Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resultaten project lerarentekort Rotterdam juni 2011

192 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resultaten project lerarentekort Rotterdam juni 2011

 1. 1. Rotterdam boeit, bindt, bouwt en borgt Resultaten van negen maatregelen uit de periode december 2008 t/m juli 2011 ten behoeve van de subsidieregeling onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008-2011. Auteur: Luc Sluijsmans, programmamanager risicoregio Rotterdam Versie: juli 2011
 2. 2. Resultaten RBBBB juni 2011 2 Het risicoregioprogramma voor Rotterdam Samenvatting projectplan Het projectplan ‘Rotterdam boeit, bindt, bouwt en borgt’ (versie 12 december 2008) beschrijft drie deelprojecten en negen maatregelen voor de periode 2008-2011. Er hebben geen inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden in het programma en de voorgestelde activiteiten. Deelproject 1: Meer mensen boeien voor het Rotterdamse onderwijs door: 1. Samen Opleiden: versterken van het concept Opleiden in de School in Rotterdam door het realiseren van een cluster van (academische) opleidingsscholen, die voldoen aan het keurmerk van OC&W. 2. Uitval in beeld: uitvoeren van een actieonderzoek naar de oorzaken van de hoge uitval tijdens de opleiding van de tweedegraadslerarenopleiding. Op basis van het onderzoek stelt het Platform een actieplan op. 3. Aantrekkelijk beroepsbeeld: samenstellen van een programma om de kweekvijver voor nieuwe docenten te vergroten. Deelproject 2: Meer personeel binden aan het Rotterdamse onderwijs door: 4. Een goede start: ontwikkelen en uitvoeren van een tweejarig begeleidingsprogramma voor startende docenten. Het programma bindt docenten aan het werken in de Rotterdamse context. 5. Aantrekkelijke voorwaarden: verkennen, opstellen en afstemmen van een pakket aan specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden die nodig zijn om jonge en ervaren docenten te binden aan Rotterdam. Het bindingspakket stemmen Rotterdamse besturen met elkaar af. 6. Een goede match: in kaart brengen van en overzicht houden op tekortvakken en versterken/implementeren van een methodiek (voorlichting, gesprekken en afspraken) om studenten, startende docenten en de stille reserve te binden aan opleidingsplekken of vacatureruimte van de Rotterdamse (opleidings)scholen. Deelproject 3: Verder bouwen aan kwaliteit van het onderwijs door: 7. Vergroten van kwaliteit: faciliteren van professionaliseringtrajecten door het instellen van vouchers om zo de school en (on)bevoegde docenten in staat te stellen de tweede- of eerstegraadsbevoegdheid te halen of een traject tot het behalen van een certificering voor de functie van vakdidactisch expert, vakcoach of docentonderzoeker. 8. Kennisbundeling over personeelsbeleid: organiseren van een reeks masterclasses om samen met scholen de kennis te bundelen over een integraal personeelsbeleid, dat is toegespitst op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Centrale vraag is: hoe bied je met minder bevoegde docenten dezelfde kwaliteit? 9. Kwaliteit in beeld: verzamelen en uitwisselen van inspirerende voorbeelden om de effecten van de investeringen in kaart te brengen en de geboekte resultaten te borgen in de schoolorganisatie. En als overkoepelende lijn: de opgedane kennis en ervaringen borgen door: • Koers houden: aanstellen van een regionaal programmamanagement om de uitgezette koers aan de voor- en achterkant van het onderwijsproces te regisseren, vast te leggen en te verantwoorden.
 3. 3. Resultaten RBBBB juni 2011 3 Visualisatie van het programma 4. Een goede start Begeleiden op de werkplek van de startende docenten en faciliteren van begeleidingstijd 5. Aantrekkelijke voorwaarden Afstemmen van een specifiek Rotterdams bindingspakket 6. Een goede match In kaart brengen vraag en aanbod en toepassen matching Binden 2. Uitval in beeld Onderzoeken van uitval studenten en aansluiting mbo/hbo 1. Samen Opleiden Versterken opleiden in de school in de regio Rotterdam 3. Aantrekkelijk beroepsbeeld Versterken voorlichting en wervingsproces Boeien 7. Vergroten van kwaliteit Faciliteren van professionaliseringstrajecten (meer eerstegraders en coaches in school) 8. Integraal personeelsbeleid Bundelen van de kennis over slimmer werken in de school 9. Kwaliteit in beeld Verzamelen en uitwisselen van inspirerende voorbeelden Bouwen Deelproject 2 Deelproject 1 Deelproject 3 Algemeen: • Aansluiten bij bestaande netwerken • Opzetten nieuwe samenwerkingsverbanden • Sturen, monitoren, evalueren en bijstellen • Communiceren over behaalde resultaten Borgen
 4. 4. Resultaten RBBBB juni 2011 4 Resultaten van deelproject 1: over het boeien van mensen Maatregel 1: Samen opleiden In de periode 2008-2011 is de instroom van nieuw onderwijspersoneel kleiner dan de uitstroom. Hierdoor ontstaat een grotere vervangingsvraag. Er is vooral een tekort aan docenten Nederlands, Engels en Wiskunde. Om een groter aantal aankomende docenten dan regulier te binden aan de stad Rotterdam, wordt al vanaf 2004 fors geïnvesteerd in een duale initiële opleiding verzorgd in (aanvankelijk) een groep van 12 scholen van de drie grote Rotterdamse schoolbesturen CVO, LMC en BOOR en verder de tweedegraads lerarenopleiding VO/BVE van de Hogeschool Rotterdam, het ICLON en de TULO. De scholen en opleiding werken in dit netwerk samen op basis van een stelsel van afspraken. Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 1-1-a We investeerden in de begeleiding van aankomende docenten door het faciliteren van uren voor begeleiding en intervisie. Activiteit 1-1-b We ontwikkelden en onderhielden de begeleidingsstructuur die voldoet aan het keurmerk van OC&W met betrekking tot opleidingsscholen door consultatie van de deelnemende scholen. Activiteit 1-1-c We verhoogden de opleidingskwaliteit en -capaciteit van de deelnemende scholen door het maken van kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Activiteit 1-1-d We intensiveerden de samenwerking tussen lerarenopleiding en scholenveld door het voeren van structureel maandelijks overleg tussen alle deelnemende opleidingsscholen, besturen en de lerarenopleidingen. Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject leren en werken een substantieel aantal studenten in Rotterdam. Op basis van ervaringen zijn dat 120 tweedegraads-, 20 eerstegraadsstudenten en 12 onderwijsassistenten in het cluster van opleidingsscholen van Rotterdam. Er leren en werken op dit moment 274 studenten structureel in de opleidings-groep. De onderwijsassistenten worden niet structureel opgeleid in de opleidings-groep. Een specificatie (het telformulier van DUO) is op te vragen bij het Platform.
