºQ FDÕP KÐÓQJ ODÒ H»X WR» WKHQ FKR»W WUH¼Q EÐÎÓF ËÐÎÒQJ NKDÓP SKDÓ UD QLHºP ËDPPH¼ «R»L YÎÓL HEELH 0DFRPEHU QRÓ [XD»W SKDÓW WÐÒ PR¾W VÐÉ NLH¾Q ËDX EXRºQ VÐÉ UD ËL FXÕDDYLG PR¾W QJÐÎÒL WKD¼Q H¼X FXÕD EDÒ YÆ EH¾QK XQJ WKÐ PDÓX &DÓL FKH»W FXÕD DYLG ËDÏ DÕQKKÐÎÕQJ VD¼X VDÃF ËH»Q HEELH 6DX OH½ WDQJ EDÒ WKR¿ OR¾ oÐÎÒQJ QKÐ 7KÐÎÉQJ ËH» ËDQJ QRÓL YÎÓLWR¼L UDÂQJ WR¼L NKR¼QJ WKH¿ WUÆ KRDÏQ QKÐÏQJ ÐÎÓF PÎ FXÕD PÆQK OD¼X KÎQ QÐÏD 7UÐÎÓF ËD¼ WR¼L FÐÓYLH¾Q KH»W OÓ GR QDÒ ËH»Q OÎÒL EDÒR FKÐÏD QRÉ UDÂQJ WR¼L QKD»W ËÌQK VHÏ ODÒP ËLHºX ËRÓ NKLe p 7KÐÉFYD¾ FKÀ NKL DYLG TXD ËÎÒL EDÒ PÎÓL QJR¾ UD UDÂQJ QJDÒ PDL NKR¼QJ SKDÕL OXÓF QDÒR FXÏQJ ËH»QYDÒ KR¼P QD FKÇQK ODÒ OXÓF WD SKDÕL WKHR ËXR¿L ÐÎÓF PÎ FXÕD PÆQK 7UÐÎÓF ËRÓ FRÓ ODºQ EDÒ ËH»Q WKDÄP DYLG WDÉL EH¾QK YLH¼Q QÎL R¼QJ QDÂP ËLHºX WUÌ 9Æ PDÃFFKÐÓQJ NKRÓ ËRÉF QH¼Q EDÒ JDÅS UD»W QKLHºX NKRÓ NKDÄQ NKL ODºQ WKHR FDÓF EDÕQJ FKÀ GD½Q YDÒR EH¾QKYLH¾Q 6DX PR¾W KRºL ËL ORÒQJ YRÒQJ PDÒ NKR¼QJ WÆP UD SKRÒQJ EH¾QK FXÕD R¼QJ EDÒ WKD»W YRÉQJ YDÒËDÒQK KRÕL KRÕL ËÐÎÒQJ PR¾W EDÓF VÍ QRÉ &KÇQK FD¼X WUDÕ OÎÒL FXÕD YÌ EDÓF VÍ ËDÏ FKR EDÒ PR¾W Ó QLH¾PYHº FXR¾F ËÎÒL 2œQJ QRÓL o%DÒ KDÏ ËL KH»W KDÒQK ODQJ QDÒ YDÒ UHÏ SKDÕL 6DX ËRÓ ËL TXD FDÓQK FÐÕDFRÓ EDÕQJ ËHº m7XHÆW ÓRÃL FDÃP YDÚRtp HEELH QRÓL UDÂQJ JLÎÒ ËD¼ EDÒ GDÒQK KH»W SKDºQ ËÎÒL FRÒQ ODÉL FXÕD PÆQK ËH¿ EÐÎÓF TXDQKÐÏQJ FDÓQK FÐÕD ËRÓQJ NÇQ r EÎÕL QJDÒ KR¼P ËRÓ EDÒ ËDÏ NKDÓP SKDÓ UD PÆQK FRÓ WKH¿ ODÒP ËÐÎÉFËLHºX D»4 HEELH 0DFRPEHU VLQK QDÄP PR¾W QÐÏ WDÓF JLDÕ QR¿L WLH»QJ QJÐÎÒL 0Ï YÎÓL KÎQ WULH¾X EDÕQ VDÓFK ËDÏ ËÐÎÉF LQ WUH¼Q WRDÒQ WKH» JLÎÓL 11
 12. 12. 7KÎÒL WUXQJ KRÉF FXÕD HEELH NKR¼QJ KHº GH½ GDÒQJ JÆ %DÒ NKR¼QJ WKH¿ JLDÒQK ËÐÎÉF VXD»WKRÉF ER¿QJ ËH¿ KRÉF WLH»S OH¼Q FDR ËDÔQJ 9Æ WKH» EDÒ ËDÏ VR»QJ QKÐ QKLHºX SKXÉ QÐÏ WUHÕ NKDÓF WURQJWKD¾S QLH¼Q r NH»W KR¼Q YDÒ VLQK FRQ 7URQJ YRÒQJ QDÄP QDÄP VDX ËRÓ EDÒ VLQK ER»Q ËÐÓD FRQ.KL FRÒQ ODÒ PR¾W EDÒ PHÉ FKÀ OR YLH¾F QR¾L WUÎÉ EDÒ ËDÏ WÐÒQJ DR ÐÎÓF PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ VHÏ YLH»WVDÓFK QKÐQJ ODÉL NKR¼QJ EDR JLÎÒ QJKÍ ËLHºX QDÒ FRÓ WKH¿ [DÕ UD *LÎÒ ËD¼ EDÒ WLQ FKDÃF UDÂQJPÆQK VHÏ NKR¼QJ WKH¿ WLH»S WXÉF ODÒP ËLHºX JÆ NKDÓF QJRDÒL YLH¾F WKHR ËXR¿L QKÐÏQJ ÐÎÓF PÎ %DÒ ËDÏWKXH»W SKXÉF FKRºQJ EDÒ JLXÓS EDÒ WKÐÕ VÐÓF YÎÓL FR¼QJ YLH¾F YLH»W ODÓFK %DÒ WKXH¼ PR¾W FKLH»F PDÓËDÓQK FKÐÏ YDÒ ËDÅW QRÓ WUH¼Q FKLH»F EDÒQ DÄQ WURQJ QKDÒ EH»S ËH¿ oVDÓQJ WDÓFp QKÐÏQJ OXÓF PDÅW EDÒQNKR¼QJ SKDÕL oSKXÉF YXÉp FDÓF EÐÏD DÄQ FKR JLD ËÆQK EDÒ .KL NH¿ YHº FXR¾F ËÎÒL PÆQK HEELH QKD»Q PDÉQK UDÂQJ KRDÒQ FDÕQK NKR¼QJ FKR SKHÓSEDÒ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QKDÒ YDÄQ &DÓF FXÉ WR¿ FXÕD EDÒ YR»Q ODÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL QKD¾S FÐ FKD EDÒ FKÐDKRÉF KH»W WUXQJ KRÉF YDÒ ODÒ PR¾W WXÒ QKD¼Q FKLH»Q WUDQK WURQJ 7KH» FKLH»Q ,, &KR ËH»Q QD EDÒYD½Q WÐÉ QKD¾Q PÆQK ODÒ PR¾W oQJÐÎÒL YLH»W FKÇQK WDÕ FRÓ VDÓQJ WDÉRp YDÒ NKDÔQJ ËÌQK PÆQK NKR¼QJFRÓ QKÐÏQJ WR» FKD»W FDºQ WKLH»W FXÕD PR¾W QKDÒ YDÄQ QJRDÒL PR¾W JLD»F PÎ FKDÓ ERÕQJ WÐÒ WD¾Q WD¼PFDQ .KL OXÏ WUHÕ ËL KRÉF VXR»W QJDÒ WKÆ EDÒ PHÉ VLH¼X ËDÔQJ ODÉL WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QKDÒ YDÄQ WUHÕWDÉL JLD YD¾W OR¾Q YÎÓL QKÐÏQJ Ó WÐÎÕQJ ËDQJ ED ER¿QJ QKDÕ PXÓD WURQJ ËDºX YDÒ QKÐÏQJ WKÐÉF WH»NKDÃW NKH FXÕD FXR¾F VR»QJ o1KÐÏQJ OÎÒL WÐÒ FKR»L LQ VDÓFK WÐÒ QKÐÏQJ QKDÒ [XD»W EDÕQ FÐÓ OLH¼Q WXÉFJÎÕL YHº p %DÒ NH¿ ODÉL o«R¼L NKL WR¼L FRÓ FDÕP JLDÓF QKÐ WKH¿ FKXÓQJ GR¾L QJÐÎÉF QJD OD¾S WÐÓF YDÒRËDºX PÆQK WUH¼Q ËÐÎÒQJ YHº OXÓF WR¼L EÐÎÓF UD NKRÕL EÐX ËLH¾Q PR½L NKL JÎÕL ËL PR¾W ËHº QJKÌ ËH»QPR¾W QKDÒ [XD»W EDÕQ NKDÓF DQK VDÓFK QKÐÏQJ OÎÒL WÐÒ FKR»L QJDÒ FDÒQJ GDÒL UDep 1KÐQJ URºLVDX QDÄP QDÄP WUÎÒL ËDÂQJ ËDÖQJ FXR»L FXÒQJ WKÆ WDÓF SKD¿P ËDºX WD FXÕD EDÒ ËDÏ ËÐÎÉF [XD»W EDÕQ HEELH ËDÏ QJKH WR¼L GLH½Q WKXH»W WDÉL 7DFR PD RPH YDÒR QDÄP %DÒ NH¿ UDÂQJ EXR¿L GLH½Q WKXH»W ËDÏ NKLH»Q EDÒ YR¼ FXÒQJ [XÓFËR¾QJ YDÒ FRÓ QKÐÏQJ DÕQK KÐÎÕQJ ËDÓQJ NH¿ ËR»L YÎÓL FXR¾F ËÎÒL EDÒ HEELH QKD¾Q UD PÆQK FKÀPÎÓL WLH»S FD¾Q ËÐÎÉF SKDºQ QR¿L FXÕD PR¾W WDÕQJ EDÄQJ ËH¿ FRÓ WKH¿ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W WDÓF JLDÕ QR¿LWLH»QJ 9DÒR WKÎÒL ËLH¿P ËRÓ QKÐÏQJ TXH¿Q VDÓFK FXÕD EDÒ VDX YDÒL WXDºQ OH½ SKDÓW KDÒQK YD½Q FRÒQ 12
 13. 13. QDÂP ËDº WUH¼Q FDÓF NH¾ VDÓFK 9LH¾F SKDÓW KDÒQK JDÅS QKLHºX NKRÓ NKDÄQ 6R» OÐÎÉQJ EDÕQ LQ FXÏQJUD»W JLÎÓL KDÉQ 9LH¾F EDÒ FRÓ WH¼Q WURQJ GDQK VDÓFK QKÐÏQJ WDÓF JLDÕ FRÓ VDÓFK EDÓQ FKDÉ QKD»W FKÀ ODÒFKXH¾Q KRDQJ WÐÎÕQJ 7X YD¾ HEELH 0DFRPEHU NKR¼QJ FKD»S QKD¾Q ODÓL QJRÒL EXÓW FXÕD PÆQK WKHR [XKÐÎÓQJ YLH»W YDÄQ WKÌQK KDÒQK OXÓF ED» JLÎÒ ODÒ NKDL WKDÓF FDÓF H»X WR» UHÕ WLHºQ KD WÆQK GXÉF %DÒNKR¼QJ PXR»Q QKÐÏQJ WUDQJ VDÓFK FXÕD PÆQK ODÒP EDÉL KRDÉL FDÓF FKXD¿Q PÐÉF ËDÉR ËÐÓF o0R½LFD¼X FKXH¾Q WÆQK FDÕP FXÕD WR¼L ËHºX ODÏQJ PDÉQ QJRÉW QJDÒR PDÒ YD½Q WR¼Q WURÉQJ WKXDºQ SKRQJPÏ WXÉF p %DÒ QRÓL o6DX NKL QJKH DQK QRÓL FKXH¾Q =LJ DÉ WR¼L QKD¾Q UD UDÂQJ PRÉL WKÐÓ ËHºX FRÓWKH¿ [DÕ UD $QK ËDÏ ELH»Q WR¼L WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QJÐÎÒL ELH»W ÐÎP PDºP FKR QLHºP WLQp 7DÉL EXR¿L KR¾L WKDÕR ËRÓ HEELH ËDÏ PXD KDºX QKÐ WD»W FDÕ FDÓF FXR»Q VDÓFK YDÒ EDÄQJFDVVHWWH FXÕD WR¼L r YÎÓL WR¿QJ JLDÓ WLHºQ OH¼Q ËH»Q JDºQ ËR¼ OD &XÒQJ YÎÓL FKRºQJ EDÒ ËDÏ QJKHWD»W FDÕ FDÓF FXR¾Q EDÄQJ FXÏQJ QKÐ QJKLHºQ QJD½P WÐÒQJ TXH¿Q VDÓFK PR¾W %DÒ QJKÍ UDÂQJ FKÇQK7KÐÎÉQJ ËH» ËDÏ GD½Q GDÃW EDÒ ËH»Q EXR¿L KR¾L WKDÕR QJDÒ KR¼P ËRÓ ËH¿ JLHR YDÒR ORÒQJ EDÒ QJXRºQFDÕP KÐÓQJ YDÒ VÐÉ NKÇFK OH¾ JLXÓS EDÒ WLQ WÐÎÕQJ ÎÕ EDÕQ WKD¼Q ËH¿ WKHR ËXR¿L QLHºP ËDP PH¼ YLH»WODÓFK YDÒ JDÅW KDÓL QKÐÏQJ WKDÒQK FR¼QJ UÐÉF UÎÏ &KR ËH»Q KR¼P QD VDÓFK FXÕD HEELH ËDÏ ËDÉW ËH»Q FRQ VR» EDÕ PÐÎL WULH¾X FXR»Q EDÓQUD WUH¼Q WRDÒQ WKH» JLÎÓL 7DÓF SKD¿P FXÕD EDÒ FRÓ PDÅW WURQJ WD»W FDÕ FDÓF GDQK PXÉF VDÓFK EDÓQ FKDÉQKD»W FXÕD 1HZ <RUN 7LPHV EDR JRºP FDÕ VDÓFK EÆD FÐÓQJ OD½Q EÆD PHºP o1KLHºX QJÐÎÒL H¼XWKÇFK YDÄQ SKRQJ WURQJ VDÓQJ FXÕD WR¼L r KRÉ NKR¼QJ QJDÉL QJDºQ NKL ERÕ WLHºQ PXD VDÓFK WDÅQJ FKRR¼QJ EDÒ KD FRQ FDÓL KRÉ p %DÒ KRº KÎÕL QRÓL 0R½L ODºQ QKDÃF ËH»Q HEELH 0DFRPEHU WR¼L ËHºX QKÎÓ ËH»Q PR¾W ËRDÉQ WURQJ .LQKWKDÓQK «RDÉQ QDÒ PR¼ WDÕ FKÇQK [DÓF QKÐÏQJ WUDÕL QJKLH¾P FXÕD HEELH o+DÏ VR»QJ VDÓQJ WDÉRKÎÏL FDÓF YÌ EDÂQJ KÐÏXe +DÏ [HÓW [HP PÆQK ODÒ DL YDÒ VÐÓ PH¾QK ËÐÎÉF JLDR SKRÓ ODÒ JÆ YDÒ KDÏVX WÐÎÕQJ YHº ËLHºX ËRÓ «ÐÒQJ ËDÃF FKÇ YHº EDÕQ WKD¼Q PÆQK «ÐÒQJ VR VDÓQK EDÕQ WKD¼Q YÎÓL WKLH¼QKDÉp 13
 14. 14. XÒ HEELH ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL FRÓ QKLHºX QLHºP ËDP PH¼ QKD»W QKÐQJ EDÒ ODÉLNKR¼QJ KHº WRÕ UD WÐÉ PDÏQ &KÇQK ËLHºX QDÒ ËDÏ NKLH»Q FKR WKR¼QJ ËLH¾S FXÕD EDÒ FRÓ VÐÓF KD»S GD½QYDÒ NKDÕ QDÄQJ ODQ WUXHºQ PDÉQK PHÏ D½X FRÓ QKÐÏQJ NKRÓ NKDÄQ FKÐÎÓQJ QJDÉL FKDÃQ QJDQJWUH¼Q FRQ ËÐÎÒQJ ËÎÒL EDÒ YD½Q NLH¼Q ËÌQK YD½Q ËD»X WUDQK NKR¼QJ PH¾W PRÕL ËH¿ QXR¼L GÐÎÏQJ YDÒWKHR ËXR¿L ÐÎÓF PÎ %DÒ OXR¼Q ELH»W FD¼Q EDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PR¾W QKDÒ YDÄQ VDÓQJ WDÉR UDQKÐÏQJ WUDQJ YDÄQ ËHÉS YÎÓL VÐÉ WD¾Q WXÉ YDÒ ËDÕP ËDQJ FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ QJÐÎÒL YÎÉ %DÒ ODÒPR¾W QKD¼Q FKÐÓQJ VR»QJ FKR WULH»W OÓ °ÎÓF PÎ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK KLH¾Q WKÐÉF NKL QRÓ ËÐÎÉF WKXÓF ËD¿EÎÕL QLHºP ËDP PH¼ FKDÓ ERÕQJ9¸¶±7 48$ 02±, 75¶½ 1*$±, 1KÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL JLDÒX ORÒQJ ËDP PH¼ WÐÒQJ FR»QJ KLH»Q UD»W QKLHºX FKR [DÏ KR¾L FRÓQKÐÏQJ ËR¾QJ FÎ WKXÓF ËD¿ NKR¼QJ FKÀ PDÉQK PHÏ PDÒ FRÒQ UD»W FKÇQK ËDÓQJ YDÒ FKÇQK ËR¾QJ FÎËRÓ OXR¼Q JLXÓS KRÉ KRDÒQ WKDÒQK QKÐÏQJ PXÉF WLH¼X OÎÓQ ËH¿ SKXÉQJ VÐÉ FRQ QJÐÎÒL YDÒ ODÒP WKH»JLÎÓL WUÎÕ QH¼Q WR»W ËHÉS KÎQ &DÓFK GX QKD»W ËH¿ ËL WÐÒ PÐÓF ËR¾ VR»QJ ËÎQ WKXDºQ FKR ËH»Q VR»QJFRÓ OÓ WÐÎÕQJ WÐÒ VR»QJ FRÓ OÓ WÐÎÕQJ ËH»Q VR»QJ WKDÒQK FR¼QJ YDÒ WÐÒ VR»QJ WKDÒQK FR¼QJ ËH»Q VR»QJFRÓ Ó QJKÍD FKÇQK ODÒ PR¾W QR½ OÐÉF NKR¼QJ QJÐÒQJ *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU ODÒ PR¾W WURQJQKÐÏQJ QJÐÎÒL ËDÏ ODÒP ËÐÎÉF ËLHºX ËRÓ r YDÒ WURQJ TXDÓ WUÆQK D» R¼QJ ËDÏ SKDÕL YÐÎÉW TXD ELH»WEDR FDP JR YDÒ WKÐÕ WKDÓFK 1H»X *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU NKR¼QJ ODÒP ËÐÎÉF JÆ NKDÓF KÎQ QJRDÒL YLH¾F YÐÎÉWTXD QKÐÏQJ NKRÓ NKDÄQ WUÎÕ QJDÉL NKR¼Q FXÒQJ WURQJ WKÎÒL WKÎ D»X FXÕD PÆQK WKÆ WD»P JÐÎQJ YÐÎÉWNKRÓ FXÕD R¼QJ FXÏQJ ËXÕ ODÒP FKR FDÕ WKH» JLÎÓL QJÐÎÏQJ PR¾ 2œQJ FD»W WLH»QJ NKRÓF FKDÒR ËÎÒL YDÒRWKDÓQJ *LH¼QJ QDÄP WURQJ PR¾W WUDQJ WUDÉL JDºQ LDPRQG *URYH 0LVVRXUL *LD ËÆQKQKDÒ &DUYHU ODÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL «ÐÓF QKD¾S FÐ ËH»Q 0Ï YDÒ VR»QJ WDÉL 0LVVRXUL +RÉ NKR¼QJ PD»5 *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU r 1KDÒ QR¼QJ KRÉF GD ËHQ QR¿L WLH»QJ FXÕD 0Ï QJÐÎÒL WÐÒQJ ËÐÎÉF EDWR¿QJ WKR»QJ 0Ï Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge YDÒ Franklin Roosevel) PÎÒL WLH»S NLH»Q 2œQJ FXÏQJ ODÒVLQK YLH¼Q GD ËHQ ËDºX WLH¼Q FXÕD «DÉL KRÉF 1R¼QJ QJKLH¾S ,RZD QDÄP 14
