Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La0246

1,849 views

Published on

  • Be the first to comment

La0246

  1. 1. LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt iv Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ v MỞ ĐẦU 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ 7 Chương 1 DOANH NGHIỆP 1.1 Bản chất của kế toán quản trị chi phí 7 1.2 Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị doanh nghiệp 13 1.3 Mô hình lý thuyết cơ bản của kế toán quản trị chi phí 16 1.4 Kinh nghiệm vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế 52 giới Chương 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 63 SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 2.1 Những đặc trưng cơ bản của ngành dược phẩm Việt Nam 63 2.2 Thực tế hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 75 Việt Nam 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược 10 phẩm Việt Nam 5 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN 11 TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT 2 NAM 3.1 Sự cần thiết phải xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh 11 nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 2 3.2 Yêu cầu của việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh 11 nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 7 3.3 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 11 dược phẩm Việt Nam 9 3.4 Điều kiện cơ bản để thực hiện mô hình kế toán quản trị chi phí trong các 15 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 4 KẾT LUẬN 16 2 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 16 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 4
  2. 2. PHỤ LỤC 17 0 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng Việt Đầy đủ tiếng Anh ABC Kế toán chi phí theo hoạt động Activity – Based - Costing ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Association of Southeast Asian Nations AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN ASEAN Free Trade Area CP Chi phí CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CVP Chi phí – Khối lượng – Lợi Cost – Volumne – Profit nhuận DN Doanh nghiệp GMP Thực hành sản xuất tốt Good Manufacturing Practice IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế International Accounting Standard KTTC Kế toán tài chính KTQT Kế toán quản trị NVL Nguyên vật liệu PX Phân xưởng SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định tr Trang VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vietnamese Accounting Standard WHO Tổ chức y tế thế giới World Health Organization WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization
  3. 3. DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng Trang Bảng 1.1 Phân loại chi phí theo phương pháp chi phí toàn bộ và phương 31 pháp chi phí trực tiếp Bảng 1.2 Phân tích điểm hoà vốn 41 Bảng 1.3 Mẫu báo cáo bộ phận 47 Bảng 3.1 Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm theo 120 mối quan hệ với mức độ hoạt động Bảng 3.2 Phiếu tính giá thành lô sản xuất 134 Bảng 3.3 Phiếu dự toán chi phí lô sản xuất 135 Bảng 3.4 Báo cáo giá thành sản xuất 137 Bảng 3.5 Báo cáo kết quả kinh doanh theo sản phẩm 146 Bảng 3.6 Báo cáo kết quả kinh doanh theo bộ phận sản xuất 147 Bảng 3.7 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chi nhánh tiêu thụ 151 Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp 13 Sơ đồ 1.2 Phân loại chi phí 17 Sơ đồ 1.3 Phương pháp chi phí thông thường 28 Sơ đồ 1.4 Phương pháp xác định chi phí theo công việc 33 Sơ đồ 1.5 Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất 35 Sơ đồ 1.6 Phương pháp xác định chi phí theo chu kỳ sống của sản phẩm 38 Sơ đồ 1.7 Bộ máy kế toán quản trị chi p hí trong quản trị doanh nghiệp 51 Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 69 Sơ đồ 2.2 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc viên 71 Sơ đồ 2.3 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm 71 Sơ đồ 2.4 Tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp sản xuất dược 73 phẩm Sơ đồ 2.5 Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp sản xuất dược 74 phẩm Sơ đồ 2.6 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 79 1970 Sơ đồ 2.7 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 85 1989 Sơ đồ 2.8 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141- 91 TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kê khai thường xuyên)
  4. 4. Sơ đồ 2.9 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141- 92 TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kiểm kê định kỳ) Sơ đồ 3.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 137 Sơ đồ 3.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 139 Sơ đồ 3.3 Phân tích biến động biến phí sản xuất chung 141 Sơ đồ 3.4 Phân tích biến động định phí sản xuất chung 142 Sơ đồ 3.5 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp chi phí thông 154 thường áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Đồ thị Đồ thị 1.1 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 19 Đồ thị 1.2 Ước tính chi phí theo phương pháp biểu đồ phân tán 22 Đồ thị 3.1 Khối lượng sản xuất hợp lý/ 1 lô 128 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Doanh thu sản xuất dược phẩm trong nước 64 Biểu đồ 2.2 Tiền thuốc bình quân đầu người 66 Biểu đồ 2.3 Tình hình sản xuất thuốc trong nước và thuốc nhập khẩu 67 Biểu đồ 2.4 Số liệu đăng ký thuốc 67 Biểu đồ 2.5 Số hoạt chất đã đăng ký 68 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược 99 phẩm qui mô vừa và nhỏ Biểu đồ 2.7 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược 99 phẩm qui mô lớn Biểu đồ 2.8 Nguồn phát sinh chi phí sản xuất chung trong các doanh 108 nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170

×