Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh
  ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến nay - Thực trạng, k...
khó khăn trong hoạt động như: sản xuất kinh doanh thiếu ổn định, mang nặng
tính tự phát, qui mô nhỏ, hiệu quả kinh doanh t...
sau khi phân tích những vấn đề lý luận về DNVVN, vai trò của Chính phủ đối
với sự phát triển các DNVVN và đánh giá, nhận x...
- Luận án nghiên cứu thực trạng phát triển của các DNVVN NQD ở tỉnh
Bắc Ninh để thấy được những thành công và hạn chế cũng...
- Làm rõ thực trạng phát triển DNVVN NQD ở một địa phương cụ thể là
tỉnh Bắc Ninh nhằm tìm ra những giải pháp tiếp tục phá...
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1


   Phát triển DNVVN NQD là vấn đề mới trong quá trình chuyển từ nền kinh
tế kế hoạch hoá tập trung ...
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
   Trong chương này, luận án đã khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã
hội của tỉnh Bắc Ninh để...
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
    Từ xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh hiện
nay, luận án đã chỉ ra n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La0634

956 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La0634

 1. 1. Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến nay - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp Luận án tiến sĩ - Đề cương đề tài mã số: LA0634 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần là một chủ trương khoa học mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất. Với chính sách này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh (DNVVN NQD) ngày càng có vai trò quan trọng và có đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng triển kinh tế của đất nước. Nhìn chung, các loại hình DNVVN ở nước ta chiếm tới 96% tổng số các doanh nghiệp (DN) đã tạo việc làm cho gần nửa số lao động trong các DN nói chung và đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Thực tế, trong công cuộc đổi mới kinh tếcác DNVVN NQD Việt Nam đã khẳng định vai trò tích cực của mình vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) nền kinh tế. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và gia nhập WTO đã tạo không ít những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của các DNVVN NQD ở nước ta hiện nay. Thực tế đó cho thấy, để các DNVVN NQD phát triển cần thiết phải có sự thay đổi mạnh mẽ không chỉ từ phía nhà nước, mà còn đòi hỏi có sự thay đổi cơ bản từ chính các hoạt động của DNVVN NQD để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mục đích phát triển mạnh mẽ các DNVVN NQD trong xu thế đổi mới kinh tế của đất nước. Thời gian qua, ở tỉnh Bắc Ninh các DNVVN NQD có sự gia tăng nhanh chóng về số lượng, sự mở rộng về qui mô hoạt động và đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, các DN này vẫn còn nhiều Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 2. 2. khó khăn trong hoạt động như: sản xuất kinh doanh thiếu ổn định, mang nặng tính tự phát, qui mô nhỏ, hiệu quả kinh doanh thấp, công nghệ lạc hậu, nguồn nhân lực yếu… Từ những khó khăn của DNVVN NQD, vấn đề đặt ra là làm gì để các DN này phát triển và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu sinh (NCS) chọn đề tài “Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến nay - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp” làm nội dung nghiên cứu. 2. Tổng quan Nghiên cứu về DNVVN NQD đã thu hút được sự quan tâm của nhiều học giả, các nhà hoạch định chính sách trong những năm gần đây. Một số công trình đã công bố như: TS. Phạm Thuý Hồng với đề tài “Chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam hiện nay” đã phân tích thực trạng chiến lược canh tranh của các DNVVN ở Việt Nam, đề ra các giải pháp, kiến nghị cho các DNVVN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. GS. TS. Nguyễn Đình Hương với tác phẩm “Giải pháp phát triển DNVVN ở Việt Nam” cũng đã đưa ra những vấn đề cơ bản về phát triển các DNVVN trong nền kinh tế thị trường, phân tích thực trạng, định hướng và những giải pháp phát triển DNVVN ở Việt Nam hiện nay. GS. TS. Nguyễn Cúc đã thống kê, phân tích thực trạng các chính sách hỗ trợ DNVVN, từ đó có đề xuất một số điều kiện để phát triển DNVVN ở Việt Nam trong nội dung cuốn sách “Đổi mới cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN ở Việt Nam”. Trong luận án Tiến sĩ kinh tế “Tác động của các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ đến sự phát triển của DNVVN Việt Nam”, TS. Trần Thị Vân Hoa có một số giải pháp để nâng cao tác động tích cực của các chính sách Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 3. 