1
 Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp
                          ...
2
1.2.3.5 Phương pháp lợi nhuan ròng của nghiệp vụ chuyển giao (Transactional
Net Margin Method – TNMM) .....................
3

..........................................................................................................................
4
3.2.3 Phương pháp giá phí cộng thêm ............................................................ Trang 74
3.2.4 Một số p...
DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1 Số doanh nghiệp FDI có kết quả kinh doanh lãi, lỗ
  Bảng 2.2 Số liệu doanh thu, chi phí củ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La0774

1,843 views

Published on

 • Be the first to like this

La0774

 1. 1. 1 Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam Đề cương đề tài mã số: LA0774 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170 MỤC LỤC Mở đầu Tính cấp bách của đề tài Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tai Phương pháp nghiên cứu Nội dung của đề tai CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VE ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO VÀ CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA (MNC) 1.1 Công ty đa quốc gia và nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong các công ty đa quốc gia ........................................................................................................... Trang 03 1.1.1 Khái niệm, vai trò của cac công ty đa quốc gia trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ............................................................................................... Trang 03 1.1.2 Những đặc trưng cơ bản của các công ty đa quốc gia ........................... Trang 04 1.1.3 Các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong công ty đa quốc gia .............. Trang 04 1.2 Định giá chuyển giao trong các công ty đa quốc gia ............................ Trang 05 1.2.1 Khái niệm .............................................................................................. Trang 05 1.2.2 Nguyên tắc dựa trên gia thị trường của nghiệp vụ chuyển giao nội bộ (Arm’s Length Principle - ALP) ..................................................................... Trang 06 1.2.3 Các phương pháp định giá chuyển giao trong cac công ty đa quốc gia . Trang 08 1.2.3.1 Phương pháp giá tự do có thể so sánh được (Comparable Uncontrolled Price Method – CUP) ..................................................................................... Trang 08 1.2.3.2 Phương pháp giá bán lại (Resale Price Method – RPM) ................... Trang 10 1.2.3.3 Phương pháp cộng thêm chi phí (Cost Plus Method - CPM) .............. Trang 11 1.2.3.4 Phương pháp chiết tách lợi nhuận (Profit Split Method - PSM) ......... Trang 13
 2. 2. 2 1.2.3.5 Phương pháp lợi nhuan ròng của nghiệp vụ chuyển giao (Transactional Net Margin Method – TNMM) ...................................................................... Trang 15 1.3 Chuyển giá trong các công ty đa quoc gia ............................................ Trang 18 1.3.1 Khái niệm .............................................................................................. Trang 18 1.3.2 Động cơ thúc đẩy các công ty đa quốc gia thực hiện thủ thuật chuyển giá Trang 24 1.3.2.1 Các động cơ bên ngoài công ty đa quốc gia ....................................... Trang 24 1.3.2.2 Các động cơ bên trong công ty đa quốc gia ....................................... Trang 27 1.4 Chống chuyển giá của một số quốc gia ................................................. Trang 28 1.4.1 Kinh nghiệm chống chuyển giá tại Mỹ ................................................. Trang 28 1.4.2 Kinh nghiệm chống chuyển giá tại Trung Quốc ................................... Trang 29 Kết luận chương 1 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Đầu tư nước ngoai đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam ................ Trang 34 2.1.1 Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoai ................................................... Trang 34 2.1.2 Vai trò của đau tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam . Trang 37 2.2 Phân tích hoạt đong chuyển giá của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam .................................................................... Trang 39 2.2.1 Thực trạng chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ............................. Trang 39 2.2.2 Phân tích hoat động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong thời gian qua .......................................................................................... Trang 41 2.2.3 Nhận dạng các hình thưc chuyển giá khác ............................................ Trang 50 2.2.3.1 Nâng chi phí cho các dịch vụ hành chính và quản lý ......................... Trang 50 2.2.3.2 Nâng chi phí bản quyen và các chi phí khác cho các tai sản vô hình Trang 50 2.2.3.3 Nâng giá hoặc giảm giá hàng mua đi bán lại .................................... Trang 51 2.2.3.4 Các giao dịch tài trợ ........................................................................... Trang 51 2.2.3.5 Tài trợ bang nguồn vốn vay từ công ty mẹ ........................................ Trang 52 2.3 Hậu quả tiêu cực của hành vi chuyển giá ............................................ Trang 53 2.3.1 Ảnh hưởng tiêu cực của chuyển giá tới các quốc gia tiếp nhận đầu tư
