Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bulletin abstraktů konference PhD existence III

1,667 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bulletin abstraktů konference PhD existence III

 1. 1. Bulletin abstraktùUmìlecké centrum KonviktOlomouc20.—21. kvìtna 2013
 2. 2. Česko - slovenská psychologická konference(nejen) o doktorandech a pro doktorandy20. - 21. 5. 2013 OlomoucISBN: 978-80-244-3485-8
 3. 3. Organizátor konferenceKatedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v OlomouciPartneři konferenceContexoČeská asociace studentů psychologie - ČASP, o. sFilozofická fakulta, Univerzita Palackého v OlomouciNakladatelství PortálPsychologický ústav Akademie věd České republiky - časopis Československápsychologie
 4. 4. 4Programový výbor:Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.PhDr. Denisa JanečkováMgr. Martin Kupka, Ph.D.PhDr. Eva MaierováPhDr. Veronika OčenáškováPhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.PhDr. Martin Seitl, Ph.D.Mgr. Ondřej SkopalPhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.  Fotografka:Kateřina MankováZáštitu nad letošním ročníkem konference převzali:doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.děkan filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomoucidoc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.proděkan pro vědu a výzkum filozofické fakulty Univerzity Palackého v OlomouciOrganizační výbor:PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.PhDr. Denisa JanečkováLukáš FrancKateřina MankováKristína MedalováMgr. Lucie MoudráPhDr. Martin Seitl, Ph.D.Mgr. Ondřej SkopalLucie Vavrysová
 5. 5. 5Místo konáníUmělecké centrum Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc 771 80Barokní budova bývalého jezuitského konviktu je jednou z nejstarších součástíolomoucké univerzity. Po její náročné a velkorysé rekonstrukci získala UniverzitaPalackého prostorný historický komplex s mnoha originálními prostorami. Pětuměnovědných a uměnovýchovných kateder filozofické a pedagogické fakulty takdostalo nové posluchárny, ateliéry, studia, reprezentativní konferenční sály promezinárodní setkání a pracovny pro své studenty a pedagogy. Historické cent-rum Olomouce bylo současně obohaceno o další středisko vzdělanosti, kultury aumění.Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným výucea výzkumu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života.Osobnosti a soubory zde vystupující jsou spojeny s odborným zaměřením zdej-ších pracovišť a s jejich styky s umělci a odborníky z České republiky i ze zahrani-čí. Olomoučané a turisté zde navštěvují filmová a divadelní představení, koncertyv koncertní síni v Kapli Božího Těla i výstavy instalované v rozlehlých chodbách.Umělecké centrum UP je otevřeno i o prázdninách pro konání letních škol, diva-delních přehlídek a výtvarných plenérů.Přednáškové místnostiPhD existence III. (2013)Hlavní sálMístnost číslo 109 - Auditorium Maximum(1.patro)Přednáškové a workshopové místnostiMístnost číslo 225 - Velká posluchárna(2.patro)Místnost číslo 226 - Malá posluchárna(2.patro)
 6. 6. 6Doprava na místo konferenceUmělecké centrum Konvikt se nachází v centru Olomouce (Univerzitní 3, Olo-mouc). Z autobusového nádraží jede tramvajová linka č. 4, výstupní stanice NáměstíRepubliky.Z vlakového nádraží jede tramvajová linka č. 2, 4, 6, výstupní stanice NáměstíRepubliky.Poté po cca 5 minutách pěší chůze dorazíte do Uměleckého centra Konvikt.Placené parkoviště naleznete hned na Náměstí Republiky nebo v podzemním,krytém parkovišti Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc.Doprava k Jazz Tibet klubuOd hlavního nádraží tramvajovou linkou 2, 4, 6, výstupní stanice Koruna, kdeproběhne večerní program konferenceChcete-li se něco dozvědět o památkách Olomouce, použijte následu-jící QR cody:
 7. 7. 7Večerní program pro účastníky konferencePrvní den konference, v pondělí 20. 5. 2013, proběhne od 19:00 společenský pro-gram. Samotná restaurace Jazz Tibet bude otevřena pro účastníky konference od18:30.V Jazz Tibet klubu vystoupí kapela Live music superheroes:Energická smršť gypsy swingu a jazzu v podání akordeonu, houslí a djembe... mu-zikanti, které můžete potkat hrající na ulici s kloboukem, v parku pod stromemnebo na večerním jamu v hospůdce.
 8. 8. 8Slovo úvodemVážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé naší konference,vítejte na již třetím ročníku tohoto nejen psychologického odborného setkání ur-čeného nejen pro doktorandy. Tímto stylisticky poněkud krkolomným vyjádře-ním chceme podpořit myšlenku spolupráce mezi příbuznými obory a také mezigeneracemi akademiků. Jsme též rádi, že se nám letos opět podařilo zajistit i účastněkolika zahraničních hostů.Díky vaší neutuchající aktivitě a zájmu prezentovat výsledky vašeho bádání jsmemohli poskládat zajímavý program. Konferenci zahajujeme dvěma bloky inspiru-jících příspěvků o výzkumu v psychoterapii. Poté je v hlavní linii zařazen blok ne-soucí výmluvný název „PhD Existence“, který je určen pro reflexi samotného stu-dia PhD. Druhý den na něj navazuje téma „Vzdělávání VŠ studentů“, kde můžemesdílet své pedagogické zkušenosti s výukou a vedením pregraduálních studentů.Mnoho příspěvků se poskládalo do pestré palety označené jako „Varia“. I zde jsmese snažili o nalezení tematických pojítek a podobností tak, aby se posluchači moh-li lépe orientovat, takže i v těchto tematicky rozmanitých blocích lze vysledovatlinii spíše klinickou a linii spíše pedagogickou. Zda se nám to podařilo nebo ne,to už necháme na všem posouzení. Vaší pozornosti by rozhodně nemělo uniknouttrio připravených workshopů, které zahajuje dialogické jednání s vnitřním part-nerem. V druhém se dozvíte více o procesu tvorby disertace a ve třetím se naučíteefektivně publikovat. Druhý den konference bude paralelně s ústními příspěvkyprobíhat ve dvou blocích i kvalitně obsazená soutěž posterů, jejíž výsledky vy-hlásíme při slavnostním ukončení. Pokud jste ještě nepřispěli svým výtvorem dosekce umělecké tvorby inspirované životem doktorandů, můžete to ještě napra-vit tak, že během prvního dne konference donesete a nahlásíte na registraci svédílko. Může se jednat o vtipy a komiksy, ale též o vaši lyrickou či epickou poezii,grafiky, malby, plastiky, videospoty nebo dokonce performance. Vše by mělo býtinspirováno tématem PhD existence. Návštěvníci konference pak budou hlasovato nejsympatičtější či nejvtipnější výtvor, který bude taktéž při slavnostním ukon-čení oceněn.
 9. 9. 9Hlavním cílem nadcházejících dvou dnů je vzájemné sdílení zkušeností a navazo-vání známostí, z nichž mohou vzejít i zajímavé možnosti spolupráce. Věříme, žestejně jako v minulých dvou ročnících udělá organizační výbor maximum pro to,abyste se i do třetice cítili na konferenci a jejím doprovodném večerním programuco nejlépe. Přejeme všem dobrou náladu a inspirativní zážitky!Za organizační výbor konferenceMiroslav Charvát
 10. 10. 10Katedra psychologie FF UP v OlomouciKatedra psychologie Filozofické fakulty je odborné pracoviště Univerzity Palacké-ho, která je druhou nejstarší univerzitou v českých zemích. Historie olomouckéhovysokého školství začíná r. 1566 zřízením jezuitské koleje, která o šest let pozdějizískala práva jako jiné evropské univerzity. Novodobá historie univerzity se da-tuje od roku 1946, kdy došlo k obnovení její činnosti. V dnešní době má univer-zita osm fakult, které navštěvuje více než 21 tisíc studentů. Svým dominantnímpostavením dává Univerzita Palackého historické Olomouci charakter typickéhouniverzitního města. Atraktivní prostředí s tarobylého města a jeho inspirujícíkulturní duch se doplňují s moderními metodami bádání, které vědecká pracovi-ště fakult nabízejí.Katedra psychologie se profiluje ve třech základních okruzích:• vzdělávání• vědecko-výzkumné aktivity• praktická výukaKatedra psychologie nabízí několik odlišných forem studia oboru psy-chologie:• Bakalářské jednooborové prezenční studium;• Magisterské jednooborové prezenční studium;• Bakalářské kombinované studium;• Magisterské navazující kombinované studium;• Postgraduální studium (klinická psychologie a pedagogická psycholo-gie).Vedle základního vzdělání v psychologických vědách katedra nabízí programyceloživotního vzdělávání (psycholog ve zdravotnictví, psychologie pro učite-le středních škol, práce školního specialisty na ŽS a SŠ, postgraduální vzdělání
 11. 11. 11v dopravní psychologii, základy krizové intervence pro poradenské pracovníky veškolách a další) a kvalifikační programy (rigorózní a habilitační řízení).V současnosti se na katedře řeší mimo jiné tato výzkumná témata:• Adiktologie• Alternativy k pětifaktorovému modelu osobnosti• Individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí• Inteligence a tvořivost• Lidský faktor v dopravě• Mobbing v ČR• Osobnostní charakteristiky školního psychologa a jeho pozice ve škole• Rodina a partnerské vztahy• Spánek a snění• Speciální diagnostické metody• Speciální terapeutické techniky, terapie duševních poruchBližší informace o katedře psychologie FF UP se dozvíte na webovýchstránkách:www.psych.upol.czKontaktní adresa:Katedra psychologieFilozofická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciKížkovského 10771 80 OlomoucTel: +420 585 633 501E-mail: psychologie@upol.cz
 12. 12. 12ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIEČASP, o.s. - Česká asociace studentů psychologie - je občanské sdružení působícína celostátní úrovni. V současné době má své pobočky v Praze v rámci Karlovy uni-verzity, v Brně pod Masarykovou univerzitou a v Olomouci na Univerzitě Palacké-ho. Svým působením nejen že sdružuje budoucí psychology z těchto škol a dalšíchpřidružených kateder, kteří by se jinak třeba ani nepotkali, ale hájí i jejich zájmya podporuje jejich seberealizaci. Členové se tedy mohou rozvíjet např. prostřed-nictvím vzdělávacích kurzů, workshopů a jiných akcí, nebo i skrz vlastní iniciativuv organizaci. Dále ČASP pořádá a podílí se na organizování mnoha událostí, aťuž se jedná o Vánoční večírek, studentské výměny nebo právě kurzy, které jsouurčené pro všechny studenty, a to nejen z oboru psychologie. Každoročně v rámciČASP také probíhá celostátní konference. V březnu roku 2013 se uskutečnil jejíjubilejní X. ročník, jehož tématem byla Svoboda myšlení s podtitulem Kreativita(ne)všedních dnů. ČASP v neposlední řadě spolupracuje s mnoha profesionálnímipsychologickými asociacemi jak v Čechách ČMPS, UPA a další), tak mezinárodně(EFPA), a je také členem Evropské Federace studentských Psychologických Aso-ciací (EFPSA). Navíc, protože praxe není nikdy dost, díky různým projektům dávástudentům také možnost rozvinout svou vlastní profesní základnu.Informace o asociaci a její činnosti naleznete na www.caspos.cz
