Prednáška z predmetu Marketingové poradenstvo a         outsourcing Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomic...
 Stratégia Globalizácia Konkurenčné  prostredieZlepenec zo slov     resource, using, outside           ...
 50. roky veľké korporácie vyčleňovali funkcie ako ochrana a bezpečnostné služby, tlač, logistické a stolárske činnosti (...
...“strategické využitie vonkajších zdrojov na  aktivity, ktoré tradične vykonávajú interní  zamestnanci, resp. zdroje. ...
Pri outsourcingu teda ide o:1) dosiahnutie určitých podnikových výkonov  využitím externých zdrojov,2) vyčlenenie interný...
3 kritéria, aby sa mohlo hovoriť o outsourcingu:1. Prenesenie kompletných alebo čiastkových výkonov  musí byť permanentn...
Insourcing            Re - insourcing- opačný proces k procesu    - znovuzapojenie určitej outsourcingu, ...
-  typ outsourcingu-  vyčlenenie a relokácia    outsourcovanej     podnikovej  funkcie do inej krajiny-  dôvo...
Klasifikácia foriem podľa: znakov  externých nositeľov funkcií, znakov  outsourcovaných funkcií, zmluvných  vzťahov...
Znaky externých nositeľov funkcií sú:  Kapitálové prepojenie,  Počet externých nositeľov,  Miesto umiestnenia extern...
Podľa kapitálového prepojenia  Interný           Externý outsourcing         outsourcing        ...
- používa sa vo veľkých spoločnostiach,- ide o činnosti, ktoré možno ponúkať na trhu.Rozlišujeme:1) Outsourcing   funkci...
3)  Outsourcing na účastinné spoločnosti –   výkon činností a funkcií sa realizuje len pre   outsourcera       ...
-  vyčlenenie určitých činností z podniku a ich  obstaranie od špecializovaných dodávateľov,-  funkcie podniku sa pren...
Podľa počtu externých nositeľov  Single            Multi outsourcing         outsourcing       ...
Podľa miesta umiestnenia externých      nositeľov funkcií Lokálny                          ...
Pri klasifikácii týchto znakov hovoríme o: rozsahu  týchto znakov outsourcovaných funkcií, fázach ich realizácie.   ...
Každá podniková funkcia sa dá rozložiť do fázy plánovania, realizácie a kontroly:  Outsourcing fázy           ...
Poznáme 3 základné zmluvné vzťahy:  kúpna zmluva,  zmluva o poskytovaní služieb,  zmluva o dielo.          ...
Podľa tejto klasifikácie rozlišujeme: konvečný outsourcing, kolaboratívny outsourcing, transformačný outsourcing.     ...
-  odovzdanie   jednotlivých   podporných  funkcií a činností poskytovateľovi, kt. sa  špecializuje na ich výkon...
-  zdokonalenie podporných procesov na  zníženie N,-  orientovanie sa na flexibilné služby  poskytované s vyššou úro...
-  strategické partnerstvo medzi klientom a  poskytovateľom služby,-  spočíva v kombinácii poradenstva a  outsourcin...
 tlak na znižovanie nákladov, získanie prístupu k špičkovým kapacitám v danej oblasti, neustále problémy s nedostatkom ...
A. Strategické  aspektyB.  Výkonové aspektyC.  Nákladové aspektyD. Personálne  aspektyE.  Kvalitatívne aspektyF.  Č...
 koncentrácia   na kľúčovú oblasť, výhody  malej organizácie, nákladová   transparentnosť, flexibilita, presun ...
 lepšia realizácia výkonov pri nižších nákladoch, jasne definované výkony a zodpovednosť, silná orientácia na servis,...
 znižovanie  bežných nákladov, premena  fixných nákladov na variabilné.                univerzity v Br...
o  eliminácia      problémov                  ohľadom  nevyhnutnej   a    potrebnej    ...
 využitieexterných odborných a technologických poznatkov a skúseností, zvyšovanie  kvality pri súčasnom znižovaní nák...
  znižovanie potrebného času na  rozhodovacie a realizačné procesy                univerzity v Bratisl...