 5. 5. Resultaten RBBBB juni 2011 5 Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject is een cluster van opleidingsscholen in Rotterdam gevormd waarmee een structurele en brede opleidingsinfrastructuur met een regionale uitstraling voor MBO-4 onderwijsassistenten, associate-degree, tweede-, en eerstegraadsdocenten is gerealiseerd. Op 1 augustus 2010 is de samenvoeging van de opleidingsgroep PDS-Rijnmond en Samenscholing.nu een feit en is er sprake van één opleidingsgroep. Er is een constituerend document t.b.v. de oprichting van de groep ontwikkeld, een document van inrichting en er is een samenwerkingsovereenkomst. Ook is er een besturenraad, stuurgroep en coördinatiegroep ingericht. De nieuwe naam van de opleidingroep is Opleidingschool Rotterdam (OSR). De documenten zijn op te vragen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject voldoet het cluster van opleidingsscholen in Rotterdam aan het keurmerk van OC&W (academische) opleidingsschool. De opleidingsscholen PDS-Rijnmond en Samenscholing.nu zijn in juli 2009 en december 2009 door de NVAO beoordeeld met het predicaat ‘goed’. PDS-Rijnmond is ook een academische opleidingsschool. De beoordeling is op te vragen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject zien studenten in hun opleiding minimaal drie onderscheidende scholen waardoor er een betrouwbaar beeld ontstaat van het Rotterdamse onderwijs. Met de huidige samenstelling van opleidingsscholen in de regio Rotterdam is een brede diversiteit van schoolcontexten gerealiseerd. Na uitvoering van het deelproject binden studenten zich aan het onderwijs van Rotterdam omdat ze in de opleiding intensief hiermee hebben kennisgemaakt en dus weten waarvoor ze kiezen. 14 tweedegraadsstudenten uit de eerste en tweede lichting van de opleidingsschool SANU (2005/6 en 2006/7) werken sinds september 2010 voor langere tijd als bevoegd docent in Rotterdam. Daarnaast leert en werkt een grote groep studenten als LIO met de intentie zich voor langere tijd aan de school te verbinden als bevoegd docent. Na uitvoering van het deelproject binden meer studenten zich aan het onderwijs van Rotterdam omdat ze in de opleiding intensief zijn begeleid door geprofessionaliseerde coaches. Op iedere school werken gecertificeerde coaches die studenten professioneel begeleiden. In de opleidingsgroep zijn 72 gecertificeerde coaches aan het werk. Na uitvoering van het deelproject is er structureel en professioneel overleg tussen de lerarenopleiding en de scholen over het samen opleiden in het voortgezet onderwijs van studenten. Er is structureel overleg tussen opleiding en scholen (BOS-BIS-overleg, stuurgroep en besturenraad en onderzoek-innovatieteams). De planning, agenda, verslagen en achterliggende stukken zijn op te vragen bij het Platform. Bereikte (tussen)doel In de afgelopen periode is het concept Opleiden in de School in Rotterdam versterkt door het realiseren van de opleidingsschool Rotterdam dat voldoet aan het keurmerk van OC&W. Planning en uitvoer Conform projectplan.
 6. 6. Resultaten RBBBB juni 2011 6 Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Ja, er is een extra conferentie georganiseerd in juni 2009 over Samen Opleiden en er zijn drie extra publicaties verschenen over het bouwen aan opleiden in de school in de regio Rotterdam. Ook is er extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van het register praktijkleren (www.prestatieregister.nl). Hierin staan alle leertaken die de duaal student uitvoert op de opleidingsschool. Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Nee, er waren geen wijzigingen. Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Nee, de begroting van deelproject 1 ‘boeien’ is gelijk gebleven. Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten? • De structurele instroom van duale studenten garanderen voor de regio Rotterdam. • De matching van studenten met de leerwerkplekken (vooral vraag naar studenten NE, EN en WI). • Zie verder evaluatieverslagen van Samenscholing.nu en OSR (bij het Platform op te vragen). Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/1 en kaart 1 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald? De beoogde resultaten zijn behaald. De kennis en ervaringen zijn geborgd in de opleidingsschool Rotterdam (OSR). De opleidingsgroep ontvangt tot 2015 financiering van OC&W in het kader van de regeling opleidingsschool. Het Platform zal in 20211-2012 de coördinator voor anderhalve dag in de week meefinancieren. Het Platform heeft in juli 2011 zijn activiteiten vanuit deze maatregel afgerond. Voor de nieuwe ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Platform zijn nieuwe afspraken gemaakt.
 7. 7. Resultaten RBBBB juni 2011 7 Maatregel 2: Uitval in beeld Een substantieel aantal van de aankomende docenten valt gedurende de tweedegraads-lerarenopleiding uit (in het bijzonder de deelnemers van het ROC die instromen in de lerarenopleiding). De redenen om te stoppen met de opleiding zijn divers. Met de maatregel ‘uitval in beeld’ wordt duidelijker wat er op korte termijn gedaan kan worden om deze uitval tijdens de opleiding terug te brengen. Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 1-2-a We onderzochten wat het hoge uitvalpercentage van studenten die kiezen voor de lerarenopleiding is, wat het veroorzaakt en naar een mogelijke reductie hiervan. Activiteit 1-2-b We stelden actieplan samen met (mogelijke) en de al lopende interventies om de uitval van studenten te reduceren. Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 De kwantitatieve resultaten rondom het terugbrengen van de uitval worden nader gespecificeerd op basis van het onderzoek dat wordt uitgevoerd. Onderzoeksrapport (deel 1) is klaar. Het rapport is op te vragen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject is een rapport beschikbaar met daarin de oorzaken en mogelijke oplossingen van uitval tijdens de opleiding. Onderzoeksrapport is klaar (deel 2). Daarnaast is in september 2010 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de uitval van havisten. De rapporten zijn op te vragen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject zijn de oplossingen in beeld om de uitval te beperken door hierop te anticiperen. Mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Het overzicht is op te vragen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject zijn activiteiten uitgevoerd om de oorzaken aan te pakken. Er worden al interventies uitgevoerd. Het overzicht is op te vragen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject is er meer bewustwording over waarom studenten stoppen met hun opleiding en hoe daaraan iets te doen. Door het rapport en het in beeld brengen van de lopende interventies is er al een beter beeld over de uitval, oorzaken en oplossingen.