 13. 13. 13Program konferencePondělí 20. 5. 20139:30 - 9:45 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro) Slavnostní zahájení konference Moderátor: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. Děkan Filozofické Fakulty UP Doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum Filozofické fakulty UP PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Vedoucí Katedry psychologie FF UP PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Organizace konference9:45 - 11:15 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro)Výzkum v psychoterapii I.Moderátor: Aleš NeusarMaria Luca (60 min)’Researching psychotherapy and counselling psychology’Trainee Counselling Psychologists’ & Psychotherapists’ atti-tudes & reactions to sexual attraction in therapy: A groundedtheory studyMarek VrankaBariéry kritického myšlení v psychoterapii
 14. 14. 1411:15 - 11:30 Předsálí Auditoria Maxima (1. patro) Přestávka a občerstvení11:30 - 13:00 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro)Výzkum v psychoterapii II.Moderátor: Roman ProcházkaMaria LucaTherapeutic activities and psychological interventions by co-gnitive behavioural and psychodynamic therapists workingwith medically unexplained symptoms: A qualitative studyMichal Čevelíček, Roman HytychRozvoj dovedností formulace případu u frekventantů Výcvikuintegrace v psychoterapiiMarek Malůš, Martin KupkaVýzkum terapie tmou - aktuální stav výzkumu Místnost číslo 225 - Velká posluchárna (2. patro) Varia Moderátor: Ondřej Skopal Jiří Tůma Význam volnočasových aktivit na psychiku dítěte Alena BerčíkováDiagnostická kompetence předškolních pedagogů jako prostře-dek intervence odkladů školní docházkyVeronika Plachá„Funkční gramotnost“ a její souvislosti v předškolním věkuVeronika ŠvecováPartnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením
 15. 15. 1513:00 - 14:30 Obědová pauza - Lunch14:30 - 16:00 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro) PHD Existence Moderátor: Jan ŠmahajMiroslav Charvát, Aleš NeusarPhD Existence v České republice a na SlovenskuKamila BeňováO tom, ako robím PhD. o PhD. Príbeh auto/etnografickéhovýskumuDagmara BacováKam smerujú kariérne dráhy PhD. absolventov? Místnost číslo 225 - Velká posluchárna (2. patro)VariaModerátor: Roman ProcházkaBarbora Kiczková„Šuplíková teória“ a jej možnosti využitia ako transteoretickéhomodelu v rámci psychoterapieAlice Pulkrabková, Denisa DokulilováRehabilitace kognitivních funkcí u neurologických pacientůMartin SlabýNavozování hypnózy pomocí fotografií Místnost číslo 226 - Malá posluchárna (2. patro) WORKSHOP I. Josef Nota, Magdalena Marková Dialogické jednání s vnitřním partnerem
 16. 16. 1616:00 - 16:15 Předsálí Auditoria Maxima (1. patro) Přestávka a občerstvení16:15 - 18:00 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro) Varia Moderátor: Jan ŠmahajEstera KövérováKoncept pozitívnej deviácieLenka ŠrámkováSpokojenost s vlastní postavou a ideál krásyJitka TaušováZkoumání vlivu osobnostních rysů a jiných faktorů na akultu-rační stresOndřej Skopal, Martin DolejšRešerše a analýza osobnostních inventářů a dotazníků pro do-spívající a jejich souvislosti s rizikovým chováním Místnost číslo 225 - Velká posluchárna (2. patro) Varia Moderátor: Martin DolejšKlára Machů, Daniel Dostál, Olga PechováPostoje ke smrti a náboženské přesvědčeníGabriel BaníkRozvoj posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) pri onkolo-gických ochoreniachKristýna HaklováPorovnání resilientních faktorů u rodičů dětí se zrakovým po-stižením a u zrakově postižených rodičů - představení proble-matiky disertačního záměru
 17. 17. 17Stanislav SudaNedirektivní vedení dialogického jednání s vnitřními partnery Místnost číslo 226 - Malá posluchárna (2. patro) WORKSHOP II. Aleš Neusar Proces tvorby disertace od B do Y.19.00 Společenský večer v Jazz Tibet klubu
 18. 18. 18Úterý 21. 5. 20139:00 - 10:30 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro) Varia Moderátor: Martin DolejšMartina Fülepová, Panajotis CakirpalogluČasová perspektiva a vnímaná vlastní zdatnost v procesu kari-érového rozhodováníHana LukášováMravní usuzování v kontextu profi-volbyŠárka AlföldySyndrom vyhoření českých a německých manažerů pracujícíchv zahraničí a v jejich domovských kulturách Místnost číslo 225 - Velká posluchárna (2. patro) Varia Moderátor: Miroslav CharvátKarel Flaška, Panajotis CakirpalogluVliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovouzkušenostLucia HargašováProblémové správanie absolventov reedukačných centier– fenomenologická analýzaEva Maierová, Miroslav CharvátHráčská kariéra a její dopady u klientů specializovaných oddě-lení psychiatrických léčeben
 19. 19. 19 Místnost číslo 226 - Malá posluchárna (2. patro) WORKSHOP III.Michal Miovský, Lenka ČablováPlánování a realizace výstupů výzkumného projektu: workshopk publikační teorii a praxi pro mladé začínající akademické pra-covníky(končí 11:50)10:30 - 10:45 Předsálí Auditoria Maxima (1. patro) Přestávka a občerstvení10.45 - 12:15 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro) Vzdělávání VŠ studentů Moderátor: Miroslav CharvátJan VotavaPočítač experimentátorem, vědec bez práce. Metodologické po-učení z parapsychologieEva LiterákováPrimární zdroje ve výuce v pregraduálním studiu aneb jak pro-pojit metodologii napříč celým kurikulemJan MarešVedení diplomových prací jako specifická výzkumná sebezku-šenost
 20. 20. 2010.45 - 12:15 Místnost číslo 225 - Velká posluchárna (2. patro) Varia Moderátor: Denisa JanečkováMária JenčikováĽavorukosť, vybrané osobnostné charakteristiky a figurálnatvorivosť študentov výtvarného umeniaVladimír ČemaDynamické testovanie intelektových predpokladov - princípy,možnosti a limityZuzana LaluhováKreativita ako pozitívny mentálny a sociokultúrny fenomén Předsálí Auditoria Maxima (1. patro) Posterová sekce I.Povinností autorů je tříminutová ústní prezentace posterů bě-hem tohoto bloku.Ivan Bagljaš - Uspokojujeme potreby študentov?Veronika Bláhová, Anna Kucharská - Porozumění čes-kým větám různé gramatické komplexity u dětí s rodinným ri-zikem pro vznik dyslexie a u dětí s SLI v porovnání s běžně sevyvíjející populacíHelena Franke - Rodinné gramotnostní prostředí slovenskyhovořících dětí s různými kognitivně-jazykovými profilyMarta Gašparíková - Možnosti mapovania sebaobrazu po-mocou psychosémantických metódKristýna Hosáková, Martin Lečbych - Diagnostika inter-personální decentrace u osob se schizofrenií prostřednictvímTematicko apercepčního testuMiroslava Köverová - Percepcie interakčného štýlu učiteľovvysokoškolskými študentmi
 21. 21. 21Zdeněk Krpoun - Svět vědy a svět její popularizace: jak sevzájemně překrývají a zároveň odlišují z perspektivy studentůpsychologieJana Kršková - Úzkosť u detí a ich subjektívné vnímanievzťahov v rodineMarcel Martončik - Overenie psychometrických vlastnostíDynamického testu profesijných záujmov (DTPZ)V této době bude probíhat hodnocení prezentovaných posteruv rámci soutěže.12:15 - 13:30 Obědová pauza - Lunch13:30 - 15:00 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro) Vzdělávání VŠ studentů Moderátor: Aleš NeusarBirgit Leidenfrost (45 min)Supervised Orientiation Tutorial: Small group support forfirst-year studentsEva LiterákováJak učit studenty efektivně se učitJan MarešRozdíly ve výuce kurzů pro studenty psychologie a studenty ji-ných oborů Místnost číslo 225 - Velká posluchárna (2. patro) Varia Moderátor: Veronika OčenáškováMonika LiškováVztah suicidálního chování a sociální opory
 22. 22. 22Daniel Durkáč, Dagmar BreznoščákováPorovnanie výskytu významných udalostí medzi osobami s de-presívnou poruchou a kontrolným súboruJana Štefániková, Robert MáthéDefenzivita v MMPI-2. Príspevok k štandardizácii slovenskejverzie MMPI-2 Předsálí Auditoria Maxima (1. patro) Posterová sekce II.Povinností autorů je tříminutová ústní prezentace posterů bě-hem tohoto bloku.Mária Podmajerská - Overovanie psychometrických cha-rakteristík slovenskej verzie dotazníka ERI (EnvironmentalResponse Inventory)Eva Reichelová - Predikcia školského výkonu statickým a dy-namickým zisťovaním inteligencie a kognitívnych schopnostíZuzana Sedláčková, Ján Praško - Osobnost depresivních jedin-ců v remisiGabriela Šeboková, Denisa Šukolová - Percipovanáfunkčnosť rodinného systému u adolescentov v kontexte veku,pohlavia a vierovyznaniaZita Kitty Širilová - Sebapoškodzovanie a vnímanie vlastné-ho telaJan Šmahaj, Ester Šromová - Self rozumově nadaných dětía teoreticko-výzkumný rozměrPavla Teťáková - Kariérové poradenstvo pre vysokoškolákov- diagnostika a rozvoj potenciáluJana Turzáková, Tomáš Sollár, Gabriela VörösováAspekty validity sebavýpovede a pozorovania úzkosti u paci-entovV této době bude probíhat hodnocení prezentovaných posteruv rámci soutěže.
 23. 23. 2315:00 - 15:15 Předsálí Auditoria Maxima (1. patro) Přestávka a občerstvení15:15 - 16:15 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro) Varia Moderátor: Eva MaierováAlena PikhartováSvatba? Jo, ale proč...Romana Žihlavníková, Ivan H. TufJa som predsa dobrý človek! - vplyv objektívneho sebauvedo-movania na morálne rozhodovanie Místnost číslo 225 - Velká posluchárna (2. patro) Varia Moderátor: Veronika OčenáškováTereza Kučerová, Anna Kucharská, Klára ŠpačkováRodinné riziko dyslexieMagdaléna Gorčíková, Jiří ŠafrMechanismy rozvoje dětského čtenářství a čtenářské gramot-nosti v rodině16:15 - 16:30 Místnost číslo 109 - Auditorium Maximum (1. patro)Slavnostní ukončení konference PHD existence IIIa vyhlášení výsledků soutěží o nejlepší komix a posterMartin Dolejš & Miroslav Charvát & Aleš NeusarOrganizační výbor si vyhrazuje právo na případné změny v programu.
 24. 24. AnotaceWorkshopyPŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍKONFERENCE NA REGISTRACI.
