Successfully reported this slideshow.
TRƯỜNG……………….    KHOA……………. Báo cáo tốt nghiệpĐề tài: Nâng cao chất lượngdịch vụ chăm sóc khách hàng tại Web game  ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp              ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh                 Chuyeân ñeà toát nghieäphaøng, taêng cao lö...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp    Phöông phaùp nghieâ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäp            ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp  1.2 Dòch vuï khaùch ha...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp     Vaäy, dòch vuï kh...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäpsaûn phaåm cuûa doanh ngh...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp     Vì vaäy, caùc loa...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäpkhaùch haøng vaø ñaùp öùng ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp     Ñeå laøm toát ñie...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäp     Nguoàn: TS. H...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp     Toùm laïi, chaát ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh                Chuyeân ñeà toát nghieäpkhaùch haøng duø ñaõ ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäpseõ caûm nhaän giaù trò ca...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp     Nghieân cöùu Marke...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäpchính xaùc vaø cuï theå, ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäpchöùc veà chaát löôïng, ve...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäp            ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp     Muoán thöïc hieä...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp           Nguoà...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäpnhieäm chính, döôùi söï qu...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäpmoâ hình sau: Moâ hình t...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäpcaûm giaùc, söï phaûn aùnh ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäpvuï. Ñieàu naøy ñoøi hoû...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp     6.2.2    Moâ hì...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäpnguyeân nhaân veà nguoàn ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh           Chuyeân ñeà toát nghieäp                ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp     + Thaùng 12/2006,...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäp  1.4 Nguoàn voán hoaï...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäplaø game baøi, saûn phaåm na...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp  1.8 Sô ñoà caáu truùc to...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp     Hoaïch ñònh: giaùm...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp     Hoaïch ñònh caùc ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp     Chòu traùch nhieä...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh                 Chuyeân ñeà toát nghieäp      - Boä ph...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh          Chuyeân ñeà toát nghieäpveà hai lónh vöïc khaùc nhau, pho...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäp     - Phoøng nhaâ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp2. Phaân tích tình hình hoa...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh            Chuyeân ñeà toát nghieäp11/2008, soá löôïng tin nhaén...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp    Trong voøng 4 thaùn...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp3. Nhöõng thuaän lôïi vaø k...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp     Veà saûn phaåm: s...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp              ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäp            ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäp    Traïng thaùi Bann...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh                Chuyeân ñeà toát nghieäpTham gia       ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh             Chuyeân ñeà toát nghieäp     Toång ñaøi 19005615...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp      + Caùc chính s...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäpbuoäc khaùch haøng phaû...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh               Chuyeân ñeà toát nghieäpthöïc teá raát nhanh, se...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh                 Chuyeân ñeà toát nghieäp    Luaät chôi:...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäphoäp mail gopygame@gmail....
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp          2   ...
Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh              Chuyeân ñeà toát nghieäp             2...
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
bctntlvn (114).pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

bctntlvn (114).pdf

450 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

bctntlvn (114).pdf

 1. 1. TRƯỜNG………………. KHOA……………. Báo cáo tốt nghiệpĐề tài: Nâng cao chất lượngdịch vụ chăm sóc khách hàng tại Web game Benthuonghai.com
 2. 2. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp PHAÀN MÔÛ ÑAÀU1. Lyù do choïn ñeà taøi: Khaùch haøng laø moät boä phaän quan troïng goùp phaàn laøm neân söï thaønh coâng haythaát baïi cuûa moät doanh nghieäp. Taát caû moïi doanh nghieäp muoán toàn taïi ñöôïc ñeàuphaûi quan taâm ñeán yeáu toá naøy. Ñaëc bieät, vôùi moät coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc game giaûi trí thì vieäc chaêm soùc khaùch haøng, nhaèm thoûa maõn nhu caàu vaø giöõ ñöôïcloøng trung thaønh cuûa nhöõng khaùch haøng cuõ ñoái vôùi saûn phaåm cuûa mình laïi caøng trôûneân quan troïng. Beân caïnh ñoù, töø nhöõng khaùch haøng thaân thieát naøy, coâng ty coù theåthu huùt ñöôïc theâm nhöõng khaùch haøng môùi. Bôûi vì khoâng coù hình thöùc quaûng caùo naøohaáp daãn vaø hieäu quaû baèng hình thöùc quaûng caùo truyeàn mieäng thoâng qua nhöõngngöôøi thaân thieát cuûa chính nhöõng khaùch haøng hieän höõu . Vaø moät lyù do quan troïng nöõa laø hieän nay Benthuonghai.com vaãn chöa coù moätheä thoáng chaêm soùc khaùch haønh hoaøn chænh vaø coøn toàn taïi raát nhieàu thieáu soùt caànñöôïc giaûi quyeát. Chaúng haïn nhö quy trình giaûi ñaùp caùc thaéc maéc coøn thieáu chuyeânnghieäp vaø thôøi gian xöû lyù caùc vaán ñeà coøn chöa hôïp lyù. Chính vì nhöõng lyù do vöøa neâutreân, maø vieäc hoaøn thieän boä phaän chaêm soùc khaùch haøng taïi MDV laïi caøng trôû neâncaáp thieát vaø phaûi ñöôïc quan taâm saâu saéc hôn. Taát caû nhöõng nguyeân nhaân treân, laøkhôûi ñieåm ñeå thöïc hieän ñeà taøi: “Naâng cao chaát löôïng dòch vuï chaêm soùc khaùch haøngtaïi web game Benthuonghai.com”.2. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi: Xaây döïng heä thoáng chaêm soùc khaùch haøng ngaøy caøng hoaø n thieän hôn cho webgame Benthuonghai.com. Töø ñoù giuùp BTH coù ñöôïc caùi nhìn thieän caûm töø khaùch 1
 3. 3. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäphaøng, taêng cao löôïng khaùch haøng tham gia. Vaø muïc tieâu cuoái suøng laø giuùp uy tín vaøthöông hieäu cuûa coâng ty cuõng ngaøy caøng cao hôn.3. Giôùi haïn ñeà taøi: Do söï haïn cheá veà thôøi gian thöïc hieän cuõng nhö nguoàn tö lieäu vaø caùc thoâng tinthu thaäp ñöôïc, baøi vieát khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt caàn ñöôïc boå sung vaøkhaéc phuïc. Baøi nghieân cöùu chæ taäp trung vaøo caùc ñoái töôïng söû duïng webgame“Benthuonghai.com” thoâng qua caùc baûng phoûng vaán baèng email, coù theå maéc phaûisöï thieáu chính xaùc veà thoâng tin cuõng nhö sai soùt veà keát quaû, raát mong nhaän ñöôïc söïgiuùp ñôõ vaø ñoùng goùp yù kieán cuûa thaày ñeå baøi vieát cuûa em ñöôïc hoaøn thieän hôn.4. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Beân trong: caùc döõ lieäu veà tình hình kinh doanh, caùc baûn baùo caùo, tình hìnhhoaït ñoäng thöïc teá cuûa coâng ty MDV. Beân ngoaøi: caùc ñoái töôïng khaùch haøng ñaõ vaø ñang söû duïng webgame“Benthuonghai.com”.5. Ñoái töôïng khaûo saùt: Caùc ñoái töôïng khaùch haøng ñaõ vaø ñang söû duïng webgame“Benthuonghai.com” ñeå giaûi trí.6. Phöông phaùp nghieân cöùu: Phaân tích caùc döõ lieäu thöù caáp töø saùch, baùo, internet. Phöông phaùp quan saùt töø tình hình thöïc teá cuûa coâng ty. Phöông phaùp nghieân cöùu ñònh tính: thöïc hieän thoâng qua phöông phaùp thaûoluaän nhoùm (Focus group) vôùi 10 game thuû thöôøng xuyeân tham gia vaøo BTH. Sau khithaûo luaän, caùc yù kieán seõ ñöôïc toång keát vaø laäp ra baûng caâu hoûi. 2
 4. 4. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Phöông phaùp nghieân cöùu ñònh löôïng: ngaøy 25/02/2009, baûng caâu hoûi ñöôïc göûiqua mail cho caùc khaùch haøng coù trong danh saùch döõ lieäu cuûa coâng ty. Ngaøy05/03/2009, boä phaän chaêm soùc khaùch haøn g ñaõ toång hôïp vaø xöû lyù caùc mail traû lôøi cuûakhaùch haøng. 3