 8. 8. Resultaten RBBBB juni 2011 8 Bereikte (tussen)doel Er is een actieonderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de hoge uitval tijdens de opleiding van de tweedegraadslerarenopleiding. Planning en uitvoer Conform projectplan Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Nee Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Nee, er waren geen wijzigingen. Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Nee. Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten Geen specifieke knelpunten Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/2 en kaart 2 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald en wat is het advies van het projectmanagement rondom afronding? De beoogde resultaten zijn behaald. De feiten, cijfers en het advies over huidige en mogelijke interventies is te lezen in de rapportage ‘Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam’. De rapporten zijn besproken met de directe belanghebbenden. Het Platform heeft in september 2010 zijn activiteiten vanuit deze maatregel afgerond.
 9. 9. Resultaten RBBBB juni 2011 9 Maatregel 3: Aantrekkelijk beroepsbeeld Vooral leerlingen van VWO en studenten van universitaire opleidingen die aan een schoolvak verwant zijn, weten onvoldoende wat de mogelijkheden zijn van het docentschap. Ook de mensen met een onderwijsbevoegdheid die niet (meer) werkzaam zijn in onderwijs (stille reserve) willen we (weer) een aantrekkelijk beroepsbeeld geven waardoor ook deze groep (weer) een plek krijgt in het onderwijs. Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 1-3-a We brachten de potentiële kandidaten uit de lijst van stille reserve in beeld en schreven ze aan. Activiteit 1-3-b We startten een pilot om de scholen voor voortgezet onderwijs te professionaliseren in het concept vissen in eigen vijver. Activiteit 1-3-c We versterkten de voorlichting door opleidingsinstellingen in de scholen voor voortgezet onderwijs. Activiteit 1-3-d We stimuleerden het doorstromen naar een vervolgopleiding. Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject hebben 100 mensen zich gemeld vanuit de stille reserve met een serieuze interesse om weer te werken voor het Rotterdamse onderwijs. Het bestand stille reserves voor de regio Rotterdam bestaat uit 131 personen. Daarnaast zijn in de database van ‘Een Goede Match’ ook de volgende profielen opgenomen: van 97 pensionado’s, van 60 mensen uit de pool van UWV en 134 mensen zijn aangemeld via de Platformwebsite. De lijst met kandidaten is op te vragen bij het Platform. Deze maatregel is deels gecombineerd met maatregel 6. Zie daarom verder de resultaten van maatregel 6. Na uitvoering van het deelproject kiezen 25 leerlingen van 5 deelnemende scholen binnen het concept ‘Vissen in eigen vijver’ voor de duale opleidingsvariant Opleiden in de School. Aan de pilot hebben zes scholen meegedaan. Er is een film ontwikkeld en een gespreksronde om leerlingen actief te werven voor de lerarenopleiding. Het materiaal is opvraagbaar bij het Platform.
 10. 10. Resultaten RBBBB juni 2011 10 Vervolg maatregel 3 Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject is de potentie van de aanmeldingen uit de stille reserve in beeld gebracht. De lijst van de stille reserve, pensionado’s en mensen uit de pool van UWV is geanalyseerd. Er zijn 214 mensen opgeroepen voor een intakegesprek. Er is met 187 mensen een intakegesprek gehouden. De analyse en de lijst met potentiële kandidaten waarmee gesprekken zijn gevoerd is op te vragen bij het Platform. Zie verder rapportage over maatregel 6 ‘Een Goede Match’. Na uitvoering van het deelproject is er een overzicht van mogelijke activiteiten die een school kan ondernemen om leerlingen een aantrekkelijk beroepsbeeld te schetsen van een docentschap. In september 2010 is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke activiteiten die een school kan ondernemen. Het rapport is op te vragen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject voeren leerlingen kennismakingtrajecten uit op scholen voor voortgezet onderwijs door middel van inspirerende opdrachten. Er is ervaring opgedaan met kennismakingstrajecten. Een uitleg over de trajecten (inclusief film) zijn opvraagbaar bij het Comenius College en CSG Melanchthon. Na uitvoering van het deelproject tonen opleidingsinstellingen specifiek aan hoe deelnemers/studenten worden voorgelicht over het docentschap. De opleidingsinstellingen hebben ieder een presentatie opgeleverd waarin expliciet staat hoe de vervolgtrajecten eruit zien. De presentaties zijn op te vragen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject tonen opleidingsinstellingen specifiek aan hoe deelnemers/studenten worden gestimuleerd om door te stromen naar een vervolgopleiding. Zie bovenstaande opmerking. Bereikte (tussen)doel De volgende groepen zijn in de afgelopen periode actief benaderd: de stille reserves, de groep ‘wijs grijs’ en de leerlingen uit het Rotterdamse voorgezet onderwijs (4/5 HAVO en 5/6 VWO). Planning en uitvoer Conform projectplan Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Nee Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Nee, er waren geen wijzigingen.
 11. 11. Resultaten RBBBB juni 2011 11 Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Nee Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten De uitwisseling rondom effectieve voorlichtingsprogramma’s is binnen deze maatregel minimaal. Per projectjaar 2010-2011 worden de activiteiten en het budget daarom gekoppeld aan het structurele netwerkoverleg van Opleiden in de School (zie maatregel 1). Om de potentiële stille reserves zo effectief mogelijk in te zetten en te koppelen aan de scholen zijn alle activiteiten rondom deze doelgroep ondergebracht in de aanpak ‘een goede match’ (zie maatregel 6). Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/3 en kaart 3 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald? De beoogde resultaten zijn behaald. De potentie van de ‘stille reserves’ is productief gemaakt en er zijn goede voorbeelden beschikbaar van programma’s om H4/5 en V5/6 leerlingen enthousiast te maken over een carrière in het onderwijs. Zie verder het rapport: ‘De potentiële Rotterdamse leraar‘. Het Platform heeft in juli 2011 zijn activiteiten vanuit deze maatregel afgerond.
