Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
01
MAART  Signaal
                    KWARTAALUITGAVE NATIONAAL ICT INSTITUUT IN DE ZORG
2007

 Z...
reportage


          Elektronisch spoeddossier ingevoerd in Limburg Noord

         EEN REVOLUTIE IN DE...
Lucien Engelen:                  tie te realiseren tussen de systemen voor de ambulance en
       ...
Albert Bosch: ‘Het feit
                                         dat vrijwel alle
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nictiz Signaal Maart 2007

642 views

Published on

Interview over digitale ritformulieren, doorbraakproject. Destijds als eerste in Nederland : te vroeg !

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nictiz Signaal Maart 2007

 1. 1. 01 MAART Signaal KWARTAALUITGAVE NATIONAAL ICT INSTITUUT IN DE ZORG 2007 Zorg-ICT volgens NICTIZ-bestuurder Henk Bosma Waarneemdossier voor huisartsen in Twente Is de wet op het EPD noodzakelijk? ELEKTRONISCH SPOEDDOSSIER IN LIMBURG NOORD
 2. 2. reportage Elektronisch spoeddossier ingevoerd in Limburg Noord EEN REVOLUTIE IN DE AMBULANCE In de provincie Limburg is een experiment gaande met elektronische uitwisseling van medische informatie tussen huisarts, ambulance en de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. In een paar jaar tijd heeft het project grote vooruitgang geboekt. ‘Voor ons was NICTIZ een zeer nuttige netwerkorganisatie.’ H et begon allemaal met een kopje koffie bij de Regionale Ambulancevoorziening Limburg Noord. Algemeen directeur Lucien Engelen had met enige regelmaat Albert Bosch te gast, directeur van de sterk geautomatiseerde huisartsenpost aan de overkant, en op een gege- ven moment drong de vraag zich op hoe de ambulancedienst zou kunnen profiteren van die knowhow . ‘We werkten in die tijd nog met gewone ritformulieren, waarvan een door- slag met carbonpapier bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis beland- de,’ licht Lucien Engelen toe. ‘Let wel, we spreken over het jaar 2003, dus echt nog niet zo lang geleden. We waren al wel uitvoerig bekend met papierarme werkstromen op kantoorniveau, maar van elektronische uitwisseling van medische gegevens was bij de ambulance volstrekt geen sprake.’ In Albert Bosch trof Engelen een enthousiaste medestander. Naast directeur van de huisartsenpost was - en is - hij directeur van Midas, het facilitair Lucien Engelen en Albert Bosch: carbonpapier Signaal nr1 | 2007 13
 3. 3. Lucien Engelen: tie te realiseren tussen de systemen voor de ambulance en ‘De voordelen voor de huisartsenpost. Maar dat willen we per se niet. Alle infor- matie moet via het landelijk schakelpunt van NICTIZ kun- de patiënt zijn nen lopen. Landelijke communicatie heeft de toekomst, en onmiskenbaar’ we willen niet iets ontwikkelen dat op zichzelf staat. Dat is zonde van de moeite en levert op den duur alleen maar ver- traging op.’ Ook bestuurlijk werd relatief snel overeenstemming bereikt. Zorgverzekeraars en de provincie Limburg steun- den het elektronisch spoeddossier, zoals het project inmid- dels was gedoopt. Gaandeweg trok het initiatief ook de aandacht van NICTIZ. Tijdens een beurs in Ede in 2004 maakte Lucien Engelen de bezoekers duidelijk hoeveel meer er mogelijk is in de zorg-ICT dan de eerste speerpun- ten van NICTIZ: het elektronische medicatiedossier en het bedrijf dat huisartsen binnen en buiten de regio ICT-onder- waarneemdossier voor huisartsen. Mede vanwege de grote steuning biedt, en dat verantwoordelijk was voor de ont- zichtbaarheid van de ambulancedienst, en waarschijnlijk wikkeling van het in de huisartsenpost gebruikte informa- ook vanwege de enthousiaste performance van Engelen, tiesysteem. ‘Zo’n systeem is veel eenvoudiger dan dat van was die presentatie een groot succes. gewone huisartsen,’ aldus Albert Bosch, ‘want waarnemers Hierna kreeg het elektronisch spoeddossier vleugels: hebben minder toeters en bellen nodig. Al pratend kwamen inmiddels wordt het ondersteund door de betrokken koe- we er achter dat een informatiesysteem voor een ambulan- pelorganisaties - Nederlands Huisartsen Genootschap, ce niet zo heel veel hoeft af te wijken van het systeem van AmbulanceZorg Nederland, Nederlandse Vereniging van de huisartsenpost. En dat was het begin van een vruchtbare Spoedeisende Hulp Artsen en V&VN Ambulancezorg, de samenwerking.’ beroepsvereniging voor ambulanceverpleegkundigen - en door het ministerie van VWS. ‘Voor ons was NICTIZ wat dat VERLEIDING betreft een zeer nuttige netwerkorganisatie,’ aldus Albert De techniek - zoals wel vaker in de zorg-ICT - was niet het Bosch. grootste probleem. De ICT-leverancier van de huisartsen- post ontwikkelde in korte tijd een nieuw systeem dat in de ambulance kon worden gebruikt. ‘Overzichtelijk en prak- tisch, precies wat we nodig hadden,’ verduidelijkt Lucien Engelen. ‘Het feit dat vrijwel alle huisartsen in de regio het- zelfde ICT-systeem gebruiken droeg bij aan dit succes,’ voegt Albert Bosch toe. ‘Er schuilt overigens ook een gevaar in: want de verleiding is groot om een directe communica- 900.000 patiënten per jaar Jaarlijks vinden ongeveer 900.000 bezoeken plaats aan een afdeling voor spoedeisende hulp in de Nederlandse ziekenhuizen. Zorgverleners in de acute zorg hebben echter vaak geen gegevens tot hun beschikking over de medische status van de patiënt. Hierdoor vin- den onnodig extra onderzoeken en handelingen plaats en bovendien is natuurlijk de kwa- liteit van de geboden zorg in het geding. Om al deze redenen is in de stuurgroep ICT en innovatie, waarin belangrijke besluiten over de ontwikkeling van het EPD worden geno- men, met algemene stemmen besloten om een plan van aanpak te maken voor een lande- lijke invoering van het elektronisch spoeddossier. fotografie Martin Kamstra Koepelorganisatie AmbulanceZorg Nederland heeft bovendien besloten een landelijke centrale server te implementeren waarop alle ambulanceregio’s aan zullen sluiten. Van hieruit worden de koppelingen gelegd naar het landelijk schakelpunt – de ‘verkeerstoren’ voor veilige en effectieve landelijke uitwisseling van patiëntinformatie – en de SBV-Z – de dienst die de burgerservicenummers ontsluit – alsmede naar de verzekeraars en zie- kenhuizen. 14 Signaal nr.1 | 2007
 4. 4. Albert Bosch: ‘Het feit dat vrijwel alle huisartsen in de regio FEEDBACK hetzelfde ICT-systeem En nu is het dan zo ver: sinds begin februari hebben alle 23 gebruiken droeg bij ambulances in het noorden en midden van de provincie aan dit succes’ Limburg de beschikking over een software- en hardware- systeem dat het mogelijk maakt te communiceren met de afdeling spoedeisende hulp en de huisarts. Zodra een patiënt zich in de ambulance bevindt, wordt het ziekenhuis via een platte tablet-pc op de hoogte gesteld van zijn toe- stand en van alle bij de patiënt bekende gegevens, voor zover hij in staat is deze te verstrekken. Ook wordt de eigen huisarts op de hoogte gesteld van het transport, ‘zodat hij het niet de volgende dag bij de bakker van de familie hoeft te horen,’ aldus Albert Bosch. En last arts. ‘Dat is een kwestie van tijd,’ verduidelijkt Bosch. ‘Een but not least krijgt het ambulancepersoneel terugkoppe- professionele samenvatting wordt nu al indien nodig naar ling van de afdeling spoedeisende hulp. ‘Dat is voor ons erg de huisartsenpost gestuurd, maar in de belevenis van de belangrijk,’ zegt Lucien Engelen. ‘Normaal gesproken krijgt betrokkenen is de ambulance toch een ander verhaal. Je col- het ambulancepersoneel niet zoveel feedback van het zie- lega’s stel je makkelijker informatie ter beschikking dan een kenhuis, behalve in ernstige gevallen natuurlijk. Maar nu relatieve vreemde. Daar hebben we alle begrip voor, en dus volgt op elk verzonden bericht respons. In het kader van de beginnen we met het contact de andere kant op: naar de verdere professionalisering van de ambulancezorg is deze huisarts en het ziekenhuis toe. Maar op termijn willen we terugkoppeling onmisbaar. Begrijp me goed: om van dit de professionele samenvatting, die onder meer de actuele alles optimaal te profiteren is tijd nodig, we moeten er alle- medicatie omvat, graag op de ambulance beschikbaar heb- maal nog aan wennen. Maar de voordelen voor de patiënt ben. Dat maakt de zaak helemaal rond, en de zorg die we zijn onmiskenbaar.’ kunnen verlenen optimaal. Daarover maken we met alle Eén belangrijke bron van informatie ontbreekt vooralsnog betrokken huisartsen echter eerst zorgvuldige afspraken. in het elektronisch spoeddossier: de zogeheten professio- Want we willen graag opschieten, maar we doen niets over- nele samenvatting van het medische dossier van de huis- haast.’ Signaal nr1 | 2007 15

×