Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Chuyên đề thực tập           1    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                LỜI MỞ ĐẦU   Tr...
Chuyên đề thực tập          2    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chưa c...
Chuyên đề thực tập            3    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                 CHƯƠNG 1   ...
Chuyên đề thực tập          4    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân     Một số chỉ tiêu tài chính của công ty qu...
Chuyên đề thực tập             5  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân    - Tổ chức sản xuất kinh doanh vật liệu xâ...
Chuyên đề thực tập             6    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân       - Các Đội thi công xây lắp, thi...
Chuyên đề thực tập           7    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   1.2.2. Mối quan hệ giữa các phân xưởng phò...
Chuyên đề thực tập            8    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dânđộng hành chính và sản xuất kinh doanh, kế toá...
Chuyên đề thực tập            9   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra c...
Chuyên đề thực tập          10   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân1.4. Tình hình tổ chức công tác kế toán của doanh ...
Chuyên đề thực tập            11    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân     - Hướng dẫn công tác hạch toán kế toá...
Chuyên đề thực tập            12    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân     Nhân viên 1: Thực hiện việc kế toán...
Chuyên đề thực tập           13   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân    - Theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ: Mở s...
Chuyên đề thực tập           14   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   - Xác định giá vốn hàng bán có liên quan đế...
Chuyên đề thực tập            15  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   - Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện cá...
Chuyên đề thực tập          16    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân    - Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát ...
Chuyên đề thực tập           17    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân    Trong năm tài chính, chứng từ được bảo ...
Chuyên đề thực tập           18    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   Theo Quyết định này, Công ty đã xoá bỏ các...
Chuyên đề thực tập           19    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   6321: Giá vốn hàng bán Khu công nghiệp Nam...
Chuyên đề thực tập           20    Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânSơ đồ 1.3: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG...
Chuyên đề thực tập            21     Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân     + Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ...
Chuyên đề thực tập            22  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân* Tại Công ty hiện đang sử dụng các loại sổ sách...
Chuyên đề thực tập           23    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   - Báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi Ngân ...
Chuyên đề thực tập           24   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dânquản lý, công tác kế toán ở Công ty Cổ phần Kinh ...
Chuyên đề thực tập       25  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân           Biểu 1.1: CHỨNG TỪ GHI SỔSinh viên: N...
Chuyên đề thực tập       26  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh           Mẫu số: S02...
Chuyên đề thực tập       27   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân            CHỨNG TỪ GHI SỔ         ...
Chuyên đề thực tập          28    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                 Số hiệu TK  ...
Chuyên đề thực tập           29    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân  A      B         1       ...
Chuyên đề thực tập          30   Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânKế toán vào Sổ Cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán...
Chuyên đề thực tập           31     Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân             Tài khoản Giá vốn hàn...
Chuyên đề thực tập           32     Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân  doanh của Công ty là cơ sở hạ tầng các Khu...
Chuyên đề thực tập       33  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                  Ngày 25 tháng 09 năm 200...
Chuyên đề thực tập         34   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân       Biểu 1.5: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ  ...
Chuyên đề thực tập           35    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   A        B      1       ...
Chuyên đề thực tập           36   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- Sổ này có 08 trang, đánh số từ trang 01 đến tra...
Chuyên đề thực tập       37   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                       Ngày  th...
Chuyên đề thực tập        38   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân           Biểu 1.6: Sæ chi tiÕt TK 641Sinh vi...
Chuyên đề thực tập       39  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân  C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh          Mẫu số: S38-...
Chuyên đề thực tập        40   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân            Sæ chi tiÕt TK 641        ...
Chuyên đề thực tập         41    Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânNT Chứng từ                 Số phát...
Chuyên đề thực tập       42  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân       Tồn cuối kỳ           120.000.000Sin...
Chuyên đề thực tập       43  Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânSinh viên: Nguyễn Hồng Giang          Lớp: Kế toán...
Chuyên đề thực tập       44    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                         Ngày ...
Chuyên đề thực tập           45   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   Cuối kỳ, căn cứ vào các chứng từ là các phi...
Chuyên đề thực tập       46  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân  C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh          Mẫu số: S02c...
Chuyên đề thực tập         47   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                Sæ c¸i         ...
Chuyên đề thực tập          48    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   Chứng từ                 ...
Chuyên đề thực tập       49  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân        Số dư cuối kỳSinh viên: Nguyễn Hồng Giang ...
Chuyên đề thực tập            50  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                         ...
Chuyên đề thực tập          51    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân    2.1.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệ...
Chuyên đề thực tập       52  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân           Biểu 1.9: CHỨNG TỪ GHI SỔSinh viên: N...
Chuyên đề thực tập       53  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân  C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh          Mẫu số: S02...
Chuyên đề thực tập        54   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân            CHỨNG TỪ GHI SỔ         ...
Chuyên đề thực tập          55     Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                  Số hiệu TK ...
Chuyên đề thực tập          56    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   A       B       1       ...
Chuyên đề thực tập           57   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- Sổ này có 08 trang, đánh số từ trang 01 đến tra...
Chuyên đề thực tập       58   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                       Ngày 30 thá...
Chuyên đề thực tập        59   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân           Biểu 1.11: SỔ CHI TIẾT TK 6421Sinh...
Chuyên đề thực tập       60  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty cæ phÇn kinh doanh          Mẫu số: S38-...
Chuyên đề thực tập         61   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân            Sæ chi tiÕt TK 6421      ...
Chuyên đề thực tập           62   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân NT   Chứng từ                ...
Chuyên đề thực tập       63  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân      Tồn cuối kỳ     674.359.477Sinh viên: Nguyễ...
Chuyên đề thực tập            64    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- Sổ này có ...trang, đánh số từ trang 01 đến ...
Chuyên đề thực tập       65    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                        Ngày 3...
Chuyên đề thực tập           66   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   Cuối kỳ, căn cứ vào các chứng từ là các phi...
Chuyên đề thực tập       67  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty cæ phÇn kinh doanh          Mẫu số: S02a...
Chuyên đề thực tập       68   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân            CHỨNG TỪ GHI SỔ         ...
Chuyên đề thực tập        69    Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                Số hiệu TK     Tríc...
Chuyên đề thực tập       70  Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânCộng                     674.359.477  S...
Chuyên đề thực tập       71  Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânKèm theo: 01 chứng từ gốcSinh viên: Nguyễn Hồng Giang    ...
Chuyên đề thực tập       72  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân                    Ngày 30 tháng 9 năm ...
Chuyên đề thực tập         73   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   Số liệu ở Chứng từ ghi sổ 83 để ghi vào sổ cái ...
Chuyên đề thực tập                 74   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân      C«ng ty cæ phÇn kinh doan...
Chuyên đề thực tập           75   Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân   * Khái niệm:   Doanh thu bán hàng là tổng...
Chuyên đề thực tập                   76                        Trường ĐH Kinh Tế...
Chuyên đề thực tập                      77                           Trườn...
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần

80,839 views

Published on

đề tài: "Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội".
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 phần:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội
Chương 2: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội .
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội . Tham khảo luận văn tốt nghiệp tại http://luanvan.forumvi.com

Published in: Education
 • “Luận văn hà nội”- nhận làm bài tập lớn,báo cáo, luận văn, và xin dấu xác nhận thực tập các chuyên ngành Kế toán, quản trị kinh doanh quản trị nhân sự quản trị xuất khẩu khẩu marketing du lịch PR, viết kế hoạch kinh doanh… .Liên hệ : Ms Thu Cúc Phone : 0983.870.747 hoặc 0962.138.455 Gmail: xacnhanthuctaphanoi@gmail.com https://www.facebook.com/xindauthuctap https://www.facebook.com/lambaocaoquantri/ https://www.facebook.com/lambaocaoketoan lambaocaototnghiep.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • bài này hay nè: https://www.slideshare.net/trongthuy1/ke-toan-doanh-thu-chi-phi-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-tnhh-viet-nam
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Nhận làm slide luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ. Các bạn có nhu cầu liên hệ Miss Tươi 0984990180 email hotrolamslide@gmail để được tư vấn hỗ trợ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hiện tại nhóm mình hỗ trợ ___+ Tư Vấn Đề Tài Miễn Phí phù hợp với Sinh viên ______+ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ______+ Số liệu - Dấu Xác nhận Công ty ______+ Bài mẫu cho SV tham khảo làm bài ______+ Viết báo cáo trọn gói công ty + Bài Mới Không Coppy từ nguồn khác. ______+ Bảo mật thông tin – Uy tín làm việc ______Sđt/ Zalo: 0909 23 26 20___Email: hotrosinhvienthuctap@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần

 1. 1. Chuyên đề thực tập 1 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phảitiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùngphải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanhvà tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơnchi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanhnghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của mộtvấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu là điềukiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc mua sắm các yếu tố đầu vào, tiếnhành sản xuất hoặc thu mua tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêuthụ để thu tiền về tạo nên doanh thu của mình. Đây là bộ phận quan trọng quyếtđịnh sự tồn tại của doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tạiCông ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội, được sự giúp đỡcủa Ban giám đốc, các cán bộ Ban Tài chính - Kế toán, cùng sự hướng dẫn tậntình của thầy giáo PGS.TS - Nguyễn Ngọc Quang, em xin đi sâu vào nghiên cứuđề tài: "Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công tycổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội". Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 phần:Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà NộiChương 2: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội .Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội .Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 2. 2. Chuyên đề thực tập 2 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Do vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn chuyên đề của mình. Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2008 Sinh viên: Nguyễn Hồng GiangSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 3. 3. Chuyên đề thực tập 3 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Thực hiện Nghị định 388/CP của Chính phủ về việc sắp xếp lại các doanhnghiệp Nhà nước, Công ty kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì được thành lậptheo Quyết định số 1389/QĐ-UB ngày 03/4/1993 của UBND Tp. Hà Nội trên cơsở sáp nhập 03 xí nghiệp: - Xí nghiệp Xây dựng Thanh Trì. - Xí nghiệp gạch Thanh Trì. - Xí nghiệp Kinh doanh Phát triển nhà Thanh Trì. Trụ sở chính của Công ty đặt tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Công ty Kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì được UBND Tp. Hà Nội vàTrọng tài kinh tế cấp giấy phép kinh doanh số 108004 ngày 26/4/1993. Khi mới thành lập, Công ty chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyệnThanh Trì và hướng dẫn chuyên môn của Sở Xây dựng Hà Nội. Tháng 02 năm2000, Công ty chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà HàNội. Tháng 11 năm 2005 Công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội chuyển thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 4. 4. Chuyên đề thực tập 4 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Một số chỉ tiêu tài chính của công ty qua cac năm 2006 – 2007 Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 So sánh Doanh thu tiêu thụ 115.343.493.670 130.589.333.121 113,21% Vốn chủ sở hữu 24.345.923.764 27.612.159.125 113,41% Số cán bộ nhân viên 300 350 Thu nhập bình quân 2.500.000 3.000.000 120% Lợi nhuận sau thuế 8.704.396.786 10.963.658.147 125,95% Qua những chỉ tiêu trên ta thấy được kết quả mà Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội đạt được qua các năm thể hiện mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Quy mô hoạt động của Công ty năm 2007 đã được mở rộng hơn cả về chiều sâu và chiều rộng so với năm 2006 thể hiện: Số lượng cán bộ nhân viên tăng lên từ 300 người lên 350 người đồng thời thu nhập bình quân cũng tăng lên từ 2.500.000đ lên 3.000.000đ/người tương ứng với tăng 120%. Bên cạnh đó mô hình quản lý của Công ty năm 2007 so với năm 2006 cũng có hiệu quả hơn thể hiện tốc độ tăng trưởng của Doanh thu tiêu thụ so với tốc độ tăng trưởng của Lợi nhuận sau thuế tăng chậm hơn (113,21% < 125,95%), điều này có nghĩa là Công ty đã biết tiết kiệm các chi phí trong kinh doanh một cách hợp lý. Hay nói cách khác hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2007 cao hơn so với năm 2006. Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội là đơn vịkinh tế tự chủ, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tạiNgân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo quiđịnh của pháp luật. Công ty được giao nhiệm vụ ban đầu là: - Kinh doanh nhà, mua nhà cũ cải tạo lại để bán hoặc cho thuê. - Nhận thầu các công trình kỹ thuật đô thị, các công trình phục vụ nôngnghiệp.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 5. 5. Chuyên đề thực tập 5 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Tổ chức sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ xây dựng, sửachữa nhà cửa và trang trí nội ngoại thất. - Tổ chức dịch vụ tư vấn nhà đất. Thông tin môi giới nhà đất. - Nhận thầu thi công san lấp mặt bằng các công trình thủy lợi nội1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 1.2.1. Tổ chức quản lý của Công ty Công ty chịu sự quản lý của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà HàNội. Công ty được điều hành được điều hành bởi một giám đốc và hai phógiám đốc. Một phó giám đốc phụ trách tổ chức hành chính, một phó giám đốcphụ trách kỹ thuật. Giám đốc lãnh đạo chung toàn Công ty, trực tiếp chỉ đạo mọihoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Nhà nước,đồng thời đại diện cho quyền lợi của cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Công ty có 30 đầu mối trực thuộc. - 3 phòng nghiệp vụ: kế hoạch - kỹ thuật, tổ chức hành chính, tài vụ. - 3 Ban quản lý dự án: dự án Đại Kim - Định Công, dự án Trung tâm dịchvụ thương mại Thanh Trì và dự án các khu đô thị mới. - 13 đội xây dựng. - 4 đội sản xuất gạch. - 1 đội xe thi công cơ giới. - 2 trung tâm môi giới nhà đất. - 1 đội gia công cơ khí và mộc. - 1 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. - Các Ban quản lý dự án tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theođúng những quy định của Nhà nước về đầu tư và xây dựng, chịu sự lãnh đạo, chỉđạo của Ban giám đốc Công ty.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 6. 6. Chuyên đề thực tập 6 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Các Đội thi công xây lắp, thi công cơ giới, sản xuất vật liệu… được tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những lĩnh vực được Công ty giao, được hạch toán theo phương thức hạch toán báo sổ. Với mô hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất như trên Công ty có điều kiện quản lý chặt chẽ và năng động mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất. Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức củaCông ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội HĐQT GIÁM ĐỐC PGĐ Phụ trách kỹ PGĐ Phụ trách dự PGĐ nội chính thuật án (OMR) Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng kế tài chính hành chính Tổ chức lao quản lý dự hoạch tổng kế toán quản trị động án hợp XN XN BanXN XN XN XN XN đầu tư đầu tư Ban QL và Đội thixây xây xây xây xây và tư và tư quản khai cônglắp lắp lắp lắp lắp vấn vấn lý dự thác cơ giới 1 2 3 4 5 nhà nhà án toà đất 1 đất 2 nhà Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 7. 7. Chuyên đề thực tập 7 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 1.2.2. Mối quan hệ giữa các phân xưởng phòng ban với nhau 1. Giám đốc Lãnh đạo công ty, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanhcủa công ty, phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinhdoanh của Công ty. Chịu trách nhiệm chính trước pháp luật, Tổng Công ty,UBND thành phố về nhiều mặt. 2. PGĐ phụ trách kỹ thuật Được phân công giúp việc cho giám đốc về công tác lập kế hoạch, triểnkhai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra quản lý xâylắp, quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thi công công trình. Quản lý thực hiện công tác an toàn lao động và phòng chống thiên tai, chỉđạo các phòng ban, ban chức năng xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn, dài hạn chotoàn công ty. 3. PGĐ phụ trách hoạt động nội chính: Tham mưu hỗ trợ giám đốc công ty trong việc quản lý về các hoạt độngnội chính. Chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty và liên đới chịu trách nhiệmtrước nhà nước, UBND thành phố, Tổng công ty về các mặt mình phụ trách. 4. PGĐ phụ trách quản lý dự án (OMR): Tham mưu hỗ trợ giám đốc Công ty trong các hoạt động kinh doanh, pháttriển dự án đầu tư kinh doanh nhà và đô thị, chịu trách nhiệm trước GĐ công tyvà liên đới chịu trách nhiệm trước nhà nước, UBND thành phố. Quản lý theo dõimọi diễn biến của các dự án trong công ty đã, đang và sắp thực hiện theo kếhoạch của Công ty và Tổng Công ty. 5. Phòng hành chính quản trị: Giúp giám đốc Công ty theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động chung, hoạtđộng hành chính kinh tế, xã hội của toàn công ty và các đơn vị trực thuộc theođúng pháp luật và thủ tục hành chính nhà nước, theo dõi tổng hợp tình hình hoạtSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 8. 8. Chuyên đề thực tập 8 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dânđộng hành chính và sản xuất kinh doanh, kế toán các đơn vị, phòng ban trựcthuộc công ty. 6. Phòng kế hoạch tổng hợp: Tham giúp việc cho lãnh đạo công ty: - Công tác lập, triển khai, kiểm tra kế hoạch. - Kiểm tra, quản lý xây lắp, quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thicông. - An toàn lao động, phòng chống thiên tai. - Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn và dài hạn cho công ty. 7. Phòng quản lý dự án: Phòng quản lý dự án thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà vàĐô thị Hà Nội có chức năng tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong các hoạtđộng kinh doanh phát triển dự án. Tham mưu cho Giám đốc công ty trong việcchỉ đạo các ban quản lý dự án chuẩn bị điều kiện soạn thảo hợp đồng, việc lựachọn đơn vị tư vấn, soạn thảo quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế giữa các bênliên quan. 8. Phòng kế toán tài chính Tham mưu cho ban lãnh đạo, hạch toán phân tích hoạt động kinh tế, phảnánh đầy đủ các thông tin một cách chính xác nhất, kịp thời nhất tình hình hoạtđộng sản xuất kinh doanh để giúp cho ban lãnh đạo tổ chức hoạt động sản xuấtkinh doanh. 9. Phòng tổ chức lao động Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý nhà nước về các mặt: - Công tác tổ chức cán bộ. - Công tác quản lý lao động tiền lương. - Quản lý thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 9. 9. Chuyên đề thực tập 9 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các đơn thư tố cáo, khiếu nại,công tác quân sự, bảo vệ an ninh nội bộ, trưởng phòng chịu trách nhiệm trướcgiám đốc Công ty những công việc được giao. 10. Các xí nghiệp xây lắp, đội thi công cơ giới, ban quản lý dự án, banquản lý và khai thác toà nhà: Quản lý việc thi công các công trình, trực tiếp kiểm tra báo cáo tiến độ thicông của các công trình đang thực hiện, có nhiệm vụ thông báo tình hình thựchiện kế hoạch với các phòng ban trên Công ty thực hiện các thông báo, quyếtđịnh của Giám đốc công ty.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinhdoanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội : - Lĩnh vực hoạt động: + Xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng công nghiệp. + Xây dựng, lắp đặt các công trình kỹ thuật đô thị. + Tổ chức kinh doanh vật liệu xây dựng. + Thi công các công trình về cấp thoát nước, chiếu sáng. + Thiết kế và thi công nội ngoại thất. + Tổ chức dịch vụ tư vấn nhà đất thông tin môi giới nhà đất, nhận thầu thicông san lấp mặt bằng, công trình thuỷ lợi nội đồng và giao thông nông thôn. + Nhận thầu xây dựng các công trình công nghiệp, đường dây, trạm biếnáp kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ. + Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch vui chơi giải trí. + Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng và lắp đặt cáccông trình dân dụng, giao thông đô thị. + Xây dựng và lắp đặt trạm cung ứng nước sạch, kinh doanh thương mạihàng hoá và dịch vụ. + Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mởrộng và phát triển sản xuất kinh doanh.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 10. 10. Chuyên đề thực tập 10 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân1.4. Tình hình tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp 1. Bộ máy kế toán của công ty được sắp xếp tương đối gọn nhẹ gồm 01trưởng phòng, 01 phó phòng và 05 CBCNV.Trong đó có 2 thạc sĩ kinh tế, 04người tốt nghiệp đại học và một người tốt nghiệp cao đẳng. Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy Kế toán TRƯỞNG PHÒNG PHÓ PHÒNG Tổng hợp BCTC NV 2: NV 3: NV 1: Kế toán Kế toán NV 4: Kế toán quỹ doanh thu, ngân hàng, Kế toán các TM, KT KT thuế, TSCĐ, BH, dự án, lập NV 5: công nợ, KT KT vật tư, kiểm kê, KT và theo dõi Thủ quỹ, 1  2 DA, KT kinh phí 1  2 DA, thực hiện văn thư theo dõi 2 CT, theo dõi theo dõi 2 các báo cáo  3 đơn vị 2  3 đơn  3 đơn vị quản trị trực thuộc vị trực trực thuộc thuộc Trưởng phòng: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Côngty và Nhà nước về việc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ của PhòngTCKT đã được nêu trên. - Điều hành, tổ chức các hoạt động trong phạm vi Công ty về công tác tàichính kế toán. - Xây dựng KH tài chính của Công ty, kết hợp với các phòng, Ban Côngty xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, KH SXKD. Phân tích hoạt độngSXKD, giúp cho lãnh đạo Công ty tổ chức tốt hơn hoạt động SXKD.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 11. 11. Chuyên đề thực tập 11 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Hướng dẫn công tác hạch toán kế toán thống kê trong toàn phạm viCông ty. Chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nước như Luậtthuế, Luật kế toán, chế độ báo cáo tài chính và quy chế quản lý tài chính củaCông ty. - Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tài chính của các Ban quản lý trực thuộcCông ty. - Nghiên cứu, áp dụng và phổ biến các văn bản chế độ mới về công tác tàichính kế toán, áp dụng tin học trong công tác kế toán. Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, chỉ đạo công tác tài chính kếtoán khi Trưởng phòng vắng mặt, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về cácnhiệm vụ được Trưởng phòng phân công. - Chỉ đạo, theo dõi công tác kế toán các dự án đầu tư theo đúng quy địnhcủa Nhà nước. - Theo dõi chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, xác định đúng đốitượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. - Xác định chính xác giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ. - Lựa chọn phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành sảnphẩm thích hợp. - Xây dựng trình tự hạch toán chi phí và tính giá thành hợp lý. - Hạch toán xác định kết quả và phân phối lợi nhuận. - Lập, kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khối văn phòng, các đơn vịphụ thuộc Công ty. - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn Công ty theo quy định của Bộ Tàichính. - Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các công việc được giao. - Theo dõi công tác tài chính kế toán của 2 đến 3 đơn vị trực thuộc Côngty (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình thực hiện công tác tàichính kế toán của đơn vị được phân công phụ trách).Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 12. 12. Chuyên đề thực tập 12 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Nhân viên 1: Thực hiện việc kế toán quỹ tiền mặt, quản lý chi phí, theodõi các khoản công nợ, (bao gồm: thanh toán với khách mua hàng, nhà cung cấp,người tạm ứng, khoản phải thu phải trả khác, công nợ nội bộ Công ty, v.v…).Các khoản công nợ hàng tháng có đối chiếu và xác nhận công nợ. - Kiểm tra tính hợp lệ hợp lý của các chứng từ trước khi lập phiếu thu, chikhi đã được Giám đốc duyệt. - Mở sổ sách theo dõi tình hình thu chi quỹ, công nợ theo từng kháchhàng. Chứng từ hạch toán đúng tài khoản đối ứng, lưu chứng từ theo đúng sốphát sinh tài khoản. - Kiểm kê quỹ, lập báo công nợ định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu củaPhụ trách Phòng. - Kế toán từ 02 đến 03 dự án đầu tư: Theo dõi tình hình thu chi vốn đầu tưphát sinh của dự án theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện báo sổ đúngthời hạn và nội dung quy định. - Theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán của cácđơn vị được phân công (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình thựchiện công tác Tài chính kế toán của đơn vị, Ban QLDA được phân công phụtrách). - Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhân viên 2: Kế toán ngân hàng, theo dõi tài sản cố định, công cụ dụngcụ, bảo hiểm XH, hướng dẫn và tổng hợp kiểm kê tài sản và công nợ; thực hiệncông tác kế toán từ 02 đến 03 dự án đầu tư. Theo dõi công tác tài chính kế toáncủa 02 đến 03 đơn vị trực thuộc Công ty. - Kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ trước khi lập chứng từ thu, chitiền gửi, tiền vay ngân hàng khi đã được Giám đốc duyệt. - Mở sổ sách theo dõi tình hình thu chi tiền gửi, tiền vay ngân hàng.Chứng từ hạch toán đúng tài khoản đối ứng, lưu chứng từ theo đúng số phát sinhtài khoản.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 13. 13. Chuyên đề thực tập 13 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ: Mở sổ sách theo dõi TSCĐ vàDCDC theo đúng quy định của Nhà nước. Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng vàsự thay đổi của từng TSCĐ trong Công ty. - Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ cho các bộ phận sử dụng. Tham gia lậpkế hoạch và theo dõi tình hình sửa chữa TSCĐ. - Kiểm tra giá trị CCDC nhập, xuất, tồn kho. Phản ánh chính xác kịp thờitình hình biến động của từng loại CCDC. Phát hiện kịp thời vật liệu tồn đọng,kém phẩm chất để có biện pháp xử lý nhằm hạn chế ở mức thiệt hại thấp nhất. - Phân bổ giá trị CCDC sử dụng vào chi phí SXKD. - Tổ chức hướng dẫn các nhân viên hạch toán tiền lương ở các bộ phậntheo chế độ ghi chép về lao động và tiền lương. Tính và phân bổ các khoản tríchtheo lương. - Theo dõi tình hình trích nộp bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, kinh phí côngđoàn. - Kế toán dự án đầu tư: Theo dõi tình hình thu chi vốn đầu tư phát sinhcủa dự án theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện báo sổ đúng thời hạn vànội dung quy định. - Theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán của cácđơn vị được phân công. (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình thựchiện công tác Tài chính kế toán của đơn vị mình phụ trách). - Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhân viên 3: Kế toán doanh thu, kế toán thuế, kế toán vật liệu, kinh phícấp trên, theo dõi công tác tài chính kế toán của 2 đến 3 đơn vị trực thuộc côngty. - Phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời tình hình nhập, xuất, tồn kho và tiêuthụ hàng hoá.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 14. 14. Chuyên đề thực tập 14 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Xác định giá vốn hàng bán có liên quan đến doanh thu thực hiện, chi phíbán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các loại thuế (Thuế GTGT, thu nhậpdoanh nghiệp…). - Lập hoá đơn bán hàng theo đúng tình hình phát sinh doanh thu, chứng từlàm căn cứ lập hoá đơn phải được kiểm tra và lưu bản chính theo đúng thứ tựthời gian phát sinh. Khi ghi nhận doanh thu phải đảm bảo các điều kiện, nguyêntắc hạch toán doanh thu (khi người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán,khi sản phẩm hoàn thành, hàng hoá được tiêu thụ, bên A chấp nhận khối lượngthực hiện và đề nghị xác định doanh thu…). - Kiểm tra giá trị vật liệu nhập, xuất, tồn kho. Phản ánh chính xác kịp thờitình hình biến động của từng loại vật liệu. Phát hiện kịp thời vật liệu tồn đọng,kém phẩm chất để có biện pháp xử lý nhằm hạn chế ở mức thiệt hại thấp nhất. - Phân bổ giá trị vật liệu vào chi phí SXKD. - Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ trước khi lập tờ khai thuế.Nộp thuế đúng quy định của Nhà nước. - Lập quyết toán thuế đúng thời gian và nội dung quy định. - Theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán của cácđơn vị được phân công. (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình thựchiện công tác Tài chính kế toán của đơn vị được phân công phụ trách). - Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhân viên 4: Thực hiện công tác kế toán 03 đến 04 dự án đầu tư. Lập cácbáo cáo quản trị của Phòng TCKT; theo dõi công tác tài chính kế toán của 2 đến3 đơn vị trực thuộc công ty. (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hìnhthực hiện công tác Tài chính kế toán của đơn vị được phân công phụ trách). - Kế toán dự án đầu tư: Theo dõi tình hình thu chi vốn đầu tư phát sinhcủa dự án theo đúng quy định của Nhà nước. - Lập các báo cáo quản trị của Phòng TCKT đúng thời gian và nội dungquy định.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 15. 15. Chuyên đề thực tập 15 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhân viên 5: Thủ quỹ (gồm quỹ tiền mặt của VP Công ty, của 1 đến 2 dựán) kiêm văn thư lưu trữ công văn đi công văn đến, các văn bản có liên quan đếnphòng TCKT theo hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001 : 2000. - Kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ trước khi thực hiện thu chi quỹ. - Lập báo cáo thu chi quỹ hàng ngày, bảo quản tốt chất lượng tiền thu chi. - Thực hiện kiểm kê quỹ thường xuyên hàng tháng hoặc đột xuất khi cóyêu cầu của Giám đốc hoặc Phụ trách Phòng. - Công tác văn thư: mở sổ theo dõi các công văn đi, công văn đến củaPhòng. Lưu trữ theo từng loại văn bản. - Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 1.4.1. Hình thức kế toán tại Công ty 1.4.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Công ty a) Những quy định chung Là một Công ty các nghiệp vụ phát sinh thường xuyên, do vậy công táchạch toán của công ty khá phức tạp, tuy vậy việc vận dụng vẫn tuân theo nềntảng là những quy chế của chế độ kế toán Việt Nam và những quy định do BộTài chính ban hành: - Niên độ kế toán công ty áp dụng từ ngày 01/01 hàng năm và kết thúcvào ngày 31/12 năm đó, kỳ hạch toán tại Công ty được tính theo tháng. - Đơn vị tiền tệ mà Công ty sử dụng trong ghi chép, báo cáo quyết toán làđồng nội tệ: Việt Nam đồng (VNĐ). - Phương pháp hạch toán : Công ty sử dụng phương pháp kiểm kê địnhkỳ. - Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định: Công ty áp dụng phươngpháp khấu hao theo đường thẳng. - Phương pháp tính thuế GTGT: Công ty áp dụng phương pháp tính thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 16. 16. Chuyên đề thực tập 16 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nộiáp dụng chế độ kế toán máy bắt đầu từ tháng 02/2005. Phần mềm kế toán MISA– SME, Phiên bản 7.5 - Phần mềm kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ được Côngty lựa chọn sử dụng. b) Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán Tổ chức chứng từ: là giai đoạn đầu tiên để thực hiện ghi sổ và lập báocáo do đó tổ chức chứng từ nhằm mục đích giúp quản lý có được thông tin kịpthời chính xác đầy đủ để đưa ra quyết định kinh doanh. Ngoài ra còn tạo điềukiên cho việc mã hoá thông tin và vi tính hoá thông tin và là căn cứ để xác minhnghiệp vụ, căn cứ để kiểm tra kế toán và là cơ sở để giải quyết các tranh chấpkinh tế. Công ty đã đăng ký sử dụng hầu hết các chứng từ trong hệ thống chứngtừ kế toán thống nhất do Bộ Tài chính ban hành, như: Hóa đơn GTGT, Hợp đồngkinh tế, giấy đề nghị mua hàng, giấy đề nghị tạm ứng, Phiếu thu, phiếu chi, sécchuyển khoản, bảng kiểm kê quỹ, Biên bản giao nhận TSCĐ, Biên bản đánh giálại TSCĐ, Hợp đồng thanh lý TSCĐ, Hoá đơn bán hàng của người bán, phiếunhập kho, biên bản kiểm nghiệm vật tư, phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức, phiếuxuất kho... Chứng từ phản ánh lao động như Bảng chấm công, phiếu hoàn thànhsản phẩm, Giấy chứng nhận đau ốm thai sản... Ngoài các chứng từ do Bộ Tàichính ban hành, Công ty còn sử dụng một số mẫu chứng từ do công ty tự thiết kế(Giấy đề nghị, bản đối chiếu, hợp đồng kinh tế…) Quy trình luân chuyển chứng từ: Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị, Kế toán Công ty tiếnhành định khoản, phản ánh nghiệp vụ trên chứng từ theo hệ thống ghi sổ kế toántại đơn vị. Nội dung của việc tổ chức ghi sổ kế toán bao gồm: - Phân loại chứng từ kế toán theo các phần hành theo đối tượng. - Định khoản các nghiệp vụ trên chứng từ - Ghi sổ các chứng từ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 17. 