 12. 12. Resultaten RBBBB juni 2011 12 Resultaten van deelproject 2: over het binden van personeel Maatregel 4: Een goede start Eén van de knelpunten rondom de binding van startende docenten aan Rotterdam is het gebrek aan een professionele begeleiding voor deze docenten in de eerste fase van het werken op school. Hierdoor stroomt (een deel van) deze groep uit naar andere regio’s of andere arbeidssectoren. Om dit te voorkomen wil het Platform een begeleidingsprogramma voor deze doelgroep stimuleren en het faciliteren van begeleidingstijd. Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 2-4-a We ontwikkelden de pilot ‘een goede start’ met een begeleidingsstructuur voor startende docenten. Activiteit 2-4-b We faciliteerden de scholen in extra begeleidingstijd. Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject hebben 20 startende docenten van 5 scholen deelgenomen aan de pilot ‘een goede start’. In 2009-2010 deden 15 scholen mee aan de pilot. Er was meer belangstelling voor deze maatregel dan gedacht. Er zijn in totaal 30 docenten direct actief bij de vijf werkbijeenkomsten van de pilot. Met iedere school is een intakegesprek gehouden. In 2010-2011 deden 14 scholen mee met in totaal 28 docenten. Na uitvoering van het deelproject hebben 15 docenten gebruik gemaakt van de extra begeleidingsuren (1 tot 3 dagdelen per week). De scholen ontvangen afhankelijk van de schoolgrootte (x fte) 1, 2 of 3 dagdelen per week voor extra begeleidingstijd. Zie toekenningsoverzicht van het Platform. Na uitvoering van het deelproject presenteert het Platform een toolbox waarmee scholen hun begeleidingsprogramma voor docenten versterken. In mei 2010 is de toolbox opgeleverd. In juni 2011 is de verbeterde versie uitgekomen voor alle scholen. De toolbox is te bestellen bij het Platform. Na uitvoering van het deelproject is door de pilot ‘een goede start’ voldoende informatie om het uitgevoerde begeleidingsprogramma voor startende docenten breder in te zetten. In juni 2011 zijn alle leden van het Platform uitgenodigd voor de presentatie van de verbeterde versie van de toolbox. Iedere school ontving exemplaren.
 13. 13. Resultaten RBBBB juni 2011 13 Bereikte (tussen)doel Er is een toolbox ontwikkeld waarmee de 15 deelnemende scholen hun begeleidingsprogramma voor startende docenten kunnen verbeteren. Het programma bindt docenten op een positieve wijze aan het werken in de Rotterdamse context. Planning en uitvoer Conform projectplan. Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Nee. Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Nee, er waren geen wijzigingen. Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Nee. Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten Geen specifieke knelpunten. Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/4 en kaart 4 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald? De beoogde resultaten zijn behaald. Scholen versterkten hun begeleidingssysteem in de school voor nieuwe of startende docenten door het maken en het werken met de toolbox: ‘Een goede start’ door en voor Rotterdamse scholen’. Het Platform heeft in juli 2011 zijn activiteiten vanuit deze maatregel afgerond.
 14. 14. Resultaten RBBBB juni 2011 14 Maatregel 5: Aantrekkelijke voorwaarden De brainstorm van de knelpunten maakte duidelijk dat de schoolcultuur/context in Rotterdam aantrekkelijker gemaakt kan worden voor starters (minder versnipperde roosters, lesgeven op een centrale locatie, minder grote klassen etc.). Om docenten te binden aan Rotterdam is daarom besloten om bovenbestuurlijk na te denken en afspraken te maken over specifieke aantrekkelijke Rotterdamse voorwaarden. Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 2-5-a We organiseerden bovenbestuurlijke bijeenkomsten om het nadenken over het aanbieden van specifieke en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te stimuleren. Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject zijn er 5 bovenbestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd. Er hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Na uitvoering van het deelproject is er een notitie beschikbaar met de beschrijving van de specifieke arbeidsvoorwaarden die aantrekkelijk genoeg zijn om te blijven in Rotterdam (gespecificeerd naar startende, ervaren en uitstromende docenten). In samenwerking met SBO is de opbrengst vastgelegd in een concept-notitie (op te vragen bij het Platform). De notitie voorziet naast een uitleg in een inventarisatie naar de mogelijkheden. De ideeën zijn geordend naar vijf onderwerpen namelijk: maatregelen gericht op de school- organisatie, HRM-beleid, wonen, communicatie en marketing en additionele maatregelen zoals kinderopvang. Er is ook een verwijzing opgenomen naar de al lopende gezamenlijke (bovenbestuurlijke) initiatieven van het Platform. Na uitvoering van het deelproject zijn er gezamenlijke afspraken rondom de specifieke arbeidsvoorwaarden voor het Rotterdams onderwijs. De vraag OF en WAT de besturen gezamenlijk willen afspreken rondom een pakket van onderscheidende arbeidsvoorwaarden is niet beantwoord.
 15. 15. Resultaten RBBBB juni 2011 15 Bereikte (tussen)doel De eerste contouren van een pakket aan specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden die nodig zijn om jonge en ervaren docenten te binden aan Rotterdam zijn verkend en opgesteld. Planning en uitvoer In projectjaar 2010-2011 worden de gesprekken over het pakket gevoerd in de regiegroepbijeenkomsten. Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Nee Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Nee, er waren geen wijzigingen. Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Nee Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten Het bepalen van welke bovenbestuurlijke afspraken effectief zijn, welke van deze afspraken bovenbestuurlijk worden afgesproken en hoe om te gaan met de concurrerende verhoudingen. Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/5 en kaart 5 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald? De beoogde resultaten zijn deels behaald. Het Platform heeft geen gezamenlijke acties en additionele middelen kunnen vinden om extra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bij scholen te creëren. Wel is inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn. Het Platform heeft in maart 2010 zijn activiteiten vanuit deze maatregel afgerond.
 16. 16. Resultaten RBBBB juni 2011 16 Maatregel 6: Een goede match Om de vraag naar en aanbod van onderwijspersoneel zo goed mogelijk te laten verlopen is het nodig om de (vakspecifieke) vraag naar onderwijspersoneel binnen de regio in kaart te brengen. Ook is een wezenlijk onderdeel dat de bemiddeling tussen scholen en de doelgroepen professioneler verloopt. Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 2-6-a We benaderden werkgevers met als doel de (vakspecifieke) vraag naar onderwijspersoneel binnen de regio in beeld te brengen (zowel kwalitatief als kwantitatief). Activiteit 2-6-b We richtten een kleine organisatie in die sturing geeft aan een rekruteringsteam dat vervolgens weer uitvoering geeft aan het matchen. Activiteit 2-6-c We realiseerden middels een pilot van een digitaal matchingssysteem voor de regio Rotterdam. Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject heeft 60% van de deelnemende partners hun gegevens aangeleverd in het digitale matchingssysteem ‘de Koppeling’. Er is een digitaal matchingssysteem ontwikkeld, online gezet en operationeel. Er zijn 51 schoolbezoeken uitgevoerd en 385 vacatures via ‘een goede match’ geïnventariseerd. Alle scholen die bij het Platform zijn aangesloten zijn benaderd. Er zijn 167 kandidaten voorgedragen. Er zijn 19 docenten geplaatst door “Een Goede Match’. Een gedetailleerde rapportage over de behaalde resultaten (welke kandidaten, welke scholen, aantallen etc.) is op te vragen bij het Platform.