 5. 5. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Phaàn I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN1. Moät soá khaùi nieäm: 1.1 Dòch vuï: 1.1.1 Khaùi nieäm: Dòch vuï laø moät saûn phaåm voâ hình, laø moät loaït caùc hoaït ñoäng ñöôïc thöïc hieänthay maët cho moät khaùch haøng hay ñaùp öùng yeâu caàu cuûa moät khaùch haøng. Khaùch haøng nhaän ñöôïc saûn phaåm naøy thoâng qua caùc hoaït ñoäng giao tieáp,nhaän thoâng tin vaø caûm nhaän. 1.1.2 Ñaëc ñieåm cuûa dòch vuï: Tính voâ hình: dòch vuï khoâng theå löu kho, khoâng theå caát tröõ, khoâng ñöôïccaáp baèng saùng cheá, khoâng theå tröng baøy hay ñaùnh giaù vaø ñònh giaù khaù khoù khaên. Tính khoâng ñoàng nhaát: vieäc cung öùng dòch vuï vaø thoûa maõn khaùch haøng tuøythuoäc nhieàu vaøo hoaït ñoäng cuûa nhaân vieân. Chaát löôïng dòch vuï phuï thuoäc nhieàu vaøocaùc yeáu toá khoâng kieåm soaùt ñöôïc, khoâng coù moät lyù thuyeát chaéc chaén ñöôïc lieäu dòchvuï ñöôïc ñaët vaø ñöôïc cung caáp laø gioáng nhau. Tính saûn xuaát vaø tieâu thuï ñoàng thôøi: khaùch haøng tham gia vaøo vaø aûnhhöôûng ñeán quaù trình cung caáp dòch vuï, khaùch haøng bò taùc ñoäng laãn nhau, nhaân vieânaûnh höôûng ñeán keát quûa cuûa dòch vuï, vieäc phaân quyeàn laø taát yeáu, saûn xuaát lôùn raátkhoù khaên. Tính mau hö hoûng: trong lónh vöïc cung caáp dòch vuï raát khoù cho vieäc doàngboä hoùa cung vaø caàu. Dòch vuï khoâng theå hoaøn traû, hay baùn laïi. 4
 6. 6. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp 1.2 Dòch vuï khaùch haøng: 1.2.1 Khaùi nieäm: Dòch vuï khaùch haøng laø moät phaàn quan troïng trong hoaït ñoäng Marketing,ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc baûo ñaûm thaønh coâng cuûa baát cöù doanh nghieäpnaøo. Dòch vuï khaùch haøng phaûi ñöôïc thöïc hieän toaøn dieän treân moïi khía caïnh cuûa saûnphaåm vaø dòch vuï cung caáp cho khaùch haøng. Neáu chæ chuù troïng vaøo saûn phaåm thìvieäc phuïc vuï khaùch haøng seõ khoâng hieäu quaû. Trong ñieàu kieän caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng, dòch vuï khaùch haøngñöôïc xem nhö moät trong nhöõng phöông tieän höõu hieäu baûo ñaûm cho doanh nghieäpdaønh thaéng lôïi trong hoaït ñoäng kinh doanh. 1.2.2 Vai troø cuûa dòch vuï khaùch haøng: Dòch vuï khaùch haøng toát laø hình thöùc quaûng caùo mieãn phí nhöng ñem laïihieäu quaû cao cho doanh nghieäp. Quaûng caùo laø vieäc laøm cho nhieàu ngöôøi bieát ñeán saûn phaåm cuûa coâng ty, bieátñeán thöông hieäu cuûa coâng ty. Coù moät coâng vieäc laøm cho ngöôøi ta bieát ñeán tieáng toátcuûa coâng ty nhieàu, ñoù laø vieäc baïn chaêm soùc toát caùc khaùch haøng hieän coù cuûa baïn. Moät khaùch haøng haøi loøng seõ noùi vôùi trung bình 5 ngöôø i khaùc, moãi ngöôøitrong soá 5 ngöôøi naøy laïi seõ noùi vôùi 5 ngöôøi khaùc nöõa vaø nhö theá tieáng toát cuûa doanhnghieäp seõ ñöôïc raát nhieàu ngöôøi bieát ñeán. Ngöôïc laïi, moät khaùch haøng khoâng haøi loøng seõ phaøn naøn trung bình vôùi 10ngöôøi khaùc. Moãi ngöôøi trong soá 10 ngöôøi naøy, laïi noùi vôùi 10 ngöôøi khaùc nöõa, laømcho tieáng xaáu lan xa, nguy cô maát theâm caøng nhieàu khaùch haøng nöõa. 5
 7. 7. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Vaäy, dòch vuï khaùch haøng toát seõ taïo ra caùc quaûng caùo mieãn phí nhöng laïi coùñoä tin caäy cao. Dòch vuï khaùch haøng keùm taïo hình aûnh tieâu cöïc veà doanh nghieäpcaøng cao hôn. Dòch vuï khaùch haøng toát laøm cho khaùch haøng tieáp tuïc mua haøng cuûadoanh nghieäp Caùc khaùch haøng haøi loøng khoâng chæ noùi vôùi ngöôøi khaùc maø hoï coøn saün saøngquay laïi mua haøng cuûa doanh nghieäp moãi khi coù nhu caàu. Hoï seõ khoâng boû coâng tìmkieám moät nhaø cung caáp khaùc khi ñang raát haøi loøng vôùi nôi ñang phuïc vuï mình.Chính suy nghó naøy ñaõ keùo khaùch haøng ôû laïi vôùi doanh nghieäp. Vaø vieäc coù ñöôïc caùckhaùch haøng quen thöôøng giuùp cho doanh nghieäp deã daøng hôn trong vieäc giôùi thieäucaùc saûn phaåm, caùc dòch vuï môùi vaø hoï cuõng deã daøng chaáp nhaän hôn duø giaù coù theå caohôn. Ñieàu ñoù giuùp cho doanh nghieäp coù lôïi nhuaän taêng tröôûng hôn vaø thònh vöôïnghôn. Dòch vuï khaùch haøng toát taïo ra khaùch haøng trung thaønh cuûa doanhnghieäp Khaùch haøng haøi loøng khi chuùng ta ñaùp öùng ñöôïc mong ñôïi cuûa hoï. Neáuchuùng ta laøm vöôït quaù kì voïng cuûa hoï thì khaùch haøng caøng thaáy thoaûi maõn. Do vaäy,dòch vuï khaùch haøng laøm cho chuùng ta coù theâm khaùch haøng trung thaønh. Hoï seõ gaén boù vôùi chuùng ta ngay caû khi bò doanh nghieäp khaùc loâi keùo, chaøomôøi nhöõng ñeà nghò haáp daãn, caùc cô hoäi quaûng caùo hay caùc cô ngôi to lôùn hôn. Khichuùng ta cung caáp dòch vuï khaùch haøng toát, chuùng ta seõ giöõ ñöôïc khaùch haøng laâu daøi. Dòch vuï khaùch haøng toát laø vuõ khí caïnh tranh treân thöông tröôøng Vieäc ñaùp öùng caùc kì voïng cuûa khaùch haøng moät caùch ñôn thuaàn laø khoâng ñuûduy trì loøng trung thaønh cuûa ngöôøi mua theo thôøi gian. Muoán vaäy, phaûi laøm cho caùc 6
 8. 8. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpsaûn phaåm cuûa doanh nghieäp phaûi khaùc bieät so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh nhöngkhoâng theå thöïc hieän baèng caùc lôøi höùa neáu caùc tieâu chuaån dòch vuï thöïc teá cuûa doanhnghieäp khoâng ñaït yeâu caàu. Khaùch haøng seõ khoâng quay laïi khi doang nghieäp “Noùinhieàu, laøm ít”. Dòch vuï khaùch haøng toát seõ taïo ñoäng löïc laøm vieäc cho ñoäi nguõ nhaân vieâncuûa doanh nghieäp Khi khaùch haøng ñöôïc phuïc vuï, hoï seõ nhìn nhaän ngöôøi phuïc vuï laø ñaïi dieänch o caû doanh nghieäp, vaø hoï nhaän xeùt veà doanh nghieäp qua caùch phuïc vuï hoï. Khidoanh nghieäp phuïc vuï toát, thì uy tín cuûa doanh nghieäp seõ ñöôïc naâng cao, doanhnghieäp seõ phaùt trieån veà doanh thu vaø thò phaàn. Caùc nhaân vieân seõ coù thu nhaäp caohôn vaø coâng vieäc laøm oån ñònh, coù nhieàu cô hoäi phaùt trieån baûn thaân vaø söï nghieäp. 1.3 Game tröïc tuyeán: 1.3.1 Khaùi nieäm: Laø nhöõng troø chôi khoâng thöïc hieän vôùi söï gaëp nhau giöõ ngöôøi vôùi ngöôøi.Nhöõng ngöôøi chôi coù theå tham gia game khi söû duïng coâng cuï hoã trôï laø maùy tínhñöôïc noái maïng Internet. 1.3.2 Vai troø cuûa Game tröïc tuyeán: Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, cuoäc soáng con ngöôøi caøng trôû neân baän roän. Thôøigian daønh cho coâng vieäc döôøng nhö chieám gaàn heát quyõ thôøi gian maø con ngöôøi coùñöôïc. Vaø töø ñoù coù ít thôøi gian ñeå giaûi trí, ñeå vöôït qua nhöõng caêng thaúng trong cuoäcsoáng. Maët khaùc, neáu coù thôøi gian raûnh roãi thì chaéc gì ngöôøi thaân cuûa nhöõng ngöôøi ñoùcuõng coù cuøng sôû thích, cuõng coù cuøng thôøi gian raûnh roãi ñeå cuøng hoï tham gia. 7
 9. 9. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Vì vaäy, caùc loaïi hình game tröïc tuyeán ra ñôøi ñaõ ñaùp öùng phaàn nhu caàu giaûitrí cuûa nhöõng ngöôøi baän roän hieän nay. Hoï coù theå tham gia vaøo baát kì luùc naøo, baát cöùôû ñaâu. Vaø seõ luoân luoân coù nhöõng game thuû khaùc cuøng tham gia vôùi hoï.2. Chaát löôïng dòch vuï vaø söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng: 2.1 Chaát löôïng dòch vuï: 2.1.1 Khaùi nieäm: Chaát löôïng dòch vuï laø möùc ñoä haøi loøng cuûa khaùch haøng trong quaù trình caûmnhaän, tieâu duøng dòch vuï, laø dòch vuï toång theå cuûa doanh nghieäp mang laïi chuoãi lôïiích vaø thoûa maõn ñaày ñuû nhaát giaù trò mong ñôïi cuûa khaùch haøng trong hoaït ñoäng saûnxuaát cung öùng vaø phaân phoái dòch vuï ôû ñaàu ra. Moät soá yeáu toá quyeát ñònh ñeán chaát löôïng dòch vuï: Hình 1.1: Caùc yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng dòch vuï Nguoàn: http://www.business.gov.vn - Yeáu toá thôøi gian: Khaùch haøng seõ caûm thaáy haøi loøng khi ñöôïc phuïc vuïñuùng thôøi gian vaø ñònh haïn nhö ñaõ cam keát. Caàn xaùc ñònh roõ thôøi gian phuïc vuï 8
 10. 10. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpkhaùch haøng vaø ñaùp öùng chính xaùc thôøi gian ñoù, khaùch haøng seõ döïa treân vieäc phuïcvuï ñuùng cam keát maø ñaùnh giaù veà chaát löôïng phuïc vuï, cuõng nhö ñaùnh giaù chaát löôïngcuûa coâng ty. - Ñoä chính xaùc cuûa thoâng tin: Khaùch haøng seõ caûm thaáy haøi loøng khi hoïnhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin veà dòch vuï, hay noäi dung cuûa dòch vuï laø chính xaùc.Nhöõng vieäc traû lôøi thieáu, sai vaø thoåi phoàng thoâng tin, seõ laøm cho khaùch haøng khoùquay laïi ñeå söû duïng saûn phaåm cuûa coâng ty trong töông lai. - Thaùi ñoä giao tieáp: thaùi ñoä giao tieáp cuûa nhaân vieân khi tieáp xuùc khaùchhaøng raát quan troïng, ñoù laø caû moät ngheä thaät giöõ chaân khaùch haøng maø baát cöù doanhnghieäp naøo cuõng coù theå xaây döïng ñöôïc neáu muoán coù ñöôïc söï thoõa maõn cao cuûakhaùch haøng. 2.1.2 YÙ nghóa cuûa vieäc naâng cao chaát löôïng dòch vuï: Dòch vuï coù aûnh höôûng ñeán giaù trò gia taêng cuûa saûn phaåm höõu hình vaø giaù tròcuoäc soáng cuûa moãi caù nhaân chuùng ta. Chaát löôïng cuûa moät saûn phaåm höõu hình, cuõng bao goàm chaát löôïng cuûa dòchvuï ñi keøm, chaúng haïn nhö dòch vuï phaân phoái, dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng haydòch vuï giaûi ñaùp thaéc maéc. Khaùch haøng Ñöùc coù theå seõ töø choái mua moät boà baøn gheáneáu bao bì cuûa noù bò raùch naùt khi vaän chuyeån hay hoï coù theå töø choái khi khoâng bieátñöôïc thoâng tin chính xaùc laø goã ñoù ñaõ ñöôïc khai thaùc töø nhöõng vuøng röøng ñöôïc quaûnlyù beàn vöõng. Nhö vaäy, vieäc saûn phaåm coù ñöôïc ñaùnh giaù cao hay khoâng, noù coøn chòu yeáutoá aûnh höôûng töø caùc dòch vuï phuï. Quan taâm ñeán quaûn lyù vaø baûo ñaûm chaát löôïng dòchvuï ngay caû khi saûn xuaát caùc saûn phaåm höõu hình ñaõ raát quan troïng, vaø noù caàn ñöôïcquan taâm nhieàu hôn khi doanh nghieäp cung caáp caùc saûn phaåm voâ hình. 9