3. sau khi phân tích những vấn đề lý luận về DNVVN, vai trò của Chính phủ đối với sự phát triển các DNVVN và đánh giá, nhận xét về những tác động đó. NCS. Chu Thị Thuỷ với luận án Tiến sĩ kinh tế “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNVVN Việt Nam” lại đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề bên trong hoạt động của DN để phát triển các DN bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu. Nội dung cuốn sách “Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp” của TS. Trang Thị Tuyết (Chủ biên) đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp, phân tích triệt để thực trạng hoạt động của các loại hình doanh nghiệp nước ta hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới ở nước ta trong tình hình hiện nay. TS. Phạm Văn Hồng với luận án Tiến sĩ kinh tế “Phát triển DNVVN ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” đi sâu phân tích lý luận về DNVVN, kinh nghiệm về phát triển DNVVN ở một số nước, cơ hội và thách thức của các DNVVN, đề ra một số giải pháp phát triển DNVVN Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra còn có nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí, các bài tham luận tại hội thảo trong nước và quốc tế để cập đến sự phát triển của các DNVVN với nhiều nội dung khác nhau. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về DNVVN, trong đó có DNVVN NQD đã xem xét nhiều khía cạnh về môi trường kinh doanh, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh.v.v. Những vấn đề đó có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với phát triển DNVVN NQD. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một công trình nào nghiên cứu về tình hình phát triển DNVVN NQD ở tỉnh Bắc Ninh từ khi tái lập tỉnh (1997), vấn đề mà lãnh đạo địa phương rất quan tâm trong công tác định hướng và quản lý với loại hình DN này. 3. Mục đích nghiên cứu Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 4. 4. - Luận án nghiên cứu thực trạng phát triển của các DNVVN NQD ở tỉnh Bắc Ninh để thấy được những thành công và hạn chế cũng như những nguyên nhân của hạn chế đó trong hoạt động của các DNVVN NQD. - Luận án đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển các DNVVN NQD tỉnh Bắc Ninh trong quá trình CNH, HĐH hiện nay. - Đề xuất một số kiến nghị như điều kiện đối với nhà nước, đối với Hiệp hội DNVVN, Hội DN trẻ cũng như đối với bản thân các DNVVN NQD nhằm tăng thêm tính khả thi trong thực hiện các giải pháp. 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận án là quá trình phát triển DNVVN NQD ở tỉnh Bắc Ninh. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Những chính sách của nhà nước và địa phương tác động đến sự phát triển của DNVVN NQD, hoạt động của DNVVN NQD và những đóng góp của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. + Thời gian nghiên cứu từ năm 1997 (năm tái lập tỉnh Bắc Ninh) đến nay. Đồng thời trong nghiên cứu, những kinh nghiệm về phát triển DNVVN của một số nước trên thế giới cũng được nghiên cứu, xem xét để góp phần làm rõ hơn những vấn đề về phát triển DNVVN ở nước ta, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. 5. Phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu, luận án sử dụng các phương pháp như phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic, đồng thời còn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, phương pháp điều tra khảo sát thực tế. Đồng thời NCS còn khảo sát, tham vấn ý kiến của các nhà DN, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong nghiên cứu lĩnh vực phát triển DNVVN để làm rõ thực trạng phát triển DNVVN NQD ở tỉnh Bắc Ninh. 6. Đóng góp mới về khoa học của luận án Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 5. 5. - Làm rõ thực trạng phát triển DNVVN NQD ở một địa phương cụ thể là tỉnh Bắc Ninh nhằm tìm ra những giải pháp tiếp tục phát triển các DN này cho phù hợp với điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và phát triển kinh tế thị trường. - Đề xuất các giải pháp và những kiến nghị để thực hiện các giải pháp đó. 7. Kết cấu của luận án Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các bảng, biểu, các chữ viết tắt, các tài liệu tham khảo, kết cấu của luận án gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển DNVVN NQD. Chương 2: Thực trạng phát triển DNVVN NQD ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay. Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển DNVVN NQD ở tỉnh Bắc Ninh thời gian tới. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 6. 