 25. 25. 25WORKSHOP IDialogické jednání s vnitřním partnerem(Acting with the inner partner)Josef Nota, Magdalena MarkováJihočeská univerzitaDialogické jednání s vnitřním partnerem je disciplína, která má performační cha-rakter, jedná se o experiment v otevřené situaci. Studenti Jihočeské univerzityjí procházejí v rámci přípravného vzdělávání pro budoucí pedagogickou profesi,přičemž základní tezí je, že „pedagogika je - podobně jako herectví - jednáním“(Vyskočilová). Smyslem této disciplíny je vybudování určitého stupně tzv. psy-chosomatické kondice. Dle prof. Vyskočila se jedná o jistou „zralost, připravenost,pohotovost a někdy i potřebu a chuť veřejně vystupovat, jednat, chovat se, proží-vat přímo, bezprostředně, spontánně, kreativně a produktivně, svobodně a odpo-vědně - ve zpětné vazbě zcela kvalitně“. V dialogickém jednání není člověk stavěndo předem připravených situací, v nichž musí jednat (např. hraní rolí, inscenačnípostupy apod.), nýbrž situaci svým jednáním sám vytváří. Následně celý procesreflektuje formou psané a odevzdávané sebereflexe. Z odevzdávaných sebereflexílze usuzovat na to, jak subjekt tento způsob studia vnímá.dialogické jednání, experimentální výukaWORKSHOP IIProces tvorby disertace od B do Y(The process of dissertation production from B to Y)Aleš NeusarFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucCílem workshopu je inspirovat účastníky k sepsání kvalitní disertace při zdárnémpřežití všech zúčastněných osob. Dozvíte se například: jak disertaci strukturovat;jak vést argument; jak napsat tak dlouhý kus textu; jak spolupracovat a nemít
 26. 26. 26z toho problémy; jak nezapomenout na své blízké; jak rozpoznat, že „už to stačí“;jak vše úspěšně dotáhnout; jaký užitečný software můžete (ne)používat.psaní disertace, struktura disertace, forma disertace, možnosti argumentace, ti-me-managementWORKSHOP IIIPlánování a realizace výstupů výzkumného projektu: workshop k pub-likační teorii a praxi pro mladé začínající akademické pracovníky(Planning and implementation of outcomes of the research project:a workshop on the theory and practice of publishing for young begi-nning academics)Michal Miovský, Lenka ČablováKlinika adiktologie, 1 LF UK a VFN, PrahaWorkshop je určen pro studenty postgraduálního studia a mladé začínající aka-demické pracovníky. Jeho cílem je naznačit jednoduchý rámec pro lepší vhleda orientaci v problematice časopiseckého publikování. Téma bude rozvíjeno jakz hlediska pravidel, která jsou dnes v ČR oficiálně daná (např. RIV systém) a vy-žadovaná pro výkaz práce vědeckého pracovníka, tak z hlediska pravidel, která nevždy jsou známá, jasná a srozumitelná zejména u mladších výzkumníků. Cílembude lepší pochopení jak zacházet s plánovaným článkem a dle čeho se orientovatpří výběru časopisu. Druhá část workshopu bude věnována praktickým aspektůmaplikace základních pravidel časopiseckého publikování. Třetí část se zaměří napraktické ukázky jednotlivých typů článků a diskuzi nad konkrétními problémyv této oblasti.Grantová podpora: NETAD („Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený roz-voj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a nezisko-vým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK)publikování, typy článků, normy časopisů, etika výzkumu
 27. 27. AnotaceÚstní sdělení
 28. 28. 28Bariéry kritického myšlení v psychoterapii(Barriers to critical thinking in psychotherapy)Marek VrankaFilozofická fakulta Univerzita Karlova, PrahaPříspěvek v první části obecně identifikuje faktory, které brání důsledné aplikacivědecké metody a principů kritického myšlení v oblasti psychoterapie. Tyto fak-tory existují jak na straně klientů odmítajících smířit se s neexistencí spolehlivýcha vysoce účinných terapeutických prostředků v případě určitých diagnóz, tak nastraně terapeutů podléhajících kognitivním zkreslením, která u nich vyvolávajíneopodstatněnou iluzi odbornosti. Následně jsou tyto jevy demonstrovány napraktických příkladech tzv. „facilitované komunikace“ a „terapie pevným obje-tím“. Závěrem příspěvku je doporučení, že ačkoliv je chování klientů i terapeutůpochopitelné či vysvětlitelné, nemělo by být pasivně akceptováno, nýbrž je po-třebné vyvinout snahu o jeho korekci vhodným způsobem informování klientů aedukací terapeutů.pseudověda, nepodložená psychoterapie, iluze odbornostiČasová perspektiva a vnímaná vlastní zdatnost v procesu kariérovéhorozhodování(Time perspective and decision-career self-efficacy)Martina Fülepová, Panajotis CakirpalogluFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucCílem příspěvku je prezentovat možné souvislosti mezi obecnou i specifickouvnímanou zdatností v oblasti kariérového rozhodování a časovými perspektiva-mi. Vnímaná vlastní zdatnost se zabývá přesvědčením lidí o vlastních schopnos-tech uspět a kontrolovat své fungování a události, které se dotýkají jejich života.V tomto případě se jedná o rozhodování o budoucí kariéře. Časové perspektivyjsou tendence k myšlení, cítění a jednání, které prosazují v naší činnosti, hledánícílů i nových zkušeností, v rozvíjení mezilidských vztahů, přijímání rizik a takév opouštění některých pozic či v uvažování o zítřejších starostech i nadějích. Vý-
 29. 29. 29zkumný soubor: 120 studentů psychologie. Metody: CZ-ZTPI, CDSES-SF, DOVE.Výsledky: Ze všech sledovaných subškál se jako nejvýznamnější projevila budoucíčasová perspektiva. Tato subškála totiž pozitivně korelovala nejen s obecným vní-manou vlastní zdatností, ale také téměř se všemi subškálami a celkovým specific-kou vnímanou zdatností v oblasti profesního rozhodování. Zdá se, že lidé z našehosouboru, kteří mají dobře rozvinutou budoucí časovou perspektivu, věří ve svéuplatnění v oblasti budoucí profese více než jiní. Možné implementace do praxebudou diskutovány.časová perspektiva, vnímaná vlastní zdatnost, kariérní rozhodování, time per-spective, self efficacy, carrier decisionDefenzivita v MMPI-2. Príspevok k štandardizácii slovenskej verzieMMPI-2(Defensiveness in MMPI-2. Adaptation of MMPI-2 on Slovak norma-tive sample)Jana Štefániková, Robert MáthéFilozofická fakulta Univerzita Komenského, Katedra psychológie, BratislavaPríspevok predstavuje výsledky čiastkového výskumu projektu štandardizácie slo-venskej verzie MMPI-2. Autorka sa venuje interpretácii vybraných validizačnýchškál a ich konfiguráciám v kontexte použitia MMPI-2 u väzenskej populácie. Za-meriava sa na obraz defenzívnych a simulačných tendencií v protokoloch MMPI-2. Rôzne profily zámerného skresľovania výsledkov testu porovnáva s profilminormatívnej vzorky slovenskej populácie. Ďalej sa venuje možnostiam využitiadotazníka MMPI-2 v oblasti väzenstva v SR.Grantová podpora: Grant UK/265/2013MMPI-2, štandardizácia, škály validity, simulácia, disimulácia
 30. 30. 30Diagnostická kompetence předškolních pedagogů jako prostředek in-tervence odkladů školní docházky(Diagnostics competence of pre-primary teachers as the means of po-stponement of compulsory school attendance intervention)Alena BerčíkováPedagogická fakulta Univerzita Palackého, Katedra primární a preprimárnípedagogiky, OlomoucZahájení povinné školní docházky představuje klíčové období v životě dítěte. Dítěse dostává do zcela nových rolí, s nimiž souvisí nové situace a úkoly. Má-li dítěroli školáka zvládnout bez větších problémů, je třeba, aby bylo na školu připrave-né. V posledním desetiletí se stále setkáváme s vysokou četností odkladů povinnéškolní docházky, tím se dostává daná problematika nejenom do pozornosti od-borníků, ale i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Před-kladatelé projektu přímo navazují na výsledky výzkumu realizovaného v rámciprojektu GA ČR hl. řešitelky Evy Šmelová Připravenost dětí k zahájení povinnéškolní docházky v kontextu současného kurikula. (2009 - 2012). Výzkum ukázalmimo jiné i možnosti řešení dané problematiky, jednou z nich je zaměření se navčasnou pedagogickou diagnostiku v podmínkách mateřské školy. Hlavním cílemtohoto projektu je navrhnout metodický (pedagogicko-diagnostický) materiál sezaměřením na připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky a eliminacipřípadných problémů, které by mohly být možnými příčinami odkladů povinnéškolní docházky.Grantová podpora: Podpořeno grantem SGS-IGA PdF_2013_028odklad povinné školní docházky, povinná školní docházka, dítě předškolníhověku, předškolní pedagog, učitel primární/elementární školy, pedagogicko-psy-chologická poradna, diagnostické kompetence předškolního pedagoga, pedago-gická diagnostika
 31. 31. 31Dynamické testovanie intelektových predpokladov- princípy, možnosti a limity(Dynamic testing of intellectual assumptions- the principles, possibilities and limitations)Vladimír ČemaFilozofická fakulta Prešovská univerzita, Inštitút psychológie, PrešovPríspevok poskytuje vhľad do problematiky dynamického testovania intelekto-vých predpokladov a jeho princípov – spätnej väzby a citlivosti na pomoc. Dyna-mické testovanie porovnáva s klasickým, statickým testovaním a poukazuje namožnosti a limity dynamického testovania intelektových predpokladov v súčas-nosti. Princíp spätnej väzby definuje v kontexte dynamického testovania a pre-zentuje zásady poskytovania spätnej väzby v krátkodobých dynamických testoch.Na základe analýzy súčasných modelov a trendov v poskytovaní spätnej väzbyprezentuje nové možnosti skúmania, chápania a jej poskytovania v dynamickomtestovaní. Princíp citlivosti na pomoc analyzuje z hľadiska jeho reflektovania la-tentnej učebnej schopnosti, poukazuje na aktuálne problémy a prezentuje mož-nosti ďalšieho skúmania tohto konštruktu.Grantová podpora: „Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výsku-mu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0099-09“dynamické testovanie, učebná schopnosť, spätná väzba, citlivosť na pomoc„Funkční gramotnost“ a její souvislosti v předškolním věku(„Functional literacy“ and its context in preschool age)Veronika PlacháPedagogická fakulta Jihočeská univerzita, České BudějoviceV příspěvku představím část svého disertačního výzkumu, který je zaměřen nazjišťování „funkční gramotnosti“ (přesněji funkční pre-gramotnosti) u dětí před-školního věku. Výchozím bodem je metodický materiál výzkumu PISA (Úlohy proměření čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti), který je použit pro
 32. 32. 32tvorbu zkoušky „funkční gramotnosti“ (FG) u předškoláků. Vlastní zkouška je po-stavena na práci s obrázky, nikoli s textem, ale struktura otázek bude analogickás testem PISA. Zaměříme se na zjišťování úrovně dovedností získávat informacez textu/obrázků, dovedností interpretovat prohlédnutý obrázek a dovednost ob-razový materiál posoudit z obsahového a formálního hlediska a dát jej do souvis-losti s poznatky získanými z jiných zdrojů. Stanovení úrovní hodnocení zkouškybude ověřeno v pilotní studii. Výzkum bude mapovat širší souvislosti funkční gra-motnosti, zejména pak rodinné a sociální zázemí dětí. Je plánována druhá fáze ato zkouška FG na konci první třídy.funkční gramotnost, pre-gramotnost, zkouška, PISA, předškolní věk, obrázekHráčská kariéra a její dopady u klientů specializovaných oddělení psy-chiatrických léčeben(Gambling career and its impact on clients of specialised psychologi-cal sanatoriums department)Eva Maierová, Miroslav CharvátFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucPříspěvek představí design v současné době realizovaného výzkumu, jehož hlav-ním cílem je nalezení souvislostí mezi patologickým hráčstvím a poruchami osob-nosti a vztahové vazby u hráčů. Dalším cílem výzkumu je zmapovat závažnosta důsledky patologického hráčství v oblasti psychologické, zdravotní, sociálníi trestně právní. Výzkumný soubor čítá cca 100 klientů ze tří specializovanýchoddělení psychiatrických léčeben Kroměříž, Opava a Bohnice. Autoři představípředběžné analýzy dílčí části dat získávaných pomocí strukturovaných rozhovorů.Půjde zejména o specifické profily hráčských kariér se zaměřením na průběh hra-ní, užívání dalších návykových látek při hraní, vnímání prostředí herních míst, so-ciálního zázemí hráčů a další s tímto problémem úzce související charakteristiky.hráčská kariéra, sociální a psychologické dopady, patologické hráčství, pobytováléčba