 11. 11. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Ñeå laøm toát ñieàu ñoù thì caàn phaûi hieåu hôn veà chaát löôïng cuûa dòch vuï. http://www.business.gov.vn 2.2 Chaát löôïng dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng: Ngöôøi tieâu duøng coù theå deã daøng ñaùnh giaù moät saûn phaåm höõu hình thoâng quahình daùng, thieát keá, maøu saéc cuûa bao bì… vì ngöôøi tieâu duøng coù theå tröïc tieáp quansaùt vaø sôø saûn phaåm tröôùc khi mua. Trong khi ñoù, chaêm soùc khaùch haøng laø moät dòchvuï voâ hình, chaát löôïng dòch vuï theå hieän ngay trong quaù trình töông taùc giöõa khaùchhaøng vaø nhaân vieân chaêm soùc khaùch haøng cuûa coâng ty. Qua nhieàu nghieân cöùu vaø kieåm ñònh moâ hình, caùc nhaø nghieân cöùu cho raèng:baát kì dòch vuï naøo, keå caû dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng, thì chaát löôïng dòch vuï ñöôïccaûm nhaän töø khaùch haøng coù theå hình thaønh töø 5 thaønh phaàn sau: Hình 1.2: Thaønh phaàn chaát löôïng dòch vuï 10
 12. 12. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Nguoàn: TS. Haø Nam Khaùnh Giao, Marketing dòch vuï, NXB. Thoáng Keâ 2007 - Tin caäy ( Reliability ) : theå hieän qua khaû naêng thöïc hieän dòch vuï phuø hôïpvaø ñuùng thôøi haïn ngay laàn ñaàu tieân. - Ñaùp öùng ( Responsiveness ): theå hieän qua söï mong muoán vaø saün saøng cuûanhaân vieân phuïc vuï cung caáp dòch vuï kòp thôøi cho khaùch haøng. - Naêng löïc phuïc vuï ( Assurance ): theå hieän qua trình ñoä chuyeân moân vaøcung caùch phuïc vuï lòch söï, nieàm nôû vôùi khaùch haøng. - Ñoàng caûm ( Empathy ): theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc ñeán töøng caù nhaânkhaùch haøng. - Phöông tieän höõu hình ( Tangibles ): Theå hieän qua ngoaïi hình, trang phuïccuûa nhaân vieân phuïc vuï, caùc trang thieát bò phuïc vuï cho dòch vuï. 11
 13. 13. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Toùm laïi, chaát löôïng dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng phuï thuoäc vaø o khoaûngmöùc ñoä kì voïng cuûa khaùch haøng vaø möùc ñoä caûm nhaän cuûa khaùch haøng vôùi dòch vuïnaøy. Chaát löôïng dòch vuï theå hieän ngay trong quaù trình giao dòch vôùi khaùch haøng.Chính vì vaäy doanh nghieäp phaûi tìm hieåu theá naøo laø söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng. 2.3 Söï thoõa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng: Coù nhieàu quan ñieåm khaùc nhau veà söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng. TheoBachelet ( 1985-1991 ) ñònh nghóa söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng laø moät phaûn öùngmang tính caûm xuùc cuûa khaùch haøng ñaùp laïi vôùi kinh nghieäm cuûa hoï vôùi moät saûnphaåm hay dòch vuï. Söï thoûa maõn laø möùc ñoä cuûa traïng thaùi caûm giaùc cuûa moät ngöôøi baét nguoàn töøvieäc so saùnh keát quaû thu ñöôïc töø saûn phaåm ( hay saûn löôïng ) vôùi kì voïng cuûa ngöôøiñoù ( Philip Kotler). Cô sôû ñeå khaùch haøng theå hieän thaùi ñoä haøi loøng vôùi saûn phaåm hay khoâng,phaûi ñöôïc döïa treân kì voïng maø hoï hình thaønh tröôùc khi mua haøng, dòch vuï. Kì voïngcuûa khaùch haøng hình thaønh treân cô sôû kinh nghieäm mua saém tröôùc kia cuûa ngöôøimua, nhöõng yù kieán cuûa baïn beø, ñoàng nghieâp, nhöõng thoâng tin cuõng nhö nhöõng lôøihöùa heïn cuûa nhöõng ngöôøi laøm marketing vaø ñoái thuû caïnh tranh cuûa hoï. Neáu ngöôøilaøm Marketing laøm cho khaùch haøng coù kì voïng quaù cao thì chaéc chaén ngöôøi mua seõbò thaát voïng. Ngöôïc laïi, neáu doanh nghieäp laøm cho khaùch haøng coù kì voïng quaù thaápthì noù seõ khoâng thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi mua, maëc duø noù laøm haøi loøng nhieàukhaùch haøng ñaõ mua. Moät soá doanh nghieäp hieän nay ñang thaønh ñaït cuõng ñaõ taêng cao kì voïng cuûakhaùch haøng ñoàng thôøi cuõng taêng cao chaát löôïng cuûa saûn phaåm töông öùng vôùi söï kìvoïng ñoù. Hoï laáy toång möùc ñoä haøi loøng cuûa khaùch haøng laøm muïc ñích vì hoï cho raèng 12
 14. 14. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpkhaùch haøng duø ñaõ haøi loøng vaãn coù theå tìm nhaø cung caáp khaùc, neáu haøng cuûa hoï toáthôn. 2.4 Moái quan heä giöõa chaát löôïng dòch vuï vaø söï thoõa maõn cuûa khaùch haøng: Caùc nhaø nghieân cöùu vaø caùc nhaø quaûn lí doanh nghieäp dòch vuï ñeàu thoángnhaát quan ñieåm cho raèng chaát löôïng dòch vuï bao haøm moät söï so saùnh giöõa söï mongñôïi vaø hieän thöïc. Ñoù laø söï ño löôøng phaân phoái dòch vuï phuø hôïp vôùi söï mong ñôïi cuûakhaùch haøng toát tôùi möùc naøo. Phaân phoái dòch vuï coù nghóa laø thöïc hieän vieäc chuyeångiao dòch vuï sao cho phuø hôïp vôùi nhöõng mong ñôïi cuûa khaùch haøng treân moät neàntaûng töông thích vôùi ñoä mong ñôïi. Töø suy nghó ñònh höôùng naøy chuùng ta coù theå phaùttrieån theo caùc möùc sau: Giaù trò dòch vuï nhaän ñöôïc lôùn hôn giaù trò mong ñôïi=> thoûa maõn raát cao Giaù trò dòch vuï nhaän ñöôïc baèng giaù trò mong ñôïi=> thoûa maõn cao Giaù trò dòch vuï nhaän ñöôïc nhoû hôn giaù trò mong ñôïi=> thoûa maõn thaáp (khoâng thoûa maõn ) Tuy nhieân nhieàu nghieân cöùu cho thaáy, chaát löôïng dòch vuï vaø söï thoûa maõncuûa khaùch haøng laø hai khaùi nieäm khaùc bieät. Chaát löôïng dòch vuï chæ taäp trungg vaøothaønh phaàn cuï theå cuûa dòch vuï. Coøn söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng laø moät khaùi nieämtoång quaùt, noùi leân söï loøng cuûa hoï khi tieâu duøng moät saûn phaåm. ( Zeithaml& Bitner 2000)3. Quaù trình hình thaønh chaát löôïng dòch vuï: Dòch vuï mang tính chaát voâ hình, quaù trình cung caáp saûn phaåm xaûy ra ñoàngthôøi vôùi quaù trình tieâu thuï saûn phaåm, vì vaäy khi cung caáp dòch vuï, chaát löôïng dòch vuïphaûi ñöôïc baûo ñaûm laø toát nhaát. Nhö vaäy, khi xaûy ra quaù trình tieâu thuï, khaùch haøng 13
 15. 15. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpseõ caûm nhaän giaù trò cao nhaát cuûa dòch vuï. Quaù trình hình thaønh chaát löôïng dòch vuïñöôïc phaân ra thaønh 4 giai ñoaïn: Hình 1.3: Qui trình hình thaønh chaát löôïng dòch vuï Nguoàn: TS. Haø Nam Khaùnh Giao, Marketing dòch vuï, NXB. Thoáng Keâ 2007 3.1 Giai ñoaïn nghieân cöùu Marketing: Khi cung caáp saûn phaåm höõu hình hay voâ hình thì giai ñoaïn nghieân cöùuMarketing laø giai ñoaïn quan troïng. Khi nghieân cöùu Marketing, ngöôøi cheá taïo ra saûnphaåm seõ bieát ñöôïc khaùch haøng cuûa mình muoán coù nhöõng saûn phaåm coù tính naêng gì,chaát löôïng phaûi ñaït tôùi möùc ñoä naøo, bao bì, caùc dòch vuï keøm theo phaûi ra sao. Vaøñieàu quan troïng nhaát trong qui trình naøy chính laø phaûi nghieân cöùu ñuùng ñoái töôïngkhaùch haøng muïc tieâu maø doanh nghieäp ñaõ nhaém ñeán. Neáu doanh nghieäp nhaém ñeáncaùc khaùch haøng laø caùc nhaân vieân vaên phoøng thì caùc saûn phaåm phaûi phuø hôïp cho caùcñoái töôïng naøy, coù theå chi giaù thaønh hôi cao, nhöng phaûi nhanh vaø coù chaát löôïng toát.Khoâng theå nghieân cöùu caùc ñoái töôïng laø sinh vieân roài gaén caùc yeâu caàu cuûa ñoái töôïngnaøy laøm ra saûn phaåm cho caùc nhaân vieân khoái vaên phoøng. 14
 16. 16. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Nghieân cöùu Marketing seõ giuùp chuùng ta tìm ra nhöõng mong muoán cuûakhaùch haøng, töø ñoù ruùt ngaén khoaûng caùch trong moâ hình “ Caùc khoaûng caùch chaátlöôïng dòch vuï”. Ñoù laø nhöõng khoaûng caùch veà kì voïng khaùch haøng vaø nhöõng nhaänthöùc cuûa coâng ty veà kì voïng khaùch haøng, nhöõng tieâu chuaån thieát keá dòch vuï höôùngveà khaùch haøng vaø nhöõng nhaän thöùc cuûa coâng ty veà giao dòch dòch vuï… Hay noùi caùch khaùc, giai ñoaïn nghieân cöùu Marketing seõ giuùp chuùng ta hìnhthaønh ra ñöôïc ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu cuûa mình seõ söû duïng dòch vuï coù chaátlöôïng nhö theá naøo ñeå töø ñoù taïo ra nhöõng dòch vuï thích hôïp. Töø ñoù laøm cho saûn phaåmcuûa doanh nghieäp gaàn guûi hôn vaø deã ñaït ñöôïc söï chaáp nhaän cuûa khaùch haøng. 3.2 Giai ñoaïn hình thaønh chaát löôïng dòch vuï: Giai ñoaïn hình thaønh chaát löôïng dòch vuï laø giai ñoaïn chuaån bò cho söï xuaáthieän vaø tieán haønh dòch vuï, giai ñoaïn naøy giuùp cho dòch vuï ñöôïc giao dòch ñuùng nhönhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø tieâu chuaån cuûa doanh nghieäp ñöa ra. 3.3 Giai ñoaïn cung öùng dòch vuï: Giai ñoaïn cung öùng dòch vuï laø giai ñoaïn quang troïng nhaát trong quaù trìnhhình thaønh chaát löôïng dòch vuï. Trong giai ñoaïn naøy, ngöôøi cung caáp dòch vuï seõ thöïchieän caùc thao taùc cuûa dòch vuï vaø ngöôøi khaùch haøng seõ caûm nhaän giaù trò cuûa dòch vuïtröïc tieáp thoâng qua caùc thao taùc ñoù. Khaùch haøng seõ ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa dòch vuïthoâng qua quaù trình naøy. Vì vaäy , giai ñoaïn naøy traùnh xaûy ra caùc sô xuaát khoâng hay.Neáu moät sai laàm nhoû xaûy ra cuõng coù khi daãn ñeán haäu quaû laø chaát löôïng dòch vuï bòñaùnh giaù thaáp. 3.4 Giai ñoaïn ñaùnh giaù vaø caûi tieán dòch vuï: Sau khi thöïc hieän dòch vuï, caàn coù söï ñaùnh giaù vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp söûachöõa neáu coù nhöõng sai soùt xaûy ra. Caàn phaûi ñaùnh giaù ñuùng vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp 15