6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Phát triển DNVVN NQD là vấn đề mới trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường của nước ta. Để làm rõ cơ sở lý luận về phát triển DNVVN NQD, luận án đã làm rõ khái niệm về DNVVN, DNVVN NQD. Thực tế các loại hình DNVVN nói chung phát triển quá đa dạng và nhiều loại hình, luận án đã chỉ ra các loại hình DNVVN NQD được hình thành và phát triển ở nước ta trong thời gian qua, đồng thời luận án chỉ ra đặc điểm DNVVN và đặc điểm này cũng mang tính phổ biến với các DNVVN NQD như một xu thế tất yếu trong công cuộc đổi mới kinh tế. Luận án đã làm rõ vai trò của DNVVN NQD trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các DNVVN NQD. Trong chương này những kinh nghiệm thực tiễn phát triển DNVVN một số nước cũng được nghiên cứu nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn với phát triển DNVVN NQD ở Việt Nam. Đó là: Chiến lược phát triển DNVVN NQD gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa DNVVN với các DN lớn; bảo đảm sự bình đẳng cho DNVVN của các thành phần kinh tế; tăng cường năng lực nội tại DNVVN; có cơ chế và hệ thống quản lý thống nhất; xây dựng môi trường thuận lợi cho các DNVVN phát triển và các hình thức hỗ trợ về tài chính khác như thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống. Quỹ khuyến công, Quỹ hỗ trợ tư vấn… Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 7. 7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Trong chương này, luận án đã khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh để thấy được những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển DNVVN NQD. Luận án đã làm rõ chủ trương và những chính sách của nhà nước, của địa phương đối với sự phát triển của DNVVN NQD. Đặc biệt luận án tập trung đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các DNVVN NQD ở tỉnh Bắc Ninh từ 1997 đến nay về mặt thành tựu đồng thời đã chỉ ra những hạn chế đến sự phát triển DNVVN NQD hiện nay như: DNVVN NQD ở Bắc Ninh tuy phát triển nhanh về số lượng nhưng còn mang nặng tính tự phát, sản xuất kinh doanh thiếu ổn định, quy mô nhỏ, phân bố chưa đều, hệu quả sản xuất kinh doanh thấp, chưa đủ sức đổi mới công nghệ và tiếp thu công nghệ mới, chất lượng nguồn nhân lực còn yếu, ưu đãi đầu tư còn nhiều hạn chế, khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, ít tiếp cận được các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, khó tiếp cận với các ưu đãi về thuế, tính và nộp thuế, khó khăn trong việc thuê đất, thiếu tiếp cận thông tin và các dịch vụ hỗ trợ, giá thành sản phẩm của còn cao, chất lượng sản phẩm của các còn hạn chế, mẫu mã còn lạc hậu. Luận án cũng đã chỉ ra các nguyên nhân của các hạn chế trên. Đó chính là cơ sở để đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phát triển các DNVVN NQD ở Bắc Ninh trong tiến trình CNH, HĐH ở địa phương. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 8. 8. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Từ xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh hiện nay, luận án đã chỉ ra những cơ hội và thách thức với DNVVN ngoài quốc doanh trong phát triển. Xuất phát từ thực tế, luận án đã làm rõ phương hướng và mục tiêu cụ thể xã hội phát triển DNVVN NQD ở tỉnh Bắc Ninh, luận án đã đề xuất hàng loạt các giải pháp nhằm đáp ứng và giải quyết những nhu cầu bức bách đó với các DNVVN NQD. Đó là các giải pháp: - Đối với nhà nước: Xây dựng môi trường thể chế minh bạch và bình đẳng giữa các loại hình DN, tiếp tục phát huy tác dụng của Luật DN, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ DN; Hoàn thiện các chính sách đất đai, hỗ trợ tín dụng, thuế, khoa học công nghệ, khuyến khích đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, thị trường, thương mại - Đối với Hiệp hội DNVVN, Hội DN trẻ: Tăng cường vai trò của Hiệp hội DNVVN, Hội DN trẻ - Đối với các chủ sở hữu và người quản lý DN, cần phải nâng cao ý thức xây dựng văn hoá , đạo đức kinh doanh, xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, định hướng lại chiến lược sản phẩm, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, có hệ thống tiêu thụ sản phẩm; đổi mới thiết bị, công nghệ; xây dựng ý thức thường xuyên cải thiện nâng cao tính minh bạch trong quản trị nội bộ DN; xây dựng văn hoá DN; xây dựng thương hiệu DN; nắm vững cam kết cụ thể lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; xây dựng thương hiệu DN và hoàn thiện các quy định về chế độ kế toán - báo cáo tài chính. Luận án nêu một số điều kiện để thực hiện các giải pháp đối với nhà nước, địa phương và đối với chính các DNVVN NQD để phát triển các DNVVN NQD tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170

×