• dosiahnutie       dlhodobýchStrategické prínosov pre       podnik        • dosiahnutie Taktické  ...
1.  Sústredenie sa podniku na jeho hlavnú činnosť.2.  Zabezpečenie prístupu k schopnostiam a   znalostiam na celosveto...
1.  Sprístupnenie kapitálových trhov.2.  Zabezpečenie hotovosti.3.  Zníženie operatívnych nákladov a ich kontrola.4.  ...
Z hľadiska strategických aspektov:-  silná a dlhodobá závislosť od partnera,-  ťažká výmena partnera,-  odliv kompetenc...
Z personálnych aspektov:-  problémy motivácie spolupracovníkov,-  problémy pri ich preradení alebo prepustení.  Pri ná...
1.  Strategická analýza funkčných oblastí.2.  Určenie funkčných oblastí, ktoré budú outsourcované.3.  Definovanie rozhr...
1.  Fáza plánovania.2.  Fáza analyzovania.3.  Fáza dizajnu.4.  Fáza implementácie.5.  Fáza exekúcie.6.  Fáza ukončen...
1.  Fáza situačnej analýzy.2.  Fáza rozhodovania make-or-buy.3.  Fáza nadviazania kontaktov.4.  Fáza porovnávania a ho...
Existujú 3 základné typy zmlúv:  klasické – štandardné, jednoduché a krátkodobé zmluvy  (outsourcing sa týka menej dôl...
 doba  platnosti zmluvy a riadna výpoveď, výpoveď  zo zvláštneho podnetu, stanovenie  cien väčšinou na rok, postup...
 lehoty  reakcie či dodacie lehoty, poistná  zásoba u dodávateľa, informácie,  komunikácia a výmena údajov, výpočet...
 finančné činnosti, ekonomické činnosti, technická podpora firiem, informačné technológie, personalistika, logistik...
nižšie náklady,dostupnosť,talent,objektivita,rýchlosť.               univerzity v Bratislave        ...
Komunikačná                        Distribučná        Výskum trhu politika        ...
BPO –Business process outsourcingBTO – Business transformationoutsourcing              univerzity v Bratislav...
  uplatnenie vo veľkých medzinárodných spoločnostiach,  ide o vyčlenenie podporných procesov pre obchod a  marketing...
•  program na zmenu spôsobu, akým spoločnosť pracuje pri  využití otsourcingu na rýchle, udržateľné a radikálne  zmen...
5 základných komponentov:a)  vodcovstvo na najvyššej úrovni,b)  odvážny program,c)  inovatívna finančná štruktúra,d)  ...
Študentská jedáleň EU v Bratislave CITYGASTRO          s.r.o. Dolnozemská č. 1-  strategické a taktické dôvody –...