 17. 17. Resultaten RBBBB juni 2011 17 Vervolg maaregel 6 Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject zijn de tekortvakken in de regio in kaart gebracht. Per 1 maart 2010 is in samenwerking met de risicoregio Rijnmond een onderzoek gestart om de tekortvakken per school en subregio in beeld te krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan en is gekoppeld aan het IPTO-onderzoek. De resultaten zijn gepresenteerd in oktober 2010 (zie www.rbbbb.nl/tekortvakken) Na uitvoering van het deelproject is het matchings- en plaatsingssysteem geïmplementeerd. Het kandidatenbestand bestaat uit Wijs Grijs, Stille Reserve en Zij-instroom en is opgenomen in het matchings- en plaatsingssysteem. Om het kandidaten-bestand te vergroten is in samenwerking met de risicoregio Rijnmond de pilot ‘van Werk naar Werk’ opgestart samen met het UWV werkbedrijf. De website www.werkeninonderwijsrotterdam.nl is operationeel. De site is ingericht en data van alle deelnemende scholen en kandidaten zijn in de datafiles opgenomen. Met de site – en vooral het uitgebreide bijbehorende softwarepakket – is het mogelijk geworden om op efficiënte wijze met alle relevante doelgroepen te communiceren en zo succesvolle bemiddelingen tot stand te brengen. Planning en uitvoer Ondanks alle inspanningen waren er tot eind januari 2010 geen matches te melden. Vanuit het kosten- batenperspectief is daarom besloten een andere aanpak te kiezen. In februari 2010 heeft een analyse plaatsgevonden met het doel erachter te komen hoe het beter kan en de behoefte onder scholen is opnieuw gepeild. Op basis van de analyse is besloten om de aanpak verder te professionaliseren. Dat betekende concreet: meer tijd voor de bemiddeling tussen de kandidaat en de school, een professionele online vacatureomgeving en een plan met daarin de mogelijkheden om potentiële kandidaten ‘op proef’ aan te nemen. In de periode maart t/m mei 2010 de verbeterde aanpak ontwikkeld. In die maanden is de opgebouwde database door een rekruteer zoveel mogelijk productief en actueel gehouden. Ook zijn nieuwe gegevens wat betreft kandidaten en vacatures toegevoegd en zijn scholen bezocht. De verbeterde aanpak is per 1 juni 2010 ingegaan. Bereikte (tussen)doel Er is een (verbeterde) methodiek bedacht (voorlichting, gesprekken en afspraken) om studenten, startende docenten en stille reserve te binden aan opleidingsplekken of vacatureruimte. Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Ja, Rotterdam neemt deel aan de pilot van het UWV ‘van Werk naar Werk’ (zie convenant VO-raad en UWV Werkbedrijf, jan. 2010). Ook is een samenwerking met de risicoregio Rijnmond opgezet.
 18. 18. Resultaten RBBBB juni 2011 18 Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Nee, er waren geen wijzigingen (kanttekening: zie uitleg bij planning en uitvoer). Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Nee Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten • Een punt van zorg betreft de ogenschijnlijk geringe betrokkenheid van Rotterdamse scholen. Er zijn in de genoemde periode, ondanks alle voorgaande communicatie en contacten geen scholen geweest die uit eigen beweging vacatures hebben aangemeld. Bovendien vindt slechte terugkoppeling plaats op voorgestelde kandidaten. ‘Frappez toujours’ is het motto dat vanuit ‘Een Goede Match’ richting de scholen wordt gehanteerd. Maandelijks worden scholen per mail geattendeerd op de dienstverlening van “ Een Goede Match”. De vacatureontwikkeling op de deelnemende scholen wordt wekelijks gemonitord aan de hand van de websites van de scholen. Als er sprake is van nieuwe vacatures wordt telefonisch contact opgenomen met de desbetreffende school en een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek over de dienstverlening van ‘Een Goede Match’. • Scholen ervaren op de arbeidsmarkt van dit moment onvoldoende schaarste. Het lukt over het algemeen nog steeds redelijk om voor vacatures kandidaten te vinden die kwalitatief beter passend zijn dan de kandidaten die via ‘Een Goede Match’ bemiddeld worden. Gevolg daarvan is dat scholen onvoldoende de toegevoegde waarde van ‘Een Goede Match’ ervaren. Zodra schaarste toeneemt kan dit veranderen. Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/6 en kaart 6 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald? De beoogde resultaten zijn behaald. Er is een rapport beschikbaar over de tekortvakken in Rotterdam- Rijnmond. Er is een vacaturewebsite met bijbehorende database en matchingsystematiek ontwikkeld. Het Platform heeft in juli 2011 haar activiteiten vanuit deze maatregel afgerond. De websites worden daarom per 31 juli 2011 offline gehaald. Er wordt een excelbestand gemaakt van alle opgeslagen (stam)gegevens. Dit bestand ontvangen de besturen cq directies die bij de Platforms Rotterdam en Rijnmond zijn aangesloten. De besturen cq directies kunnen uit het databestand putten. Alle kandidaten ontvangen eind juni 2011 een e-mail met de mededeling dat het project ‘Een Goede Match’ is afgerond en dat hun gegevens worden overgedragen aan de besturen van het Platform. Mocht een kandidaat daar bezwaar tegen maken dan kan de kandidaat zichzelf uit het bestand verwijderden. De gegevens actualiseren is overigens ook mogelijk.