 15. 15. XÕQJ KR¾ FKH» ËR¾ QR¼ OH¾ QKÐQJ GÐÎÒQJ QKÐ ËRÓ ODÒ FDÓFK WR»W QKD»W ËH¿ EDÒ 6XVDQ &DUYHU FRÓ ËÐÎÉFQKÐÏQJ QJÐÎÒL JLXÓS YLH¾F FXÏQJ QKÐ FRÓ DL ËRÓ ËH¿ EDºX EDÉQ YÆ EDÒ NKR¼QJ FRÓ PR¾W PXÉQ FRQ QDÒR 1KDÒ &DUYHU FRÓ PR¾W QÐÏ QR¼ OH¾ WH¼Q ODÒ 0DU FR¼ VLQK ËÐÎÉF KDL FD¾X FRQ WUDL YDÒ ËÐÓDFRQ WKÐÓ KDL ËÐÎÉF ËDÅW WH¼Q ODÒ *HRUJH :DVKLQJWRQ &KD FXÕD KDL FD¾X EHÓ FXÏQJ ODÒ PR¾W QR¼ OH¾VR»QJ ÎÕ QR¼QJ WUDÉL ODÓQJ JLHºQJ 5D ËÎÒL FKDÔQJ ËÐÎÉF EDR OD¼X *HRUJH YDÒ PHÉ FD¾X EÌ EDÃW FRÓFURºL ËÐD ËH»Q $UNDQVDV EÎÕL TXD¼Q SKLH»Q ORDÉQ QKÐÏQJ NHÕ WKÐÎÒQJ KD WUR¾P FÐÎÓS JLD VXÓF YDÒQR¼ OH¾ WÐÒ FDÓF QR¼QJ WUDQJ ELH¾W OD¾S ÎÕ YXÒQJ 2]DUNV URºL EDÓQ ËL QÎL NKDÓF 2œQJ &DUYHU ËDÏ FD»WFR¼QJ WUX OXÒQJ ERÉQ FÐÎÓS QKÐQJ NKR¼QJ FRÓ NH»W TXDÕ WX QKLH¼Q WUH¼Q ËÐÎÒQJ YHº R¼QJ ODÉLËÐÎÉF H¼X FDºX WUDÕ PR¾W PRÓQ WLHºQ NKDÓ OÎÓQ ËH¿ FKXR¾F ODÉL KDL PHÉ FRQ QJÐÎÒL QR¼ OH¾ 9DÒL QJDÒVDX FD¾X EHÓ *HRUJH OXÓF QDÒ ËDÏ UD»W PH¾W PRÕL YDÒ H»X ÎÓW ËÐÎÉF WUDÕ YHº QKÐQJ 0DU WKÆNKR¼QJ EDR JLÎÒ FRÒQ ËÐÎÉF QJKH QRÓL ËH»Q QÐÏD &KD FXÕD *HRUJH ËÐÎÉF SKHÓS ËH»Q WKDÄP QXR¼LFD¾X WKÐÎÒQJ [XH¼Q QKÐQJ R¼QJ ËDÏ FKH»W WURQJ PR¾W WDL QDÉQ [DÕ UD ÎÕ QR¼QJ WUDÉL YDÒL QDÄP VDXËRÓ 1H»X NKR¼QJ QKÎÒ VÐÉ H¼X WKÐÎQJ FKDÄP VRÓF FXÕD 6XVDQ &DUYHU WKÆ *HRUJH KDÔQ ËDÏFKH»W YÆ FKÐÓQJ KHQ VXH½Q UD»W QJX NÌFK OXÓF FRÒQ QKRÕ XÒ WKRDÓW ËÐÎÉF OÐÎÏL KDÓL FXÕD WÐÕ WKDºQQKÐQJ FD¾X NKR¼QJ EDR JLÎÒ NKRÕH PDÉQK ËÐÎÉF QKÐ [ÐD 9DÒ QKÐÏQJ GL FKÐÓQJ FXÕD FÎQ WKD¾S WÐÕQKD»W VLQK QDÒ NKLH»Q JLRÉQJ QRÓL FXÕD FD¾X WUÎÕ QH¼Q QJRÉQJ QJKÌX UD»W NKRÓ ËH¿ QJÐÎÒL ËR»L GLH¾QQJKH YDÒ KLH¿X ËÐÎÉF FD¾X PXR»Q QRÓL JÆ XÒ *HRUJH :DVKLQJWRQ YD»S SKDÕL EDR NKRÓ NKDÄQ WKÐÕ WKDÓFK VLQK UD WURQJ FDÕQK QR¼GÌFK FR¼L FXÓW EH¾QK WD¾W YDÒ QJKHÒR ËRÓL QKÐQJ FKDÒQJ WUDL WUHÕ YD½Q UD»W NLH¼Q FÐÎÒQJ WUÐÎÓF EDREDÏR WDÓS SKRQJ ED FXÕD FXR¾F ËÎÒL *HRUJH ËDÏ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ YDÒ WKHR ËXR¿L VÐÓ PH¾QK VXR»W ËÎÒL FXÕD FD¾X rËRÓ ODÒ WUL WKÐÓF 1DÄP OH¼Q PÐÎÒL FD¾X ËDÏ UÎÒL NKRÕL YRÒQJ EDÕR ERÉF DQ WRDÒQ FXÕD QR¼QJ WUDÉL&DUYHU ËH¿ WKHR KRÉF WDÉL PR¾W QJR¼L WUÐÎÒQJ FXÕD QJÐÎÒL GD ËHQ ÎÕ NKX GD¼Q FÐ JDºQ ËRÓ XÒFKÐD ELH»W WUXÓ QJXÉ ÎÕ ËD¼X YDÒ VHÏ VLQK VR»QJ UD VDR *HRUJH YD½Q NLH¼Q TXH»W GÐÓW DÓR UD ËL&KÇQK FDÓL TXH»W ËÌQK WDÓR EDÉR D» ËDÏ WDÉR EÐÎÓF NKÎÕL ËDºX FKR PR¾W FXR¾F KDÒQK WUÆQK FXÕDQLHºP ËDP PH¼ *HRUJH ER¼Q ED SKLH¼X EDÉW KH»W WKDÒQK SKR» QDÒ VDQJ WKDÒQK SKR» NKDÓF WÐÒ 15
 16. 16. WLH¿X EDQJ QDÒ VDQJ WLH¿X EDQJ NKDÓF FKR ËH»Q NKL FD¾X FRÓ WKH¿ QJKLH¼Q FÐÓX YDÒ JLDÕQJ GDÉ ÎÕQKÐÏQJ WUÆQK ËR¾ FDR KÎQ &DUYHU ËDÏ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK ËH¿ FRÓ PR¾W FKD¼Q ÎÕ +RÉF YLH¾Q 7XVNHJHH WDÉL $ODEDPDGR %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ VDÓQJ OD¾S YDÒR QDÄP ®µ ËD¼ &DUYHU ËÐÎÉF ER¿ QKLH¾P ODÒPWUÐÎÕQJ NKRD 1R¼QJ QJKLH¾S WUDÓFK QKLH¾P FXÕD R¼QJ ODÒ GDÉ GR½ GÆX GDÃW YDÒ NKÎL JÎÉL FDÕPKÐÓQJ QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF FKR VLQK YLH¼Q FXÕD NKRD FXÏQJ QKÐ FKR WRDÒQ WUÐÎÒQJ 1KÐQJWÆQK H¼X FXÕD R¼QJ GDÒQK FKR FR¼QJ YLH¾F QJKLH¼Q FÐÓX r QLHºP ËDP PH¼ WÆP WRÒL QKÐÏQJ EÇ D¿QFXÕD YDÉQ YD¾W r ËDÏ QÇX FKD¼Q R¼QJ ÎÕ ODÉL WURQJ SKRÒQJ WKÇ QJKLH¾P QKLHºX KÎQ ODÒ WUH¼Q EXÉFJLDÕQJ &XR»L FXÒQJ %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ ËDÒQK SKDÕL QJDÕ PXÏ FKDÒR WKXD WUÐÎÓF QLHºP VDPH¼ NKDÓP SKDÓ FXÕD &DUYHU YDÒ FKR WKDÒQK OD¾S PR¾W FKXH¼Q NKRD QJKLH¼Q FÐÓX QR¼QJ QJKLH¾SYDÒ JLDR FKR &DUYHU WRDÒQ TXHºQ ËLHºX KDÒQK XÒ &DUYHU NKR¼QJ FRÒQ YÐÎÓQJ ED¾Q QKLHºX WUDÓFK QKLH¾P JLDÕQJ GDÉ QÐÏD QKÐQJ VLQKYLH¼Q ÎÕ +RÉF YLH¾Q YD½Q FKÌX DÕQK KÐÎÕQJ WÐÒ FRQ QJÐÎÒL R¼QJ +RÉ QDÒL QÀ ËÐÎÉF QJKH R¼QJ WKXH»WJLDÕQJ ËÐÎÉF KRÉF WD¾S FDÓFK ODÒP YLH¾F YDÒ SKÐÎQJ SKDÓS QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF FXÕD R¼QJ&KÇQK YÆ YD¾ PDÒ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD &DUYHU ËDÏ FXÏQJ ODQ WUXHºQ VD¼X UR¾QJ YDÒR VLQK YLH¼QFXÕD PÆQK 0R¾W PXÒD KHÒ QRÉ NKL R¼QJ FRÓ WH¼Q WURQJ EDQ WR¿ FKÐÓF FXÕD PR¾W KR¾L WKDÕR WKDQKQLH¼Q PR¾W QKRÓP UD»W ËR¼QJ FDÓF QDP VLQK YLH¼Q ËDÏ GD¾ WÐÒ OXÓF FKÐD ËH»Q QDÄP JLÎÒ PR½L VDÓQJËH¿ ËÐÎÉF WDÕQ ER¾ FXÒQJ R¼QJ &DUYHU ËÐD KRÉ ËL FXÒQJ YDÒ FKÀ FKR KRÉ WKD» YHÕ ËHÉS FXÏQJ QKÐVÐÉ NÒ WKXÓ FXÕD WKLH¼Q QKLH¼Q 0R½L VÐÉ YD¾W ËÐÎÉF WDÉR UD ËHºX ODÒ QJXRºQ JR»F FXÕD ËLHºX GLH¾X NÒËR»L YÎÓL R¼QJ 1KÐÏQJ WKÐÓ PDÒ QJÐÎÒL NKDÓF WKÐÎÒQJ KD YR¼ WÆQK EÐÎÓF TXD KRDÅF GD½P OH¼Q ODÉLËÐÎÉF &DUYHU QKDÅW OH¼Q YDÒ JLDÕL WKÇFK WÐÎÒQJ WD¾Q YDÒ KH»W VÐÓF OR¼L FXR»Q 2œQJ NKR¼QJ FKÀ PDQJ ODÉL QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ PDÒ FRÒQ ËDÓQK WKÐÓF WURQJ PR½L VLQK YLH¼QQLHºP VD PH¼ KRÉF KRÕL QKLHºX ËLHºX OÎÓQ ODR KÎQ 1KLHºX QJÐÎÒL ËDÏ ËDÄQJ NÓ YDÒR KRÉF QKÐQJOXD¾W FXÕD EDQJ $ODEDPD FD»P QJÐÎÒL GD WUDÃQJ YDÒ GD ËHQ KRÉF FXÒQJ YÎÓL QKDX QH¼Q QKÐÏQJVLQK YLH¼Q GD WUDÃQJ ËDÒQK KRÉF KRÕL EDÂQJ FDÓFK YLH»W WKÐ FKR R¼QJ D½X YR¼ FXÒQJ ED¾Q UR¾Q R¼QJ6 %RRNHU 7DOLDIHUUR :DVKLQJWRQ r QKDÒ JLDÓR GXÉF WDÓF JLDÕ QKDÒ KRÉDW ËR¾QJ QKD¼Q TXHºQ QR¿L WLH»QJ QJÐÎÒL 0Ï GD ËHQ 16
 17. 17. YD½Q GDÒQK WKÎÒL JLDQ ËH¿ KRºL D¼P FKR KRÉ &RÓ ODºQ VDX PR¾W FXR¾F KR¾L WKDÕR WKDQK QLH¼Q EDÕQDP VLQK YLH¼Q ËDÏ YLH»W FKR R¼QJ WR¿QJ FR¾QJ ODÓ WKÐ 2œQJ QKÐ PR¾W WKRÕL QDP FKD¼P FRÓVÐÓF KXÓW FÐÉF PDÉQK ËDÅF ELH¾W ËR»L YÎÓL QKÐÏQJ FR¼ FD¾X VLQK YLH¼Q VD PH¼ NKDÓP SKDÓ NKRD KRÉF 2œQJ ËDÏ KÐÎÓQJ GD½Q FKR FDÓF QR¼QJ GD¼Q PLHºQ 1DP FDÕ GD WUDÃQJ OD½Q GD ËHQ FDÓFKWURºQJ WURÉW OXD¼Q FDQK WKD YÆ FKÀ WURºQJ GX QKD»W FD¼ ER¼QJ YDÕL WÐÒ QDÄP QDÒ VDQJ QDÄPNKDÓF 1KÐÏQJ KÐÎÓQJ GD½Q FXÕD R¼QJ ËDÏ JRÓS SKDºQ WDÉR UD PR¾W VDÕQ OÐÎÉQJ ËD¾X SKR¾QJ OÎÓQ ËH»QPÐÓF ORDÉL QR¼QJ VDÕQ QDÒ EÌ PD»W JLDÓ WUH¼Q WKÌ WUÐÎÒQJ &XÏQJ YÆ WKH» PDÒ R¼QJ EDÃW WD YDÒRQJKLH¼Q FÐÓX QKÐÏQJ FR¼QJ GXÉQJ PÎÓL FXÕD ORDÉL QJXÏ FR»F KDÏ FRÒQ ODÉ OD½P QDÒ 2œQJ ËDÏ SKDÓWWULH¿Q ËÐÎÉF KÎQ ED WUDÄP VDÕQ SKD¿P ODÒP WÐÒ ËD¾X SKR¾QJ EDR JRºP VÐÏD EÎ SKR¼ PDL FDÒ SKH¼ER¾W PÐÉF WKXR»F QKXR¾P [DÒ SKRÒQJ FKD»W QKXR¾P PDÒX JR½ YDÓQ FDÓFK ËLH¾Q «H¿ FKÐÓQJ PLQK WÇQK ËD GXÉQJ FXÕD ËD¾X SKR¾QJ R¼QJ ËDÏ FKR VLQK YLH¼Q FXÕD PÆQK EDÒUD PR¾W EÐÏD DÄQ YÎÓL QDÄP PRÓQ NKDÓF QKDX ËÐÎÉF FKH» ELH»Q KRDÒQ WRDÒQ WÐÒ ËD¾X SKR¾QJ ËH¿ WKLH»WËDÏL QJDÒL KLH¾X WUÐÎÕQJ %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ YDÒ PR¾W VR» JLDÓR YLH¼Q FXÕD QKDÒ WUÐÎÒQJ 7KÐÉFËÎQ KR¼P D» JRºP FRÓ VXÓS JLDÕ JDÒ ËD¾X SKR¾QJ QJKLHºQ EDÓQK PÆ NHP EDÓQK TX FDÒ SKH¼ YDÒNHÉR 7KÐÓ GX QKD»W NKR¼QJ FRÓ ËD¾X SKR¾QJ ODÒ PRÓQ [DÒ ODÓFK WUR¾Q JRºP FDÕL [RRQJ UDX GLH»SYDÒ ODÓ PH ËD»W 1JKLH¼Q FÐÓX FXÕD R¼QJ ËDÏ GRÉQ ËÐÎÒQJ FKR QKLHºX NKDÓP SKDÓ NKDÓF ODÒP WKD ËR¿L YÍQKYLH½Q FDÕ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S +RD .Ò .H»W TXDÕ ODÒ R¼QJ ËÐÎÉF ËHº QJKÌ WUDR WDÅQJ PR¾W PRÓQWLHºQ WKÐÎÕQJ JLDÓ WUÌ KDÒQJ QJDÒQ ËR¼ OD FKR FR¼QJ WUÆQK QDÒ QKÐQJ R¼QJ ËDÏ WÐÒ FKR»L YÆ NKR¼QJPXR»Q NLH»P WLHºQ WÐÒ FR¼QJ WUÆQK NKRD KRÉF FXÕD PÆQK 2œQJ FXÏQJ ËDÏ WÐÒ FKR»L NKHÓR OÎÒL ËHº QJKÌPÐÓF OÐÎQJ OH¼Q ËH»Q VDÓX FRQ VR» FXÕD +HQU )RUG FXÏQJ QKÐ PÐÓF OÐÎQJ NKDÓ KD¾X KÍQK ODÒ ËR¼ OD WÐÒ PR¾W FR¼QJ W NKDÓF 1KÎÒ FDÓF WKDÒQK TXDÕ WXH¾W YÎÒL FXÕD PÆQK WLH»Q VÍ *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU ËÐÎÉF[HP ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QKDÒ NKRD KRÉF YÍ ËDÉL QKD»W WKH» NÕ 1LHºP ËDP PH¼ NKDÓP SKDÓPRÉL WKÐÓ WURQJ ËRÓ FRÓ FD¼ ËD¾X SKR¾QJ ËDÏ WDÉR UD ËR¾QJ OÐÉF NÇFK WKÇFK NKR¼QJ QJÐÒQJ QJKÀ VÐÉVDÓQJ WDÉR QÎL R¼QJ YDÒ ODQ WRÕD VDQJ UD»W QKLHºX QJÐÎÒL NKDÓF *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU 17