17. Chuyên đề thực tập 17 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Trong năm tài chính, chứng từ được bảo quản tại kế toán phần hành. Khi báo cáo quyết toán được duyệt, các chứng từ được chuyển vào lưutrữ. Nội dung lưu trữ bao gồm các công việc sau: - Lựa chọn địa điểm lưu trữ chứng từ - Lựa chọn các điều kiện để lưu trữ - Xây dựng các yêu cầu về an toàn, bí mật tài liệu - Xác định trách nhiệm vật chất của các đối tượng có liên quan đến việclưu trữ chứng từ. Khi có công việc cần sử dụng lại chứng từ sau khi đã đưa vào lưu trữ, kếtoán công ty tuân thủ các yêu cầu: - Nếu sử dụng cho các đối tượng trong doanh nghiệp phải xin phép Kếtoán trưởng. - Nếu sử dụng cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp thì phải được sựđồng ý của Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị. Hủy chứng từ: Chứng từ được hủy sau một thời gian quy định cho từngloại. Các giai đoạn trên của chứng từ kế toán có quan hệ mật thiết với nhau màbất cứ một chứng từ nào cũng phải trải qua. Đây là quy trình luân chuyển chứngtừ mà Kế toán Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị HàNội thực hiện rất chặt chẽ và hiệu quả. c) Hệ thống Tài khoản kế toán Từ khi thành lập, Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị HàNội áp dụng Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các Công ty theo Quyếtđịnh số 1141/TC-CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.Hiện nay Công ty đăng ký sử dụng hệ thống tài khoản áp dụng theo phươngpháp kiểm kê định kỳ do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 18. 18. Chuyên đề thực tập 18 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Theo Quyết định này, Công ty đã xoá bỏ các tài khoản cũ như 009 –nguồn vốn khấu hao cơ bản và đã bổ sung thêm các tài khoản mới như 821- Chiphí thuế Thu nhập doanh nghiệp theo chuẩn mực mới của Bộ Tài chính. Tuynhiên do giá thuê lại đất và thuê nhà xưởng trong Khu công nghiệp, khu đô thịmới do hai bên thỏa thuận và quyết định dựa trên khung giá cho thuê Nhà nướcquy định nên Công ty không sử dụng các tài khoản chiết khấu thương mại (TK521), giảm giá hàng bán (TK 532) và không có hàng bán bị trả lại nên Công tycũng không sử dụng tài khoản Hàng bán bị trả lại (TK 531). Để vận dụng có hiệuquả và linh động Công ty đã xây dựng cho mình một hệ thống tài khoản kế toánriêng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể, Công ty đã chi tiếtthêm một số tiểu khoản cho phù hợp với loại hình kinh doanh của mình. Ví dụ: Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng: Công ty cổ phần Công ty Cổphần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội giao dịch với một số Ngânhàng nên tài khoản này được chi tiết như sau: 1121S: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Sacombank 1121T: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Techcombank 1121V: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Vietcombank 1121HH: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Hàng hải Việt Nam 1121ĐTPT: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt NamVới tài khoản 241: Xây dựng cơ bản dở dang: 2412: Xây dựng cơ bản 24121: Xây dựng cơ bản Khu công nghiệp Nam Sách 24122: Xây dựng cơ bản Khu công nghiệp Phúc Điền 24123: Xây dựng cơ bản Khu công nghiệp Tân TrườngVới tài khoản 411- Nguồn vốn kinh doanh 4111HT: Nguồn vốn hỗ trợ đền bù GPMB 4112VG: Nguồn vốn do các cổ đông đóng gópVới tài khoản 632: Giá vốn hàng bán:Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 19. 19. Chuyên đề thực tập 19 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 6321: Giá vốn hàng bán Khu công nghiệp Nam Sách 6322: Giá vốn hàng bán Khu công nghiệp Phúc Điền 6323: Giá vốn hàng bán Khu công nghiệp Tân Trường d) Hệ thống sổ sách kế toán Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội căncứ vào các công văn, quyết định, chỉ thị mới nhất của Bộ Tài chính trên cơ sởtình hình thực tế tại Công ty để vận dụng một cách thích hợp hệ thống sổ sáchtheo quy định của chế độ kế toántài chính doanh nghiệp. Công ty đã đăng ký sử dụng hình thức kế toán Chứng từGhi sổ. Căn cứ vào chứng từ gốc đã được kiểm tra, kế toán tiến hành ghi chép vàosổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp để cho ra tài liệu cuối cùng là hệ thốngBáo cáo tài chính.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 20. 20. Chuyên đề thực tập 20 Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânSơ đồ 1.3: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ gốc Sổ quỹ tiền mặt Bảng tổng hợp Sổ/ thẻ kế toán và sổ tài sản chứng từ gốc chi tiết Chứng từ ghi sổ theo phần hành Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tài khoản tiết theo đối tượng Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng : Đối chiếu kiểm tra:* Quá trình ghi chép của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếpđể ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợpbao gồm: + Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 21. 21. Chuyên đề thực tập 21 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân + Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặcBảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm(theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đínhkèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.* Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ tại Công tyCổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội như sau: - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứngtừ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lậpChứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làmcăn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liênquan. - Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế,tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng sốphát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căncứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh. - Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợpchi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tàichính. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và tổngsố phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằngnhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng sốdư Nợ và tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phảibằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằngsố dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 22. 22. Chuyên đề thực tập 22 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân* Tại Công ty hiện đang sử dụng các loại sổ sách sau : - Chứng từ ghi sổ; - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; - Sổ Cái: Công ty mở Sổ Cái cho tất cả các tài khoản mà Công ty sử dụng.Tại Công ty, Sổ Cái sẽ tổng hợp cho cả năm, mỗi sổ dùng cho một tài khoản ghiphát sinh có và phát sinh nợ. Phát sinh có trên Sổ Cái được lấy từ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo tổngsố. Phát sinh Nợ trên Sổ Cái được phản ánh chi tiết theo từng Tài khoản đốiứng có lấy từ các Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ có liên quan. - Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. e) Hệ thống báo cáo tài chính Để tiện cho việc kiểm tra, giám sát, Công ty Cổ phần Kinh doanh pháttriển nhà và Đô thị Hà Nội sử dụng hệ thống báo cáo tài chính do Nhà nước banhành. Kết thúc mỗi quý, kế toán các phần hành tiến hành tổng hợp, đối chiếu vàtính ra số dư cuối kỳ các tài khoản, chuyển cho kế toán tổng hợp tiến hành lậpbáo cáo tài chính, gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Báo cáo lao động và thu nhập của người lao độngCác báo cáo này là cơ sở để giải trình cho tất cả các hoạt động của một kỳ kếtoán. Ngoài ra để phục vụ cho nhu cầu quản lý kinh tế, tài chính, yêu cầu chỉđạo, điều hành của Ban giám đốc, công ty còn sử dụng một số báo cáo quản trịnội bộ sau: - Báo cáo doanh thu.