 33. 33. 33Jak učit studenty efektivně se učit(How to teach students to learn effectively)Eva LiterákováFilozofická fakulta Masarykova univerzita, Psychologický ústav, BrnoVíme, jakým způsobem se studenti učí? Nejčastěji tak, že si opakovaně za seboupročítají učební látku, v níž mají případně podtržené pasáže, které považují zadůležité. Někdy si také vytvářejí myšlenkové mapy, shrnují obsah látky, nebo senavzájem s  ostatními studenty zkoušejí. Většina z  nich však považuje za neje-fektivnější metodu právě opakované pročítání látky. Navíc, pokud jsou studentizkoušeni jednou až dvakrát za semestr, ať už se jedná o ústní zkoušku nebo test,studium obvykle probíhá nárazově v obdobích, kdy se snaží v krátkém čase „nalít“do hlavy co nejvíce informací. Podporuje však takový způsob studia dlouhodobéuchování nabytých znalostí? A jaké jsou vůbec rozdíly mezi jednotlivými učební-mi styly například z hlediska následné schopnosti použít vědomosti v jiném kon-textu? Cílem příspěvku je představit hlavní modely efektivního učení a navrhnoutzpůsoby, jakými lze efektivní učení studentů podporovat.učební strategie, modely efektivního učení, podpora efektivního učení studentůJa som predsa dobrý človek! - vplyv objektívneho sebauvedomovaniana morálne rozhodovanie(„I´m a good person though!“ - Effect of objective self-awareness ontransgression)Romana Žihlavníková, Ivan H. TufFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucV živote robíme aj skutky, za ktoré by sme sa hanbili. Pred inými, ale aj pred se-bou samými. Možno práve upriamenie pozornosti na svoje štandardy v momentekonania by mohlo znamenať rozdiel medzi tým, či rozporuplný skutok vykonáme,alebo nie. Teória objektívneho sebauvedomovania (objective self-awarenes) ho-vorí práve o procese, kedy na seba upriamená pozornosť (self focused attention)vedie ku procesu sebaevaluácie. Sebaevaluácia (self-evaluation) môže byť induko-
 34. 34. 34vaná rôznymi činiteľmi, medzi ktoré patrí aj zrkadlo. Cieľom tohto výskumu bolozistiť, či prítomnosť zrkadla môže znížiť početnosť porušovania pravidla. Celkom82 participantom bolo povedané, že si môžu ísť vziať jednu odmenu, ako poďa-kovanie za vyplnenie výkonového testu. Odmeny sa nachádzali v druhej, prázd-nej miestnosti so skrytou kamerou. Kamera bola nastavená tak, aby osoby nebolomožné rozpoznať. V polovici prípadov sa v blízkosti nachádzalo nástenné zrkadlo.Z videozáznamu sme analyzovali, koľko odmien si daná osoba v skutočnosti vzala.Výsledky ukázali, že v prítomnosti zrkadla bola signifikantne nižšia početnosť po-rušovania daného pravidla (p=0,004), pričom sme nezaznamenali rozdiely medzichovaním mužov a žien (p=0,125). Tieto výsledky naznačujú, že zrkadlo by mohlobyť využívané na znižovanie drobnej kriminality aj v bežnom živote.objektívne sebauvedomovanie, dospelí, porušovanie pravidla, zrkadloKam smerujú kariérne dráhy PhD. absolventov?(Where are the career paths of PhD. graduates going?)Dagmara BacováInštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Centrum vedy a výskumu, Univerzita Ma-teja Bela, Banská BystricaDoktorandský život sa každému raz skončí, a či už s miernou melanchóliou, stra-chom, ale mnohí aj s nedočkavosťou vykročia vpred do sveta praxe. Ako sa darídržiteľom doktorátov zo sociálnych a humanitných vied zaradiť do sveta mimoakademickej pôdy, ale aj do nej samotnej na pozíciách vedecko-výskumných, čipedagogických pracovníkov? Cieľom príspevku je prezentovať niekoľko parciál-nych výsledkov kvalitatívneho výskumu v rámci medzinárodného projektu PO-CARIM, ktorý má za cieľ zmapovať kariérne dráhy držiteľov doktorátov zo soci-álnych a humanitných vied. V príspevku odznie niekoľko názorov a skúsenostís doktorandským štúdiom, akým spôsobom doktorandi využívali možnosti refor-movaného doktorandského štúdia, a ako ľahko/ťažko sa im darí uplatňovať svojevysokoškolské vzdelanie a titul v praxi mimo akademického prostredia.Grantová podpora: POCARIM (7. rámcový program)kariéra, PhD., spoločenské a humanitné vedy, absolvent
 35. 35. 35Koncept pozitívnej deviácie(Concept of positive deviance)Estera KövérováÚstav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, BratislavaPríspevok sa zameriava na koncept pozitívnej deviácie, ktorý organizuje projektmojej dizertačnej práce a je tiež jedným z metodologických východísk pre výskum,ktorý budem v rámci svojho PhD realizovať. Vo svojej prednáške by som chcelapriblížiť začiatky svojho skúmania, ktoré som realizovala v konkrétnej marginali-zovanej komunite, kde pôsobím ako dobrovoľník. Pozitívna deviácia je koncepci-ou, ktorá hovorí o sociálnej zmene. Ide o zvládnutie konkrétneho sociálneho pro-blému bez použitia externých zdrojov. Riešenia je možné nájsť vo vnútri komunitya to je to, čo robí tento koncept pre mňa príťažlivým. Základným predpokladomje, že v každej komunite sa nachádzajú ľudia alebo rodiny, ktorých praktiky asprávanie im umožňujú zvládať ťažkosti, ktoré ostatní členovia aj napriek prístu-pu k tým istým zdrojom zvládať nedokážu. Takýto členovia komunity sa potomnazývajú „pozitívne deviantnými“. Tento prístup je pre mňa zaujímavý preto, leboby mohol slúžiť ako nástroj pre pochopenie a riešenie problémov marginalizova-ných rómskych komunít.Grantová podpora: VEGA 2/0015/12pozitívna deviácia, marginalizované rómske komunity, výskumKreativita ako pozitívny mentálny a sociokultúrny fenomén(Creativity as a positive mental and socio-cultural phenomenon)Zuzana LaluhováÚstav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, BratislavaPríspevok predstavuje kreativitu ako spoločenský fenomén, ktorý sa stal terčomnie len psychologického bádania. Čo je vlastne kreativita? Existuje vôbec? Akexistuje, ako ju rozpoznáme, aké sú jej prejavy? Súčasná veda je presvedčená, žeje schopná analyzovať jej vývoj, podstatu či prejavy. Príspevok predstavuje kre-
 36. 36. 36ativitu ako komplexný a multidisciplinárny problém. Jednoznačné vymedzeniepojmu kreativity je problematické, príspevok sa preto pokúsi analyzovať tvorivosťvo viacerých rovinách. Najmä filozofickej a psychologickej, s cieľom nájsť ich vzá-jomnú syntézu ako kľúčový element edukačného procesu. Kladie si za cieľ odpo-vedať na otázky, akú pozíciu hrá kreativita v súčasnej škole a edukačnom procese.Je kreativita jedným z hlavných cieľov, ktoré edukácia sleduje? Mala by ním byť?Ako sa kreativita prejaví v aplikácii nových a neobvyklých riešeniach edukačnéhoprocesu?kreativita, edukačný proces, sociokultúrny fenoménĽavorukosť, vybrané osobnostné charakteristiky a figurálna tvorivosťštudentov výtvarného umenia(Left-handedness, some personality characteristics and figural creati-vity of fine art students)Mária JenčikováFilozofická fakulta Prešovská univerzita, Inštitút psychológie, PrešovPríspevok pojednáva o výskume zameranom na ľavorukosť, osobnostné typoló-gie a figurálnu tvorivosť. Realizovaný výskum mal dva ciele. Prvým bolo overenievzťahov zložiek figurálnej tvorivosti- fluencie, flexibility, elaborácie a originalitya ľavorukosti, pravorukosti, extraverzie, introverzie, emocionálnej stability a ne-stability. Druhým bolo overenie rozdielov v skóre figurálnej tvorivosti – fluencie,flexibility, elaborácie a originality u ľavákov, pravákov, extravertov, introvertov,emocionálne stabilných a nestabilných jedincov. Pre zozbieranie údajov bola po-užitá Skúška laterality, Eysenckov osobnostný dotazník EPQ-R - skrátená verzia aTorranceho test figurálnej tvorivosti. Výskumný súbor tvorili študenti výtvarnéhoumenia v kombinácii s estetikou a tiež so slovenským jazykom. Výsledky otvrdilištatisticky významný záporný vzťah ľavorukosti a elaborácie a taktiež štatistickyvýznamný kladný vzťah pravorukosti a fluencie.lateralita, ľavorukosť, osobnostné charakteristiky, figurálna tvorivosť
 37. 37. 37Mechanismy rozvoje dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti vrodině(Mechanisms of reading in childhood and reading literacy develop-ment depending on home environment)Magdaléna Gorčíková1, Jiří Šafr2Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Katedra Psychologie, Praha1; Sociologic-ký ústav AV ČR, v.v.i2 Čtenářské návyky a vztah ke knize se formují již v předškolním věku a v tomtoohledu rodina stále představuje primární instituci v edukačním a socializačnímprocesu rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Příspěvek sleduje mechani-smus utváření čtenářských kompetencí dětí ve čtvrté třídě ZŠ (věk 9 až 10 let)s využitím dat za ČR z mezinárodního výzkumu PIRLS 2011. Zvláštní pozornostje věnována vlivu kognitivního rozvoje dítěte v předškolním věku (rané čtenář-ské socializaci), tj. výchovným aktivitám rodičů (předčítání, zpívání, čtení znaků,slovní hry apod.) a sociokulturního zázemí rodiny (vzdělání, povolání rodičů spo-lu s čtenářským zázemím a preferencemi rodičů) i jejich vzájemné provázanosti.Grantová podpora: GA UK 1130313čtenářská gramotnost, raná čtenářská socializace, dětské čtenářství, raný kogni-tivní rozvojMravní usuzování v kontextu profi-volby(Moral reasoning in the context of career-choice)Hana LukášováPedagogická fakulta Univerzita Karlova, Katedra psychologie, PrahaKognitivista E. Turiel rozlišuje tři domény lidského rozhodování: osobní, kon-venční a morální. Profi-volba z gymnázia je podle všeho primárně volbou osobní.Je však zjevné, že zbylé dvě domény jsou v ní také zastoupeny a hrají svou důle-žitou roli. Cílem tohoto disertačního projektu je především najít možné odpovědina otázky, jak se může projevovat mravní usuzování v profi-volbě a jak se proje-
 38. 38. 38vuje v daných doménách. Příspěvek bude v první řadě prezentací vybraných kva-litativních analýz rozhovorů s gymnazisty. Nezbytnou součástí výzkumu je takéodborná diskuse, která spočívá především v uchopení mravního usuzování. Jak setotiž ukázalo, gymnazisté v profi-volbě neřeší klasická morální dilemata ve smyslutradičního pojetí morálky, jak ji popisuje např. L. Kohlberg. Bylo tedy potřebnév rámci kognitivismu nalézt teorii, která rozšiřuje pojetí morálky např. také o zod-povědnost k sobě samému. Výsledky prvních analýz jsou tak konfrontovány mimojiné také s teorií R.A. Shwedera, který právě s tímto rozšířeným pojetím morálkypracuje.mravní usuzování, adolescenti, morálka, profi-volba, kognitivismusNavozování hypnózy pomocí fotografií(Evoking hypnosis using photografies)Martin SlabýPsychiatrická léčebna, KroměřížTeoreticky vycházím ze strategické terapie Miltona H. Ericksona, který využívalzejména prolínání hypnózy a nehypnotické psychoterapie. Důraz kladl na indivi-dualizaci a pozitivní orientaci, roli podvědomí, nepřímé sugesce a neobvyklé úko-ly. Pomocí hypnózy se snažil ovlivnit nevědomé roviny fungování s cílem oslabitběžné všední nastavení a zbavit klienta jeho rigidních naučených vzorců myšlenía chování. Erickson i jeho pokračovatelé vymýšleli různé individualizované tech-niky navození a rozvíjení hypnotického stavu. Ve své praxi často navazuji hypnó-zu pomocí vybraných fotografií s cílem počátečního zmatení klienta a navozenídisociace díky nevědomému hledání minulých zážitků připomínající jím vybranýmotiv obrázku. K tomuto účelu využívám sbírku fotografií, ve kterých dominujízejména rozostřené podněty, předměty ve vzájemném vztahu v prostoru a bodyfixující pozornost klienta. V závěru článku nastiňuji možnost kvalitativního vý-zkumu pro ověření účinnosti tohoto přístupu.hypnóza, Milton H. Erickson, role podvědomí, nepřímé sugesce, navození transu