 18. 18. NKR¼QJ EDR JLÎÒ FDÕP WKD» EXRºQ FKDÓQ WURQJ FXR¾F VR»QJ YÆ R¼QJ QKÆQ QKD¾Q QRÓ QKÐ PR¾W PXÉFWLH¼X QJKLH¼Q FÐÓX YR¼ FXÒQJ WD¾Q YDÒ ODÒ PR¾W QJXRºQ NKDÓP SKDÓ NKR¼QJ FRÓ ËLH¿P NH»W WKXÓF1,(¢0 ³$0 0(¤ 7$±2 1(¤1 6¸± .+$»& %,(¦7 7R¼L WLQ KÆQK WKÐÓF FDR QKD»W FXÕD QLHºP ËDP PH¼ FKÇQK ODÒ VÐÉ OLH¼Q WXÉF ËDÅW UD YDÒ FKLQKSKXÉF QKÐÏQJ PXÉF WLH¼X FDR KÎQ &XR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FKÀ ËH»Q NKL FKXÓQJ WD PRQJ PXR»QWKD ËR¿L YDÒ ODÒP FKR WKH» JLÎÓL WR»W ËHÉS KÎQ &RÓ WKH¿ oWKH» JLÎÓLp ËRÓ ODÒ JLD ËÆQK EDÉQ KDÒQJ[RÓP ODÓQJ JLHºQJ FR¼QJ W FR¾QJ ËRºQJ KD ËD»W QÐÎÓF FXÕD EDÉQ YDÒ FDÕ WKH» JLÎÓL QDÒ 9LH¾F WDÉRUD PR¾W WDºP DÕQK KÐÎÕQJ GXÒ FKÀ ËR»L YÎÓL PR¾W FDÓ QKD¼Q EDÂQJ FKÇQK QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQKËDÏ ODÒ PR¾W KDÒQK ËR¾QJ ODÒP WKD ËR¿L WKH» JLÎÓL 9LH¾F WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ YDÒ WKXÓF ËD¿ PR¾W DLËRÓ EDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD FKÇQK FKXÓQJ WD JLXÓS EDÕQ WKD¼Q WD WLH»Q [D KÎQ YDÒ NKXH»QNKÇFK QJÐÎÒL NKDÓF WKHR FXÒQJ WUH¼Q FRQ ËÐÎÒQJ KDÉQK SKXÓF «RÓ FKÇQK ODÒ ËLHºX FR»W ORÏL FXÕDPR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ XÒ FRÓ QJÐÎÒL YD½Q FKÐD NKDÓP SKDÓ UD QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK VRQJ ED»W NÒ DL FXÏQJFRÓ QLHºP ËDP PH¼ ULH¼QJ 1H»X EDÉQ ËDÏ QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF YDÒ ËDQJ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼WKÆ [LQ ËÐÒQJ ERÕ FXR¾F +DÏ WÆP UD PR¾W KÐÎÓQJ ËL ËH¿ ELH»Q JLD»F PÎ FXÕD PÆQK WKDÒQK KLH¾QWKÐÉF 18
 19. 19. &$½0 +¸»1* 1+,(¤1 /,(¦8 &8½$ ³$0 0(¤ +D× ODËQJ QJKH QKØ×QJ WKDQK DÄP FXÝD FDÝP KØÛQJ :,//,$0 )$8/.1(5 &KÏQ PØÖL SKDÂQ WUDÌP FDÝP KØÛQJ ÓHÃQ WØÚ EHÄQ WURQJ FRQ QJØÖÚL EDÑQ 78©& 1*°¯ ³ØÚQJ GDÆS WDËW QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ YDÚ WUÏ WØÖÝQJ WØÖÑQJ FXÝD EDÑQ ÓØÚQJ WUÖÝ WKDÚQK QRÄ OHÆFKR KÎQK PDÅX FXÝD PÎQK 9,1&(17 9$1 *2*+ 0RÆW QJØÖÚL FDÚQJ WUXQJ WKDÚQK YÖÛL QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ FXÝD PÎQK WKÎ FDÚQJ FRÛ QKLHÂXQJXRÂQ FDÝP KØÛQJ PÖÛL YÖÛL QKØ×QJ ÓRÚL KRÝL QJDÚ FDÚQJ FDR QÖL EDÝQ WKDÄQ -26(3+ ( *8,%(57 19
 20. 20. %D»W NÒ QJÐÎÒL QDÒR GDÓP OLHºX PÆQK ËL ËH»Q QKÐÏQJ YXÒQJ ËD»W ËDÓQJ VÎÉ QKÐ YXÒQJ$ODVND KRDQJ VÎ QKÐÏQJ GRÒQJ VR¼QJ ËDº FDÓ KRºL ÎÕ %ULWLVK &ROXPELD KD PLHºQ 7D¼ KRDQJGDÏ FXÕD QÐÎÓF 0Ï r WKÆ DÃW KDÔQ QJÐÎÒL ËRÓ VHÏ ËÐÎÉF NKXH¼Q UDÂQJ WURQJ ED»W FÐÓ KRÒDQ FDÕQKQDÒR ËÐÒQJ ËH¿ EÌ PDÃF NHÉW JLÐÏD PR¾W FRQ JD»X PHÉ YDÒ EDº JD»X FRQ &RÓ PR¾W JDÏ ËDÒQ R¼QJ ÎÕDOODV 7H[DV FKDÃF KDÔQ ËDÏ DR ÐÎÓF UDÂQJ JLDÓ QKÐ JDÏ ELH»W ËH»Q OÎÒL NKXH¼Q QDÒ VÎÓP KÎQNKL SKDÕL ËR»L PDÅW YÎÓL VÐÉ FKR»QJ WUDÕ QJRDQ FÐÎÒQJ FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ QKDÂP EDÕR YH¾ ËÐÓDFRQ FXÕD PÆQK &D¼X FKXH¾Q ËDº NÌFK WÇQK YDÒ [XÓF ËR¾QJ QDÒ ËÐÎÉF WÎÒ DOODV 0RUQLQJ1HZV VR» UD QJDÒ WKDÓQJ %DÕ QDÄP WKXD¾W ODÉL QKÐ VDX .KL FXÒQJ YÎÓL ED ËÐÓD FRQ FXÕD PÆQK WXQJ WDÄQJ WUH¼Q FKLH»F [H KÎL ÎÕ YXÒQJ QJRDÉL R¼DOODV ËH»Q PR¾W WUDÉP [DÄQJ ÎÕ 2DN &OLII $QWHOPD $UURR ËDÏ FKR [H GÐÒQJ ODÉL ËH¿ EÎP[DÄQJ %R½QJ FRÓ PR¾W JDÏ ËDÒQ R¼QJ VD»Q ODÉL JDºQ $UURR [LQ ËH¿X .KL EÌ WÐÒ FKR»L JDÏ OLHºQ QKDÕYDÒR WURQJ [H YÎÓL Ó ËÌQK VHÏ FÐÎÓS [H QKÐQJ QJÐÎÒL PHÉ ËDÏ KDÒQK ËR¾QJ QJD OD¾S WÐÓF &R¼ KHÓWOH¼Q ËH¿ OXÏ WUHÕ FKDÉ UD NKRÕL [H 7URQJ OXÓF $UURR NHÓR ËÐÓD FRQ ER»Q WXR¿L ODÒ $GULDQD )ULDVNKRÕL H¼Q JKH» WKÆ -DYLHU )ULDV VDÓX WXR¿L FKDÉ WKRDÓW ËÐÎÉF UD QJRDÒL 1KÐQJ YD½Q FRÒQ$ORQGUD )ULDV PÎÓL PÐÎÒL WDÓP WKDÓQJ WXR¿L EÌ NHÉW ODÉL WURQJ [H NKL JDÏ ËDÒQ R¼QJ QRÉ EDÃW ËDºXODR [H ËL *DÏ SKRÓQJ [H UD NKRÕL WUDÉP [DÄQJ WURQJ NKL $UURR ËDQJ EDÓP YDÒR EH¼Q KR¼QJ [H FR»WÆP FDÓFK FKXL YDÒR WURQJ YDÒ JLDÒQK TXHºQ ËLHºX NKLH¿Q WD ODÓL 7H¼Q NLD FKR [H UD ËH»QËÐÎÒQJ FDÓL YDÒ EDÃW ËDºX WDÄQJ WR»F QKÐQJ $UURR YD½Q NKR¼QJ ERÕ FXR¾F &R¼ EDÓP YDÒR FÐÕDWUÐÎÓF FR» QDÃP OD» YR¼ ODÄQJ YDÒ WKH» ODÒ EÌ NHÓR OH¼ PR¾W TXDÏQJ ËÐÎÒQJ GDÒL *DÏ OLH¼Q WXÉF WXQJQKLHºX FXÓ ËD»P YDÒR PDÅW FR¼ QKDÂP EXR¾F FR¼ SKDÕL EXR¼QJ WD &XR»L FXÒQJ NKR¼QJ KLH¿X EDÂQJFDÓFK QDÒR ËRÓ PDÒ FR¼ ËDÏ FKXL ËÐÎÉF YDÒR WURQJ [H YDÒ WLH»S WXÉF FKLH»Q ËD»X YÎÓL JDÏ ËDÒQ R¼QJQKD½Q WD¼P FÐÎÓS FKLH»F [H WURQJ ËRÓ FRÓ ËÐÓD FRQ PÐÎÒL WDÓP WKDÓQJ WXR¿L FXÕD FR¼ +RDÕQJ VÎÉ YÆSKDÕQ ÐÓQJ TXH»W OLH¾W FXÕD PR¾W oJD»X PHÉp WH¼Q FÐÎÓS QRÉ ËDÏ GÐÒQJ [H TXH»W ËÌQK NKR¼QJ GD¼GÐD JÆ ËH»Q EDÒ PHÉ TXDÕ FDÕP QDÒ QÐÏD YDÒ WR¼QJ FÐÕD FKDÉ ELH»Q NKR¼QJ GDÓP TXD ËDºX ODÉL 7R¼L FÐÎÉF ODÒ QH»X FRÓ ODºQ WÎÓL WH¼Q FÐÎÓS DÃW SKDÕL WUDÓQK [D FDÓF EDÒ PHÉ ËDQJ ËL FXÒQJFDÓF FRQ FXÕD PÆQK +DÃQ NKR¼QJ WKH¿ KLH¿X ËÐÎÉF OÓ GR YÆ VDR QJÐÎÒL PHÉ WUR¼QJ FRÓ YHÕ KLHºQ 20
 21. 21. ODÒQK D» ODÉL FRÓ PR¾W VÐÓF PDÉQK YDÒ ORÒQJ FDQ ËDÕP ËH»Q WKH» %DÉQ KDÏ WKÐÕ QJKÍ YHº ËLHºX ËRÓPDÒ [HP r FR¼ D» NKR¼QJ KHº FKXD¿Q EÌ FKR PR¾W ELH»Q FR» QKÐ YD¾ FXÏQJ NKR¼QJ KHº FDÕQK JLDÓFNKR¼QJ KHº ËÐÎÉF WD¾S GÐÎÉW WUÐÎÓF YDÒ FXÏQJ NKR¼QJ ËRDÓQ ËÐÎÉF PÆQK VHÏ ODÒP JÆ QH»X UÎL YDÒRWÆQK KXR»QJ ËRÓ «RÓ ODÒ PR¾W VÐÓF PDÉQK WLHºP WDÒQJ EH¼Q WURQJ PR½L FRQ QJÐÎÒL YDÒ QRÓ YD½Q WLH»S WXÉF VLQKVR¼L FKR ËH»Q NKL FRÓ PR¾W WDÓF QKD¼Q NÇFK WKÇFK NKLH»Q QRÓ EXÒQJ QR¿ WKDÒQK PR¾W KDÒQK ËR¾QJ FRÓVÐÓF FKXH¿Q VLQK YR¼ FXÒQJ WR OÎÓQ WKD¾P FKÇ FRÓ WKH¿ ODÒP WKD ËR¿L FDÕ WKH» JLÎÓL 7R¼L WLQ UDÂQJ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ FKÇQK ODÒ QKLH¼Q OLH¾X FXÕD QLHºP ËDP PH¼ 1H»X EDÉQ YÇQLHºP ËDP PH¼ QKÐ PR¾W QJRÉQ OÐÕD UÐÉF FKDÓ WURQJ WLP PR½L QJÐÎÒL WKÆ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJFKÇQK ODÒ QKLH¼Q OLH¾X ËH¿ JLÐÏ QJRÉQ OÐÕD ËRÓ FKDÓ PDÏL 9D¾ DL FRÓ WUDÓFK QKLH¾P QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ EDÂQJ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJËD¼" .KR¼QJ SKDÕL DL NKDÓF PDÒ FKÇQK ODÒ EDÉQ ËD» 9DÒ QH»X EDÉQ NKR¼QJ ODÒP QKÐ YD¾ WKÆ KDÏWLQ WR¼Lr WKÎÒL JLDQ WUR¼L TXD QLHºP ËDP PH¼ VHÏ WUÎÕ QH¼Q [D FDÓFK ËR»L YÎÓL EDÉQ QRÓ FKÀ FRÒQ ODÒPR¾W YÌ NKDÓFK WKL WKRDÕQJ PÎÓL JKHÓ WKDÄP YDÒ FKDÔQJ EXRºQ JRÏ FÐÕD WUDÓL WLP EDÉQ &KXÓQJ WD FRÓ WURÉQJ WUDÓFK JLÐÏ FKR QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ FXÕD PÆQK OXR¼Q UÐÉF FKDÓ &D¼XKRÕL ËÐÎÉF ËDÅW UD ÎÕ ËD¼ ODÒ EDÉQ VHÏ ODÒP JÆ ËH¿ NKR¼QJ QJÐÒQJ NKÎL GD¾ QLHºP ËDP PH¼ WURQJFXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK" %DÉQ VHÏ WÐÉ WLH»S WKH¼P FKR PÆQK QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ QDÒR ËH¿ WKHR ËXR¿LÐÎÓF PÎ" 9DÒ QH»X QKÐ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ D» PD»W ËL WKÆ DL VHÏ ODÒ QJÐÎÒL FKÌX WUDÓFK QKLH¾P" 1H»X EDÉQ PXR»Q JKL FKHÓS ODÉL PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ WÐÒ FKÐÎQJ QDÒ WKÆ KDÏ YLH»W ³DP PHÄVH× OXÑL WDÚQ QHÃX QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ NKRÄQJ ÓØÖÑF GX WUÎ OLHÄQ WXÑF ÐÎÓL ËD¼ WR¼L [LQ PDQJ ËH»Q FKR EDÉQ ER»Q SKÐÎQJ SKDÓS WKÐÉF WLH½Q ËH¿ WÐÉ WUXHºQFDÕP KÐÓQJ FKR EDÕQ WKD¼Q ËH¿ GX WUÆ QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ WURQJ EDÉQ ³$¢8 7¸ 9$º2 &$½0 +¸»1* 21
 22. 22. .KL ËDÃQ ËR KLH»Q WDÅQJ PR¾W SKDºQ WKX QKD¾S YÆ PXÉF ËÇFK WÐÒ WKLH¾Q YDÒ ED»W YXÉ OÎÉL PR¾WVR» QJÐÎÒL WKÐÎÒQJ QJKÍ WKH» QDÒ o&KDÒ WR¼L NKR¼QJ KDÒR KÐÓQJ ODÃP YÎÓL QKÐÏQJ OÓ GR QDÒ YDÒWR¼L PXR»Q FRÓ TXD FRÓ ODÉL PR¾W NKL WR¼L KLH»Q WDÅQJ WLHºQ FXÕD PÆQK FKR KRÉ p 1H»X EDÉQ TXÓ WURÉQJWLHºQ EDÉF FXÕD PÆQK WKÆ FKDÃF FKDÃQ EDÉQ VHÏ NKR¼QJ WKH¿ FKR ËL QKLHºX ËÐÎÉF 1KÐQJ QH»X EDÉQOÐX WD¼P ËH»Q KRDÒQ FDÕQK FXÕD QKÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL FDºQ VÐÉ JLXÓS ËÎÏ FXÕD EDÉQ WKÆ EDÉQ VHÏ VDÖQORÒQJ KR½ WUÎÉ FKR KRÉ QKLHºX KÎQ YHº YD¾W FKD»W FXÏQJ QKÐ YHº WLQK WKDºQ KD WÆQK FDÕP %DÉQ KDÏ FDÕP QKD¾Q VÐÉ NKDÓF ELH¾W JLÐÏD KDL TXDQ ËLH¿P VDX 0R¾W TXDQ ËLH¿P FKRUDÂQJ o.KL WR¼L EDÃW ËDºX FDÕP WKD» KÐÓQJ WKXÓ WKÆ WR¼L VHÏ ËDºX WÐ PRÉL QJXRºQ OÐÉF FXÕD PÆQKp1KÐQJ ODÉL FRÓ PR¾W TXDQ ËLH¿P NKDÓF o7R¼L VHÏ WKDP JLD ËRÓQJ JRÓS YÆ NKL FKXQJ YDL JRÓS VÐÓFYDÒ QKD¾Q UD YD»Q ËHº WKÆ QKD¾Q WKÐÓF FXÕD WR¼L FXÏQJ ËÐÎÉF QD¼QJ FDR KÎQ YDÒ PR¾W NKL FDÓF PR»LTXDQ KH¾ ËÐÎÉF WKLH»W OD¾S WKÆ WR¼L FRÒQ PXR»Q ËDºX WÐ YDÒR QKÐÏQJ WKÐÓ NKDÓF QÐÏD FKÐÓ NKR¼QJ FKÀODÒ WKÎÒL JLDQ YDÒ FR¼QJ VÐÓFp «D¼ PÎÓL ODÒ TXDQ ËLH¿P ËXÓQJ ËDÃQ 7R¼L QJKÍ FDÓFK QKDQK QKD»WËH¿ [D¼ GÐÉQJ YDÒ SKDÓW WULH¿Q QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ WURQJ PR¾W OÍQK YÐÉF QDÒR ËRÓ FKÇQK ODÒËDºX WÐ WKÎÒL JLDQ WDÒL QDÄQJ YDÒ WLHºQ EDÉF FXÕD EDÉQ YDÒR ËRÓ +DÏ QJKÍ ËH»Q $QWHOPD $UURR QJÐÎÒL PHÉ ÎÕ DOODV PDÒ WR¼L ËDÏ NH¿ FKR EDÉQ QJKH ÎÕWUH¼Q «ÐÒQJ WÇQK ËH»Q JLDÓ WUÌ YD¾W FKD»W WURQJ KDÒQK ËR¾QJ FKR»QJ WUDÕ TXH»W OLH¾W ËH¿ EDÕR YH¾ FRQPÆQK NKRÕL WH¼Q FÐÎÓS ËDÅF ELH¾W ODÒ ËÐÓD EHÓ QKD»W ËDQJ EÌ PDÃF NHÉW WURQJ [H 1KÐQJ SKDÕL WKÐÒDQKD¾Q UDÂQJ ED ËÐÓD WUHÕ ODÒ WDÒL VDÕQ TXÓ JLDÓ QKD»W WUH¼Q ËÎÒL FXÕD $UURR &R¼QJ ODR FXÕD PR¾WQJÐÎÒL PHÉ WURQJ QJDºQ D» QDÄP WUÎÒL QXR¼L GDÉ ERÉQ WUHÕ NKR¼QJ WKH¿ WÇQK EDÂQJ YD¾W FKD»W FR¼ ËDÏoËDºX WÐp YDÒR FKXÓQJ PDÒ FRÒQ FRÓ FDÕ PDÓX PRº KR¼L QÐÎÓF PDÃW YDÒ WÆQK PD½X WÐÕ WKLH¼QJ OLH¼QJFXÕD FR¼ &XÏQJ QKÐ EDR QJÐÎÒL PHÉ KH»W PÐÉF H¼X WKÐÎQJ FRQ NKDÓF $UURR ËDÏ WKH¿ KLH¾Q PR¾WVÐÓF PDÉQK PDÏQK OLH¾W WURQJ YLH¾F EDÕR YH¾ FRQ FXÕD PÆQK PR¾W FDÓFK KRDÒQ WRDÒQ WÐÎQJ [ÐÓQJYÎÓL QKÐÏQJ JÆ PDÒ FR¼ ËDÏ K VLQK YDÒ ËDºX WÐ YDÒR FKXÓQJ /LH¾X FRÓ PR¾W EDÕQJ JLDÓ QDÒR FRÓ WKH¿ VDÓQK QJDQJ YÎÓL WÆQK H¼X WKLH¼QJ OLH¼QJ YDÒ FDRFDÕ FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ GDÒQK FKR FRQ NKL SKDÕL FKÌX EDR VÐÉ ËDX ËÎÓQ WURQJ KÎQ FKÇQ WKDÓQJFÐX PDQJ YDÒ VLQK QÎÕ NKL SKDÕL WKÐÓF WUDÃQJ ËH¼P ËH¿ FKDÄP VRÓF FKR FRQ FDÓL NKL FKXÓQJ R»PËDX NKL SKDÕL K VLQK QKÐÏQJ PRQJ PXR»Q FXÕD EDÕQ WKD¼Q YÆ QKX FDºX FXÕD FDÓF FRQ" 9Æ WKH» 22