Ing. Ľuboš OláhKatedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Outsourcing

1,497 views

Published on

Prednáška z predmetu Marketingové poradenstvo a outsourcing na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Outsourcing

 1. 1. Prednáška z predmetu Marketingové poradenstvo a outsourcing Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 2. 2.  Stratégia Globalizácia Konkurenčné prostredieZlepenec zo slov resource, using, outside univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 3. 3.  50. roky veľké korporácie vyčleňovali funkcie ako ochrana a bezpečnostné služby, tlač, logistické a stolárske činnosti (automobilový priemysel) 80.roky vyčleňujú sa celé procesy (tlak na zniž. N a zvyšovanie konkurencieschopnosti) 90. roky koncentrácia na jadro činnosti (core business), stratégia spolocnosti je v súlade s nákladovými položkami, profesionálne služby, technologický pokrok univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 4. 4. ...“strategické využitie vonkajších zdrojov na aktivity, ktoré tradične vykonávajú interní zamestnanci, resp. zdroje. Znamená proces transferu zodpovednosti za špecifickú podnikateľskú činnosť od zamestnancov k iným subjektom“... univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 5. 5. Pri outsourcingu teda ide o:1) dosiahnutie určitých podnikových výkonov využitím externých zdrojov,2) vyčlenenie interných funkcií a ich prenesenie na nezávislých špecialistov,3) vytvorenie pridanej hodnoty pre klienta a často i presun interných zamestnancov. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 6. 6. 3 kritéria, aby sa mohlo hovoriť o outsourcingu:1. Prenesenie kompletných alebo čiastkových výkonov musí byť permanentné alebo musí byť realizované v dlhšom časovom období.2. Musí ísť o špecifickú, individuálnu formu spolupráce.3. Musí ísť o trhovo orientovaný úmysel prenosu výkonov. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 7. 7. Insourcing Re - insourcing- opačný proces k procesu - znovuzapojenie určitej outsourcingu, podnikovej- preberanie podnikových funkcie, ktorú už funkcií do pôvodnej v minulosti podnik spoločnosti. vykonával, do jeho pôsobnosti /portfólia univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 8. 8. - typ outsourcingu- vyčlenenie a relokácia outsourcovanej podnikovej funkcie do inej krajiny- dôvod: znižovanie nákladov na pracovnú silu- oblasti: výroba, účtovníctvo, služby zákazníkov, centrá podpory predaja ...- obľúbené krajiny: ČR, SK, Poľsko, Írsko, India ... Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 9. 9. Klasifikácia foriem podľa: znakov externých nositeľov funkcií, znakov outsourcovaných funkcií, zmluvných vzťahov medzi outsourcerom a externým nositeľom funkcií, cieľov a úloh partnerov a prístupu k outsourcingu. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 10. 10. Znaky externých nositeľov funkcií sú: Kapitálové prepojenie, Počet externých nositeľov, Miesto umiestnenia externých nositeľov funkcií. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 11. 11. Podľa kapitálového prepojenia Interný Externý outsourcing outsourcing univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 12. 12. - používa sa vo veľkých spoločnostiach,- ide o činnosti, ktoré možno ponúkať na trhu.Rozlišujeme:1) Outsourcing funkcií na 100 % dcérsku spoločnosť – najslabšia forma oddelenia vo vnútri skupiny podnikov.2) Outsourcing funkcíí na spoločné podniky s partnermi na predchádzajúcej alebo nasledujúcej úrovni, príp. na rovnakej úrovni – menej intenzívna forma (joint ventures) univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 13. 13. 3) Outsourcing na účastinné spoločnosti – výkon činností a funkcií sa realizuje len pre outsourcera univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 14. 14. - vyčlenenie určitých činností z podniku a ich obstaranie od špecializovaných dodávateľov,- funkcie podniku sa prenášajú na iný podnik, s ktorým neexistuje žiadne spoločensko - právne prepojenie,- typická forma outsourcingu. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 15. 15. Podľa počtu externých nositeľov Single Multi outsourcing outsourcing univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 16. 16. Podľa miesta umiestnenia externých nositeľov funkcií Lokálny Domácioutsourcing outsourcing Globálny outsourcing univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 17. 