 39. 39. 39Nedirektivní vedení dialogického jednání s vnitřními partnery(Non-directive guidance of dialogical acting with the inner partner)Stanislav SudaPedagogická fakulta Jihočeská univerzita, Katedra pedagogiky a psychologie,České BudějovicePříspěvek na případových studiích objasňuje (s použitím sebereflexí a videozá-znamů), proč o disciplině mluvíme jako o nedirektivní. Dialogické jednání neob-sahuje hodnocení ve známé podobě. Hodnocení se neodehrává na škále výborněaž nevyhověl. Student je neustále veden a podporován k vlastnímu experimen-tálnímu a veřejnému jednání v nepřipravené situaci. Téma pokusů nepodléháhodnocení - zkušenost nastává až zveřejněním jednání, myšlenek a následnoureflexí. Student je podporován k psaní sebereflexí (včetně veškerých pochybností,nejasností) a následnému poskytnutí těchto sebereflexí k diskuzi na základě au-torského čtení. Stejně tak i k autorským pokusům ve formě čtených textů či dra-matických tvarů. Díky případovým studiím je možno sledovat kvalitativní změnupsané sebereflexe, ve videozáznamech pak změnu utváření improvizované situacea vlastního jednání. Podstatným znakem se jeví objev vlastní dialogičnosti, feno-ménu hry a připuštění experimentu jako studijního předpokladu.Grantová podpora: GA JUdialogické jednání s vnitřními partnery, sebereflexe, případové studie, vlastní dia-logičnost
 40. 40. 40O tom, ako robím PhD. o PhD. Príbeh auto/etnografického výskumu(Doing PhD about PhD. Story of auto/ethnographic research)Kamila BeňováFakulta humanitných vied Univerzita Mateje Bela, Inštitút sociálnych a kultúr-nych štúdií, Banska BystricaDoktorandské štúdium je, vzhľadom na Bolonský proces, konštituované ako tretístupeň vysokoškolského štúdia, je najvyšším akademickým titulom, aký možnov rámci univerzitného vzdelania získať. Zároveň sú doktorandi/ky, podľa európ-skych politík, považovaní za „mladých výskumníkov“, ktorí majú hrať dôležitúrolu pri budovaní Európskeho vysokoškolského i výskumného priestoru; dokto-randské štúdium je tiež rozhodujúcou fázou pri budovaní (nielen) akademickejkariéry. Avšak spája sa s ním mnoho paradoxov a problematických miest, ktoréreflektujú práve socio-vedné kvalitatívne výskumy. Čo ak „doktorandské príbe-hy“ rozprávajú iný príbeh ako vláda, inštitúcie či školitelia? Autorka sa na pozadíteoreticko-metodologickej orientácie svojho dizertačného výskumu (realizova-ného v odbore etnológia), koncipovaného ako feministická (kritická) etnografiadoktorandského štúdia, pokúsi prostredníctvom autoetnografického prístupu,o reflexiu vlastnej akademickej dráhy, ako aj socio-politických kontextov, v kto-rých dnešné doktorandské štúdium na Slovensku zažíva/prebieha.PhD., auto/etnografia, akademická dráhaPartnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením(Relationships through the eyes pupils with hearing impairment)Veronika ŠvecováPedagogická fakulta Univerzita Palackého, Ústav speciálněpedagogických studií,OlomoucPříspěvek s názvem „Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením“ se-znamuje se záměry výzkumného šetření, které bude realizováno v rámci projektus názvem „Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami“.V teoretické části příspěvek kategorizuje žáky se sluchovým postižením na žáky
 41. 41. 41nedoslýchavé, žáky se zbytky sluchu, žáky neslyšící a žáky ohluchlé. Dále se zabýváformami vzdělávání žáků se sluchovým postižením s akcentem na edukaci těchtožáků ve školách pro žáky se sluchovým postižením, specifiky osob se sluchovýmpostižením, problematikou socializace a partnerskými vztahy osob se zdravotnímpostižením obecně. V praktické části příspěvek popisuje záměry výzkumného šet-ření, etapy realizace výzkumného šetření, cílovou skupinu a výzkumnou metodu.Na závěr příspěvek seznamuje s dílčími výsledky.kategorie žáků se sluchovým postižením, žák se sluchovým postižením v základníškole pro sluchově postižené, problematika socializace osob se sluchovým posti-žením, partnerské vztahy osob se sluchovým postiženímPhD Existence v České republice a na Slovensku(PhD Existence in the Czech Republic and Slovakia)Miroslav Charvát, Aleš NeusarFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucPříspěvek představí monografii na téma PhD existence, která vyšla na konci léta2012 a k jejímuž sepsání vedly i vlastní zkušenosti autorů s doktorandským studi-em. Knihu lze zdarma stáhnout na webu Katedry psychologie FF UP v Olomoucihttp://www.psych.upol.cz/ v sekci monografie a sborníky. Jaké to je být dokto-randem či doktorandkou? Autoři monografie na podkladě dat z dotazníkovýchstudií a narativních rozhovorů zachycují reflexe, očekávání, dilemata, zvládacístrategie a dramata studentů doktorských studijních programů v oboru psycho-logie. PhD existence je pro mnohé i „živobytím“ a přípravou na budoucí profesi.Tato příprava nemusí být snadná a ani zisk Ph.D. titulu nezaručuje automatickyuplatnitelnost. Kniha se proto věnuje také tématům (a užitečným tipům), jak seco nejlépe připravit na tuto cestu od přijímacího řízení (kam se hlásit) přes volbutématu a školitele, zvyšování klíčových kompetencí, jako je výuka, prezentace, od-borné publikování, psaní disertace či budování vlastní nenahraditelnosti. Autořitéž chtějí vyzvat případné zájemce ke spolupráci na dalším aktualizovaném vydánítéto publikace tak, aby byla užitečným průvodcem pro další generace doktorandů.Ph.D., doktorské studium psychologie, PhD existence, disertační výzkum, psanídisertace
 42. 42. 42Počítač experimentátorem, vědec bez práce. Metodologické poučeníz parapsychologie.(Computer as an experimenator, scientist without a job. Methodologi-cal lessons from parapsychology)Jan Votava Filozofická fakulta Masarykova Univerzita, Katedra filozofie, BrnoPráce parapsychologů (vědců snažících se zkoumat možnou existenci mimosmy-slového vnímání a psychokineze) již nejednou vedla k rozvoji metodologickýchpostupů, které byly v sousedních oborech v dané době téměř neznámé (týká se tonapříklad meta-analýzy i jiných statistických technik). Ani v posledních desetile-tích parapsychologie po metodologické stránce svůj progresivní charakter neztra-tila - v tomto kontroverzním oboru byla (mimo jiné) brzy a s vysokou pečlivostízavedena počítačová kontrola experimentů. Příspěvek zejména na příkladu tzv.automatizovaného ganzfeld experimentu popisuje metody, přednosti i nevýhodymaximální kontroly výzkumu a následně zkoumá, jak daleko lze v tomto směruještě zajít a zda s pomocí této otázky nenahlížíme do budoucnosti vědy. Jelikožv současné vědecké praxi stále zůstává mnoho nedostatků, které lze zavedenímzvýšené kontroly mírnit, je diskuse o parapsychologii i z tohoto důvodu inspira-tivní.parapsychologie, metodologie, experimentování
 43. 43. 43Porovnání resilientních faktorů u rodičů dětí se zrakovým postiženíma u zrakově postižených rodičů - představení problematiky disertač-ního záměru(Comparing resilient factors in parents of children with visual impair-ment and visually impaired parents - performance issues dissertationproject)Kristýna HaklováPedagogická fakulta Univerzita Palackého, Ústav speciálněpedagogických studií,OlomoucNarození dítěte se zrakovým postižením představuje pro rodinu dozajista vzniknové, místy velmi psychosociálně náročné životní situace. Rozhodne-li se dospělýjedinec se zrakovým postižením založit rodinu, potkává jej též mnoho psychic-kých i společenských změn, občas i těžkostí v této oblasti. Je tedy patrné, že sejedná o záležitost komplexnějšího rázu, která přesahuje a prolíná hranice působe-ní jednotlivých humanitně zaměřených oborů.resilientní faktory, rodičovství, zrakové postižení, disertační prácePorovnanie výskytu významných udalostí medzi osobami s depresív-nou poruchou a kontrolným súboru(Comparison of the occurrence of important events among individu-als with a depressive disorder and a control sample)Daniel Durkáč, Dagmar BreznoščákováFilozofická Fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Katedra psychológie, KošiceAko je známe, vzniku depresívnej poruchy často predbieha stresová udalosť. Nášvýskum, ktorý má dve časti, sa zaoberá takýmito udalosťami. V prvej časti, bolocieľom nášho výskumu zistiť, aké významné situácie, ktoré môžeme považovaťza stresové, sa vyskytujú u osôb s depresívnou poruchou. Tieto udalosti sme zis-ťovali obsahovou analýzou anamnéz týchto osôb. V druhej časti porovnávamevýskyt týchto situácií s kontrolným súborom. Porovnaním týchto dvoch skupínsme chceli zistiť, či sa v kontrolnom súbore vyskytujú dané situácie menej, ako
 44. 44. 44na to poukazuje teória. Takáto analýza prináša dve užitočné informácie. Jednakzisťuje, či sa v živote osôb s depresívnou poruchou vyskytujú aj iné dôležité situá-cie, na ktoré sa bežne vo výskume nepamätá. Takisto, porovnaním s kontrolnýmsúborom prináša informácie, či je týchto udalostí v klinickej populácií skutočneviac ako na to poukazuje teória.významné udalosti, depresiaPostoje ke smrti a náboženské přesvědčení(Attitudes towards death and the religious belief)Klára Machů, Daniel Dostál, Olga PechováFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucK měření postojů ke smrti byl použit Revidovaný profil postojů ke smrti (The De-ath Attitude Profile-Revised), který zahrnuje pět dílčích škál, z nichž dvě měřípozitivní postoje ke smrti, dvě se zaměřují na negativní postoje ke smrti a po-slední škála zkoumá neutrální postoje. Výzkumu se zúčastnilo 352 respondentůz dospělé nestudentské populace. Regresní analýza dat prokázala, že zdaleka nej-silnějším faktorem ovlivňujícím postoje ke smrti je náboženské přesvědčení, kterémělo statisticky významný vliv na tři z pěti sledovaných dimenzí (strach ze smrti,vyhýbání se smrti a přátelské přijetí smrti). U škály „přátelské přijetí smrti“ bylzjištěn taktéž rozdíl mezi křesťany a respondenty hlásícími se k jiným nábožen-stvím. V příspěvku budou diskutovány další perspektivy výzkumu v této oblasti.Grantová podpora: Realizace výzkumu byla umožněna díky účelové podpoře naspecifický vysokoškolský výzkum udělené roku 2013 Univerzitě Palackého v Olo-mouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.náboženství, smrt, postoje, spiritualita
 45. 45. 45Primární zdroje ve výuce v pregraduálním studiu aneb jak propojitmetodologii napříč celým kurikulem(Primary resources in undergraduate teaching: how to connect meth-odology through the whole curriculum)Eva LiterákováFilozofická fakulta Masarykova univerzita, Psychologický ústav, BrnoJedním z hlavních cílů výuky na pregraduálním stupni studia psychologie je na-učit studenty metodologii, statistiku a psychodiagnostiku (Smolík, 2012). Klíčovéje také rozvíjet kritické myšlení jako základní schopnost orientace v záplavě psy-chologických poznatků, teorií a názorů. Optimálně by studenti měli být schopnityto poznatky uplatňovat ve všech psychologických disciplínách. Problémem všakje, že například metodologie zůstává často izolována pouze v rámci výuky, kteráse jí přímo zabývá. Studenti se pak mohou potýkat s potížemi – například jaknavrhnout výzkum, zhodnotit teorii nebo psychodiagnostickou metodu. Využitívýznamných studií ve výuce může pomoci v propojování znalostí z výše zmíně-ných disciplín napříč studiem. Přelomové výzkumné studie jsou navíc ilustracemispojení originální hypotézy a jedinečné metodologie, které vedly (a stále vedou)k rozvoji psychologie jako celku. Pro studenty je také důležitá ukázka přímé ap-likace závěrů psychologických výzkumů, ať už do sféry psychologické praxe neboobohacení teorie. Cílem příspěvku je představit možnosti využití četby původníchstudií ve výuce na pregraduálním stupni studia psychologie. Použity jsou přitomzdroje vycházející ze zkušeností „best practice“ ve výuce psychologie (např. Perl-man, McCann, & McFadden, 1999) a ukázky literatury, kterou lze k tomuto účelupoužít (např. Banyard & Grayson, 2008).významné psychologické studie, primární zdroje ve výuce, propojení metodologies ostatními předměty