 23. 23. VÐÉ oËDºX WÐp FXÕD $UURR YDÒR ERÉQ WUHÕ TXDÕ WKD¾W NKR¼QJ WKH¿ ËR ËH»P ËÐÎÉF QH¼Q FKÇQK WÆQKH¼X WKÐÎQJ YR¼ EÎÒ EH»Q ËDÏ FKR FR¼ VÐÓF PDÉQK ËH¿ JLDÕL WKRDÓW FRQ PÆQK NKRÕL YRÒQJ KLH¿PQJX %DÉQ YDÒ WR¼L ËÐÎÉF 7KÐÎÉQJ ËH» EDQ WDÅQJ FKR ED ORDÉL WDÒL QJXH¼Q ËH¿ ËDºX WÐ YDÒR ED»WNÒ ËLHºX JÆ PDÒ FKXÓQJ WD PXR»Q ËRÓ ODÒ WKÖÚL JLDQ WDÚL QDÌQJ YDÒ FXÝD FDÝL 7KÐÎÉQJ ËH» NKR¼QJ[XR»QJ WKH» JLDQ PR½L EXR¿L VDÓQJ ËH¿ EDÕR FKXÓQJ WD FDºQ SKDÕL SKD¼Q FKLD WKÎÒL JLDQ FXÕD PÆQKQKÐ WKH» QDÒR VÐÕ GXÉQJ WDÒL QDÄQJ YDÒ VÐÓF OÐÉF FXÕD PÆQK UD VDR YDÒ WLH¼X WLHºQ FXÕD PÆQK YDÒR FDÓLJÆ 1JÐÎÒL FKR WD TXHºQ WÐÉ OÐÉD FKRÉQ 1KÐQJ WR¼L FRÓ WKH¿ QRÓL YÎÓL EDÉQ ËLHºX QDÒ %DÉQ FDÒQJËDºX WÐ WKÎÒL JLDQ WDÒL QDÄQJ YDÒ FXÕD FDÕL YDÒR QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK QKLHºX EDR QKLH¼X WKÆEDÉQ VHÏ FDÒQJ SKDÕL FKLH»Q ËD»X YÆ QRÓ EDÕR YH¾ QRÓ FKH FKÎÕ QRÓ NKRÕL QKÐÏQJ QJÐÎÒL YDÒ QKÐÏQJWKÐÓ PXR»Q FÐÎÓS QRÓ WÐÒ WD EDÉQ ED» QKLH¼X *LDÕ VÐÕ ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ VHÏ VÎÕ KÐÏX PR¾W FÐÕD KDÒQJ KRD FXÕDULH¼QJ PÆQK 1JD OXÓF QDÒ ËD¼ EDÉQ YD½Q FKÐD ËH¿ WD¼P ËH»Q KRD FRÕ QKLHºX ODÃP QJRDÒL YLH¾FËRÓ FKÀ ODÒ PR¾W VÎÕ WKÇFK KD FKÀ PXR»Q JD¼ D»Q WÐÎÉQJ YÎÓL KDÒQJ [RÓP FXÕD EDÉQ EDÂQJ NKXYÐÎÒQ [XP [XH¼ FD¼ ODÓ YDÒ NKRH VDÃF WRÕD KÐÎQJ PR½L ËR¾ [XD¼Q YHº 1KÐQJ NKL FRQ FXÕD EDÉQËDÏ H¼Q EHº JLD WKD»W WKÆ ËRÓ FKÇQK ODÒ WKÎÒL ËLH¿P ËH¿ EDÉQ WKÐÉF KLH¾Q ÐÎÓF PÎ D»S XÕ WÐÒ OD¼X 1H»XFRÓ DL ËRÓ FXÒQJ VÎÕ WKÇFK YÎÓL EDÉQ WR¼L FKDÃF EDÉQ VHÏ GDÒQK UD KDÒQJ WLH»QJ ËRºQJ KRº ËH¿ WKR¿ OR¾ YHºQLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ YDÒ EDÉQ FXÏQJ VHÏ SKDÓW UD WÇQ KLH¾X UDÂQJ PÆQK VHÏ ËDºX WÐ WKÎÒL JLDQFR¼QJ VÐÓF YDÒ WLHºQ EDÉF FXÕD PÆQK YDÒR ËRÓ %DÉQ VHÏ WÆP NLH»P QKÐÏQJ FXR»Q VDÓFK WDÉS FKÇFKXH¼Q QJDÒQK YHº FDÓF ORDÉL KRD WKDP JLD FDÓF NKRÓD KRÉF TXDÕQ WUÌ NLQK GRDQK YDÒ WÆP KLH¿XFDÓFK WKÐÓF WR¿ FKÐÓF PR¾W WLH¾P KRD QKRÕ KD EDÉQ VHÏ WKDP JLD ODÒP WKDÒQK YLH¼Q FXÕD KR¾L FD¼FDÕQK ÎÕ ËÌD SKÐÎQJ JÎÕL ËÎQ [LQ KRÉF YLH¾F WDÉL FDÓF FÐÕD KDÒQJ KRD WÐÎL WURQJ YXÒQJ ËH¿ WUDXGRºL NÏ QDÄQJ QJKHº QJKLH¾S YDÒ FRÓ WKH¼P NLQK QJKLH¾P WKX WKD¾S QKÐÏQJ WDÒL OLH¾X FRÓ OLH¼Q TXDQYDÒ WKDP GÐÉ FDÓF FXR¾F KR¾L WKDÕR FKXH¼Q ËHº Y Ye .KR¼QJ NKRÓ NKDÄQ JÆ WURQJ YLH¾F QKD¾Q ELH»W PR¾W QJÐÎÒL FRÓ ËDºX WÐ FKR QJXRºQ FDÕPKÐÓQJ FXÕD PÆQK KD NKR¼QJ 9DÒ WR¼L FKÐD EDR JLÎÒ JDÅS PR¾W DL ËDQJ VR»QJ YÎÓL QLHºP ËDP PH¼ 23
 24. 24. FXÕD PÆQK r Ó WR¼L PXR»Q QRÓL ËH»Q oËRÒQ ED¿ ËH¿ ËH»Q ËÇFKp r PDÒ NKR¼QJ ËDºX WÐ WKD¾W QKLHºXYDÒR QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ FXÕD PÆQK FDÕ 7,(£3 1+$¦1 1*82¢1 &$½0 +¸»1* %DÉQ FRÓ PXR»Q JLÐÏ YÐÏQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK KD NKR¼QJ" +DÏ WÆP PR¾W QJÐÎÒLWKDº r PR¾W QJÐÎÒL FRÓ FXÒQJ QLHºP ËDP PH¼ QKÐ EDÉQ r YDÒ FR» JDÃQJ WDÉR UD PR¾W FDÓL JÆ ËRÓ QKÐPR¾W WKRÕD WKXD¾Q ËH¿ JDÅS KRÉ PR¾W FDÓFK WKÐÎÒQJ [XH¼Q YDÒ FRÓ ËÐÎÉF FDÕP KÐÓQJ WÐÒ QJÐÎÒL D» .KR¼QJ JÆ FRÓ WKH¿ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FKR FKXÓQJ WD QKLHºX KÎQ YLH¾F JDÅS JÎÏ PR¾W DL ËRÓËDÏ WKDÒQK FR¼QJ WURQJ OÍQK YÐÉF PDÒ WD ËDP PH¼ &RÓ PR¾W WKÎÒL FDÓF OXD¾W VÐ EDÓF VÍ YDÒ QKÐÏQJFKXH¼Q JLD NKDÓF NKR¼QJ NH¿ ËH»Q FDÓF WKÐÎQJ QKD¼Q FKXH¼Q WUDX GRºL YDÒ OÍQK KR¾L FDÓF NÏQDÄQJ QJKHº QJKLH¾S EDÂQJ FDÓFK KRÉF KRÕL WÐÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL WKDº &KDÔQJ KDÉQ FDÓF OXD¾W VÐ WD¾SVÐÉ VHÏ oWDºP VÐ KRÉF ËDÉRp ÎÕ FKR½ PR¾W OXD¾W VÐ ËDQJ KDÒQK QJKHº FKR ËH»Q NKL KRÉ WKDÒQK WKXÉFWURQJ YLH¾F YD¾Q GXÉQJ OXD¾W SKDÓS 6RQJ EDÉQ FXÏQJ QH¼Q QKÎÓ ËLHºX QDÒ 1JXRºQ FDÕP KÐÓQJ PDÒEDÉQ WÐÉ WKXÉ ËDÃF ËÐÎÉF VHÏ WR»W KÎQ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ PDÒ QJÐÎÒL NKDÓF PDQJ ËH»Q FKR R ËRÓYLH¾F SKXÉ WKXR¾F TXDÓ QKLHºX YDÒR OR»L JLDÓR GXÉF WÐÒ FKÐÎQJ PR¼ SKDÉP PDÒ ERÕ TXD JLDL ËRDÉQKRÉF YLH¾F ËH¿ ODÒP TXHQ YÎÓL PR¼L WUÐÎÒQJ WKÐÉF WH» ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ ËLHºX ËDÓQJ EXRºQ FXÕDQKLHºX QHºQ JLDÓR GXÉF WUH¼Q WKH» JLÎÓL 7R¼L ÐÎÓF VDR QJÐÎÒL 0Ï FXÏQJ QRL JÐÎQJ FDÓFK FXÕD QKÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL ÎÕ QKÐÏQJ QHºQYDÄQ KRÓD /D WLQK ODÒ YD½Q JÆQ JLÐÏ WUXHºQ WKR»QJ JLD ËÆQK PÎÕ UR¾QJ YR»Q ËÐÎÉF WUXHºQ WÐÒ ËÎÒLQDÒ VDQJ ËÎÒL NKDÓF YDÒ WÐÒQJ ËÐÎÉF WR¼Q YLQK WURQJ QHºQ YDÄQ KRÓD 0Ï &KXÓQJ WD KDÏ WUÎÕ ODÉLYÎÓL WUÐÎÒQJ KÎÉS FXÕD QJÐÎÒL PHÉ TXDÕ FDÕP $QWHOPD $UURR 7R¼L NKR¼QJ KHº QJKL QJÎÒ JÆ YHºYLH¾F FR¼ $UURR ODÒ PR¾W SKDºQ FXÕD TXDÓ WUÆQK Ó WKÐÓF JLD ËÆQK PÎÕ UR¾QJ QÎL PDÒ WÆQK H¼XWKÐÎQJ GDÒQK FKR FRQ FDÓL ËÐÎÉF WUXHºQ WÐÒ EDÒ VDQJ PHÉ URºL ËH»Q FRQ JDÓL FKDÓX JDÓL YDÒ FÐÓ WKH»FKR ËH»Q PXR¼Q ËÎÒL VDX 1KÐÏQJ DL ËDÏ WD¾Q KÐÎÕQJ QKÐÏQJ ËDÅF D¼Q WÐÒ PR¼L WUÐÎÒQJ FXÕD PR¾W JLDËÆQK PÎÕ UR¾QJ FKDÃF FKDÃQ VHÏ WKD»X KLH¿X ËÐÎÉF ËLHºX WR¼L PXR»Q QRÓL 7KÐÎÒQJ WKÆ NKR¼QJ FRÓWUÐÎÒQJ OÎÓS QDÒR KXD»Q OXH¾Q YDÒ ËDÒR WDÉR FDÓFK ODÒP FKD ODÒP PHÉ r ËRÓ ODÒ PR¾W PR¼L WUÐÎÒQJWKÐÉF WLH½Q 7ÆQK H¼X WKÐÎQJ ËR»L YÎÓL JLD ËÆQK YDÒ FRQ FDÓL VHÏ ËÐÎÉF QKD¾Q WKÐÓF PR¾W FDÓFK FKXÕ 24
 25. 25. ËR¾QJ NKR¼QJ SKDÕL ËÐÎÉF GDÉ EDÕR PR¾W FDÓFK WKXÉ ËR¾QJ &DÓFK KRÉF KLH¾X TXDÕ QKD»W ODÒ KRÉF TXDFDÓF WÆQK KXR»QJ WKÐÉF WLH½Q FKÐÓ NKR¼QJ TXD QKÐÏQJ PÎÓ OÓ WKXH»W VXR¼QJ .KL WH¼Q FÐÎÓS FR» WD¿X WKRDÓW FXÒQJ YÎÓL FKLH»F [H FRÓ ËÐÓD FRQ QKRÕ FXÕD $UURR WÆQKH¼X WKÐÎQJ WURQJ FR¼ ËDÏ ËÐÎÉF NKÎL GD¾ QJD OD¾S WÐÓF EÎÕL QKÐÏQJ JLDÓ WUÌ YDÄQ KRÓD YDÒ WUXHºQWKR»QJ FXÕD PR¾W JLD ËÆQK PÎÕ UR¾QJ $UURR NKR¼QJ FKÀ FKR»QJ WUDÕ ËH¿ JLDÒQK ODÉL ËÐÓD EHÓ PDÒFR¼ FRÒQ FKR»QJ WUDÕ ËH¿ JÆQ JLÐÏ QKÐÏQJ JLDÓ WUÌ YDÒ WÆQK FDÕP WKLH¼QJ OLH¼QJ PDÒ FR¼ ËDÏ ËÐÎÉF GDÉGR½ 9DÒ EDÂQJ KDÒQK ËR¾QJ D» FR¼ ËDÏ WUXHºQ ODÉL JLDÓ WUÌ WLQK WKDºQ QDÒ FKR QKÐÏQJ ËÐÓD FRQFXÕD PÆQK .KR¼QJ FRÓ FDÓFK QDÒR GX WUÆ ËÐÎÉF QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ WR»W KÎQ ODÒ GDÒQK WKÎÒL JLDQ ËH¿ ÎÕEH¼Q FDÉQK QKÐÏQJ QJÐÎÒL WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ &RÓ PR¾W ËR¾QJ OÐÉF PDÉQK PHÏ WKXÓF ËD¿ EDÉQ WLH»QYHº SKÇD WUÐÎÓF PR¾W WDÓF ËR¾QJ FR¾QJ VLQK NKLH»Q EDÉQ FDÕP WKD» PÆQK KRÒD QKD¾S WURQJ PR¼LWUÐÎÒQJ QKRÓP QJD FDÕ NKL QKRÓP FKÀ FRÓ KDL QJÐÎÒL r EDÉQ YDÒ QJÐÎÒL GD½Q GDÃW EDÉQ KÎQ ODÒNKL EDÉQ ËÎQ ËR¾F PR¾W PÆQK 0R¾W WURQJ QKÐÏQJ ËRDÉQ .LQK 7KDÓQK PDÒ WR¼L WD¼P ËDÃF QKD»W YHº ËR¾QJ OÐÉF WURQJ FXR¾FVR»QJ ODÒ o&KXÓQJ WD KDÏ QJKÍ FDÓFK NKÎL JÎÉL ORÒQJ H¼X WKÐÎQJ YDÒ KDÒQK WKLH¾Q WURQJ QKDXeYDÒ KDÏ NKXH»Q NKÇFK OD½Q QKDXep .KR¼QJ JÆ FRÓ WKH¿ WKD WKH» ËÐÎÉF VÐÉ oOD½Q QKDXp D»WURQJ FXR¾F VR»QJ 9XD 6RORPRQ WÐÒQJ QRÓL UDÂQJ oFKÀ FRÓ VDÃW PÎÓL PDÒL ËÐÎÉF VDÃW YD¾ QH¼QFKÀ FRÓ FRQ QJÐÎÒL PÎÓL FRÓ WKH¿ JLDÓR KXD»Q ËÐÎÉF FRQ QJÐÎÒLp 6DÓFK &DÓFK QJR¼Q /DÒP WKH» QDÒR ËH¿ oWKRÉ JLDÓRp ËÐÎÉF YÎÓL PR¾W QJÐÎÒL KÐÎÓQJ GD½Q ËDº NLQK QJKLH¾P rPR¾W QJÐÎÒL FRÓ WKH¿ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FKR EDÉQ YDÒ JLXÓS EDÉQ GX WUÆ ËÐÎÉF QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼FXÕD PÆQK" 5RÏ UDÒQJ EDÉQ SKDÕL WÆP PR¾W DL ËRÓ ËDQJ ODÒP YLH¾F PDÒ EDÉQ PXR»Q ODÒP WR»W QKD»WODÒ PR¾W QJÐÎÒL JLRÕL YLH¾F JLDÒX NLQK QJKLH¾P YDÒ FRÓ FKXQJ FDÓF JLDÓ WUÌ YÎÓL EDÉQ 5RºL EDÉQ KDÏKRÕL KRÉ PR¾W FDÓFK WH» QKÌ UDÂQJ OLH¾X KRÉ FRÓ WKH¿ GDÒQK PR¾W ÇW WKÎÒL JLDQ TXÓ EDÓX ËH¿ NH¿ ODÉLQKÐÏQJ JÆ KRÉ WUDÕL TXD r ED»W FÐÓ ËLHºX JÆ OLH¼Q TXDQ ËH»Q QLHºP ËDP PH¼ PDÒ EDÉQ ËDQJ WKHR 9XD 6RORPRQ 7U &1 r 7U &1 &RQ WUDL YXD DYLG FKDÒQJ WKLH»X QLH¼Q FKDÄQ FÐÒX WÐÒQJ FKLH»Q WKDÃQJ *ROLDWK NKL [ÐD6RORPRQ ËÐÎÉF .LQK WKDÓQK FKR ODÒ YÌ YXD NKR¼Q QJRDQ JLDÒX FRÓ YDÒ KXÒQJ PDÉQK QKD»W FXÕD GD¼Q R 7KDÓL FR¿ 25
