Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -XỬ LÝ CUỘC GỌI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI IP VÀ ỨNG DỤNG TRONG GATEWAY PSTN-IP
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                                           1       ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                                       2      1.4 Caác...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             3                LÚÂI NOÁI...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                          4dõch vuå àiïån thoaåi IP vaâ ûáng duång trong ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                           5       CHÛÚNG 1: DÕCH VUÅ ÀIÏÅN THOAÅI ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            6goái vaâ chuyïín lïn maång IP. Taåi bïn nh...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             7    Ngoaâi cêëu hònh “phone to phone”...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            8nùng kiïím soaát vaâ àiïìu khiïín caác cuö...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            9   1.3 Lúåi ñch cuãa àiïån thoaåi IP  ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             10    1.4 Ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïím cuã...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                                            11   2. ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                                                  ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             13   Quaãn lñ hïå thöëng an toaân, àõa ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                           14ra E1. Tuy nhiïn dung lûúång cuãa thiïët bõ ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            15àaâm thoaåi àiïím - àiïím cuäng nhû cho tr...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                                                  ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             17   Gatekeeper    Gatekeeper laâ mö...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             18    - Àiïìu khiïín miïìn - Möåt miïì...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                          19    MCU laâ möåt àiïím cuöëi (Endpoint) tr...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                           20         Chøc n¨ng      Chøc...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            21     T12    H225 Call     H24 ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            22    Caác baãn tin H225 RAS àûúåc truyïì...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             23   Kïnh H245 àûúåc thiïët lêåp giûäa ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            24   Hoaåt àöång cuãa RTP àûúåc höî trúå...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            25   Caác cú chïë trïn àûúåc thûåc hiïån ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            26hay toaân böå. Ngûúâi quaãn lñ maång coá t...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            27                     ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                           28          CHÛÚNG 2: XÛÃ LYÁ CUÖÅC ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                           29   + Trong cêëu hònh cuãa àiïím cuöëi co...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            30    Àiïím cuöëi coá thïí àùng kñ thúâi...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             31   Möåt àiïím cuöëi nïëu khöng àùng kñ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            32   2. Cuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            33gatekeeper àïí truyïìn àõa chó. Sau khi t...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                                34          1. ARQ    ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                                35        1. ARQ      ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                                36   + Giai àoaån 4: dõch vuå (xe...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                            37         Endpoint 1      Gat...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             38gatekeeper. Nïëu nhêån àûúåc ARJ (7) th...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                              39   Khi caác baãn tin baáo hiïåu cu...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                              40          Endpoint 1    ...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                             41hònh 2.16. Àêìu tiïn phña chuã goåi trao...
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG                               42gatekeeper 1. Khi nhêån àûúåc DCF p...
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
bctntlvn (49).pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

bctntlvn (49).pdf

732 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

bctntlvn (49).pdf

 1. 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -XỬ LÝ CUỘC GỌI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI IP VÀ ỨNG DỤNG TRONG GATEWAY PSTN-IP
 2. 2. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 1 MUÅC LUÅC Lúâi noái àêì u ....................................................................................... 3 Chûúng 1: Dõch vuå àiïån thoaåi IP ................................................. 5 1. Àiïån thoaåi IP........................................................................... 5 1.1 Giúái thiïåu............................................................................ 5 1.2 Caác ûáng duång cuãa àiïån thoaåi IP....................................... 7 1.3 Lúåi ñch cuãa àiïån thoaåi IP................................................... 9 1.4 Ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïím cuãa àiïån thoaåi IP.................... 10 2. Phaát triïín dõch vuå àiïån thoaåi IP .......................................... 11 2.1 Khaã nùng triïín khai dõch vuå àiïån thoaåi IP................... 11 2.1 Caác yïu cêìu khi phaát triïín àiïån thoaåi IP...................... 12 2.3 Nhûäng khoá khùn khi triïín khai dõch vuå ....................... 13 2.4 Xu hûúáng phaát triïín ........................................................ 14 3. H323 - tiïu chuêín aáp duång cho àiïån thoaåi IP .................... 14 3.1 Giúái thiïåu.......................................................................... 14 3.2 Cêëu hònh maång theo chuêín H323.................................. 15 3.3 Caác giao thûác H323 tham chiïëu àïën.............................. 20 Chûúng 2: Xûã lyá cuöåc goåi ............................................................ 28 1. Caác thuã tuåc thûåc hiïån trïn kïnh H225 RAS ...................... 28 1.1 Tòm gatekeeper................................................................ 28 1.2 Thuã tuåc àùng kñ vúái gatekeeper ..................................... 29 1.3 Àõnh võ àiïím cuöëi............................................................. 31http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. 3. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 2 1.4 Caác thuã tuåc khaác .............................................................. 31 2. Cuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi trong maång H323 .................. 32 2.1 Àõnh tuyïën kïnh àiïìu khiïín vaâ baáo hiïåu...................... 32 2.2 Caác thuã tuåc baáo hiïåu vaâ xûã lñ cuöåc goåi ........................... 35 Chûúng 3: Xêy dûång gateway giûäa maång PSTN vaâ maång IP. 71 1. Khaái quaát chung.................................................................... 71 1.1 Muåc tiïu............................................................................ 71 1.2 Möi trûúâng phaát triïín ..................................................... 73 1.3 Cêëu hònh thûã nghiïåm ...................................................... 74 2. Xaác àõnh giaãi phaáp phêìn cûáng. ............................................ 74 2.1 Xem xeát möåt söë giaãi phaáp phêìn cûáng........................... 74 2.2 Cêëu truác phêìn cûáng......................................................... 77 2.3 Giúái thiïåu kiïën truác Dm3 cuãa Card Dm3/IP Link........ 78 1.3 Cêëu truác chûúng trònh..................................................... 86 Chûúng 4: Xêy dûång phêìn mïìm xûã lñ cuöåc goåi cho gateway..... 89 1. Lûåa choån mö hònh lêåp trònh............................................. 89 2. Thû viïån AFC cho card Dm3/IP Link.............................. 94 3. Xêy dûång maáy traång thaái .................................................. 97 4. Xêy dûång chûúng trònh ................................................... 102 Kïët luêån vaâ khuyïën nghõ............................................................ 105 Thuêåt ngûä vaâ tûâ viïët tùæt ............................................................. 108 Taâi liïåu tham khaão ...................................................................... 111http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. 4. