SlideShare a Scribd company logo

Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Ở Công Ty Tnhh Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc

Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Ở Công Ty Tnhh Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc

1 of 49
Bài báo cáo tốt nghiệp
1
QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN VÀ
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT
& THƯƠNG MẠI AN PHÚC
MÃ TÀI LIỆU: 81228
ZALO: 0917.193.864
Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com
Bài báo cáo tốt nghiệp
2
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT
VỀ CÔNG TY
1.1 Cơ sở lý luận chung về bán hàng.................................................................3
1.1.1Một số khái niệm và quy trình của bán hàng .........................................3
1.1.1.1 Các khái niệm.................................................................................3
1.1.1.2 Quy trình của hoạt động bán hàng ........................................ 4
1.1.2 Vai trò và chức năng của hoạt động bán hàng ......................................5
1.1.2.1 Vai trò của bán hàng và quản trị bán hàng cá nhân.................5
1.1.2.2 Chức năng ......................................................................................6
1.1.3 Nội dung trong quản trị lực lượng bán hàng ................................. 7
1.1.3.1 Thiết lập mục tiêu và thiết kế chiến lược ............................... 7
1.1.3.2 Tuyển dụng và lựa chọn ........................................................ 8
1.1.3.3 Huấn luyện và đào tạo ........................................................... 8
1.1.3.4 Theo dõi, kiểm tra và đánh giá .............................................. 9
1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng và tiêu thụ
đối với loại hàng hóa của công ty........................................................................ 10
1.1.4.1 Giá cả hàng hóa................................................................... 10
1.1.4.2 Chất lượng hàng hóa ........................................................... 10
1.1.4.3 Dịch vụ trong và sau khi bán hàng ...................................... 10
1.1.4.4 Đối thủ cạnh tranh ............................................................... 11
1.1.4.5 Mạng lưới phân phối của Doanh nghiệp ............................. 12
1.2 Giới thiệu tổng quan về công ty ......................................................... 12
1.2.1 Lịch sử hình thành, phát triển và vài nét sơ lược ......................... 12
1.2.1.1 Sự hình thành, quá trình phát triển của công ty .................. 12
1.2.1.2 Sơ lược về công ty ................................................................ 13
1.2.2 Chức năng, quyền hạn và phạm vi hoạt động của công ty........... 15
1.2.2.1 Chức năng ............................................................................ 15
Bài báo cáo tốt nghiệp
3
1.2.2.2 Quyền hạn…… ................................................................... ..16
1.2.2.3 Phạm vi hoạt động ............................................................... 16
1.2.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban......................... 17
1.2.3.1 Cơ cấu tổ chức ..................................................................... 17
1.2.3.2 Chức năng của các phòng ban............................................. 18
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG
VỀ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY
2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh ....................................................... 19
2.1.1 Tình hình kinh doanh giai đoạn 2008 – 2010............................... 19
2.1.2 Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2008 – 2010 .............. 23
2.1.3 Doanh thu hoạt động qua các năm................................................ 23
2.1.4 Số lượng hợp đồng ký kết và thực hiện qua các năm................... 24
2.2 Thực trạng về hoạt động quản trị bán hàng của công ty ................ 24
2.2.1 Tình hình chỉ đạo quản trị bán hàng của công ty ........................ 24
2.2.2 Tổ chức lực lượng bán hàng ......................................................... 25
2.2.2.1 Lãnh thổ hoạt động của lực lượng bán hàng ..……………25
2.2.2.2 Cơ cấu tổ chức của lực lượng bán hàng.............................. 25
2.2.2.3 Quy mô và phân bổ nhân lực .............................................. .26
2.2.3 Đánh giá lực lượng bán hàng của công ty……………………….27
2.2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá.................................................................. 27
2.2.3.2 Quá trình đánh giá............................................................... 27
2.2.4 Chính sách bù đắp và động viên lực lượng bán hàng……………28
2.2.4.1 Chính sách bù đắp................................................................ 28
2.2.4.2 Chính sách khuyến mãi ........................................................ 29
2.2.5 Hoạt động marketing trong bán hàng ........................................... 29
2.2.6 Các nhà cung ứng và khách hàng của công ty.............................. 31
2.2.6.1 Các nhà cung ứng ................................................................ 31
2.2.6.2 Khách hàng của công ty....................................................... 32
2.2.7 Đánh giá về tình hình bán hàng của công ty thời gian qua .......... 33
Bài báo cáo tốt nghiệp
4
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BÁN
HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY
3.1 Định hướng phát triển ........................................................................ 35
3.1.1 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới...... 35
3.1.2 Định hướng về nguồn hàng .......................................................... 36
3.1.3 Định hướng về khách hàng........................................................... 36
3.1.4 Về vấn đề đầu tư........................................................................... 37
3.1.5 Về vấn đề giao nhận ..................................................................... 37
3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng...... 37
3.2.1 Công tác chỉ đạo quản trị bán hàng .............................................. 37
3.2.2 Xây dựng chính sách khuyến khích động viên cho lực lượng bán hàng
................................................................................................... 38
3.2.3 Tăng cường công tác chào hàng ................................................... 39
3.2.4 Xây dựng cơ chế giá phù hợp....................................................... 40
3.2.5 Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng.................................... 41
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 Nhận xét ............................................................................................... 43
4.2 Kiến nghị ........................................................................................................43
KẾT LUẬN CHUNG......................................................................................... 44
Danh mục tài liệu tham khảo ........................................................................... 55
LỜI NÓI ĐẦU
Kể từ khi nhà nước ta nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế Việt
Nam thật sự có những bước chuyển biến khởi sắc lạc quan, từng bước hội nhập, hòa mình
vào nền kinh tế thế giới. Đặc biệt Việt Nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế
giới, đã mở ra bước ngoặc cho sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó,
Bài báo cáo tốt nghiệp
5
ngoại thương nói chung và xuất nhập khẩu nói riêng thể hiện rõ vai trò là động lực thúc
đẩy nền kinh tế phát triển theo đúng quỹ đạo của nó.
Do đặc điểm của đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới, cho nên các công ty
và doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, mục tiêu cuối cùng của các đơn vị
kinh doanh trong cơ chế thị trường vẫn phải đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của
mình đem lại lợi nhuận. Vì vậy, việc quản trị bán hàng có ý nghĩa rất quan trọng, giúp
cho các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, mang lai những mục tiêu trong kinh doanh,
bù đắp được các chi phí bỏ ra, lấy lại để tiếp tục cho quá trình kinh doanh và phát triển
mạnh mẽ hơn. Thông qua “quản trị bán hàng cá nhân” nó sẽ giúp doanh nghiệp quản lí
tốt được lực lượng bán hàng của mình đồng thời có thể bán được các sản phẩm của
doanh nghiệp một cách nhanh nhất và nhiều nhất.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh là yếu tố không thể tránh khỏi
và diễn ra ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được
trước hết phải bán được hàng. Để làm được điều đó các doanh nghiệp thương mại
không thể cứ mua vào bán ra một cách đơn thuần mà phải khôn khéo lựa chọn những
giải pháp, kỹ thuật xúc tiến bán hàng sao cho có hiệu quả nhất.
Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH-KT & TM An Phúc tôi nhận thấy rằng
cần phải có một số các giải pháp nhằm giúp cho hoạt động bán hàng và công tác quản
trị, nó có thể hoạt động một cách tốt hơn, khai thác tiềm năng của thị trường một cách
hiệu quả, chính vì xuất phát từ yêu cầu đó mà đề tài của tôi được hình thành: “quản trị
hoạt động bán hàng cá nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán
hàng ở công ty TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC”.
MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
Đánh giá thực trạng công tác quản trị bán hàng và hoạt động bán hàng của
công ty.
Nghiên cứu các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của công
ty.
Đưa ra các thực trạng và lí do khiến phải thực hiện cải tiến trong việc bán hàng.
Đưa ra các phương hướng để hoàn thiện hệ thống bán hàng.
ĐỐI TƯỢNG – PHẠM QUY NGHIÊN CỨU:
Bài báo cáo tốt nghiệp
6
Đề tài tập trung và phân tích ảnh hưởng của môi trường tác động đến hoạt động
bán hàng của công ty và phân tích tình trạng của công ty, từ đó đưa ra các phương
hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoàn thiện hệ thống bán hàng của công ty.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Phương pháp luận cơ bản là phương pháp luận duy vật biến chứng.
Phương pháp cụ thể là điều tra nghiên cứu công ty, thông qua nguồn thông tin
tài liệu thực tế của công ty An Phúc kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp
những số liệu thống kê và số liệu thực tế hoạt động bán hàng của công ty.
KẾT CẤU NỘI DUNG: được chia thành bốn chương:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU KHÁI
QUÁT VỀ CÔNG TY.
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC
TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY.
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT
VỀ CÔNG TY
1.1 Cơ sở lý luận chung về bán hàng
1.1.1Một số khái niệm và quy trình của bán hàng
1.1.1.1 Các khái niệm
Ad

Recommended

Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả ki...
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả ki...Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả ki...
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả ki...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Báo cáo thực tập công ty TNHH thương mại dịch vụ Kiến Hưng
Báo cáo thực tập công ty TNHH thương mại dịch vụ Kiến Hưng Báo cáo thực tập công ty TNHH thương mại dịch vụ Kiến Hưng
Báo cáo thực tập công ty TNHH thương mại dịch vụ Kiến Hưng luanvantrust
 
MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPMẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPNguyễn Công Huy
 
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng công ty Hà Nghĩa, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng công ty Hà Nghĩa, 9 ĐIỂM!Đề tài: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng công ty Hà Nghĩa, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng công ty Hà Nghĩa, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 

More Related Content

What's hot

Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toánBáo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toánChâu Sa Mạn
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamHỗ Trợ Viết Đề Tài luanvanpanda.com
 
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG T...
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG T...MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG T...
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG T...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Khóa luận: Đánh giá hoạt động bán hàng của Công Ty Nội Thất
Khóa luận: Đánh giá hoạt động bán hàng của Công Ty Nội ThấtKhóa luận: Đánh giá hoạt động bán hàng của Công Ty Nội Thất
Khóa luận: Đánh giá hoạt động bán hàng của Công Ty Nội ThấtDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt may gia định phong phú - ...
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt may gia định  phong phú - ...Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt may gia định  phong phú - ...
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt may gia định phong phú - ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả...
 Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả... Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả...
Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả...Viện Quản Trị Ptdn
 
TS. BÙI QUANG XUÂN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
TS. BÙI QUANG XUÂN          QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TS. BÙI QUANG XUÂN          QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
TS. BÙI QUANG XUÂN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Bùi Quang Xuân
 
Luận văn: Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty may, HAY
Luận văn: Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty may, HAYLuận văn: Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty may, HAY
Luận văn: Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty may, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng công ty thức ăn, HAY
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng công ty thức ăn, HAYLuận văn: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng công ty thức ăn, HAY
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng công ty thức ăn, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH tin học Mai Phương
Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH tin học Mai PhươngPhân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH tin học Mai Phương
Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH tin học Mai PhươngDương Hà
 
Đề tài: Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty Huy Vũ,...
Đề tài: Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty Huy Vũ,...Đề tài: Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty Huy Vũ,...
Đề tài: Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty Huy Vũ,...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển...
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển...Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển...
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển...Dương Hà
 
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...Giang Coffee
 

What's hot (20)

Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toánBáo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
 
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG T...
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG T...MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG T...
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG T...
 
Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty may
Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty mayĐề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty may
Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty may
 
Khóa luận: Đánh giá hoạt động bán hàng của Công Ty Nội Thất
Khóa luận: Đánh giá hoạt động bán hàng của Công Ty Nội ThấtKhóa luận: Đánh giá hoạt động bán hàng của Công Ty Nội Thất
Khóa luận: Đánh giá hoạt động bán hàng của Công Ty Nội Thất
 
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt may gia định phong phú - ...
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt may gia định  phong phú - ...Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt may gia định  phong phú - ...
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt may gia định phong phú - ...
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Sản Xuất
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Sản XuấtBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Sản Xuất
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Sản Xuất
 
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty, HAY!
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty, HAY!Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty, HAY!
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty, HAY!
 
Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả...
 Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả... Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả...
Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả...
 
TS. BÙI QUANG XUÂN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
TS. BÙI QUANG XUÂN          QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TS. BÙI QUANG XUÂN          QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
TS. BÙI QUANG XUÂN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 
Luận văn: Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty may, HAY
Luận văn: Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty may, HAYLuận văn: Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty may, HAY
Luận văn: Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty may, HAY
 
Khóa luận: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂMKhóa luận: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM
 
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng công ty thức ăn, HAY
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng công ty thức ăn, HAYLuận văn: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng công ty thức ăn, HAY
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng công ty thức ăn, HAY
 
Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH tin học Mai Phương
Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH tin học Mai PhươngPhân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH tin học Mai Phương
Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH tin học Mai Phương
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công TyMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
 
Đề tài: Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty Huy Vũ,...
Đề tài: Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty Huy Vũ,...Đề tài: Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty Huy Vũ,...
Đề tài: Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty Huy Vũ,...
 