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 23. 23. Chuyên đề thực tập 23 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng. - Báo cáo về công nợ nội bộ, công nợ với khách hàng, công nợ với ngườicung cấp. Các báo cáo trên được lập theo yêu cầu khi cần thiết, chúng đều có ýnghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý kinh tế của công ty. Từ các báo cáoquản trị nội bộ, Bangiám đốc có thể đưa ra những ý kiến kết luận đúng đắn, các quyết định linh hoạttrong các hợp đồng kinh tế, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh. f) Quy trình vận dụng kế toán máy Để bảo đảm cung cấp số liệu chính xác, kịp thời phục vụ cho yêu cầuquản lý kinh doanh, tiện kiểm tra hoạt động sản xuất của các đơn vị trực thuộc,công tác kế toán ở Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nộiđã áp dụng phần mềm chương trình kế toán trên máy vi tính. Chương trình chophép cập nhật số liệu ngay từ các chương trình ban đầu, qua hệ thống chươngtrình xử lý thông tin sẽ tự động luân chuyển vào hệ thống sổ chi tiết tài khoản, sổCái tài khoản, các báo cáo về tình hình công nợ… Đây là chương trình kế toánmáy phần mềm kế toán MISA – SME, Phiên bản 7.5 - Phần mềm kế toán Doanhnghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm này đã được doanh nghiệp kinh doanh Phần mềm cài đặt vàsửa đổi phù hợp với tình hình kế toán tại Công ty. Đối với các nhân viên kế toán,phần mềm kế toán này là một công cụ đắc lực không thể thiếu trong việc tập hợpcác hoá đơn chứng từ và trong công việc hạch toán kế toán. Bên cạnh đó, kế toáncòn sử dụng các phần mềm khác như Microsoft Word, Microsoft Exel... để lậpcác báo cáo tổng hợp kế toán như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinhdoanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ... Hiện nay với nhiệm vụ và chức năng cung cấp thông tin đầy đủ, chínhxác, kịp thời, đồng thời góp phần hiện đại hoá và nâng cao chất lượng công tácSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 24. 24. Chuyên đề thực tập 24 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dânquản lý, công tác kế toán ở Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thịHà Nội đã được vi tính hoá với chu trình xử lý nghiệp vụ tương đối hoàn thiện. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH K ẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI2.1. Kế toán chi phí: 2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán: Là doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp, khu đôthị Công ty đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp từ việc rà phábom mìn, xây dựng hệ thống đường dây điện ngầm, đường thông tin liên lạc, hệthống cấp thoát nước, san nền … để sau đó bán lại cho các khách hàng có nhucầu thuê lại đất trong Khu công nghiệp hoặc Công ty đầu tư xây dựng nhà xưởngtiêu chuẩn hoặc nhà xưởng theo yêu cầu của khách hàng để bán hoặc cho kháchhàng có nhu cầu thuê lại. Kế toán bán hàng sử dụng TK 632 phản ánh giá vốn hàng xuất bán. Doanhnghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và tính trị giá vốnhàng xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh. Tình hình hàng hoá nhập, xuất, tồn trong tháng được kế toán theo dõi trênsổ chi tiết tài khoản 156 và sổ chi tiết TK 632 để phản ánh trị giá vốn xuất bán.Cuối tháng dựa vào sổ chi tiết hàng hoá, phiếu xuất kho đã xuất đi trong tháng vàsổ chi tiết TK 632 kế toán lập bảng kê tổng hợp các mặt hàng xuất bán trongtháng theo giá vốn.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 25. 25. Chuyên đề thực tập 25 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Biểu 1.1: CHỨNG TỪ GHI SỔSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 26. 26. Chuyên đề thực tập 26 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S02a-DNph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 27. 27. Chuyên đề thực tập 27 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 68 Ngày 30 tháng 9 năm 2007Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 28. 28. Chuyên đề thực tập 28 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Số hiệu TK Trích yếu Số tiền (đ) Ghi chú Nợ Có A B C 1 DXuất kho hàng hoá 632 156 362.471.523Xuất kho vật tư 632 152 923.563.941Phân bổ chi phí dịch vụ mua 632 111 22.282.428ngoàiPhân bổ KH TSCĐ Qúy 3 632 214 96.345.000Lương nhân viên trực tiếp T7- 632 334 96.000.000T8-T9Cộng 1.500.662.892 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 30 tháng 9 năm 2007 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 1.2: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S02b-DN ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2007 Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số tiền (đ) Số tiền (đ) Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày tháng Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 29. 29. Chuyên đề thực tập 29 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân A B 1 A B 1…….. …….. ……….. ……… ……. ……….. 68 30/9 1.500.662.892 71 30/9 111.679.655 69 30/9 338.442.551 72 30/9 203.269.318 70 30/9 267.219.354 73 30/9 666.432.159 …. …. ……….. …. …… ……………- Cộng tháng - Cộng tháng- Cộng lũy kế từ đầu quý - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ này có 08 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 08 - Ngày mở sổ: 01/01/2007 Ngày 30 tháng 9 năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 30. 30. Chuyên đề thực tập 30 Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânKế toán vào Sổ Cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán như sau: Biểu 1.3: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 632 C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S36-DNph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN 632 Năm 2007Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 31. 31. Chuyên đề thực tập 31 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Tài khoản Giá vốn hàng bán Chứng từ Ghi Nợ tài khoản NT ghi sổ TK ghi Diễn giải đối Số Ngày Tổng số tiền 632 sổ ứng hiệu tháng A B C D E 1 2 - Số dư đầu kỳ - PS trong kỳ … … ……30/9 … 30/9 Xuất kho hàng hoá 156 362.471.52330/9 30/9 Xuất kho vật tư 152 923.563.941 Phân bổ chi phí dịch30/9 30/9 111 22.282.428 vụ mua ngoài…. … … ……. …. …….. …….. - Cộng số PS trong … 6.549.321.699 6.549.321.699 kỳ - Ghi có TK …. 6.549.321.699 6.549.321.699 - Số dư cuối kỳ 6.549.321.699- Sổ này có 12 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 12.- Ngày mở sổ: 01/01/2007 Ngày tháng năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.1.2. Kế toán chi phí bán hàngTại văn phòng, kế toán sử dụng TK 641 phản ánh chi phí bán hàng cho hàng xuấtbán ra trong tháng. Tuy nhiên chi phí bán hàng tại Công ty Công ty cổ phần Kinhdoanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội không nhiều do đặc thù của Công ty là kinhSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 32. 32. Chuyên đề thực tập 32 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân doanh của Công ty là cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp, đô thị và nhà xưởng tiêu chuẩn. Các chi phí bán hàng bao gồm chi phí quảng cáo (in Cataloge, quảng cáo trên báo, đài…, chi phí bảo hành nhà xưởng khi xảy ra nhưng vấn đề phát sinh đối với cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và một số chi phí khác. Các chi phí cho từng loại hàng hoá, thành phẩm đem tiêu thụ được căn cứ vào các chứng từ để vào sổ chi tiết TK 641. Lấy số liệu này lập CTGS rồi vào sổ cái TK 641 vào cuối tháng. Từ sổ cái kết chuyển vào TK911 phục vụ cho việc lập báo cáo kết quả kinh doanh cuối tháng. Ví dụ: 25/09/2007, Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội chi tiếp khách ở Bộ phận bán hàng 12.000.000 đồng, nhận hóa đơn GTGT số 000056 ngày 25/09/2007đã trả bằng tiền mặt cho toàn bộ số tiền nêu trên bao gồm thuế GTGT. Kế toán công ty thực hiện các bước sau lập chứng từ ghi sổ, vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ chi tiết TK 641 như sau: Biểu 1.4: CHỨNG TỪ GHI SỔ C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S02a-DN ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 77 Ngày 25 tháng 09 năm 2007 Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Ghi chú Nợ Có A B C 1 DChi phí tiếp khách ở bộ phậnbán hàng theo Hóa đơn số 641 111 10.909.090000056 ngày 25/09/2007Cộng 10.909.090 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 33. 