Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1ECR - Efficient Consumer ResponseVýchodiská pre uplatnenie ECR:- rozvoj moderných technológií, čoraz náročnejšie akonkure...
2ECR - Efficient Consumer Response- jeden z faktorov rozhodujúcich o úspechu čineúspechu firmy - spôsob, akým firma dokáže...
3ECR - Efficient Consumer ResponseSystémmaximálnej kooperácievo všetkých oblastiachmedzi všetkými článkami distribučnéhoka...
4ECR - Efficient Consumer Response- od výrobcu k spotrebiteľovi – prenos tovaru- od spotrebiteľa k výrobcovi – prenos info...
5ECR - Efficient Consumer Response- spoločná iniciatíva výroby a obchodu- vznik – koniec osemdesiatych rokov v USA- ciele:...
6ECR - Efficient Consumer ResponseKonkretizácia cieľov ECR:o optimalizácia tovarového toku medzi výrobou aobchodomo automa...
7ECR - Efficient Consumer ResponseOblasti spolupráce medzi výrobou a obchodom:- využívanie systému "Integrovanej logistiky...
8ECR - Efficient Consumer ResponseVyužívanie systému "Integrovanej logistiky" SLOG(Streamlined Logistics)- optimalizácia s...
9ECR - Efficient Consumer ResponseRiešenie otázok „Category managementu„- zaraďovanie produktov do kategórií- práca s uzav...
10ECR - Efficient Consumer ResponseZavádzanie systémov "Elektronickej výmenydát" EDI (Electronic Data Interchange)- úspora...
11ECR - Efficient Consumer ResponseImplementácia logistických modelov (Cross Docking)- bezskladový tok tovaru- objednávky ...
12ECR - Efficient Consumer ResponseAplikácia systému "Plynulého toku tovaru" CRP(Continuous Replenishment)- zodpovednosť z...
13ECR - Efficient Consumer ResponseVýhody spolupráce:- zníženie operatívnych nákladov- plynulý tok žiadaného tovaru k záka...
14ECR - Efficient Consumer Response- tieto činnosti – vysoká miera manuálnej náročnosti,komplexnosti a nákladovosti – obla...
15ECR - Efficient Consumer ResponseKroky na dosiahnutie rovnováhy: presná definícia rolí a zodpovedností jednotlivýchúčas...
16ECR - Efficient Consumer ResponseŠtyri varianty usporiadania vzťahov v rámcidistribučných kanálov:1. vzťahy sú vyrovnané...
17ECR - Efficient Consumer Response2. prevažuje vplyv sféry obchodu – snaha opresunutie časti svojich logistických činnost...
18ECR - Efficient Consumer Response3. v distribučnom kanáli dominuje výrobný subjekt, ktorý zvyšuje svoju ziskovosť na úko...
19ECR - Efficient Consumer Response4. optimálne riešenie pre vytvorenie dynamickejrovnováhy v distribučnom kanáli – všetci...
20ECR - Efficient Consumer Responsestav dynamickej rovnováhy po zavedení ECR
21ECR - Efficient Consumer ResponseStratégie ECR1. Efektívny sortiment2. Efektívne dopĺňanie tovaru3. Efektívne propagačné...
22ECR - Efficient Consumer Response1. Efektívny sortiment(cieľ: optimalizácia produktivity zásob a priestorupredajne a skl...
23ECR - Efficient Consumer Response- analýza toho, či sortiment zodpovedá potrebámspotrebiteľov – analýza údajov o trhu, d...
24ECR - Efficient Consumer Response2. Efektívne dopĺňanie tovaru(cieľ: optimalizácia časovej a nákladovej zložky vsystéme ...
25ECR - Efficient Consumer Response3. Efektívne propagačné akcie(cieľ: maximalizácia efektívnosti celého systémuobchodných...