Đề tài: Phân tích cáo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Vận tải
Đề tài: Phân tích cáo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Vận tảiĐề tài: Phân tích cáo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Vận tải
Đề tài: Phân tích cáo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Vận tải
 
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển...
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển...Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển...
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển...
 
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...
 
De cuong so bo
De cuong so boDe cuong so bo
De cuong so bo
 

Similar to Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Ở Công Ty Tnhh Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc

Khóa luận Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Chánh Sâm.
Khóa luận Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Chánh Sâm.Khóa luận Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Chánh Sâm.
Khóa luận Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Chánh Sâm.Viết Thuê Luận Văn Luanvanpanda.com
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...NOT
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Kế toán thanh toán với người mua, bán tại Công ty xây dựng, 9đ - Gửi miễn phí...
Kế toán thanh toán với người mua, bán tại Công ty xây dựng, 9đ - Gửi miễn phí...Kế toán thanh toán với người mua, bán tại Công ty xây dựng, 9đ - Gửi miễn phí...
Kế toán thanh toán với người mua, bán tại Công ty xây dựng, 9đ - Gửi miễn phí...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TH...GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TH...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty...Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu h...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu h...Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu h...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu h...Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương m...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương m...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương m...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương m...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty tnhh thư...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty tnhh thư...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty tnhh thư...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty tnhh thư...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép tân ho...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép tân ho...Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép tân ho...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép tân ho...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...https://www.facebook.com/garmentspace
 

Similar to Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Ở Công Ty Tnhh Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc (20)

Khóa luận Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Chánh Sâm.
Khóa luận Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Chánh Sâm.Khóa luận Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Chánh Sâm.
Khóa luận Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Chánh Sâm.
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh dan...
 
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Ca...
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Ca...Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Ca...
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Ca...
 
Kế toán thanh toán với người mua, bán tại Công ty xây dựng, 9đ - Gửi miễn phí...
Kế toán thanh toán với người mua, bán tại Công ty xây dựng, 9đ - Gửi miễn phí...Kế toán thanh toán với người mua, bán tại Công ty xây dựng, 9đ - Gửi miễn phí...
Kế toán thanh toán với người mua, bán tại Công ty xây dựng, 9đ - Gửi miễn phí...
 
Đề tài hoạt động kinh doanh công ty Tài Lâm, HOT 2018, ĐIỂM CAO
Đề tài hoạt động kinh doanh công ty Tài Lâm, HOT 2018, ĐIỂM CAOĐề tài hoạt động kinh doanh công ty Tài Lâm, HOT 2018, ĐIỂM CAO
Đề tài hoạt động kinh doanh công ty Tài Lâm, HOT 2018, ĐIỂM CAO
 
Đề tài hoạt động chăm sóc khách hàng công ty du lịch, HAY!
Đề tài hoạt động chăm sóc khách hàng công ty du lịch, HAY!Đề tài hoạt động chăm sóc khách hàng công ty du lịch, HAY!
Đề tài hoạt động chăm sóc khách hàng công ty du lịch, HAY!
 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TH...GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TH...
 
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty...Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty...
 
Đề tài: Công tác kế toán bán hàng của công ty in và quảng cáo
Đề tài: Công tác kế toán bán hàng của công ty in và quảng cáoĐề tài: Công tác kế toán bán hàng của công ty in và quảng cáo
Đề tài: Công tác kế toán bán hàng của công ty in và quảng cáo
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu h...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu h...Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu h...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu h...
 
Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty dịch vụ Minh Lộc, 9đ
Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty dịch vụ Minh Lộc, 9đĐề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty dịch vụ Minh Lộc, 9đ
Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty dịch vụ Minh Lộc, 9đ
 
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công TyMột Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
 
Đề tài: Kế toán bán hàng tại Công ty Dịch vụ viễn thông bưu điện
Đề tài: Kế toán bán hàng tại Công ty Dịch vụ viễn thông bưu điệnĐề tài: Kế toán bán hàng tại Công ty Dịch vụ viễn thông bưu điện
Đề tài: Kế toán bán hàng tại Công ty Dịch vụ viễn thông bưu điện
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương m...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương m...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương m...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương m...
 
Đề tài: Nâng cao hiệu quả sản xuất của công ty Thương mại, HAY
Đề tài: Nâng cao hiệu quả sản xuất của công ty Thương mại, HAYĐề tài: Nâng cao hiệu quả sản xuất của công ty Thương mại, HAY
Đề tài: Nâng cao hiệu quả sản xuất của công ty Thương mại, HAY
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty tnhh thư...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty tnhh thư...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty tnhh thư...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty tnhh thư...
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép tân ho...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép tân ho...Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép tân ho...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép tân ho...
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ...
 

More from luanvantrust

Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...luanvantrust
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...luanvantrust
 
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...luanvantrust
 
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...luanvantrust
 
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...luanvantrust
 
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...luanvantrust
 
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang ChilePhân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chileluanvantrust
 
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải NamPhân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Namluanvantrust
 
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamPhân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Namluanvantrust
 
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...luanvantrust
 
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...luanvantrust
 
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXMĐẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXMluanvantrust
 
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửluanvantrust
 
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ WatchkingdomỨng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdomluanvantrust
 
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm BaiduHướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baiduluanvantrust
 
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...luanvantrust
 
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...luanvantrust
 
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh ViênNgôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viênluanvantrust
 
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...luanvantrust
 
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Lang
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn LangVăn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Lang
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Langluanvantrust
 

More from luanvantrust (20)

Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
 
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
 
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
 
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
 
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
 
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang ChilePhân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
 
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải NamPhân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
 
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamPhân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
 
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
 
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
 
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXMĐẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
 
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
 
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ WatchkingdomỨng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
 
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm BaiduHướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
 
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
 
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
 
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh ViênNgôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
 
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
 
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Lang
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn LangVăn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Lang
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Lang
 

Recently uploaded

TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 

Recently uploaded (11)

TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 

Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Ở Công Ty Tnhh Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc

