Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

325 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Dítě s poruchou chování1. Argumentace: Ke zpracování odborného textu jsem si zvolila téma, které se zabýváosobností dítěte, jež trpí poruchou chování. Toto téma jsem si vybrala proto, že studuji oborspeciální pedagogika, přičemž má specializace je etopedie. Právě etopedie se zabývá dětmi, unichž se vyskytuje určitý výchovný problém. Dítě s poruchou chování je rovněž ústřednímtématem mé diplomové práce.2. Anotace: Odborný text se zabývá dítětem, které trpí poruchou chování. Pozornost jezaměřena zejména na pojem porucha chování, přičemž se text snaží poukázat na dopady tétoporuchy, které na dítě má. Zejména poukazuje na charakteristiky dítěte s poruchou chování,zaměřuje se na oblasti života dítěte, které porucha nejvíce ovlivňuje. Součástí je rovněžpřehled možných příčin a rizik, jež jsou spojena se vznikem poruchy chování, a taképředstavení jednoho sdružení, které se věnuje dětem s poruchami chování.3. Klíčová slova: etopedie, porucha chování, rizikové faktory vzniku poruch chování,Středisko výchovné péče4. Odborný text: Dítě s poruchou chování je cílovou skupinou etopedie. Etopedie je věda, jež se zabývájedinci s poruchami chování a emocí. V praxi se zabývá edukací jedinců s poruchami chovánía emocí, ale rovněž prevencí. Snaží se ovlivňovat vrozené, vývojové či získané poruchychování a emocí. (Vojtová, 2004, s. 28) „Pojem porucha emocí nebo chování je výrazem pro postižení, kdy se chování aemocionální reakce žáka liší od odpovídajících věkových, kulturních nebo etnických norem amají nepříznivý vliv na školní výkon včetně jeho akademických, sociálních, předprofesních aosobnostních dovedností.“ (Vojtová, 2008, s. 53) Podle 10. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) z roku 1992 jsou poruchychování charakterizovány opakujícím se a trvalým obrazem disociálního, agresivního avzdorovitého chování. Příkladem tohoto chování mohou být časté rvačky, útěky z domova,ubližování druhým lidem i zvířatům, krádeže, záškoláctví, opakované lhaní, neposlušnost,vzdorovité provokativní chování. (Theiner, 2007, s. 85) Dle Bowera (In Vojtová, 2008, s. 55) se dítě s poruchou chování a emocí vyznačujenásledujícími pěti charakteristikami:
  2. 2. 1. dítě je neschopné učit se (po vyloučení intelektových, smyslových a zdravotních problémů), 2. dítě není schopné navazovat uspokojivé sociální vztahy s vrstevníky a učiteli, 3. dítě se vyznačuje nepřiměřeným chováním a emotivními reakcemi v běžných podmínkách, 4. dítě je nešťastné nebo depresivní, 5. dítě má tendence vyvolávat somatické symptomy (bolest, strach) a to ve spojení se školními problémy. Pokud dítě dlouhodobě trpí problémy s chováním, nepříznivě ho to ovlivňuje zejménav těchto oblastech: v individuální (vývoj charakteru, který určuje věkové zvláštnost a průběhsocializace a edukace dítěte), v sociální (prostřednictvím sociální interakce dítě získávánáhled na své vlastní já, a na základě toho si buduje své sebehodnocení, dítě má problémyv oblasti sociální vztahů, zejména v jejich navazování), v životní perspektivě (problémys chováním se promítají zejména do školní úspěšnosti, často se stávají bariérou v dosahovánítakové úrovně vzdělání, která odpovídá potencialitě dítěte, dítě se často setkávás vylučováním ze vzdělávání, výjimkou není opakování ročníku, časté střídání škol apod.).(Vojtová, 2008, s. 55) Příčiny poruch chování dle Vojtové (2008, s. 42) můžeme spatřovat jednakv individuální rovině života dítěte, a jednak v sociální rovině. Na rozvoji poruchy chování seobvykle podílejí obě roviny. Rizika spojená s individualitou dítěte se promítají v jeho osobnostní, sociální azkušenostní rovině. V osobnostní rovině hrají důležitou roli jednak genetické dispozice dítěte,jako je například vyšší dráždivost, afektivní impulzivní reakce či nízká schopnost empatie(Vágnerová, 2001, In Vojtová, 2008, s. 42), a jednak oslabení či porucha centrální nervovésoustavy. V sociální rovině mohou být příčinami narušené vztahy, nedostatečná sebeúcta(narušené sebevnímání) a zejména nedostatek příležitostí. Zkušenostní rovina souvisí sezkušenostmi, které dítě získá v průběhu života, jedná se zejména o reakce okolí na jehochování a rovněž o zkušenosti s vlastními strategiemi chování (dítě zjišťuje, které chování jepro něj prospěšné, a které naopak ne). Rizika spojená se sociálním okolím dítěte se týkají jeho vnějšího prostředí, souvisí„s příležitostmi a bariérami, které mu toto sociální okolí poskytuje pro učení se chování a provytváření návyků chování“ (Vojtová, 2008, s. 43). Mezi rizika, jež souvisejí s prostředím