26ECR - Efficient Consumer Response4. Efektívne uvádzanie nových produktov(cieľ: maximalizácia efektívnosti vývoja novýchp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ECR

818 views

Published on

Prednáška z predmetu Distribučný manažment.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ECR

 1. 1. 1ECR - Efficient Consumer ResponseVýchodiská pre uplatnenie ECR:- rozvoj moderných technológií, čoraz náročnejšie akonkurenčnejšie prostredie- kvalita produktu - nestačí na vybudovanie a udržaniedlhodobej štrukturálnej konkurenčnej výhody- sústredenie firiem na činnosti, v ktorých je možnézískať špecifickú konkurenčnú výhodu vo svojichinterných činnostiach (reklama, servis, financovanie ainé)
 2. 2. 2ECR - Efficient Consumer Response- jeden z faktorov rozhodujúcich o úspechu čineúspechu firmy - spôsob, akým firma dokážeponúkať svoje produkty finálnym spotrebiteľom- distribúcia – jedna z kľúčových oblastí- orientácia firiem na externé faktory, ktoré majú vplyvna finálnu kvalitu produktu z pohľadu spotrebiteľa –nové formy spolupráce s obchodnými partnermi- koncept ECR – priestor pre formovaniekonkurenčných výhod
 3. 3. 3ECR - Efficient Consumer ResponseSystémmaximálnej kooperácievo všetkých oblastiachmedzi všetkými článkami distribučnéhokanálas dôrazom na uspokojovanie požiadaviekkonečného spotrebiteľa
 4. 4. 4ECR - Efficient Consumer Response- od výrobcu k spotrebiteľovi – prenos tovaru- od spotrebiteľa k výrobcovi – prenos informácií- výroba – reakcia na informácie spotrebiteľa- medzičlánok – obchod – komplikované vzťahy medzitýmito subjektami (výroba i obchod – samostatnériešenie vecí – financie, odbyt, marketing – kompletnáodbytová a obchodná politika)- spotrebiteľ – jediný, kto rozhoduje o tom, či sa produkt,značka alebo firma presadí na trhu (spotrebiteľ – ten,
 5. 5. 5ECR - Efficient Consumer Response- spoločná iniciatíva výroby a obchodu- vznik – koniec osemdesiatych rokov v USA- ciele: odstrániť prílišnú nákladovosť distribučných kanálov zlepšiť zásobovanie zvýšiť efektivitu a rýchlosť uspokojovania požiadaviekspotrebiteľov ponúkať optimum kvality, služieb a produktovejrôznorodosti
 6. 6. 6ECR - Efficient Consumer ResponseKonkretizácia cieľov ECR:o optimalizácia tovarového toku medzi výrobou aobchodomo automatizácia tovarového a informačného tokuo interná a externá výmena dáto spoločná interpretácia trhových vzťahovo spoločná sortimentná stratégia
 7. 7. 7ECR - Efficient Consumer ResponseOblasti spolupráce medzi výrobou a obchodom:- využívanie systému "Integrovanej logistiky" SLOG(Streamlined Logistics)- riešenie otázok „Category managementu„- zavádzanie systémov "Elektronickej výmeny dát" EDI(Electronic Data Interchange)- implementácia logistických modelov (Cross Docking)- aplikácia systému "Plynulého toku tovaru" CRP(Continuous Replenishment)- rentabilnejšie balenie tovaru
 8. 8. 8ECR - Efficient Consumer ResponseVyužívanie systému "Integrovanej logistiky" SLOG(Streamlined Logistics)- optimalizácia systému objednávania produktov popoložkách na paletách- eliminácia objednávania mixovaných paliet- dosiahnutie efektu množstva (pri preprave) a úspory prilepšom využití úžitkovej plochy na m2v prepravnýchmédiách- odberateľ s dodávateľom – vytvorenie takéhoobjednávkového systému, ktorý mu umožní objednávaťtovar po položkách na ucelené palety skôr ako namixované palety – ucelené palety dokážu využiťprepravnú úžitkovú plochu až na 97%, zatiaľ čomixované palety iba na 85%
 9. 9. 9ECR - Efficient Consumer ResponseRiešenie otázok „Category managementu„- zaraďovanie produktov do kategórií- práca s uzavretou sortimentnou jednotkou- proces Category managementuRentabilnejšie balenie tovaru- redukcia dopravných a skladových nákladov
