Kpi závěrečný úkol

168 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi závěrečný úkol

  1. 1. Toto téma práce jsme si vybrala z několika důvodů. Zejména se domnívám, žeochrana spotřebitele je institutem, který nabývá v regulaci právních vztahů na důležitosti, zvláštěpak po přistoupení České republiky k Evropským společenstvím. S růstem důležitosti je takéspojen větší rozsah právních předpisů, které se tohoto institutu dotýkají. Jelikož mě tato oblastpoměrně zajímá a chtěla jsem se o ní dozvědět více, rozhodla jsem se, že o ní napíšu svou tutopráci. Anotace Tato práce pojednává o základních orgánech České republiky zabývající se ochranouspotřebitele. Dále jsou uvedeny základní spotřebitelské organizace, které pomáhajíspotřebitelům v domáhání se svých práv. Klíčová slova vládní instituce, dozorové orgány, spotřebitelské organizace, Č OI, SOS, Test, SČS1.1 Orgány státní správy zastřešující spotřebitelské zájmy a jejich ochranu1.1.1 Vládní instituce Mezi takovéto vládní instituce patří ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, kterékoordinuje problematiku spotřebitelské politiky např. v oblasti vyznačování cen. Dále je namístě zmínit ministerstvo zemědělství, které odpovídá za bezpečnost potravin, nápojů atabákových výrobků. O problematiku služeb cestovního ruchu se stará ministerstvo pro místnírozvoj. Za hygienickou prevenci, hračky, léčiva a reklamu na ně je odpovědné ministerstvozdravotnictví. V určitých záležitostech, týkajících se spotřebitelských úvěrů či platebníchkaret zasahuje také Česká národní banka.11.1.2 Dozorové orgány Dle Klabusayové lze činnost dozorových orgánů "vymezit jako zjišťování určitéhostavu či úrovně, který je porovnáván s požadovaným stavem předepsaným v právníchnormách. Na základě jejich vzájemného porovnávání jsou potom dozorové orgány oprávněny1 KLABUSAYOVÁ, N. Ochrana spotřebitele geneze a současnost, str. 94, 95
  2. 2. vyvozovat závěry a opatření stanovená příslušnými zákony."2 Oblast státního dozoru upravujezákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Mezi základní práva dozorových orgánů patří právo vstupu do kontrolovanýchprovozoven, domáhat se předložení informací o zjišťovaných skutečnostech, odebírat vzorkyvýrobků, požadovat odstranění zjištěných pochybení, ukládat pokuty, nařídit zničení výrobkůnebo dokonce uzavřít provozovnu. Do povinností dozorových orgánu pak můžeme zahrnoutzjišťování skutečného stavu věci a zároveň zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o kterýchse během kontroly dozvěděli. Povinností dále také je oznámit kontrolované osobě zahájeníkontroly a následně ji o výsledcích kontroly informovat.3 Mezi nejdůležitější kontrolní úřady v České republice řadíme zejména Státnízemědělskou a potravinářskou inspekci, která je podřízena Ministerstvu zemědělství a jejíhlavní činností je prověřování zemědělských, mydlářských, saponátových a tabákovýchvýrobků. Kontroly jsou vykonávány pravidelně a pokuty sahají až do výše 3 mil. Kč. Dalšímstěžejním dozorovým orgánem je Státní veterinární správa, která zajišťuje dozor nadzdravotní nezávadností živočišných produktů, prodejem živých zvířata veterinárních léčiv. 4 ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE Asi nejznámější institucí z hlediska kontrolní činnosti je Česká obchodní inspekce.Podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci(ČOI), je tato orgánem státní správypodřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu. ČOI kontroluje zejména dodržování jakostizboží včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků naosobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu. Dále pak zda při uvádění stanovenýchvýrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky opatřeny stanovenýmoznačením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, zda vlastnostistanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým, zda