Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La0812

610 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La0812

  1. 1. Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh Đề cương đề tài mã số: LA0812 MỤC LỤC : MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1.1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1.2. Một số đặc trưng cơ ban của vốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2. SỰ GIỚI HẠN CỦA NGUỒN VỐN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.1. Giới hạn nguồn von cứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.2. Giới hạn nguồn von mềm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.3. Tác động của nguồn vốn giới hạn đến doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . 8 1.3. PHÂN LOẠI VỐN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3.1. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển của từng loại vốn trong các giai đoan của chu kỳ sản xuất kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3.2. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.4. CÁC PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP . . 13 1.4.1. Xin cấp vốn bổ sung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4.2. Phát hành cổ phiếu bổ sung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4.3. Phát hành trái phiếu công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com ● http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170
  2. 2. 1.4.4. Vay từ thị trường tín dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4.5. Thuê tài sản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.4.6. Tín dụng thương mại (tín dụng nhà cung cấp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRANG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG Ở TP.HCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1. TÌNH HÌNH SAN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG Ở TP.HCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1.1. Những đặc điểm của ngành công nghiệp xây dựng . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1.2. Phân loại các dự án xây dựng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1.3. Một số kết quả sản xuat kinh doanh đã đạt được . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.2. THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DN NGÀNH XÂY DỰNG Ở TP.HCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2.1. Thực trạng về vốn đầu tư phat triển và vốn đầu tư xay dựng cơ bản ở TP.HCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2.2. Thực trạng về tình hình huy đong vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng ở TP.HCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NHU CẦU VỐN VÀ GIẢI PHÁP TẠO LẬP NGUỒN VỐN CHO CÁC DN NGÀNH XÂY DỰNG Ở TP.HCM ĐẾN NĂM 2010-2020 . . . . . . . . . . . . ................................... 66 3.1. Định hướng phát triển ngành xây dựng của Việt Nam . . . . . . . . . . . . . 66 3.2. Dự báo về thị trường và nhu cầu vốn của các doanh nghiệp xây dựng ở TP.HCM đến năm 2010-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.2.1. Dự báo về thị trường xây dựng Tp.HCM đến năm 2010-2020 . . . . . . 66 3.2.2. Dự báo nhu cầu vốn của các doanh nghiệp xây dựng TP.HCM đến năm 2010-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.3. Một số giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp xây dựng ở TP.Á n năm 2010-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com ● http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170
  3. 3. 3.3.1. Nhóm giải pháp về giới hạn nguồn vốn cứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.3.2. Nhóm giải pháp về giới hạn nguồn vốn mềm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXXVI Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com ● http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170
  4. 4. Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com Để tham khảo toàn bộ tài liệu , vui lòng truy cập website Luận Văn Việt : http://Luanvanviet.com/huongdan.php Chân thành cảm ơn sự quan tâm quý độc giả đã dành cho Luận Văn Việt trong thời gian qua. Và rất mong sự ủng hộ, đóng góp ý kiến trong thời gian tới. Hotline: 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Luanvanviet@gmail.com Hệ thống Website: http://Luanvanviet.com http://Choluanvan.vn http://Choluanvan.org http://Timluanvan.org http://Tailuanvan.com http://Thuvienluanvan.org ( Nhấn Ctrl và kích vào link website trên để tham khảo tài liệu cập nhật mới.) Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com ● http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170

×