 17. 17. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpchính xaùc vaø cuï theå, nhö vaäy khi thöïc hieän dòch vuï laàn sau, caùc sai soùt trôû neân nhoûdaàn vaø sau ñoù seõ khaéc phuïc haún. Vì dòch vuï ñöôïc thöïc hieän vaø ñaùnh giaù trong quaùtrình söû duïng neân caàn haïn cheá nhöõng loãi khoâng hay.4. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng dòch vuï: Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng dòch vuï coù theå chia thaønh hai nhoùm:nhoùm yeáu toá beân ngoaøi, nhoùm yeáu toá beân trong cuûa toå chöùc. 4.1 Yeáu toá beân ngoaøi: 4.1.1 Nhu caàu cuûa thò tröôøng: Coù theå khaúng ñònh nhu caàu cuûa thò tröôøng laø xuaát phaùt ñieåm cuûa quaù trìnhquaûn lyù chaát löôïng. Tröôùc khi tieán haønh thieát keá, saûn xuaát saûn phaåm, cung caáp dòchvuï phaûi tieán haønh coâng taùc ñieàu tra, nghieân cöùu nhu caàu cuûa thò tröôøng, phaân tíchmoâi tröôøng kinh teá xaõ hoäi, naém baét nhu caàu cuï theå cuûa khaùch haøng cuõng nhö thoùiquen tieâu duøng, phong tuïc, taäp quaùn, vaên hoùa, loái soáng, khaû naêng thanh toaùn cuûakhaùch haøng… töø ñoù ñöa ra caùc chính saùch ñuùng ñaén. Ví duï, coâng ty seõ ñöa ra nhieàuloaïi saûn phaåm vaø nhieàu möùc giaù caïnh tranh: Saûn phaåm coù chöùc naêng vöôït troäi, maãumaõ ñeïp, chaát löôïng toát thì seõ baùn vôùi giaù cao, cho nhöõng ngöôøi coù thu nhaä p cao.Ngöôïc laïi caùc saûn phaåm ñôn giaûn, tieän lôïi, reû tieàn thì seõ baùn cho nhöõng ngöôøi coù thunhaäp thaáp. 4.1.2 Luaät phaùp: Trong neàn kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, thoâng qua nhöõngbieän phaùp kinh teá kó thuaät, haønh chính xaõ hoäi, ñöôïc cuï theå hoùa baèng nhieàu chínhsaùch nhö: Chính saùch ñaàu tö, chính saùch taøi chính, chính saùch giaù, chính saùch hoã trôï,khuyeán khích phaùt trieån ñoái vôùi moät soá toå chöùc, moät soá ngaønh haøng, caùch thöùc toå 16
 18. 18. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpchöùc veà chaát löôïng, veà hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc kinh teá… Töø ñoù taïo ñieàu kieän chocaùc toå chöùc oån ñònh saûn xuaát, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø dòch vuï. 4.1.3 Khaùch haøng: Söï thay ñoåi nhu caàu cuûa khaùch haøng cuõng taùc ñoäng maïnh ñeán vieäc ñaùnh giaùchaát löôïng cuûa dòch vuï. Khi nhu caàu cuûa khaùch haøng coøn thaáp, neáu doanh nghieäpcung caáp ñuû söï mong ñôïi ñoù, doanh nghieäp coù theå ñöôïc ñaùnh giaù laø maïng laïi moätchaát löôïng dòch vuï toát. Nhöng khi khaùch haøng thay ñoåi, ñoøi hoûi caùc nhu caàu cao hônveà saûn phaåm vaø dòch vuï. Thì doanh nghieäp caàn naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaødòch vuï ñeå khoâng bò ñaùnh giaù laø chaát löôïng keùm. Nhö vaäy, chaát löôïng cuûa saûn phaåmphaûi ñi lieàn vôùi nhöõng nhu caàu vaø mong ñôïi cuûa khaùch haøng. 4.1.4 Ñoái thuû caïnh tranh: Ñoái thuû caïnh tranh cuõng quyeát ñònh raát lôùn ñeán chaát löôïng dòch vuï maø coângty cung caáp. Neáu doanh nghieäp cung caáp moät saûn phaåm vaø dòch vuï coù nhieàu tínhnaêng toát, ñi keøm vôùi moät dòch vuï keøm theo töông öùng thì seõ raát ñöôïc loøng khaùchhaøng vaø ñöôïc ñaùnh giaù cao. Nhöng khi ñoái thuû caïnh tranh cho ra ñôøi moät saûn phaåmtoát vaø dòch vuï vöôïc troäi hôn, thì khi ñoù, dòch vuï cuûa doanh nghieäp khoâng ñöôïc ñaùnhgiaù cao nöõa. Doanh nghieäp phaûi tìm caùch caûi thieän chaát löôïng cuûa caùc saûn phaåm thìmôùi mong chieám laïi söï haøi loøng cao cuûa khaùch haøng. Hình 1.4: Caùc yeáu toá beân ngoaøi 17
 19. 19. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Nguoàn: Philip Kotler, Marketing caên baûn, NXB. Lao Ñoäng, 2005 4.2 Yeáu toá beân trong: Trong phaïm vi toå chöùc, coù boán yeáu toâ quyeát ñònh ñeán chaát löôïng cuûa dòchvuï, ñoù laø: 4.2.1 Con ngöôøi: Baát cöù hoaït ñoäng naøo taïo ra saûn phaåm vaø dòch vuï ñeàu coù söï taùc ñoän g cuûacon ngöôøi. Vaø con ngöôøi cuõng chính laø nhaân toá quan troïng nhaát khi thöïc hieän baát cöùhoaït ñoäng naøo, lyù do laø con ngöôøi coù theå taùc ñoäng vaøo caùc coâng cuï ñeå taïo ra caùc keátquaû nhö mình mong muoán. Naêng löïc vaø moái lieân keát giöõa caùc thaønh vieân coù aûnhhöôûng ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. 4.2.2 Cô sôû vaät chaát: 18
 20. 20. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Muoán thöïc hieän moät saûn phaåm höõu hình hay voâ hình ñeàu caàn nhöõng nguyeânlieäu, coâng cuï vaø caùc yeáu toá nhö nhaø xöôûng, trang thieáp bò phuïc vuï. Vì vaäy, khi coùmoät sô sôû vaät chaát kó thuaät toát, thì vieäc saûn xuaát ra caùc saûn phaåm coù tính caïnh tranhcao, vaø caùc dòch vuï coù chaát löôïng toát laø ñieàu naèm trong taàm tay cuûa doanh nghieäp.Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa laø vôùi cô sôû vaät chaát toát thì coù theå saûn xuaát ra saûnphaåm toát maø noù coøn phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá khaùc maø quan troïng laø söï taùc ñoängcuûa con ngöôøi trong quaù trình taïo ra saûn phaåm, dòch vuï. 4.2.3 Chaát löôïng cuûa quaù trình thöïc hieän vaø chuyeån giao dòch vuï: Vôùi coâng ngheä thích hôïp, trình ñoä toå chöùc quaûn lyù vaø toå chöùc saûn xuaát,chuyeån giao coâng ngheä toát seõ taïo ñieàu kieän cho toå chöùc khai thaùc toát nhaát caùc nguoànlöïc hieän coù. Töø ñoù seõ taïo ra moät chaát löôïng dòch vuï cao. Goùp phaàn naâng cao hieäuquaû hoaït ñoäng cuûa toå chöùc vaø thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng toát hôn. 4.2.4 Khaû naêng taøi chính: Ñeå coù theå tieáp thu trình ñoä khoa hoïc kó thuaät cuõng nhö caùc bieän phaùp quaûnlyù toát nhaát, caùc doanh nghieäp caàn phaûi coù moät nguoàn löïc kinh teá vöõng vaøng. Ngaøynay, vôùi söï phaùt trieån nhö vuõ baõo cuûa khoa hoïc kó thuaät, coâng ngheä thoâng tin ngaøycaøng ñoùng vai troø quan troïng. Ñeå ñaït ñöôïc thaønh coâng trong giai ñoaïn naøy, caùcdoanh nghieäp phaûi naém baét ñöôïc thoâng tin chính xaùc veà: khaùch haøng, veà ñoái thuûcaïnh tranh, nhaø cung öùng… ñeå coù ñöôïc nhöõng thoâng tin chính xaùc ñoøi hoûi phaûi coùmoät löïc löôïng nhaân löïc toát vaø nguoàn taøi chính vöõng vaøng. Hình 1.5: Caùc yeáu toá beân trong 19
 21. 21. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Nguoàn: Philip Kotler, Marketing caên baûn, NXB. Lao Ñoäng, 20055. Quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï: 5.1 Ñònh nghóa: Laø quaù trình quaûn lyù caùc giai ñoaïn hình thaønh chaát löôïng dòch vuï vaø cungöùng dòch vuï cho khaùch haøng. Noù bao goàm caû vieäc kieåm tra, ñaùnh giaù vaø coù nhöõngbieän phaùp khaéc phuïc khi trong quaù trình coù nhöõng söï coá xaûy ra. 5.2 Noäi dung cuûa quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï: Theo ñònh nghóa treân thì quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï laø quaûn lyù chaát löôïngcuûa caùc giai ñoaïn hình thaønh chaát löôïng dòch vuï. Töø giai ñoaïn nghieân cöùuMarketing ñeán giai ñoaïn ñaùnh giaù vaø caûi tieán chaát löôïng dòch vuï. Moãi giai ñoaïn coùmoät söï quaûn lyù caùc nhau vaø nhöõng ngöôøi quaûn trò trong moãi khaâu naøy seõ chòu traùch 20
 22. 22. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpnhieäm chính, döôùi söï quaûn trò chung cuûa boä phaän quaûn trò cao nhaát. Vì chaát löôïngdòch vuï seõ aûnh höôûng ñeán uy tín vaø doanh thu cuûa toaøn doanh nghieäp.6. Ñaùnh giaù chaát löôïng dòch vu:ï 6.1 Söï caàn thieát cuûa vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng dòch vuï: Baát kì moät hoaït ñoäng naøo ñöa ra cuõng phaûi coù traõi qua qui trình : leân keáhoaïch, toå chöùc thöïc hieän, giaùm saùt thöïc hieän, kieåm tra ñaùnh giaù vaø coù nhöõng keáhoaïch söõa chöõa neáu thaáy caàn thieát. Trong quaù trình thöïc hieän dòch vuï cuõng vaäy, chuùng ta phaûi coù caùc chöôngtrình ñaùnh giaù chaát löôïng phuïc vuï vaø ñöa ra caùc bieän phaùp söûa chöõa neáu thaáy dòchvuï cuûa mình chöa toát, chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng, hoaëc hôn nöõa laølaøm khaùch haøng phaät loøng. Vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng dòch vuï laø voâ cuøng quan troïng. Noù cho nhöõngngöôøi thöïc hieän dòch vuï ñoù bieát ñöôïc: quaù trình phuïc vuï cuûa mình ñaõ ñöôïc khaùchhaøng caûm nhaän nhö theá naøo, phuïc vuï nhö vaäy ñaõ toát chöa, ñaõ laøm haøi loøng khaùchhaøng hay coù nhöõng ñieåm naøo khaùch haøng khoâng thoõa maõn vaø yeâu caàu phaûi coù söïkhaéc phuïc. 6.2 Tieâu chuaån ñaùnh giaù chaát löôïng dòch vuï: 6.2.1 Moâ hình quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï: Quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï vaø quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm coù söï khaùc bieätraát lôùn, quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï khoâng theå hoaøn toaøn laøm theo phöông phaùp quaûnlyù chaát löôïng saûn phaåm maø caàn phaûi caên cöù theo ñaëc ñieåm cuûa baûn thaân doanhnghieäp aùp duïng moâ hình quaûn lyù töông öùng. Quaûn lyù chaât löôïng dòch vuï coù 3 loaïi 21