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 3 LÚÂI NOÁI ÀÊÌU Trïn thïë giúái, cöng nghïå àiïån thoaåi IP àaä àûúåc thûúng maåi hoaátûâ nùm 1995, vúái lúåi thïë giaá cûúác thêëp, chêët lûúång dõch vuå coá thïí chêëpnhêån àaä laâm nhiïìu nhaâ kinh doanh viïîn thöng quan têm. Taåi ViïåtNam, dõch vuå naây cuäng vûâa múái àûúåc àûa vaâo sûã duång nhûng coânmang tñnh chêët thûã nghiïåm. Qua möåt thúâi gian sûã duång, nhúâ giaá cûúácreã hún hùèn so vúái dõch vuå thoaåi truyïìn thöëng, dõch vuå naây thûåc sûå àaämang laåi nhûäng lúåi ñch to lúán cho ngûúâi sûã duång. Nhêån thêëy khaã nùng phaát triïín cuãa dõch vuå naây trong tûúnglai, Viïån khoa hoåc vaâ kyä thuêåt bûu àiïån àaä triïín khai, nghiïn cûáunhiïìu àïì taâi khoa hoåc vïì cöng nghïå thoaåi IP, tiïën haânh xêy dûång thûãnghiïåm saãn phêím Gateway PSTN - IP vaâ àaä thaânh cöng vúái gatewaydung lûúång 4 kïnh thoaåi tûúng tûå. Hiïån taåi, viïåc phaát triïín gatewayvúái dung lûúång luöìng E1 àang àûúåc “Phoâng nghiïn cûáu dõch vuå múáivaâ tûå àöång hoaá” triïín khai xêy dûång àïí coá thïí aáp duång taåi caác bûuàiïån tónh. Trong thúâi gian thûåc têåp taåi “Phoâng nghiïn cûáu dõch vuå múái vaâtûå àöång hoaá”, em àaä àûúåc tham gia vaâo nhoám nghiïn cûáu phaát triïínsaãn phêím gateway. Vò vêåy, em àaä lûåa choån àïì taâi “Xûã lñ cuöåc goåihttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. 5. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 4dõch vuå àiïån thoaåi IP vaâ ûáng duång trong Gateway PSTN-IP“àïí laâm àöì aán töët nghiïåp. Àöì aán àûúåc chia laâm 4 chûúng nhû sau: + Chûúng 1: Giúái thiïåu dõch vuå àiïån thoaåi IP, àûa ra nhûängûáng duång, lúåi ñch cuãa dõch vuå naây, xem xeát caác ûu àiïím, nhûúåc àiïímcuãa cöng nghïå thoaåi IP, khaã nùng phaát triïín dõch vuå, nghiïn cûáu tiïuchuêín àûúåc aáp duång. + Chûúng 2: Ài sêu vaâo vêën àïì xûã lñ cuöåc goåi, trûúác tiïn laâcuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi trong cuâng maång IP vúái caác trûúâng húåpkhaác nhau, sau àoá laâ cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa maång chuyïín maåchkïnh. + Chûúng 3: Giúái thiïåu dûå aán phaát triïín saãn phêím GatewayPSTN - IP vúái giao tiïëp maång thoaåi laâ luöìng E1. Trong chûúng naâyàûa ra muåc tiïu cêìn àaåt àûúåc, caác giaãi phaáp phêìn cûáng, giúái thiïåukiïën truác phêìn cûáng, phên chia cêëu truác phêìn mïìm. + Chûúng 4: ÛÁng duång cú súã lñ thuyïët trong chûúng 2 àïí xêydûång thiïët kïë phêìn mïìm xûã lñ cuöåc goåi cho gateway. Em xin chên thaânh caãm ún sûå hûúáng dêîn têån tònh cuãa PGSPTS Höì Anh Tuyá, Ths Àinh Vùn Duäng àaä giuáp em hoaân thaânh àöì aánnaây. Sinh viïn thûåc hiïån Thaái Quang Tuânghttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. 6. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 5 CHÛÚNG 1: DÕCH VUÅ ÀIÏÅN THOAÅI IP 1. Àiïån thoaåi IP 1.1 Giúái thiïåu Trong àiïån thoaåi thöng thûúâng, tñn hiïåu thoaåi coá têìn söë nùçmtrong khoaãng 0.4 - 3.3 KHz àûúåc lêëy mêîu vúái têìn söë 8KHz theoNyquyst. Sau àoá caác mêîu seä àûúåc lûúång tûã hoaá vúái 8bit/mêîu vaâ àûúåctruyïìn vúái töëc àöå 64KHz àïën maång chuyïín maåch sau àoá àûúåc truyïìntúái àñch. úã bïn nhêån, doâng söë 64 Kbps naây àûúåc giaãi maä àïí cho ra tñnhiïåu thoaåi tûúng tûå. 64 Kbps Lêëy Lûúång tûã hoaá mêîu 8 8bit/mêîu Chuyïín KHz maåch …110001…. thûúâng Thûåc chêët thoaåi qua maång IP (Voice over IP - VoIP) cuäng khönghoaân toaân khaác hùèn àiïån thoaåi thöng thûúâng. Àêìu tiïn tñn hiïåu thoaåicuäng àûúåc söë hoaá, nhûng sau àoá thay vò truyïìn trïn maång PSTN quacaác trûúâng chuyïín maåch, chuáng seä àûúåc neán xuöëng töëc àöå thêëp, àoánghttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. 7. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 6goái vaâ chuyïín lïn maång IP. Taåi bïn nhêån, caác goái tin naây àûúåc giaãineán thaânh caác luöìng PCM 64 Kb truyïìn àïën thuï bao bõ goåi. Sûå khaácnhau chñnh laâ maång truyïìn dêîn vaâ khuön daång thöng tin duâng àïítruyïìn dêîn. Trïn hònh 1.2 àûa ra vñ duå vïì möåt cuöåc goåi VoIP: Giaã sûã thuï bao A muöën goåi àïën thuï bao B. Thuï bao Aquay söë àiïån thoaåi cuãa thuï bao B. Maång PSTN coá nhiïåm vuå phêntñch àõa chó vaâ kïët nöëi àïën gateway1. Taåi àêy àõa chó cuãa B laåi àûúåcphên tñch vaâ gateway 1 xaác àõnh àûúåc thuï bao B àûúåc kiïím soaát búãigateway2. Noá seä thiïët lêåp möåt phiïn liïn kïët vúái gateway2. Caác thöngtin baáo hiïåu maâ gateway1 nhêån àûúåc tûâ PSTN seä àûúåc chuyïín àöíithñch húåp sang daång goái vaâ truyïìn àïën gateway2. Taåi gateway2, caác goái tin laåi àûúåc chuyïín àöíi ngûúåc laåi vaâtruyïìn sang maång PSTN. Maång PSTN coá nhiïåm vuå àõnh tuyïën cuöåcgoåi àïën thuï bao B. Caác thöng tin traã lúâi seä àûúåc chuyïín àöíi ngûúåc laåiqua gateway2 àïën gateway1. Sau khi cuöåc goåi àûúåc thiïët lêåp, caác gateway coá nhiïåm vuåchuyïín àöíi giûäa caác goái tin thoaåi trïn maång IP vaâ caác luöìng PCMtruyïìn trïn maång PSTN . P S T N Gateway I Gateway II Internet/ Hònh 1 2:ÀiïnthoaiIPhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. 8. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 7 Ngoaâi cêëu hònh “phone to phone” úã trïn, dõch vuå thoaåi IP coâncho pheáp caác PC ( Personal Computer ) coá trang bõ àiïån thoaåi trongcaác maång LAN coá thïí trao àöíi thoaåi vúái nhau (cêëu hònh PC to PC) vaâvúái caác thuï bao àiïån thoaåi trong maång PSTN (cêëu hònh PC to phonehay phone to PC) nhû trong hònh 1.2. 1.2 Caác ûáng duång cuãa àiïån thoaåi IP Giao tiïëp thoaåi seä vêîn laâ daång giao tiïëp cú baãn cuãa con ngûúâi.Maång àiïån thoaåi cöng cöång khöng thïí bõ àún giaãn thay thïë, thêåm chñthay àöíi trong thúâi gian túái. Muåc àñch tûác thúâi cuãa caác nhaâ cung cêëpdõch vuå àiïån thoaåi IP laâ taái taåo laåi khaã nùng cuãa àiïån thoaåi vúái möåtchi phñ vêån haânh thêëp hún nhiïìu vaâ àûa ra caác giaãi phaáp kyä thuêåt böísung cho maång PSTN. Àiïån thoaåi coá thïí àûúåc aáp duång cho gêìn nhû moåi yïu cêìu cuãagiao tiïëp thoaåi, tûâ möåt cuöåc àaâm thoaåi àún giaãn cho àïën möåt cuöåc goåihöåi nghõ nhiïìu ngûúâi phûác taåp. Chêët lûúång êm thanh àûúåc truyïìncuäng coá thïí biïën àöíi tuyâ theo ûáng duång. Ngoaâi ra, vúái khaã nùng cuãaInternet, dõch vuå àiïån thoaåi IP seä cung cêëp thïm nhiïìu tñnh nùngmúái. Ta coá thïí xem xeát möåt vaâi ûáng duång trûúác mùæt cuãa àiïån thoaåi: Thoaåi thöng minh Hïå thöëng àiïån thoaåi ngaây caâng trúã nïn hûäu hiïåu: reã, phöí biïën,dïî sûã duång, cú àöång. Nhûng noá hoaân toaân “ngúá ngêín”. Noá chó coá möåtsöë phñm àïí àiïìu khiïín . Trong nhûäng nùm gêìn àêy, ngûúâi ta àaä cöëgùæng àïí taåo ra thoaåi thöng minh, àêìu tiïn laâ caác thoaåi àïí baân, sau laâàïën caác server. Nhûng moåi cöë gùæng àïìu thêët baåi do sûå töìn taåi cuãa caáchïå thöëng coá sùén. Intrnet seä thay àöíi àiïìu naây. Kïí tûâ khi Internet phuã khùæp toaâncêìu, noá àaä àûúåc sûã duång àïí tùng thïm tñnh thöng minh cho maångàiïån thoaåi toaân cêìu. Giûäa maång maáy tñnh vaâ maång àiïån thoaåi töìn taåimöåt möëi liïn hïå. Internet cung cêëp caách giaám saát vaâ àiïìu khiïín caáccuöåc thoaåi möåt caách tiïån lúåi hún. Chuáng ta coá thïí thêëy àûúåc khaãhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. 9. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 8nùng kiïím soaát vaâ àiïìu khiïín caác cuöåc thoaåi thöng qua maångInternet. Dõch vuå àiïån thoaåi Web "World Wide Web" àaä laâm cuöåc caách maång trong caách giao dõchvúái khaách haâng cuãa caác doanh nghiïåp. Àiïån thoaåi Web hay " bêëm söë"(click to dial) cho pheáp caác nhaâ doanh nghiïåp coá thïí àûa thïm caácphñm bêëm lïn trang web àïí kïët nöëi túái hïå thöëng àiïån thoaåi cuãa hoå.Dõch vuå bêëm söë laâ caách dïî nhêët vaâ an toaân nhêët àïí àûa thïm caáckïnh trûåc tiïëp tûâ trang Web cuãa baån vaâo hïå thöëng àiïån thoaåi. Truy cêåp caác trung têm traã lúâi àiïån thoaåi Truy nhêåp àïën caác trung têm phuåc vuå khaách haânh qua maångInternet seä thuác àêíy maånh meä thûúng maåi àiïån tûã. Dõch vuå naây seächo pheáp möåt khaách haânh coá cêu hoãi vïì möåt saãn phêím àûúåc chaâohaâng qua Internet àûoåc caác nhên viïn cuãa cöng ty traã lúâi trûåc tuyïën. Dõch vuå fax qua IP Nïëu baån gûãi nhiïìu fax tûâ PC, àùåc biïåt laâ gûãi ra nûúác ngoaâi thòviïåc sûã duång dõch vuå Internet faxing seä giuáp baån tiïët kiïåm àûúåc tiïìnvaâ caã kïnh thoaåi. Dõch vuå naây seä chuyïín trûåc tiïëp tûâ PC cuãa baån quakïët nöëi Internet. Haâng nùm, thïë giúái töën hún 30 tyã USD cho viïåc gûãifax àûúâng daâi. Nhûng ngaây nay Internet fax àaä laâm thay àöíi àiïìunaây.Viïåc sûã duång Internet khöng nhûäng àûúåc múã röång cho thoaåi maâcoân cho caã dõch vuå fax. Khi sûã duång dõch vuå thoaåi vaâ fax qua Internet, coá hai vêën àïì cúbaãn: Nhûäng ngûúâi sûã duång dõch vuå thoaåi qua Internet cêìn coá chûúngtrònh phêìn mïìm chùèng haån Quicknets Internet PhoneJACK. Cêëuhònh naây cung cêëp cho ngûúâi sûã duång khaã nùng sûã duång thoaåi quaInternet thay cho sûã duång àiïån thoaåi àïí baân truyïìn thöëng. Kïët nöëi möåt gateway thoaåi qua Internet vúái hïå thöëng àiïån thoaåihiïån haânh. Cêëu hònh naây cung cêëp dõch vuå thoaåi qua Internet giöëngnhû viïåc múã röång hïå thöëng àiïån thoaåi hiïån haânh cuãa baån.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. 10. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 9 1.3 Lúåi ñch cuãa àiïån thoaåi IP Cöng nghïå VoIP seä àem laåi nhûäng lúåi ñch chuã yïëu sau: Giaãm chi phñ: Möåt giaá cûúác chung seä thûåc hiïån àûúåc vúái maång Internet vaâ doàoá tiïët kiïåm àaáng kïí caác dõch vuå thoaåi vaâ fax. Ngûúâi ta ûúác tñnh coákhoaãng 70% caác cuöåc goåi àïën Chêu AÁ laâ àïí gûãi fax, phêìn lúán trong söëàoá coá thïí àûúåc thay thïë búãi FoIP (Fax over IP). Sûå chia seä chi phñthiïët bõ vaâ thao taác giûäa nhûäng ngûúâi sûã duång thoaåi vaâ dûä liïåu cuängtùng cûúâng hiïåu quaã sûã duång maång búãi leä dû thûâa bùng têìn trïnmaång cuãa ngûúâi naây coá thïí àûúåc sûã duång búãi möåt ngûúâi khaác. Àún giaãn hoaá: Möåt cú súã haå têìng tñch húåp höî trúå têët caã caác hònh thûác thöng tincho pheáp chuêín hoaá töët hún vaâ giaãm töíng söë thiïët bõ. Cú súã haå têìngkïët húåp naây coá thïí höî trúå viïåc töëi ûu hoaá bùng têìn àöång. Thöëng nhêët: Vò con ngûúâi laâ nhên töë quan troång nhûng cuäng dïî sai lêìm nhêëttrong möåt maång viïîn thöng, moåi cú höåi àïí húåp nhêët caác thao taác, loaåiboã caác àiïím sai soát vaâ thöëng nhêët caác àiïím thanh toaán seä rêët coá ñch.Trong caác töí chûác kinh doanh, sûå quaãn lñ trïn cú súã SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) coá thïí àûúåc cung cêëp cho caã dõch vuåthoaåi vaâ dûä liïåu sûã duång VoIP. Viïåc sûã duång thöëng nhêët giao thûác IPcho têët caã caác ûáng duång hûáa heån giaãm búát phûác taåp vaâ tùng cûúângtñnh mïìm deão. Caác ûáng duång liïn quan nhû dõch vuå danh baå vaâ dõchvuå an ninh maång coá thïí àûúåc chia seã dïî daâng hún. Nêng cao ûáng duång: Thoaåi vaâ fax chó laâ caác ûáng duång khúãi àêìu cho VoIP, caác lúåi ñchtrong thúâi gian daâi hún àûúåc mong àúåi tûâ caác ûáng duång àa phûúngtiïån (multimedia) vaâ àa dõch vuå. Chùèng haån caác giaãi phaáp thûúngmaåi Internet coá thïí kïët húåp truy cêåp Web vúái viïåc truy nhêåp trûåc tiïëpàïën möåt nhên viïn höî trúå khaách haâng...http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. 11. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 10 1.4 Ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïím cuãa àiïån thoaåi IP Vïì mùåt kyä thuêåt àiïån thoaåi IP coá nhûäng ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïímsau: Ûu àiïím: - Thöng tin thoaåi trûúác khi àûa lïn maång IP seä àûúåc neán xuöëngdung lûúång thêëp (tuyâ theo kyä thuêåt neán), vò vêåy seä laâm giaãm àûúåc lûulûúång maång. - Trong trûúâng húåp cuöåc goåi úã maång chuyïín maåch kïnh möåtkïnh vêåt lñ seä àûúåc thiïët lêåp vaâ duy trò giûäa hai bïn cho àïën khi möåttrong hai bïn huyã boã liïn kïët. Nhû vêåy, trong khoaãng thúâi giankhöng coá tiïëng noái, tñn hiïåu thoaåi vêîn àûúåc lêëy mêîu, lûúång tûã hoaá vaâtruyïìn ài. Vò vêåy, hiïåu suêët àûúâng truyïìn seä khöng cao. Àöëi vúái àiïånthoaåi Internet coá caác cú chïë àïí phaát hiïån khoaãng lùång (khoaãng thúâigian khöng coá tiïëng noái) nïn seä laâm tùng hiïåu suêët maång. Nhûúåc àiïím: - Nhûúåc àiïím chñnh cuãa àiïån thoaåi qua maång IP chñnh laâ chêëtlûúång dõch vuå. Caác maång söë liïåu vöën dô khöng phaãi xêy dûång vúái muåcàñch truyïìn thoaåi thúâi gian thûåc, vò vêåy khi truyïìn thoaåi qua maång söëliïåu cho chêët lûúång cuöåc goåi thêëp vaâ khöng thïí xaác àõnh trûúác àûúåc.Súã dô nhû vêåy laâ vò goái tin truyïìn trong maång coá trïî thay àöíi trongphaåm vi lúán, khaã nùng mêët maát thöng tin trong maång hoaân toaân coáthïí xêíy ra. Möåt yïëu töë laâm giaãm chêët lûúång thoaåi nûäa laâ kyä thuêåt neánàïí tiïët kiïåm àûúâng truyïìn. Nïëu neán xuöëng dung lûúång caâng thêëp thòkyä thuêåt neán caâng phûác taåp, cho chêët lûúång khöng cao vaâ àùåc biïåt laâthúâi gian xûã lñ seä lêu, gêy trïî. - Möåt nhûúåc àiïím khaác cuãa àiïån thoaåi IP laâ vêën àïì tiïëng voång.Nïëu nhû trong maång thoaåi, do trïî ñt nïn tiïëng voång khöng aãnh hûúãngnhiïìu thò trong maång IP, do trïî lúán nïn tiïëng voång aãnh hûúãng nhiïìuàïën chêët lûúång thoaåi. Vò vêåy, tiïëng voång laâ möåt vêën àïì cêìn phaãi giaãiquyïët trong àiïån thoaåi IP.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. 12. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 11 2. Phaát triïín dõch vuå àiïån thoaåi IP 2.1 Khaã nùng triïín khai dõch vuå àiïån thoaåi IP Thoaåi qua IP hiïån àaä àõnh hònh thaânh möåt dõch vuå, nhûng àiïìukhiïën noá trúã thaânh möåt phêìn chñnh yïëu cuãa thõ thûúâng thoaåi tñch húåphay vêîn chó laâ möåt dõch vuå thiïíu söë phuå thuöåc nhiïìu vaâo sûå phaáttriïín cuãa maång Internet noái chung. Thúâi àiïím chuyïín tûâ maångchuyïín maåch kïnh sang maång chuyïín maåch goái laâ möåt yïëu töë quyïëtàõnh sûå thaânh baåi cuãa nhaâ cung cêëp dõch vuå vaâ vai troâ cuãa VoIP trongtûúng lai. Khaã nùng phöí biïën dich vuå VoIP nùçm giûäa hai phûúng aán: Thiïëu taâi nguyïn trïn Giao thûác interrnet múái Chêët lûúång Vol IP vêîn thêëp Khöng coân lúåi thïë giaá caã Dõch vuå Vol IP vêîn laâ thiïíu söë Hònh 1.3: Dõch vuå àiïån thoaåi IP vêîn chiïëm thiïíu söë Phûúng aán 1 - chêët lûúång dõch vuå cuãa maång Internet tiïëp tuåckhöng öín àõnh, cûúác àiïån thoaåi giaãm maånh (loaåi boã khaã nùng haå giaáthoaåi Internet), vaâ VoIP vêîn chó laâ möåt dõch vuå chiïëm thiïíu söë Phûúng aán 2 - hiïåu quaã vaâ tùng trûúãng cuãa caác dõch vuå vaâ maångtñch húåp khiïën khaách haâng chuyïín sang duâng maång Internet laâm chohiïåu quaã kinh tïë tùng cuâng vúái tùng trûúãng cuãa lûu lûúång.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. 13. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 12 Àuã taâi nguyïn trïn maång inerternet Dõch vuå trïn IP phaát Giaá cung cêëp VoIP thay àöíi Lúåi thïë giaá caã trúã nïn khöng cêìn thiïët Caác nhaâ cung cêëp dõch vuå múái vaâ ISP coá chöî Maång IP taãi phêìn lúán lûu Hònh 1.4: Àiïån thoaåi IP àûúåc sûã suång röång 2.1 Caác yïu cêìu khi phaát triïín àiïån thoaåi IP Muåc àñch cuãa nhaâ phaát triïín laâ thïm caác tñnh nùng goåi àiïånthoaåi (caã truyïìn thoaåi vaâ baáo hiïåu) vaâo caác maång IP, kïët nöëi chuángvúái maång àiïån thoaåi cöng cöång, caác maång àiïån thoaåi caá nhên sao choduy trò chêët lûúång thoaåi hiïån taåi vaâ caác tñnh chêët maâ ngûúâi duângmong muöën úã àiïån thoaåi. Coá nhûäng yïu cêìu chñnh khi phaát triïínVoIP nhû sau: Chêët lûúång thoaåi phaãi so saánh àûúåc vúái chêët lûúång thoaåi cuãamaång PSTN vaâ vúái caác maång coá chêët lûúång phuåc vuå khaác nhau. Maång IP cú baãn phaãi àaáp ûáng àûúåc nhûäng tiïu chñ hoaåt àöångkhùæt khe göìm giaãm thiïíu viïåc khöng chêëp nhêån cuöåc goåi, mêët maát goáivaâ mêët liïn laåc. Àiïìu naây àoâi hoãi ngay caã trong trûúâng húåp maång bõngheän hoùåc khi nhiïìu ngûúâi sûã duång chung nùng lûåc cuãa maång cuângmöåt luác. Tñn hiïåu àiïìu khiïín goåi (baáo hiïåu) khöng aãnh hûúãng àïën hoaåtàöång cuãa maång sao cho ngûúâi sûã duång khöng biïët hoå àang àûúåc cungcêëp dõch vuå dûåa trïn cöng nghïå gò ?. Liïn kïët caác dõch vuå PSTN/VoIP bao göìm caác Gateway giûäa caácmöi trûúâng maång thoaåi vaâ maång dûä liïåu.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. 14. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 13 Quaãn lñ hïå thöëng an toaân, àõa chó hoaá vaâ thanh toaán phaãi àûúåccung cêëp, töët nhêët laâ àûúåc húåp nhêët vúái caác hïå thöëng höî trúå hoaåt àöångPSTN. Cuöåc chaåy àua taåo ra caác saãn phêím VoIP phuâ húåp vúái möåt daãiröång caác cêëu hònh cuãa ngûúâi sûã duång múái chó bùæt àêìu. Caác chuêín phaãiàûúåc thöng qua vaâ thûåc thi, caác gateway dung lûúång cao cung cêëpgiao diïån giûäa maång IP vaâ maång PSTN phaãi àûúåc triïín khai, caácmaång sùén coá cêìn àûúåc höî trúå QoS vaâ caác dõch vuå cöng cöång toaân cêìucêìn àûúåc thiïët lêåp. 2.3 Nhûäng khoá khùn khi triïín khai dõch vuå Coá 3 khoá khùn chñnh khi triïín khai VoIP àoá laâ: - Vêën àïì tiïu chuêín: Do tiïu chuêín quöëc tïë cuãa àiïån thoaåi IPcoân àang khöng ngûâng phaát triïín vaâ hoaân thiïån vaâ àùåc biïåt laâ tiïuchuêín thöng tin giûäa caác miïìn khaác nhau, giûäa caác maång khaác nhauvv.. coân àang trong thúâi gian tranh luêån àaä aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïënsûå tûúng thñch giûäa caác saãn phêím àiïån thoaåi IP cuãa caác nhaâ cung cêëpkhaác nhau. Ngoaâi ra vêën àïì chuyïín maåch cuãa thuï bao úã caác miïìnkhaác nhau, vêën àïì löå trònh vaâ vêën àïì tûúng thñch dõch vuå, vêën àïìthanh toaán cûúác phñ giûäa caác nhaâ cung cêëp dõch vuå khaác nhau coânàang chúâ àûúåc giaãi quyïët. - Vêën àïì maång truyïìn taã i: Àiïån thoaåi IP dûåa trïn Internet, maâgiao thûác cuãa Internet laâ TCP/IP àûúåc thiïët kïë chuã yïëu nhùçm chodõch vuå dûä liïåu phi thúâi gian thûåc. Trûúác mùæt chûa coá thïí thûåc hiïånquaãn lñ àöå röång daãi thöng, khöëng chïë lûu lûúång cho nïn khöng thïícung cêëp caác dõch vuå QoS. Lûu lûúång truyïìn dêîn trong maång Internet laâ khöng thïí xaácàõnh trûúác àûúåc vaâ luön thay àöíi, vò vêåy aãnh hûúãng nghiïm troång àïënchêët lûúång thöng thoaåi. Cùn cûá vaâo tònh hònh kyä thuêåt hiïån nay coáthïí noái Internet àöëi vúái thöng tin àiïån thoaåi thúâi gian thûåc yïu cêìuchêët lûúång cao coân töìn taåi nhiïìu khiïëm khuyïët. - Vêën àïì dung lûúång thiïët bõ: Caác nhaâ saãn xuêët thiïët bõ tiïëpnhêån Internet vaâ caác nhaâ saãn xuêët thiïët bõ cöíng maång àïëu àang cöëgùæng phaát triïín vúái quy mö lúán, tûâ vaâi cûãa ra E1 cho àïën hún 100 cûãahttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. 15. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 14ra E1. Tuy nhiïn dung lûúång cuãa thiïët bõ hiïån nay coân caách xa so vúáicaác saãn phêím cuãa viïîn thöng. 