 19. 19. Resultaten RBBBB juni 2011 19 Resultaten van deelproject 3: over het bouwen aan kwaliteit Maatregel 7: Vergroten van kwaliteit Naast de lerarenbeurs uit het actieplan Leerkracht ontwikkelt het Platform extra mogelijkheden om scholen in staat te stellen om bevoegde docenten de eerstegraadsbevoegdheid te laten halen of een traject tot het behalen van een certificering voor de functie van coach. In het kader van de professionalisering van de begeleiding van aankomende en startende docenten heeft deze maatregel een relatie met deelproject 1 ‘boeien’ (maatregel 1) en deelproject 2 ‘binden’ (maatregel 4). Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 3-7-a We creëerden mogelijkheden om van tweedegraadsdocent door te stromen naar een eerstegraadsbevoegdheid door de uitgifte van (een gelimiteerd aantal) vouchers. Activiteit 3-7-b We creëerden mogelijkheden om zittende docenten te professionaliseren tot coach van aankomende en/of startende docent door de uitgifte van (een gelimiteerd aantal) vouchers. Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject hebben scholen vouchers aangevraagd namelijk: • De vouchers van 40 uur zijn een stimulans om docenten te professionaliseren op het gebied van begeleiding en vakverdieping. • De vouchers van 100 uur zijn een stimulans voor docenten die een eerstegraadsbevoegdheid willen halen. • Voor het professionaliseren van docenten in begeleiding en vakverdieping (vouchers van 40 uur) zijn 103 vouchers uitgegeven aan 18 scholen. • Aan de professionalisering van docenten naar een eerstegraadsbevoegdheid (vouchers van 100 uur) zijn 60 vouchers uitgegeven aan 13 scholen. • 14 scholen ontvangen zowel vouchers van 40 uur als van 100 uur.
 20. 20. Resultaten RBBBB juni 2011 20 Vervolg maatregel 7 Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject hebben docenten deelgenomen aan trajecten om zich binnen het vakgebied te verdiepen (van tweede naar eerstegraadsbevoegdheid, vakdidactisch expert, vakcoach of docentonderzoeker) of vakoverstijgende functies (Begeleider en Opleider in de school of docentcoach). • 23 leraren volgden in 2009-2010 een opleiding voor het behalen van een eerstegraads bevoegdheid in hun vak met de vouchers als extra ondersteuning. In 2010-2011 maken 37 docenten gebruik van de vouchers voor het eerstegraadsgebied. • 49 leraren professionaliseerden zich op het gebied van begeleiding en vakdidactiek met de vouchers als extra ondersteuning. In 2010-2011 maken 54 leraren gebruik van de vouchers voor professionalisering. • De inzet en behaalde resultaten van de trajecten wordt gemonitord. Er is een specificatie rondom wie, waar en met welk doel wordt opgeleid en wat het resultaat is. De specificatie is op te vragen bij het Platform. • In samenwerking met de risicoregio’s Rijnmond, Haaglanden, Rijnstreek, Den Haag en lerarenopleidingen ICLON, TULO, Fontys en HU worden mogelijkheden gezocht om het eerstegraadstraject aantrekkelijk(er) en flexibeler te maken (zie ook maatregel 3). • Naar aanleiding van de verlengingsperiode t/m september 2012 is er een tweede uitgifte van vouchers georganiseerd. In juni 2011 zijn 23 vouchers toegekend (10 rondom coaching en 13 rondom het eerstegraadstraject). Bereikte (tussen)doel Met de extra professionaliseringsmiddelen worden scholen in staat gesteld om (on)bevoegde docenten te stimuleren om de tweede- of eerstegraadsbevoegdheid te halen of een traject tot het behalen van een certificering voor de functie van vakdidactisch expert, vakcoach of docentonderzoeker. Planning en uitvoer Conform projectplan Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Nee Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Nee, er waren geen wijzigingen.
 21. 21. Resultaten RBBBB juni 2011 21 Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Nee Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten • Het vrijstellen van docenten om de studie te volgen is niet eenvoudig. • De mogelijkheden om de opleidingstrajecten te flexibiliseren is beperkt. • Impulsgelden koppelen aan professionaliseringsbeleid • Een goede balans vinden tussen het individuele belang van de docent en het collectieve belang van de school. Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/7 en kaart 7 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald? De beoogde resultaten zijn behaald. Door het verzilveren van de vouchers voor professionalisering werden de scholen gestimuleerd om te komen tot een samenhangend scholingsbeleid dat past bij de prognose van tekortvakken. Het Platform heeft in juli 2011 zijn activiteiten vanuit deze maatregel afgerond. Gezien de duur van de opleidingstrajecten voor de eerstegraadsbevoegdheid en coachopleiding blijft het Platform deze trajecten ondersteunen door een nieuwe uitgifte van vouchers. Voor de nieuwe ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Platform zijn nieuwe afspraken gemaakt.
 22. 22. Resultaten RBBBB juni 2011 22 Maatregel 8: Kennisbundeling over personeelsbeleid Het voortgezet onderwijs kan slechts een deel van het formatiebudget besteden aan bevoegde c.q. bekwame leraren. Zoals het er in 2008 uitzag zijn er simpelweg niet meer bevoegde leraren op de arbeidsmarkt. Als schoolleiding of bestuur houd je ongeveer de helft van je formatiebudget over: wat doe je daar dan mee? Hoe zorg je in een dergelijke situatie voor een organiseerbare school met voldoende onderwijskwaliteit? Deze maatregel wordt ingezet om het denken hierover op gang krijgen. Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 3-8-a We voerden een serie masterclasses uit over het ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid waar ruimte is voor roldifferentiatie, professionalisering, en/of beloning waardoor docenten gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot bijvoorbeeld vakdidactisch expert. Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject hebben 6 masterclasses plaatsgevonden. In samenwerking met het SBO hebben zes masterclasses plaatsgevonden. Na uitvoering van het deelproject is de kennis en ervaringen over het voeren van een integraal personeelsbeleid dat past bij huidige ontwikkelingen van het onderwijs gedeeld en gebundeld. De vijf scholen deelden in de eerste masterclasses interessante (landelijke) ontwikkelingen, beargumenteerden de voor- en nadelen van deze ontwikkelingen en er is bestudeerd welke oplossingen interessant zijn voor de Rotterdamse context. Gezien de recente ontwikkelingen in het landelijke project Innovatie impuls Onderwijs, gingen de scholen in de laatste drie masterclasses in gesprek met indieners van projectplannen betreffende de Innovatie Impuls Onderwijs. Na uitvoering van het deelproject zijn drie voorbeelden beschikbaar over een verdiept en verbreed functiebouwwerk. Er zijn geen voorbeelden gemaakt rondom het functiebouwwerk. In plaats daarvan zijn vier toekomstperspectieven ontwikkeld om dezelfde kwaliteit te blijven bieden met minder bevoegd onderwijspersoneel. De rapportage is op te vragen bij het Platform.