 23. 23. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpmoâ hình sau: Moâ hình trao ñoåi vôùi nhau, moâ hình möùc ñoä haøi loøng cuûa ngöôøi tieâuduøng vaø moâ hình saûn xuaát saûn phaåm. + Moâ hình trao ñoåi vôùi nhau: Vaøo nhöõng naêm gaàn ñaây, moät soá nhaø hoïc giaû quaûn lyù vaø kinh doanh tieâuthuï cho raèng: Vaán ñeà troïng taâm trong hoaït ñoäng dòch vuï tröïc tieáp laø söï trao ñoåi qualaïi giöõa khaùch haøng vaø nhaân vieân phuïc vuï. Vì vaäy, nhaân vieân quaûn lyù dòch vuï neâncaên cöù theo lí luaän trao ñoåi qua laïi ñeå phaân tích söï phuïc vuï qua laïi, chæ ñaïo thieát keá,quaûn lyù coâng vieäc phuïc vuï tröïc tieáp ñeå naâng cao chaát löôïng dòch vuï naøy. Chaát löôïng dòch vuï tröïc tieáp coù moät soá nhaân toá aûnh höôûng sau: Trình töï dòch vuï: Trong quaù trình khaùch haøng vaø nhaân vieân phuïc vuï traoñoåi vôùi nhau, phöông thöùc haønh vi cuûa nhaân vieân phuïc vuï do quy trình thao taùc tieâuchuaån cuûa doanh nghieäp quy ñònh, haønh vi mang tính leã nghi giöõa 2 beân do xaõ hoäiquy ñònh. Noäi dung dòch vuï: Laø nhu caàu taâm lyù maø khaùch haøng caàn ñaùp öùng vaønhieäm vuï maø nhaân vieân caàn phaûi hoaøn thaønh. Ñaëc ñieåm cuûa khaùch haøng vaø nhaân vieân phuïc vuï: Trong dòch vuï tröïc tieáp,khaùch haøng vaø nhaân vieân dòch vuï coù möùc ñoä quan troïng ngang nhau, phöông thöùchaønh vi cuûa hai beân vaø caûm giaùc chuû quan cuõng laø yeáu toá cuûa dòch vuï tröïc tieáp.Muoán naâng cao chaát löôïng dòch vuï, nhaân vieân quaûn lyù phuïc vuï caàn phaûi chuù yù ñeán 22
 24. 24. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpcaûm giaùc, söï phaûn aùnh vaø haønh vi trao ñoåi giöõa khaùch haøng vaø nhaân vieân phuïc vuïkhaùch haøng. Nhaân toá moâi tröôøng vaø hoaøn caûnh: Nhaân toá moâi tröôøng vaø hoaøn caûnh baogoàm moâi tröôøng höõu hình vaø thôøi gian phuïc vuï, noù cuõng bao goàm caû nhöõng tìnhhuoáng ñaëc bieät nhö möùc ñoä coi troïng thôøi gian cuûa ngöôøi tieâu duøng, tình caûm giöõa 2beân v.v… Trong tình huoáng thoâng thöôøng, ñieàu kieän ñaàu tieân ñeå nhaän ñöôïc moät dòchvuï chaát löôïng toát laø söï haøi hoøa haønh vi mang tính leã nghi vaø giao löu tình caûm giöõanhaân vieân phuïc vuï vaø khaùch haøng; ñieàu kieän thöù 2 laø khaùch haøng vaø nhaân vieân phuïcvuï ñeàu phaûi hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa mình, thöïc hieän muïc ñích phuïc vuï; ñieàu kieänthöù 3 laø ngöôøi tieâu duøng vaø nhaân vieân ñeàu phaûi caên cöù theo mong muoán vaø khaûnaêng phuïc vuï cuûa baûn thaân ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä haøi loøng. + Moâ hình möùc ñoä haøi loøng cuûa khaùch haøng Moâ hình möùc ñoä haøi loøng cuûa khaùch haøng nhaán maïnh söï caûm thuï chuû quancuûa khaùch haøng ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï. Trong moâ hình naøy, thuoäc tính phuïc vuïvaø chaát löôïng dòch vuï trong dòch vuï cuûa khaùch haøng hoaøn toaøn khoâng phaûi laø moáiquan heä ñoái öùng ñôn giaûn, maùy moùc. Vieäc khaùch haøng coù tieáp tuïc mua haøng cuûadoanh nghieäp hay khoâng, coù hôïp taùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï hay khoâng. Coù tuyeântruyeàn cho doanh nghieäp hay khoâng ñeà phuï thuoäc vaøo caûm nhaän chuû quan cuûakhaùch haøng veà quaù trình phuïc vuï vaø keát quaû phuïc vuï. Caùch nhìn chuû quan cuûakhaùch haøng vaø caù tính cuûa hoï coù lieân heä vôùi thôøi gian phuïc vuï vaø tröôøng hôïp phuïc 23
 25. 25. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpvuï. Ñieàu naøy ñoøi hoûi nhaân vieân quaûn lyù phuïc vuï khoâng chæ neân coi troïng quaù trìnhphuïc vuï vaø keát quaû phuïc vuï maø coøn phaûi hieåu ñöôïc quan ñieåm cuûa khaùch haøng vaøcaùc nhaân toá taâm lí, xaõ hoäi, moâi tröôøng aûnh höôûng ñeán söï trao ñoåi qua laïi giöõa khaùchhaøng vaø nhaân vieân phuïc vuï trong quaù trình phuïc vuï. Ngoaøi ra, caàn chuù yù ñeán khuyeát ñieåm toàn taïi ôû moâ hình möùc ñoä haøi loøngcuûa khaùch haøng. + Moâ hình saûn phaåm: Ñaëc ñieåm dòch vuï yeâu caàu nhaân vieân quaûn lyù phuïc vuï caàn phaûi xaùc ñònhtieâu chuaån chaát löôïng thuoäc tính phuïc vuï, löïa choïn caùc nguoàn vaøo vaø kyõ thuaät seõ söûduïng ñeán trong coâng vieäc phuïc vuï ñeå saûn xuaát ra caùc saûn phaåm moâ hình phuø hôïpvôùi yeâu caàu chaát löôïng vôùi giaù thaønh thaáp nhaát. Moâ hình saûn phaåm laø moät loaïi moâhình quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï khaù ñöôïc coi troïng hieän nay. Moâ hình naøy coù ñem laïi hieäu quaû trong nghaønh ngheà dòch vuï hay khoâng coønñöôïc quyeát ñònh bôûi 2 ñieàu kieän: Nhaân vieân quaûn lyù coù theå khoáng cheá ñöôïc hoaøntoaøn caùc nguoàn vaøo vaø caùc loaïi kyõ thuaät löïa choïn. Vaø giöõa 3 yeáu toá: chaát löôïng dòchvuï ñöôïc quyeát ñònh, chaát löôïng dòch vuï maø khaùch haøng caûm nhaän vaø haønh vi khaùchhaøng phaûi coù moái quan heä ñoái öùng roõ reät. 24
 26. 26. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp 6.2.2 Moâ hình chaát löôïng dòch vuï: (Moâ hình 5 khoaûng caùch chaát löôïngdòch vuï ) HÌnh1.6: Moâ hình chaát löôïng dòch vuï Dòch vuï mong ñôïi Khách Khoaûng caùch Khoaûng caùch 2 khaùch haøng (5) hàng Dòch vuï nhaän thöùc ( Coâng Khoaûng Giao dòch vuï Thoâng ñaït caùch 3 Khoaûng ty beân ngoaøi ñeán Tieâu chuaån vaø thieát keá dòch caùch 4 khaùch haøng Khoaûng vuï höôùng veà khaùch haøngKhoaûng caùch 1 caùch 1 Nhaän thöùc cuûa coâng ty veà kyø voïng khaùch haøng Nguoàn: TS. Haø Nam Khaùnh Giao, Marketing dòch vuï, NXB. Thoáng keâ 2007 Khoaûng caùch thöù nhaát: söï khaùc bieät giöõa dòch vuï khaùch haøng mong ñôïi vaønhöõng hieåu bieát cuûa nhaø quaûn lyù veà nhöõng mong ñôïi ñoù. Khoaûng caùch naøy coù theå laønhöõng khoù khaên chính trong phaân phoái dòch vuï maø khaùch haøng xem noù nhö laø coùchaát löôïng cao. Khoaûng caùch thöù hai: söï khaùc bieät giöõa hieåu bieát giöõa nhaø quaûn lyù veàmong ñôïi cuûa khaùch haøng vôùi caùc ñaëc tính chi tieát veà chaát löôïng dòch vuï cuûa coângty. Nhöõng nguyeân nhaân cô baûn chi phoái khoaûng caùch naøy chia laøm 3 nhoùm: nhoùm 25
 27. 27. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpnguyeân nhaân veà nguoàn löïc, nhoùm nguyeân nhaân veà thò tröôøng, vaø nhoùm nguyeân nhaânthuoäc veà caùc nhaø quaûn lyù. Khoaûng caùch thöù ba: söï khaùc bieät giöõa caùc ñaëc tính chi tieát, chaát löôïngdòch vuï ñöôïc nhaän bieát vôùi quaù trình thöïc teá phaân phoái tôùi khaùch haøng. Maëc duø coùtheå coù söï chæ daãn ñeå thöïc hieän caùc dòch vuï ñöôïc toát vaø ñoái xöû vôùi khaùch haøng ñuùngñaén song chöa haún ñaõ coù dòch vuï chaát löôïng cao. Khoaûng caùch thöù tö: söï khaùc bieät giöõa dòch vuï thöïc teá phaân phoái vaø cungcaáp vôùi nhöõng thoâng tin maø khaùch haøng nhaän ñöôïc qua hoaït ñoäng truyeàn thoâng veàdòch vuï ñoù. Khoaûng caùch thöù naêm: söï khaùc bieät giöõa dòch vuï mong ñôïi vaø dòch vuïnhaän thöùc cuûa khaùch haøng seõ taùc ñoäng ñeán vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng dòch vuï. 26
 28. 28. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Phaàn II TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÖÏC TUYEÁN MIEÀN ÑAÁT VIEÄT1. Giôùi thieäu veà coâng ty Coå phaàn Tröïc tuyeán Mieàn Ñaát Vieät: 1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån: Teân Coâng ty vieát baèng tieáng Vieät: COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÖÏC TUYEÁNMIEÀN ÑAÁT VIEÄT Teân Coâng ty vieát baèng tieáng nöôùc ngoaøi: MIEN DAT VIET SOFTWAREJOINT STOCK COMPANY Teân Coâng ty vieát taét: MDV JSC Truï sôû: 382/14 Ñieän Bieân Phuû, F.11, Q.10, TP.HCM Ñieän thoaïi: 08 – 38343599 – 62908854 Email: contact@mdv.com.vn Website: www.mdv.com.vn Coâng ty MDV laø moät coâng ty non treû trong lónh vöïc game giaûi trí, ban ñaàuMDV coù ñònh höôùng laø saûn xuaát , gia coâng caùc phaàn meàn CNTT cho caùc ñoái taùctrong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi, nhöng sau ñoù ban laõnh ñaïo cuûa MDV ñaõ quyeát ñònhnhöõng höôùng ñi môùi cho coâng ty khi khuynh höôùng thò tröôøng thay ñoåi. Coâng ty baétñaàu töï nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm vaø chòu traùch nhieäm tung ra thòtröôøng. Quaù trình phaùt trieån cuûa MDV töø naêm 2004 nhö sau: + Naêm 2004: Nhoùm MDV ñöôïc thaønh laäp. + Thaùng 9/2005: Nhoùm MDV sau moät thôøi gian phaùt trieån ñaõ ñi vaøo hoaïtñoäng thöông maïi thoâng qua vieäc thaønh laäp Coâng ty TNHH MDV. 27
 29. 29. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp + Thaùng 12/2006, ñaùnh giaù söï phaùt trieån ngaøy caøng lôùn maïnh cuûa Coâng tyMDV, ban quaûn trò coâng ty ñaõ chuyeån loaïi hình cuûa MDV töø coâng ty TNHH sangcoâng ty coå phaàn, nhaèm chöùng toû söï hoaït ñoäng coù hieäu quaû cuûa mình qua vieäc thuhuùt ñöôïc nguoán voán kinh doanh cuûa caùc nhaø ñaàu tö coù tieàm naêng. + Thaùng 10/2007: Nhaän thaáy hoaït ñoäng hieäu quaû vaø söùc haáp daãn töø döï aùnThoå ñòa cuûa coâng ty maø taäp ñoaøn taøi chính IDG ñaõ ñaàu tö vaøo döï aùn www.thodia.vn + Thaùng 12/2008: Nhaän thaáy söï haáp daãn cuûa thò tröôøng giaûi trí tröïc tuyeán cuûanöôùc ta, MDV quyeát ñònh ñaàu tö vaøo thò tröôøng naøy baèng caùch tung ra döï aùnBenthuonghai.com. + Hieän nay, MDV ñang tieáp tuïc phaùt trieån hai döï aùn naøy vaø cuõng ñaõ coùnhöõng söï chuaån bò môùi ñeå thu huùt ñaàu tö caøng ngaøy caøng hoaøn thieän saûn phaåm,naâng hai saûn phaåm naøy leân taàm cao môùi. 1.2 Vai troø, chöùc naêng nhieäm vuï: Phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï coâng ngheä thoâng tin, dòch vuï Internet, dòchvuï maïng, thoâng qua söï phaùt trieån cuûa hai döï aùn maø coâng ty ñang khoâng ngöøng caûitieán. Xaây döïng vaø phaùt trieån caùc phaàn meàm, treân heä thoáng caùc döï aùn cuûa coângty. 1.3 Phaïm vi hoaït ñoäng: Hai döï aùn cuûa coâng ty hoaït ñoäng treân hai thò tröôøng khaùc nhau: Veà döï aùn Benthuonghai.com: phaïm vi hoaït ñoäng laø thò tröôøng Internet trongnöôùc vaø caû nöôùc ngoaøi. Veà döï aùn Www.thodia.vn: phaïm vi hoaït ñoäng laø caùc ñoái töôïng söû duïngInternet trong nöôùc vaø chuû yeáu laø caùc thaønh phoá lôùn. 28