 26. 26. ËXR¿L %DÉQ VHÏ QJDÉF QKLH¼Q NKL FRÓ UD»W QKLHºX QJÐÎÒL r ËDÅF ELH¾W ODÒ FDÓF YÌ ËDÏ QJKÀ KÐX r WRÕ UDWKÇFK WKXÓ KÎQ EDR JLÎÒ KH»W NKL FRÓ PR¾W NHÕ KD¾X VLQK QJRºL FKDÄP FKXÓ QJKH KRÉ WKDR WKDR ED»WWXH¾W YHº QLHºP ËDP PH¼ PDÒ KRÉ ËDÏ WKHR ËXR¿L WURQJ FDÕ FXR¾F ËÎÒL +DÏ WÆP PR¾W QJÐÎÒL WUXHºQ FDÕP URºL JDÃQ ERÓ YDÒ JDºQ JXÏL YÎÓL KRÉ QKÐQJ FKÀ NKL QDÒREDÉQ WXD¼Q WKHR o4X OXD¾W YDÒQJ FXÕD =LJ YHº PR»L TXDQ KH¾ JLÐÏD QJÐÎÒL KÐÎÓQJ GD½Q YDÒ QJÐÎÒLWD¾S VÐÉp «ÐÒQJ WUÎÕ WKDÒQK QJÐÎÒL WD¾S VÐÉ WUÐÒ NKL EDÉQ PXR»Q PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ VHÏ WUÎÕ WKDÒQKPR¾W QJÐÎÒL KÐÎÓQJ GD½Q .KL WUÐÎÕQJ WKDÒQK QJÐÎÒL WD¾S VÐÉ ODÉL WUÎÕ WKDÒQK QJÐÎÒL KÐÎÓQJ GD½Q rYDÒ ËRÓ ODÒ FDÓFK PDÒ QLHºP ËDP PH¼ ËÐÎÉF WUXHºQ WÐÒ WKH» KH¾ QDÒ VDQJ WKH» KH¾ NKDÓF &2¦1* +¸¶½1* &$½0 +¸»1* 1KÆQ YDÒR OÌFK VÐÕ QÐÎÓF 0Ï FRÓ EDR JLÎÒ EDÉQ WKÐÕ OÓ JLDÕL [HP ËLHºX JÆ NKLH»Q QKÐÏQJQJÐÎÒL $QK O NKDL ËDºX QKÐÏQJ QDÄP SKDÕL UÎÒL ERÕ FKÇQK TXR»F QÐÎÓF $QK ËH¿ EDÃW ËDºXWDÉR GÐÉQJ PR¾W FXR¾F VR»QJ PÎÓL ÎÕ PR¾W OXÉF ËÌD FKD¼X 0Ï YD½Q FRÒQ ÇW QJÐÎÒL VLQK VR»QJ" «LHºXJÆ JLXÓS FKR FDÓF YÌ oNKDL TXR»F FR¼QJ WKDºQp WD¾Q WD¼P WD¾Q OÐÉF NKDL VLQK UD 7D¼Q 7KH» *LÎÓL"«LHºX JÆ WLH»S VÐÓF FKR KDÒQJ WULH¾X QJÐÎÒL FKD¼X $œX QKD¾S FÐ YÐÎÉW KDÒQJ FKXÉF QJDÒQ KDÕL OÓ ËH¿FD¾S FDÕQJ 1HZ <RUN YDÒR WKÎÒL NÒ KRDQJ VÎ FXÕD YXÒQJ ËD»W PÎÓL" 9DÒ ËLHºX JÆ ËDÏ WKR¼L WKXÓFQJÐÎÒL 0Ï r FDÕ ËDÒQ R¼QJ ËDÒQ EDÒ YDÒ WUHÕ FRQ r XÕQJ KR¾ YDÒ WKDP JLD JLDÕL SKRÓQJ FKD¼X $œXNKRÕL ERÉQ SKDÓW [ÇW FÐÉF ËRDQ WURQJ 7KH» FKLH»Q ,," 7D»W FDÕ ËHºX [XD»W SKDÓW WÐÒ QJXRºQ FDÕPKÐÓQJ PDÏQK OLH¾W FR¾QJ KÐÎÕQJ WÐÒ PR½L FRQ QJÐÎÒL &DÒQJ KÐÎÓQJ ËH»Q QKÐÏQJ ËLHºX OÎÓQ ODR EDR QKLH¼X WKÆ FKXÓQJ WD FDÒQJ FRÓ ËÐÎÉF QKLHºXFDÕP KÐÓQJ ED» QKLH¼X «LHºX JÆ VHÏ WDÉR FDÕP KÐÓQJ OÎÓQ KÎQ WURQJ KDL ËLHºX VDX EDÉQ QJRºL OHÕORL PR¾W PÆQK WURQJ VD¼Q ERÓQJ ËDÓ KD KRÒD PÆQK YDÒR ËDÓP ËR¼QJ KÎQ EDÕ PÐÎL QJDÒQ QJÐÎÒLKD¼P PR¾ ËDQJ SKD»Q NKÇFK UHR KRÒ FR¿ YXÏ ËR¾L QKDÒ" 7R¼L ËDÏ WÐÒQJ SKDÓW ELH¿X WUÐÎÓF PR¾W FÐÕ WRÉD PÐÎÒL QJDÒQ QJÐÎÒL 7ÐÒ NLQK QJKLH¾P FXÕDEDÕQ WKD¼Q WR¼L FRÓ WKH¿ ËRDQ FKDÃF YÎÓL EDÉQ UDÂQJ WR¼L OXR¼Q FDÕP WKD» WUDÒQ ËDº KÐÓQJ NKÎÕL NKLQRÓL FKXH¾Q WUÐÎÓF QKÐÏQJ FÐÕ WRÉD OÎÓQ &ÐÕ WRÉD FDÒQJ OÎÓQ WKÆ WR¼L FDÒQJ KDÒR KÐÓQJ KÎQ «ÎQJLDÕQ YÆ EDºX QKLH¾W KXH»W YDÒ QLHºP KÐÓQJ NKÎÕL WURQJ WR¼L ËÐÎÉF KD¼P QRÓQJ EÎÕL QDÄQJ OÐÎÉQJ 26
 27. 27. FXÕD KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL ËDQJ FXÒQJ NKDÓW NKDR WÆP NLH»P WURQJ FXR¾F ËÎÒL QDÒ QKÐÏQJ ËLHºXJLR»QJ QKÐ WR¼L VÐÉ WKDÒQK FR¼QJ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ QLHºP NKÇFK OH¾ YDÒ ËR¾QJ OÐÉF WKXÓF ËD¿.KL PRÉL QJÐÎÒL ËDÏ NKR¼QJ TXDÕQ WKÎÒL JLDQ TXÓ JLDÓ FXÕD PÆQK ËH»Q QJKH WR¼L QRÓL FKXH¾Q WKÆWR¼L KLH¿X UDÂQJ KRÉ ËDÏ UD»W QJKLH¼P WXÓF WLH»S QKD¾Q WKR¼QJ WLQ 9DÒ NKL FRÓ ËH»Q KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒLFXÒQJ ODÒP QKÐ YD¾ WKÆ ËLHºX ËRÓ NKLH»Q WR¼L YR¼ FXÒQJ FDÕP NÇFK YDÒ KDÄQJ KDÓL WUXHºQ ËDÉW FKRKRÉ WD»W FDÕ QKÐÏQJ JÆ WR¼L ELH»W 1H»X EDÉQ WURÓW ËDP PH¼ PR¼Q JROI WKÆ KDÏ ËDºX WÐ FDÕ WKÎÒL JLDQ OD½Q WLHºQ EDÉF YDÒR PR¼QWKH¿ WKDR TXÓ WR¾F QDÒ 7UÐÎÓF KH»W KDÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W FR¿ ËR¾QJ YLH¼Q WURQJ PR¾W JLDÕL WKL ËD»XWDºP FÎÏ TXR»F WH» QDÒR ËRÓ +DÏ KRÒD FXÒQJ ËDÓP ËR¼QJ FXÒQJ WDÓQ WKÐÎÕQJ KD WLH»F QXR»L VDXPR½L ODºQ FDÓF JROI WKXÕ YXQJ JD¾ WKÐÉF KLH¾Q PR¾W FXÓ ËDÓQK KD KRDÅF WRºL YDÒ KRÉF KRÕL NÏ WKXD¾WËLH¼X OXH¾Q FXÕD QKÐÏQJ WD JROI QKDÒ QJKHº FKÀ EDÂQJ YDÒL FXÓ FKXH¿Q PÆQK ODÒ FRÓ WKH¿ ËÐDERÓQJ YDÒR OR½ 9DÒ FKDÃF FKDÃQ EDÉQ VHÏ FDÕP WKD» KDÒR KÐÓQJ KÎQ NKL FRÓ KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒLFXÏQJ FRÓ QLHºP ËDP PH¼ JLR»QJ EDÉQ 1H»X EDÉQ ËDP PH¼ FR¼QJ YLH¾F YLH»W ODÓFK KDÏ WÆP KLH¿X FDÓF KRDÉW ËR¾QJ FXÕD KR¾L QKDÒYDÄQ KD QKÐÏQJ FXR¾F WUDR ËR¿L EDÒQ WURÒQ YDÄQ KRÉF QKÐÏQJ EXR¿L JLDR OÐX YDÒ FDÕ QKÐÏQJ KR¾LFKÎÉ VDÓFK QÎL QKÐÏQJ WDÓF SKD¿P PÎÓL ËÐÎÉF WUÆQK ODÒQJ +DÏ WÇFK FÐÉF WKDP JLD YDÒR QKÐÏQJEXR¿L NÓ WDÅQJ VDÓFK YDÒ ËRÉF VDÓFK FXÕD FDÓF WDÓF JLDÕ QDÄQJ OXL WÎÓL FDÓF WKÐ YLH¾Q KR¾L TXDÓQ FXÕDJLÎÓL YDÄQ VÍ WDÉL ËÌD SKÐÎQJ QÎL EDÉQ ËDQJ VLQK VR»QJ XÒ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ JÆ ËL QÐÏD KDÏ GRºQ WD¼P KXH»W YDÒR QRÓ YÎÓL PR¾W PÐÓFËR¾ FDR KÎQ PÐÓF KLH¾Q WDÉL 1KÐ EDÉQ FRÓ WKH¿ WKD» QKÐÏQJ JÆ $QWHOPD $UURR ËDÏ WKH¿ KLH¾Q&R¼ D» ËDÏ FKÐÓQJ WRÕ PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ FRÒQ OÎÓQ ODR KÎQ EDÕQ WKD¼Q FR¼ NKL ED»W FKD»S FDÕ WÇQKPDÉQJ ËH¿ EDÕR YH¾ ED ËÐÓD FRQ QKRÕ FXÕD PÆQK .KL EDÉQ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W SKDºQ FXÕD PR¾W ËLHºX JÆËRÓ OÎÓQ ODR KÎQ FKÇQK EDÕQ WKD¼Q PÆQK EDÉQ VHÏ WUÎÕ QH¼Q FRÓ WUDÓFK QKLH¾P EDÉQ OXR¼Q WKD» PÆQKWUDÒQ ËDº QKLH¾W KXH»W YDÒ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK %DÉQ WKD» QKÐ FRÓ QJXRºQ ËR¾QJ OÐÉF WKXÓF ËD¿PÆQK KRDÒQ WKDÒQK FR¼QJ YLH¾F ËH¿ NKR¼QJ ODÒP QJÐÎÒL NKDÓF WKD»W YRÉQJ 9DÒ ËLHºX ËRÓ VHÏ QKHQQKRÓP OÐÕD ËDP PH¼ WURQJ EDÉQ EXÒQJ FKDÓ PDÏQK OLH¾W ËH»Q NKR¼Q FXÒQJ 7®0 &$½0 +¸»1* 7¸º 6¸± 7¸¶½1* 7¸¶±1* 27
 28. 28. &RÓ WKH¿ QRÓL VÐÓF PDÉQK FKR»QJ ODÉL WH¼Q FÐÎÓS FXÕD $QWHOPD $UURR PR¾W SKDºQ ËH»Q WÐÒ VÐÉWÐÎÕQJ WÐÎÉQJ YHº WÐÎQJ ODL KDÉQK SKXÓF FXÕD FDÓF FRQ FR¼ 1KÐÏQJ YLH½Q FDÕQK WR»W ËHÉS QKD»W YHºFDÓF FRQ QKÐ FKXÓQJ VHÏ FRÓ ËÐÎÉF KRÉF YÌ FDR VÐÓF NKRÕH WR»W FR¼QJ YLH¾F WURQJ PÎ QJÐÎÒL EDÉQËÎÒL OÓ WÐÎÕQJ YDÒ PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ FKR UD ËÎÒL QKÐÏQJ ËÐÓD FKDÓX NKDÓX NKÀQK ËH¿ FR¼ DÖPERºQJe ËDÏ FKR FR¼ VÐÓF PDÉQK 6ÐÓF PDÉQK FXÕD WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJXRºQWDÒL QJXH¼Q YÍ ËDÉL QKD»W PDÒ FRQ QJÐÎÒL FKÐD ELH»W FDÓFK NKDL SKDÓ ËXÓQJ PÐÓF 7KD¾W ËDÓQJ NLQKQJDÉF NKL QKÐÏQJ KÆQK DÕQK WURQJ WUÇ RÓF FXÕD FRQ QJÐÎÒL ODÉL FRÓ PR¾W VÐÓF PDÉQK WR OÎÓQ ËH»Q QKÐYD¾ r PR¾W VÐÓF PDÉQK KRDÒQ WRDÒQ FRÓ WKÐÉF &KÇQK WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ ËR¾QJ OÐÉF WKXÓF ËD¿ WR¼L NKR¼QJ QJÐÒQJYÐÎQ OH¼Q NKL KDÏ FRÒQ ODÒ PR¾W GLH½Q JLDÕ QRQ QÎÓW +DÂQJ ËH¼P WR¼L FR» WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ UD EDÕQWKD¼Q PÆQK ËDQJ QRÓL FKXH¾Q WUÐÎÓF ËDÓP ËR¼QJ ËH»Q KDÒQJ QJDÒQ KDÒQJ YDÉQ QJÐÎÒL WKX KXÓW FÐÕWRÉD EDÂQJ QKÐÏQJ OÎÒL QRÓL YDÒ FÐÕ FKÀ FXÕD PÆQK YDÒ URºL ËRÓQ QKD¾Q QKÐÏQJ WUDÒQJ SKDÓR WD QKLH¾WOLH¾W FXÕD KRÉ PR¾W FDÓFK NKLH¼P QKÐÎÒQJ 9LH½Q FDÕQK ËRÓ FKDÃF FKDÃQ NKR¼QJ EDR JLÎÒ [DÕ UD FKÀVDX PR¾W ËH¼P YDÒ VHÏ NKR¼QJ EDR JLÎÒ FRÓ ËÐÎÉF QH»X QKÐ WR¼L NKR¼QJ QJÐÒQJ YÐÎQ OH¼Q KRDÅFQH»XWR¼L FKR SKHÓS KÆQK DÕQK ËRÓ SKDL QKRÒD WURQJ WD¼P WUÇ PÆQK %UXFH %DUWRQ ËDÏ WÐÒQJ QRÓL WKH» QDÒ o7R¼L NKR¼QJ WKÇFK FD¼X m³ØÚQJ EDR JLÖÚ EDÌQJ TXDFDÂX FKR ÓHÃQ NKL EDÑQ ÓD× ÓHÃQ ÓØÖÑF FDÄ FDÂX DÃnp 1KLHºX QJÐÎÒL ËDÏ GXÒQJ WKDÒQK QJÐÏ QDÒ ËH¿ELH¾Q PLQK FKR WUÇ RÓF OÐÎÒL ELH»QJ FXÕD KRÉ 7KH» JLÎÓL QDÒ FKÀ WKXR¾F YHº QKÐÏQJ DL EDÄQJ TXDFDºX EDÂQJ WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ WUÐÎÓF NKL FKÇQK WKÐÓF ËDÅW FKD¼Q OH¼Q FKLH»F FDºX ËRÓ WUH¼Q ËÐÎÒQJ ËH»QWKDÒQK FR¼QJ 0R¾W VR» QJÐÎÒL VLQK UD ËDÏ ËÐÎÉF WDÉR KRÓD ÐX DÓL FKR WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ KH»W VÐÓFSKRQJ SKXÓ KÎQ KDÔQ QKÐÏQJ QJÐÎÒL NKDÓF QKÐQJ ËH¿ WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ D» FRÓ WKH¿ SKDÓW KX VÐÓFPDÉQK WKÆ EXR¾F KRÉ SKDÕL NKR¼QJ QJÐÒQJ QR½ OÐÉF WUDX GRºL EDÕQ WKD¼Q r NKR¼QJ SKDÕL EDÂQJ QKÐÏQJPÎ PR¾QJ KDÏR KXHºQ WÐÉ EDÒR FKÐÏD FKR VÐÉ ELH»QJ QKDÓF YDÒ GH½ GDÏL FXÕD PÆQK PDÒ EDÂQJ FDÓFKVX QJKÍ ËH»Q WD¾Q FXÒQJ YDÒ WÐ GX WKD¾W QJKLH¼P WXÓFp %UXFH )DLUFKLOG %DUWRQ r 7DÓF JLDÕ FKÇQK WUÌ JLD QKDÒ ËLHºX KDÒQK TXDÕQJ FDÓR QJÐÎÒL 0Ï 28
 29. 29. &KR ËH»Q WD¾Q KR¼P QD WR¼L YD½Q FRÒQ KÆQK GXQJ FKÇQK [DÓF FKR½ QDÒR WR¼L FDºQ QKD»QWURÉQJ D¼P WURQJ PR¾W WÐÒ VHÏ GÐÒQJ ODÉL JLÐÏD FD¼X QDÒ YDÒ FD¼X NLD WURQJ EDR OD¼X VHÏ OH¼Q KD[XR»QJ JLRÉQJ YDÒ VHÏ ËÐD WD OH¼Q FDR KD FXÓL QJÐÎÒL [XR»QJ WKD»S ËH¿ FKÀ UD PR¾W OXD¾Q ËLH¿PWURQJ NKL WR¼L ËDQJ GLH½Q WKXH»W .KL VDÃS [H»S ODÉL QKÐÏQJ ËLH¿P JKL FKXÓ FXÕD EDÒL WKXH»W WUÆQK ËRÓ FXÏQJ ODÒ OXÓF WR¼LPÐÎÒQJ WÐÎÉQJ [HP PÆQK QH¼Q ËL ËÐÓQJ WKH» QDÒR WUH¼Q VD¼Q NKD»X WR»F ËR¾ QKDQK FKD¾P UD VDRYDÒ WR¼L VHÏ ËÐÓQJ ÎÕ ËRÓ WURQJ EDR OD¼X 7UÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ FRÓ WKH¿ JLXÓS WR¼L WKH¿ KLH¾Q EDÒL GLH½QWKXH»W PR¾W FDÓFK WR»W QKD»W FRÓ WKH¿ 1H»X VX QJKÍ ËH»Q WD¾Q FXÒQJ YDÒ WÐ GX WKD¾W QJKLH¼P WXÓFFKDÃF FKXÓQJ WD VHÏ ËDÉW ËÐÎÉF NH»W TXDÕ YR¼ FXÒQJ [ÐÓQJ ËDÓQJ YÎÓL QR½ OÐÉF ËDÏ ERÕ UD 7UÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ PDÒ WR¼L ËHº FD¾S ÎÕ ËD¼ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ ËLHºX JÆ ËRÓ TXDÓ ËR½L KXH½QKRDÅF SKL WKÐÉF WH» PDÒ ODÒ PR¾W QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ YDÒ ËR¾QJ OÐÉF WKXÓF ËD¿ 7R¼L WLQ UDÂQJ PR¾WNKL FKXÓQJ WD WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ UD QKÐÏQJ KÆQK DÕQK PDÒ PÆQK PRQJ PXR»Q ËDÉW ËÐÎÉF WKÆ FKXÓQJVHÏ WUÎÕ WKDÒQK FDÓF WDÓF QKD¼Q NÇFK WKÇFK PDÉQK PHÏ ËH¿ JLXÓS WD YÐÎQ ËH»Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼QPDÏQ 0R¾W ËR¾QJ OÐÉF UD»W OÎÓQ ËH¿ QKLHºX QJÐÎÒL VR»QJ WR»W YDÒ KDÒQK WKLH¾Q ODÒ ÐÎÓF PÎ YHº PR¾WFXR¾F VR»QJ YÍQK KDÂQJ ÎÕ FKR»Q WKLH¼Q ËDÒQJ GXÒ ËRÓ ODÒ PR¾W WKH» JLÎÓL FKÀ FRÓ WURQJ WUÇ WÐÎÕQJWÐÎÉQJ KD FKÀ ËÐÎÉF PR¼ WDÕ WURQJ VDÓFK .KDÕL +XHºQ .KR¼QJ DL ELH»W FKÇQK [DÓF WKLH¼Q ËDÒQJUD VDR YÆ FKÐD FRÓ DL WUÎÕ YHº WÐÒ QÎL D» YDÒ NH¿ ODÉL FKR FKXÓQJ WD QKÐQJ ËLHºX ËRÓ FXÏQJ NKR¼QJTXDQ WURÉQJ PLH½Q ODÒ FKXÓQJ WD FDÕP QKD¾Q ËÐÎÉF VÐÉ YÍ ËDÉL DÓQK KDÒR TXDQJ YDÒ QLHºP FÐÉF ODÉFQÎL D» «D¼ ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ OÓ GR NKLH»Q QKLHºX QJÐÎÒL FRÓ FDÕP [XÓF PDÏQK OLH¾W YÎÓLQLHºP WLQ FXÕD PÆQK %DÕQ WKD¼Q WR¼L FXÏQJ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP K YRÉQJ YHº FKR»Q WKLH¼Q ËÐÎÒQJQÎL FKXÓQJ WD FRÓ WKH¿ JLDR KRÒD YDÒ VR»QJ PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ YÐÎÉW TXD PRÉL WUÇ WÐÎÕQJWÐÎÉQJ YDÒ ÐÎÓF YRÉQJ FXÕD FRQ QJÐÎÒL %D»W NH¿ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ JÆ KDÏ FÎÕL WURÓL FKR WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ FXÕD EDÉQ EDER¿QJ ËH¿ QRÓ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FKR EDÉQ WKHR ËXR¿L YDÒ ELH»Q JLD»F PÎ FXÕD PÆQK WKDÒQK KLH¾Q 6DÓFK .KDÕL +XHºQ %RRN RI 5HYHODWLRQ TXH¿Q FXR»L FXÒQJ WURQJ ER¾ .LQK WKDÓQK 7D¼Q ÐÎÓF 29
 30. 30. WKÐÉF +DÏ QKÎÓ UDÂQJ QKLH¾P YXÉ FXÕD EDÉQ ODÒ JLÐÏ QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ OXR¼Q FKDÓ ERÕQJ EDÂQJWKÐÓ QKLH¼Q OLH¾X ËDÅF ELH¾W QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ 30
 31. 31. 675(66 .(½ 7+8º &8½$ ³$0 0(¤ +DÑQK SKXÛF WKD QKØ×QJ NHÝ EDÆQ URÆQ OR WRDQ YDÚR EDQ QJDÚ YDÚ QJXÝ QJRQ YDÚR EDQÓHÄP ($5/ 5,1(< 7KØÛ GX QKDÃW PDÚ FKXÛQJ WD QHÄQ VÖÑ x FKÏQK ODÚ QRÅL VÖÑ )5$1./,1 (/$12 5226(9(/7 .KL SKDÝL ÓRÃL PDÍW YÖÛL VØÑ FDÌQJ WKDÜQJ ÓDÛQJ VÖÑ ÓHÚ QDÍQJ OHÄQ QJØÖÚL FDÝ QJDÚ ODÅQ ÓHÄPQHÃX NKRÄQJ QÖÝ ÓØÖÑF QXÑ FØÖÚL KDÜQ ODÚ WRÄL ÓD× FKHÃW $%5$+$0 /,1&2/1 31
 32. 32. 1KÐÏQJ NHÕ WKXÒ FXÕD QLHºP ËDP PH¼ QH»X FRÓ FÎ KR¾L VHÏ ËDÓQK FDÃS PRÉL WKÐÓ WR»W ËHÉS FXÕDEDÉQ 7LHºQ WDÒL GDQK YRÉQJ VÐÉ QJKLH¾S JLD ËÆQK QLHºP YXL ÐÎÓF PÎ YDÒ FDÕ PXÉF ËÇFK VR»QJFXÕDEDÉQ ËHºX FRÓ QJX FÎ EÌ WÐÎÓF ËRDÉW .HÕ FÐÎÓS ËL QLHºP ËDP PH¼ FXÕD QKLHºX QJÐÎÒL QKD»W NKR¼QJ JÆ NKDÓF KÎQ ODÒ VÐÉ FDÄQJWKDÔQJ VWUHVV ÎÕ PRÉL KÆQK WKÐÓF 6DX ËD¼ ODÒ PR¾W YÇ GXÉ ËLH¿Q KÆQK (G *UHHU ODÒ PR¾W QKD¼Q YLH¼Q YDÄQ SKRÒQJ FXÕD FR¼QJ W +XJKHV $LUFUDIW WDÉL (O6HJXQGR &DOLIRUQLD &XR¾F VR»QJ FXÕD DQK ODÒ PR¾W EL NÌFK DQK FKDÓQ JKHÓW FR¼QJ YLH¾F KLH¾QWDÉL YDÒ FKÌX QKLHºX DÓS OÐÉF WÐÒ SKÇD QJÐÎÒL YÎÉ YDÒ FKD PÆQK YHº QKÐÏQJ YD»Q ËHº WURQJ FXR¾FVR»QJ $QK WÐÒQJ WKR¿ OR¾ YÎÓL ËRºQJ QJKLH¾S UDÂQJ o«ÐÒQJ EDR JLÎÒ ODÒP TXDÓ WR»W QKÐÏQJ ËLHºX PDÒEDÉQ FKDÓQ JKHÓW 1JÐÎÒL NKDÓF VHÏ EDÃW EDÉQ SKDÕL ODÒP ËLHºX ËRÓ VXR»W ËÎÒLp (G FDÕP WKD» NKR¼QJ WKH¿ QDÒR FKÌX ËÐÉQJ WKH¼P ËÐÎÉF QÐÏD NKL DÓS OÐÉF FXÕD FR¼QJ YLH¾FËDÓQJ FKDÓQ ËHÒ QDÅQJ OH¼Q YDL YDÒ QKÐÏQJ PR»L TXDQ KH¾ QKDÉW QKHÏR YDÃW NLH¾W VÐÓF OÐÉF DQK 7KH»ODÒ YDÒR QJDÒ WKDÓQJ &KÇQ QDÄP (G oER½QJ GÐQJp ELH»Q PD»W PDÒ NKR¼QJ PR¾W OÎÒL WÐÒELH¾W KD KHÉQ QJDÒ WDÓL QJR¾ YÎÓL ED»W NÒ DL $QK ËDÓS FKXH»Q ED ËH»Q )W /DXGHUGDOH)ORULGD ODQJ EDÉW WUH¼Q FDÓF EDÏL ELH¿Q YDÒ NLH»P VR»QJ EDÂQJ FR¼QJ YLH¾F VÐÕD FKÐÏD ËR¾QJ FÎ WDÒXWKXHºQ 0R¾W GDÉR (G WKD WH¼Q ËR¿L KRÉ YDÒ FKXH¿Q ËH»Q +RXVWRQ QÎL DQK ËÐÎÉF PR¾W FR¼QJYLH¾F WURQJ PR¾W FR¼QJ W WKDÄP GRÒ GDºX NKÇ QKRÕ 9DÒL QDÄP VDX YÎÉ DQK QR¾S ËÎQ [LQ O GÌ YDÃQJ PDÅW «R»L YÎÓL YÎÉ YDÒ FKD DQK (G ODÒPR¾W NHÕ WUR»Q WUDÓQK WUDÓFK QKLH¾P YDÒ ËDºX KDÒQJ DÓS OÐÉF 6RQJ ÎÕ PR¾W PÐÓF ËR¾ QDÒR ËRÓ DQK WUÎÕWKDÒQK QJÐÎÒL KXÒQJ WURQJ PDÃW QKÐÏQJ QJÐÎÒL WUHÕ WXR¿L ËDQJ EÌ PDÃF NHÉW JLÐÏD ER¾Q EHº FR¼QJYLH¾F WURQJ FDÓF FR¼QJ W OÎÓQ PDÒ NKR¼QJ ELH»W SKDÕL ODÒP JÆ YÎÓL FXR¾F ËÎÒL PÆQK «D¼ FXÏQJ ODÒQKÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL FRÓ QLHºP ËDP PH¼ EÌ ËDÓQK FDÃS YDÒ FKÌX EDR QR½L GDÒ YRÒ FXÕD DÓS OÐÉF FXÏQJQKÐ FDÄQJ WKDÔQJ WÐÒ FR¼QJ YLH¾F &XR»L FXÒQJ VDX EDÕ QDÄP oPD»W WÇFKp DQK ËÐÎÉF )%, WÆP WKD» &RQ QJÐÎÒL ERÕ FXR¾FQDÄP QDÒR JLÎÒ ËDÏ EÐÎÓF VDQJ WXR¿L WÐÓ WXDºQ JLDÕL WKÇFK YÎÓL JLÎÓL WUXHºQ WKR¼QJ UDÂQJ o7R¼L FDÕP 32
 33. 33. WKD» EÌ PDÃF NHÉW JLÐÏD DÓS OÐÉF QDÅQJ QHº FXÕD FR¼QJ YLH¾F YDÒ FXR¾F VR»QJ 7R¼L ËDÏ NKR¼QJ FRÒQH¼X WKÇFK FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK p/$º0 7+(£ 1$º2 ³(§ .+2¤1* %´ $»3 /¸±& &¸¶»3 ³, 1,(¢0 ³$00(¤" &D¼X FKXH¾Q FXÕD (G *UHHU NKLH»Q WR¼L OLH¼Q WÐÎÕQJ ËH»Q PR¾W WKR¼QJ ËLH¾S WHÕ QKDÉW WUH¼QQKÐÏQJ WD»P KÆQK GDÓQ ÎÕ ER¾ SKD¾Q KDÏP [XQJ [H KÎL YDÒL QDÄP YHº WUÐÎÓF o&XR¾F VR»QJ NKR¼QJGH½ GDÒQJ JÆ URºL DL FXÏQJ SKDÕL FKH»W p «XÓQJ ODÒ FXR¾F VR»QJ FXÕD FKXÓQJ WD ËDº UD½ QKÐÏQJFDÄQJ WKDÔQJ DÓS OÐÉF &KÀ FRÓ QJÐÎÒL QDÒR EÌ OÐÒD GR»L KD NKR¼QJ GDÓP ËR»L PDÅW YÎÓL VÐÉ WKD¾W PÎÓLNKR¼QJ WLQ ËLHºX QDÒ 9D¾ QH¼Q YD»Q ËHº ËDÅW UD ÎÕ ËD¼ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ FDÓFK WKÐÓF ËH¿ WUDÓQKQKÐÏQJ WÆQK KXR»QJ JD¼ FDÄQJ WKDÔQJ PDÒ ODÒ FDÓFK WKÐÓF ËH¿ VR»QJ QKÐQJ NKR¼QJ FKÌX ËDºX KDÒQJWUÐÎÓF QKÐÏQJ DÓS OÐÉF 9DÒ FXÉ WKH¿ KÎQ WKR¼QJ ËLH¾S PDÒ WR¼L PXR»Q JÎÕL ËH»Q FDÓF EDÉQ ODÒ SKÐÎQJSKDÓS JLDÕL TXH»W YD»Q ËHº /DÒP WKH» QDÒR ËH¿ QKÐÏQJ DÓS OÐÉF NKR¼QJ FÐÎÓS ËL QLHºP ËDP PH¼FXÕD FKXÓQJ WD" «H¿ YÐÎQ ËH»Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FKXÓQJ WD FDºQ GX WUÆ QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ FXÕDPÆQK WURQJ VXR»W FXR¾F ËÎÒL QDÒ «H¿ ODÒP ËÐÎÉF QKÐ YD¾ EDÉQ SKDÕL FRÓ FDÓL QKÆQ WKÐÉF WH» YHºQKÐÏQJ NHÕ WKXÒ FXÕD QLHºP ËDP PH¼ r QKÐÏQJ WUDÕL QJKLH¾P ËDÃQJ FD FKXD FKDÓW QKÐÏQJ FDÄQJWKDÔQJ EDÓP FKDÅW YDÒR EDÉQ YDÒ FDÕ QKÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL FKÐÉF FKÎÒ ËDÓQK FDÃS FXR¾F VR»QJ WÐÎL ËHÉSFXÕD EDÉQ 7R¼L KRDÒQ WRDÒQ FDÕP WKR¼QJ YÎÓL (G *UHHU FXÏQJ QKÐ ED»W NÒ DL WURQJ FDÕQK QJR¾ QKÐR¼QJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL WÐÒ QDÄP QDÒ VDQJ QDÄP NKDÓF SKDÕL ODÒP PR¾W YLH¾F PDÒ PÆQK FKDÓQ JKHÓW YDÒYÐÎÓQJ YDÒR QKÐÏQJ PR»L TXDQ KH¾ NKR¼QJ OD» JÆ ODÒP WKÇFK WKXÓ 1KÐQJ URÏ UDÒQJ (G ËDÏ ODÒPPR¾W ËLHºX PDÒ WR¼L FKR ODÒ NKR¼QJ PD» ËXÓQJ ËDÃQ ERÕ FXR¾F «RÓ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ FDÓFK ËH¿ JLDÕLTXH»W YD»Q ËHº 7R¼L GDÓP NKDÔQJ ËÌQK UDÂQJ QH»X SKDÕL VR»QJ WURQJ FDÕQK OÐÎQJ WD¼P FDÃQ UÐÓW FDÕYHº SKÐÎQJ GLH¾Q ËDÉR ËÐÓF OD½Q SKDÓS OÓ WKÆ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ D» FXÏQJ QJDQJ EDÂQJ YÎÓL QKÐÏQJJÆ PDÒ (G WÐÒQJ SKDÕL KÐÓQJ FKÌX WUÐÎÓF ËD¼ 33
 34. 34. &RÓ ODºQ WR¼L ËRÉF ËÐÎÉF PR¾W EDÒL EDÓR WUH¼Q WÎÒ 5HDGHUtV LJHVW WKR¼QJ WLQ UDÂQJ FRÓ ËH»Q WUÐÎÒQJ KÎÉS EH¾QK QKD¼Q FRÓ YD»Q ËHº YHº WD¼P WKDºQ WÆP ËH»Q EDÓF VÍ ËHºX EDÃW QJXRºQ WÐÒ VÐÉFDÄQJ WKDÔQJ FDÕ WUÐÉF WLH»S OD½Q JLDÓQ WLH»S 6ÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ ODÒP VX H»X KH¾ WKR»QJ PLH½Q GÌFKFXÕD FÎ WKH¿ SKDÓ UR»L JLD»F QJXÕ YDÒ FRÓ QJX FÎ GD½Q ËH»Q QKLHºX FKÐÓQJ EH¾QK .KL UÎL YDÒRWUÐÎÒQJ KÎÉS QDÒ VÐÓF NKRÕH FXÕD EDÉQ QJDÒ PR¾W VX JLDÕP ËL YDÒ ËLHºX QDÒ VHÏ DÕQK KÐÎÕQJ UD»WOÎÓQ ËH»Q PR¾W ORDÉW FDÓF YD»Q ËHº NKDÓF WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD EDÉQ QKÐ QJX FÎ PD»W YLH¾F ODÒPQKÐÏQJ [XQJ ËR¾W WURQJ PR»L TXDQ KH¾ YÎÓL JLD ËÆQK EDÉQ EHÒ r YDÒ KD¾X TXDÕ ODÒ EDÉQ QJDÒ FDÒQJEÌ FDÄQJ WKDÔQJ KÎQ 9RÒQJ OXD¿Q TXD¿Q QDÒ VHÏ GÆP EDÉQ [XR»QJ YÐÉF VD¼X YDÒ EDÉQ NKRÓ ORÒQJQJRL OH¼Q ËÐÎÉF 7X WKÐÉF WH» FKÀ FRÓ FDÓF FDÄQ EH¾QK OLH¼Q TXDQ ËH»Q VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ QKÐQJ EDÉQKDÏ KÆQK GXQJ %R¾ PDÅW PR¾W TXR»F JLD VHÏ WKD ËR¿L QKÐ WKH» QDÒR QH»X SKD¼Q QÐÕD EH¾QK QKD¼QFRÓ YD»Q ËHº YHº WD¼P WKDºQ NKR¼QJ FRÒQ FDºQ ËH»Q EDÓF VÍ QÐÏD YÆ KRÉ ËDÏ ELH»W FDÓFK ORDÉL WUÐÒ VÐÉFDÄQJ WKDÔQJ UD NKRÕL FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK" &RÓ OHÏ OXÓF D» KLH¾X TXDÕ FR¼QJ YLH¾F VHÏ WDÄQJ YXÒQYXÉW FKL SKÇ QJDÒ FDÒQJ WLH»W NLH¾P YDÒ FXR¾F VR»QJ FXÕD QKLHºX QJÐÎÒL KLH¿Q QKLH¼Q ODÒ VHÏ KDÉQKSKXÓF KÎQ 7R¼L FKR UDÂQJ PRÉL VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ NKR¼QJ SKDÕL OXÓF QDÒR FXÏQJ PDQJ Ó QJKÍD [D»X FDÕ6ÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ FRÓ WKH¿ ODÒ PR¾W GDÉQJ NÇFK WKÇFK NKLH»Q FKXÓQJ WD ODÒP YLH¾F KH»W PÆQK ËH¿ KRDÒQWKDÒQK PR¾W GÐÉ DÓQ FKR NÌS NÒ KDÉQ 7X ËR¼L NKL FDÄQJ WKDÔQJ FRÓ WKH¿ GD½Q ËH»Q QKÐÏQJ KH¾ TXDÕWÇFK FÐÉF QKÐQJ QH»X ËLHºX QDÒ [DÕ UD TXDÓ WKÐÎÒQJ [XH¼Q QRÓ VHÏ KXÕ KRDÉL FKXÓQJ WD EDÂQJFDÓFK OD» ËL QLHºP ËDP PH¼ WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD FKXÓQJ WD «D¼ ODÒ WKR¼QJ ËLH¾S FXÕD &KÐÎQJ QDÒ $»S OØÑF YDÚ FDÌQJ WKDÜQJ OXRÄQ WRÂQ WDÑL WURQJFXRÆF VRÃQJ %DÑQ FRÛ WKHÇ FKHÃ QJØÑ FKXÛQJ ÓHÇ NKRÄQJ EÔ FKXÛQJ WØÖÛF ÓRDÑW QLHÂP ÓDP PHÄ FXÝDPÎQK 6DX ËD¼ WR¼L [LQ JÎÉL Ó VDÓX SKÐÎQJ SKDÓS ËH¿ EDÉQ WÐÉ EDÕR YH¾ NKRÕL VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ 34