2.4 Xu hûúáng phaát triïín Hiïån taåi maãnh àêët hûáa heån cho VoIP hiïån nay laâ caác maångdoanh nghiïåp Intranet vaâ maång Extranet thûúng maåi. Cú súã haå têìngdûåa trïn IP cho pheáp àiïìu khiïín quaãn lñ viïåc sûã duång caác dõch vuå, chopheáp hay khöng cho pheáp truy nhêåp caác dõch vuå. Caác saãn phêím àiïånthoaåi trïn maång Internet chûa thïí àaáp ûáng caác yïu cêìu chêët lûúångdõch vuå nhû àiïån thoaåi thöng thûúâng. Búãi vêåy, phaát triïín VoIP trïnIntranet, Extranet laâ hûúáng phaát triïín trûúác mùæt. Möåt xu hûúáng phaát triïín khaác cuäng nhiïìu hûáa heån laâ xêy dûångcaác cöíng nöëi giûäa maång IP vaâ maång thoaåi (caác VoIP Gateway). NhûängGateway naây xêy dûång tûâ nïìn taãng PC trúã thaânh caác hïå thöëng maånhcoá khaã nùng àiïìu khiïín haâng trùm cuöåc goåi àöìng thúâi. Búãi vêåy caácdoanh nghiïåp seä phaát triïín möåt lûúång lúán caác Gateway trong nöî lûåcgiaãm caác chi phñ liïn quan àïën lûu lûúång thoaåi, fax vaâ video höåi nghõ. 3. H323 - tiïu chuêín aáp duång cho àiïån thoaåi IP 3.1 Giúái thiïåu H323 laâ möåt chuêín quöëc tïë vïì höåi thoaåi trïn maång àûúåc àûa rabúãi hiïåp höåi viïîn thöng quöëc tïë ITU (InternationalTelecommunication Union). Chuêín H323 cuãa ITU xaác àõnh caác thaânhphêìn, caác giao thûác, caác thuã tuåc cho pheáp cung cêëp dõch vuå truyïìn dûäliïåu àa phûúng tiïån (multimedia) audio, video, data thúâi gian thûåcqua maång chuyïín maåch goái (bao göìm caã maång IP) maâ khöng quantêm àïën chêët lûúång dõch vuå. H323 nùçm trong böå caác khuyïën nghõH32x cung cêëp caác dõch vuå truyïìn dûä liïåu àa phûúng tiïån qua caác loaåimaång khaác nhau. Möåt trong caác ûáng duång cuãa H323 chñnh laâ dõch vuåàiïån thoaåi IP. Àïën nay, H323 àaä phaát triïín thöng qua hai phiïn baãn. Phiïnbaãn thûá nhêët àûúåc thöng qua vaâo nùm 1996 vaâ phiïn baãn thûá haiàûúåc thöng qua vaâo nùm 1998. ûáng duång vaâo chuêín naây rêët röång baogöìm caã caác thiïët bõ hoaåt àöång àöåc lêåp cuäng nhû ûáng duång truyïìnthöng nhuáng trong möi trûúâng maáy tñnh caá nhên, coá thïí aáp duång chohttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. 16. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 15àaâm thoaåi àiïím - àiïím cuäng nhû cho truyïìn thöng höåi nghõ. H323coân bao göìm caã chûác nùng àiïìu khiïín cuöåc goåi, quaãn lñ thöng tin àaphûúng tiïån vaâ quaãn lñ bùng thöng vaâ àöìng thúâi coân cung cêëp giaodiïån giûäa maång LAN vaâ caác maång khaác. 3.2 Cêëu hònh maång theo chuêín H323. Hònh 1.5: Caác thaânh phêìn trong maång H323 Maång H323 dûåa trïn cú súã maång IP cung cêëp caác dõch vuå truyïìndûä liïåu àa phûúng tiïån thúâi gian thûåc (trong àoá coá dõch vuå thoaåi IP),hoaåt àöång theo chuêín H323. Cêëu hònh cuãa maång H323 coá thïí baogöìm caác thaânh phêìn cú baãn nhû trïn hònh 1.5. Thiïët bõ àêìu cuöëi H323 Terminal laâ möåt thiïët bõ àêìu cuöëi trong maång LAN coá khaãnùng truyïìn thöng hai chiïìu. Noá coá thïí laâ möåt maáy PC hoùåc möåtthiïët bõ àöåc lêåp. Têët caã caác àêìu cuöëi H323 àïìu phaãi àûúåc höî trúå khaãnùng truyïìn dûä liïåu audio vaâ video hai chiïìu vaâ phaãi höî trúå chuêínH245 àûúåc duâng àïí àiïìu tiïët caác kïnh truyïìn dûä liïåu. Ngoaâi ra noáphaãi àûúåc höî trúå caác thaânh phêìn sau:http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. 17. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 16 - Giao thûác baáo hiïåu H225 phuåc vuå trong quaá trònh thiïët lêåp vaâhuyã boã cuöåc goåi. - Giao thûác H225 RAS (Registration/Admision/Status) thûåchiïån caác chûác nùng àùng kñ, thu nhêån... vúái gatekeeper. - Giao thûác RTP/RCTP àïí truyïìn vaâ kïët húåp caác goái tin audio,video... Möåt àêìu cuöëi H323 cuäng coá thïí àûúåc trang bõ thïm caác tñnhnùng nhû: - Maä hoaá vaâ giaãi maä caác tñn hiïåu audio, video. - Höî trúå giao thûác T120 phuåc vuå cho viïåc trao àöíi thöng tin söëliïåu (data). - Tûúng thñch vúái MCU àïí höî trúå caác liïn kïët àa àiïím Video CODEC Receive Path Camera, Delay Display Líp ®ãng gãi d÷ liÖu Media Giao diÖn víi m¹ng LAN Audio CODEC Speaker (G.711, G.722, G.723, G.728,... ÛÁng duång söë liïåu Chûác nùng àiïìu khiïín hïå thöëng Giao diÖn ®iÒu khiÓn H245 Control hÖ thèng cho ng-êi sö dông RAS Control Call Control Caác chûác nùng H323 H×nh 1.6: C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi H323http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. 18. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 17 Gatekeeper Gatekeeper laâ möåt thaânh phêìn quan troång trong maång H323,noá àûúåc xem nhû böå naäo cuãa maång. Gatekeeper hoaåt àöång nhû möåtböå chuyïín maåch aão. Gatkeeper coá caác chûác nùng nhû àaánh àõa chó;cho pheáp vaâ xaác nhêån caác àêìu cuöëi H323, caác gateway; quaãn lñ giaãithöng; tñnh cûúác cuöåc goåi; ngoaâi ra noá coân coá thïí cung cêëp khaã nùngàõnh tuyïën cuöåc goåi. gatekeeper quaãn lñ giaãi thöng nhúâ khaã nùng chopheáp hay khöng cho pheáp caác cuöåc goåi xaãy ra. Khi söë cuöåc goåi àaä vûúåtqua möåt ngûúäng naâo àoá thò noá seä tûâ chöëi têët caã caác cuöåc goåi khaác.Ngoaâi ra gatekeeper coân coá thïí cung cêëp khaã nùng àõnh tuyïën baáohiïåu. Mùåc duâ vêåy, gatekeeper laâ thaânh phêìn tuyâ choån trong maångH323. Tuy nhiïn nïëu trong maång coá gatekeeper thò caác thiïët bõ àêìucuöëi vaâ caác Gateway phaãi sûã duång caác thuã tuåc cuãa gatekeeper. Caácchûác nùng cuãa möåt gatekeeper àûúåc phên biïåt laâm 2 loaåi laâ caác chûácnùng bùæt buöåc vaâ caác chûác nùng khöng bùæt buöåc. Caác chûác nùng bùæt buöåc cuãa gatekeeper - Chûác nùng dõch àõa chó: - gatekeeper seä thûåc hiïån viïåc chuyïínàöíi tûâ möåt àõa chó hònh thûác (daång tïn goåi) cuãa caác thiïët bõ àêìu cuöëivaâ gateway sang àõa chó truyïìn dêîn thûåc trong maång (àõa chó IP).Chuyïín àöíi naây dûåa trïn baãng àöëi chiïëu àõa chó àûúåc cêåp nhêåtthûúâng xuyïn bùçng baãn tin àùng kyá dõch vuå cuãa caác àêìu cuöëi. - Àiïìu khiïín truy nhêåp - gatekeeper seä chêëp nhêån möåt truynhêåp maång LAN bùçng caách sûã duång caác baãn tin H.225.0 laâARQ/ACF/ARJ . Viïåc àiïìu khiïín naây dûåa trïn àöå röång bùng têìn vaâàùng kyá dõch vuå hoùåc caác thöng söë khaác do nhaâ saãn xuêët qui àõnh.Àêy cuäng coá thïí laâ möåt thuã tuåc röîng coá nghôa laâ chêëp nhêån moåi yïucêìu truy nhêåp cuãa caác thiïët bõ àêìu cuöëi. - Àiïìu khiïín àöå röång bùng têìn - gatekeeper höî trúå viïåc trao àöíicaác baãn tin H.225.0 laâ BRQ/BCF/BRJ àïí àiïìu khiïín àöå röång bùng têìncuãa möåt cuöåc goåi. Àêy cuäng coá thïí laâ möåt thuã tuåc röîng coá nghôa laâ noáchêëp nhêån moåi yïu cêìu vïì sûå thay àöíi àöå röång bùng têìn.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. 19. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 18 - Àiïìu khiïín miïìn - Möåt miïìn laâ möåt nhoám caác àêìu cuöëi H323,caác gateway, MCU àûúåc quaãn lñ búãi 1 gatekeeper. Trong möåt miïìn coátöëi tiïíu möåt àêìu cuöëi H323, möîi miïìn chó coá duy nhêët möåtgatekeeper. Möåt miïìn hoaân toaân coá thïí àöåc lêåp vúái cêëu truác maång,bao göìm nhiïìu maång àûúåc kïët nöëi vúái nhau. Thöng qua caác chûác nùngúã trïn: dõch àõa chó, àiïìu khiïín truy nhêåp, àiïìu khiïín àöå röång bùngtêìn, gatekeeper cung cêëp khaã nùng quaãn lñ miïìn. Caác chûác nùng khöng bùæt buöåc cuãa Gatekeeper - Àiïìu khiïín baáo hiïåu cuöåc goåi - gatekeeper coá thïí lûåa choån giûäahai phûúng thûác àiïìu khiïín baáo hiïåu cuöåc goåi laâ: noá kïët húåp vúái kïnhbaáo hiïåu trûåc tiïëp giûäa caác àêìu cuöëi àïí hoaân thaânh baáo hiïåu cuöåc goåihoùåc chó sûã duång caác kïnh baáo hiïåu cuãa noá àïí xûã lyá baáo hiïåu cuöåc goåi.Khi choån phûúng thûác àõnh tuyïën baáo hiïåu cuöåc goåi trûåc tiïëp giûäa caácàêìu cuöëi, thò gatekeeper seä khöng phaãi giaám saát baáo hiïåu trïn kïnhH.225.0. - Haån chïë truy nhêåp - Gatekeeper coá thïí sûã duång baáo hiïåu trïnkïnh H.225.0 àïí tûâ chöëi möåt cuöåc goåi cuãa möåt thiïët bõ àêìu cuöëi khinhêån thêëy coá löîi trong viïåc àùng kyá. Nhûäng nguyïn nhên tûâ chöëi baogöìm: möåt Gateway hoùåc àêìu cuöëi àùng kyá haån chïë goåi ài maâ laåi cöëgùæng thûåc hiïån möåt cuöåc goåi ài vaâ ngûúåc laåi hoùåc möåt àêìu cuöëi àùngkyá haån chïë truy nhêåp trong nhûäng giúâ nhêët àõnh. - Giaám saát àöå röång bùng têìn - Gatekeeper coá thïí haån chïë möåtlûúång nhêët àõnh caác àêìu cuöëi H.232 cuâng möåt luác sûã duång maång. Noácoá thïí thöng qua kïnh baáo hiïåu H.225.0 tûâ chöëi möåt cuöåc goåi dokhöng coá àuã bùng têìn àïí thûåc hiïån cuöåc goåi. Viïåc tûâ chöëi naây cuäng coáthïí xaãy ra khi möåt àêìu cuöëi àang hoaåt àöång yïu cêìu thïm àöå röångbùng. Àêy coá thïí laâ möåt thuã tuåc röîng nghôa laâ têët caã moåi yïu cêìu truynhêåp àïìu àûúåc àöìng yá. - Giaám saát cuöåc goåi - Möåt vñ duå cuå thïí vïì chûác nùng naây cuãaGatekeeper laâ noá lûu danh saách têët caã caác cuöåc goåi H.323 hûúáng àiàang thûåc hiïån àïí chó thõ caác thuï bao bõ goåi naâo àang bêån vaâ cungcêëp thöng tin cho chûác nùng quaãn lyá àöå röång bùng têìn. MCU (Multipoint Control Unit)http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. 20. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 19 MCU laâ möåt àiïím cuöëi (Endpoint) trong maång, noá cung cêëp khaãnùng nhiïìu thiïët bõ àêìu cuöëi, gateway cuâng tham gia vaâo möåt liïn kïëtàa àiïím (multipoint conference). Noá bao göìm möåt MC (MultipoimtController) bùæt buöåc phaãi coá vaâ möåt MP (Multipoint Process) coá thïí coáhoùåc khöng. Nhiïåm vuå cuãa MC laâ àiïìu tiïët khaã nùng audio, video,data giûäa caác thiïët bõ àêìu cuöëi theo giao thûác H245. Noá cuäng àiïìukhiïín caác taâi nguyïn cuãa höåi thoaåi bùçng viïåc xaác àõnh doâng audio,video, data naâo cêìn àûúåc gûãi àïën caác àêìu cuöëi. Tuy nhiïn, MC khöngthao taác trûåc tiïëp trïn caác doâng dûä liïåu maâ nhiïåm vuå naây àûúåc giaocho MP. MP seä thûåc hiïån viïåc kïët húåp, chuyïín àöíi, xûã lñ caác bñt dûäliïåu. Gateway Nhiïåm vuå cuãa gateway laâ thûåc hiïån viïåc kïët nöëi gûäa 2 maångkhaác nhau. H323 gateway cung cêëp khaã nùng kïët nöëi giûäa 1 maångH323 vaâ möåt maång khaác (khöng phaãi H323). Vñ duå nhû möåt gatewaycoá thïí kïët nöëi vaâ cung cêëp khaã nùng truyïìn tin giûäa möåt àêìu cuöëiH323 vaâ maång chuyïín maåch kïnh (bao göìm têët caã caác loaåi maångchuyïín maåch àiïån thoaåi chùèng haån PSTN). Viïåc kïët nöëi naây àûúåcthûåc hiïån nhúâ chûác nùng chuyïín àöíi giao thûác trong quaá trònh thiïëtlêåp, giaãi phoáng cuöåc goåi vaâ chûác nùng biïën àöíi khuön daång dûä liïåugiûäa hai maång khaác nhau cuãa gateway. Nhû vêåy àöëi vúái kïët nöëi giûäahai thiïët bõ àêìu cuöëi H323 thò khöng cêìn thiïët phaãi coá gateway,nhûng àöëi vúái cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa maång chuyïín maåch kïnhthò gateway laâ bùæt buöåc phaãi coá.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 21. 21. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 20 Chøc n¨ng Chøc n¨ng Chøc n¨ng ®Çu cuèi ®Çu cuèi chuyÓn ®æi H323 Lan SCN Chøc n¨ng Chøc n¨ng Chøc n¨ng ®Çu cuèi MCU chuyÓn ®æi H323 Chøc n¨ng Chøc n¨ng Chøc n¨ng MCU ®Çu cuèi chuyÓn ®æi SCN Chøc n¨ng Chøc n¨ng Chøc n¨ng MCU MCU chuyÓn ®æi H×nh 1.7: C¸c cÊu h×nh c¬ së cña Gateway Gateway khi hoaåt àöång seä coá àùåc àiïím cuãa möåt thiïët bõ àêìu cuöëiH.323 hoùåc möåt MCU trong maång LAN vaâ coá àùåc àiïím cuãa möåt thiïëtbõ àêìu cuöëi trong SCN hoùåc möåt MCU trong SCN. Vò vêåy ta coá 4 cêëuhònh cú súã cuãa gateway àûúåc thïí hiïån trïn hònh 1.7. Möîi gateway coáthïí coá töí húåp cuãa caác cêëu hònh cú súã hoùåc coá thïí göìm caã 4 cêëu hònhnaây. 3.3 Caác giao thûác H323 tham chiïëu àïën Khuyïën nghõ H323 àûa ra möåt têåp caác giao thûác phuåc vuå choquaá trònh truyïìn dûä liïåu media thúâi gian thûåc trïn maång chuyïínmaåch goái. Kiïën truác phên têìng giao thûác àûúåc mö taã trïn hònh 1.8 : Dat Àiïìu khiïín vaâ baáo hiïåu Audio/Video Àùng kñ ahttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 22. 22. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 21 T12 H225 Call H24 H225 RTP/RTCP 0 signalling 5 RAS TCP UDP Têìng maång Têìng liïn kïët dûä liïåu Têìng vêåt lñ Hònh 1.8 Kiïën truác phên têìng giao thûác H323. Giao thûác H225 RAS ( Registration/Admission/Status ) Caác baãn tin H225 RAS àûúåc duâng àïí trao àöíi giûäa caác àiïím cuöëi(caác àêìu cuöëi , caác gateway ) vaâ gatekeeper cho caác chûác nùng nhûtòm gatekeeper, àùng kñ, quaãn lñ giaãi thöng... - Tòm gatekeeper: Laâ quaá trònh àiïím cuöëi tòm möåt gatekeeperàïí noá coá thïí àùng kñ. - Àùng kñ: Àïí tham gia vaâo möåt miïìn do gatekeeper quaãn lñ, caácàiïím cuöëi phaãi àùng kñ vúái gatekeeper vaâ thöng baáo àõa chó giao vêånvaâ caác àõa chó hònh thûác cuãa noá. (Trong hïå thöëng coá gatekeeper thòàõa chó hònh thûác chñnh laâ söë àûúåc quay) . - Àõnh võ caác àiïím cuöëi: Laâ tiïën trònh tòm àõa chó giao vêån chomöåt àiïím cuöëi khi biïët àõa chó hònh thûác cuãa noá (thöng quagatekeeper). Möîi khi coá cuöåc goåi, gatekeeper nhêån àûúåc àõa chó hònhthûác cuãa phña bõ goåi, noá phaãi thûåc hiïån thuã tuåc naây àïí xaác àõnh àûúåcàõa chó duâng àïí truyïìn tin cuãa bõ goåi. - Caác àiïìu khiïín khaác: Giao thûác RAS coân àûúå c duâng trong caáccú chïë àiïìu khiïín khaác nhû àiïìu khiïín thu nhêån àïí haån chïë söë àiïímcuöëi tham gia vaâo miïìn, àiïìu khiïín giaãi thöng, àiïìu khiïín giaãi phoángkhoãi gatekeeper.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 23. 23. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 22 Caác baãn tin H225 RAS àûúåc truyïìn trïn kïnh RAS khöng tincêåy vò vêåy chuáng àûúåc taãi ài trong goái tin UDP. Giao thûác baáo hiïåu cuöåc goåi H225. Giao thûác H225 duâng àïí thiïët lêåp liïn kïët giûäa caác àiïím cuöëiH323 (caác àêìu cuöëi, caác Gateway), qua liïn kïët àoá caác dûä liïåu thúâigian thûåc seä àûúåc truyïìn ài. Baáo hiïåu cuöåc goåi úã maång H323 laâ traoàöíi caác baãn tin cuãa giao thûác H225 qua möåt kïnh baáo hiïåu tin cêåy. Doyïu cêìu tin cêåy cuãa baáo hiïåu nïn caác thöng baáo cuãa H225 seä àûúåctruyïìn ài trong goái tin TCP. Quaá trònh baáo hiïåu cuãa cuöåc goåi àûúåc bùæt àêìu búãi baãn tinSETUP àûúåc gûãi ài trïn kïnh baáo hiïåu tin cêåy H.225.0. Theo sau baãntin naây seä laâ chuöîi caác baãn tin phuåc vuå cho quaá trònh thiïët lêåp cuöåcgoåi vúái trònh tûå dûåa trïn khuyïën nghõ H225 maâ àêìu tiïn laâ baãn tinyïu cêìu giaám saát bùæt buöåc. Yïu cêìu naây cuâng vúái nhûäng baãn tin sauàoá liïn quan àïën quaá trònh khai baáo/tòm kiïëm giûäa àêìu cuöëi vaâGatekeeper seä àûúåc truyïìn ài trïn kïnh khöng tin cêåy RAS (kïnhtruyïìn thöng tin vïì khai baáo, giaám saát vaâ traång thaái). Quaá trònh naâykïët thuác khi thiïët bõ àêìu cuöëi nhêån àûúåc trong baãn tin CONNECTàõa chó chuyïín taãi an toaân maâ trïn àoá seä gûãi ài caác baãn tin àiïìu khiïínH.245. Baãn tin baáo hiïåu H.225.0 seä khöng bõ phên àoaån khi ài quacaác PDU (Protocol Datagram Unit), coân nhûäng baãn tin àûúåc truyïìn àitrïn kïnh RAS laâ nhûäng baãn tin khöng chuêín hoaá. Khi khöng coá gatekeeper trong maång thò caác baãn tin H225 seäàûúåc trao àöíi trûåc tiïëp giûäa caác àiïím cuöëi. Nïëu coá gatekeeper trongmaång thò gatekeeper seä quyïët àõnh viïåc trao àöíi caác baãn tin H225giûäa caác àiïím cuöëi laâ trûåc tiïëp hay phaãi thöng qua gatekeeper. Trong chûúng sau khi nghiïn cûáu vïì xûã lñ cuöåc goåi seä noái roä húnvïì giao thûác baáo hiïåu cuöåc goåi H225. Giao thûác àiïìu khiïín cuöåc goåi H245. Giao thûác àiïìu khiïín H245 duâng àïí thûåc hiïån viïåc giaám saát caáchoaåt àöång cuãa caác thûåc thïí H323 bao göìm: trao àöíi khaã nùng caácàiïím cuöëi; àoáng múã kïnh logic; àiïìu khiïín luöìng; quyïët àõnh chuã túá;vaâ caác lïånh vaâ chó thõ khaác.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 24. 24. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 23 Kïnh H245 àûúåc thiïët lêåp giûäa hai àiïím cuöëi, möåt àiïím cuöëi vúáiMC, hoùåc möåt àiïím cuöëi vúái gatekeeper. Caác àiïím cuöëi chó thiïët lêåpmöåt kïnh H245 duy nhêët cho möîi cuöåc goåi maâ noá tham gia. - Trao àöíi khaã nùng: Trûúác khi tiïën haânh cuöåc goåi àa phûúngtiïån, möîi àêìu cuöëi phaãi biïët àûúåc khaã nùng nhêån vaâ giaãi maä tñn hiïåucuãa àêìu cuöëi kia. Biïët àûúåc khaã nùng nhêån cuãa àêìu cuöëi nhêån, àêìucuöëi truyïìn seä giúái haån nöåi dung cuãa thöng tin maâ noá truyïìn ài,ngûúåc laåi, thöng baáo khaã nùng truyïìn noá seä cho pheáp àêìu cuöëi nhêånlûåa choån chïë àöå thu phuâ húåp. Têåp húåp caác khaã nùng cuãa àêìu cuöëi chonhiïìu luöìng thöng tin coá thïí àûúåc truyïìn ài àöìng thúâi vaâ àêìu cuöëi coáthïí khai baáo laåi têåp húåp caác khaã nùng cuãa noá bêët kyâ luác naâo. Têåp húåpcaác khaã nùng cuãa möîi àêìu cuöëi àûúåc cung cêëp trong baãn tin H245TerminalCapabilitySet. - Baáo hiïåu kïnh logic: Möåt kïnh logic laâ möåt kïnh mang thöngtin tûâ àiïím cuöëi naây túái àiïím cuöëi khaác (trong trûúâng húåp höåi thoaåiàiïím - àiïím) hoùåc àïën nhiïìu àiïím cuöëi khaác (trong trûúâng húåp höåithoaåi àiïím - àa àiïím). H245 cung cêëp caác baãn tin àïí àoáng múã caáckïnh logic. Sau khi kïnh logic àûúåc múã thöng tin media múái àûúåctruyïìn ài trïn caác kïnh naây. - Xaác àõnh chuã túá: Thuã tuåc naây nhùçm giaãi quyïët vêën àïì xung àöåtgiûäa hai àiïím cuöëi àïìu coá khaã nùng MC khi cuâng tham gia vaâo möåtcuöåc goåi höåi nghõ, hoùåc giûäa hai àiïím cuöëi khi muöën múã möåt kïnhthöng tin möåt chiïìu. Giao thûác RTP ( Real-time Transport Protocol ) Giao thûác truyïìn thúâi gian thûåc (RTP) laâ möåt thuã tuåc dûåa trïnkyä thuêåt IP taåo ra caác höî trúå àïí truyïìn taãi caác dûä liïåu yïu cêìu thúâigian thûåc, vñ duå nhû caác doâng dûä liïåu hònh aãnh vaâ êm thanh. Caácdõch vuå cung cêëp búãi RTP bao göìm caác cú chïë khöi phuåc thúâi gian,phaát hiïån caác löîi, baão an vaâ xaác àõnh nöåi dung. RTP àûúåc thiïët kïë chuãyïëu cho viïåc truyïìn àa àöëi tûúång nhûng noá vêîn coá thïí àûúåc sûã duångàïí truyïìn cho möåt àöëi tûúång. RTP coá thïí truyïìn taãi möåt chiïìu nhûdõch vuå video theo yïu cêìu cuäng nhû caác dõch vuå trao àöíi qua laåi nhûàiïån thoaåi Internet.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 25. 25. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 24 Hoaåt àöång cuãa RTP àûúåc höî trúå búãi möåt thuã tuåc khaác laâ RCTPàïí nhêån caác thöng tin phaãn höìi vïì chêët lûúång truyïìn dêîn vaâ caácthöng tin vïì thaânh phêìn tham dûå caác phiïn hiïån thúâi. Hoaåt àöång cuãa giao thûác. Caác goái tin truyïìn trïn maång Internet coá trïî vaâ jitter khöng dûåàoaán àûúåc. Nhûng caác ûáng duång àa phûúng tiïån yïu cêìu möåt thúâigian thñch húåp khi truyïìn caác dûä liïåu vaâ phaát laåi. RTP cung cêëp caáccú chïë baão àaãm thúâi gian, söë thûá tûå vaâ caác cú chïë khaác liïn quan àïënthúâi gian. Bùçng caác cú chïë naây RTP cung cêëp sûå truyïìn taãi dûä liïåuthúâi gian thûåc giûäa caác àêìu cuöëi qua maång. Tem thúâi gian (time-stamping) laâ thaânh phêìn thöng tin quantroång nhêët trong caác ûáng duång thúâi gian thûåc. Ngûúâi gûãi thiïët lêåp caác“tem thúâi gian” ngay thúâi àiïím octet àêìu tiïn cuãa goái àûúåc lêëy mêîu.“Tem thúâi gian” tùng dêìn theo thúâi gian àöëi vúái moåi goái. Sau khinhêån àûúåc goái dûä liïåu, bïn thu sûã duång caác “tem thúâi gian” naây nhùçmkhöi phuåc thúâi gian göëc àïí chaåy caác dûä liïåu naây vúái töëc àöå thñch húåp.Ngoaâi ra, noá coân àûúåc sûã duång àïí àöìng böå caác doâng dûä liïåu khaác nhau( chùèng haån nhû giûäa hònh vaâ tiïëng). Tuy nhiïn RTP khöng thûåc hiïånàöìng böå maâ caác mûác ûáng duång phña trïn seä thûåc hiïån sûå àöìng böå naây. Böå phêån nhêån daång taãi xaác àõnh kiïíu àõnh daång cuãa taãi tincuäng nhû caác phûúng caách maä hoaá vaâ neán. Tûâ caác böå phêån àõnh daångnaây, caác ûáng duång phña thu biïët caách phên tñch vaâ chaåy caác doâng dûäliïåu taãi tin. Taåi möåt thúâi àiïím bêët kyâ trong quaá trònh truyïìn tin, caácböå phaát RTP chó coá thïí gûãi möåt daång cuãa taãi tin cho duâ daång cuãa taãitin coá thïí thay àöíi trong thúâi gian truyïìn (thay àöíi àïí thñch ûáng vúáisûå tùæc ngheän cuãa maång). Möåt chûác nùng khaác maâ RTP coá laâ xaác àõnh nguöìn . Noá chopheáp caác ûáng duång thu biïët àûúåc dûä liïåu àïën tûâ àêu. Vñ duå thoaåi höåinghõ, tûâ thöng tin nhêån daång nguöìn möåt ngûúâi sûã duång coá thïí biïëtàûúåc ai àang noái. IP header UDP header RTP header RTP payload Hònh 1.9: Maä hoaá goái tin RTP trong goái IPhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 26. 26. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 25 Caác cú chïë trïn àûúåc thûåc hiïån thöng qua maâo àêìu cuãa RTP.Caách maä hoaá goái tin RTP trong goái tin IP àûúåc mö taã trïn hònh veä. RTP nùçm úã phña trïn UDP, sûã duång caác chûác nùng gheáp kïnhvaâ kiïím tra cuãa UDP. UDP vaâ TCP laâ hai giao thûác àûúåc sûã duångchuã yïëu trïn Internet. TCP cung cêëp caác kïët nöëi àõnh hûúáng vaâ caácdoâng thöng tin vúái àöå tin cêåy cao trong khi UDP cung cêëp caác dõch vuåkhöng liïn kïët vaâ coá àöå tin cêåy thêëp giûäa hai traåm chuã. Súã dô UDPàûúåc sûã duång laâm thuã tuåc truyïìn taãi cho RTP laâ búãi vò 2 lñ do: - Thûá nhêët, RTP àûúåc thiïët kïë chuã yïëu cho viïåc truyïìn tin àaàöëi tûúång, caác kïët nöëi coá àõnh hûúáng, coá baáo nhêån khöng àaáp ûáng töëtàiïìu naây. - Thûá hai, àöëi vúái dûä liïåu thúâi gian thûåc, àöå tin cêy khöng quantroång bùçng truyïìn àuáng theo thúâi gian. Hún nûäa, sûå tin cêåy trongTCP laâ do cú chïë baáo phaát laåi, khöng thñch húåp cho RTP. Vñ duå khimaång bõ tùæc ngheän möåt söë goái coá thïí mêët, chêët lûúång dõch vuå duâ thêëpnhûng vêîn coá thïí chêëp nhêån àûúåc. Nïëu thûåc hiïån viïåc phaát laåi thò seägêy nïn àöå trïî rêët lúán cho chêët lûúång thêëp vaâ gêy ra sûå tùæc ngheän cuãamaång. Thûåc tïë RTP àûúåc thûåc hiïån chuã yïëu trong caác ûáng duång maâ taåicaác mûác ûáng duång naây coá caác cú chïë khöi phuåc laåi goái bõ mêët, àiïìukhiïín tùæc ngheän. Giao thûác RTCP (Real-time Transport Control Protocol). RTCP (Real-time Transport Control Protocol) laâ giao thûác höîtrúå cho RTP cung cêëp caác thöng tin phaãn höìi vïì chêët lûúång truyïìn dûäliïåu. Caác dõch vuå maâ RTCP cung cêëp laâ: - Giaám saát chêët lûúång vaâ àiïìu khiïín tùæc ngheän: Àêy laâ chûácnùng cú baãn cuãa RTCP. Noá cung cêëp thöng tin phaãn höìi túái möåt ûángduång vïì chêët lûúång phên phöëi dûä liïåu. Thöng tin àiïìu khiïín naây rêëthûäu ñch cho caác böå phaát, böå thu vaâ giaám saát. Böå phaát coá thïí àiïìuchónh caách thûác truyïìn dûä liïåu dûåa trïn caác thöng baáo phaãn höìi cuãaböå thu. Böå thu coá thïí xaác àõnh àûúåc tùæc ngheän laâ cuåc böå, tûâng phêìnhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 27. 27. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 26hay toaân böå. Ngûúâi quaãn lñ maång coá thïí àaánh giaá àûúåc hiïåu suêëtmaång. - Xaác àõnh nguöìn: Trong caác goái RTP, caác nguöìn àûúåc xaác àõnhbúãi caác söë ngêîu nhiïn coá àöå daâi 32 bñt. Caác söë naây khöng thuêån tiïånàöëi vúái ngûúâi sûã duång RTCP cung cêëp thöng tin nhêån daång nguöìn cuåthïí hún úã daång vùn baãn. Noá coá thïí bao göìm tïn ngûúâi sûã duång, söëàiïån thoaåi, àõa chó e-mail vaâ caác thöng tin khaác. - Àöìng böå möi trûúâng: Caác thöng baáo cuãa böå phaát RTCP chûáathöng tin àïí xaác àõnh thúâi gian vaâ nhaän thúâi gian RTP tûúng ûáng.Chuáng coá thïí àûúåc sûã duång àïí àöìng böå giûäa êm thanh vúái hònh aãnh. - Àiïìu chónh thöng tin àiïìu khiïín: Caác goái RTCP àûúåc gûãi theochu kyâ giûäa nhûäng ngûúâi tham dûå. Khi söë lûúång ngûúâi tham dûå tùnglïn, cêìn phaãi cên bùçng giûäa viïåc nhêån thöng tin àiïìu khiïín múái nhêëtvaâ haån chïë lûu lûúång àiïìu khiïín. Àïí höî trúå möåt nhoám ngûúâi sûã duånglúán, RTCP phaãi cêëm lûu lûúång àiïìu khiïín rêët lúán àïën tûâ caác taâinguyïn khaác cuãa maång. RTP chó cho pheáp töëi àa 5% lûu lûúång choàiïìu khiïín toaân böå lûu lûúång cuãa phiïn laâm viïåc. Àiïìu naây àûúåc thûåchiïån bùçng caách àiïìu chónh töëc àöå phaát cuãa RTCP theo söë lûúång ngûúâitham dûå. Maä hoaá/giaãi maä (CODEC) tñn hiïåu Audio ÚÃã bïn phaát, tñn hiïåu Audio tûâ microphone trûúác khi àûúåctruyïìn tiïëp phaãi àûúåc maä hoaá. Coân úã bïn nhêån, chuáng phaãi àûúåc giaãimaä trûúác khi àûa àïën speaker. CODEC laâ dõch vuå töëi thiïíu maâ àêìucuöëi H323 naâo cuäng phaãi coá. Vò vêåy möåt thiïët bõ àêìu cuöëi H323 phaãiàûúåc höî trúå töëi thiïíu laâ möåt chuêín CODEC. Hiïån nay àang töìn taåimöåt söë chuêín maä hoaá nhû sau: G.711 (maä hoaá töëc àöå 64kbps); G.722(64,56,48 kbps); G.723.1 (5.3 vaâ 6.3 kbps); G.728 (16 kbps); G.729 (8kbps). Voice CODEC Töëc àöå Àöå phûác taåp Chêët lûúång Àöå trïî G.711 PCM 64 Thêëp Rêët töët Cûåc thêëphttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 28. 28. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 27 Töët (40K) G.726 ADPCM 40/32/24 Thêëp Rêët thêëp Töìi (16K) G.729 CS-ACELP 8 Cao Töët Thêëp G.729 A CA-ACELP 8 Vûâa phaãi Khaá töët Thêëp Cao vûâa phaãi Töët (6,4 K) G.723 MP-MLQ 6,4/5,3 Cao Töìi (5,3 K) G.723.1 MP-MLQ 6,4/5,3 nt nt nt G.728 LD-CELP 16 Rêët cao Töët Thêëp Hònh 1.10: Baãng so saánh caác chuêín CODEC Viïåc lûåa choån thuêåt toaán CODEC laâ möåt trong nhûäng yïëu töë cúbaãn àïí nêng cao chêët lûúång thoaåi Internet. Maä hoaá/giaãi maä (CODEC) tñn hiïåu Video Video CODEC maä hoaá tñn hiïåu hònh aãnh tûâ camera àïí truyïìndêîn vaâ giaãi maä caác tñn hiïåu video nhêån àûúåc (àaä àûúåc maä hoaá) àïíhiïín thõ hònh aãnh. Trong H323, truyïìn hònh aãnh coá thïí coá hoùåckhöng, vò vêåy viïåc höî trúå video CODEC laâ tuyâ choån. Tuy nhiïn caácàêìu cuöëi cung cêëp khaã nùng liïn laåc hònh aãnh phaãi àûúåc höî trúå giaothûác maä hoaá, giaãi maä tñn hiïåu video. Caác giao thûác höî trúå laâ H261,H263...http://www.ebooks.vdcmedia.com
 29. 29. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 28 CHÛÚNG 2: XÛÃ LYÁ CUÖÅC GOÅI Trong chûúng naây, trûúác tiïn chuáng ta nghiïn cûáu caác thuã tuåcbaáo hiïåu xûã lñ cuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi (àêìu cuöëi hoùåc gateway)trong maång H323 vúái caác trûúâng húåp khaác nhau. Caác thuã tuåc naâytuên theo caác khuyïën nghõ H323, H225, H245 cuãa ITU-T. Sau àoá,chuáng ta seä chuyïín sang cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa thiïët bõ àêëu cuöëimaång SCN. Trong trûúâng húåp naây seä coá sûå tham gia cuãa gateway kïëtnöëi maång H323 vaâ maång SCN. Caác thuã tuåc naây tuên theo tiïu chuêínTS 101 322 vaâ TS 101 471 cuãa ESTI. Trong quaá trònh nghiïn cûáuthuã tuåc xûã lñ cuöåc goåi, chuáng ta seä khöng ài sêu vaâo cêëu truác, caácthaânh phêìn thöng tin cuãa caác goái tin maâ ta chó xem xeát hoaåt àöång cuãacaác thuã tuåc naây nhû thïë naâo. 1. Caác thuã tuåc thûåc hiïån trïn kïnh H225 RAS Kïnh H225 RAS laâ möåt kïnh logic khöng tin cêåy àûúåc duâng àïítruyïìn taãi caác baãn tin giûäa gatekeeper vaâ caác phêìn tûã khaác trongmaång àïí thûåc hiïån caác thuã tuåc nhû: Tòm gatekeeper, àùng kñ... Búãi vò caác baãn tin RAS àûúåc truyïìn trïn kïnh khöng tin cêåynïn caác baãn tin naây phaãi àûúåc àùåt möåt khoaãng thúâi gian timeout vaâsöë lêìn phaát laåi khi khöng nhêån àûúåc höìi êm. Möåt àiïím cuöëi hoùåcgatekeeper khöng thïí àaáp ûáng laåi möåt yïu cêìu trong thúâi giantimeout thò noá phaãi traã lúâi bùçng baãn tin RIP (Request In Progress) àïícho biïët noá àang xûã lñ yïu cêìu. Khi nhêån àûúåc baãn tin RIP, chuángphaãi khúãi àöång laåi timeout vaâ söë lêìn phaát laåi. 1.1 Tòm gatekeeper Thuã tuåc naây àûúåc thûåc hiïån khi möåt àiïím cuöëi muöën tòm cho noámöåt gatekeeper àïí àùng kñ. Thuã tuåc naây phaãi àûúåc thûåc hiïån ngaykhi àiïím cuöëi àoá hoaåt àöång. Coá hai phûúng thûác tòm gatekeeper:http://www.ebooks.vdcmedia.com
 30. 30. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 29 + Trong cêëu hònh cuãa àiïím cuöëi coá àõa chó cuãa gatekeeper (coáthïí àùåt trong tïåp khúãi àöång). + Àiïím cuöëi gûãi baãn tin GRQ theo àõa chó multicast àïën têët caãcaác gatekeeper (Àõa chó naây àûúåc Endpoint Gatekeeperquy àõnh trong khuyïën nghõ H225). GRQ (®Þa chØ muticast )Nïëu gatekeeper naâo àoá coá thïí quaãnlñ àûúåc àiïím cuöëi naây thò coá thïí traã GCF/GRJlúâi bùçng baãn tin GCF coá chûáa àõachó cuãa kïnh RAS (xem hònh 2.1). H×nh 2.1: Tù ®éng t×m gatekeeper Vúái muåc àñch dûå trûä, gatekeeper chó àõnh caác gatekeeper thaythïë trong trûúâng húåp xaãy ra löîi. Danh saách caác gatekeeper thay thïënaây àûúåc lûu úã trûúâng AlternateGatekeeper trong caác baãn tinGCF vaâ RCF (xem muåc sau). Nïëu möåt àiïím cuöëi nhêån thêëy sûå àùng kñ cuãa noá khöng húåp lïå,noá phaãi thûåc hiïån laåi thuã tuåc tòm gatekeeper. Àùng kñ laâ khöng húåp lïåkhi àiïím cuöëi nhêån àûúåc baãn tin RRJ traã lúâi cho baãn tin RRQ hoùåckhöng nhêån àûúåc traã lúâi cho baãn tin RRQ trong thúâi gian timeout. 1.2 Thuã tuåc àùng kñ vúái gatekeeper Àïí tham gia vaâo möåt miïìn do gatekeepet quaãn lñ, caác àiïím cuöëiphaãi thûåc hiïån thuã tuåc àùng kñ. Àêy laâ quaá trònh àiïím cuöëi thöng baáocho gatekeeper biïët àõa chó giao vêån cuäng nhû àõa chó hònh thûác (aliasaddress) cuãa noá. Thuã tuåc àùng kñ phaãi àûúåc thûåc hiïån trûúác khi coá caáccuöåc goåi xaãy ra vaâ sau khi àaä thûåc hiïån thuã tuåc tòm gatekeeper. Àiïím cuöëi gûãi baãn tin RRQ (Registration Request) àïëngatekeeper trïn kïnh H225 Endpoint GatekeeperRAS. Kïnh H225 RAS àûúåc RRQxaác àõnh trong thuã tuåc tòm RCF hoÆc RRJgatekeeper. Gatekeeper coá thïítraã lúâi bùçng baãn tin RCF(Request Confirm) hoùåc RRJ H×nh 2.2: Thñ tôc ®¨ng kÝ víi gatekeeper(Request Reject) (Hònh 2.2). Möåt àiïím cuöëi chó àùng kñ vúái 1gatekeeper.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 31. 31. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 30 Àiïím cuöëi coá thïí àùng kñ thúâi haån sûã duång búãi yïu cêìutimeToLive (tñnh bùçng giêy) trong baãn tin RRQ. Gatekeeper traã lúâibùçng baãn tin RCF vúái cuâng giaá trõ timeToLive hoùåc beá hún. Saukhoaãng thúâi gian naây, sûå àùng kñ naây hïët hiïåu lûåc. Trûúác khi hïët thúâigian àùng kñ hïët, àiïím cuöëi coá thïí thiïët lêåp laåi timeToLive àïí keáo daâithúâi haån àùng kñ bùçng caách gûãi ài baãn tin RRQ vúái bit keepAlive àûúåcthiïët lêåp (baãn tin RRQ naây chó coá möåt ñt thöng tin àûúåc chó roä trongkhuyïën nghõ H225.0). Sau khi hïët thúâi haån, caác àiïím cuöëi phaãi àùngkñ laåi vúái gatekeeper vúái baãn tin RRQ àêìy àuã. Gatekeeper phaãi àaãm baão möîi àõa chó hònh thûác àûúåc chuyïínàöíi thaânh möåt àõa chó giao vêån. Tuy nhiïn, àiïím cuöëi coá thïí chó àõnhmöåt àõa chó giao vêån dûå trûä hay thay thïë nhúâ cêëu truácalternateEndpoint trong baãn tin RAS cho pheáp àiïím cuöëi coá möåt giaodiïån maång thûá cêëp. Gatekeeper seä tûâ chöëi àùng kñ nïëu xeát thêëy sûåàùng kñ àoá laâ mêåp múâ, khöng àuã thöng tin. Nïëu àiïím cuöëi khöng xaác àõnh möåt àõa chó hònh thûác trong baãntin RRQ thò gatekeeper seä cêëp phaát cho noá möåt àõa chó hònh thûác vaâthöng baáo cho noá trong baãn tin xaác nhêån RCF. Àiïím cuöëi coá thïí huyã boã sûå àùng kñ bùçng caách gûãi baãn tin URQ(Unregistration Request) àïën gatekeeper. Gatekeeper xaác nhêån bùçngbaãn tin UCF (Unregistration Confirm). Àiïìu naây cho pheáp àiïím cuöëithay àöíi àõa chó hònh thûác liït kïët vúái àõa chó giao vêån hoùåc ngûúåclaåi. Nïëu nhêån thêëy àiïím cuöëi chûa àùng kñ, gatekeeper traã lúâi bùçngbaãn tin URJ (Unregistration Reject). Gatekeeper cuäng coá thïí yïu cêìu huyã boã àùng kñ cuãa àiïím cuöëi(duâng baãn tin URQ), luác àoá àiïím cuöëi phaãi traã lúâi bùçng baãn tin UCF.Sau khi huyã boã àùng kñ, àiïím cuöëi phaãi àùng kñ laåi (coá thïí vúái möåtgatekeeper khaác). Endpoint Gatekeeper Gatekeeper Endpoint URQ URQ UCF hoÆc URJ UCF H×nh 2.3: Thñ tôc ®¨ng kÝ víi gatekeeperhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 32. 32. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 31 Möåt àiïím cuöëi nïëu khöng àùng kñ seä khöng chõu sûå quaãn lñ cuãagatekeeper. 1.3 Àõnh võ àiïím cuöëi Möåt àiïím cuöëi hoùåc gatekeeper coá àõa chó hònh thûác cuãa möåtàiïím cuöëi khaác vaâ muöën biïët thöng tin liïn laåc cuãa àiïím cuöëi naây, noáseä sûã duång baãn tin LRQ (Location Request). Baãn tin naây coá thïí àûúåcgûãi àïën möåt gatekeeper naâo àoá (coá àõa chó roä raâng) hoùåc gûãi theo àõachó multicast àïën nhiïìu gatekeeper. Gatekeeper quaãn lñ àiïím cuöëi coáàõa chó hònh thûác trong baãn tin LRQ seä traã lúâi laåi bùçng baãn tin LCFchûáa caác thöng tin liïn laåc cuãa àiïím cuöëi àoá. Thöng tin liïn laåc baogöìm àõa chó kïnh baáo hiïåu, àõa chó kïnh RAS vaâ möåt söë thöng tinkhaác. Nïëu möåt gatekeepr naâo àoá nhêån àûúåc baãn tin LRQ trïn kïnhRAS cuãa noá thò phaãi traã lúâi laåi. Nïëu gatekeeper nhêån àûúåc trïn kïnhRAS multicast thò noá seä khöng traã lúâi (trong trûúâng húåp noá khöngquaãn lñ àiïím cuöëi). 1.4 Caác thuã tuåc khaác Ngoaâi caác thuã tuåc trïn, kïnh RAS coân duâng àïí truyïìn taãi caácbaãn tin àiïìu khiïín truy nhêåp, thay àöíi bùng thöng, giaám saát traångthaái vaâ giaãi phoáng. Chi tiïët vïì caác thuã tuåc naây àûúåc trònh baây úã phêìnsau. Trong baãn tin ARQ ( Admission Request) yïu cêìu truy nhêåp,àiïím cuöëi xaác àõnh möåt giaá trõ bùng thöng àïí truyïìn vaâ nhêån thöngtin. Giaá trõ naây laâ giúái haån trïn cuãa töëc àöå luöìng töíng húåp audio,video truyïìn vaâ nhêån (khöng kïí caác header úã caác lúáp giao thûác).Gatekeeper coá thïí giaãm giaá trõ naây xuöëng trong baãn tin xaác nhêånACF. Caác àiïím cuöëi chó àûúåc pheáp truyïìn thöng tin vúái töëc àöå nùçmtrong giúái haån naây.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 33. 33. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 32 2. Cuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi trong maång H323 Àiïím cuöëi trong maång H323 coá thïí laâ möåt thiïët bõ àêìu cuöëi hoùåcmöåt gateway. Caác thuã tuåc xûã lñ cuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi trongmaång H323 tuên theo caác thuã tuåc trong khuyïën nghõ H323, H225.0vaâ H245. Àêìu tiïn, kïnh baáo hiïåu àûúåc thiïët lêåp (bïn goåi phaãi biïëtàõa chó têìng maång (IP) vaâ àõa chó têìng giao vêån (TCP) cuãa bïn bõ goåi), sau àoá àõa chó cuãa kïnh àiïìu khiïín àûúåc xaác àõnh trong quaá trònhtrao àöíi caác baãn tin baáo hiïåu. Sau khi xaác àõnh àûúåc àõa chó, kïnhàiïìu khiïín àûúåc thiïët lêåp vaâ àõa chó cuãa kïnh thöng tin seä àûúåc xaácàõnh qua caác baãn tin trïn kïnh àIïìu khiïín. Cuöëi cuâng, kïnh thöngtin àûúåc thiïët lêåp cho pheáp hai àiïím cuöëi coá thïí trao àöíi thöng tin.Ngoaâi ra, H323 coân höî trúå thuã tuåc kïët nöëi nhanh (khöng cêìn múã kïnhH245). §iÓm cuèi 1 §iÓm cuèi 2 Kªnh b¸o hiÖu Trao ®æi ®Þa chØ C¸c b¶n tin kªnh ®iÒu khiÓn Kªnh ®iÒu khiÓn Trao ®æi ®Þa chØ C¸c b¶n tin H245 RTP, RTCP Kªnh th«ng tin media RTP - RTCP H×nh 2.4: C¸c kªnh logic trong mét cuéc gäi 2.1 Àõnh tuyïën kïnh àiïìu khiïín vaâ baáo hiïåu Baáo hiïåu xûã lñ cuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi trong maång H323liïn quan àïën ba kïnh baáo hiïåu töìn taåi àöåc lêåp vúái nhau laâ: kïnh àiïìukhiïín H.245, kïnh baáo hiïåu cuöåc goåi vaâ kïnh baáo hiïåu RAS. Trong maång khöng coá gatekeeper, caác baãn tin baáo hiïåu cuöåc goåiàûúåc truyïìn trûåc tiïëp giûäa hai àiïím cuöëi chuã goåi vaâ bõ goåi bùçng caáchtruyïìn baáo hiïåu àõa chó trûåc tiïëp. Trong cêëu hònh maång naây thò phñachuã goåi phaãi biïët àõa chó baáo hiïåu cuãa phña bõ goåi trong maång vaâ vòvêåy coá thïí giao tiïëp möåt caách trûåc tiïëp. Nïëu trong maång coá gatekeeper, trao àöíi baáo hiïåu giûäa chuã goåivaâ gatekeeper àûúåc thiïët lêåp bùçng caách sûã duång kïnh RAS cuãahttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 34. 34. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 33gatekeeper àïí truyïìn àõa chó. Sau khi trao àöíi baãn tin baáo hiïåu àaäàûúåc thiïët lêåp, khi àoá gatekeeper múái xaác àõnh truyïìn caác baãn tintrûåc tiïëp giûäa hai àiïím cuöëi hay àõnh tuyïën chuáng qua gatekeeper. Àõnh tuyïën kïnh baáo hiïåu cuöåc goåi Caác baãn tin baáo hiïåu cuöåc goåi coá thïí àûúåc truyïìn theo möåt tronghai phûúng thûác vaâ viïåc lûåa choån giûäa caác phûúng thûác naây dogatekeeper quyïët àõnh: + Thûá nhêët laâ caác baãn tin baáo hiïåu cuãa cuöåc goåi àûúåc truyïìn tûâàiïím cuöëi noå túái àiïím cuöëi kia thöng qua gatekeeper giûäa hai àiïímcuöëi (hònh 2.5). + Thûá hai laâ caác baãn tin baáo hiïåu cuãa cuöåc goåi àûúåc truyïìn trûåctiïëp giûäa hai àiïím cuöëi (hònh 2.6). Caã hai phûúng thûác naây àïìu sûã duång caác kïët nöëi giöëng nhau vúáicuâng muåc àñch, daång baãn tin àûúåc sûã duång cuäng giöëng nhau, caác baãntin thiïët lêåp baáo hiïåu àûúåc trao àöíi trïn kïnh RAS cuãa gatekeeper,sau àoá túái trao àöíi baãn tin baáo hiïåu cuöåc goåi trïn kïnh baáo hiïåu cuöåcgoåi. Sau àoá múái túái thiïët lêåp kïnh àiïìu khiïín H.245. Trong phûúng thûác gatekeeper àõnh tuyïën caác baãn tin thò noá coáthïí àoáng kïnh baáo hiïåu cuöåc goåi khi viïåc thiïët lêåp cuöåc goåi hoaânthaânh hoùåc vêîn duy trò kïnh naây àïí höî trúå caác dõch vuå böí xung. Chócoá gatekeeper múái coá thïí àoáng kïnh baáo hiïåu cuöåc goåi, nhûng khiGateway tham gia vaâo cuöåc goåi thò caác kïnh naây khöng àûúåc pheápàoáng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 35. 35. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 34 1. ARQ 2. ACF/ARJ Gateêy 3. Setup 1 2 3 4. Setup 5. ARQ 6. ACF/ARJ Endpoint 1 Endpoint 2 7. Connect Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi 8. Connect Kªnh b¸o hiÖu RAS H×nh 2.5 B¶n tin b¸o hiÖu cña cuéc gäi ®-îc ®Þnh Gatekeeper 1. ARQ 2. ACF/ARJ 3. Setup 4. ARQ 5. ACF/ARJ Endpoint 1 Endpoint 2 6. Connect Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi Kªnh b¸o hiÖu RAS H×nh 2.6: B¶n tin b¸o hiÖu ®-îc truyÒn trùc trùc tiÕp gi÷a c¸c ®iÓm cuèi Àõnh tuyïën kïnh àiïìu khiïín Khi caác baãn tin baáo hiïåu cuöåc goåi àûúåc gatekeeper àõnh tuyïënthò sau àoá kïnh àiïìu khiïín H.245 seä àûúåc àõnh tuyïën theo 2 caách thïíhiïån trïn hònh 2.7 vaâ 2.8:http://www.ebooks.vdcmedia.com
 36. 36. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 35 1. ARQ 2. ACF/ARJ 3. Setup 4. Setup 1 5. ARQ Endpoint 1 Endpoint 2 6. ACF/ARJ Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi 7. Connect Kªnh b¸o hiÖu RAS 8. Connect 9. Kªnh H245 Kïnh àiïìu khiïín H.245 àûúåc thiïët lêåp möåt caách trûåc tiïëp giûäacaác àiïím cuöëi, (hònh 2.7). Khi àoá chó cho pheáp kïët nöëi trûåc tiïëp 2àiïím cuöëi. Kïnh àiïìu khiïín H.245 àûúåc thiïët lêåp tûâ àiïím cuöëi naây túáiàiïím cuöëi kia thöng qua gatekeeper (hònh 2.8). Khi àoá cho pheápgatekeeper àõnh tuyïën laåi kïnh àiïìu khiïín H.245 túái möåt MC khithûåc hiïån dõch vuå höåi nghõ. 1. ARQ 2. ACF/ARJ Endpoint 1 Endpoint 2 3. Setup Kªnh b¸o hiÖu RAS gäi Kªnh b¸o hiÖu cuéc 4. Setup 5. ARQ 6. ACF/ARJ 7. Connect 8. Connect 9. Kªnh H245 10. Kªnh H245 2.2 Caác thuã tuåc baáo hiïåu vaâ xûã lñ cuöåc goåi Ngûúâi ta chia möåt cuöåc goåi laâm 5 giai àoaån göìm: + Giai àoaån 1: thiïët lêåp cuöåc goåi (xem muåc 2.2.2.1) + Giai àoaån 2: thiïët lêåp kïnh àiïìu khiïín (xem muåc 2.2.2.3) + Giai àoaån 3: thiïët lêåp kïnh thoaåi (xem muåc 2.2.2.4)http://www.ebooks.vdcmedia.com
