Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kariyer ve İşe Alım Süreçleri

3,699 views

Published on

ODTÜ'de verdiğim seminerden kariyer ve işe alım süreçlerini içeren keyifli bir sunum..

Published in: Business
 • Be the first to comment

Kariyer ve İşe Alım Süreçleri

 1. 1. Burda Ģaka yok…Her Ģey gerçek!
 2. 2. İlanlar Ne KadarGerçekçi?
 3. 3. • …Lisans mezunu,• 5 yıl deneyime sahip,• Erkek ise askerliğini tamamlamıĢ,• 27 yaĢını aĢmamıĢ,• Çok iyi derecede her programı kullanabilen,• Her Ģeye sahip…• Her Ģeyi bilen…
 4. 4. Mezun olunca neyapacağım bilemiyorum dayı! Mesele mezun olma meselesi değil yeğen…
 5. 5. ĠĢ Dünyası Nasıl Adam Aramaz..
 6. 6. Kariyerinizi kim belirliyor? Ġçimizden bir Süpermen çıksa pelerinini annesi bağlardı…
 7. 7. “Büyüyünce ne olacaksın çocuğum?”Hayatımıza yön verebilmek için, hayattan ne beklediğimizi bilmek gerek..
 8. 8. ĠĢ Dünyası Benden Ne Bekler?
 9. 9. ĠĢ Dünyası Benden Ne Ġster?Mezunlarına iĢ garantisi veren bir üniversite yok!
 10. 10. DERSLER •TÜRKÇE •MATEMATĠK •HAYAT BĠLGĠSĠ •FEN BĠLGĠSĠ / FEN ve TEKNOLOJĠ •SOSYAL BĠLGĠLER •VATANDAġLIK ve ĠNSAN HAKLARI EĞĠTĠMĠ •T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ ve ATATÜRKÇÜLÜK •YABANCI DĠL (……) •DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ •GÖRSEL SANATLAR / RESĠM – Ġġ •MÜZĠK •BEDEN EĞĠTĠMĠ •TEKNOLOJĠ ve TASARIM / Ġġ EĞĠTĠMĠ •TRAFĠK ve ĠLK YARDIM •REHBERLĠK / SOSYAL ETKĠNLĠKLERDerslerden aldığınız notlar karne hediyesi almamız için olmazsa olmazdı..
 11. 11. KİŞİSEL VE SOSYAL BECERİLERİ •Bağımsız olarak çalıĢma •Grup halinde çalıĢma •Sınıf etkinliklerine katılma •Materyalleri özenli kullanma •Aldığı görevleri yerine getirme •Bağımsız karar verme •Planlı ve düzenli çalıĢma •BaĢkalarının hakkına saygı gösterme •Kendi haklarının bilincinde olma •Okul ve toplum kurallarına uyma •Görgü kurallarına uyma •Kararlarında adil olma •Etkili iletiĢim kurma •ArkadaĢlarıyla yardımlaĢma •Çevreyi temiz tutma •KarĢılaĢtığı sorunları çözme •Yaratıcı düĢünme •AraĢtırma yapmaOysa hepsi PEKĠYĠ idi. Maalesef kandırıldık…
 12. 12. Hayatımın Aġ(k)ını nasıl bulurum..
 13. 13. Ġstediğinizden emin misiniz?
 14. 14. Hazırlık Mutlaka bilgi edinin; Mülakata gittiğiniz Ģirket, GörüĢtüğünüz pozisyon, …
 15. 15. Ah ġu ĠĢe Alım Süreçleri
 16. 16. Test edildi! Onaylandı! • Genel Yetenek Testi • Yabancı Dil Sınavı • KiĢilik Envanteri
 17. 17. “Ġnsan Kıymetleri” Departmanı
 18. 18. Yetenek Bazlı ? Mülakat Teknikleri
 19. 19. Biz Size Geri Döneceğiz… "Bir saraya girmek için 100 kapı olsa, 99 u açık, 1 i kapalı olsa, biri de size "Bu saraya girilmez, çünkü kapılardan biri kapalı..."dese içeri girmekten vazgeçer misiniz?
 20. 20. Siz olsaydınız… Patron sizsiniz! ĠĢe bir kamyon Ģoförü alacaksınız…“Kamyon çeker 10-20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton”Kesinlikle yaratıcı bir kamyon Ģoförü olmalı.
 21. 21. Kimsin Sen? @gokhangunay E-mail : gokhangunay@gmail.com /gokhangunay gokhan.gunay@turktelekom.com.tr Gökhan GünayUzmanlık ve İlgiYönetim ve LiderlikYetenek YönetimiStrateji EğitimProje Yönetimi Lisans, İnşaat, İstanbul Teknik UniversitesiSüreç Yönetimi Asistan, Managemet&Leadership Boğaziçi UniversitesiSosyal Medya MBA, İstanbul Bilgi UniversitesiDijital PazarlamaFotoğrafSosyal Bilimler İşEdebiyat İşe Alım Uzmanı @ Turk Telekom

×