Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10008

408 views

Published on

Published in: Sports, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10008

  1. 1. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Mã số đề tài: 10008 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://choluanvan.vn http://luanvanviet.com/datmua.php hướng dẫn tải luận văn đầy đủ ● http://thuvienluanvan.org Email: Luanvanviet@gmail.com - choluanvanvn@gmail.com ● http://tailuanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  2. 2. LỜI MỞ ĐẦU Từ sau Đại hôị Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nhà nước đã đang từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Nền kinh tế thị trong điều kiện cơ chế quản lý thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước khủng hoảng. làm thế nào để cấu trúc lại kinh tế nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò chủ đạo của nó theo tinh thần các Nghị quyết Đại hội VI và VII của Đảng. Một trong những biện pháp chiến lược để giải quyết những vấn đề này là tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm đa dạng hóa sở hữu, đưa các yếu tố cạnh tranh làm động lực để tăng hiệu quả kinh doanh và xác lập một mô hình doanh nghiệp hữu hiệu trong nền kinh tế thị trường, đây cũng là giải pháp có tính phổ biến để cải cách khu vực kinh tế nhà nước ở hầu hết các nước trên thế giới.Chính vì thế em chọn chủ đề: "Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://choluanvan.vn http://luanvanviet.com/datmua.php hướng dẫn tải luận văn đầy đủ ● http://thuvienluanvan.org Email: Luanvanviet@gmail.com - choluanvanvn@gmail.com ● http://tailuanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  3. 3. LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................1 I. THỰC CHẤT CỦA CỔ PHẦN HÓA CÁC DNNN.................................2 II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CỔ PHẦN HÓA DNNN Ở VIỆT NAM......................................................................................................5 1. Cơ sở lí luận............................................................................................5 1.1. Xã hội hóa sở hữu thông qua trao đổi.............................................5 1.2. Xã hội hóa sở hữu thông qua tín dụng..............................................5 2. Cơ sỏ thực tiễn........................................................................................6 2.1. Tình trạng họat động thiếu hiệu quả của các DNNN......................6 2.2. Thâm hụt ngân sách, nợ nước ngoài...............................................7 2.3. Sự thay đổi quan điểm về vai trò điều tiết nhà nước trong nền kinh tế thị trường............................................................................................8 III. THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA...........................................................8 IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN TẠI CỦA QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA....................................................................10 1. Kết quả đạt dược..................................................................................10 2. Những khó khăn tồn tại.......................................................................14 V. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HÓA DNNN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY....................................................................................................17 1. Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp mà nhà nước không cần giữ 100% vốn và lập công ty cổ phần ở những lĩnh vực cần thiết.......17 2. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa DNNN..............................................18 KẾT LUẬN.......................................................................................................22 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................24 ................................................................................................................................ Đề cương bạn đang xem tại http://choluanvan.vn được trích dẫn từ tài liệu toàn văn. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://choluanvan.vn http://luanvanviet.com/datmua.php hướng dẫn tải luận văn đầy đủ ● http://thuvienluanvan.org Email: Luanvanviet@gmail.com - choluanvanvn@gmail.com ● http://tailuanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  4. 4. Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập website Luận Văn Việt để biết thêm chi tiết : http://Luanvanviet.com/datmua.php Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Thông tin liên hệ: Hotline: 0979.170.170 (Mr. Huy) Địa chỉ Email liên hệ: Luanvanviet@gmail.com Choluanvanvn@gmail.com Tailuanvan@gmail.com Thuvienluanvanvn@gmail.com Hệ thống Website: TMV.VN http://choluanvan.vn - Chợ luận văn Việt Nam http://luanvanviet.com – Luận văn Việt Nam - Thế giới http://thuvienluanvan.org – Thư viện luận văn Việt Nam http://choluanvan.org – Chợ luận văn, khóa luận, báo cáo http://timluanvan.org – Cổng thông tin tìm kiếm luận văn http://tailuanvan.com – Tải luận văn, mẫu luận văn Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://choluanvan.vn http://luanvanviet.com/datmua.php hướng dẫn tải luận văn đầy đủ ● http://thuvienluanvan.org Email: Luanvanviet@gmail.com - choluanvanvn@gmail.com ● http://tailuanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

×