 35. 35. ³¸º1* 92¦, /2 /$«1* 7KRDÉW QJKH WKÆ SKÐÎQJ SKDÓS QDÒ FRÓ YHÕ UD»W ËÎQ JLDÕQ QKÐQJ FKÇQK YÆ ËÎQ JLDÕQ QH¼QNKR¼QJ PD» QJÐÎÒL ËH¿ Ó ËH»Q 7KHR NLQK QJKLH¾P FXÕD WR¼L WKÆ FRÓ QKLHºX QJÐÎÒL YÆ TXDÓ TXHQWKXR¾F YÎÓL PR¾W FXR¾F VR»QJ ËDº FDÄQJ WKDÔQJ QH¼Q KRÉ NKR¼QJ KHº KD ELH»W ODÒ QRÓ FDÄQJ WKDÔQJQKÐ WKH» QDÒR r KRÉ NKR¼QJ Ó WKÐÓF ËÐÎÉF QKÐÏQJ WDÓF QKD¼Q FXÉ WKH¿ JD¼ FKR KRÉ FDÕP JLDÓF FDÄQJWKDÔQJ &XÏQJ JLR»QJ QKÐ (G *UHHU KRÉ FÐÓ QJKÍ UDÂQJ PR¾W FR¼QJ YLH¾F ËDÓQJ FKDÓQ YDÒ QKÐÏQJPR»L TXDQ KH¾ WRºL WH¾ ODÒ PR¾W SKDºQ FXR¾F VR»QJ FXÕD KRÉ PDÒ WKR¼L *LÐÏD EDR ER¾Q EHº OR WRDQ QKLHºX QJÐÎÒL ËDÏ ERÕ UD TXDÓ QKLHºX WKÎÒL JLDQ ËH¿ OR QJKÍYLH¾F QDÒ YLH¾F QRÉ PDÒ NKR¼QJ ELH»W UDÂQJ FKÇQK ËLHºX ËRÓ ËDÏ GD½Q ËH»Q WD¼P WUDÉQJ FDÄQJ WKDÔQJYDÒ FÐÎÓS ËL QLHºP ËDP PH¼ FXÕD KRÉ +RÉ FKR UDÂQJ YLH¾F OR ODÃQJ FXÏQJ WÐÉ QKLH¼Q QKÐ ODÒ YLH¾F WDKÇW WKÎÕ YD¾ r PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ UD»W ËR½L EÆQK WKÐÎÒQJ ËR»L YÎÓL WD»W FDÕ PRÉL QJÐÎÒL %D¼ JLÎÒ FKXÓQJ WD KDÏ ODÃQJ QJKH )UHG 6PLWK PR¾W QJÐÎÒL EDÉQ FXÕD WR¼L YDÒ FXÏQJ ODÒPR¾W WKDº JLDÓR FKLD VHÕ YHº YLH¾F [DÓF ËÌQK QJXRºQ JR»F FXÕD VÐÉ OR ODÃQJ WURQJ FXR¾F VR»QJ 1DÄP WR¼L ODÒ PR¾W oFKXH¼Q JLD OR ODÃQJp 7R¼L NKR¼QJ WKH¿ TXH¼Q ËÐÎÉF QKÐÏQJ QR½L OR ODÃQJ FXÕD PÆQK FDÕ NKL QJDÕ OÐQJ YDÒR JLÐÎÒQJ VDX PR¾W QJDÒ PH¾W PRÕL 7R¼L KDºX QKÐ NKR¼QJ QJXÕ ËÐÎÉF FKÀ WUDÂQ WURÉF YDÒ WKÀQK WKRDÕQJ ODÉL ODR UD NKRÕL JLÐÎÒQJ ËH¿ QJRºL JKH» ODÃF OÐ URFNLQJ FKDLU XR»QJ PR¾W WDÓFK FDÒ SKH¼ URºL ODÉL TXD YDÒR JLÐÎÒQJ ËH¿ WLH»S WXÉF FKRQJ PDÃW OR QJKÍ «H»Q QDÄP WR¼L ËDÏ FKH» QJÐÉ ËÐÎÉF OR ODÃQJ 7R¼L ËDÏ GDÒQK FDÕ KDL QDÄP WD¾S WUXQJ KH»W VÐÓF ËH¿ JLDÕL TXH»W YD»Q ËHº FXÕD PÆQK 9DÒ WR¼L ËDÏ WÆP UD ËLHºX PÆQK WÐÒQJ FDQK FDÓQK WURQJ ORÒQJ 7R¼L FRÓ PR¾W FR¼QJ YLH¾F PDÒ H¼X FDºX FXÕD QRÓ FDR KÎQ VR YÎÓL NKDÕ QDÄQJ WKÐÉF VÐÉ FXÕD WR¼L WR¼L NKR¼QJ ËXÕ WLH¼X FKXD¿Q ËH¿ ODÒP FR¼QJ YLH¾F D» 7KH» ODÒ WR¼L FÐÓ OR ODÃQJ YHº FKXH¾Q PD»W YLH¾F 5RºL WR¼L WÐÉ QKXÕ YÎÓL EDÕQ WKD¼Q o&KDÒ KDÏ WKÐÕ QJD½P [HP 0ÆQK ODÒP FR¼QJ YLH¾F QDÒ WR»W QKD»W ODÒ OXÓF QDÒR QKÀ" $² ËRÓ ODÒ OXÓF PÆQK NKR¼QJ OR ODÃQJ p 9D¾ ËRÓ QH»X EDÉQ NKR¼QJ WKH¿ JLÐÏ ËÐÎÉF FR¼QJ YLH¾F FXÕD PÆQK NKL EDÉQ NKR¼QJ OR ODÃQJ WKÆ ODÒP VDR PDÒ EDÉQ FRÓ WKH¿ JLÐÏ QRÓ NKL EDÉQ ËDQJ OR ODÃQJ FKÐÓ" &XR»L FXÒQJ WKÆ WR¼L ËDÏ NKDÃF VD¼X ER»Q WÐÒ QDÒ WURQJ WD¼P WUÇ FXÕD PÆQK «°²1* 92ž, /2 /$£1* 7R¼L QKD¾Q WKD» UDÂQJ PÆQK ËDÏ TXDÓ OR ODÃQJ WUÐÎÓF NKL WÀQK WDÓR QKÆQ QKD¾Q PRÉL YLH¾F NKR¼QJ FRÓ 35
 36. 36. OÓ JÆ WR¼L SKDÕL YR¾L YDÏ FKXR»F OD» QR½L OR ODÃQJ PR¾W FDÓFK YR¼ ÇFK WKD¾P FKÇ ODÒ JD¼ KDÉL QKÐ WKH» 1JD NKL WR¼L QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF PRÉL YLH¾F PR¾W FDÓFK URÏ UDÒQJ WKÆ WR¼L ËDÏ FRÓ WD»W FDÕ WKR¼QJ WLQ ËH¿ OH¼Q PR¾W NH» KRDÉFK 9DÒ NKL EDÉQ ËDÏ FRÓ PR¾W NH» KRDÉFK WKÆ EDÉQ NKR¼QJ FRÒQ SKDÕL OR ODÃQJ YHº ED»W NÒ ËLHºX JÆ QÐÏD «XÓQJ YD¾ ËH¿ JLDÕP EÎÓW FDÄQJ WKDÔQJ WKÆ EDÉQ QH¼Q EÆQK WD¼P SKD¼Q WÇFK WÆQK KXR»QJ KDKRDÒQ FDÕQK WKD YÆ OR ODÃQJ 6DX ËRÓ KDÏ [DÓF ËÌQK QJXRºQ JR»F QR½L OR ODÃQJ FXÕD PÆQK 0R¾WNKL EDÉQ ËDÏ QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF WRDÒQ ER¾ VÐÉ YLH¾F WKÆ EDÉQ VHÏ WÆP UD FDÓFK JLDÕL WRÕD FDÄQJ WKDÔQJPR¾W FDÓFK KÎÉS OÓ QKD»W ³¸º1* 92¦, %2½ &82¦& 7URQJ PR¾W NÒ 7KH» YD¾Q KR¾L GDÒQK FKR QJÐÎÒL NKXH»W WD¾W %RQQLH 6W -RKQ HDQHWKDP JLD YÎÓL WÐ FDÓFK ODÒ PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q WUÐÎÉW WXH»W FKÀ FRÓ PR¾W FKD¼Q &R¼ FXÒQJ WUDQKWDÒL YÎÓL PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q NKDÓF FXÏQJ FXÒQJ FDÕQK QJR¾ QKÐ FR¼ 9D¾Q ËR¾QJ YLH¼Q QRÉ [XD»WSKDÓW WUÐÎÓF YDÒ WURQJ ODºQ WKL FXR»L FXÒQJ FXÕD PÆQK WKÆ FR¼ D» EÌ QJDÏ %RQQLH WÐÉ WLQ QRÓL YÎÓLEDÉQ EHÒ UDÂQJ FR¼ VHÏ FKLH»Q WKDÃQJ EÎÕL YÆ FR¼ VHÏ FR» NKR¼QJ ËH¿ QJDÏ QKÐ QJÐÎÒL NLD 1KÐQJ WÎÓLOÐÎÉW PÆQK %RQQLH ËDÏ EÌ QJDÏ &XR»L FXÒQJ FKLH»Q WKDÃQJ FKXQJ FXR¾F WKXR¾F YHº YD¾Q ËR¾QJYLH¼Q NLD «RºQJ ËR¾L FXÕD %RQQLH FR» OÐÉD OÎÒL DQ XÕL o&R¼ D» FKÀ PD PDÃQ WUÐÎÉW QKDQK KÎQFKÌ PDÒ WKR¼L p 1KÐQJ %RQQLH ËDÏ ËDÓS ODÉL WKD¾W NLH¼Q TXH»W o.KR¼QJ ËD¼X FR¼ D» NKR¼QJ SKDÕLODÒ QJÐÎÒL WUÐÎÉW QKDQK KÎQ PDÒ ODÒ QJÐÎÒL ELH»W ËÐÓQJ GD¾ QKDQK KÎQ WR¼L p %RQQLH QRÓL ËXÓQJ QJÐÎÒL FKLH»Q WKDÃQJ ODÒ QJÐÎÒL ELH»W ËÐÓQJ GD¾ QKDQK KÎQ ®µ ËÎÒL WR¼LFKÐD WÐÒQJ QJKH QRÓL FRÓ QJÐÎÒL QDÒR FKÐD EÌ YD»S QJDÏ KD QH»P PXÒL WKD»W EDÉL EDR JLÎÒ .KLUÎL YDÒR WUÐÎÒQJ KÎÉS QDÒ FRÓ QJÐÎÒL WKD¾P FKÇ FRÒQ NKR¼QJ EDR JLÎÒ JÐÎÉQJ GD¾ ËÐÎÉF PR¾W VR»NKDÓF WKÆ ËÐÓQJ GD¾ UD»W FKD¾P FKDÉS KRÉ PD»W KDÒQJ QDÄP WUÎÒL JDÅP QKD»P EDR QR½L JLD¾Q GÐÏ YDÒËDÃQJ FD WUÐÎÓF NKL FRÓ WKH¿ WUÎÕ ODÉL WUDÉQJ WKDÓL EÆQK WKÐÎÒQJ 7URQJ ODºQ WKL ËD»X D» %RQQLHFKÀ JLDÒQK ËÐÎÉF KX FKÐÎQJ ËRºQJ QKÐQJ FR¼ ODÉL ËÐÎÉF WUÐÎÒQJ 5KRGHV FD»S KRÉF ER¿QJ YDÒ WUÎÕWKDÒQK PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL ËDÉL GLH¾Q FXÕD WD¾S ËRDÒQ ,%0 &R¼ ODÒ QKD¼Q YD¾W ËÐÎÉF QKDÃFËH»Q WUH¼Q FDÓF WDÉS FKÇ QKÐ 3HRSOH 1HZ <RUN 7LPHV YDÒ (ERQ &DÓL WH¼Q %RQQLH FRÒQ ËÐÎÉF 36
 37. 37. [ÐÎÓQJ OH¼Q WURQJ FKÐÎQJ WUÆQK 1%& 1LJKWO 1HZV YÎÓL WÐ FDÓFK ODÒ PR¾W WURQJ QDÄP QJÐÎÒLSKXÉ QÐÏ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ QKD»W QÐÎÓF 0Ï 4XDÕ YD¾ NKL ËÐÓQJ GD¾ YDÒ TXD WUÎÕ ODÉL FXR¾F FKÎL EDÉQ VHÏ ORDÉL ERÕ NKDÕ QDÄQJ KÐÓQJFKÌX DÓS OÐÉF FDÄQJ WKDÔQJ WÐÒ WKD»W EDÉL WURQJ PR¾W WKÎÒL JLDQ GDÒL 9D»S QJDÏ NKR¼QJ FRÓ QJKÍD ODÒWKD»W EDÉL r PDÒ WKD»W EDÉL FKÇQK ODÒ NKR¼QJ ËÐÓQJ GD¾ ËÐÎÉF VDX ODºQ YD»S QJDÏ D» +DÏ ËH¿ WKD»WEDÉL OXÒL VD¼X YDÒR TXDÓ NKÐÓ YDÒ WÐÉ WLQ WLH»Q OH¼Q WURQJ KLH¾Q WDÉL YÐÎQ ËH»Q WÐÎQJ ODL .KL ELH»WVR»QJ QKÐ YD¾ EDÉQ NKR¼QJ FRÓ OÓ GR JÆ ËH¿ FDÕP WKD» FDÄQJ WKDÔQJ QÐÏD 8< 75® 6¸± &+¯1+ 75¸±& «RÓ ODÒ ËLHºX PDÒ EDÉQ QH¼Q FDP NH»W WURQJ VXR»W FXR¾F ËÎÒL FXÕD PÆQK 0R¾W NKL VR»QJFKÇQK WUÐÉF EDÉQ VHÏ PLH½Q QKLH½P WUÐÎÓF ED»W FÐÓ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ QDÒR SKDÓW VLQK WÐÒ WR¾L OR½L KDVÐÉ KR¿ WKHÉQ FXÏQJ NKR¼QJ SKDÕL NKR¿ VÎÕ JKL QKÎÓ QKÐÏQJ SKDÓW QJR¼Q FXÕD PÆQK WURQJ ËDºX NKLFDºQ ODÅS ODÉL YÎÓL QJÐÎÒL QDÒ QJÐÎÒL QRÉ YÆ ËÎQ JLDÕQ ODÒ EDÉQ OXR¼Q QRÓL ËXÓQJ VÐÉ WKD¾W 6ÐÉ WUXQJ WKÐÉF FXÏQJ ODÒ YD»Q ËHº ËÐÎÉF ËÐD OH¼Q EDÒQ FD¼Q ËH¿ ËDÓQK JLDÓ ËDÉR ËÐÓF QJKHºQJKLH¾S FXÕD PR¾W VR» FDÓ QKD¼Q WKD KRÓD YDÒ ELH»Q FKD»W ÎÕ FDÓF WD¾S ËRDÒQ NLQK WH» OÎÓQ .KL FDÓF YXÉEH¼ ER»L WDÒL FKÇQK ËÐÎÉF SKÎL EDÒ UD DÓQK VDÓQJ FDÓF QKDÒ ËDºX WÐ FDÕ WLQ FXÏQJ QKÐ QKÐÏQJ QJÐÎÒLODÒP FR¼QJ ËDÏ PD»W WUDÃQJ KDÒQJ WÕ ËR¼ OD KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL PD»W YLH¾F YDÒ PD»W OXR¼Q FDÕ QKÐÏQJNKRDÕQ KÐX ER¿QJ «RÓ ODÒ KH¾ OXÉ WÐÒ OR»L VR»QJ NKR¼QJ FKÇQK WUÐÉF FXÕD PR¾W VR» NHÕ ED»W OÐÎQJ 9Hº SKDºQ PÆQK WR¼L FXÏQJ PXR»Q FKLD VHÕ EÇ TXH»W JÆQ JLÐÏ KDÉQK SKXÓF JLD ËÆQK FXÕDEDÕQ WKD¼Q WR¼L NKR¼QJ FRÓ JÆ NKDÓF QJRDÒL VÐÉ WUXQJ WKÐÉF &KR ËH»Q ED¼ JLÎÒ VDX QDÄPFKXQJ VR»QJ WR¼L YD½Q OXR¼Q WUXQJ WKÐÉF YDÒ FKXQJ WKXÕ YÎÓL QJÐÎÒL YÎÉ WKD¼Q H¼X FXÕD PÆQKWÆQK H¼X ËRÓ NKR¼QJ KHº VX VXH¿Q «LHºX QDÒ WDÉR QH¼Q ORÒQJ WLQ EHºQ YÐÏQJ YDÒ WXH¾W ËR»L JLÐÏDKDL FKXÓQJ WR¼L 0R½L ODºQ WR¼L WUÎÕ YHº VDX QKÐÏQJ FKXH»Q GLH½Q WKXH»W NKDÃS QÎL WUH¼Q WKH» JLÎÓLYÎÉ WR¼L NKR¼QJ KHº PDÕ PD QJKL QJÎÒ KD OR ODÃQJ JÆ /RÒQJ WUXQJ WKÐÉF YDÒ FKXQJ WKXÕ OXR¼QWKD»P ËD½P WURQJ WLP YDÒ ODÒ QHºQ WDÕQJ FKR KDÉQK SKXÓF FXÕD FKXÓQJ WR¼L 37