 23. 23. Resultaten RBBBB juni 2011 23 Bereikte (tussen)doel Scholen hebben de kennis gebundeld over een integraal personeelsbeleid, dat is toegespitst op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Planning en uitvoer Conform projectplan (kanttekening: zie vraag over inhoudelijk wijziging). Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Nee Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Ja, gezien de recente ontwikkelingen in het landelijke project Innovatie impuls Onderwijs, zijn de scholen in de masterclasses in gesprek gegaan met indieners van projectplannen betreffende de Innovatie Impuls Onderwijs. In de rapportage zijn in plaats van voorbeelden van functiebouwwerken vier toekomstperspectieven ontwikkeld om dezelfde kwaliteit te blijven bieden met minder bevoegd onderwijspersoneel. In juni 2010 is het besluit genomen om maatregel 8 voort te zetten. De aanpak in 2010-2011 was vooral gericht op het boeken van resultaten binnen de eigen school, zodat er Rotterdamse voorbeelden van slimmer werken zichtbaar worden. Scholen die concrete plannen hadden om binnen de school verbeteringen of innovaties te realiseren en daarmee in te spelen op het docentenkort, vormden de doelgroep. De aanpak per school hoefde niet grootschalig te zijn, maar wel concreet en goed onderbouwd. Aan het ontvangen van de extra ondersteuning waren voorwaarden verbonden (zie verder www.rbbbb.nl/8). Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Ja, het budget voor extra ondersteuning is beperkt aangebroken. Het overige budget is ingezet in het kader van schoolbezoek (zie maatregel 9 ‘kwaliteit in beeld’). Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten • De deelnemers van de verschillende scholen hebben kunnen constateren dat er veel nodig is om een ingrijpende vernieuwing rondom slimmer werken in te voeren en te realiseren. • Scholen hebben bij nader inzien geen behoefte aan extra ondersteuning waar het gaat om het uitwerken van de plannen rondom slimmer werken. Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/8 en kaart 8 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald? De beoogde resultaten zijn deels behaald. De werkbijeenkomsten fungeerde als een denktank voor het bedenken van oplossingen om het werkproces slimmer te organiseren. Dit leidde tot het rapport: ‘Scenario’s en ideeën om slimmer te werken’ en kennisdeling tussen scholen. De scholen hebben op dit moment geen behoefte aan extra ondersteuning om hun plan uit te werken volgens de uitgangspunten van ‘slimmer werken’. Het Platform rondde daarom in februari 2011 de ondersteuning rondom Slimmer Werken af.
 24. 24. Resultaten RBBBB juni 2011 24 Maatregel 9: Kwaliteit in beeld Om het leren van elkaar te stimuleren wordt met deze maatregel een aantal uitwisselbijeenkomsten georganiseerd en gefaciliteerd tussen docenten in opleiding, startende, ervaren en excellente docenten. De maatregel stimuleert het onderzoek in de school door studenten in opleiding in contact te brengen met een docent met een rijke onderwijservaring. Door kwaliteit in beeld te brengen wordt nagedacht over hoe de geboekte resultaten passen in de inrichting van het onderwijs. Gerealiseerde activiteiten Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd. De nummers corresponderen met de nummering van activiteiten uit het projectplan (december 2008). Activiteit 3-9-a We organiseerden uitwisseling in en tussen de organisatie(s). De docenten met een rijke onderwijservaring dragen hun kennis er ervaring over aan studenten, startende, en ervaren docenten (eigen school of andere scholen) om zo de succesvolle resultaten te clusteren, te continueren, te borgen in de schoolorganisatie en te delen met andere partners Behaalde (tussen)resultaat Onderstaande tabel geeft weer welke resultaten er bereikt zijn. De linkerkolom correspondeert met de beoogde resultaten uit het projectplan. De rechterkolom geeft aan wat het resultaat was bij afronding. Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject hebben 6 uitwisselbijeenkomsten plaatsgevonden. Er zijn 6 plenaire uitwisseling-bijeenkomsten georganiseerd: 1. Oktober 2008: brainstormen over de gewenste maatregelen voor de regio. 2. December 2008: vaststellen van het risicoregioprogramma en convenant. 3. Maart 2009: startbijeenkomst en toelichten van het programma aan alle Rotterdamse scholen. 4. Maart 2010: regionale conferentie en uitwisselen eerste projectresultaten. 5. Juni 2010: jaarafsluiting OSR. 6. Juni 2011: afronding van het programma en uitwisselen projectresultaten. En verder zijn er individuele werkbezoeken aan scholen georganiseerd. Naast de plenaire conferenties en de bezoeken werden er in maatregel 1, 4, 5, 6 en 8 werkbijeenkomsten georganiseerd die themagebonden zijn.
 25. 25. Resultaten RBBBB juni 2011 25 Vervolg maatregel 9 Beoogde resultaten uit projectplan december 2008 Bereikt bij afronding in juli 2011 Na uitvoering van het deelproject zijn de resultaten van goede voorbeelden in kaart gebracht. De resultaten van de deelprojecten worden als volgt in kaart gebracht: • in de bijeenkomsten per maatregel • in de vergaderingen van de klankbordgroep, regiegroep, scholen en lerarenopleidingen • via de digitale nieuwsbrieven • via de regionale projectwebsite www.platformrotterdam.nl • via de informatiemap ‘hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Een map negen informatiebladen • media: zoals het AD, het ROM, bestuursbladen en SBO-mailings. • voortgangsrapportages en publicaties Na uitvoering van het deelproject hebben partijen goede voorbeelden aan elkaar uitgewisseld. Naast de regionale en plenaire conferenties worden er in maatregel 1, 4, 5, 6 en 8 regelmatig uitwisseling- en werkbijeenkomsten georganiseerd die themagebonden zijn. Zie website en informatiemap. Na uitvoering van het deelproject hebben partijen voorbeelden van hoe resultaten geborgd zijn in de organisatie. Er hebben 28 schoolbezoeken plaatsgevonden. Deze vonden plaats in het kader van de voorbereiding op de algemene conferentie van RBBBB op 25 maart 2010 en rondom de advisering over de toekomst van het Platform. De ervaringen zijn vastgelegd op de informatiekaarten in de informatiemap (zie kaart 9), de poster met meestgestelde vragen en in de voortgangsrapportage. In juni 2011 verschijnt er een publicatie met de resultaten van het gehele programma. Bereikte (tussen)doel Er zijn diverse werkbijeenkomsten per maatregel en vier conferenties georganiseerd. Planning en Uitvoer Conform projectplan Zijn er in de rapportageperiode extra activiteiten uitgevoerd? Nee
 26. 26. Resultaten RBBBB juni 2011 26 Was er in de rapportageperiode sprake van inhoudelijke wijzigingen? Nee, er waren geen wijzigingen. Was er in de rapportageperiode sprake van verschuivingen in de begroting van 01-09-2010? Nee Wat waren in de rapportageperiode de belangrijkste knelpunten Geen specifieke knelpunten. Waar is meer te lezen over de voortgang en de betrokken organisaties/personen? Zie www.rbbbb.nl/9 en kaart 9 uit de informatiemap ‘Hoe Rotterdam het lerarentekort aanpakt! Zijn de resultaten behaald en wat is het advies van het projectmanagement rondom afronding? De beoogde resultaten zijn behaald. Het Platform organiseerde om diverse manieren uitwisseling in en tussen scholen rondom het thema werven, begeleiden en professionaliseren. Het Platform heeft in juli 2011 zijn activiteiten vanuit deze maatregel afgerond. Het Platform blijft de kennisdeling en het uitwisselen van goede voorbeelden rondom werving, begeleiding en professionalisering stimuleren op basis van de resultaten uit het programma en regionale cq. landelijke ontwikkelingen. Voor de nieuwe ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Platform zijn nieuwe afspraken gemaakt.