 10. 10. 10ECR - Efficient Consumer ResponseZavádzanie systémov "Elektronickej výmenydát" EDI (Electronic Data Interchange)- úspora času, nákladov- konkurenčná výhoda- rýchlejšia informovanosť
 11. 11. 11ECR - Efficient Consumer ResponseImplementácia logistických modelov (Cross Docking)- bezskladový tok tovaru- objednávky posunuté na výrobcu - prípravakompletných dodávok podľa požiadaviekmaloobchodnej prevádzky- výrobca – pripraví pre maloobchodnú prevádzkulogistickú prepravnú jednotku- prepravná jednotka nepotrebuje ďalšiu manuálnumanipuláciu v centrálnom sklade- nakompletovaný tovar sa v centrálnom sklade prekladáz auta do auta – bez medziskladu- proces - zjednodušený a zrýchlený aplikáciou ostatnýchnástrojov efektívneho toku tovaru - EDI, CRP a SLOG
 12. 12. 12ECR - Efficient Consumer ResponseAplikácia systému "Plynulého toku tovaru" CRP(Continuous Replenishment)- zodpovednosť za stav zásob, optimalizáciu stavu zásob adodávanie tovaru - dodávateľ- dodávateľ a odberateľ – plynulé informovanie o stavepredaja a potrebe okamžitých dodávok tovaru nazáklade aktuálneho stavu- odberateľ posiela pomocou EDI správy o zásobách- dodávateľ - automatické odosielanie tovaru na vykrytieokamžitej potreby a dopytu
 13. 13. 13ECR - Efficient Consumer ResponseVýhody spolupráce:- zníženie operatívnych nákladov- plynulý tok žiadaného tovaru k zákazníkovi aspotrebiteľovi vo chvíli, kedy si ho praje, na miesto, kdesi ho praje, v optimálnom množstve- nekomplikovaný systém logistiky a dopravy- proces fyzického transferu tovaru – spojený s viacerýmipriamymi logistickými činnosťami - od vybaveniaobjednávky na strane výrobcu cez dopravu externoulogistickou firmou až po uskladnenie tovaru na koncitransferu u obchodníka
 14. 14. 14ECR - Efficient Consumer Response- tieto činnosti – vysoká miera manuálnej náročnosti,komplexnosti a nákladovosti – oblasti konfliktov medziúčastníkmi distribučných kanálov- snaha o presun zodpovedností na ďalšieho členadistribučného kanála- členovia so silnejším vplyvom - nátlak na slabšíchúčastníkov, aby vykonávali aj tie logistické činnosti,ktoré bežne patria do rámca zodpovedností silnejšiehočlena- dochádza k nerovnováhe v distribučnom kanáli aj vúsporách nákladov a teda aj v tvorbe zisku- vytváranie priestoru na zvyšovanie svojej ziskovosti –hlavné motívy na vytváranie disproporcií vdistribučnom kanáli
 15. 15. 15ECR - Efficient Consumer ResponseKroky na dosiahnutie rovnováhy: presná definícia rolí a zodpovedností jednotlivýchúčastníkov distribučného kanála v zabezpečovanízákladných logistických činností vytvorenie funkčných a konštruktívnych dodávateľsko-odberateľských väzieb, presvedčenie členov distribučného kanála o potrebevytvorenia novej platformy fungovania vzťahov vovnútri distribučného kanála a ich jednoznačné kroky nasplnenie tohto stavu nová platforma vzťahov – reinžinieringom všetkýchprocesov zavedením konceptu ECR – zabezpečenie dlhodobejrovnováhy a takých procesných zmien v jednotlivýchlogistických činnostiach, ktoré zabezpečia novú dimenziu
 16. 16. 16ECR - Efficient Consumer ResponseŠtyri varianty usporiadania vzťahov v rámcidistribučných kanálov:1. vzťahy sú vyrovnané – ani jeden z členov nie jespokojný so svojou výškou nákladov (v schéme súnáklady znázornené tmavšou farbou, zisk farbou bielou)stav rovnováhy v distribučnom kanáli predzavedením ECR
 17. 17. 17ECR - Efficient Consumer Response2. prevažuje vplyv sféry obchodu – snaha opresunutie časti svojich logistických činností naďalších sprostredkovateľov, resp. výrobcov atak pre seba zabezpečiť úsporu na stranenákladov a vyššiu rentabilitu tržiebstav v distribučnom kanáli v prípade prevahyobchodu