 46. 46. 46Problémové správanie absolventov reedukačných centier – fenome-nologická analýza(Problem behaviour of re-education centers´ graduates – phenome-nological analysis)Lucia HargašováÚstav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, BratislavaPríspevok prezentuje časť výsledkov z výskumu absolventov a absolventiek re-edukačných zariadení, ktorý bol zameraný na štúdium zvládania prechodu docivilného života. V rámci výskumu boli zrealizované rozhovory s absolventmi aabsolventkami reedukačných zariadení a tiež boli získané informácie o prostre-dí reedukačného zariadenia. Cieľom príspevku je na základe analýzy prepisovrozhovorov popísať a pochopiť individuálne prežívanie a subjektívne konštruo-vané chápanie svojej osoby a správania sa absolventov v ich životnom priestore.Konkrétne sa zameriava na fenomenologickú analýzu spôsobu, akým si títo ľudiapo absolvovaní prevýchovy retrospektívne vysvetľujú príčiny a okolnosti svojho„problémového“ správania. Pohľad na seba je interpretovaný v kontexte ich život-nej situácie, či už ide o situáciu pred umiestnením do reedukačného zariadenia,počas pobytu v ňom alebo po odchode z reedukačného zariadenia.Grantová podpora: Projekt KomPrax Iuventareedukačné zariadenie, problémové správanie, absolventi reedukačných centierRehabilitace kognitivních funkcí u neurologických pacientů(Rehabilitation of cognitive functions in neurological patients)Alice Pulkrabková, Denisa DokulilováÚstřední vojenská nemocnice, Praha; Filozofická fakulta Univerzita Karlova,Katedra psychologie, PrahaRehabilitace kognitivních funkcí využívá schopnosti učení a neuroplasticitymozku. Zahrnuje speciální postupy pro vhodnou stimulaci a trénování nervovésoustavy, aby došlo k obnovení či zlepšení funkce, případně byla zvolena vhod-
 47. 47. 47ná kompenzační technika. Rehabilitace KF je důležitým článkem v celostní péčio pacienty s deficitem v kognitivní oblasti. Příspěvek představuje tréninkový pro-gram rehabilitace kognitivních funkcí u neurologických pacientů v Ústřední vo-jenské nemocnici v Praze, který funguje od roku 2009. Primárně je určen propacienty po traumatech mozku, cévních mozkových příhodách, nádorech mozkunebo s neurodegenerativními onemocněními. Je sledován efekt tohoto tréninkuna profil kognitivních funkcí a celkově kvalitu života pacientů pomocí neuropsy-chologického vyšetření před tréninkovým programem a po něm.rehabilitace, kognitivní funkce, neurologický, CMP, trauma, mozek, neurodege-nerativní‘Researching psychotherapy and counselling psychology’ TraineeCounselling Psychologists’ & Psychotherapists’ attitudes & reactionsto sexual attraction in therapy: A grounded theory studyMaria LucaHead of Reflections Research Centre, Regent’s College, LondonLiterature is largely descriptive, fragmented and lacking in depth on the lived ex-perience and especially attitudes of therapists on sexual attraction. There is sur-prisingly little research on the lived experience of trainee counselling psycholo-gists and psychotherapists attitudes and reactions to encountering sexual attrac-tion in their work. This study looked at developing a conceptual frame that captu-res participants’ attitudes and reactions to sexual attraction and implications forpractice and training. We were not aiming to check, through objective measuresthis internal reality against social reality. By exploring participants’ perceptionsin their everydayness we hoped to increase awareness and a better psychologi-cal understanding of the inner personal and professional life of trainees in theirstruggle to work with sexual attraction, a subject of much taboo in the field. Thedata informing our study was generated from semi-structured, qualitative inter-views focusing on the subjective realities of eleven trainees at an advanced levelof training. Participants received an information leaflet explaining the study andall signed a consent form agreeing to the use of material for publication. Partici-pation was entirely voluntary and participants were aware they could withdraw
 48. 48. 48from the study at any time. Unlike quantitative methods that rely on numbers,grounded theory (the study method) and other qualitative methods acknowledgethe value and meaning that a small number of interviews can produce. Thereforedata of eleven participants’ experiences was sufficient to enhance our understand-ing of the lived world of trainees and identify implications for counselling psy-chology & psychotherapy. Findings highlight trainees’ encounter of practice whensexual attraction is at play, both in terms of client and therapist sexual attraction.We will present the analytic, conceptual frame developed through core categoriesof experience. The findings will be discussed in their implications for counsellingpsychology and psychotherapy.trainee, sexual attraction, counselling psychology, psychotherapy, groundedtheory, tabooRešerše a analýza osobnostních inventářů a dotazníků pro dospívajícía jejich souvislosti s rizikovým chováním(Research and analysis of personality inventories and questionnairesfor adolescents and their relation with risk-taking behavior)Ondřej Skopal, Martin DolejšFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucHlavním cílem příspěvku je podat celkový obraz o současném stavu v oblasti vý-zkumu rizikového chování. V příspěvku budou prezentovány výsledky a závěrypilotní studie, která je zaměřená na možnosti včasné diagnostiky osobnostníchcharakteristik jedinců, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny faktory pro vznikrůzných závislostí a tendencí k rizikovému chování. Výzkumný soubor pilotní stu-die tvoří žáci ve věku 12-16 let. Testová baterie obsahuje vybrané položky těchtometod: SURPS, POSIT, HSPQ, NEO, ŠAD, šHaN, KUD, SPAS, STAI, BDI, SES,AS, AQ, ZTPI, UPPS, LAP-R a další. Závěrem pilotního šetření je porovnání data výsledků použitých metod a konkrétních škál (např. impulzivita, agresivita,hostilita, přecitlivělost, úzkostlivost, přívětinost, neuroticismu aj.) v souvislostis prevalenčními hodnotami týkajících se především těchto forem rizikového cho-vání – užívání návykových látek (konkrétně alkohol, tabák, marihuana), šikana,problémové chování ve škole, kriminalita.
 49. 49. 49Grantová podpora: Podpořeno grantem SGS-IGA FF_2013_012psychodiagnostické nástroje, osobnostní charakteristiky, adolescence, rizikovéchováníRodinné riziko dyslexie(Family risk of dyslexia)Tereza Kučerová, Anna Kucharská, Klára ŠpačkováPedagogická fakulta Univerzita Karlova, Katedra psychologie, PrahaSpecifické poruchy učení jsou stále velmi aktuálním tématem nejen ve školskéa poradenské praxi, ale také ve výzkumu. Nezasahují totiž do života dětí jenz hlediska budování samotných školních dovedností (čtení, psaní, počítání), ný-brž mají dopad na emocionalitu a osobnost dětí, na jejich sociální vztahy a zapoje-ní do vrstevnické skupiny. V posledních letech je zřejmý trend přesouvající pozor-nost od reedukace specifických poruch učení k jejich prevenci. Zde je důležitýmokamžikem identifikace potenciálně ohroženého dítěte specifickými obtížemi, ato ještě v době před zahájením školní docházky, což umožňuje následnou realizacivčasných intervencí. Klademe si otázky, jak je možné tyto děti vyhledat, zda jevyhledávání spolehlivé a která kritéria jsou pro identifikaci vhodná. Existují růz-né přístupy k identifikaci tzv. rizika dyslexie. Příspěvek seznamuje s fenoménemrizika, spočívající v rodinné zátěži (jsou i jiné zdroje specifické zátěže). V pojmu„dítě s rodinným rizikem dyslexie“ jsou zahrnuty jak vlivy dědičnosti, tak vlivyenvironmentální. Velký prostor je pak věnován kritériím pro rozřazování dětí –kritériím, podle kterých lze v konkrétních případech vyslovit podezření na mož-nou specifickou poruchu učení v budoucnosti. Jak se ukázalo v rámci výzkumnýchprojektů ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages) a GAUK (Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vznikuspecifických poruch učení), nemusí vždy rodiče správně toto riziko identifikovat,navíc také existuje velká variabilita v projevech - popsány budou charakteristickéznaky rodin s rizikem dyslexie prostřednictvím rodinných příslušníků a jejich od-lišnosti od nerizikové skupiny.Grantová podpora: GA UK č. 364911, 2011-2013 (Variabilita vývoje počáteční čte-
 50. 50. 50nářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku SPU), Grant Evropské komise FP7Marie Curie Action INT 2008-2012 No. 215961 (ELDEL, Enhancing Literacy De-velopment in European Languages, pracovní skupina WP2)riziko dyslexie, rodinné riziko dyslexie, specifické poruchy učení, prediktory dys-lexieRozdíly ve výuce kurzů pro studenty psychologie a studenty jinýchoborů(Differences in teaching psychology courses to psychology studentsand students with different specialization)Jan MarešFakulta sociálních studií Masarykova univerzita, Katedra psychologie, Brno aIVDMRDiskusní příspěvek vychází z reflexe osobní zkušenosti autora s výukou kurzů pe-dagogické, vývojové a sociální psychologie na třech fakultách Masarykovy univer-zity. V příspěvku bude představen rozdíl mezi výukou v kurzech v rámci oboro-vého studia psychologie a výukou pro studenty jiných oborů. V případě neoboro-vého studia budou srovnány přístupy tzv. malého psychologického studia (výukazákladních psychologických disciplín na úrovni úvodu do problematiky) a výukyzaměřené problémově (integrovaná výuka koncentrující se na vytváření praktickyzaměřených psychologických kompetencí).pregraduální výuka, výuka psychologie, kurzy psychologie v oborovém studiu,kurzy psychologie jako součást všeobecného základu
 51. 51. 51Rozvoj dovedností formulace případu u frekventantů výcviku integra-ce v psychoterapii(Development of case formulation skills in trainees of training in psy-chotherapy integration)Michal Čevelíček, Roman HytychFakulta sociálních studií Masarykova univerzita, Katedra psychologie, BrnoPsychoterapeutická formulace případu může poskytovat jak strukturu, tak flexi-bilitu, jež jsou potřebné k včlenění specifické dovednosti nebo teorie do Osobníhoterapeutického přístupu, který u sebe rozvíjejí frekventanti psychoterapeutickýchvýcviků. Osobní terapeutický přístup zahrnuje jak obecnější dovednosti formula-ce, tak teoretické modely, které si frekventanti mohou upravovat podle svých po-třeb. Představíme analýzu formulací případu, které vytvořili frekventanti Výcvikuintegrace v psychoterapii. Prezentované koncepty jsou založeny na dvou letechanalýzy, při níž využíváme metody zakotvené teorie. Specificky se zaměříme navývoj, který prodělal postup analýzy, a důsledky, které to mělo na výsledky vý-zkumu. Zapojením dalšího výzkumníka do analýzy vznikly dva komplementárnípohledy na rozvoj dovedností formulace případu: hodnocení z pozic „úplnosti“ a„sjednocení“.Grantová podpora: GAP407/11/0141 Utváření integrativní psychoterapeuticképerspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapiipsychoterapeutický výcvik, formulace případu, integrace, Osobní terapeutickýpřístup, Výcvik integrace v psychoterapii
 52. 52. 52Rozvoj posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) pri onkologickýchochoreniach(Development of posttraumatic stress disorder (PTSD) in cancer)Gabriel BaníkFilozofická fakulta Prešovská Univerzita, Inštitút psychológie, PrešovV príspevku je analyzovaná problematika rozvoja posttraumatickej stresovejporuchy (PTSD) u pacientov s onkologickým ochorením. Je opísané zaradenieonkologického ochorenia medzi traumatické udalosti, ktoré môžu byť príčinourozvoja PTSD. Zároveň sú opísané špecifická onkologického ochorenia, jeho lieč-by a psychologického prispôsobenia sa pacienta na toto ochorenie. V článku jepoukazované na zvyšujúcu sa prevalenciu PTSD pri tomto ochorení. Analyzovanéa syntentizované sú poznatky o onkologickým ochorení, jeho liečbe a poznatkyo posttraumatickej stresovej poruche, pričom sa autor snaží poukázať na spojitosťich určitých charakteristík vo vzťahu k rozvoju PTSD pri tomto ochorení. V záve-re je poukázané na to, prečo je dôležité zisťovať rozvoj PTSD pri onkologickýchochoreniach.onkologické ochorenie, psychologické prispôsobenie sa na onkologické ochore-nie, posttraumatická stresová poruchaSpokojenost s vlastní postavou a ideál krásy(Body image satisfaction and ideal of beauty)Lenka ŠrámkováFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucSebepojetí je jedním z pilířů utváření osobnosti. Složkou výrazně ovlivňující se-bepojetí je fyzické vzezření jedince (Grogan, 2000). Právě na vnímání proporcípostavy je zaměřen následující výzkum. Výzkumný vzorek 5000 lidí vyplnil ano-nymní internetový sebeposuzovací dotazník týkající se vnímání vlastního těla. Provýzkum byla použita škála postav – modernizovaná škála Stunckard (Stunckard,1983) připravena speciálně pro tento výzkum (Šrámková, 2013). Respondenti dálevyplnili údaje o sobě (např. věk, rodinný stav, sexuální orientaci, výšku, váhu).
