Závěrečný úkol

281 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol

  1. 1. Poruchy autistického spektraArgumentace V dnešní době přibývá osob, u kterých je diagnostikována některá z poruch autistickéhospektra. Žijí mezi námi, můžeme se s nimi setkat na ulici, a přesto mnoho lidí neví, co sipod pojmem autismus představit. I když se za to na veřejnost nemůžeme zlobit, i já sama jsemse s autismem seznámila až při svém studiu speciální pedagogiky. Proto jsem si toto témavybrala a myslím si, že je důležité o něm dát vědět dále. I když bychom mohli tento článekpojmenovat jenom „autismus“, zvolila jsem název „poruchy autistického spektra“ proto, že jepodle mě výstižnější.Anotace Článek pojednává o pervazivních vývojových poruchách, jinak také řečeno o porucháchautistického spektra či jednoduše o autismu. Čtenář se dozví, v jakých oblastech mají osobys autismem poruchu, jaké jsou jednotlivé druhy poruch autistického spektra. Dále si pak můžeudělat představu o tom, jaký je výskyt této poruchy v populaci a jaké metody jsou využíványpři práci s lidmi s autismem.Klíčová slovaPervazivní vývojové poruchy, autismus, komunikace, sociální vztahy, představivostAutismus Autismus je porucha charakterizována obtížemi v oblasti sociální interakce, komunikace apředstavivosti. V minulosti byla tato diagnóza poměrně vzácná, v dnešní době je již běžnou.Označení autismus však není zcela přesné, označuje pouze jednu z pervazivních vývojovýchporuch, které můžeme najít v Mezinárodní klasifikaci nemocí (Volkmar, F., Pauls, D.,2003). Obtíže v oblasti sociální interakce jsou u dítěte patrné již od narození. Dítě se nezajímáo předměty kolem sebe, neukazuje na ně, v předškolním období si můžeme všimnout, že sedítě nezajímá ani o ostatní lidi, zvláště ne o děti. V období školní docházky a adolescenceobvykle dojde ke zlepšení v sociálních vztazích. V dospělosti si pak postižený vytvoří určitýživotní styl, který zapadá do některé z těchto kategorií: a) autisticky uzavřený, b) aktivní, alezvláštní, c) pasivní a přátelský (Gillberg, Ch., Peeters, T., 2008). Komunikace u osob s autismem je narušena jak v oblasti verbální, tak neverbální. Dítě máschopnost osvojit si určitou řečovou dovednost, takže se mnohé děti naučí několik slov, kterápak používají (někdy to jsou slova velmi specifická, jako „záchranka“ apod.). Autistické dětivšak nedokáží pochopit význam těchto slov, opakují je stále dokola bez zjevné souvislosti akdyž zjistí, že slova nevedou k žádnému pokroku, přestanou je používat. Proto se stává, ženěkteré děti zůstávají němé, nedokáží si vytvořit použitelný jazyk (Gillberg, Ch., Peeters, T.,2008).
  2. 2. Narušení v oblasti představivosti a chování se projevuje stereotypy a stereotypnímchováním a omezeným repertoárem chování a zájmů. U osob s autismem jsou časté motorickéstereotypy jako kolébání tělem, potřásání hlavou, plácání a pohupování, typická je také chůzepo špičkách. Také je známé, že tyto osoby mají pouze omezené množství vzorů chování azájmů. Často se tak stává, že se autisté dlouhou dobu zabývají stále stejnou činností. Obvyklemají autisté zájem o jednu oblast, kterou se velmi intenzivně zabývají a která bývá vzhledemk jejich věku či kulturním zvyklostem velmi zvláštní (Gillberg, Ch., Peeters, T., 2008). Příčiny vzniku poruchy autistického spektra se zatím nepodařilo objasnit. V minulosti sespekulovalo o špatném chování rodičů k dítěti, to se však neprokázalo. Zatím je zjevné pouzeto, že některou z poruch autistického spektra trpí častěji chlapci, než dívky (Volkmar, F.,Pauls, D.,2003).Pervazivní vývojové poruchy Pervazivní vývojové poruchy, poruchy autistického spektra, autismus, to vše jsou názvy,které vlastně označují tu stejnou poruchu. Mezinárodní klasifikace nemocí používá názevpervazivní vývojové poruchy a rozlišuje dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom,jiná dětská dezintegrační porucha, hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací astereotypními pohyby, Aspergerův syndrom, jiné pervazivní vývojové poruchy (Hrdlička, M.,Komárek, V., 2004). Dětský autismus se projevuje narušeným vývojem, který je patrný před věkem tří let. Jednáse o narušení vývoje v oblasti řeči, sociálních vazeb a