 38. 38. 7ULH»W JLD 5DOSK :DOGR (PHUVRQ QRÓL UDÂQJ o1H»X EDÉQ PXR»Q QD¼QJ WR¼L OH¼Q EDÉQSKDÕL ËÐÓQJ ÎÕ PR¾W YÌ WUÇ FDR KÎQp «LHºX QDÒ FRÓ QJKÍD UDÂQJ QH»X EDÉQ PXR»Q JLXÓS QJÐÎÒLNKDÓF ËDÉW ËÐÎÉF QKÐÏQJ ËLHºX KRÉ ÐÎÓF DR WURQJ FXR¾F VR»QJ WKÆ EDÉQ SKDÕL FRÓ GDQK GÐÉ YDÒ SKDÕLVR»QJ FKÇQK WUÐÉF (PHUVRQ FRÒQ QRÓL UDÂQJ o1KÐÏQJ JÆ QDÂP VDX OÐQJ YDÒ WUÐÎÓF PDÅW EDÉQ ËHºXUD»W QKRÕ EHÓ VR YÎÓL QKÐÏQJ JÆ QDÂP EH¼Q WURQJ FRQ QJÐÎÒL EDÉQp %DÉQ VHÏ QKD¾Q WKD» EDÕQ WKD¼Q FRÓ WKH¿ WUDÓQK NKRÕL ELH»W EDR DÓS OÐÉF FDÄQJ WKDÔQJ WURQJFXR¾F VR»QJ QH»X EDÉQ VR»QJ PR¾W FDÓFK FKÇQK WUÐÉF WKDÔQJ WKDÃQ +DÏ ODÒP PRÉL YLH¾F PR¾W FDÓFKFKD¼Q WKÐÉF VX QJKÍ ËXÓQJ ËDÃQ YDÒ ËÐD UD QKÐÏQJ TXH»W ËÌQK SKXÒ KÎÉS 75$»1+ ;$ 1¶± 1$¢1 1ÎÉ QDºQ QKÐ PR¾W WKÐÓ EH¾QK GÌFK OHQ ORÕL YDÒ KRDÒQK KDÒQK WURQJ [DÏ KR¾L r PR¾W WKÐÓ EH¾QKEӋQK NKRÓ FKÐÏD 0R¾W SKDºQ FXÕD QJXH¼Q QKD¼Q FKÇQK ODÒ YÆ FRQ QJÐÎÒL NKR¼QJ WKH¿ NÆP QHÓQËÐÎÉF QKÐÏQJ PRQJ PXR»Q FXÕD EDÕQ WKD¼Q KRÉ PXD VDÃP YR¼ WR¾L YDÉ ËH¿ WKRÕD PDÏQ QKÐÏQJ QKXFDºX YDÒ TXHºQ VÎÕ KÐÏX PDÒ KRÉ QJKÍ ODÒ FKÇQK ËDÓQJ &XÒQJ YÎÓL VÐÉ UD ËÎÒL FXÕD SKÐÎQJ WKÐÓFWKDQK WRDÓQ EDÂQJ WKHÕ WÇQ GXÉQJ FKDÔQJ FRÓ JÆ QJDÉF QKLH¼Q NKL WUXQJ EÆQK PR½L JLD ËÆQK WUXQJOÐX ÎÕ 0Ï ËHºX FRÓ PR¾W NKRDÕQ QÎÉ OH¼Q ËH»Q KÎQ ËR¼ OD WURQJ WKHÕ WÇQ GXÉQJ «H¿ WUDÓQK FDÓF NKRDÕQ QÎÉ WKHÕ WÇQ GXÉQJ FKXÓQJ WD FRÓ WKH¿ WKDP NKDÕR YDÒ DÓS GXÉQJ PR¾WNH» KRDÉFK JRºP ED SKDºQ FXÕD /DUU %XUNHWW PR¾W QKDÒ WÐ YD»Q WDÒL FKÇQK «ÐÒQJ EDR JLÎÒ WÇQK YDÒR WKHÕ WÇQ GXÉQJ ED»W FÐÓ PRÓQ KDÒQJ QDÒR EDÉQ NKR¼QJ FRÓ NKҧ QăQJ FKL WUDÕ 3KDÕL WUDÕ KH»W QÎÉ WURQJ WKHÕ WÇQ GXÉQJ PR½L WKDÓQJ 5DOSK :DOGR (PHUVRQ r 7ULH»W JLD QKDÒ WLH¿X OXD¾Q QKDÒ WKÎ QJÐÎÒL 0Ï ËRºQJ WKÎÒL ODÒ QKDÒ WLH¼Q SKRQJ FXÕD 7KXH»W 7LH¼QQJKLH¾P 7UDQVFHQGHQWDOLVP YDÒR ËDºX 7KH» NÕ &DºQ SKD¼Q ELH¾W FUHGLW FDUG WKHÕ WÇQ GXÉQJ YDÒ GHELW FDUG WKHÕ JKL QÎÉ 1Jѭӡi sӱ dөng thҿ tín dөng thѭӡng ÿѭӧc các ngân hàng cҩpmӝt hҥn mӭc tín dөng ÿӇ chi tiêu trѭӟc và trҧ nӧ (lүn lãi) sau, còn nJѭӡi sӱ dөng thҿ ghi nӧ phҧi ký gӣi vào tài NKRDÕQ cá nhân cӫamình mӝt sӕ tiӅn trѭӟc khi sӱ dөng và chӍ ÿѭӧc chi tiêu trong phҥm vi sӕ tiӅn hӑ ÿã ký gӣi mà thôi. Các lӑai thҿ tín dөng quӕc tӃ ÿѭӧcnhiӅu ngѭӡi biӃt nhѭ VISA, MASTER CARD, DINER, AMERICAN EXPRESS… Các lӑai thҿ ghi nӧ phә biӃn tҥi ViӋt Nam nhѭ thҿATM Connect-24 cӫa Vietcombank, F@stAcess cӫa Techcombank, Success cӫa Agribank… 38
 39. 39. 1ӃX ODºQ ËDºX WLH¼Q NKR¼QJ WKH¿ WUDÕ KH»W QÎÉ WURQJ WKHÕ YDÒR FXR»L WKDÓQJ KDÏ ËһW WKHÕ WÇQ GXÉQJ FXÕD EDÉQ YDÒR ORÒ QÐÎÓQJ YDÒ WDÄQJ QKLH¾W ËR¾ OH¼Q ËR¾ ËH¿ QRÓ WDQ FKDÕ YDÒ ELH»Q PD»W 5RºL WURQJ WKDÓQJ VDX ËRÓ KDÏ OD¾S WÐÓF WKDQK WRDÓQ EDÂQJ KH»W SKDºQ QÎÉ FRÒQ ODÉL %D»W NÒ DL ODÒP WKHR FDÓFK QDÒ VHÏ NKR¼QJ EDR JLÎÒ FRÓ WD¼P WUDÉQJ FDÄQJ WKDÔQJ NKL SKDÕLJDÓQK PR¾W PRÓQ QÎÉ WURQJ WKHÕ WÇQ GXÉQJ 1KLHºX JLD ËÆQK ÎÕ 0Ï ËDQJ SKDÕL JRºQJ PÆQK PDQJ JDÓQK QDÅQJ WDÒL FKÇQK WUH¼Q YDL rSKDÕL FKL WUDÕ KDÒQJ QJDÒQ ËR¼ OD PR½L QDÄP FKR FDÓF KRDÉW ËR¾QJ YXL FKÎL FXÕD ERÉQ WUHÕ KR¾L SKÇFD¼X ODÉF ER¾ YXQJ FDÕ NKR»L WLHºQ ËH¿ WD¾X QKÐÏQJ FKLH»F [H KÎL ËDÃW WLHºQ QKÐÏQJ PRÓQ ËRº [D [À9DÒ NKR¼QJ FRÓ JÆ ËDÓQJ QJDÉF QKLH¼Q NKL QKÐÏQJ JLD ËÆQK D» ËDQJ SKDÕL KÐÓQJ FKÌX QR½L FDÄQJWKDÔQJ KDÒQJ QJDÒ .KL QKÐÏQJ NHÕ ÐD KDÒR QKRDÓQJ QDÒ FR» NKRH PHÕ EDÂQJ QKÐÏQJ WLH¾Q QJKLYD¾W FKD»W WKÆ KRÉ FXÏQJ ËDQJ WDÉR UD VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ WÐÒ QKÐÏQJ PRÓQ QÎÉ QJDÒ PR¾W FKRºQJ FKD»WYÆ VÐÉ WLH¼X SKD TXDÓ ËR¾ FXÕD PÆQK 7KD¾W ËDÓQJ EXRºQ NKL KRÉ WÐÉ ËDÅW PÆQK YDÒR KRDÒQ FDÕQK SKDÕLGX WUÆ VÐÉ KDÒR QKRDÓQJ EH¼Q QJRDÒL QKÐQJ NÒ WKÐÉF EH¼Q WURQJ KRÉ ËDQJ PXÉF UXR½QJ .KR¼QJ DL FRÓ WKH¿ VR»QJ PR¾W FXR¾F VR»QJ ËDº ËDP PH¼ NKL SKDÕL ED¾Q WD¼P YHº KDÒQJ [D»SKRÓD ËÎQ FDºQ FKL WUDÕ YDÒ QKÐÏQJ PRÓQ QÎÉ NH»W VXÒ ËDQJ ËD¿ PÆQK ËH»Q VÐÉ NKDÓQK WD¾Q R ËRÓQH»X EDÉQ PXR»Q WKRDÓW NKRÕL WÆQK WUDÉQJ FDÄQJ WKDÔQJ KDÏ WUDÓQK [D QÎÉ QDºQ &KÀ NKL QDÒRNKR¼QJ SKDÕL FDQK FDÓQK WURQJ ORÒQJ YHº QKÐÏQJ NKRDÕQ QÎÉ WKÆ EDÉQ PÎÓL ËÐÎÉF WD¾Q KÐÎÕQJ PR¾WFXR¾F VR»QJ WUH¼Q FDÕ WXH¾W YÎÒL ³¸º1* 6¶± +$·, 1R½L VÎÉ KDÏL PDÒ WR¼L PXR»Q QRÓL ËH»Q ÎÕ ËD¼ NKR¼QJ SKDÕL ËH»Q WÐÒ FDÓF FÎQ OR»F [RDÓ FRQPHÒR ËHQ KD WURÒ FKÎL WDÒX OÐÎÉQ VLH¼X WR»F PDÒ ODÒ QR½L VÎÉ KDÏL ËDQJ WLHºP D¿Q EH¼Q WURQJ PR½LQJÐÎÒL FKXÓQJ WD QJDÄQ WD EÐÎÓF YDÒR FKXH»Q SKLH¼X OÐX YÍ ËDÉL FRÓ WH¼Q JRÉL ODÒ &XR¾F «ÎÒL&KXÓQJ WD VÎÉ WKD»W EDÉL VÎÉ PD»W ËL VÐÉ DQ WRDÒQ VÎÉ PD»W TXHºQ WÐÉ FKXÕ YDÒ VÎÉ FDÕ WÐÎQJ ODL .KLEÌ YD¼ KDÏP EÎÕL QKÐÏQJ QR½L VÎÉ QKÐ YD¾ FKXÓQJ WD VHÏ ËH¿ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ GDÒ YRÒ NKLH»Q WDFDÕP WKD» ED»W DQ KRDQJ PDQJ ËH¿ URºL WÐÉ WURÓL FKD¼Q PÆQK YDÒR TXDÓ NKÐÓ WKD YÆ GD»Q WKD¼QYDÒR KLH¾Q WDÉL YDÒ KÐÎÓQJ ËH»Q WÐÎQJ ODL 39
 40. 40. 1R½L VÎÉ KDÏL YDÒ QLHºP WLQ YR»Q GÍ ODÒ KDL WKDÓL FÐÉF 6RQJ FRÓ PR¾W ËLH¿P FKXQJ NKDÓ WKXÓ YÌËRÓ ODÒ FDÕ KDL ËHºX PRQJ FKÎÒ PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ [DÕ UD WURQJ WÐÎQJ ODL .KL D» QH»X QR½L VÎÉ KDÏLOÎÓQ KÎQ QLHºP WLQ WKÆ WD ËDÏ UÐÎÓF KRÉD YDÒR WKD¼Q 1JÐÎÉF ODÉL QH»X QLHºP WLQ OXR¼Q KLH¾Q KÐÏXPDÉQK PHÏ QRÓ FRÓ WKH¿ ËHP ODÉL QKÐÏQJ ËLHºX WR»W ODÒQK EÎÕL WD VHÏ FR» JDÃQJ KH»W PÆQK ËH¿ ËDÉWËÐÎÉF QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ PÆQK PRQJ ËÎÉL 7URQJ NÒ 7KH» YD¾Q KR¾L PXÒD ËR¼QJ QDÄP 6DUDK +XJKHV QÐÏ YD¾Q ËR¾QJ YLH¼QWXR¿L ËDÏ [XD»W VDÃF ËRDÉW FKLH»F KX FKÐÎQJ YDÒQJ ÎÕ ER¾ PR¼Q WUÐÎÉW EDÄQJ .KL EÐÎÓF OH¼Q VD¼QEDÄQJ 6DUDK NKR¼QJ KHº QJKÍ ËH»Q JLDÕL WKÐÎÕQJ QDÒ QRÉ YDÒ FXÏQJ NKR¼QJ KHº OR ODÃQJ KD TXDQWD¼P ËH»Q NKDÓQ JLDÕ WUH¼Q NKDÓQ ËDÒL QKÐÏQJ QJÐÎÒL [HP WUXHºQ KÆQK WKD¾P FKÇ ODÒ FDÕ %DQJLDÓP NKDÕR &R¼ WKH¿ KLH¾Q EDÒL WKL FXÕD PÆQK PR¾W FDÓFK WKRDÕL PDÓL QKÐ WURQJ PR¾W EXR¿L WD¾SWKÐÎÒQJ QJDÒ &KÇQK VÐÉ WKRDÕL PDÓL D» ËDÏ JLXÓS 6DUDK +XJKHV WKH¿ KLH¾Q SKDºQ WKL ËD»X FXÕDPÆQK KH»W VÐÓF [XD»W VDÃF YDÒ PDQJ YHº FKLH»F KX FKÐÎQJ YDÒQJ GDQK JLDÓ &XÏQJ WURQJ NÒ 7KH» YD¾Q KR¾L D» QÐÏ YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q 0LFKHOOH .ZDQ WKH¿ KLH¾Q SKDºQWKL FXÕD PÆQK QJD VDX OÐÎÉW WKL FXÕD 6DUDK 0LFKHOOH YR»Q ËÐÎÉF JLÎÓL FKXH¼Q PR¼Q YDÒ QJÐÎÒLKD¼P PR¾ NÒ YRÉQJ FR¼ ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ ODÒ ÐÓQJ FÐÕ YLH¼Q VR» PR¾W FKR GDQK KLH¾X YR¼ ËÌFK FXÕDER¾ PR¼Q QDÒ 1JRDÒL UD FR¼ FXÏQJ ËDÏ QKD¾Q ËÐÎÉF UD»W QKLHºX KX FKÐÎQJ WURQJ VÐÉ QJKLH¾S FXÕDPÆQK 6DX PDÒQ WUÆQK GLH½Q NKDÓ KRDÒQ PÏ FXÕD 6DUDK +XJKHV 0LFKHOOH TXH»W WD¼P NKR¼QJSKDÉP ED»W FÐÓ PR¾W VDL ODºP QDÒR 1KÐQJ WKD¾W NKR¼QJ PD ODÒ 0LFKHOOH ËDÏ EÌ YD»S QJDÏ YDÒ NH»WTXDÕ FKXQJ FXR¾F FR¼ FKÀ QKD¾Q ËÐÎÉF KX FKÐÎQJ ËRºQJ «LH¿P NKDÓF ELH¾W JLÐÏD KDL YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q QDÒ FKÇQK ODÒ 7URQJ NKL 6DUDK WD¾S WUXQJYDÒR QKÐÏQJ JÆ SKDÕL ODÒP WKÆ 0LFKHOOH ODÉL WD¾S WUXQJ YDÒR QKÐÏQJ JÆ SKDÕL WUDÓQK «D¼ FXÏQJ ODÒËLH¿P NKDÓF ELH¾W JLÐÏD QLHºP WLQ YDÒ QR½L VÎÉ KDÏL &KÇQK QR½L VÎÉ WKD»W EDÉL ËDÏ NKLH»Q PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q ODÏR OXH¾Q QKÐ 0LFKHOOH SKDÕLFKÌX QKÐÎÒQJ EÐÎÓF WUÐÎÓF ËDÒQ HP QKÐ 6DUDK &RÒQ EDÉQ OLH¾X FRÓ EDR JLÎÒ EDÉQ ËH¿ FKR QR½LVÎÉ KDÏL WDÓF ËR¾QJ ËH»Q FXR¾F VR»QJ YDÒ WÐÎQJ ODL FXÕD PÆQK KD NKR¼QJ" %DÉQ ËR»L PDÅW YÎÓL FXR¾F 6DUDK +XJKHV VLQK QDÄP 0LFKHOOH .ZDQ VLQK QDÄP 40
 41. 41. ËÎÒL EDÂQJ QLHºP WLQ KD QR½L VÎÉ KDÏL" XÒ WKH» QDÒR WR¼L NKXH¼Q EDÉQ NKR¼QJ QH¼Q FDÄQJ WKDÔQJYHº WÐÎQJ ODL +DÏ YÐÓW ERÕ QR½L VÎÉ KDÏL YDÒ JDº GÐÉQJ QLHºP WLQ PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ EDÉQ VHÏ FRÓPR¾W WÐÎQJ ODL WÐÎL VDÓQJ +$·< %$«7 ³$¢8 %$ª1* 02¦7 18± &¸¶º, 7URQJ QKÐÏQJ EXR¿L GLH½Q WKXH»W KDºX QKÐ EDR JLÎÒ WR¼L FXÏQJ ËÐD UD PR¾W FKXÓW NLQKQJKLH¾P FXÕD PÆQK YHº YD»Q ËHº QDÒ 6DX NKL QRÓL FKXH¾Q PR¾W OXÓF YHº VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ WKH»QDÒR WR¼L FXÏQJ NH¿ YDÒL FD¼X FKXH¾Q KDÒL KÐÎÓF ËH¿ JLHR YDÒR ORÒQJ WKÇQK JLDÕ QKÐÏQJ WUDÒQJ FÐÎÒLVDÕQJ NKRDÓL &KDÃF EDÉQ FXÏQJ WÐÒQJ QJKH u0RÆW QXÑ FØÖÚL EDÊQJ PØÖÚL WKDQJ WKXRÃF ERÇv" 1XÉ FÐÎÒL ODÒPR¾W OLHºX WKXR»F JLDÕP FDÄQJ WKDÔQJ UD»W KLH¾X TXDÕ 9Hº YLH¾F QDÒ WR¼L FKÎÉW QKÎÓ ËH»Q QKÐÏQJ JKLFKHÓS FXÕD 1RUPDQ &RXVLQ WURQJ TXH¿Q *LDÝL SKDÅX PRÆW FDÌQ EHÆQK $QDWRP RI DQ ,OOQHVVËHº FD¾S ËH»Q QKÐÏQJ NLQK QJKLH¾P WÐÉ FKÐÏD WUÌ FXÕD R¼QJ .KL ËÐÎÉF FKD¿Q ËRDÓQ ODÒ ËDÏ PDÃF SKDÕLFKÐÓQJ UR»L ORDÉQ QKÌS WLP WUDºP WURÉQJ &RXVLQ EHÒQ ËHP PR¾W FKLH»F PDÓ FKLH»X SKLP ËH»QEH¾QK YLH¾Q URºL [HP KH»W ER¾ SKLP QDÒ ËH»Q ER¾ SKLP NKDÓF &DÓF ER¾ SKLP KDÒL NLQK ËLH¿Q ËDÏPDQJ ODÉL FKR R¼QJ QKÐÏQJ WUD¾Q FÐÎÒL VDÕQJ NKRDÓL YDÒ NÒ ODÉ WKD FKXÓQJ FRÓ WDÓF GXÉQJ [RD GÌXQR½L ËDX WKH¿ [DÓF FKR R¼QJ 1KÎÒ SKÐÎQJ SKDÓS WUÌ OLH¾X NKDÓ ËDÅF ELH¾W ODÒ PR¾W FKH» ËR¾ DÄQ XR»QJJLDÒX YLWDPLQ & YDÒ [HP SKLP KDÒL EH¾QK WÆQK FXÕD 1RUPDQ GDºQ WKXH¼Q JLDÕP YDÒ VÐÓF NKRÕHR¼QJ KRºL SKXÉF WUÎÕ ODÉL 6DX ËRÓ R¼QJ UÎÒL VÐÉ QJKLH¾S EDÓR FKÇ OD½ OÐÒQJ YDÒ WKDP JLD JLDÕQJ GDÉÎÕ PR¾W WUÐÎÒQJ YHº VÐÓF PDÉQK FXÕD WD¼P OÓ YDÒ FDÕP [XÓF WURQJ YLH¾F FKÐÏD WUÌ FDÓF FKÐÓQJ EH¾QKFXÕD FÎ WKH¿ 6DX WÆQK H¼X WLH»QJ FÐÎÒL ËÐÎÉF [HP ODÒ FDÕP [XÓF PDÉQK PHÏ WKÐÓ KDL PDÒ FKXÓQJ WD FRÓWKH¿ EDÒ WRÕ &RÓ QJÐÎÒL YÇ YRQ WLH»QJ FÐÎÒL FXÏQJ JLR»QJ QKÐ YLH¾F FKDÉ ER¾ EH¼Q WURQJ FÎ WKH¿FRQ QJÐÎÒL r QRÓ NÇFK WKÇFK KH¾ KR¼ KD»S ODÒP JLDÏQ FDÓF FÎ YDÒ PDQJ ODÉL FDÕP JLDÓF GH½ FKÌX FKRQDÏR ER¾ %DÉQ NKR¼QJ WKH¿ YÐÒD FÐÎÒL YÐÒD WÐÓF ËLH¼Q OH¼Q KRDÅF YÐÒD FÐÎÒL YÐÒD ERºQ FKRºQ FDÄQJWKDÔQJ ËÐÎÉF 41

vươn đến sự hoàn thiện

Views

Total views

340

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×