nedochází keklamání spotřebitele a v neposlední řadě, zda jsou výrobky uváděné na trh bezpečné. ČOIvyžaduje odstranění zjištěných nedostatků i škodlivých následků a navrhuje opatření k jejichodstranění, následně pak provádí kontrolu plnění opatření k odstranění nedostatků. Předcházívzniku nedostatků, zejména včasným odhalováním jejich příčin, výchovným působeníma zveřejňováním výsledků kontrol. Dále provádí rozbory k ověření jakosti a bezpečnosti2 KLABUSAYOVÁ, N. Vybrané aspekty ochrany spotřebitele str. 503 MATUSIKOVÁ, L. Percepce spotřebitelských práv ve světle obchodní strategie str. 36-374 MATUSIKOVÁ, L. Percepce spotřebitelských práv ve světle obchodní strategie str. 37-38
  3. 3. výrobků, nebo zda nedochází ke klamání spotřebitele. Další pravomocí také je, že ukládásankční a jiná opatření podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu.51.2 Spotřebitelské organizace1.2.1 Sdružení obrany spotřebitelů Tato organizace vznikla roku 1993 v Ostravě. Jedná se o nezávislou, nestátní,nepolitickou a neziskovou organizaci. Původně vznikla tato organizace na regionální úrovni scílem obhajovat zájmy spotřebitelů v situacích, kdy jednotlivec jako samostatná osoba nasvou obranu nestačí. Působnost Sdružení obrany spotřebitelů se během relativně krátkéhoobdobí rozmohla po celém území ČR a nyní má své sídlo v Praze. Od svého založení (1993)vydává svůj časopis Štít spotřebitele, nyní SOS magazín, a také uděluje značku kvality služebs názvem Spokojený zákazník. Je členem světové organizace Consumer International a svazuevropských spotřebitelů BEUC. Od roku 1998 působí na serveru www.spotrebitele.info, kdenajdeme aktuality ze světa spotřebitelů, poradnu či legislativní normy.61.2.2 Občanské sdružení spotřebitelů Test Praha Sdružení se zaměřuje především na testování výrobků a potravin, čímž se snažíupozornit spotřebitele na nedostatky zboží. Dále se zabývá právním vzděláváním spotřebitelů,tedy seznamováním spotřebitelů s jejich právy a povinnostmi. Pomáhá spotřebitelům přiřešení sporů, upozorňuje na nedodržování či neexistenci norem. Již od roku 1992 vydáváčasopis D- Test, kde najdeme testy porovnávající různé výrobky na základě různých měřítek(cena, bezpečnost, užitek). V časopise jsou publikovány také vzdělávací články, rady avarování před nekalými praktikami obchodníků, jak správně reklamovat a další zajímavosti.71.2.3 Sdružení českých spotřebitelů Tato organizace se zaměřuje především na preventivní stránku ochrany spotřebitele.Jejím posláním je hájit zájmy spotřebitelů, spolupracovat s kontrolními a dozorovými orgány,s mezinárodními organizacemi. Již řadu let uděluje toto sdružení Cenu spokojenéhozákazníka. Formou občasníku vydává časopis KonzumentTest.85 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci6 http://www.spotrebitele.info/informace-o-sos.html7 KLABUSAYOVÁ, N. Vybrané aspekty ochrany spotřebitele str. 668 http://www.konzument.cz/informace_o_scs.php
  4. 4. Zdroje:KLAUBYSOVÁ, N., BURDILÁKOVÁ, R., ZLÁMALOVÁ, J. Ochrana spotřebitele : genezea současnost. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2037-8.- Shrnuje základní poznatky z oboru- Poměrně výstižně definuje základní data- Poskytuje srozumitelné informace pro běžné čtenáře- Uznávaní autoři- Srovnání vývoje ochrany spotřebitele a současnosti
  5. 5. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů- Současná legislativa je základním podkladem tohoto textu- Nutno ověřovat informace podle zákona- Podrobně zachycuje současné legislativní omezení- Definuje základní pojmy- Využití pro spotřebiteleSdružení českých spotřebitelů. 2008. Url: http://www.konzument.cz/informace_o_scs.php- Důležité informace pro spotřebitele- Poskytuje pomocnou ruku spotřebitelům- Napomáhá spotřebitelům chránit jejich práva- Odkazuje na další užitečné informace- Spotřebitelé si vzájemně mohou radit

×