sociální interakce a ve hře. Tento druhautismu můžeme ještě dělit na vysoce funkční autismus (jedinci bez přítomnosti mentálníretardace), středně funkční autismus (jedinci s lehkou až středně těžkou mentální retardací) anízkofunkční autismus (u jedinců s těžkou a hlubokou mentální retardací) (Hrdlička, M.,Komárek, V., 2004). Atypický autismus se liší od dětského autismu pouze tím, že jedinci s tímto typem autismunesplňují zcela kritéria pro dětský autismus. To může být tím, že nejsou zasaženy všechny třiokruhy diagnostických kritérií, nebo se autismus projeví až po 3. roce života (Hrdlička, M.,Komárek, V., 2004). Rettův syndrom je geneticky způsobený druh autismu, který se vyskytuje pouze u žen.Není příliš častým postižením, jeho výskyt se odhaduje na 6-7 ze 100 000 dívek. Prognóza iklinický obraz bývá závažnější než u dětského autismu, dívky mají IQ v pásmu těžké mentálníretardace, často bývá přidružena epilepsie (Hrdlička, M., Komárek, V., 2004). Aspergerův syndrom byl poprvé popsán v roce 1944 Hansem Aspergerem. Lidé s tímtodruhem autismu mají ve všech oblastech normální, někdy až nadprůměrnou inteligenci. Takéřečové schopnosti u těchto jedinců zůstávají nepoškozeny, ale řeč může být nápadná. Potížese však objevují v oblasti sociální interakce, v oblasti hry a představivosti (srov. Hrdlička, M.,Komárek, V., 2004, Gillberg, Ch., Peeters, T., 2008).
  3. 3. Výskyt pervazivních vývojových poruch Současná prevalence se blíží k číslu 60/10000, znamená to tedy, že některá z foremautismu postihne jedno dítě ze 167 narozených (www.apla.cz). Zastoupení vybraných druhů autismu Jiná dezintegrační na 100 000 narozených dětí porucha; 6 Vysoce funkční Rettův syndrom autismus; 50 10 Aspergerův syndrom; 300-400Metody práce s lidmi s autismem Každý člověk je jedinečný a vyžaduje specifický přístup. U osob s autismem se můžemesetkat s řadou obecných pravidel, která nám pomáhají ve výchovně vzdělávacím procesu av dosažení lepší kvality života těchto osob. Je to pravidlo přesnosti, jasnosti instrukcí azajištění předvídatelnosti, pravidlo jasné a konkrétní motivace, pravidlo vyšší míry tolerance,pravidlo důslednosti v přístupu, vyšší míra vizuální podpory, využití hmatu, vhodné aefektivní strategie nácviků zohledňující speciální potřeby klientů, nadstandardní řešení obtížís pozorností (www.apla.cz).Použité zdrojeAPLA Asociace pomáhající lidem s autismem [online], apla.cz [cit. 3.1.2013].Dostupné na www: http://www.apla.cz/metody-prace/obsah/stanoviska-apla/metody-prace/Hodnocení:  Autor článku není uveden, ale APLA je zastřešující institucí, která je věrohodná  Můžeme zjistit poslední aktualizaci webových stránek  Prezentované informace jsou přesné a objektivní  Webové stránky obsahují funkční odkazy, jsou přehledné a srozumitelné  Způsob jazyka odpovídá cílové skupině čtenářů
  4. 4. GILLBERG, CH., PEETERS, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál,2008. ISBN 978-80-7367-498-4.Hodnocení:  Autoři jsou odborníci ve svém oboru  Kniha není příliš stará, uvedené informace stále platí  Nakladatelství vydává velké množství knih z oblasti speciální pedagogiky  Kniha je napsána srozumitelně, obsahuje velké množství praktických příkladů a ukázek  Informace poskytují široký vhled do problematikyHRDLIČKA,M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha: Portál, 2004.ISBN 80-7178-813-9.Hodnocení:  Autoři knihy jsou dostatečně kvalifikovaní  Nakladatelství vydává velké množství knih z oblasti speciální pedagogiky  Datum vydání je již starší, číselné údaje proto nemusí odpovídat situaci v současnosti, ostatní informace jsou však stále platné  Kniha je napsána srozumitelně, spolehlivě a bezchybně  Velice dobře pokrývá řešenou problematikuVOLKMAR, Fred R a David PAULS. Autism. The Lancet. 2003, č. 9390, s. 1133-41. ISSN01406736. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/199046910?accountid=16531Hodnocení:  Oba autoři článku mají dostatečnou kvalifikaci  Datum publikování je starší, číselné údaje proto nemusí být zcela aktuální, ostatní informace však mají neomezenou platnost  Informace jsou přesné a spolehlivé, objektivní  Článek obsahuje podrobné informace  Jazyk článku anglický, je však dobře srozumitelný

×