33. Chuyên đề thực tập 33 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Ngày 25 tháng 09 năm 2007 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 34. 34. Chuyên đề thực tập 34 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Biểu 1.5: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S02b-DN ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2007 Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số tiền (đ) Số tiền (đ)Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày thángSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 35. 35. Chuyên đề thực tập 35 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân A B 1 A B 1… … …77 25/9 10.909.09078 26/9 15.000.000…. … …..- Cộng tháng - Cộng tháng- Cộng lũy kế từ đầu quý - Cộng lũy kế từ đầu quý Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 36. 36. Chuyên đề thực tập 36 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- Sổ này có 08 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 08- Ngày mở sổ: 01/01/2007Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 37. 37. Chuyên đề thực tập 37 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Ngày tháng năm 2007Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 38. 38. Chuyên đề thực tập 38 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Biểu 1.6: Sæ chi tiÕt TK 641Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 39. 39. Chuyên đề thực tập 39 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S38-DN ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 40. 40. Chuyên đề thực tập 40 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sæ chi tiÕt TK 641 Đối tượng: KCN Phúc Điền Loại tiền: VNĐSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 41. 41. Chuyên đề thực tập 41 Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânNT Chứng từ Số phát sinh Số dư TK Ghighi Diễn giải Số NT ĐƯ Nợ Có Nợ Có chúsổ A B C D E 1 2 3 4 G Dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ … … … Chi phí tiếp25/9 77 25/9 khách ở bộ phận 111 10.909.090 10.909.090 bán hàng … … … Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 42. 42. Chuyên đề thực tập 42 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Tồn cuối kỳ 120.000.000Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 43. 43. Chuyên đề thực tập 43 Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 44. 44. Chuyên đề thực tập 44 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Ngày tháng năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 45. 45. Chuyên đề thực tập 45 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Cuối kỳ, căn cứ vào các chứng từ là các phiếu chi tiền, giấy báo nợ đốichiếu với sổ chi tiết tài khoản 111,112 (chi tiết) phát sinh trong tháng, kế toántiến hành khoá sổ chi tiết TK 641. Số liệu ở CTGS số 77 được ghi vào dòng tổng phát sinh Nợ của sổ cáiTK 641 như sau: Biểu 1.7:Sæ c¸iSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 46. 46. Chuyên đề thực tập 46 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S02c1-DN ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 47. 47. Chuyên đề thực tập 47 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sæ c¸i Năm: 2007 Tên tài khoản: Chi phí bán hàng Số hiệu: TK 641Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 48. 48. Chuyên đề thực tập 48 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Chứng từ Sè tiÒn NT Ngày TKghi DiÔn gi¶i Ghi chó Sè than §¦ Nî Cã sæ g A B C D E 1 2 G Dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ … … … Chi phí tiếp khách ở 911 10.909.0925/9 77 25/9 0 bộ phận bán hàng … … … 120.000.0 Cộng số phát sinh 00 Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 49. 49. Chuyên đề thực tập 49 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Số dư cuối kỳSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 50. 50. Chuyên đề thực tập 50 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Ngày tháng năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Cuối tháng kế toán lập Chứng từ ghi sổ (trường hợp này chứng từ ghi sổ số 77 ngày 25/9/2007), vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. Sau đó vào Sổ Cái TK 641 – KCN Phúc Điền phản ánh nội dung chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ được kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh như sau. (TK 641 không có số dư cuối kỳ). Biểu 1.8: Sæ c¸i C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S02c1-DNph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC) Sæ c¸i Năm: 2007 Tên tài khoản: Chi phí bán hàng Số hiệu: TK 641 Chứng từ Sè tiÒnNT Ngày TK Ghighi DiÔn gi¶i Sè than §¦ Nî Cã chósæ g A B C D E 1 2 G Phát sinh trong kỳ … … … 120.000.030/9 77 30/9 Chi phí bán hàng 00 911 120.000.0 Cộng số phát sinh 00 Ngày tháng năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 51. 51. Chuyên đề thực tập 51 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 2.1.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán sử dụng tài khoản 642 phản ánh các chi phí quản lý chung củadoanh nghiệp gồm chi phí về lương nhân viên ở bộ phận quản lý doanh nghiệp(tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp…), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu vănphòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, thuếMôn bài, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (Điện, nước,điện thoại, fax, xăng, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); chi phí bằng tiền khác (Hộinghị khách hàng…) Tương tự như TK641, mọi nghiệp vụ phát sinh đều được DN chi bằng tiềnmặt hoặc tiền gửi ngân hàng trừ hai khoản trích khấu hao TSCĐ và phân bổCCDC văn phòng là theo dõi trên Sổ chi tiết TK214 và TK1421. Sổ chi tiết TK642 có dạng như biểu 4. Cuối tháng kế toán đối chiếu các phiếu chi, hoặc các giấy báo nợ do ngânhàng gửi về, với số liệu trên sổ chi tiết TK 642 rồi khoá sổ lập CTGS phản ánhchi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong tháng. Tài khoản 642 không có sốdư cuối kỳ.Ví dụ: Ngày 28/9/2007, Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị HàNội trả lương tháng 28/9/2007 bằng tiền mặt cho cán bộ công nhân viên công tysố tiền là 100.000.000 đồng. Kế toán công ty thực hiện các bước sau lập chứng từ ghi sổ, vào sổ đăngký chứng từ ghi sổ, vào sổ chi tiết TK 642 như sau:Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 52. 52. Chuyên đề thực tập 52 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Biểu 1.9: CHỨNG TỪ GHI SỔSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 53. 53. Chuyên đề thực tập 53 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S02a-DN ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 54. 54. Chuyên đề thực tập 54 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 80 Ngày 28 tháng 09 năm 2007Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 55. 55. Chuyên đề thực tập 55 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Ghi chú Nợ Có A B C 1 DChi lương tháng 09/2007 642 111 100.000.000Phân bổ khấu hao TSCĐ 642 214 30.375.000…… …. …. ………….Cộng 130.375.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 28 tháng 09 năm 2007 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 1.10: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ C«ng ty Cæ PhÇn kinh doanh Mẫu số: S02b-DN ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hµ néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2007 Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số tiền (đ) Số tiền (đ) Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày tháng Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 56. 56. Chuyên đề thực tập 56 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân A B 1 A B 1… … … 80 28/9 100.000.000 81 30/9 55.000.000 82 30/9 67.269.000- Cộng tháng - Cộng tháng- Cộng lũy kế từ đầu quý - Cộng lũy kế từ đầu quý Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 57. 57. Chuyên đề thực tập 57 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- Sổ này có 08 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 08- Ngày mở sổ: 01/01/2007Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 58. 