 • 1. Bài báo cáo tốt nghiệp 1 QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC MÃ TÀI LIỆU: 81228 ZALO: 0917.193.864 Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com
 • 2. Bài báo cáo tốt nghiệp 2 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 1.1 Cơ sở lý luận chung về bán hàng.................................................................3 1.1.1Một số khái niệm và quy trình của bán hàng .........................................3 1.1.1.1 Các khái niệm.................................................................................3 1.1.1.2 Quy trình của hoạt động bán hàng ........................................ 4 1.1.2 Vai trò và chức năng của hoạt động bán hàng ......................................5 1.1.2.1 Vai trò của bán hàng và quản trị bán hàng cá nhân.................5 1.1.2.2 Chức năng ......................................................................................6 1.1.3 Nội dung trong quản trị lực lượng bán hàng ................................. 7 1.1.3.1 Thiết lập mục tiêu và thiết kế chiến lược ............................... 7 1.1.3.2 Tuyển dụng và lựa chọn ........................................................ 8 1.1.3.3 Huấn luyện và đào tạo ........................................................... 8 1.1.3.4 Theo dõi, kiểm tra và đánh giá .............................................. 9 1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng và tiêu thụ đối với loại hàng hóa của công ty........................................................................ 10 1.1.4.1 Giá cả hàng hóa................................................................... 10 1.1.4.2 Chất lượng hàng hóa ........................................................... 10 1.1.4.3 Dịch vụ trong và sau khi bán hàng ...................................... 10 1.1.4.4 Đối thủ cạnh tranh ............................................................... 11 1.1.4.5 Mạng lưới phân phối của Doanh nghiệp ............................. 12 1.2 Giới thiệu tổng quan về công ty ......................................................... 12 1.2.1 Lịch sử hình thành, phát triển và vài nét sơ lược ......................... 12 1.2.1.1 Sự hình thành, quá trình phát triển của công ty .................. 12 1.2.1.2 Sơ lược về công ty ................................................................ 13 1.2.2 Chức năng, quyền hạn và phạm vi hoạt động của công ty........... 15 1.2.2.1 Chức năng ............................................................................ 15
 • 3. Bài báo cáo tốt nghiệp 3 1.2.2.2 Quyền hạn…… ................................................................... ..16 1.2.2.3 Phạm vi hoạt động ............................................................... 16 1.2.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban......................... 17 1.2.3.1 Cơ cấu tổ chức ..................................................................... 17 1.2.3.2 Chức năng của các phòng ban............................................. 18 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh ....................................................... 19 2.1.1 Tình hình kinh doanh giai đoạn 2008 – 2010............................... 19 2.1.2 Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2008 – 2010 .............. 23 2.1.3 Doanh thu hoạt động qua các năm................................................ 23 2.1.4 Số lượng hợp đồng ký kết và thực hiện qua các năm................... 24 2.2 Thực trạng về hoạt động quản trị bán hàng của công ty ................ 24 2.2.1 Tình hình chỉ đạo quản trị bán hàng của công ty ........................ 24 2.2.2 Tổ chức lực lượng bán hàng ......................................................... 25 2.2.2.1 Lãnh thổ hoạt động của lực lượng bán hàng ..……………25 2.2.2.2 Cơ cấu tổ chức của lực lượng bán hàng.............................. 25 2.2.2.3 Quy mô và phân bổ nhân lực .............................................. .26 2.2.3 Đánh giá lực lượng bán hàng của công ty……………………….27 2.2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá.................................................................. 27 2.2.3.2 Quá trình đánh giá............................................................... 27 2.2.4 Chính sách bù đắp và động viên lực lượng bán hàng……………28 2.2.4.1 Chính sách bù đắp................................................................ 28 2.2.4.2 Chính sách khuyến mãi ........................................................ 29 2.2.5 Hoạt động marketing trong bán hàng ........................................... 29 2.2.6 Các nhà cung ứng và khách hàng của công ty.............................. 31 2.2.6.1 Các nhà cung ứng ................................................................ 31 2.2.6.2 Khách hàng của công ty....................................................... 32 2.2.7 Đánh giá về tình hình bán hàng của công ty thời gian qua .......... 33
 • 4. Bài báo cáo tốt nghiệp 4 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY 3.1 Định hướng phát triển ........................................................................ 35 3.1.1 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới...... 35 3.1.2 Định hướng về nguồn hàng .......................................................... 36 3.1.3 Định hướng về khách hàng........................................................... 36 3.1.4 Về vấn đề đầu tư........................................................................... 37 3.1.5 Về vấn đề giao nhận ..................................................................... 37 3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng...... 37 3.2.1 Công tác chỉ đạo quản trị bán hàng .............................................. 37 3.2.2 Xây dựng chính sách khuyến khích động viên cho lực lượng bán hàng ................................................................................................... 38 3.2.3 Tăng cường công tác chào hàng ................................................... 39 3.2.4 Xây dựng cơ chế giá phù hợp....................................................... 40 3.2.5 Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng.................................... 41 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Nhận xét ............................................................................................... 43 4.2 Kiến nghị ........................................................................................................43 KẾT LUẬN CHUNG......................................................................................... 44 Danh mục tài liệu tham khảo ........................................................................... 55 LỜI NÓI ĐẦU Kể từ khi nhà nước ta nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế Việt Nam thật sự có những bước chuyển biến khởi sắc lạc quan, từng bước hội nhập, hòa mình vào nền kinh tế thế giới. Đặc biệt Việt Nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới, đã mở ra bước ngoặc cho sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó,
 • 5. Bài báo cáo tốt nghiệp 5 ngoại thương nói chung và xuất nhập khẩu nói riêng thể hiện rõ vai trò là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo đúng quỹ đạo của nó. Do đặc điểm của đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới, cho nên các công ty và doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, mục tiêu cuối cùng của các đơn vị kinh doanh trong cơ chế thị trường vẫn phải đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình đem lại lợi nhuận. Vì vậy, việc quản trị bán hàng có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, mang lai những mục tiêu trong kinh doanh, bù đắp được các chi phí bỏ ra, lấy lại để tiếp tục cho quá trình kinh doanh và phát triển mạnh mẽ hơn. Thông qua “quản trị bán hàng cá nhân” nó sẽ giúp doanh nghiệp quản lí tốt được lực lượng bán hàng của mình đồng thời có thể bán được các sản phẩm của doanh nghiệp một cách nhanh nhất và nhiều nhất. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh là yếu tố không thể tránh khỏi và diễn ra ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trước hết phải bán được hàng. Để làm được điều đó các doanh nghiệp thương mại không thể cứ mua vào bán ra một cách đơn thuần mà phải khôn khéo lựa chọn những giải pháp, kỹ thuật xúc tiến bán hàng sao cho có hiệu quả nhất. Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH-KT & TM An Phúc tôi nhận thấy rằng cần phải có một số các giải pháp nhằm giúp cho hoạt động bán hàng và công tác quản trị, nó có thể hoạt động một cách tốt hơn, khai thác tiềm năng của thị trường một cách hiệu quả, chính vì xuất phát từ yêu cầu đó mà đề tài của tôi được hình thành: “quản trị hoạt động bán hàng cá nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng ở công ty TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC”. MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá thực trạng công tác quản trị bán hàng và hoạt động bán hàng của công ty. Nghiên cứu các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của công ty. Đưa ra các thực trạng và lí do khiến phải thực hiện cải tiến trong việc bán hàng. Đưa ra các phương hướng để hoàn thiện hệ thống bán hàng. ĐỐI TƯỢNG – PHẠM QUY NGHIÊN CỨU:
 • 6. Bài báo cáo tốt nghiệp 6 Đề tài tập trung và phân tích ảnh hưởng của môi trường tác động đến hoạt động bán hàng của công ty và phân tích tình trạng của công ty, từ đó đưa ra các phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoàn thiện hệ thống bán hàng của công ty. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp luận cơ bản là phương pháp luận duy vật biến chứng. Phương pháp cụ thể là điều tra nghiên cứu công ty, thông qua nguồn thông tin tài liệu thực tế của công ty An Phúc kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp những số liệu thống kê và số liệu thực tế hoạt động bán hàng của công ty. KẾT CẤU NỘI DUNG: được chia thành bốn chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY. CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY. CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 1.1 Cơ sở lý luận chung về bán hàng 1.1.1Một số khái niệm và quy trình của bán hàng 1.1.1.1 Các khái niệm
 • 7. Bài báo cáo tốt nghiệp 7  Khái niệm về bán hàng: Bán hàng là trao đổi hàng và thu tiền. Nói cách khác bán hàng là một hoạt động kinh tế nhằm bán được hàng hóa của nhà sản xuất, của doanh nghiệp bán cho tất cả các đối tượng trong xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng để gia tăng doanh số và thu về lợi nhuận. Tóm lại: bán hàng là một hoạt động vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.  Khái niệm về bán hàng cá nhân: Là một quá trình mang tính cá nhân trong đó người bán tìm hiểu khám phá, gợi tạo và đáp ứng những nhu cầu hay ước muốn trong khách hàng nhằm thỏa mãn quyền lợi thỏa đáng và lâu dài của hai bên. Bán hàng cá nhân là quá trình người bán tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng với mục đích bán cho họ những hàng hóa, dịch vụ mà họ cần. Như vậy cả người mua và người bán đều có lợi trong quá trình mua bán, trao đổi này. Và trong những lực lượng bán hàng có thể có những chức vụ, danh vị khác nhau nhưng họ đều là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và có trách nhiệm trực tiếp về việc bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty.  Khái niệm về quản trị bán hàng Quản trị bán hàng là một bộ phận trong quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm phân tích hoạch định, thực hiện và kiểm soát các hoạt động của lực lượng bán hàng. Người quản trị lực lượng bán hàng không chỉ giao tiếp với nhân viên trong lực lượng bán, các bộ phận trong tổ chức mà còn phải thiết lập những mối quan hệ bên ngoài tổ chức của mình mà còn quan trọng là với khách hàng. 1.1.1.2 Quy trình của hoạt động bán hàng Bán hàng cá nhân là một “nghệ thuật” hơn là một khoa học và mỗi nhân viên bán hàng sẽ có những cách thể hiện khác nhau, tuy nhiên dù bán được nhiều hơn hay ít hơn thì để bán được những sản phẩm đó bắt buộc các nhân viên bán hàng đều phải trải qua các bước trong quy trình bán hàng:
 • 8. Bài báo cáo tốt nghiệp 8 a. Thăm dò, đánh giá và thiết lập mối quan hệ với khách hàng: - Thăm dò: là bước đầu tiên trong quá trình bán hàng nhằm mục đích xác định những khách hàng triển vọng có nhu cầu với sản phẩm. - Đánh giá khách hàng tiềm năng: là quá trình mà người bán tìm hiểu về khách hàng tiềm năng (khả năng tài chính, khối lượng kinh doanh,…) để xác định phân loại khách hàng, khả năng theo đuổi. - Tiếp cận khách hàng tiềm năng: nhân viên bán hàng phải thu thập thông tin về khách hàng, xem xét cách tiếp cận nào với thời gian nào là phù hợp và hiệu quả nhằm tiếp xúc với người mua. b. Tạo niềm tin và tình cảm với khách hàng: là cách thức mà nhân viên bán hàng gặp gỡ và chào hỏi người mua để tạo mối quan hệ tốt ban đầu. c. Phát hiện nhu cầu của khách hàng: qua tiếp xúc nhân viên có thể biết được khách hàng có nhu cầu về loại sản phầm nào. d. Trình bày đặc tính và lợi ích của sản phẩm, khắc phục các ý kiến phản đối: - Trình bày đặc tính và lợi ích của sản phẩm: trình bày và giới thiệu về sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu và chứng tỏ sản phẩm đó thỏa mãn nhu cầu của họ. Để giới thiệu có hiệu quả nhân viên phải am hiểu thông tin đầy đủ về sản phẩm. - Xử lý các ý kiến phản đối: người mua thường có các ý kiến phản bác về sản phẩm và người bán phải xử lý một cách tích cực và logic. e. Kết thúc một cuộc bán hàng: nhân viên bán hàng phải nhận biết và xác định được khi nào khách sẽ mua và có thể yêu cầu họ đặt hàng. Người bán phải biết cách đưa ra những “chiêu dụ” đặc biệt để kích thích người mua kết thúc cuộc bán hàng. f. Phục vụ khách hàng: đây là điều rất cần thiết, là giai đoạn thắt chặt mối quan hệ với người mua. Trong giai đoạn này nhân viên bán hàng phải hoàn chỉnh mọi chi tiết cần thiết của việc bán hàng và giải quyết những vấn đề phát sinh, phải tạo mối quan hệ lâu dài hướng đến nhu cầu khách hàng trong tương lai. 1.1.2 Vai trò và chức năng của hoạt động bán hàng 1.1.2.1 Vai trò của bán hàng và quản trị bán hàng cá nhân  Vai trò của bán hàng
 • 9. Bài báo cáo tốt nghiệp 9 Bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong kinh doanh và xã hội:  Bán hàng giúp cho hàng hóa được lưu chuyển từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Xã hội không có bán hàng thì nền sản xuất sẽ bị đình trệ, doanh nghiệp sản xuất ra không thể nào tiêu thụ, người tiêu dùng có nhu cầu về sản phẩm thì không biết lấy từ đâu.  Bán hàng còn đóng vai trò lưu thông tiền tệ trong guồng máy kinh tế. Doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ, bán cho những người có nhu cầu để thu về lợi nhuận. Tiền thu về từ hoạt động bán hàng sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất để tiếp tục sinh lợi sau đợt bán hàng tiếp theo, cứ như thế việc bán hàng sẽ giúp cho luồng tiền sẽ quay vòng từ tay người mua sang tay người bán rồi lại về tay người mua một cách liên tục.  Bán hàng giúp cho luân chuyển hàng hóa từ nơi dư thừa sang nơi có nhu cầu. Theo quy luật cung cầu, những nơi dư thừa hàng hóa thì giá sẽ thấp, ngược lại những nơi khan hiếm hàng hóa thì giá sẽ cao, do đó việc bán hàng ở những nơi thiếu hàng hóa sẽ thu về lợi nhuận cao hơn những nơi hàng hóa dư thừa.  Bán hàng mang về lợi ích cho cả người mua lẫn người bán. Đối với người mua, lợi ích của họ là có được sản phẩm. Còn đối với người bán, đó là lợi nhuận từ kinh doanh. Nhờ hoat động bán hàng mà luồng tiền – hàng luân chuyển thường xuyên giữa người mua và người bán. Mỗi vòng luân chuyển đều phát sinh lợi ích cho cả hai bên. Từ việc phân tích trên ta thấy đã thấy được tầm quan trọng của hoạt động bán hàng đối với nền kinh tế- xã hội trên toàn thế giới. Hoạt động bán hàng cũng mang lại lợi ích cho nhiều thành phần. Do đó thúc đẩy và phát triển các hoạt động bán hàng sẽ kích thích cho xã hội phát triển, mang lại sự phồn thịnh cho quốc gia, nâng cao mức sống con người, thỏa mãn mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trong xã hội.  Bán hàng vừa là khâu cuối cùng vừa là khâu đầu tiên của quá trình kinh doanh, đó là chìa khóa cho sự sống còn của công ty.  Bán hàng là nghiệp vụ cơ bản thực hiện mục đích kinh doanh của doanh nghiệp trong đó lợi nhuận là mục tiêu quan trọng.  Vai trò của quản trị bán hàng: Quản trị bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức tiếp thị và bán hàng. Nếu việc quản trị có hiệu quả thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt được công
 • 10. Bài báo cáo tốt nghiệp 10 việc truyền thông tin về các sản phẩm của mình cũng như thu nhận được các nguồn tin phản hồi một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm bớt rủi ro trong việc mua bán, kinh doanh. Điều quan trọng là quản trị bán hàng sẽ dễ dàng thiết lập, duy trì được mối quan hệ giữa khách hàng với công ty và cuối cùng là công việc quản trị bán hàng sẽ là thành tố quan trọng trong việc đẩy mạnh và làm tăng khả năng tiêu thụ của sản phẩm để thu lợi nhuận. 1.1.2.2 Chức năng Có thể chia lực lượng bán hàng thành 4 nhóm chức năng sau:  Bán hàng: với chức năng này thì trách nhiệm chủ yếu của nhân viên bán hàng là bán các sản phẩm của công ty mình, qua công việc này nhân viên bán hàng sẽ thể hiện được khả năng của mình.  Quản lý điều hành: a. Lập kế hoạch: nhân viên phải biết lập kề hoạch về thời gian và địa điểm để tiếp xúc với khách hàng. b. Lập dự báo: dự báo số lượng sản phẩm có thể bán trong vùng được phân công. c. Hướng dẫn, đào tạo nhân viên bán hàng mới. d. Giải quyết những vấn đề của khách hàng: nhân viên bán hàng hướng dẫn giúp đỡ những vấn đề của khách hàng cho dù có bán được hay không nhằm duy trì và tăng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.  Trách nhiệm về tài chính: nghiệp vụ đơn giản nhất là quản lý các khoản phải thu, quản lý tồn kho trong khu vực được phân.  Nhiệm vụ marketing: - Thi hành các chương trình tiếp thị: nhân viên bán hàng giúp người mua sử dụng trọn vẹn các tính năng sản phẩm nhằm tạo sự thỏa mãn tối đa và tích cực thi hành các chương trình tiếp thị của công ty đưa ra. - Thu thập thông tin: nhân viên bán hàng là ngưới tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, do đó ngoài nhiệm vụ truyền đạt các thông tin về sản phẩm thì còn phải thu nhận những thông tin phản hồi từ khách hàng về cho công ty. 1.1.3 Nội dung trong quản trị lực lượng bán hàng 1.1.3.1 Thiết lập mục tiêu và thiết kế chiến lược a. Thiết lập mục tiêu:
 • 11. Bài báo cáo tốt nghiệp 11 Khi thực hiện một kế hoạch nào đó thì điều đầu tiên là phải xác định được mục tiêu đề ra. Nó xoay quanh các vấn đề: tìm kiếm gây dựng khách hàng mới, lựa chọn quyết định phân bổ thời gian cho khách hàng triển vọng và hiện có, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của Công ty và thu nhập các thong tin marketing, quyết định phân bố sản phẩm. Việc xác lập mục tiêu căn cứ vào tính chất của thị trường mục tiêu và vị trí mong muốn của Công ty trên … b. Thiết kế chiến lược Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một chủ thể kinh tế độc lập và phải tự mình giải quyết ba vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp. Muốn có lợi nhuận, doanh nghiệp phải bán được hàng hóa hay nói cách khác sản phẩm của doanh nghiệp phải phù hợp với nhu cầu thị trường. Để tồn tại và phát triển lâu dài mỗi doanh nghiệp phải xác định và xây dựng được chiến lược bán hàng. Chiến lược bán hàng là định hướng hoạt động có mục tiêu của doanh nghiệp và hệ thống các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong bán hàng. Chiến lược bán hàng phản ánh những đánh giá của doanh nghiệp về điều kiện, cơ hội thị trường và khả năng lợi dụng những cơ hội ấy của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ quyết định có thể mở rộng hơn, thu lại, duy trì như trước hay chuyên môn hóa ở một bộ phận chiến lược nào đó. Chiến lược bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu khách hàng, từ đó chủ động đối phó với mọi diễn biến của thị trường giúp doanh nghiệp mở rộng thêm thị trường miới. Chiến lược bán hàng giữ vai trò quan trọng và quyết định sự thành công hay thất bại của chiến lược kinh doanh 1.1.3.2 Tuyển dụng và lựa chọn  Tuyển dụng Mục tiêu của tuyển dụng là phát triển nhóm người dự tuyển có xu hướng chuyên môn hóa càng rộng càng tốt. a. Nguồn tuyển dụng: có nhiều nguồn tuyển dụng khác nhau, được tập hợp vào bốn loại: Công ty, các định chế giáo dục, nền công nghiệp và hỗn hợp.
 • 12. Bài báo cáo tốt nghiệp 12 b. Quá trình tuyển dụng: - Tuyển dụng chính thức: Tìm kiếm một lượng nhân viên để bù đắp nhân viên thiếu hụt trong lĩnh vực nào đó. Tuyển dụng tại các trường đại học, tiến hành tư vấn, phỏng vấn để tìm được người dự tuyển thích hợp, nâng cao chất lượng tuyển dụng. - Tuyển dụng không chính thức: Được tiến hành thường xuyên, không ngừng với sự giúp đỡ của nhân viên giỏi hàng đầu trong vùng, quá trình này không có gắn chặt với những qui định thực như tuyển dụng chính thức.  Lựa chọn: Quá trình lựa chọn được xem như một quá trình có thời kì. Công việc này thông qua quá trình sàn lọc hồ sơ xin việc, qua các buổi kiểm tra, các cuộc phỏng vấn trực tiếp, rồi sau đó quyết định lựa chọn. 1.1.3.3 Huấn luyện và đào tạo Việc lựa chọn các chương trình và giai đoạn người bán hàng trong chu kỳ nghề nghiệp làm thay đổi các yếu tố của chương trình huấn luyện. Chương trình huấn luyện không chỉ dành cho nhân viên mới mà có cả chuơng trình đào tạo huấn luyện nhân viên cũ. Yêu cầu huến luyện đào tạo: a. Lực lượng bán hàng hiện có: chương trình huấn luyện chia làm hai loại: - Chương trình huấn luyện để chuẩn bị cho nhân viên bán hàng của tổ chức chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. - Chương trình huấn luyện cho nhân viên có nội dung dựa trên sự biểu lộ năng suất và hiệu quả bán hàng thực tế. b. Lực lượng bán hàng mới: những người mới tuyển cần được huấn luyện để thích hợp thói quen làm việc. Mục đích để đáp ứng tăng cường kiến thức kinh nghiệm chuẩn bị tính xã hội hóa. 1.1.3.4 Theo dõi, kiểm tra và đánh giá Mục đích đánh giá kết quả hoạt động, thái độ và hành vi cư xử của nhân viên bán hàng nhằm phân tích lợi ích do lực lượng này mang lại trong từng thời kỳ. Giám sát các hoạt động của lực lượng bán hàng:
 • 13. Bài báo cáo tốt nghiệp 13 a. Giám sát trực tiếp: + Những người bán hàng được trả lương theo thời gian và chịu sự giám sát trực tiếp. + Các biện pháp giám sát: - Xác định số lần đi chào hàng, thăm viếng những khách hàng quen hiện có. - Xác định số lần đi chào hàng những khách hàng triển vọng. - Hướng dẫn nhân viên xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian. b. Giám sát gián tiếp: - Thường được áp dụng với hình thức trả lương theo doanh số bán. - Biện pháp giám sát: + Căn cứ vào tình hình bán hàng thời gian trước, số liệu nghiên cứu thị trường, ý kiến của nhân viên bán hàng. + Tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giữa lực lượng bán hàng với tổ chức Công ty. * Đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng bán hàng: - Các tiêu chuẩn đánh giá: + Giá trị số lượng hàng hóa được so với chỉ tiêu. + Số lượng thời gian làm việc trong kì. + Phong cách cá nhân: y phục, đầu tóc, sự tươm tất lịch sự … + Số lần đi chào hàng trong kỳ. + Số khách hàng mới phát triển được. + Trình độ nghề nghiệp chuyên môn và khả năng thăm dò. + Ý thức mối quan hệ trong nội bộ, khả năng giải quyết và mối quan hệ với khách hàng. Thông qua các chỉ tiêu đánh giá để đánh giá lực lượng bán hàng của công ty, từ các kết quả đánh giá mà nhà quản trị có thể có hình thức thưởng, điều chỉnh hành vi của nhân viên hoặc có quyết định sa thải nhân viên bán hàng yếu kém. 1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng và tiêu thụ đối với loại hàng hóa của công ty 1.1.4.1 Giá cả hàng hóa
 • 14. Bài báo cáo tốt nghiệp 14 Giá cả hàng hóa là một trong những nhân tố hết sức nhạy bén và chủ yếu tác động đến tiêu thụ hàng hóa của Doanh nghiệp Thương mại. Giá cả có thể hạn chế hay kích thích cung cầu và ảnh hưởng tới tiêu thụ. Nếu giá cả trên thị trường tăng mà doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức giá cũ thì lượng hàng bán ra càng nhiều và ngược lại nếu giá cả trên thị trường giảm mà doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức giá thì thị phần sẽ giảm nhanh chóng. Nếu hai doanh nghiệp cùng bán hai sản phẩm có chất lượng như nhau thì người tiêu dùng sẽ lựa chọn sản phẩm có giá rẻ hơn. Vì vậy để mở rộng, chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp cần quan tâm đặc biệt đến giá cả. 1.1.4.2 Chất lượng hàng hóa Trong nền kinh tế thị trường sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp ngày càng được ưa chuộng và được tiêu thụ mạnh hơn. Chất lượng sản phẩm đã trở thành công cụ quảng cáo hữu hiệu, rẻ tiền tạo uy tín cho doanh nghiệp. Mỗi loại sản phẩm có đặc điểm riêng về mẫu mã, công dụng, chất lượng … phù hợp với từng người, từng đơn vị, từng thu nhập, từng vùng. Do vậy việc tung ra thị trường các loại sản phẩm khác nhau có ý nghĩa tương đối quan trọng trong việc nâng cao hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. 1.1.4.3 Dịch vụ trong và sau khi bán hàng Là những dịch vụ liên quan thực hiện hàng hóa và đối với người mua đó là những dịch vụ miễn thuế phí. Những dịch vụ này giúp tạo tâm lý tích cực cho người mua khi mua và tiêu dùng hàng hóa sau nữa là thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, điều này sẽ làm cho quá trình quyết định mua của khách hàng nhanh hơn, tích cực hơn. Những dịch vụ trước, trong và sau khi bán thường được thực hiện là: gửi xe miễn phí, vận chuyển đến tận nhà cho khách hàng, lắp đặt vận hành, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng đóng gói … đây là vũ khí cạnh tranh lành mạnh và hữu hiệu. Hầu hết khi thực hiện những sản phẩm kĩ thuật cao có giá trị lớn đều có những dịch vụ này. Thực tiễn kinh doanh trên thị trường Việt Nam cho thấy các doanh nghiệp đang biết tận dụng điểm mạnh này để thu hút khách hàng và những doanh nghiệp đã thu được kết quả hết sức khả quan. Tuy nhiên chất lượng dịch vụ vẫn còn đang hạn chế bởi vậy các doanh nghiệp không ngừng nâng lên.