 53. 53. 53Šetření bylo na internetových stránkách dostupné ve čtyřech jazycích – česky,slovensky, anglicky a německy. První rovinou průběžných výsledků je posouzeníspokojenosti se sebou samým u širší veřejnosti ve vztahu k sociodemografickýmukazatelům a druhou rovinou je vnímání sexuální atraktivity, a to jak vlastní, takatraktivity druhých lidí.Grantová podpora: Podpořeno grantem SGS-IGA FF_2013_038sebepojetí, škála postav, fyzická atraktivitaSupervised Orientiation Tutorial: Small group support for first-yearstudentsBirgit LeidenfrostFaculty of Psychology, University of ViennaAbout 500 students start studying psychology at the University of Vienna eachyear, but fakulty members to support this number of students are limited. TheFaculty of Psychology pursues different strategies on how to support so many stu-dents without the possibility of increasing personnel resources. These strategiesinclude providing information online, using e-learning activities (e.g. supplyingonline learning materials, using discussion forums and self-tests) or fosteringpeer feedback and support. From winter term 2007 to summer term 2010, theFaculty of Psychology implemented a voluntary peer mentoring program for first--year students which provided orientation and support to master the transitionfrom school to university. Due to the success of the voluntary course, the mento-ring program was integrated to the compulsory course “Supervised OrientationTutorial (SOT)” for first-year students since winter term 2010. During the firstterm of the psychology program students pass introductory lectures and SOT.While the lecture faculty to student ratio is 1:500, the SOT faculty to student ratiois 1:40 (there are 12 parallel courses). Furthermore, first-year students are divi-ded into small groups of about eight students. These groups are led by advancedstudents who work as so called student advisors as part of a seminar. In SOT, thestudent advisors are the students´ first point-of-contact concerning the psycho-logy program and discuss and also practice basic learning skills (e.g. information
 54. 54. 54literacy, time management) online and face-to-face with them. In this way, first--year students benefit from the student advisors´ personal experiences and theirspecific knowledge about the psychology program. Therefore, less support by fa-culty members is needed.Svatba? Jo, ale proč...(Wedding? Yes, but why...)Alena PikhartováPedagogická fakulta Univerzita Karlova, Katedra psychologie, PrahaPříspěvek seznamuje s disertačním projektem výzkumu mravního usuzovánív mladé dospělosti, konkrétně v oblasti párového soužití. Po vzoru Piagetovy aKohlbergovy metodologie byly respondentům předkládány dilematické situaces názvem Svetr, Zábava, Svatba, Nevěra, Násilí, Manželský večer a Okouzlení.Jednou z otázek výzkumu je, zda se liší odpovědi respondentů sezdaných a nese-zdaných. Přesněji zda se liší manželé a partneři v hledání řešení - tvorbě názoruna problematickou situaci z partnerského života a ve zdůvodnění svého řešení.Výsledky zpracování odpovědí na předkládanou situaci Svatba ukazují postojek manželství a podoby pojetí sňatku. Rozdíly jsou nalezeny nejen mezi skupinousezdaných a nesezdaných respondentů, ale i mezi jedinci uvnitř páru. Nespornězajímavé je i zjištění, že může být rozpor mezi názorem či postojem jedince a tím,jak ve skutečnosti jedinec žije.mladá dospělost, mravní usuzování, párové soužití, dilema, sňatek
 55. 55. 55Syndrom vyhoření českých a německých manažerů pracujících v za-hraničí a v jejich domovských kulturách(Burnout of Czech and German managers working abroad and in theirdomestic cultures)Šárka AlföldyFilozofická fakulta Univerzita Karlova, Katedra psychologie, PrahaCíl příspěvku: Cílem příspěvku je porovnat výskyt syndromu vyhoření u českých aněmeckých manažerů vyslaných nadnárodními firmami na dlouhodobé pracovnípobyty do zahraničí. Bude posuzováno též jejich nadšení prací, psychické vyčer-pání, lhostejnost k práci a k jejich podřízeným atd. Vše bude též porovnáno s čes-kými a německými manažery pracujícími v jejich domovských kulturách – v ČRa v Německu. Metodologie: K hodnocení syndromu vyhoření, nadšení prací, psy-chického vyčerpání a pracovní lhostejnosti bude užit SBI - Spanish Burnout In-ventory (Gil-Monte, 2005; Gil-Monte, Unda & Sandoval, 2009).syndrom vyhoření, dlouhodobý pracovní pobyt v zahraničí, psychické vyčerpání,pracovní lhostejnost„Šuplíková teória“ a jej možnosti využitia ako transteoretického mo-delu v rámci psychoterapie(Drawer theory and its applicability as transtheoretical model in psy-chotherapy)Barbora KiczkováFilozofická fakulta Univerzita Karlova, Katedra psychologie, PrahaV súčasnosti je neprehliadnuteľný trend integrácie v psychoterapii, pôsobiaciv duchu nájsť to najlepšie čo každý z psychoterapeutických smerov môže ponúk-nuť. Je to dôležitá no mimoriadne náročná úloha. V praxi aj preto, že v súčasnostineexistuje teoretický ani empirický mandát pre individualizované prispôsobenieterapie pre určité symptómy, osobnosť, či hodnoty klienta.
 56. 56. 56Autorka preto sympatizuje so snahami autorov Norcrossa a Prochasku preko-návať súčasný relativizmus prostredníctvom vytvárania teórie psychoterapievyššieho rádu, ktorá uznáva tak základné podobnosti ako aj cenné rozdiely me-dzi jednotlivými smermi. „Šuplíková teória“ je zatiaľ pokusom a náčrtom takejtotransteoretického modelu, ktorého najvyšším cieľom je priniesť praktické vhľadydo vedenia psychoterapie.psychoterapeutické systémy, integrácia, potreby, psychoterapeutické procesyTherapeutic activities and psychological interventions by cognitivebehavioural and psychodynamic therapists working with medicallyunexplained symptoms: A qualitative studyMaria LucaHead of Reflections Research Centre, Regent’s College, LondonAim: To explore therapeutic activities and psychological interventions used byexperienced cognitive behavioural (CBT) and psychodynamic therapists to treatclients with medically unexplained symptoms, (MUS). Method: Twelve in-depth,semi-structured, qualitative interviews with psychotherapists, recruited fromtwo British National Health Service (NHS) Departments were conducted. Inter-view transcripts were analysed using grounded theory (Charmaz, 2006). Find-ings: Therapists from two modalities share the following therapeutic activitiesand psychological interventions in their work with MUS clients: working togetherwith clients, sensitive, empathic responding & building trust, being flexible withtechniques, keeping an open mind, multi-disciplinary cooperation. They also usemodality specific interventions discussed in this paper. Even though participantsexperienced difficulties in forming alliances with MUS clients early on in theirwork, they expressed the importance of nurturing hope, empowering and engag-ing clients in jointly constructing understandings, which helps symptom manage-ment.therapeutic activities, psychological interventions, qualitative, medically unex-plained symptoms, CBT, psychodynamic
 57. 57. 57Vedení diplomových prací jako specifická výzkumná sebezkušenost(Theses consultations as a specific research selfexperience)Jan MarešFakulta sociálních studií Masarykova univerzita, Katedra psychologie, Brno aIVDMRPříspěvek vychází z reflexe osobní zkušenosti autora s konzultováním a hodno-cením kvalifikačních prací a jejich reflektovaným vlivem na vlastní výzkumnouaktivitu. Dále se věnuje změnám ve způsobu uvažování nad výsledky vlastníchvýzkumů i jejich prezentaci i důsledcích tohoto posunu pro další praxi v pozicikonzultanta a školitele.vedení diplomových prací, výzkum, prezentace výsledků výzkumu, sebezkušenostvysokoškolského učiteleVliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zku-šenost(The effect of music stimuli characteristics on subjective time experi-ence)Karel Flaška, Panajotis CakirpalogluFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucAutoři studie zkoumali vliv prezentace 10 kvalitativně odlišných hudebních uká-zek o standardní délce 60 sekund na subjektivní časovou zkušenost u 30 dospě-lých osob ve věku 31-55 let. Jako závisle proměnné byly zaznamenávány odhaddélky trvání intervalu v sekundách a odhad rychlosti plynutí času na sedmibodovéškále Likertova typu, spolu s emocionálním hodnocením na 15 škálách sémantic-kého diferenciálu. Bezprostřední efekt podnětu na subjektivní časovou zkušenostbyl zkoumán Friedmanovou analýzou rozptylu. Dále byla provedena exploračnífaktorová analýza škál sémantického diferenciálu. Statistická (ne)závislost oboudruhů časové zkušenosti byla ověřena pomocí lineární regresní analýzy. Výsled-ky budou diskutovány v kontextu předcházejícího výzkumu autorů využívajícíhotentýž experimentální design a tytéž měřící nástroje.