 30. 30. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp 1.4 Nguoàn voán hoaït ñoäng: Theo doõi quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa MDV cho thaáy, ban ñaàuMDV chæ laø moät toå chöùc nhoû, voán khoâng lôùn, nhöng sau moät quaù trình tham gia thòtröôøng, coâng ty ñaõ lôùn maïnh vaø thu huùt nhieàu coå ñoâng. Hieän nay, nguoàn voán cuûacoâng ty döïa treân hai nguoàn chính, voán cuûa caùc coå ñoâng trong nöôùc vaø voán cuûa doanhnghieäp nöôùc ngoaøi ñoù laø söï ñaàu tö cuûa taäp ñoaøn taøi chính IDG. 1.5 Ñoái töôïng khaùch haøng: Vôùi hai saûn phaåm cuûa mình, MDV nhaém ñeán ñoái töôïng khaùch haøng chính laønhöõng ngöôøi duøng Internet ñeå giaûi trí coù ñoä tuoåi töø 20 ñeán 25. Maët khaùc MDV coøn thu huùt caùc doanh nghieäp coù nhu caàu quaûng caùo treânInternet nhaát laø caùc doanh nghieäp ñòa phöông. 1.6 Dòch vuï ñang cung caáp: Hieän taïi MDV coù hai döï aùn chính, ñoù laø : Döï aùn veà giaûi trí tröïc tuyeán: www.benthuonghai.com cung caáp caùc gamebaøi tröïc tuyeán nhö tieán leân, binh, phoûm vaø moät soá game giaûi trí khaù c nhö côø töôùng,côø vua, côø caro, côø domino… Döï aùn coång thoâng tin ñòa phöông: www.thodia.vn veà tìm kieám ñòa ñieåm,giuùp khaùch haøng ruùt ngaén thôøi gian khi tìm kieám ñòa ñieåm ( nhaø haøng, tröôøng hoïc,caùc trung taâm y teá…) 1.7 Thò tröôøng, thò phaàn: Tuy döï aùn Benthuonghai.com chæ phaùt trieån trong töø cuoái naêm 2007, nhöngluùc baáy giôø thò tröôøng game online ôû Vieät Nam laø moät thì tröôøng haáp daãn, caùc ñoáithuû caïnh tranh khoâng nhieàu. Vaø quan troïng, BTH ñaõ taäp trung phaùt trieån saûn phaåm 29
 31. 31. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäplaø game baøi, saûn phaåm naøy chæ coù vaøi nhaø cung caáp treân thò tröôøng. Vì vaäy ñeán nay,BTH ñaõ chieám ñöôïc 30% thò phaàn game online trong lónh vöïc game ñaùnh baøi. 30%thò phaàn cuûa BTH seõ khoâng chæ döøng laïi ôû ñaây, khi ban quaûn trò ñang tieáp tuïc naângcaáp saûn phaåm vaø caûi tieán boä phaän chaêm soùc khaùch haøng, nhaèm naâng cao chaát löôïngphuïc vuï, giöõ chaân khaùch haøng vaø thu huùt theâm nhieàu khaùch haøng môùi. Döï aùn Thodia.vn laø moät trong nhöõng loaïi hình dòch vuï môùi vaø haáp daãn chocaùc nhaø ñaàu tö, nhöng khaùch haøng ñöôïc bieát ñeán dòch vuï naøy khoâng nhieàu. Döï aùnnaøy ñang chieám 1-5% thò tröôøng tiàm kieám thoâng tin ñòa phöông vaø seõ ngaøy caøng môûroäng, naâng cao caùc dòch vuï laøm cho khaùch haøng coù theå deã daøng kieám ñöôïc thoâng tinmoät caùch nhanh nhaát vaø trung thöïc nhaát. 30
 32. 32. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp 1.8 Sô ñoà caáu truùc toå chöùc: Hình 2.1: Sô ñoà coâng ty Nguoàn: Phoøng nhaân söï Coâng ty Coå phaàn tröïc tuyeán Mieàn Ñaát Vieät 1.9 Chöùc naêng nhieäm vuï caùc phoøng ban: + Giaùm ñoác: thöïc hieän taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø quaûn trò caáp cao: 31
 33. 33. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaïch ñònh: giaùm ñoác laø ngöôøi chòu traùch nhieäm hoaïch ñònh caùc chieán löôïcñaøi haïn cho toaøn boä MDV, veà caùc lónh vöïc taøi chính, saûn phaåm, marketing, nhaân söï… Toå chöùc: cuøng vôùi caùc tröôûng döï aùn tung ra caùc saûn phaåm vaø ñöa saûn phaåmmôùi naøy ñeán khaùch haøng, ngoaøi ra coøn coù traùch nhieäm theo doõi quaù trình hoaï t ñoängcuûa caùc boä phaän trong coâng ty. Ñieàu khieån: cuøng vôùi caùc tröôûng döï aùn ñöa caùc saûn phaåm vaø caùc hoaït ñoängcuûa caùc boä phaän trong coâng ty ñi ñuùng tieâu chí, muïc ñích ñaõ ñeà ra. Kieåm tra: thöïc hieän kieåm tra thöôøng xuyeân caùc hoaït ñoäng trong coâng ty vaøtöø ñoù coù nhöõng bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi vaø ñuùng ñaén cho nhöõng tröôøng hôïp baátthöôøng xaûy ra. Cuõng nhö coù nhöõng keá hoaïch phoøng choáng ruûi ro cho nhöõng hoaïtñoäng naøy. + Döï aùn BTH: Hình 2.2: Sô ñoà toå chöùc döï aùn BTH: Nguoàn: Phoøng Nhaân söï - Tröôûng döï aùn: Chòu traùch nhieäm phaùt trieån noäi dung cuûa saûn phaåm. 32
 34. 34. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaïch ñònh caùc chieán löôïc cho saûn phaåm bao goàm chieán löôït kinh doanh,chieán löôït marketing… Thöïc hieän tung saûn phaåm vaø thöôøng xuyeân kieåm tra söï hoaït ñoäng cuõng nhöñöa ra caùc giaûi phaùp khaéc phuïc khi coù söï coá xaûy ra. Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp vôùi giaùm ñoác veà hoaït ñoäng cuûa döï aùn mình ñaûmnhaän. - Boä phaän chaêm soùc khaùch haøng: Thöïc hieän giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa khaùch haøng thoâng qua caùc keânh : toång ñaøi1900561590, hoäp mail goùp yù , caùc phaûn hoài tröïc tieáp treân trang chuûwww.benthuonghai.com. Ñöa ra caùc chöông trình, coâng cuï nhaèm hoaøn thieän quy trình giaûi ñaùp thaécmaéc cuûa khaùch haøng. Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp vôùi tröôûng döï aùn veà caùc hoaït ñoän g trong lónh vöïcmình phuï traùch. - Boä phaän Marketing: Nghieân cöùu nhu caàu cuûa caùc khaùch haøng ñang söû duïng saûn phaåm cuûa BTH,ñeà ra caùc chöông trình nhaèm thöïc hieän nhu caàu naøy. Thöïc hieän caùc chöông trình tung saûn phaåm môùi. Thöïc hieän caùc chöông trình gaëp maët cuûa caùc khaùch haøng treân thöïc teá. ( Caùcbuoåi offline ) Ñeà xuaát caùc keá hoaïch Marketing nhaèm giöõ chaâ n khaùch haøng hieän taïi vaø thuhuùt caùc khaùch haøng tieàm naêng. - Boä phaän IT: 33
 35. 35. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Chòu traùch nhieäm saûn xuaát caùc phaàn meàm nhaèm phuïc vuï cho quy trình hoaïtñoäng cuûa saûn phaåm. Söûa chöõa caùc loãi kó thuaät trong quaù trình söû duïng saûn phaåm cuûa khaùch haøng. + Döï aùn Thoå Ñòa: Hình 2.3: Sô ñoà toå chöùc döï aùn Thoå Ñòa Nguoàn: Phoøng Nhaân söï - Tröôûng döï aùn: Ñònh höôùng noäi dung cho saûn phaåm. Hoaïch ñònh caùc chieán löôïc cho saûn phaåm bao goàm chieán löôïc kinh doanh,chieán löôït marketing… Thöïc hieän tung saûn phaåm vaø thöôøng xuyeân kieåm tra söï hoaït ñoäng cuõng nhöñöa ra caùc giaûi phaùp khaéc phuïc khi coù söï coá xaûy ra. Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp vôùi giaùm ñoác veà hoaït ñoäng cuûa döï aùn mình ñaûmnhaän. 34
 36. 36. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp - Boä phaän bieân taäp: Chòu traùch nhieäm veà noäi dung ñaêng taûi treân trang web. Chænh söûa vaø ñaêngtaûi caùc baøi vieát coù taùc duïng thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng. Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp vôùi tröôûng döï aùn veà lónh vöïc mình phuï traùch. - Boä phaän sale: Lieân heä vôùi caùc doanh nghieäp, xuùc tieán caùc saûn phaåm ñeán caùc ñoái töôïngkhaùch haøng muïc tieâu. Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp vôùi tröôûng döï aùn. - Boä phaän Marketing: Nghieân cöùu nhu caàu cuûa caùc khaùch haøng ñang söû duïng saûn phaåm cuûa ThoåÑòa, ñeà ra caùc chöông trình nhaèm thöïc hieän nhu caàu naøy. Thöïc hieän caùc chöông trình tung saûn phaåm môùi. Thöïc hieän caùc chöông trình gaëp maët cuûa caùc khaùch haøng treân thöïc teá. ( Caùcbuoåi offline ) Ñeà xuaát caùc keá hoaïch Marketing nhaèm giöõ chaân khaùch haøng hieän taïi vaø thuhuùt caùc khaùch haøng tieàm naêng. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng thu huùt taøi trôï cho caùc chöông trình cuûa Thoå Ñòa. - Boä phaän IT: Chòu traùch nhieäm saûn xuaát caùc phaàn meàm nhaèm phuïc vuï cho quaù trình hoaïtñoäng cuûa saûn phaåm. Söûa chöõa caùc loãi kó thuaät trong quaù trình söû duïng saûn phaåm cuûa khaùch haøng. - Phoøng kó thuaät: Quaûn lí chung caùc hoaït ñoäng laäp trình vaø caùc hoaït ñoäng söûa chöõa khi coù caùcsöï coá kó thuaät xaûy ra. Do MDV coù hai döï aùn khaùc bieät neân boä phaän kó thuaät cuõng ñi 35
 37. 37. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpveà hai lónh vöïc khaùc nhau, phoøng kó thuaät laø nôi quaûn lí chung vaø coù nhöõng keáhoaïch cuï theå cho caû hai döï aùn naøy. 36
 38. 38. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp - Phoøng nhaân söï: ÔÛ moãi döï aùn, caùc tröôûng döï aùn seõ chòu traùch nhieäm tuyeån nhaân söï cho döïaùn cuûa mình, boä phaän nhaân söï ôû MDV haàu nhö khoâng coù traùch nhieäm tuyeån duïng,maø chuû yeáu laøm coâng vieäc löu tröõ hoà sô nhaân söï ; nhaän taøi lieäu cuûa caùc tröôûng döï aùndöïa treân ñoù ñeå toå chöùc ñaøo taïo ;thöïc hieän caùc hôïp ñoàng nhaân söï. - Phoøng keá toaùn: Thöïc hieän coâng vieäc keá toaùn cho coâng ty. Quaûn lí caùc vaán ñeà veà taøi chính, döôùi söï quaûn lyù vaø chæ ñaïo tröïc tieáp töøgiaùm ñoác coâng ty. 37
 39. 39. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp2. Phaân tích tình hình hoaït ñoäng cuûa Benthuonghai.com trong nhöõng naêm gaànñaây: + Soá löôïng khaùch haøng: BTH ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 12/2007, vaø baétñaàu thöông maïi hoùa vaøo thaùng 11/2008. Trong thôøi gian hoaït ñoäng, soá löôïng gamethuû tham gia BTH khoâng ngöøng taêng leân, ñeán thôøi ñieåm hieän nay, ñaõ ñaït ñeán con soá180.099 ngöôøi. BTH ñang ñöùng ôû vò trí thöù hai sau Vinagame trong lónh vöïc cungcaáp caùc saûn phaåm baøi. Bieåu ñoà 2.1: Soá löôïng khaùch haøng Nguoàn: Boä phaän kó thuaät, döï aùn BTH + Doanh thu cuûa BTH phuï thuoäc vaøo löôïng tin nhaén maø caùc game thuû göûiñeán toång ñaøi. Soá löôïng tin nhaén ñeán ñaõ taêng raát nhanh töø luùc thöông maïi hoùa. Thaùng 38