 • 15. Bài báo cáo tốt nghiệp 15 1.1.4.4 Đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp luôn phải đối phó với hàng loạt các đối thủ cạnh tranh. Số lượng các công ty trong ngành và các đối thủ ngang sức tác động rất lớn đến sự cạnh tranh của công ty. Nếu công ty quy mô lớn, khả năng cạnh tranh của công ty sẽ cao hơn các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành. Càng nhiều công ty cạnh tranh trong ngành thì cơ hội đến từng công ty càng ít thị trường bị phân chia nhỏ hơn, khắt khe hơn dẫn đến lợi nhuận của công ty cũng nhỏ đi. Do vậy việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là việc cần thiết để giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. Trên thực tế cho thấy có thể cạnh tranh diễn ra trên nhiều mặt khác nhau nhưng có thể nói chủ yếu cạnh tranh với nhau về khách hàng. Vì thế, trong cạnh tranh ngưởi được lợi nhất là khách hàng. Nhờ có cạnh tranh mà khách hàng được tôn vinh là thượng đế để giữ được khách hàng. Doanh nghiệp phải tìm cách làm ra sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn và rẻ hơn, không những thế mà còn phải biết chiều lòng khách hàng, lôi kéo khách hàng bằng các hoạt động quảng cáo khuyến mãi tiếp thị. Đó là các đối thủ cạnh tranh có mặt hàng giống như mặt hàng của doanh nghiệp hoặc các mặt hàng có thể thay thế lẫn nhau. Người ta phân chia các đối thủ cạnh tranh như sau: - Các doanh nghiệp đưa ra sản phẩm, dịch vụ cho cùng một khách hàng ở một mức giá tương tự ( đối thủ sản phẩm ). - Các doanh nghiệp cùng kinh doanh một hay một số sản phẩm ( đối thủ chủng loại sản phẩm ). - Các doanh nghiệp cùng hoạt động kinh doanh trên một lĩnh vực nào đó. - Các doanh nghiệp cùng cạnh tranh để kiếm lời của một nhóm hàng nhất định. 1.1.4.5 Mạng lưới phân phối của Doanh nghiệp Lựa chọn kênh và thiết lập đúng đắng mạng lưới kênh phân phối tiêu thụ có ý nghĩa to lớn đến việc thúc đẩy tiêu thụ. Kênh tiệu thụ là dường đi của hàng hóa từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, bởi vậy tạo ra được các đường đi của hàng hóa một cách hợp lí sẽ làm cho tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp tăng lên. Có thể sử dụng 3 loại kênh phân phối sau:
 • 16. Bài báo cáo tốt nghiệp 16 Kênh cực ngắn: giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng không qua trung gian Kênh ngắn: là kênh trong đó doanh nghiệp sử dụng người trung gian là những người bán lẻ để đưa hàng hóa đến tay người người tiêu dùng. Kênh dài: là kênh mà trong đó có từ hai người trung gian trở lên trong kênh phân phối. Mạng lưới phân phối là toàn bộ các kênh mà doanh nghiệp thiết lập và sử dụng trong phân phối hàng hóa. Việc thiết lập kênh phân phối phải căn cứ vào chính sách chiến lược tiêu thụ mà doanh nghiệp đang theo đuổi, khả năng nguồn lực của doanh nghiệp và đặc tính của khách hàng, đặc tính của sản phẩm và kênh của đối thủ cạnh tranh mặt hàng thay thế…. để làm sao có khả năng chuyển tải và thực hiện hàng hóa một cách cao nhất với chi phí thấp nhất. 1.2 Giới thiệu tổng quan về công ty 1.2.1 Lịch sử hình thành, phát triển và vài nét sơ lược 1.2.1.1 Sự hình thành, quá trình phát triển của công ty Kể từ khi nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường, kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới không ngừng phát triển. Nền kinh tế Việt Nam trong những ngày đầu của thời kì đổi mới như gặp được môi trường thích hợp đã tăng trưởng nhảy vọt. Các công ty nước ngoài tranh thủ thị trường mới mẻ và đầy tiềm năng này để mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh của mình. Trước tình hình đó lĩnh vực dịch vụ y tế của Việt Nam đã có những thay đổi kịp thời để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe con người. Chính vì thế mà công ty được ra đời. Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại An Phúc là một doanh nghiệp tư nhân, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản ngoại tệ và nội tệ tại Ngân hàng để hoạt động theo luật pháp quy định. Hoạt động kinh doanh của công ty An Phúc tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam và các quy định có liên quan trong quan hệ kinh doanh Quốc Tế và điều lệ công ty. Mặc dù thành lập gần 10 năm nhưng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi kinh doanh là hàng hóa xuất nhập khẩu về thiết bị y tế, công ty phấn đấu phát triền nhiều giao dịch khác như: xuất nhập khẩu trực tiếp, tạm nhập tái xuất, giao nhận vận tải bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển, … vì vậy công ty đã hoàn thành các khoản nộp
 • 17. Bài báo cáo tốt nghiệp 17 ngân sách Nhà nước ổn định, giúp công ty bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho nhân viên từ khi thành lập cho đến nay. Gấn 10 năm xây dựng, công ty An Phúc cũng nhiều lần thay đổi cơ cấu tồ chức, quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế và các chính sách của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, để phù hợp với đường lối mở cửa, phù hợp với chức năng đăng ký kinh doanh của mình. Công ty TNHH KỸ THUẬT – THUƠNG MẠI AN PHÚC đã cố gắng không ngừng phát triền, để tạo được kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh của mình. Nhờ ý thức kinh doanh năng động, đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh nên ngoài việc bảo toàn và phát triển vốn, doanh thu, lãi công ty còn thực hiện đùng nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Công ty TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC (Apttech) được thành lập theo quyết định số 4102008424 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp ngày 04 tháng 02 năm 2002 và hiện đang là nhà phân phối chính thức của các nhà thiết kế và sản xuất các hệ thống thiết bị y tế chuyên biệt nổi tiếng trên thế giới. 1.2.1.2 Sơ lược về công ty GIỚI THIỆU : Tên công ty: công ty TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC Tên giao dịch: AN PHUC TRADING & TECHNOLOGY CO.,LTD Vốn điều lệ khi thành lập: 3.000 000 000 VND ( 3 tỉ đồng ) Địa chỉ: trụ sở chính * Tp.HCM: 15 Hoàng Diệu F 10, Quận Phú nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 08. 997.3157 - 997.3165 Fax: 08. 997.3183 Email: apttech.hcm@hcm.fpt.vn Website: http://www.anphuc.com.vn Chi nhánh: * Hà Nội: 91/16 Nguyễn Chí Thanh, quận đống đa, Hà Nội Điện thoại: 04. 773.5753 – 773.5372 Fax: 04. 831.0484 Email: apttech.hn@hcm.fpt.vn
 • 18. Bài báo cáo tốt nghiệp 18 Cho đến nay, mặc dù chỉ mới được thành lập được hơn 10 năm nhưng thực tế hàng hóa của công ty An Phúc đã có mặt hầu hết ở thị trường tại Việt Nam. Với sự quản lý nhạy bén, đội ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, trang thiết bị hỗ trợ cho công việc hiện đại và đầy đủ, An Phúc đã giành được chỗ đứng trong giới kinh doanh trang thiết bị y tế. Công ty An Phúc (APTTECH) có mối quan hệ thương mại với các nhà sản xuất lớn với chuyên môn trong từng lĩnh vực thiết bị y khoa nhằm cung cấp đầy đủ các chủng loại thiết bị cho thị trường y tế Việt Nam. Công ty An Phúc (APTTECH) hiện đang là nhà độc quyền của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới. Hiện nay Công ty TNHH KT – TM An Phúc đang hoạt động mua bán trang thiết bị y tế trên các mặt hàng chủ yếu sau: - Máy siêu âm màu trắng và đen. - Máy chụp X-Quang tổng quát. - Hệ thống nội soi mềm. - Hệ thống nội soi cứng. - Máy đo điện tim. - Máy rửa phim X-Quang tự động. - Máy đo điện não. - Thiết bị siêu âm chuẩn đoán: ESAOTE S.p.A (Ý – Hà Lan). - Thiết bị cộng hưởng từ chuyên dụng: ESAOTE S.p.A ( Ý – Hà Lan). - Thiết bị nội soi chuẩn đoán: FUJINON – FUJIFILM (Nhật). - Thiết bị nội soi phẫu thuật: RICHARD WOLF ( Đức). - Thiết bị X-QUANG thường quy cao cấp : QUANTUM MEDICAL IMAGING. - Thiết bị X-QUANG kỹ thuật số: IDC ( Canada ), QUANTUM ( Mỹ). - Thiết bị X-QUANG chụp nhũ ảnh: PLANMED ( Phần Lan). - Hệ thống máy giúp thở: PULMONETICS Systems – VIASYS Healthcare ( Mỹ). - Hệ thống Monitor theo dõi bệnh nhân: DIGICARE Biomedical Technology - Hệ thống đèn mổ, bàn mổ: MERIVAARA ( Phần Lan), MEDIFA-HESS (Đức). - Thiết bị đo loãng xương: OSTERMETER Meditech ( Mỹ).
 • 19. Bài báo cáo tốt nghiệp 19 Mục tiêu của công ty: với phương châm: “Chất lượng tốt nhất - Phục vụ tốt nhất”, công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại An Phúc đã luôn nhận được niềm tin và sự ủng hộ từ phía khách hàng. Điều này đã được chứng minh qua thời gian với số lượng khách ngày càng đông đảo và với các dự án lớn mà công ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại An Phúc liên tục tham gia. 1.2.2 Chức năng, quyền hạn và phạm vi hoạt động của công ty 1.2.2.1 Chức năng Công ty TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc được phép thực hiện chức năng kinh doanh chính sau đây :  Sản phẩm của công ty nói chung là một loại hàng hóa đặc biệt, vừa mang tính hàng hóa vừa mang tính phục vụ chăm sóc sức khỏe con người.  Tư vấn, thiết kế sử dụng và lắp đặt bảo hành thiết bị y tế.  Xuất nhập khẩu - cung cấp thiết bị và vật tư y tế.  Tư vấn lắp đặt và vận hành thiết bị y tế.  Đại lý phân phối hàng hóa trong và ngoài nước về lĩnh vực trang thiết bị y tế.  Kinh doanh trang thiết bị y tế.  Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh dịch vụ và các kế hoạch có liên quan nhằm đáp ứng các chức năng hoạt động của công ty.  Bảo đảm việc hoạch toán kinh tế, tự trang trải nợ và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước.  Quản lý việc sử dụng nguồn vốn hợp lý và có hiệu quả, đảm bảo cho nhiệm vụ kinh doanh.  Thực hiện tốt chính sách cán bộ và các chế độ chính sách về lao động, tiền lương.  Bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ cho nhân viên cũng như việc nâng lương, khen thưởng cho nhân viên tại văn phòng chính và chi nhánh ở Hà Nội.  Thực hiện các dịch vụ bảo hành và bảo trì thiết bị y tế. 1.2.2.2 Quyền hạn  Thực hiện mọi quyền hạn kinh doanh theo các chức năng quy định.  Được quyền vay vốn tại các ngân hàng Việt Nam.
 • 20. Bài báo cáo tốt nghiệp 20  Được quyền giao dịch, kí kết, hợp tác các hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài nước.  Được sử dụng các hình thức quảng cáo ngoại thương, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước để phục vụ cho định hướng kinh doanh. Mặc khác hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế, mở rộng thị trường qua các khâu giới thiệu khách hàng theo chức năng nghề nghiệp.  Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả đúng mục đích, chế độ chính sách có hiệu quả, bảo tồn và phát triển vốn.  Tổ chức mạng lưới dịch vụ phục vụ mua bán hàng hóa trong và ngoài nước theo nhiệm vụ đã được cho phép trong quyết định thành lập công ty. 1.2.2.3 Phạm vi hoạt động Mua bán thiết bị vật tư y tế trong và ngoài nước. Là nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam cho hệ thống bệnh viện trên cả nước. Công ty AN PHÚC (APTTECH) có mối quan hệ thương mại với các nhà sản xuất lớn và chuyên môn trong từng lĩnh vực thiết bị y khoa nhằm cung cấp đầy đủ các chủng loại thiết bị cho thị trường y tế Việt Nam. Công ty AN PHÚC (APTTECH) hiện đang là nhà phân phối độc quyền của các hãng sản xuất nổi tiếng trên toàn thế giới. 1.2.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban 1.2.3.1 Cơ cấu tổ chức Sơ đồ tổ chức: Giám Đốc Phó Giám Đốc 1 Phó Giám Đốc 2
 • 21. Bài báo cáo tốt nghiệp 21 Hiện nay công ty, An Phúc có hơn 50 nhân viên, trong đó có 99% có trình độ đại học và cao đẳng trở lên, số còn lại tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp. Nhìn chung đội ngũ nhân viên công ty có tiềm lực rất lớn về tri thức, nhân viên đều đã qua đào tạo và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá tốt. Lực lượng lao động khá trẻ do đó có nhiều lợi thế trong đạo tạo nguồn nhân lực, tạo được sự năng động sáng tạo trong kinh doanh. Đội ngũ nhân viên bán hàng nói chung là nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc, họ cũng đã được đào tạo về kỹ năng bán hàng, giao tiếp. Nếu tận dụng hết khả năng của từng nhân viên có chính sách đào tạo thêm cho nhân viên để phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế hiện nay, sẽ góp phấn rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, sẽ góp phần rất lớn cho sự phát triển của công ty trong tương lai. 1.2.3.2 Chức năng của các phòng ban  Bộ phận quản lý:  01 giám đốc: người có quyền cao nhất, ra các quyết định và giao các công việc cho cấp dưới.