17. Pri klasifikácii týchto znakov hovoríme o: rozsahu týchto znakov outsourcovaných funkcií, fázach ich realizácie. úplný (totálny) outsourcingDefinujeme takto čiastočný (parciálny) outsourcing univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 18. 18. Každá podniková funkcia sa dá rozložiť do fázy plánovania, realizácie a kontroly: Outsourcing fázy Outsourcing plánovania a realizačnej fázy kontroly univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 19. 19. Poznáme 3 základné zmluvné vzťahy: kúpna zmluva, zmluva o poskytovaní služieb, zmluva o dielo. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 20. 20. Podľa tejto klasifikácie rozlišujeme: konvečný outsourcing, kolaboratívny outsourcing, transformačný outsourcing. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 21. 21. - odovzdanie jednotlivých podporných funkcií a činností poskytovateľovi, kt. sa špecializuje na ich výkon, s cieľom znížiť N a venovať zvýšenú pozornosť efektívnym kompetenciám podniku,- rozsah poskytovaných služieb je nízky a zameraný na štandardizované služby poskytované za poplatok. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 22. 22. - zdokonalenie podporných procesov na zníženie N,- orientovanie sa na flexibilné služby poskytované s vyššou úrovňou,- poskytovateľ týchto činností sa v tomto prípade podieľa na zisku spoločnosti. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 23. 23. - strategické partnerstvo medzi klientom a poskytovateľom služby,- spočíva v kombinácii poradenstva a outsourcingu s cieľom dosiahnuť zvýšenie výkonnosti na celopodnikovej úrovni,- partneri sa podieľajú na zisku i riziku. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 24. 24.  tlak na znižovanie nákladov, získanie prístupu k špičkovým kapacitám v danej oblasti, neustále problémy s nedostatkom vhodných zamestnancov, zvýšenie dôrazu na kľúčové činnosti, uvoľnenie vnútorných zdrojov a ich využitie na iné účely, outsourcovaná činnosť je náročná na čas alebo je ťažko kontrolovateľná, nedostatok vnútorných zdrojov a kapacít, prenesenie časti rizika na partnerskú spoločnosť. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 25. 25. A. Strategické aspektyB. Výkonové aspektyC. Nákladové aspektyD. Personálne aspektyE. Kvalitatívne aspektyF. Časové aspekty univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 26. 26.  koncentrácia na kľúčovú oblasť, výhody malej organizácie, nákladová transparentnosť, flexibilita, presun rizika na poskytovateľa služieb, redukcia komplexnosti. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 27. 27.  lepšia realizácia výkonov pri nižších nákladoch, jasne definované výkony a zodpovednosť, silná orientácia na servis, uvoľnenie vlastných kapacít, efektívnejšie a účinnejšie procesy a štruktúry, jasné vzťahy medzi poskytovateľom a odberateľom služieb outsourcingu. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 28. 28.  znižovanie bežných nákladov, premena fixných nákladov na variabilné. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 29. 29. o eliminácia problémov ohľadom nevyhnutnej a potrebnej kvalifikácie vhodných zamestnancov,o znižovanie personálnych problémov ohľadom nedostatku počtu zamestnancov. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 30. 30.  využitieexterných odborných a technologických poznatkov a skúseností, zvyšovanie kvality pri súčasnom znižovaní nákladov na kvalitu, odbúranie tzv. mocenských a vybudovanie partnerských vzťahov s odberateľmi outsourcingu. štandardizácia procesov a produktov, zvyšovanie podnikovej flexibility. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 31. 31.  znižovanie potrebného času na rozhodovacie a realizačné procesy univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 32. 32. • dosiahnutie dlhodobýchStrategické prínosov pre podnik • dosiahnutie Taktické krátkodobých prínosov pre podnik univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 33. 33. 1. Sústredenie sa podniku na jeho hlavnú činnosť.2. Zabezpečenie prístupu k schopnostiam a znalostiam na celosvetovej úrovni.3. Zrýchlenie všetkých prínosov reinžinieringu.4. Zníženie rizika.5. Uvoľnenie daných vnútorných prostriedkov na iné účely. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 34. 34. 1. Sprístupnenie kapitálových trhov.2. Zabezpečenie hotovosti.3. Zníženie operatívnych nákladov a ich kontrola.4. Dostatok vnútorných zdrojov.5. Ťažko zvládnuteľné činnosti alebo činnosti mimo kontroly. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 35. 