 37. 37. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 36 + Giai àoaån 4: dõch vuå (xem muåc 2.2.2.5) + Giai àoaån 5: kïët thuác cuöåc goåi (xem muåc 2.2.2.6). Bûúác 1 - Thiïët lêåp cuöåc goåi Trong giai àoaån naây caác phêìn tûã trao àöíi vúái nhau caác baãn tinàûúåc àõnh nghôa trong khuyïën nghõ H.225.0 theo möåt trong caác thuãtuåc àûúåc trònh baây sau àêy. Cuöåc goåi cú baãn - Caã hai àiïím cuöëi Endpoint 1 Endpoint 2àïìu khöng àùng kyá Setup (1) Call proceeding (2) Khi caã hai àiïím cuöëi àïìu khöng àùng Alerting (3)kyá vúái gatekeeper, thò chuáng seä trao àöíi trûåc Connect (4)tiïëp caác baãn tin vúái nhau nhû hònh 2.9. Khiàoá chuã goåi seä gûãi baãn tin thiïët lêåp cuöåc goåi Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäitrïn kïnh baáo hiïåu àaä biïët trûúác àõa chó cuãa H×nh 2.9: Cuéc gäi c¬ b¶n kh«ng cã gatekeeperbõ goåi. Caã hai àiïím cuöëi àïìu àùng kyá túái möåt gatekeeper Tònh huöëng naây coá 2 trûúâng húåp xaãy ra: + Caã hai àiïím cuöëi àïìu àùng kyá túái möåt gatekeeper vaâgatekeeper choån phûúng thûác truyïìn baáo hiïåu trûåc tiïëp giûäa 2 àiïímcuöëi (hònh 2.10). Àêìu tiïn phña chuã goåi trao àöíi vúái gatekeeper cùåpbaãn tin ARQ (1)/ACF (2) àïí thiïët lêåp baáo hiïåu. Trong baãn tin ACF dogatekeeper traã lúâi cho phña chuã goåi coá chûáa àõa chó kïnh baáo hiïåu cuãaphña bõ goåi. Sau àoá phña chuã goåi seä cùn cûá vaâo àõa chó naây àïí gûãi baãntin Setup (3) túái phña bõ goåi. Nïëu phña bõ goåi chêëp nhêån yïu cêìu, noá seätrao àöíi cùåp baãn tin ARQ (5)/ ACF (6) vúái gatekeeper. Nïëu phña bõ goåinhêån àûúåc ARJ (6) thò noá seä gûãi baãn tin Release Complete túái phñachuã goåi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 38. 38. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 37 Endpoint 1 Gatekeeper Endpoint 2 ARQ (1) ACF/ARJ (2) Setup (3) Call Proceeding (4) ARQ (5) ACF/ARJ (6) Alerting (7) Connect (8) Kªnh b¸o hiÖu RAS Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi H×nh 2.10: Hai ®iÓm cuèi ®Òu ®¨ng ký víi mét gatekeeper - b¸o hiÖu trùc tiÕp Endpoint 1 Gatekeeper Endpoint 2 ARQ (1) ACF/ARJ (2) Setup (3) Call proceeding (5) Setup (4) Call proceeding (5) ARQ (6) ACF/ARJ (7) Alerting (8) Alerting (8) Connect (9) Connect (10) Kªnh b¸o hiÖu RAS Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi H×nh 2.11: Hai ®iÓm cuèi ®Òu ®¨ng ký víi mét gatekeeper B¸o hiÖu qua gatekeeper Caã hai thuï bao àiïím cuöëi àïìu àùng kyá vúái möåt gatekeeper vaâbaáo hiïåu cuöåc goåi àûúåc àõnh tuyïën qua gatekeeper (hònh 2.11). Khinhêån àûúåc ACF (2) coá chûáa àõa chó kïnh baáo hiïåu cuãa gatekeeper,phña chuã goåi seä cùn cûá vaâo àõa chó naây gûãi baãn tin Setup (3) túáigatekeeper. Sau àoá gatekeeper seä gûãi Setup (4) túái phña bõ goåi. Nïëuphña bõ goåi chêëp nhêån cuöåc goåi, noá seä trao àöíi ARQ (6)/ACF (7) vúáihttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 39. 39. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 38gatekeeper. Nïëu nhêån àûúåc ARJ (7) thò phña bõ goåi seä gûãi baãn tinRelease Complete túái gatekeeper. Chó coá phña chuã goåi coá àùng kyá vúái gatekeeper Endpoint 1 Gatekeeper Endpoint 2 ARQ (1) ACF/ARJ (2) Setup (3) Call proceeding (4) Alerting (5) Connect (6) Kªnh b¸o hiÖu RAS Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi H×nh 2.12: ChØ cã phÝa chñ gäi ®¨ng ký - b¸o hiÖu trùc tiÕp Trong trûúâng húåp chó coá phña chuã goåi coá àùng kyá vúái gatekeepervaâ baáo hiïåu cuöåc goåi àûúåc truyïìn trûåc tiïëp giûäa hai àiïím cuöëi, thuã tuåcbaáo hiïåu cuãa noá àûúåc thïí hiïån trïn hònh 2.12. Sau khi nhêån àûúåcACF (2), phña chuã goåi seä gûãi baãn tin Setup (3) túái phña bõ goåi. Nïëuphña bõ goåi chêëp nhêån cuöåc goåi noá seä traã lúâi bùçng baãn tin Connect túáiphña chuã goåi. Endpoint 1 Gatekeeper Endpoint 2 ARQ (1) ACF/ARJ (2) Setup (3) Call proceeding (5) Setup (4) Call proceeding (5) Alerting (6) Alerting (6) Connect (7) Connect (8) Kªnh b¸o hiÖu RAS Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi H×nh 2.13: ChØ cã phÝa chñ gäi ®¨ng ký - gatekeeper ®Þnh tuyÕn b¸o hiÖuhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 40. 40. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 39 Khi caác baãn tin baáo hiïåu cuöåc goåi do gatekeeper àõnh tuyïën, thòthuã tuåc thiïët lêåp cuöåc goåi àûúåc thïí hiïån trïn hònh 2.13. Trong trûúânghúåp naây caác thûá tûå baãn tin cuãa thuã tuåc giöëng hïåt trûúâng húåp trïn, chókhaác duy nhêët möåt àiïím àoá laâ têët caã caác baãn tin baáo hiïåu gûãi tûâ thuïbao naây túái thuï bao kia àïìu thöng qua phêìn tûã trung gian laâgatekeeper 1. Chó coá phña bõ goåi coá àùng kyá vúái gatekeeper Trong trûúâng húåp chó coá phña bõ goåi àùng kyá vúái gatekeeper vaâcaác baãn tin baáo hiïåu truyïìn trûåc tiïëp thò thuã tuåc baáo hiïåu cuãa noá seä coádaång nhû hònh 2.14. Àêìu tiïn phña chuã goåi gûãi baãn tin Setup (1) trïn kïnh baáo hiïåuàaä biïët àõa chó túái phña bõ goåi. Nïëu phña bõ goåi chêëp nhêån noá seä traoàöíi cùåp baãn tin ARQ (3)/ACF (4) vúái gatekeeper 2. Phña bõ goåi cuäng coáthïí nhêån àûúåc ARJ (4), khi àoá noá seä gûãi baãn tin Release Complete túáiphña chuã goåi. Trong trûúâng húåp chêëp nhêån phña bõ goåi seä traã lúâi bùçngbaãn tin Connect (6) coá chûáa àõa chó kïnh àiïìu khiïín H.245 cho phñachuã goåi. Trûúâng húåp baáo hiïåu do gatekeeper àõnh tuyïën, thuã tuåc baáohiïåu àûúåc thïí hiïån trïn hònh 2.15. Àêìu tiïn phña chuã goåi seä gûãi baãntin Setup (1) trïn kïnh baáo hiïåu àaä biïët trûúác àõa chó túái phña bõ goåi ,nïëu phña bõ goåi chêëp nhêån cuöåc goåi noá seä trao àöíi baãn tin ARQ(3)/ARJ (4) vúái gatekeeper. Trong baãn tin ARJ maâ gatekeeper traã lúâicho phña bõ goåi chûáa maä yïu cêìu àõnh tuyïën cuöåc goåi qua gatekeeper(routeCallTogatekeeper). Khi àoá phña bõ goåi seä gûãi baãn tin Facility (5)coá chûáa àõa chó kïnh baáo hiïåu cuãa gatekeeper túái phña chuã goåi. Sau àoáphña chuã goåi gûãi baãn tin Release Complete (6) túái phña chuã goåi vaâ cùncûá vaâo àõa chó kïnh baáo hiïåu phña chuã goåi seä gûãi baãn tin Setup (7) túáigatekeeper, gatekeeper gûãi baãn tin Setup (8) túái phña bõ goåi. Sau àoáphña bõ goåi seä trao àöíi baãn tin ARQ (9)/ACF (10) vúái gatekeeper, phñabõ goåi gûãi baãn tin Connect (12) coá chûáa àõa chó kïnh àiïìu khiïín H.245túái gatekeeper. gatekeeper seä gûãi baãn tin Connect (13) coá chûáa àõa chókïnh àiïìu khiïín H.245 cuãa phña bõ goåi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 41. 41. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 40 Endpoint 1 Gatekeeper Endpoint 2 Setup (1) Call proceeding (2) ARQ (3) ACF/ARJ (4) Alerting (5) Connect (6) Kªnh b¸o hiÖu RAS Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi H×nh 2.14: ChØ cã phÝa bÞ gäi ®¨ng ký - B¸o hiÖu truyÒn trùc tiÕp Endpoint 1 Gatekeeper Endpoint 2 Setup (1) Call proceeding (2) ARQ (3) ACF/ARJ (4) Release complete Setup Setup Call proceeding (2) Call proceeding ARQ (9) ACF/ARJ (10) Alerting (11) Alerting (11) Connect (12) Connect (13) Kªnh b¸o hiÖu RAS Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi H×nh 2.15: ChØ cã phÝa bÞ gäi ®¨ng ký gatekeeper ®Þnh tuyÕn b¸o hiÖu Hai thuï bao àùng kyá vúái hai gatekeeper khaác nhau Tònh huöëng naây coá 4 trûúâng húåp xaãy ra: + Caã hai gatekeeper àïìu choån caách àõnh tuyïën baáo hiïåu trûåctiïëp giûäa hai thuï bao, khi àoá thuã tuåc baáo hiïåu àûúåc thïí hiïån trïnhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 42. 42. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 41hònh 2.16. Àêìu tiïn phña chuã goåi trao àöíi caác baãn tin ARQ (1)/ACF (2)vúái gatekeeper 1, trong baãn tin ACF seä chûáa àõa chó kïnh baáo hiïåucuãa phña bõ goåi. Cùn cûá vaâo àõa chó naây phña chuã goåi gûãi baãn tin Setup(3) túái thuï bao bõ goåi. Nïëu phña bõ goåi chêëp nhêån thò noá seä trao àöíiARQ (5)/ACF (6) vúái gatekeeper 2, nïëu phña bõ goåi nhêån àûúåc ARJ (6)thò noá seä gûãi baãn tin Release Complete túái phña chuã goåi. phña bõ goåi.Khi nhêån àûúåc ACF phña bõ goåi seä gûãi baão tin Connect (8) coá chûáa àõachó kïnh àiïìu khiïín H.245 túái phña chuã goåi. Endpoint 1 Gatekeeper 1 Gatekeeper 2 Endpoint 2 ARQ (1) ACF/ARJ (2) Setup (3) Call proceeding (4) ARQ (5) ACF/ARJ (6) Alerting (7) Connect (8) Kªnh b¸o hiÖu RAS Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi H×nh 2.16: Hai thuª bao ®Òu ®¨ng ký víi hai gatekeeper - C¶ hai gatekeeper ®Òu truyÒn b¸o hiÖu trùc tiÕp gi÷a hai thuª bao Trûúâng húåp thûá hai laâ gatekeeper 1 phña chuã goåi truyïìn baáohiïåu theo phûúng thûác trûåc tiïëp coân gatekeeper 2 phña bõ goåi àõnhtuyïën baáo hiïåu cuöåc goåi qua noá. Thuã tuåc baáo hiïåu trong trûúâng húåpnaây àûúåc thïí hiïån trïn hònh 2.17. Àêìu tiïn phña chuã goåi trao àöíi ARQ(1)/ACF (2) vúái gatekeeper 1, sau àoá phña chuã goåi seä gûãi baãn tin Setup(3) túái phña bõ goåi. Nïëu phña bõ goåi chêëp nhêån, noá seä trao àöíi ARQ(5)/ARJ (6) vúái gatekeeper 2, trong baãn tin ARJ (6) coá chûáa àõa chókïnh baáo hiïåu cuãa noá vaâ chûáa maä chó thõ baáo hiïåu àõnh tuyïën túáigatekeeper 2 (routeCallTogatekeeper). Sau àoá phña bõ goåi seä traã lúâiphña chuã goåi bùçng baãn tin Facility (7) coá chûáa àõa chó kïnh baáo hiïåucuãa gatekeeper 2. Tiïëp theo phña chuã goåi seä gûãi baãn tin ReleaseComplete túái phña bõ goåi vaâ trao àöíi cùåp baãn tin DRQ (9)/DCF (10) vúáihttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 43. 43. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 42gatekeeper 1. Khi nhêån àûúåc DCF phña chuã goåi seä laåi bùæt àêìu trao àöíibaãn tin ARQ (11)/ACF (12) vúái gatekeeper 1. Tiïëp theo phña chuã Endpoint 1 Gatekeeper 1 Gatekeeper 2 Endpoint 2 ARQ (1) ACF/ARJ (2) Setup (3) Call proceeding (4) ARQ (5) ACF/ARJ (6) Facility (7) Release complete (8) DRQ (9) DCF (10) ARQ (11) ACF (12) Setup (13) Setup (14) Call proceeding (4) Call proceeding (4) ARQ (15) ACF/ARJ (16) Alerting (17) Alerting (17) Connect (18) Connect (19) Kªnh b¸o hiÖu RAS Kªnh b¸o hiÖu cuéc gäi H×nh 2.17: Hai thuª bao ®¨ng ký víi 2 gatekeeper - PhÝa chñ gäi truyÒn trùc tiÕp cßn phÝa bÞ gäi th× ®Þnh tuyÕn b¸o hiÖu qua gatekeeper 2 Goåi seä gûãi baãn tin Setup (13) túái àõa chó kïnh baáo hiïåu cuãagatekeeper 2, sau àoá gatekeeper 2 seä gûãi baãn tin Setup (13) túái phñabõ goåi. Phña bõ goåi seä bùæt àêìu trao àöíi ARQ (15)/ACF (16) vúáigatekeeper 2, sau àoá phña bõ goåi seä gûãi baãn tin Connect (18) coá chûáaàõa chó kïnh àiïìu khiïín H.245 cuãa noá túái gatekeeper 2. gatekeeper 2seä gûãi baãn tin Connect (19) túái phña chuã goåi.http://www.ebooks.vdcmedia.com

×