 • 22. Bài báo cáo tốt nghiệp 22  02 phó giám đốc: người có quyền cao thứ hai trong công ty nhưng vẫn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc và có trách nhiệm về các lĩnh vực, công tác được giao trước giám đốc.  Bộ phận kế toán:  Phụ trách việc thu chi của công ty, lên sổ sách quyết toán, báo cáo thuế phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm.  Tổ chức công tác kế toán đúng theo pháp luật, thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính.  Tổ chứng lập chứng từ, sổ sách, xây dựng quy trình hạch toán trong công ty, ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực và kịp thời, đầy đủ tài sản, hàng hóa, tiền vốn và chi phí, phản ánh hoạt động công ty.  Tính toán lập các khoản phải nộp ngân sách, nộp cấp trên các khoản phải thu, phải trả.  Bộ phận hành chính nhân sự: là bộ phận chuyên quản lý vấn đề nhân sự của công ty, phụ trách vấn đề tuyển dụng nhân sự. Đứng đầu các phòng là trưởng phòng, có nhiệm vụ điều hành phòng mình theo hoạt động chuyên môn.  Bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu: là bộ phận thực hiện hầu hết các hoạt động kinh doanh của công ty  Nhận và kiểm tra hồ sơ chứng từ hàng hóa nhập khẩu từ các đại lý nước ngoài gửi sang.  Thường xuyên liên lạc với các tổ chức có liên quan để nắm bắt thông tin về lô hàng, thông báo, liên lạc, hỗ trợ kịp thời cho khách hàng để nhận hàng.  Thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa.  Kiểm tra, lập Invoice cho các đại lý nước ngoài Gồm:  Tổ giao nhận: có 3 bộ phận:
 • 23. Bài báo cáo tốt nghiệp 23 - Đường biển: phụ trách việc giao hàng bằng đường biển. - Đường hàng không: phụ trách việc giao hàng bằng đường hàng không. - Gửi hàng: phụ trách giao nhận hàng phi mậu dịch, dịch vụ giao nhận trọn gói.  Tổ đại lý tàu biển: theo dõi lịch tàu và liên hệ với các công ty vận chuyển đến đâu, chịu trách nhiệm liên hệ với các hãng tàu trong và ngoài nước.  Tổ kho vận: chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản hàng hóa trong kho, quản lý hệ thống kho riêng của công ty và tổ chức việc chở hàng cho công ty. Mối quan hệ giữa các tổ chức trên tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuất nhập khẩu của công ty và tiết kiệm được chi phí.  Bộ phận đấu thầu: đây là bộ phận có tầm quan trọng khá lớn trong việc thành công của công ty. Họ chịu trách nhiệm làm hồ sơ thầu, tính toán các bảng báo giá thật chính xác của công ty trước khi hồ sơ thầu được mở.  Bộ phận kinh doanh: đây là bộ phận giữ chức vụ quan trọng nhất của công ty, vì vậy số lượng nhân viên của bộ phận này khá lớn. Số lượng hợp đồng của họ mang về sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của công ty.  Phòng kỹ thuật: đây là bộ phận chịu trách nhiệm sửa chữa các loại thiết bị máy móc khi các bệnh viện và các phòng khám đa khoa yêu cầu. Chịu trách nhiệm bảo hành bảo trì trang thiết bị cho các bệnh viện. CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 2.1.1 Tình hình kinh doanh giai đoạn 2008 – 2010 * Số lượng hàng hóa nhập khẩu qua các năm:
 • 24. Bài báo cáo tốt nghiệp 24 Mặt hàng nhập khẩu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số Lượng ĐVT Số Lượng ĐVT Số Lượng ĐVT Máy X-Quang 20 Cái 28 Cái 38 Cái Máy siêu âm 15 Máy 18 Máy 30 Máy Hệ thống nội soi mềm 13 Bộ 15 Bộ 25 Bộ Hệ thống nội soi cứng 10 Bộ 12 Bộ 20 Bộ Các mặt hàng khác 35 Cái 40 Cái 64 Cái TỔNG SỐ LƯỢNG 93 113 177 Mặt hàng nhập khẩu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 KNNK (%) KNNK (%) KNNK (%) Máy X-Quang 25 50,6 32 42,0 40 47,8 Máy siêu âm 11 4,1 20 26,0 24 25,7 Hệ thống nội soi mềm 12 29,1 16 19,6 25 12,0 Hệ thống nội soi cứng 3 7,8 7 6,5 11 7,7 Các mặt hàng khác 4 8.4 4 5.9 8 6.8 TỔNG KIM NGẠCH 55 100,0 80 100,0 108 100,0 * Qua bảng số liệu trên ta thấy mặt hàng bán chủ yếu của công ty là Máy X- Quang. Năm 2008 số lượng bán ra chỉ có 20 cái, năm 2009 bán ra được 28 cái, nhưng
 • 25. Bài báo cáo tốt nghiệp 25 đến năm 2010 thì số lượng bán ra của mặt hàng này đã vượt bậc rất nhiều. Cụ thể là năm 2010 bán ra được 38 cái. Với số lượng hàng bán ra của năm 2010 tăng nhiều, nên đã đẩy kim ngạch nhập khẩu tăng lên đến 47%, nên đã đẩy doanh thu của năm 2010 tăng lên rất nhiều. * Mặt hàng máy siêu âm của công ty chiếm số lượng trung bình, và lượng hàng tăng theo cấp độ trung bình. Năm 2008 công ty bán được 15 máy… Khách hàng ở mặt hàng máy siêu âm này xuất xứ chủ yếu từ Hà Lan và Ý. * Qua bảng số liệu trên, cho cũng thấy được mặt hàng chủ chốt của công ty chủ yếu là máy X-Quang, máy siêu âm, và hệ thống nội soi mềm và cứng. Doanh thu của những mặt hàng trên đem lại rất lớn, đẩy kim ngạch của năm trước so với năm sau tăng lên rất nhiều. * Bên cạnh các mặt hàng chủ yếu, thì những mặt hàng còn lại cũng góp phần vào sự phát triển công ty.Cũng góp phần không nhỏ vào doanh thu đem lại hàng năm. * Với tất cả nỗ lực của toàn thể công ty, An Phúc đã không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, củng cố mở rộng thị trường. Qua mỗi năm công ty đều đưa ra những điều chỉnh chiến lược theo hướng ưu tiên phát triển xuất khẩu, cố gắng từng bước để đem lại chất lượng hàng hóa và dịch vụ tốt nhất để Bệnh Viện phục vụ nhu cầu sức khỏe của nhân dân. Những mặt hàng này hầu như công ty mua từ các nước khác nhau, và họ thường là những khách hàng thân tín có quan hệ làm ăn với công ty tương đối lâu dài nên việc đặt hàng từ các nước này cũng rất dễ dàng. 2.1.2 Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2008 – 2010 ChØ tiªu M· sè ThuyÕ t minh Naêm 2008 Naêm 2009 Naêm 2010 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 VI.25 55.625.487.213 80.056.000.000 108.597.002.464
 • 26. Bài báo cáo tốt nghiệp 26 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01- 02) 10 55.625.487.213 80.056.000.089 108.597.002.464 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 VI.27 47.879.652.897 71.598.612.050 97.875.408.000 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 20 7.745.834.316 8.457.388.039 10.721.594.464 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VI.26 382.623.415 480.666.157 692.242.366 7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 3.183.689.732 3.080.697.123 4.249.262.923 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 600.586.178 797.611.145 971.148.466 8. Chi phÝ b¸n hµng 24 2.298.671.853 2.996.878.000 2.203.671.878 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 2.083.613.274 2.086.177.650 4.158.820.003 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30=20+(21-22)- (24+25)} 30 562.482.872 774.301.423 802.082.026 11. Thu nhËp kh¸c 31 12. Chi phÝ kh¸c 32 36.500.786 40.000.018 46.344.616 13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 (36.500.786) (40.000.018) (46.344.616) 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ (50=30+40) 50 525.982.086 674.301.405 755.737.410 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.30 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp(60=50-51-52) 60 525.982.086 674.301.405 755.737.410 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 Qua bảng số liệu ta thấy: tổng doanh thu bán hàng trong giai đoạn này tăng cao. Đó chính là thành tích đáng nể của công ty trong thời gian qua và là động lực để công ty phát triển hơn nữa trong những năm tới. Hoạt động kinh doanh của công ty không chỉ đạt kết quả cao mà còn rất hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận qua các năm không ngừng tăng cho thấy vấn đề hiệu quả kinh doanh của công ty luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu. 2.1.3 Doanh thu hoạt động qua các năm
 • 27. Bài báo cáo tốt nghiệp 27 Về bản chất, An Phúc là một công ty chuyên bán hàng hóa, chuyên cung cấp thiết bị y tế và nhận tiền từ khách hàng. Lượng khách hàng chủ yếu của công ty hầu hết là các Bệnh Viện trong nước như : Bệnh viện 115, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền, Bệnh Viện Y Dược Học Dân Tộc, Bệnh Viện Đại Học Y Dược …. Và còn nhiều phòng khám đa khoa khác. Bảng 2.1.3.1: Báo cáo tài chính năm 2008 và 2009 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 2009 so với 2008 Doanh thu - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Thu nhập từ hoạt động tài chính - Thu nhập khác 56.008.110.628 55.625.487.213 382.623.415 0 80.536.666.157 80.056.000.089 480.666.157 0 109.289.244.830 108.597.002.464 692.242.366 0 Chi phí - Giá vốn hàng bán - Chí phí hoạt động tài chính - Chí phí bán hàng -Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khác 4.418.785.913 47.879.652.897 3.183.689.732 2.298.671.853 2.083.613.274 36.500.786 74.482.400.845 71.598.612.050 2.086.177.650 40.000.018 171.171.350 97.875.408.000 4.249.262.923 Lợi nhuận 525.982.086 674.301.405 755.737.410 (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Bộ phận kế toán) Từ số liệu ở bảng trên, ta nhận thấy rằng: mặc dù năm 2008 công ty có lợi nhuận ít hơn năm 2007 nhưng hiệu quả kinh doanh vẫn cao hơn, nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh có hiệu quả nhưng lợi nhuận cuối năm lại thấp chủ yếu là do chi phí quản lý tăng nhiều, bởi vì trong năm 2008 An Phúc đã trang bị phần mềm hoạt động mới
 • 28. Bài báo cáo tốt nghiệp 28 đồng thời nâng cao trang thiết bị văn phòng mang tính hiện đại hơn nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ đem lại cho khách hàng. 2.1.4 Số lượng hợp đồng ký kết và thực hiện qua các năm Tiêu chí Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Đã ký Đã Thực hiện Đã ký Đã Thực hiện Đã ký Đã Thực hiện Hợp đồng ngoại 60 60 90 90 149 149 Hợp đồng nội 77 77 94 94 112 112 Nhìn vào bảng tổng kết số lượng hợp đồng đã ký kết qua các năm, chúng ta có thể thấy được lượng hợp đồng mà bộ phận kinh doanh mang về qua các năm khá lớn. Nhìn vào số lượng hộp đồng nội qua các năm ta thấy được rằng: năm 2008 số hợp đồng đem về là 77, năm 2009 là 94. Như vậy so với năm 2008, thì năm 2009 số lượng hợp đồng ký kết đã tăng lên 17 hợp đồng, tăng 28,57%. Năm 2010 số hợp đồng đã tăng 18 cái so với 2009, chiếm 19.15%. Lượng hợp đồng ký kết qua mỗi năm đều tăng, nhưng hầu hết tất cả các hợp đồng công ty An Phúc đều đã thực hiện hết 100%. 2.2 Thực trạng về hoạt động quản trị bán hàng của công ty 2.2.1 Tình hình chỉ đạo quản trị bán hàng của công ty Ban lãnh đạo công ty cũng đã xác định được mục tiêu và đề ra kế hoạch bán hàng cho từng giai đoạn, từng chu kì kinh doanh. Các kế hoạch cũng được triển khai và tổ chức thực hiện trong toàn công ty. Trong giai đoạn 2008 – 2011, công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng trong doanh số bán hàng từ 20%-25%. Giảm tương đối chi phí bán hàng: cắt giảm những chi phí không hợp lý, không cần thiết,….Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ hàng năm là 40%-45%. Công ty cũng đã tổ chức được lực lượng bán hàng khá hợp lý. Hầu hết các nhân viên bán hàng đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đã qua đào tạo. Phòng kinh
 • 29. Bài báo cáo tốt nghiệp 29 doanh được phân công nhiệm vụ tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng, hợp đồng ký kết cho công ty, xác định giá bán lẻ và điều chỉnh giá các mặt hàng sao cho phù hợp với thay đổi thị trường. Các nhân viên trong phòng tùy theo nhiệm vụ của mình tiến hành các hoạt động chào hàng, giao dịch, kí hợp đồng, quản lí hợp đồng, tiếp nhận đơn hàng…. Công ty cũng đã có những chính sách lương, thưởng,cũng như các chính sách khuyến khích tinh thần khác đối với lực lượng bán hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau mỗi chu kỳ kinh doanh công ty đều tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả bán hàng. Từ đó công ty rút ra được nguyên nhân chủ yếu và đưa ra chính sách khắc phục cho thồi gian tiếp theo. 2.2.2 Tổ chức lực lượng bán hàng 2.2.2.1 Lãnh thổ hoạt động của lực lượng bán hàng Mặt hàng thiết bị y tế hầu như là nhằm phục vụ cho các bệnh viện và phòng khám đa khoa khắp cả nước. Hầu hết các tỉnh thành trong nước ta, tỉnh nào cũng có Bệnh viện và phòng khám đa khoa để phục vụ cho sức khỏe của người dân, vì vậy nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị y tế này có quy mô hoạt động rộng rãi khắp cả nước ta, từ Bắc đến Nam 2.2.2.2 Cơ cấu tổ chức của lực lượng bán hàng Mô hình tổ chức: công ty sử dụng mô hình theo khu vực, mô hình này khá cân đối thuận tiện cho việc hoạt động, di chuyển của nhân viên cụ thể như: KHU VỰC Tp.HCM Vùng Vùng Vùng Vùng Vùng Vùng
 • 30. Bài báo cáo tốt nghiệp 30 1 2 3 trung tâm 4 5 Q.Bình thạnh Q.Phú nhuận Quận 6 Quận 11 Q.Gò vấp Q.Tân Phú Quận 1, Quận 3, Quận 5 Quận 10 Q. Tân bình ... Nguồn lực của lực lượng bán hàng của công ty: trên 15 người, tuổi từ 23 đến 30, có kinh ngiệm làm việc cao, trình độ học vấn cao đẳng - đại học 2.2.2.3 Quy mô và phân bổ nhân lực Bảng: Quy mô phân bổ nguồn nhân lực của lực lượng bán hàng của công ty Nhân viên Khu vực Tp.HCM Tổng Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng trung tâm Vùng 4 Vùng 5 Phó đại diện 1 1 Lực lượng bán hàng bên ngoài 4 4 Lực lượng bán hàng bên trong 2 2 Công ty An Phúc thường phân bố nhân viên kinh doanh theo một số vị trí sau : - Bộ phận bán hàng của công ty được chia làm 2 khâu, sales bên ngoài và sales bên trong: chuyên thu thập thông tin từ trên báo đài, trên mạng Internet khi những bệnh viện có nhu cầu mua trang thiết bị y tế để trang bị cho các bệnh viện. - Sau đó sẽ cho nhân viên qua đến các bệnh viện mua những bộ hồ sơ thầu mà bệnh viện yêu cầu, để xem những trang thiết bị nào mà bệnh viện cần mua.