 27. 27. Resultaten RBBBB juni 2011 27 Samenvatting van de resultaten uit het programma Het programma bestond uit negen maatregelen. In onderstaande tabel is per maatregel samengevat wat het Platform deed, waarom, hoe en wat het opleverde. Welke maatregelen nam het Platform? Waarom en hoe deed het Platform dat? Zijn de resultaten behaald? Maatregel 1. Samen opleiden voor de eigen regio verder professionaliseren en borgen. Voldoende instroom van gediplomeerde studenten is een logische manier om te voldoen aan de vervangingsvraag. Daarom stimuleerde het Platform het borgen van het opleiden voor de eigen regio. Ja. De beoogde resultaten zijn behaald. De kennis en ervaringen zijn geborgd in de opleidingsschool Rotterdam (OSR). De opleidingsgroep ontvangt tot 2015 financiering van OC&W in het kader van de regeling opleidingsschool. Maatregel 2. Uitval in beeld brengen en inzichtelijk maken hoe we uitval voorkomen. Het Platform wil de studenten die bewust kiezen voor een lerarenopleiding zo lang mogelijk binden aan de regio. Daarom bracht het Platform de feiten, cijfers en interventies rondom uitval bij de opleiding in kaart. Ja. De beoogde resultaten zijn behaald. De feiten, cijfers en het advies over huidige en mogelijke interventies is te lezen in de rapportage ‘Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam’. De rapporten zijn besproken met de directe belanghebbenden. Maatregel 3. Versterken van het beroepsbeeld van de Rotterdamse docent. Het imago van het onderwijs na zo’n 10 jaar eigen onderwijs pakt niet altijd voordelig uit. Daarom stimuleerde het Platform voorlichtingsprogramma’s die leerlingen op een persoonlijke wijze voorlichten (vissen in eigen vijver). Ja. De beoogde resultaten zijn behaald. De stille reserve productief gemaakt en er zijn goede voorbeelden beschikbaar van programma’s om H4/5 en V5/6 leerlingen enthousiast te maken over een carrière in het onderwijs. Zie verder het rapport: ‘De potentiële Rotterdamse leraar‘. Maatregel 4. Een goede start voor nieuwe docenten realiseren. Nieuwe en startende docenten in de school blijven langer in dienst als ze professioneel worden opgevangen en begeleid. Daarom stimuleerde het Platform een brede kennisdeling over dit thema en extra begeleidingstijd. Ja. De beoogde resultaten zijn behaald. Scholen versterkten hun begeleidingssysteem in de school voor nieuwe of startende docenten door het maken en het werken met de toolbox: ‘Een goede start’ door en voor Rotterdamse scholen’. Maatregel 5. Aantrekkelijke voorwaarden voor docenten creëren. Ieder bestuur heeft er baat bij om zoveel mogelijk docenten te werven voor de regio Rotterdam. Daarom zocht het Platform naar manieren om extra voorwaarden te creëren naast de bestaande initiatieven. Ja/Nee. De beoogde resultaten zijn deels behaald. Het Platform heeft geen gezamenlijke acties en additionele middelen kunnen vinden om extra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bij scholen te creëren. Wel is inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn.
 28. 28. Resultaten RBBBB juni 2011 28 Vervolg samenvatting Welke maatregelen nam het Platform? Waarom en hoe deed het Platform dat? Zijn de resultaten behaald? Maatregel 6. Een goede match tussen kandidaten uit de stille reserve en de vacatures van scholen maken. De berichtgeving rondom het lerarentekort wisselt nogal en is per school verschillend. Het Platform presenteerde daarom de feiten en cijfers voor de regio en hielp de scholen aan geschikte kandidaten. Ja. De beoogde resultaten zijn behaald. Er is een rapport beschikbaar over de tekortvakken in Rotterdam-Rijnmond. Er is een vacaturewebsite met bijbehorende database en matchingsystematiek ontwikkeld. Maatregel 7. Vergroten van de kwaliteit van docenten. De kwaliteit van onderwijs kan altijd beter. Het Platform ondersteunde daarom het starten van een eerstegraadsopleiding en het verder professionaliseren in het vak en/of als (vak)coach. Ja. De beoogde resultaten zijn behaald. Door het verzilveren van vouchers voor professionalisering werden de scholen gestimuleerd om te komen tot een samenhangend scholingsbeleid dat past bij de prognose van tekortvakken. Maatregel 8. Kennis bundelen over personeelsbeleid en slimmer werken in de school. Het ziet er naar uit dat scholen met minder bevoegde docenten dezelfde kwaliteit moeten blijven bieden. Daarom stimuleerde het Platform het bedenken van scenario’s om slimmer te werken. Ja/Nee. De beoogde resultaten zijn deels behaald. De werkbijeenkomsten fungeerde als een denktank voor het bedenken van oplossingen om het werkproces slimmer te organiseren. Dit leidde tot het rapport: ‘Scenario’s en ideeën om slimmer te werken’ en kennisdeling tussen scholen. De scholen hebben op dit moment geen behoefte aan extra ondersteuning om hun plan uit te werken volgens de uitgangspunten van ‘slimmer werken’. Maatregel 9. Kwaliteit in beeld brengen rondom werven, begeleiden en professionaliseren en delen van resultaten. De kwantiteit en kwaliteit van docenten wisselt per school. Dat verschil maakte het Platform productief door schoolbezoeken en themabijeenkomsten te organiseren met het doel elkaar te verrijken met goede voorbeelden. Ja. De beoogde resultaten zijn behaald. Het Platform organiseerde om diverse manieren uitwisseling in en tussen scholen rondom het thema werven, begeleiden en professionaliseren.

×