 3. 3. 3 ......................................................................................................................... Trang 54 2.3.2 Ảnh hưởng tiêu cực của chuyển giá tới các quốc gia xuất khẩu đầu tư ......................................................................................................................... Trang 55 2.4 Thực tế áp dụng các biện pháp chống chuyển giá tại Việt Nam và những vấn đề tồn tại ................................................................................................. Trang 55 2.4.1 Phương pháp so sánh giá thị trường tự do ............................................. Trang 56 2.4.2 Phương pháp sử dụng giá bán ra để xác định giá mua vào ................... Trang 56 2.4.3 Phương pháp sư dụng giá thành toàn bộ để xác định lợi tức chịu thuế ........................................................................................................................ Trang 57 2.5 Nguyên nhân tạo nên những đặc trưng của hoạt động chuyển giá ở Việt Nam .................................................................................................................. Trang 58 2.5.1 Môi trường pháp lý của Việt Nam liên quan đến vấn đề chống chuyển giá hiện nay .......................................................................................................... Trang 58 2.5.2 Trình độ quản lý của cac cơ quan hữu quan .......................................... Trang 59 Kết luận chương 2 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHONG CHUYỂN GIÁ CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP Viễn canh về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới Các giải pháp chống chuyển giá của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 3.1 Nhóm giải pháp ở tầm vĩ mô .................................................................. Trang 64 3.1.1 Hoàn thiện các quy định luật pháp về thuế .......................................... Trang 64 3.1.2 Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật ........................................ Trang 65 3.1.3 Ổn định đồng tiền Việt Nam ................................................................. Trang 69 3.1.4 Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ...................................................................... Trang 70 3.1.5 Nhóm giải pháp liên quan đến các cơ quan, ban, ngành khác .............. Trang 70 3.2 Nhóm giải pháp mang tính chất kỹ thuật ............................................. Trang 71 3.2.1 Phương pháp so sánh giá thị trường tự do ............................................. Trang 72 3.2.2 Phương pháp sử dụng giá bán ra để xác định giá mua vào ................... Trang 73
 4. 4. 4 3.2.3 Phương pháp giá phí cộng thêm ............................................................ Trang 74 3.2.4 Một số phương pháp bổ sung dựa trên nguyên tắc giá thị trường ......... Trang 76 3.2.4.1 Phương pháp tỷ suất lợi nhuận – RRM .............................................. Trang 76 3.2.4.2 Phương pháp chiết tach lợi nhuận – PSM .......................................... Trang 76 3.3.4.3 Phương pháp lợi nhuận ròng của nghiệp vụ chuyển giao – TNMM .. Trang 77 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ ............................................................................ Trang 78 3.3.1 Cải cách và thay đổi liên quan đến hoạt động ngân hàng .................... Trang 78 3.3.2 Ban hành quy định các dấu hiệu cho thấy có thể tồn tại hiện tượng chuyển giá trong một doanh nghiệp ............................................................................ Trang 79 3.3.3 Cần có các quy định thống nhat về thủ tục va điều chỉnh các mức giá kê khai cho phù hợp với giá thị trường .................................................... Trang 79 3.3.4 Các biện pháp phạt ................................................................................ Trang 81 Kết luận chương 3 Kết luận
 5. 5. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số doanh nghiệp FDI có kết quả kinh doanh lãi, lỗ Bảng 2.2 Số liệu doanh thu, chi phí của Công ty Coca Cola năm 2006 Bảng 2.3 Số liệu giá bán của Công ty Coca Cola DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ALP Nguyên tắc căn bản giá thị trường ĐTNN Đầu tư nước ngoài FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài MNC Công ty đa quốc gia OECD Tổ chức hợp tác kinh tế va phát triển TNDN Thu nhập doanh nghiệp Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170

×