 58. 58. 58Grantová podpora: Podpořeno grantem SGS-IGA FF_2012_066časová zkušenost, trvání, plynutí, emocionalita, hudbaVýzkum terapie tmou - aktuální stav výzkumu(Research of the restricted environmental stimulation technique - cu-rrent state of research)Marek Malůš, Martin KupkaFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucVýzkumný tým katedry psychologie filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olo-mouci již třetím rokem provádí výzkum tzv. terapie tmou neboli speciální formymetody omezené zevní stimulace. V druhém roce výzkumu (tj. v roce 2012) bylyprobandům týdenních pobytů v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné ad-ministrovány metody: Dotazník pěti aspektů všímavosti (DPAV), Dotazník sub-jektivní životní spokojenosti, Existenciální škála, Rosenbergova škála sebehodno-cení a Nemocniční škála úzkosti a deprese. Tyto metody byly probandy vyplněnyv týdnu před pobytem a opět týden až dva po pobytu. Příspěvek shrne výsledkytéto výzkumné fáze, kdy hlavní důraz bude kladen především na výrazné posunyve všímavosti (dle DPAV), která je dávána do souvislosti např. se závislostnímchováním. Budou také nastíněny další možnosti výzkumného směřování.Grantová podpora: FPVC2013/07 Terapeutické možnosti Metody omezené zevnístimulaceREST, metoda omezené zevní stimulace, terapie tmou, všímavost, závislostníchování
 59. 59. 59Význam volnočasových aktivit na psychiku dítěte(Meaninh of leisure activities on child’s psyche)Jiří TůmaVysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sv. JanaNepomuka Neumanna, PříbramV mé práci se zaměřuji na příčinu a využití zájmů v aktivitách studentů základ-ních škol mimo školu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zjistit, jak děti tráví je-jich volný čas, jaké jsou rozdíly mezi studentem v páté třídě a studentem devátétřídy základní školy Ludvíka Kuby v Českých Budějovicích. Snažil jsem se zjistit,kolik dotazovaných studentů tráví jejich volný čas pasivně, kolik aktivně a jaképrocento bylo ovlivněno jejich rodiči. Došel jsem k rozhodnutí, že zorganizuji vol-nočasové aktivity pro děti a mládež, ve kterých pomohu rozvíjet všechny stránkyjejich charakteru. V mé práci se ukazuje, že je nutnost neustále dětem zajišťovatnabídky co nejvíce možností všech aktivit, během kterých se mohou realizovat,k čemu mají sklony a v čem mohou soustředit jejich zájmy. Nejsem přesvědčenýponechat volný čas náhodě, každý kdo je zodpovědný za volnočasové aktivity byměl být partnerem, který pečlivě organizuje a je schopný ukázat cestu, jak efektiv-ně využít jeho volný čas.volný čas, psychika, dítě, sport, základní školaVztah suicidálního chování a sociální opory(The relationship between suicidal behaviour and social support)Monika LiškováFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucCílem studie je zjistit, zda existuje vztah mezi suicidálním chováním a mírouvnímané sociální opory, a popsat, jak tento vztah působí. Výzkum byl provedenpomocí dotazníkového šetření, použité metody jsou dotazník CASSS-CZ, měřícímíru vnímané sociální opory, a dotazník CASPI, který měří míru rizika sebevra-žedného chování. Výzkumným vzorkem je 392 adolescentů ze 4 středních škol.Zjistili jsme, že osoby se suicidálním chováním mají nižší míru vnímané sociálníopory ze strany rodičů a celkové sociální opory, ze strany kamarádů tento vztah
 60. 60. 60prokázán nebyl. U žen bylo prokázáno, že mají statisticky významně vyšší mírucelkové vnímané sociální opory než muži. Neprokázali jsme hypotézu o tom, žeu žen je statisticky významně vyšší pravděpodobnost suicidálního chování nežu mužů.sociální opora, sebevražedné chování v adolescenciZkoumání vlivu osobnostních rysů a jiných faktorů na akulturačnístres(Examining the impact of personality traits and other factors on accul-turative stress)Jitka TaušováFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucCílem tohoto příspěvku je nabídnout přehled literatury zabývající se akulturací azměnou kulturního prostředí. Akulturační stres byl popsán v situacích, kdy lidézažívají potíže související s odlišnými hodnotami, sociálními normami a zvyklost-mi spojenými se životem za hranicemi své země. V posledních desetiletích došlok rapidnímu zvýšení migrace z důvodů jako je snaha najít lepší práci, oprostit seod špatných životních podmínek, získat vzdělání v zahraničí, atd. Mnozí z těchkdo takto opustili svou zemi, se setkali s pocity deziluze, zmatení, stesku po domo-vě a osamocení, což jsou všechno možné projevy akulturačního stresu. Jak rostecelosvětová migrace, zvýšila se i poptávka po specializovaných psychologickýchslužbách, což následně vedlo ke zvýšení zájmu o vědecké zkoumání vztahu meziakulturací a stresem. Začaly se tudíž objevovat otázky týkající se toho, jakou rolihraje osobnost společně s jinými faktory v procesu úspěšné nebo neúspěšné akul-turace. Byl například popsán vztah mezi osobnostními rysy, tendencí k osobnost-nímu růstu a mírou prožívaného stresu. Byly také zkoumány faktory, jako je délkapobytu v cizí zemi, znalost jazyka, a země původu. Tento příspěvek si proto kladeza cíl shrnout dosavadním poznatky týkající se zejména vztahu mezi výše uvede-nými faktory.akulturační stres, osobnostní rysy, akulturace, psychické zdraví, migrace
 61. 61. Anotace (řazeno abecedně)Prezentace posterů
 62. 62. 62Aspekty validity sebavýpovede a pozorovania úzkosti u pacientov(Anxiety in patients – aspects of validity of self-report and observati-ons)Jana Turzáková1, Tomáš Sollár1, Gabriela Vörösová2Ústav aplikovanej psychológie1,Katedra ošetrovateľstva2, Fakulta sociálnych vieda zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa, NitraÚzkosť je prirodzeným fenoménom v prežívaní hospitalizovaných pacientov. Hocisú známe jej nepriaznivé vplyvy na stav pacienta, aj intervencie, ktorými ju možnozmierňovať, stále neexistujú odporúčania pre validnú a reliabilnú diagnostiku úz-kosti. Cieľom štúdie bolo overiť rôzne aspekty validity údajov o úzkosti pacientovz dvoch zdrojov – pacientom (n=97, vek v rozsahu 19-90, AM=59,13, SD=17,92)bola administrovaná 7-položková časť sebavýpoveďového dotazníka HospitalAnxiety and Depression Scale zameraná na úzkosť (Zigmond, Snaith, 1983) asúčasne bola úzkosť pacienta hodnotená sestrou na 12-položkovej posudzovacejškále Úroveň úzkosti. Výsledky rôznych štatistických analýz naznačujú, že použi-tie sebavýpoveďových metód sa spája s viacerými nevýhodami. Na druhej strane,pri nižšej miere prežívanej úzkosti nie sú údaje z pozorovania presné. Overova-nie diagnostickej presnosti rôznych typov hraničného skóre pre účely diagnostic-kej praxe ukázalo, že je nutné rešpektovať rôznorodosť prežívania pacientov narovnakom oddelení a dokonca s rovnakou diagnózou. Výsledky štúdie súčasneprispievajú k procesu overovania vhodného postupu na diagnostiku úzkosti u pa-cientov sestrou.Grantová podpora: APVV-0532-10 Psychometrická analýza a syntéza existujúcichnástrojov na diagnostikovanie úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstveúzkosť, validita, diagnostika, ošetrovateľstvo
 63. 63. 63Diagnostika interpersonální decentrace u osob se schizofrenií pro-střednictvím Tematicko apercepčního testu(Diagnosing interpersonal decentering in people with schizophreniawith Thematic apperception test)Kristýna Hosáková, Martin LečbychFilozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, OlomoucSchizofrenie je závažné psychotické onemocnění, které s sebou nese taktéž pro-blémy v oblasti sociální kognice. Problematikou porozumění sociálním vztahůmse zabývá teorie interpersonální decentrace (ID). ID je definována jako schopnostkoordinovat doplňující se role v sociálních situacích, rozlišovat jednotlivé cha-raktery a vztahy mezi nimi, je úzce spojena se schopností podívat se na sociálnívztahy z více různých hledisek. Jedná se o konstrukt blízký známější Teorii mysli(ToM). Operacionalizaci konstruktu ID a standardizované přístupy k jeho posou-zení nacházíme v metodě Tematicko apercepčního testu (TAT). V našem výzkumujsme se zaměřili na zjištění míry ID u pacientů se schizofrenií, porovnání jejichvýsledků se známými hodnotami zjištěnými u jiné populace, a analýzu jejich cel-kové produkce v metodě TAT. Nezjistili jsme statisticky signifikantní souvislostimezi mírou ID a pohlavím, přítomností partnerského vztahu, vzděláním ani zá-važností onemocnění. Celkově byla míra ID u pacientů se schizofrenií velmi nízká,což koresponduje s obecnými problémy těchto osob v oblasti sociální kognice aodpovídá výsledkům dosavadního poznání. Příběhy k tabulím TAT byly u osobse schizofrenií velmi krátké a převážně popisné, bez převládajícího pozitivního činegativního emočního ladění.Grantová podpora: grant UPOL SGS FF_2013_024schizofrenie, interpersonální decentrace, psychodiagnostika, TAT
 64. 64. 64Kariérové poradenstvo pre vysokoškolákov - diagnostika a rozvoj po-tenciálu(Career counseling for university students - psychodiagnostics andpotential development)Pavla TeťákováFakulta sociálno-ekonomických vied Univerzita Komenského, BratislavaPríspevok ponúka projekt dizertačnej práce, ktorá sa zaoberá kariérovým pora-denstvom. Cieľom výskumu dizertačnej práce je pomocou psychodiagnostickýchmetód skúmať psychologické charakteristiky študentov 2. ročníka magisterskéhoštúdia pedagogických kombinácií (budúcich učiteľov) a tieto charakteristiky ná-sledne porovnať so psychologickými charakteristikami učiteľov v praxi. Výskumsa opiera o Hollandovu teóriu kariérového vývinu, ktorá rozdeľuje ľudí do šiestichpracovných typov podľa preferovaných záujmov a o Sociálno-kognitívnu teóriukariéry, ktorá sa skladá z troch modelov, ktoré vysvetľujú, ako ľudia robia roz-hodnutia týkajúce sa ich kariéry. Výsledkom výskumu budú výstupy pre kariérovéporadenstvo zamerané na vysokoškolských študentov, a konkrétne na študentovpedagogiky, keďže v súčasnosti sa kariérové poradentsvo zameriava hlavne naštudentov stredných škôl.kariérové poradenstvo, vysokoškolskí študenti, učitelia, Hollandova teória, soci-álno-kognitívna teória kariéryMožnosti mapovania sebaobrazu pomocou psychosémantických me-tód(Possibilities for self-image mapping)Marta GašparíkováFilozofická fakulta Trnavská univerzita, Katedra psychológie, TrnavaAutorka v príspevku predkladá parciálne výsledky z výskumného projektu, za-meraného na mapovanie sebaobrazu v dimenzionálnej perspektíve. S použitímsemiprojektívneho Testu sémantického výberu a metódy sémantického dife-
 65. 65. 65renciálu analyzuje sebaobraz a existenciálno-antropologické konštanty v súlades konceptom E. Lukasovej, tz. cez vnímanie obrazu o sebe, o iných ľuďoch, o svetea o Bohu. Dáta, získané na výskumnom súbore 357 mladých dospelých, poskytujúzákladné údaje o psychometrických parametroch použitých metód (deskriptív-na štatistika, vnútorná konzistentnosť škál, konvergentná validita) a faktorovejštrukturácii designátov sebaobrazu. Výsledky ponúkajú viacero inšpirujúcichpodnetov pre prácu so sebaobrazom tak vo výskumnej ako aj klinickej praxi.Grantová podpora: Príspevok riešený v rámci grantu VEGA 1/0250/12sebaobraz, test sémantického výberu, sémantický diferenciálOsobnost depresivních jedinců v remisi(Personality of depressive individuals in remission)Zuzana Sedláčková1, Ján Praško2Filozofická fakulta Univerzita Palackého, Katedra psychologie, Olomouc1; Klinikapsychiatrie, Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemoc-nice Olomouc2V naší studii se zabýváme osobností depresivních jedinců v remisi a případnou ko-morbiditou poruchy osobnosti. Naším cílem je zjištění specifických osobnostníchcharakteristik, které se vyskytují u depresivních jedinců v remisi, a prozkoumánípřítomnosti komorbidní poruchy osobnosti. Bude nás zajímat souvislost konkrét-ních osobnostních rysů a komorbidních poruch osobnosti se sociodemografický-mi charakteristikami, s vývojem depresivní poruchy a průběhem její léčby (nazákladě kritérií: délka trvání depresivní poruchy, délka a počet minulých depre-sivních fází a remisí aj.). Výzkumný soubor bude tvořen minimálně 70 probandy,kteří trpí některým typem depresivní poruchy, aktuálně jsou však v remisi. Sběrdat bude probíhat na psychiatrické ambulanci Kliniky psychiatrie FNOL. Potřeb-ná data budeme zjišťovat pomocí rozhovoru, studií elektronických chorobopisů čipísemné dokumentace, sociodemografického dotazníku, Beckovy sebeposuzovacíškály depresivity (BDI-II), Cloningerova Dotazníku tempretamentu a charakte-ru (TCI) a strukturovaného rozhovoru IPDE-ICD-10 (International PersonalityDisorder Examination). Předpokládáme výskyt specifických rysů osobnosti u de-

×