 • 31. Bài báo cáo tốt nghiệp 31 - Tiếp theo đó sẽ có bộ phận chuyên làm báo giá các trang thiết bị, kết hợp với những chứng từ mà Bệnh viện đã yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, để chuẩn bị những chứng từ cần thiết cho việc đấu thầu rộng rãi. - Sau khi đã chuẩn bị xong những chứng từ cần thiết, bộ phận kinh doanh sẽ thuyết phục khách hàng, để họ chấp nhận sử dụng hàng hóa của mình 2.2.3 Đánh giá lực lượng bán hàng của công ty Công ty thông qua việc so sánh kết quả đạt được thực tế của từng nhân viên bán hàng trong lực lượng với các chỉ tiêu mà công ty đề ra để đánh giá nhân viên bán hàng có hiệu quả hay không. 2.2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá Chỉ Tiêu đánh giá: Mỗi công ty đều có một chỉ tiêu riêng đối với việc đánh giá quá trình bán hàng của nhân viên, tuy nhiên, đối với công ty An Phúc thông thường hay dựa vào : - Số lượng hàng hóa bán ra trong mỗi năm. - Lợi nhuận thu được từ các hợp đồng mà mỗi nhân viên kinh doanh mang về. - Sẽ có mức thưởng cụ thể cho mỗi nhân viên kinh doanh trên phần lợi nhuận mang về. - Trong thời gian thử việc l đến 3 tháng nếu nhân viên mới tìm kiếm được khách hàng và bán được các hàng hóa, thiết bị thì những nhân viên đó được kí hợp đồng dài hạn, đối với nhân viên cũ thì cũng thông qua số lượng bán được và thiết lập các mối quan hệ tốt với khách hàng thì đó sẽ là tiêu chuẩn để đánh giá năng lực. 2.2.3.2 Quá trình đánh giá Vì mặt hàng trang thiết bị y tế khá nhạy cảm, và lượng hàng bán ra không tràn lan như những thiết bị khác, nên Công ty An Phúc đánh giá quá trình làm việc của các nhân viên kinh doanh theo quý, hoặc cũng có thể trong vòng 1 năm. Hàng ngày công ty thu thập thông tin, theo đúng tiến độ của quy trình chào hàng của nhân viên. Chính vì điều đó, bắt buộc mỗi nhân viên trong 1 quý phải đem được số lượng hợp đồng về bao nhiêu, lợi nhuận đem về bao nhiêu sau khi đã trừ ra tất cả chi phí giá vốn hàng
 • 32. Bài báo cáo tốt nghiệp 32 bán, và các chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi có được phần lợi nhuận của mỗi quý, sẽ đem kết quả ra đánh giá năng lực của từng nhân viên, xem ai làm việc có hiệu quả. Nếu trong 2 quý liên tục, mà nhân viên kinh doanh nào làm việc không hiệu quả, công ty sẽ có quy định riêng đối với những nhân viên làm việc không mang lại hiệu quả mong muốn. Nếu thực hiện dược chỉ tiêu về số lượng sản phẩm bán ra mà công ty đã giao phó thì được đánh giá là có hiệu quả, có năng lực nhưng trong quá trình theo đuổi khách hàng nếu tạo được mối quan hệ mới, phát triền được nhiều khách hàng mới, có triển vọng thì cũng dược đánh giá tốt. Nhưng cuối cùng cũng phải so sánh chỉ tiêu được giao và số lượng bán được, để đánh giá mức độ hoàn thành của từng nhân viên, sau đó quyết định để nhắc nhở, phê bình, thưởng hoặc chấm dứt hợp đồng những nhân viên không hoàn thành chỉ tiêu. Nhìn chung, việc đánh giá của công ty và nhân viên bán hàng tương đối phù hợp và chuẩn xác phản ánh được khả năng thật tế của từng nhân viên. 2.2.4 Chính sách bù đắp và động viên lực lượng bán hàng 2.2.4.1 Chính sách bù đắp Mức thu nhập khi bán được sản phẩm: + Đối với trưởng đại diện: Mức thu nhập = lương cứng + 5% tỉ lợi lợi nhuận giữ lại (tỉ lợi hoa hồng giữ lại) + Đối với nhân viên bán hàng Mức thu nhập = lương cứng + % tỉ lợi hoa hồng giữ lại Trong đó tỉ lệ hoa hồng được tính như sau: Nếu bán được 1 thiết bị – 5% 2 thiết bị – 7% 3 thiết bị – 10% 4 thiết bị trở lên – 15% Nếu bán được số lượng đạt mức chỉ tiêu:
 • 33. Bài báo cáo tốt nghiệp 33 Mức thu nhập = lương cứng + % hoa hồng giữ lại + tiền thưởng Ngoài ra, công ty còn bù đắp cho nhân viên kinh doanh theo những hình thức sau : + Hỗ trợ chi phí tiếp khách cho mỗi nhân viên kinh doanh + Hỗ trợ chi phí đi lại 2.2.4.2 Chính sách khuyến mãi Chính sách khuyến mãi : Thông thường mỗi công ty thường khuyến mãi cho nhân viên sale theo một số hình thức phổ biến sau : + Giảm giá gốc hàng bán + Tăng phần trăm doanh số khi nhân viên kinh doanh bán được hàng hóa với số lượng lớn + Tiền thưởng cao khi hợp đồng mang về lợi nhuận lớn. 2.2.5 Hoạt động marketing trong bán hàng Hoạt động marketing và bán hàng của công ty xoay quanh vấn đề chủ yếu: sản phẩm, giá cả, xúc tiến, các kênh phân phối. Phụ thuộc vào phân khúc thị trường mục tiêu mà công ty đã lựa chọn cũng như sự phức tạp của quá trình vận hành thì công ty có thể quyết định một hỗn hợp sản phẩm rộng hay hẹp. Giá cả mà công ty có thể thu được từ những sản phẩm của mình đo lường mức giá trị mà công ty đã tạo ra cho khách hàng. Đối với bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào, để thành công nó phải được hỗ trợ bởi các kế hoạch kỹ lưỡng về quảng cáo và sử dụng sáng tạo những phương tiện thông tin.  Các chiến lược về giá Xác định giá trong quản lý dịch vụ là một nhiệm vụ khó khăn hơn so với định giá sản phẩm hữu hình. Trong quản lý dịch vụ bán hàng có rất nhiều yếu tố cấu thành cho việc định giá. Ví dụ khi mua một sản phẩm hữu hình ta có thể xác định được sản phẩm đó có đúng chất lượng mà mình bỏ tiền ra hay không. Còn ở đây là sản phẩm dịch vụ, thì việc mua và bán sản phẩm dịch vụ không đồng nhất, nên việc áp dụng biểu giá phải dựa trên mức độ tiêu chuẩn hoá các loại hình dịch vụ.
 • 34. Bài báo cáo tốt nghiệp 34 Việc đưa ra các chiến lược về giá phải tuân theo 2 mục tiêu sau:  Tạo được sự hấp dẫn và hưởng ứng từ thị trường.  Đem lại lợi nhuận cho công ty.  Hoạt động của kênh phân phối Phân phối là một bộ phận rất quan trọng của marketing nhằm đưa sản phẩm hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ cuối cùng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Việc phân phối mang ý nghĩa rất quan trọng. Hệ thống phân phối bao gồm các kênh phân phối có những chức năng nhiệm vụ sau:  Thực hiện di chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ  Nghiên cứu thị trường: phân phối tạo điều kiện xúc tiến thường xuyên với khách hàng, tìm ra khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Sau đó tập hợp các thông tin để cung ứng hoặc thay đổi dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.  Hoạt động xúc tiến Bao gồm quảng cáo và khuyến mãi, việc này thực hiện hai chức năng là thông tin và thuyết phục: cung cấp cho khách hàng tương lai thông tin về sản phẩm và dịch vụ. Qua đó làm tăng hiểu biết và nhận thức của khách hàng. Ngoài ra nó còn gây ảnh hưởng, kích thích đến hành động mua hàng của khách hàng. Xúc tiến bán hàng: bao gồm tất cả các hoạt động marketing nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và tăng khối lượng bán. Trong khi quảng cáo có tác dụng cung cấp lý do mua hàng cho người tiêu dùng thì xúc tiến làm cho khách hàng tăng cường độ mua hàng. Xúc tiến bán hàng được sử dụng khi có sự cạnh tranh gay gắt của các nhà sản xuất kinh doanh. Khối lượng bán hàng có thể phụ thuộc vào mức độ quen thuộc của khách hàng đối với sản phẩm. Việc xúc tiến bán hàng ít khi được thực hiện riêng lẻ mà thường được kết hợp với những hình thức khác như: Quảng cao khuyến mãi, Quan hệ công chúng và triễn lãm hội chợ… 2.2.6 Các nhà cung ứng và khách hàng của công ty 2.2.6.1 Các nhà cung ứng
 • 35. Bài báo cáo tốt nghiệp 35 Là một công ty lớn mạnh, đòi hỏi nguồn cung cấp đầu vào phải luôn ổn định, uy tín và chất lượng tốt, từ đó mới có thể đảm bảo cho các thiết bị y tế khi cung cấp cho khách hàng có thể đạt được chất lượng tối ưu nhất, hiện đại nhất nhằm đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng. Công ty có một số nguyên tắc nhất định trong việc lựa chọn nhà cung cấp cho mình: - Đối với những mặc hàng mà công ty đã và đang kinh doanh sẵn có nhà cung cấp thì việc có cần phải có thêm nhà cung cấp mới hay không dựa trên nguyên tắc: “ nếu nhà cung cấp đó có làm cho chúng ta hài lòng thì tiếp tục nhập hàng của những đối tác đó. - Đối với mặc hàng mới được vào danh mục mặt hàng kinh doanh của công ty thì việc tìm kiếm nhà cung cấp mới cũng được dựa vào tiêu thức trên. Trong quá trình mua hàng, tìm kiếm nguồn hàng, công ty luôn cân nhắc, đánh giá nhà cung cấp về mặc: - Uy tín của doanh nghiệp cũng như nhãn hiệu hàng hóa của nhà cung ứng. - Những ưu đãi mà nhà cung ứng dành cho công ty cũng như thiện chí hợp tác lâu dài của họ. - Khả năng tài chính của nhà cung ứng Những nhà cung cấp trang thiết bị y tế cho công ty An Phúc hầu hết xuất phát từ các nước khác nhau, bao gồm:  Hãng sản xuất Esaote Europe B.V – Nước xuất xứ : Netherland  Hãng sản xuất Esaote S.P.A – Nước xuất xứ : Italy  Hãng sản xuất Richard Wolf – Nước xuất xứ : Germany  Hãng sản xuất QuanTum – Nước xuất xứ : USA  Hãng sản xuất Imaging Dynamic – Nước xuất xứ : Canada  Hãng sản xuất Fujifilm – Nước xuất xứ : Japan  Hãng sản xuất Osteoneter – Nước xuất xứ : USA
 • 36. Bài báo cáo tốt nghiệp 36  Hãng sản xuất Medical Index – Nước xuất xứ : Germany  Hãng sản xuất DongMun – Nước xuất xứ : Korea  Hãng sản xuất Vatech – Nước xuất xứ : Korea  Hãng sản xuất Bowa – Nước xuất xứ : Germany  Hãng sản xuất Air Liquide – Nước xuất xứ : France  Hãng sản xuất Mennen Medical – Nước xuất xứ : Isarel  Hãng sản xuất Spencer – Nước xuất xứ : USA  Hãng sản xuất Dameca – Nước xuất xứ : Denmark  Hãng sản xuất Planmed Oy – Nước xuất xứ : Finland  Hãng sản xuất Merivaara – Nước xuất xứ : Finland  Hãng sản xuất EMS – Nước xuất xứ : Germany 2.2.6.2 Khách hàng của công ty Nhờ vào sự uy tín trong kinh doanh, với chất lượng tốt, giá cả phù hợp đã góp phần giúp công ty ngày càng thu hút nhiều khách hàng tiềm năng lớn trên thị trường. Lượng khách hàng trong nước : Hầu hết khách hàng của công ty An Phúc là các bệnh viện lớn nhỏ trong và ngoài nước, Số lượng khách hàng khá lớn và quy mô phân bố khá rộng, bao gồm: + Bệnh viện Nhân Dân 115 + Bệnh Viện Bình Dân + Bệnh Viện Đại Học Y Dược + Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền + Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương + Bệnh Viện Ung Bướu
 • 37. Bài báo cáo tốt nghiệp 37 + Bệnh Viện Cấp Cứu Trưng Vương + Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương + Trung Tâm Y Tế Dự phòng Quận 7 + Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch + Bệnh Viện Y Dược Học Dân Tộc + Tổng Cục Hậu Cần – Bộ Công An + Cục Quân Y – Bộ Quốc Phòng + Bệnh Viện Chợ Rẫy + Bệnh Viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí + Bệnh Viện Đa Khoa Bình Phước 2.2.7 Đánh giá về tình hình bán hàng của công ty trong thời gian qua  Điểm mạnh: Đội ngũ lãnh đạo của công ty là những người có tinh thần trách nhiệm với công việc, có tinh thần lao động hăng say, có khả năng dự báo và sáng tạo trong kinh doanh. Công ty có những chính sách, chế độ chăm lo đến người dân một cách kịp thời. Công ty đã gây dựng và phát triển được mối quan hệ tốt với nhiều nhà cung cấp, tạo ra được các nhà cung cấp truyền thống chia sẻ những khó khăn trong kinh doanh. Đội ngũ nhân viên đặc biệt là nhân viên bán hàng rất lịch sự, có trình độ chuyên môn và kĩ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm trong bán hàng. Mặc hàng kinh doanh đa dạng và có chất lượng. Các hình thức bán hàng cũng rất đa dạng như bán hàng qua điện thoại, internet, bán hàng theo đơn đặt hàng.
 • 38. Bài báo cáo tốt nghiệp 38 Công ty cũng đã đưa ra được mục tiêu bán hảng trong từng thời kỳ kinh doanh. Tổ chức lực lượng bán hàng khá hợp lý về quy mô, cơ cấu. Có những hình thức bán phù hợp với từng đối tượng. Sau mỗi chu kỳ kinh doanh, công ty đều tiến hành tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động bán hàng. Công ty cũng đã áp dụng marketing trong bán hàng và thu được kết quả đáng kể. Công tác chỉ đạo quản trị bán hàng nói chung đã được tiến hành ở khắp các bộ phận, nghiệp vụ. Sau mỗi chu trình kinh doanh đều có sự tổ chức đánh giá hoạt động bán hàng để rút kinh nghiệm và triển khai kế hoạch mới, mỗi khi có sự thay đổi của thị trường, lãnh đạo công ty đều tiến hành họp đề xuất ý kiến nhằm ứng phó kịp thời với điều kiện kinh doanh.  Điểm yếu: Bộ máy tổ chức của công ty hoạt động chưa thật sự có hiệu quả. Sự gắn kết giữa các phòng ban, đơn vị chưa hiệu quả. Công tác kiểm tra, đôn đốc còn chưa tốt, một số lao động còn lơ là. Công ty chưa xây dựng cho mình bộ phận chuyên sâu trong việc lập kế hoạch và nghiên cứu thụ trường . Công ty cũng chưa có được chỗ nghỉ ngơi cho cán bộ nhân viên trong giờ nghỉ trưa. Công ty chưa có nhiều hoạt động xúc tiến bán hàng. Đặc biệt là chưa có một phòng marketing riêng biệt. Ngân sách mà công ty đầu tư cho quảng cáo và xúc tiến bán hàng còn thấp.