58. Chuyên đề thực tập 58 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Ngày 30 tháng 9 năm 2007Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 59. 59. Chuyên đề thực tập 59 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Biểu 1.11: SỔ CHI TIẾT TK 6421Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 60. 60. Chuyên đề thực tập 60 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty cæ phÇn kinh doanh Mẫu số: S38-DNph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ Hµ Néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 61. 61. Chuyên đề thực tập 61 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sæ chi tiÕt TK 6421 Tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Loại tiền: VNĐSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 62. 62. Chuyên đề thực tập 62 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân NT Chứng từ Số phát sinh Số dư TK Ghi ghi Diễn giải Số NT ĐƯ Nợ Có Nợ Có chú sổ A B C D E 1 2 3 4 G Dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ … … … Chi lương tháng 11128/9 80 289 100.000.000 100.000.000 09/2007 … … … Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 63. 63. Chuyên đề thực tập 63 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Tồn cuối kỳ 674.359.477Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 64. 64. Chuyên đề thực tập 64 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- Sổ này có ...trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...- Ngày mở sổ: 01/01/2007Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 65. 65. Chuyên đề thực tập 65 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Ngày 30 tháng 9 năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 66. 66. Chuyên đề thực tập 66 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Cuối kỳ, căn cứ vào các chứng từ là các phiếu chi tiền, giấy báo nợ đốichiếu với sổ chi tiết tài khoản 111,112 (chi tiết) phát sinh trong tháng, kế toántiến hành khoá sổ chi tiết TK 642. Số liệu ở CTGS số 80 được ghi vào dòng tổng phát sinh Nợ của sổ cáiTK 642. Đồng thời kế toán lập CTGS phản ánh nội dung chi phí quản lý doanhnghiệp phát sinh trong kỳ được kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinhdoanh. Biểu 1.12: CHỨNG TỪ GHI SỔSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 67. 67. Chuyên đề thực tập 67 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty cæ phÇn kinh doanh Mẫu số: S02a-DNph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ Hµ Néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 68. 68. Chuyên đề thực tập 68 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 83 Ngày 30 tháng 9 năm 2007Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 69. 69. Chuyên đề thực tập 69 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Ghi chú Nợ Có A B C 1 DKết chuyển chi phí quản lý 911 6421 674.359.477doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 70. 70. Chuyên đề thực tập 70 Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânCộng 674.359.477 Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 71. 71. Chuyên đề thực tập 71 Trường ĐH Kinh Tế Quốc DânKèm theo: 01 chứng từ gốcSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 72. 72. Chuyên đề thực tập 72 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Ngày 30 tháng 9 năm 2007 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 73. 73. Chuyên đề thực tập 73 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Số liệu ở Chứng từ ghi sổ 83 để ghi vào sổ cái TK 642 như sau: Biểu 1.13: Sæ c¸iSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 74. 74. Chuyên đề thực tập 74 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân C«ng ty cæ phÇn kinh doanh Mẫu số: S02c1-DN ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ Hµ Néi (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC) Sæ c¸i Năm: 2007 Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: TK 642 Chứng từ Sè tiÒn NT Ngày TK Ghi ghi DiÔn gi¶i Sè than §¦ Nî Cã chó sæ g A B C D E 1 2 G Dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Kết chuyển chi phí 911 30/9 83 30/9 quản lý doanh nghiệp 674.359.477... ... ... ... Cộng số phát sinh 674.359.477 Ngày 30 tháng 9 năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Công ty không phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý cho số hàng xuất bán trong kỳ mà căn cứ vào số liệu trên sổ cái TK642 kết chuyển thẳng luôn sang bên Nợ TK 911 để lập báo cáo kết quả kinh doanh cuối kỳ. 2.2. Kế toán doanh thu bán hàng Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 75. 75. Chuyên đề thực tập 75 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân * Khái niệm: Doanh thu bán hàng là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp(chưa có thuế) thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữucủa doanh nghiệp. Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty là kinh doanh cơ sở hạ tầngcác Khu công nghiệp, khu đô thị đặc điểm của quy trình đầu tư đã được quy địnhtrước nên doanh thu của Công ty được ghi nhận theo nguyên tắc: - Doanh thu bán hàng được phân bổ hàng năm từ tài khoản doanh thunhận trước. Do đó khi doanh nghiệp nhận tiền của khách hàng trả trước về chothuê đất trong nhiều năm, kế toán phản ánh doanh thu chưa được thực hiện theogiá chưa có thuế GTGT. - Doanh thu hoạt động tài chính theo số dư tài khoản tại Ngân hàng vàtheo các Hợp đồng trả chậm, cho vay. Để tổ chức kế toán bán hàng, công ty sử dụng tài khoản 511 "Doanh thubán hàng " phản ánh số tiền thu được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụtrong kỳ.Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 76. 76. Chuyên đề thực tập 76 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Biểu 1.14: BẢNG KÊ HOẤ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ BÁN RA T7 BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ GTGT) Dùng cho cơ sở kê khai thuế khấu trừ hàng tháng (Tháng 7 năm 2007)Tên cơ sở kinh doanh: Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà NộiĐịa chỉ: Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ho¸ ®¬n, chøng tõ b¸n Ngµy Thu Ký Doanh sè Sè th¸ng M· sè thuÕ MÆt Õ ThuÕ hiÖu Tªn ngêi mua b¸n cha Ghi chó ho¸ n¨m ngêi mua hµng su GTGT ho¸ cã thuÕ ®¬n ph¸t Êt ®¬n hµnhCC/200 00444 03/7/2 C«ng ty CP c¬ khÝ §iÖn 01001117610 TiÕp 1,000,000 10% 100,000 6B 01 007 lùc 131 kh¸chCC/200 00444 03/7/2 C«ng ty ®Çu t th¬ng m¹i --- 02001170658 6,400,000 - 640,000 6B 02 007 vµ dÞch vô --CC/200 00444 03/7/2 C«ng ty thi c«ng c¬ giíi 01001107680 --- 1,524,545 - 152,455 6B 03 007 XD 031 --CC/200 00444 03/7/2 --- C«ng ty CP §Þa èc An Huy 0200406511 1,500,000 - 150,000 6B 04 007 --CC/200 00444 03/7/2 Cty TNHH thiÕt bÞ vµ xd 01001119480 --- 2,350,000 - 235,000 6B 05 007 Hoµng Mai 471 --CC/200 00444 03/7/2 01001107680 --- B¶o hiÓm PJi Co H¶i Phßng 2,200,000 - 220,000 6B 06 007 031 -- 3,531,083 353,108, --- --- --- ---------------- --- ,407 343 3,568,672 356,874, Céng th¸ng 7/2007 ,133 217 Hà Néi, ngµy 7 th¸ng 8 n¨mSinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
 77. 77. Chuyên đề thực tập 77 Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 2007 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng (ký,ghi hä tªn) (ký,ghi hä tªn) Biểu 1.15: BẢNG KÊ HOẤ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ BÁN RA T8 BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ GTGT) (Dùng cho cơ sở kê khai thuế khấu trừ hàng tháng) (Tháng 8 năm 2007) Tên cơ sở kinh doanh: Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội Địa chỉ: Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà NộiHo¸ ®¬n, chøng tõ b¸n Ngµy Thu Ký Doanh sè Sè th¸ng M· sè thuÕ MÆt Õ ThuÕ GhihiÖu Tªn ngêi mua b¸n cha ho¸ n¨m ngêi mua hµng su GTGT chó ho¸ cã thuÕ ®¬n ph¸t Êt ®¬n hµnh --CC/200 00444 03/8/2 Công ty TNHH XNK Dệt May & TCMN Việt 01001511610 -- 1,700,000 - 177,000 6B 20 007 Nam 07 - --CC/200 00444 03/8/2 Cty TNHH TM & DV Anh Phương 0200170658 -- 2,060,000 - 206,000 6B 21 007 - --CC/200 00444 04/8/2 Công ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Nam Sơn 0200170658 -- 1,160,000 - 116,000 6B 22 007 - --CC/200 00444 04/8/2 01001511610 Công ty Cổ phần cơ khí đúc gang Thanh Sơn -- 2,150,000 - 215,000 6B 23 007 07 -CC/200 00444 04/8/2 Công ty sản xuất bê tông Ngôi Sao Việt Nam 01001107680 -- 1,636,363 - 163,637 6B 24 007 031 -- Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4

×