 18. 18. 18ECR - Efficient Consumer Response3. v distribučnom kanáli dominuje výrobný subjekt, ktorý zvyšuje svoju ziskovosť na úkor svojich dodávateľov materiálových vstupov a na úkor sféry obchodustav v distribučnom kanáli v prípade prevahyvýroby
 19. 19. 19ECR - Efficient Consumer Response4. optimálne riešenie pre vytvorenie dynamickejrovnováhy v distribučnom kanáli – všetciúčastníci vzájomne kooperujú a integrovaneaplikujú princípy ECR a vytvárajú priestor preplnú realizáciu reinžinieringu všetkých procesovv rámci distribučných kanálov• výsledok- celkové optimalizovanie logistických procesov, úrovnenákladov a rovnováhy medzi jednotlivými účastníkmidistribučného kanála- aplikácia ECR stratégií a implementácia reinžinieringuprocesov – zabezpečenie zvýšenia rentability nákladov atým aj zisku (biele políčka sú väčšie)
 20. 20. 20ECR - Efficient Consumer Responsestav dynamickej rovnováhy po zavedení ECR
 21. 21. 21ECR - Efficient Consumer ResponseStratégie ECR1. Efektívny sortiment2. Efektívne dopĺňanie tovaru3. Efektívne propagačné akcie4. Efektívne uvádzanie nových produktov
 22. 22. 22ECR - Efficient Consumer Response1. Efektívny sortiment(cieľ: optimalizácia produktivity zásob a priestorupredajne a skladu v závislosti od dopytuspotrebiteľov)- analýza obratu, nákladov (finančných, skladovacích,manipulačných, administratívnych), rentabilityinvestícií po jednotlivých položkách- vytvorenie plánu Category Managementu,stanovenie, kedy ktorá skupina produktov budeanalyzovaná
 23. 23. 23ECR - Efficient Consumer Response- analýza toho, či sortiment zodpovedá potrebámspotrebiteľov – analýza údajov o trhu, dostupnýchinformácií o spotrebiteľoch (t.j. výskum spokojnostispotrebiteľov, trendy vo vývoji dopytu, správaniespotrebiteľov pri nákupe, ich preferencie pri výberemiesta nákupu a výbere produktov, hodnoteniemaloobchodných služieb vo vzťahu: sortiment / cena /propagačné akcie) a interných informácií o predaji,nákladoch a zisku- zistenie, či sortiment buduje lojalitu spotrebiteľak maloobchodu. t.j. uplatnenie prieskumu dôležitostisortimentu vo vzťahu k imidžu a lojalite maloobchodu- zistenie, ako pomáha skladba: sortiment / produkt /variant k zvýšeniu obratu výrobkovej kategórie, t.j.hodnotenie vývoja a trendov v kategóriách, poproduktoch a položkách
 24. 24. 24ECR - Efficient Consumer Response2. Efektívne dopĺňanie tovaru(cieľ: optimalizácia časovej a nákladovej zložky vsystéme doplňovania tovaru)- merať úroveň služieb, zvoliť vhodný systém kontrolybezchybných objednávok - včasná expedícia,kompletnosť dodávok, správna a bezchybnáfakturácia a reklamácie- zrýchliť dodávky do veľkoobchodu- zistiť, ako je hodnotený výrobca veľkoobchodom vporovnaní s jeho konkurenciou v oblasti dodávok aúrovne servisu
 25. 25. 25ECR - Efficient Consumer Response3. Efektívne propagačné akcie(cieľ: maximalizácia efektívnosti celého systémuobchodných a spotrebiteľských propagačných akcií)- chápať propagačné akcie ako investície, zabudovaťrozpočty na propagačné akcie do celkovej štruktúrypodnikových financií- propagačné akcie ad hoc – účinok na zvýšenie predaja– menší- analyzovať propagačné akcie - predaj pred a popropagačnej akcii
 26. 26. 26ECR - Efficient Consumer Response4. Efektívne uvádzanie nových produktov(cieľ: maximalizácia efektívnosti vývoja novýchproduktov a realizácia uvádzacích propagačnýchakcií)Na úspechu uvádzania nových produktov sa podieľajúviaceré faktory ako:- kritéria úspešnosti nových produktov- kritéria výberu noviniek – analýza efektivity novýchproduktov- kritériá vyraďovania položiek zo sortimentu priuvádzaní nových produktov na trh – v závislosti odvýsledkov analýzy manažmentu druhov tovaru

×