 • 39. Bài báo cáo tốt nghiệp 39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY 3.1 Định hướng phát triển Bất cứ một doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài, ngoài hoạt định chiến lược ngắn hạn để tồn tại được, họ cần phải có những hoạch định dài hạn, xây dựng định hướng và phương hướng phát triển cụ thể trong tương lai để doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Thấu hiểu được sự quan trọng của mục tiêu phát triển này thì ngoài việc kinh doanh hiện tại ban giám đốc cũng đã và xây dựng một kế hoạch dài hạn trong tương lai, góp phần xây dựng và nâng cao vị thế của công ty ngày một vững mạnh. 3.1.1 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới Thị trường kinh doanh khá phức tạp và cạnh tranh gây gắt.Trước tình hình đó công ty đã đưa ra cho mình những dự báo và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới nhằm tạo ra thế chủ động trong kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả hơn. Con người là vấn đề then chốt trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động. Trong lĩnh vực thương mại nhu cầu lao động sống cao và ngày càng được chuyên môn hóa cao nên con người cần phải được quan tâm đặc biệt. Nhiệm vụ đầu tiên của công ty là xây dựng được một lực lượng lao động trung thành và năng động, đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Thu hút, lôi cuốn, giữ và phát triển khách hàng của công ty sẽ là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Ý thức được vấn đề này công ty đã đặt ra mục tiêu phát triển mạnh hơn nữa các dịch vụ văn minh thuận tiện để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng. Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng hàng năm 20-25% về doanh số bán hàng và 40-45% lợi nhuận kinh doanh. Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống phân phối mở rộng. Thiết kế dòng vận động của hàng hóa một cách tối ưu nhất. Nghiên cứu và nắm rõ thế mạnh, điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh, các đối thủ sắp gia nhập thị trường, đề ra chiến lược cạnh tranh có hiệu quả. Tiến hành hợp tác kinh doanh để tăng sức mạnh của công ty trong việc thu hút vốn đầu tư, nhân lực và tăng sức mạnh bán hàng.
 • 40. Bài báo cáo tốt nghiệp 40 3.1.2 Định hướng về nguồn hàng Đảm bảo đúng về chất lượng và số lượng hàng hóa mà khách hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Cần phải chú trọng hơn về chất lượng hàng hóa trước khi xuất bán cho khách hàng. Vì đây là những thiết bị y tế phục vụ cho việc nâng cao sức khỏe của con người nên đòi cao về chất lượng cao. Vậy cần phải nhập các thiết bị y tế thật hiện đại, tiên tiến hơn để phục vụ cho con người. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc sửa chữa, bảo trì các thiết bị y tế. Khách hàng chỉ mua hàng khi các hàng hóa đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của họ. Đa số khách hàng đều mong muốn mua được hàng hóa có chất lương cao, giá cả phù hợp, phương thức mua bán, thanh toán thuận lợi. Điều này đòi hỏi công ty phải quan tâm đặc biệt đến việc niêm yết giá cả hàng hóa, bao gói trước khi xuất bán Công ty cần tìm kiếm thêm các nguồn hàng mới, đa dạng hóa sản phẩm, có chất lượng, có giá cả phù hợp, có khả năng bán tốt hơn, để thay thế những hàng hóa bán chậm hoặc không bán được. Tránh để diễn ra tình trạng khi khách hàng có nhu cầu thì không có hàng hóa để xuất bán. Nguồn hàng mới của công ty cũng cần dựa trên các tiêu chí về chất lượng, uy tín, tài chính và tinh thần hợp tác. Có như vậy công ty mới có thể có được nguồn hàng ổn định phục vụ quá trình kinh doanh. Thông báo kịp thời đến khách hàng về sản phẩm mới, thay đổi giá cả. 3.1.3 Định hướng về khách hàng Tập trung lực lượng bán hàng cá nhân vào những khách hàng có nhu cầu về việc mua sản phẩm của công ty là các thiết bị sử dụng trong y tế và cố gắng phấn đấu để đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể là công ty sẽ tổ chức lại lực lượng bán hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bán hàng đó nhằm nắm giữ thị phần đã đạt được, gia tăng thị phần tại các vùng thị trường đã thâm nhập và tìm cách thâm nhập vào các thị trường khác của vùng. Định hướng khách hàng giúp chúng ta tập trung đánh mạnh và khai thác triệt để các mặt hàng của họ hơn. Khi định hướng khách hàng, ta sẽ có tiêu chí để lựa chọn khách hàng theo khu vực địa lý như thâu tóm các khách hàng trong một khu vực nào đó, sẽ làm ta tiết kiệm được thời gian đi lại nếu như cùng một thời gian phải chạy đi làm việc với các khách hàng ở các khu vực xa nhau. Với lại chọn trong các khu vực
 • 41. Bài báo cáo tốt nghiệp 41 quận huyện lớn thì đa phần các khách hàng ở đây đều là các phòng khám , bệnh viện lớn, lượng hàng hóa sẽ nhiều hơn. 3.1.4 Về vấn đề đầu tư Công ty sẽ chú trọng hơn về vấn đề nâng cấp các trang thiết bị phục vụ cho văn phòng, kho bãi, phương tiện vận chuyển hàng. Với tiến trình phát triển kinh tế của một nước, nội lực là nhân tố quyết định sự thành công, nhưng nếu khai thác tốt thì sẽ thúc đẩy được các trang thiết bị ấy một cách nhanh chóng. 3.1.5 Về vấn đề giao nhận Công ty sẽ phát huy thế mạnh của mình về dịch vụ giao nhận trọn gói, giao nhận lẻ và cố gắng rút kết thành những dịch vụ đơn giản hơn tiết kiệm thời gian, chi phí cho công ty và khách hàng, không để khách hàng phải chờ đợi và phàn nàn. Đồng thời tìm những nhân viên mới năng động phù hợp với công việc và khả năng của mình. 3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng 3.2.1 Công tác chỉ đạo quản trị bán hàng Ban lãnh đạo công ty cần phải chỉ đạo quản trị bán hàng thường xuyên, trực tiếp với từng bộ phận. Cần nghiêm khắc hơn trong việc phổ biến cũng như thực hiện nội quy, quy chế làm việc để nhân viên ý thức được và thực hiện tốt hơn. Các kế hoạch, chính sách bán hàng cần được thảo luận và phổ biến đến toàn thể nhân viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng, quy trình kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời các sai sót để điều chỉnh. Mỗi khi có sự thay đổi về tình hình giá cả thị trường, tình hình kinh doanh thì Ban lãnh đạo công ty phải kịp thời phân tích xử lý thông tin để điều chỉnh giá bán, phương thức bán cho phù hợp. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty. Người lãnh đạo cần biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân viên cấp dưới, tránh áp đặt, bảo thủ trong quá trình chỉ đạo quản trị bán hàng cũng như hoạt động quản trị kinh doanh của công ty. Nâng cao năng lực, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ kinh doanh về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh.
 • 42. Bài báo cáo tốt nghiệp 42 Thường xuyên cho nhân viên tham gia học tập, thực hành bán hàng, chào hàng ở những môi trường năng động mang tính cạnh tranh như các hội chợ việc làm để họ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau và học tập được nhiều kinh nghiệm. Công ty cần đào tạo để đội ngũ bán hàng của công ty thực sự có trình độ, hiểu biết sâu về đặc tính, công dụng hàng hóa để có thể hướng dẫn tiêu dùng và chào hàng có hiệu quả. Thực tế việc tuyển chọn nhân viên bán hàng của công ty vẫn còn hời hợt. chưa qua thi tuyển và đào tạo kĩ lưỡng. Họ chưa nắm bắt được các thông tin về sản phẩm nên chưa nắm được đặc điểm nổi trội của chúng. Do vậy hoạt động của họ còn mang tính thụ động. Họ cũng chưa có khả năng thuyết phục hay giải đáp những thắc mắc của khách hàng một cách kịp thời, thỏa đáng, chưa có kĩ năng phân tích tâm lý khách hàng. Đối với hoạt động bán hàng diễn ra bên ngoài hay bên trong thì công ty cần huấn luyện thêm cho nhân viên bán hàng thực hiện tốt công tác chào hàng nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và bán hàng một cách chuyên nghiệp. 3.2.2 Xây dựng chính sách khuyến khích động viên cho lực lượng bán hàng. Đây là hình thức động viên không mang tính tài chính, bởi vì hiện nay chính sách tiền lương của công ty rất phù hợp, thế nhưng chính sách khuyến khích, động viên lại chưa được chú ý như thế sẽ dễ dàng làm “bào mòn” các nỗ lực của nhân viên bán hàng. Chính sách khuyến khích, động viên này nhằm tác động vào tâm lý của nhân viên bán hàng, để kích thích nỗ lực của nhân viên như: - Công nhận thành tích: trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện - Thi đua: để tạo được động lực thúc đẩy thì mọi người phải có cơ hội chiến thắng. Để công bằng, phải sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng bán hàng như: % tăng lên của số lượng bán ra, số lần chào hàng, số khách hàng mới phát triển được, cơ hội thăng tiến. - Cơ hội thăng tiến : nhân viên ai cũng muốn có cơ hội thăng tiến, vì vậy ban giám đốc của công ty nên giải thích rõ về cơ hội, điều kiện thăng tiến cho nhân viên bán hàng biết dựa trên các kết quả bán hàng, doanh số và các chỉ tiêu của công ty đề ra.
 • 43. Bài báo cáo tốt nghiệp 43 Chế độ khuyến khích vật chất đối với lực lượng bán hàng cần quan tâm đặc biệt. Có như vậy mới tạo ra được động lực làm việc để họ cống hiến công sức cho công ty một cách tự nguyện và có tinh thần trách nhiệm. Công ty cần phải cải thiện môi trường làm việc cho đội ngũ nhân lực của mình, giảm bớt áp lực trong công việc. Phải quan tâm nhiều đến lợi ích tinh thần cho nhân viên, tạo cảm giác thoải mái trong quá trình làm việc để họ phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo như: tổ chức các chuyến du lịch, tham quan vào các dịp lễ, cuối tuần. Đồng thời kết hợp với việc nâng cao kiến thức cho họ bằng cách cho nhân viên bán hàng tham quan những cơ sở kinh doanh có uy tín, quy mô lớn trong cùng lĩnh vực. Nên để cho nhân viên có cơ hội bảo vệ bản thân và đóng góp ý kiến với ban lãnh đạo. Họ là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng một cách thường xuyên nhất nên nắm rõ được nhiều đặc điểm tiêu dùng của khách hàng hơn, là người tiếp thu ý kiến khách hàng, nên họ có thể tham mưu cho lãnh đạo trong việc đưa ra các kế sách bán hàng mới. 3.2.3 Tăng cường công tác chào hàng Tăng cường hoạt động chào hàng vừa giới thiệu được hàng hóa vừa tạo được mối quan hệ mật thiết và gợi mở nhu cầu của khách hàng. Việc gây thiện cảm với khách hàng ở mọi lúc mọi nơi sẽ tạo cơ hội tốt cho các thương vụ hiện tại và cả tương lai. Song song với công tác chào hàng, công ty cùng cần lưu ý, quan tâm nhắm đến nhóm khách hàng truyền thống. Nhờ mối quan hệ gắn bó này mà công ty luôn duy trì được lượng hàng cố định cần thiết. Công tác chào hàng được thực hiện với việc phân công cho một nhóm nhân viên thực hiện thì hiệu quả sẽ cao hơn, chẳng hạn một nhóm ba người sẽ lên kế hoạch nhắm vào một nhóm các khách hàng mới, thành viên trong nhóm sẽ thay phiên nhau chào mời, dĩ nhiên công việc chào hàng lúc ban đầu thường gặp nhiều khó khăn và trở ngại, nếu như một người thì sẽ dễ dàng nản và bỏ cuộc hơn, nhóm ba người sẽ thay phiên đánh vòng tròn, chí ít hiệu quả của nó cũng góp phần làm cho khách hàng phải chú ý và gợi nhớ đến tên và thương hiệu của chúng ta, dần dần có thể xin được cơ hội tiếp xúc và báo giá. Công ty nên áp dụng bằng phương pháp này thì sẽ hiệu quả hơn trong việc chinh phục khách hàng, cũng một phần do các khách hàng rất ngại khi phải thay đổi nhà
 • 44. Bài báo cáo tốt nghiệp 44 cung ứng, do việc phức tạp trong chuyển tải nội dung và công việc sang một nơi mới dể bị sai sót trong quá trình làm việc hơn. Tất cả các bước trong quá trình chào hàng, tiếp cận với khách hàng phải tạo ra sự tin tưởng thực sự từ phía khách hàng thì mới có thể kí được hợp đồng, bán được hàng: - Thăm dò để khám phá tâm lý khách hàng: cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng gợi mở để khách hàng thể hiện tâm lý, nhu cầu… - Nhân viên bán hàng cần biết trình bày lợi ích nổi trội của sản phẩm. Phải nhấn mạnh vào ưu thế, lợi ích mà khách hàng nhận được khi sử dụng hàng hóa của công ty ta. - Cố gắng giải đáp những khúc mắc hay phàn nàn của khách hàng một cách khôn khéo, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng đối với công ty để phản ánh kịp thời với lãnh đạo. - Cần tạo ra mối quan hệ tốt với khách hàng, thực hiện tốt dịch vụ khách hàng nhằm tăng khả năng thu hút, gữi và phát triển khách hàng của công ty. 3.2.4 Xây dựng cơ chế giá phù hợp Xác định giá đúng sẽ đảm bảo khả năng tiêu thụ và thu lợi hay tránh được ứ động, hạn chế thua lỗ giá cả cũng được sử dụng như một vũ khí trong cạnh tranh. Giá cả sản phẩm: phù hợp với chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại. Thường xuyên cập nhật và thông báo cho khách hàng biết khi có sự thay đổi về giá cả hàng hóa. Để tránh tình trạng khách hàng bỏ công ty mình qua công ty khác mua hàng vì giá cả của công ty không phù hợp. Môi trường cạnh tranh luôn biến động. Do đó, một công ty không thể giữ mãi một mức giá, sẽ đến lúc phải sử dụng giá làm công cụ cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, điều chỉnh cũng như thay đổi giá như thế nào cũng là một nghệ thuật. Bởi khách hàng luôn nhạy cảm và đưa ra những phán đoán về sản phẩm mỗi lần có sự biến động giá.  Định giá theo nguyên tắc địa lý : Một khi doanh nghiệp bán sản phẩm tại những vùng địa lý khác nhau, thì chi phí vẫn chuyển cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, như vậy không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ tăng mức giá để bù đắp chi phí.