  3. 3. dítěte, můžeme řadit rodinu, školu, ovšem nesmíme opomínat rovněž rizika kulturní, politickáa ekonomická.Obr. č. 1: Rizika spojená se sociálním okolím dítěte Dítě, u kterého se objeví výchovný problém, může navštívit například Střediskovýchovné péče, které je primárně určené pro děti s poruchami chování. Dále je určeno dětempropuštěným z ústavní výchovy. „Péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklýchporuch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativníchjevů v sociálním vývoji dětí.“ (Zákon č. 109/2002 Sb.) Příkladem takového typu zařízení je Středisko výchovné péče Help me v Brně. Totoobčanské sdružení se dále zaměřuje na děti, které mají výukové problémy, na dětiexperimentující s drogou, ale je rovněž určeno pro rodiče a ostatní dospělé, kteří se setkávají svýchovnými problémy u dětí a mládeže. Help me má dvě části, a to část pobytovou a ambulantní. Ambulantní část poskytujekrátkodobou i dlouhodobou poradenskou intervenci v krizových a náročných výchovnýchsituacích. Ambulantní péči zajišťují psycholog, etoped a sociální pracovník. Tito odbornípracovníci spolupracují se sociálními kurátory, výchovnými poradci a doporučují dalšíterapeutický postup, rozhodují rovněž o případném umístění dítěte do internátní části. (Helpme, 2009, s. 1)
  4. 4. Do internátní části jsou umisťováni klienti, u kterých se ambulantní péče nedaří, neboje málo efektivní. Pobyt trvá většinou dva měsíce a jeho cílem je především zvýšit motivaciklienta pro nastartování pozitivních změn v jeho chování a prožívání. U některých dětíexistuje možnost prodloužení pobytu. Kapacita internátu je 16 klientů ve dvou výchovnýchskupinách. (Help me, 2009, s. 1)5. Seznam použité literatury:THEINER, Pavel. Poruchy chování u dětí a dospívajících. Psychiatrie pro praxi. Olomouc:Solen Medical Education [online], 2007, roč. 13, č. 2 [cit. 10. 12. 2012]. ISSN - 1803-5272.Dostupné z: http//www.psychiatriepropraxi.cz Článek považuji za kvalitní v prvé řadě proto, že je u něj uveden autor. Dále pak proto, že autorem je lékař působící na psychiatrické klinice FN v Brně, autor je tedy erudovaný v daném oboru, tudíž se jedná o odborně kvalitní zdroj. Součástí je rovněž kontakt na autora. U článku můžeme zjistit datum publikování. Internetové stránky obsahují funkční linky.VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti.Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3532-3. Kvalitním zdrojem je tato kniha zejména proto, že již byla redigována a recenzovaná. Autorka je erudovaná v daném oboru. Jedná se o aktuální zpracování dané problematiky. Text je objektivní, srozumitelný, přesný, co do šířky a do hloubky pokrývá danou problematiku na vysoké úrovni.VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edicepedagogické literatury, 2008. 127 s. ISBN 9788073151669. Kvalitním zdrojem je tato kniha zejména proto, že již byla redigována a recenzovaná. Autorka je erudovaná v daném oboru. Jedná se o aktuální zpracování dané problematiky. Text je objektivní, srozumitelný, přesný, co do šířky a do hloubky pokrývá danou problematiku na vysoké úrovni.Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školskýchzařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní k mému tématu zejména proto, že v něm je jasně vymezeno, co je středisko výchovné péče, jaká je jeho funkce, jakou by mělo
  5. 5. plnit úlohu pro dané jedince. Zdroj je důvěryhodný, poněvadž je pod záštitou MŠMT, tudíž ho považuji za směrodatný v dané problematice.SVP Help me. SVP Help me [online], 2009 [cit. 10. 12. 2012]. Dostupné z:www.svphelpme.cz Internetové stránky střediska jsou relevantní a kvalitní proto, že těmito stránkami se dané středisko prezentuje rodičům a dětem. Kvalitu spatřuji zejména v tom, že je zde středisko představeno, nejen jeho činnost, ale rovněž i pracovníci, kteří pečují o klienty. Stránky obsahují aktuální informace. Na stránkách je uveden kontakt, na který se zájemci mohou obrátit. Součástí jsou rovněž fotografie pro dokreslení představy o středisku.

×