 40. 40. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp11/2008, soá löôïng tin nhaén ñeán laø 8.756 tin, chæ sau 4 thaùng, tính ñeán thaùng 3/2009soá löôïng tin nhaén ñeán ñaõ laø 77.529 tin. Bieåu ñoà 2.2: Soá löôïng tin nhaén SMS Nguoàn: Boä phaän IT, döï aùn BTH + Nhö vaäy doanh thu cuûa thaùng ñaàu tieân thöông maïi hoùa laø: 131.340.000ñoàng vaø 4 thaùng sau, doanh thu ñaõ taêng raát maïnh leân ñeán 1.162.935.000 ñoàng. Bieåu ñoà 2.3: Doanh thu Nguoàn: Tö lieäu cuûa döï aùn BTH 39
 41. 41. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Trong voøng 4 thaùng, doanh thu ñaõ taêng 8,85 laàn, ñaây quaû thaät laø moät söï phaùttrieån nhanh choùng, chöùng toû söï haáp daãn cuûa game BTH ñoái caùc game thuû raát ñaùngkeå. BTH ñaõ coù moät chieán löôïc raát cuï theå khi ñöôïc tung ra thò tröôøng. Thôøi gianthöông maïi hoùa cuûa BTH, ñaõ dieãn ra khi tình hình kinh teá ñang trong quaù trình oånñònh sau khi chòu söï taùc ñoäng cuûa khuûng hoaûng taøi chính. + Lôïi nhuaän: Khi chöa thöïc hieän thöông maïi hoùa, BTH khoâng coù doanhthu, vì vaäy khoâng sinh ñöôïc lôïi nhuaän. Trong caùc thaùng ñaàu thöông maïi hoùa, doanhthu thu ñöôïc laø raát ít ( 131.340.000 ñoàng) khoâng ñuû buø ñaép caùc chi phí veà cô sôû vaätchaát, veà nhaân söï, veà caùc boä phaän thueâ ngoaøi… Baét ñaàu töø thaùng 12/2008, doanh thuñaõ taêng leân hôn 800.000.000 ñoàng, ñeán giai ñoaïn naøy, BTH baét ñaàu sinh lôïi vaø seõcho moät nguoàn lôïi lôùn hôn, khi soá löôïng tin nhaén göûi ñeán toång ñaøi ngaøy caøng nhieàu. + Caùc hoaït ñoäng cuûa BTH töø khi thaønh laäp: Vôùi ñònh höôùng cuûa mình laø “cuøng vui cuøng keát baïn”, sau moät thôøi gian ngaén , BTH ñaõ toå chöùc ñöôïc raát nhieàuhoaït ñoäng nhaèm taïo ñieàu kieän cho caùc game thuû giao löu vôùi nhau: Haøng thaùng ñeàu toå chöùc caùc chöông trình gaëp maët caùc game thuû, ñaë c bieät laøhai chöông trình: sinh nhaät BTH vaø trao giaûi Vua baøi. Thaùng 6/2008, toå chöùc cuoäc trao giaûi cho caùc game thuû coù nhöõng ñoùng goùpnhieàu cho BTH vaø caùc cao thuû coù soá Ken lôùn nhaát. Thaùng 12/2008, toå chöùc sinh nhaät BTH taïi Haø Noäi, trong chöông trình naøycaùc game thuû ôû Haø Noäi ñaõ tham gia moät caùch nhieät tình vaø sau buoåi giao löu ñaõ coùnhieàu moái quan heä môùi ñöôïc hình thaønh. 40
 42. 42. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp3. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên maø Benthuonghai.com ñang gaëp phaûi: 3.1 Thuaän lôïi: Veà thò tröôøng: BTH ñöôïc tung ra khi thò tröôøng game tröïc tuyeán veà lónhvöïc game baøi vaãn coøn moät boä phaän khaùch haøng chöa ñöôïc khai thaùc. Thò tröôøng vaãncoøn nhieàu khoaûng troáng ñeå xaâm nhaäp. Veà nhaân söï: ñoäi nguõ nhaân vieân treû, theá heä 8x, trình ñoä naém baét coâng ngheäcao vaø coù nhieät huyeát vôùi döï aùn, caøng laøm taêng theâm söùc maïnh cuûa BTH. Veà coâng ngheä: BTH aùp duïng coâng ngheä môùi, söû duïng phaàn meàmFlashplayer. Veà saûn phaåm: coù nhieàu tính naêng vöôït troäi so vôùi caùc game cuøng loaïi, giaodieän ñôn giaûn nhöng ñeïp vaø deã söû duïng, caùc baøn chôi thieát keá raát baét maét, caùc thaotaùc ñaùnh raát goïn. Nhöõng dòch vuï keøm theo nhö up avatar, caùc saûn phaåm trong sieâuthò raát phong phuù. 3.2 Khoù khaên: Veà ñoái thuû caïnh tranh: tuy ñöùng thöù 3 veà thò phaàn trong lónh vöïc game baøinhöng ñoái thuû cuûa BTH laø nhöõng ñaïi gia lôùn nhö Vinagame vaø Ongame. Ñieàu naøyphaàn naøo haïn cheá söï phaùt trieån cuûa BTH. Veà khaû naêng taøi chính: MDV laø moät coâng ty coå phaàn, ñöôïc caùc toå chöùc vaøcaù nhaân taøi trôï, nhöng ña soá voán laïi taäp trung vaøo döï aùn Thoå Ñòa. Vì vaäy, BTH coùnguoàn voán raát haïn cheá. Veà nhaân söï: nhaân söï treû laø moät ñieåm maïnh nhöng cuõng laø moät ñieåm yeáukhi phaûi ñaøo taïo laø töø ñaàu vì khoâng coù kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy. 41
 43. 43. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Veà saûn phaåm: saûn phaåm coù thöôøng xuyeân bò loãi maø phaûi maát moät soá thôøigian ñeå baûo trì vì vaäy laøm giaùn ñoaïn thôøi gian giaûi trí cuûa caùc game thuû. 42
 44. 44. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Phaàn III TÌNH HÌNH NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG DÒCH VUÏ CHAÊM SOÙC KHAÙCH HAØNG TAÏI BENTHUONGHAI.COM1. Toång quan veà dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng taïi Benthuonghai.com: 1.1 Cô sôû döõ lieäu khaùch haøng: Hieän taïi, BTH coù caùc döõ lieäu khaùch haøng treân caùc trang Web: choico.net,callcenter.vn, vaø heä thoáng döõ lieäu veà tin nhaén cuûa trung taâm tin nhaén cuûa FPT. + Caùc döõ lieäu khaùch haøng cuûa trung taâm FPT bao goàm caùc thaønh phaànchính: Soá ñieän thoaïi göûi tin nhaén, tin nhaén phaûn hoài cuûa toång ñaøi 8700, caáu truùc tinnhaén maø khaùch haøng ñaõ göûi… Cuï theå nhö sau: Baûng 3.1: Döõ lieäu khaùch haøng cuûa FPT Danh saùch tin nhaén naïp KenSoá ñieän thoaïi Maõ taøi Tin nhaén traû veà Ngaøy nhaén tin Noäi dung khoaûn ñaõ göûi841216360563 905021 Ban vua nap thanh cong 4/18/2009 BTH KEN 1.000.000 KEN vao tk 10:18:28 AM 905021 905021 cua chuong trinh gio vang san hang doc.Chuc ban co nhung giay phut vui ve tren BTH.841216360563 905021 Ban vua nap thanh cong 4/18/2009 BTH KEN 1.500.000 KEN vao tk 10:18:28 AM 905021 905021 cua chuong trinh gio vang san hang doc.Chuc ban co nhung giay phut vui ve tren BTH. 43
 45. 45. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Nguoàn: Trung taâm tin nhaén cuûa FPT. Baûng döõ lieäu naøy ñöôïc FPT cung caáp cho caùc nhaân vieân chaêm soùc khaùchhaøng qua toång ñaøi 1900561590 vaø nhaân vieân chaêm soùc khaù ch haøng qua mail goùp yù.Noù giuùp caùc nhaân vieân naøy kieåm tra caùc tin nhaén ñeán cuûa khaùch haøng vaø caùc thoângtin söï coá: Baûng 3.2: Döõ lieäu khaùch haøng cuaû FPT (tt)Soá ñieän thoaïi Maõ taøi Tin nhaén traû veà Ngaøy nhaén tin Noäi dung khoaûn ñaõ göûi841216360563 905021 Tin nhaén khoâng thaønh 4/18/2009 BTH KEN coâng. Baïn vui loøng 10:18:28 AM 905021 nhaén tin sau ít phuùt nöõa. Nguoàn: Trung taâm tin nhaén cuûa FPT + Caùc döõ lieäu khaùch haøng cuûa trang http://callcenter.benthuonghai.com: Bao goàm caùc thaønh phaàn laø caùc thoâng tin thoâ khi khaùch haøng ñaêng kí treânBTH: mail ñaêng kí, maõ taøi khoaûn, teân, soá ñieän thoaïi vaø soá Ken hieän taïi maø khaùchhaøng coù ñöôïc sau moät khoaûn thôøi gian tham gia vaøo BTH. Baûng 3.3: Döõ lieäu thoâ THOÂNG TIN USER 442991 Email hoaëc Maõ taøi khoaûn Hoï teân: Ja ta Ñòa chæ email: sahcosahco@yahoo.com Bí danh(Nick): Igrac Ngaøy ñaêng nhaäp gaàn nhaát: 4/24/2009 2:45:56 PM Tieàn KEN: 48556519.5737 Giôùi tính: Nam Maõ taøi khoaûn: 442991 Ñieän thoaïi: 0913254687 Ñòa chæ: CMND: 024087416 44
 46. 46. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Traïng thaùi Bannick: User khoâng bi Bannick Nguoàn: http://callcenter.benthuonghai.com Ngoaøi ra trong trang naøy , ta cuõng coù theå tìm thaáy caùc thoâng tin veà caùc tinnhaén göûi ñeán ñeå naïp Ken, mua avatar… Caùc nhaân vieân coù theå deã daøng kieåm tra caùc thoâng tin cuûa khaùch haøng, khi coùnhöõng thaéc maéc göûi ñeán veà vieäc naïp Ken hay mua avatar. Nhöng coù moät ñieàu haïncheá laø caùc thoâng tin veà tin nhaén ñeán coù söï thieáu huït, khi FPT khoâng cung caáp ñuû. Vìvaäy, khi kieåm tra trong trang naøy maø coøn thieáu caùc döõ kieän, nhaân vieân chaêm soùckhaùch haøng phaûi göûi mail cho caùc kó thuaät vieân cuûa FPT ñeå caùc nhaân vieân naøy kieåmtra laïi. Nhö vaäy, thôøi gian giaûi quyeát caùc kieáu naïi hay thaéc maéc cuûa khaùch haøngcaøng keùo daøi. + Caùc döõ lieäu khaùch haøng cuûa trang http://choico.net: Trang naøy chuû yeáu ñöôïc söû duïng cho boä phaän chaêm soùc khaùch haøng chính ôûcoâng ty, noù caùc thoâng tin ñaày ñuû hôn so vôùi trang callcenter, bao goàm caùc noäi dung:thaønh tích thi ñaáu, xem avatar khaùch haøng up, xem chi tieát traän ñaáu, xem lòch söûtieàn cuûa khaùch haøng, xem thoâng tin khi khaùch haøng tham gia chôi game vaø “chat”: Baûng 3.4: Lòch söû tieàn cuûa khaùch haøng Nguyeân Soá tieàn Soá tieàn Ngöôøi caáp Ngaøy taïo Ngaøy söûa Nhaân hieän taïi ñöôïc caáp tieànTham gia 4/14/2009 4/14/2009 26612125.6082 -195000.0000 choigame Phom 8:55:25 PM 8:55:25 PMTham gia 4/14/2009 4/14/2009 26417125.6082 -195000.0000 choigame Phom 8:57:02 PM 8:57:02 PMTham gia - 4/14/2009 4/14/2009 24817125.6082 choigame Phom 1600000.0000 8:58:13 PM 8:58:13 PM 45
 47. 47. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpTham gia 4/14/2009 4/14/2009 25957125.6082 1140000.0000 choigame Phom 8:59:57 PM 8:59:57 PM Nguoàn: http://choico.net Ngoaøi ra trang naøy coøn coù caùc caâu hoûi maø khaùch haøng goïi ñeán toång ñaøi1900561590 vaø boä phaän naøy ñaõ khoâng xöû lyù ñöôïc. Caùc caâu hoûi naøy seõ ñöôïc boä phaänchaêm soùc khaùch haøng taïi coâng ty kieåm tra vaø traû lôøi moãi ngaøy. Nhìn chung BTH ñaõ coù caùc chöông trình döõ lieäu khaùc nhau ñeå cung caáp chomoãi khaâu khaùc nhau trong quaù trình chaêm soùc khaùch haøng. Caùc trang döõ lieäu naøy,coù moái lieân keát vôùi nhau trong quaù trình xöû lyù, nhöng BTH vaãn chöa coù moät baûng döõlieäu phuø hôïp vôùi nhu caàu söû duïng chung. Vì khi söû duïng caùc trang naøy, coù söï söûduïng truøng laëp nhöng nhieàu khi laïi khoâng thu ñöôïc keát quaû chính xaùc nhaát. 1.2 Toång ñaøi 1900561690: + Toång quan: Cuõng nhö tình hình chung cuûa caùc doanh nghieäp treân toaøn theá giôùi, chòu aûnhhöôûng cuûa khuûng hoaûng taøi chính, ngaân saùch cuûa BTH cuõng coù phaàn haïn heïp. Vìvaäy vieäc löïa choïn moät heä thoáng traû lôøi beân ngoaøi xem nhö laø giaûi phaùp thieát thöïcnhaát daønh cho BTH hieän nay. Bôûi vì, BTH khoâng phaûi toán nhieàu thôøi gian vaø coângsöùc cho vieäc xaây döïng heä thoáng cô sôû vaät chaát kó thuaät, tuyeån nhaân vieân vaø thöïchieän caùc chöông trình ñaøo taïo. Caùc khaùch haøng chính cuûa BTH laø caùc game thuû ôû phía Baéc, vì yeáu toá ngoânngöõ vaø gioïng noùi neân ban quaûn trò BTH ñaõ quyeát ñònh thueâ moät boä phaän cuûaPhonecam( toång ñaøi ñieän thoaïi) taïi Haø Noäi. + Chöùc naêng, nhieäm vuï: 46