35. Z hľadiska strategických aspektov:- silná a dlhodobá závislosť od partnera,- ťažká výmena partnera,- odliv kompetencií a know-how,- kvalitatívne riziká,- motivačné problémy u vykonávateľa služieb. Pri výkonových aspektoch:- priestorové rozdiely,- ťažšia komunikácia,- ťažšia a nákladná kontrola. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 36. 36. Z personálnych aspektov:- problémy motivácie spolupracovníkov,- problémy pri ich preradení alebo prepustení. Pri nákladových aspektoch:- vyššie transakčné N. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 37. 37. 1. Strategická analýza funkčných oblastí.2. Určenie funkčných oblastí, ktoré budú outsourcované.3. Definovanie rozhrania „podnik – poskytovateľ“ a požiadaviek na poskytovateľa.4. Výber poskytovateľa.5. Transformácia.6. Riadenie vzťahu. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 38. 38. 1. Fáza plánovania.2. Fáza analyzovania.3. Fáza dizajnu.4. Fáza implementácie.5. Fáza exekúcie.6. Fáza ukončenia. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 39. 39. 1. Fáza situačnej analýzy.2. Fáza rozhodovania make-or-buy.3. Fáza nadviazania kontaktov.4. Fáza porovnávania a hodnotenia.5. Fáza uzatvorenia zmluvy.6. Fáza implementácie. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 40. 40. Existujú 3 základné typy zmlúv: klasické – štandardné, jednoduché a krátkodobé zmluvy (outsourcing sa týka menej dôležitých aktivít). neoklasické – komplexné a dlhodobé (outsourcing sa týka dôležitých – strategických úloh). vzťahové – menej formálne a menej komplexné, ich hlavnou náplňou je určiť ciele a vzťahy medzi poskytovateľom a odberateľom outsourcingu. !!! Vzťahové zmluvy sa často označujú ako partnerstvo!!! univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 41. 41.  doba platnosti zmluvy a riadna výpoveď, výpoveď zo zvláštneho podnetu, stanovenie cien väčšinou na rok, postupy prispôsobenia ceny, údaje odberateľa o potrebe a trendoch, dispozičné intervaly alebo objednávacia metóda, univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 42. 42.  lehoty reakcie či dodacie lehoty, poistná zásoba u dodávateľa, informácie, komunikácia a výmena údajov, výpočet úhrady za tovar a služby, poruchy vo výkonoch, náhrada škody, zmluvné pokuty. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 43. 43.  finančné činnosti, ekonomické činnosti, technická podpora firiem, informačné technológie, personalistika, logistika, distribúcia, služby zákazníkom. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 44. 44. nižšie náklady,dostupnosť,talent,objektivita,rýchlosť. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 45. 45. Komunikačná Distribučná Výskum trhu politika politika Obchodný Iné proces - BPO univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 46. 46. BPO –Business process outsourcingBTO – Business transformationoutsourcing univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 47. 47.  uplatnenie vo veľkých medzinárodných spoločnostiach, ide o vyčlenenie podporných procesov pre obchod a marketing a ich nákup od externého dodávateľa služieb, uplatňuje sa spravidla v krajinách, kde je pracovná sila nákladovo výhodná a existuje dostatok kvalifikovaných pracovníkov, produkt medzinárodnej globalizácie a vývoja informačnej a komunikačnej techniky. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 48. 48. • program na zmenu spôsobu, akým spoločnosť pracuje pri využití otsourcingu na rýchle, udržateľné a radikálne zmeny v podnikovom výkone,• výhody: radikálne zdokonalenie na úrovni podnikového výkonu, redukovanie času v prístupe na trh, zvýšenie inováci pomocou prístupu k svetovým zdrojom, skúsenosti a odvetvové vedomosti, zosilnenie konkurenčnej výhody a znášanie rizika. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 49. 49. 5 základných komponentov:a) vodcovstvo na najvyššej úrovni,b) odvážny program,c) inovatívna finančná štruktúra,d) outsourcing na transformáciu kritických procesov,e) zameranie na podnikové výsledky, univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 50. 50. Študentská jedáleň EU v Bratislave CITYGASTRO s.r.o. Dolnozemská č. 1- strategické a taktické dôvody – prečo?,- forma outsourcingu podľa jednotlivých delení,- výhody/nevýhody outsourcovania stravov. služieb,- príležitosti/riziká. univerzity v Bratislave Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 51. 51. Ing. Ľuboš OláhKatedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

×