 48. 48. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Toång ñaøi 1900561590 coù nhieäm vuï nhaän caùc cuoäc goïi ñeán cuûa khaùch haøng,khi khaùch haøng coù nhöõng khieáu naïi hay thaéc maéc caàn phaûi ñöôïc giaûi ñaùp ngay laäptöùc. Trong luùc nhaän cuoäc goïi cuûa khaùch haøng, caùc nhaân vieân toång ñaøi seõ söû duïngcaùc thoâng tin thoâ ( maõ taøi khoaûn, mail ñaêng kí) cuûa khaùch haøng ñeå kieåm tra caùcthoâng tin maø khaùch haøng muoán bieát vaø phaûn hoài laïi ngay cho khaùch haøng. + Nhaân vieân: Phonecam laø moät toå chöùc toång ñaøi goàm nhieàu ñôn vò khaùc nhau coù giaodòch, noù khoâng chæ phuïc vuï BTH maø coøn coù nhieàu toå chöùc khaùc. Nhaân vieân phuïc vuïchính cuûa BTH coù toång coäng laø 10 ngöôøi trong toång soá hôn 60 nhaân vieân. Taïi ñaâymoãi khi khaùch haøng goïi ñieän ñeán giao dòch, seõ baám caùc soá noäi boäõ töø 13 ñeán 37,nhöng khoâng phaûi khi naøo khaùch haøng cuûa BTH goïi ñeán ñeàu ñöôïc caùc giao dòchvieân cuûa BTH nhaän ñieän thoaïi, maø coù theå laø caùc giao dòch vieân cuûa caùc toå chöùckhaùc. Vì vaäy coù moät söï loän xoän trong quaù trình giao dòch naøy. Khi khaùch haøng goïiñeán maø caùc nhaân vieân chòu traùch nhieäm cuûa caùc toå chöùc khaùc caàm maùy, seõ coù moätkhoaûn thôøi gian cheát laø nhaân vieân ñoù khoâng theå traû lôøi ngay ñöôïc vaø phaûi chuyeånmaùy cho caùc nhaân vieân cuûa BTH. Nhö vaäy seõ laøm khaùch haøng khoù theå chaáp nhaänñöôïc. + Chöông trình training: Vôùi khoaûng caùch ñòa lyù quaù xa, caùc chöông trình ñaøo taïo daønh cho caùc nhaânvieân toång ñaøi 1900, chæ ñöôïc thöïc hieän vôùi soá löôïng thaáp vaø chu kì raát daøi. Caùcchöông trình cua BTH, theo söï ñoåi môùi cuûa nhu caàu thò tröôøng laïi thöôøng xuyeân caûitieán vaø cho ra ñôøi nhieàu saûn phaåm môùi. Vì vaäy, vôùi söï ñaøo taïo nhö hieän nay, caùcnhaân vieân seõ khoâng theå theo kòp toác ñoä phaùt trieån cuûa saûn phaåm ñeå ñaùp öùng nhöõngthaéc maéc cuûa khaùch haøng. 47
 49. 49. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp + Caùc chính saùch hoã trôï: Caùc nhaân vieân toång ñaøi nhaän caùc chính saùch hoã trôï taïi coâng ty maø mìnhñang laøm vieäc nhöng khoâng ñöôïc caùc hoã trôï töø BTH. + Coâng cuï hoã trôï: Nhaân vieân toång ñaøi ñöôïc trang bò heä thoáng maùy tính noái maïng internet cuøngvôùi heä thoáng maùy ñieän thoaïi ñeå laéng nghe vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeå cuûa khaùch haøngmoät caùch nhanh choùng. Nhöng trong nhöõng tröôøng hôïp, vôùi caùc thoâng tin ñöôïc cung caáp trong heäthoáng döõ lieäu vaãn khoâng giaûi quyeát ñöôïc caùc thaéc maéc cuûa khaùch haøng, thì nhaânvieân toång ñaøi seõ nhaän ñöôïc söï hoã trôï töø boä phaän chaêm soùc khaùch haøng taïi coâng ty.Khi coù tröôøng hôïp khoâng giaûi quyeát ñöôïc, caùc nhaân vieân naøy seõ göûi caùc thoâng tinvaøo trang Choico.net ñeå caùc nhaân vieân chaêm soùc khaùch haøng taïi coâng ty coù theå giaûiquyeát vaø traû lôøi vôùi khaùch haøng thoâng qua mail maø khaùch haøng söû duïng khi ñaêng kílaøm thaønh vieân cuûa BTH. + Tình hình phuïc vuï: Caùc caâu hoûi ñöôïc nhaän: ña phaàn caùc caâu hoûi ñöôïc khaùch haøng goïi ñeán toångñaøi 1900 laø nhöõng caâu hoûi veà vieäc naïp ken, up hình, hay caùc loãi trong quaù trình söûduïng trang web. Trung bình moät ngaøy trung taâm naøy xöû lyù khoaûng 20 ñeán 30 cuoäcgoïi, trong nhöõng tröôøng hôïp coù loãi heä thoáng soá löôïng cuoäc goïi taêng gaáp 2 ñeán 3 laàn. + Thôøi gian phuïc vuï: Caùc thoâng tin maø khaùch haøng quan taâm thöôøng ñöôïc traû lôøi sau khi caùcnhaân vieân nhaäp döõ lieäu vaø caùc döõ lieäu hieån thò treân maøn hình maùy tính. Thôøi giannaøy phuï thuoäc vaøo toác ñoä cuûa maïng vaø söï linh hoaït cuûa nhaân vieân. Ñaõ coù nhaân vieân 48
 50. 50. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpbuoäc khaùch haøng phaûi goïi laïi sau 15 phuùt môùi cho keát quaû traû lôøi, nhö vaäy seõ khoângñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thoâng tin nhanh khi khaùch haøng choïn giaûi phaùp goïi ñeán toångñaøi thay vì göûi qua mail. 1.3 Mail goùp yù: + Toång quan: Boä phaän chòu traùch nhieäm xöû lyù caùc mail göûi ñeán naèm tröïc tieáp taïi coâng ty,ngoaøi caùc döõ lieäu coù saün treân trang callcenter vaø trang choico.net, caùc nhaân vieântrong boä phaän naøy coù theå söû duïng thoâng tin tröïc tieáp töø caùc nhaân vieân IT vaø khi coùnhöõng vaán ñeà caàn bieát veà caùc tin nhaén ( naïp Ken, up avatar…) thì caùc nhaân vieântrong boä phaän naøy coù theå lieân heä tröïc tieáp ñeán caùc nhaân vieân kó thuaät cuûa FPT veàcaùc döõ lieäu tin nhaén ñeán. + Chöùc naêng, nhieäm vuï: Xöû lyù caùc mail göûi ñeán gopygame@gmail.com, vaø caùc goùp yù, thaéc maéc göûitröïc tieáp töø phoøng chôi cuûa khaùch haøng. Ngoaøi ra, caùc nhaân vieân cuûa boä phaän naøycoøn chòu traùch nhieäm xöû lyù caùc tröôøng hôïp maø heä thoáng toång ñaøi 1900 khoâng theå xöûlyù ñöôïc. + Nhaân vieân: Traû lôøi caùc thaéc maéc cuûa khaùch haøng laø moät vieäc ñôn giaûn hôn so vôùi vieäcgiaûi ñaùp thaéc maéc thoâng qua toång ñaøi 1900 bôûi vò nhaân vieân coù thôøi gian traû lôøi laâuhôn, coù thôøi gian kieåm tra caùc thoâng tin trong döõ lieäu vaø caùc mail göûi ñeán cuõngkhoâng nhieàu, vì vaäy, boä phaän naøy hieän taïi chæ coá moät ngöôøi ñaûm traùch. Nhaân vieân trong boä phaän naøy ñöôïc ñaøo taïo ngaén ngaøy ngay taïi coâng ty vaøñem vaøo thöïc haønh ngay töùc khaéc. Noù seõ giuùp nhaân vieân tìm hieåu vaø haønh ñoäng 49
 51. 51. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäpthöïc teá raát nhanh, seõ giuùp nhaân vieân khoâng khoûi bôõ ngôõ, nhöng maët khaùc, do ñöôïchuaán luyeän vaø thöïc haønh trong thôøi gian ngaén neân nhaân vieân coù theå seõ khoâng naémheát caùc chi tieát ñeå traû lôøi. Caâu traû lôøi coù theå khoâng laøm thoõa maõn khaùch haøng, cuõnghö khoâng ñaùp öùng ñöôïc toân chæ cuûa boä phaän chaêm soùc khaùch haøng laø: “ Chaêm soùcsöï haøi loøng.” Nhaân vieân boä phaän naøy mong muoán coù nhöõng taøi lieäu höôùng daãn cuï theåcho caùc tình huoáng, tình huoáng naøo caàn phaûi xöû lyù linh ñoäng vì khoâng phaûi nhaânvieân naøo cuõng thöïc söï linh ñoäng trong caùc tình huoáng xaûy ra. + Coâng cuï hoã trôï: Caùc thoâng tin khi kieån tra ñeàu thöïc hieän treân maïng Internet, neân nhaân vieânñöôïc trang bò heä thoáng maùy tính coù noái maïng, noù giuùp hoï nhanh choùng tìm ra caâutraû lôøi. Ngoaøi ra, söï trôï giuùp cuûa caùc IT ñaõ giuùp cho nhaân vieân trong boâ phaän naøy coùnhöõng ñaùp aùn nhanh vaø chính xaùc. + Tình hình phuïc vuï: Trung bình moät ngaøy caùc khaùch haøng göûi ñeán hoäp mail goùp yù khoaûng 10ñeán 20 mail. Vôùi soá löôïng mail nhö theá naøy nhaân vieän raát deã daøng trong vieäc kieåmtra vaø traû lôøi khaùch haøng trong voøng 24 giôø sau khi khaùch haøng göûi mail ñeán. Nhöngcaùc mail göûi vaøo toái thöù 6, ngaøy thöù 7 seõ bò traû lôøi chaäm vì ñaây laø thôøi gian nghæ cuûacoâng ty. 1.4 Caùc coâng cuï chaêm soùc khaùch haøng khaùc: Caùc qui taéc veà coäng ñoàng: hieän nay chöa ñöôïc BTH quan taâm moät caùch trieätñeå, caùc qui taéc coøn sô saøi vaø thieáu ñoâng boä. Caùch ñaêng kí: ñaêng kí treân BTH raát ñôn giaûn, chæ caàn söû duïng moät mail vaømoät nick chöa coù trong heä thoáng 50
 52. 52. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp Luaät chôi: luaät chôi ñang ñöôïc caäp nhaät trong dieãn ñaøn, caùc game thuû neáu coùnhu caàu chæ caàn ñaêng nhaäp vaøo BTH vaø choïn Dieãn Ñaøn, thì moïi chi tieát seõ ñöôïcsaùng toû. Caùc chæ daãn khaùc: thöôøng thöôøng ñaây laø caùc höôùng daãn veà caùc chöông trìnhkhuyeán maõi, do khaùch haøng raát quan taâm ñeán yeáu toá naøy vì vaäy noù ñöôïc ñaët ôû vò tríraát baét maét vaø coù theå thaáy ñöôïc deã daøng.2. Ñaùnh giaù veà chaát löôïng dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng cuûaBenthuonghai.com: 2.1 Caùch thöùc thöïc hieän: 2.1.1 Phöông phaùp nghieân cöùu: Moät vaán ñeà thöôøng ñöôïc nghieân cöùu thoâng qua hai phöông phaùp ñònh tínhvaø ñònh löôïng. Nghieân cöùu ñònh tính ñöôïc thöïc hieän taïi truï sôû cuûa BTH vaøo ngaøy15/02/2009 thoâng qua phöông phaùp thaûo luaän nhoùm vôùi 10 game thuû thöôøng xuyeântham gia vaøo BTH. Trong ñoù tröôûng döï aùn tham gia vôùi vai troø laø Moderator, chòutraùch nhieäm neâu ra caùc vaán ñeà vaø gôïi môû cho caùc game thuû traû lôøi. Cuoäc thaûo luaännaøy xoay quanh caùc yeáu toá caàn quan taâm trong lónh vöïc chaêm soùc khaùch haøng cuûaBTH. Sau hai tieáng trao ñoåi, Moderator ñaõ toång keát laïi caùc vaán ñeà caàn quan taâm vaølaäp ra baûng caâu hoûi nhaùp. Baûng caâu hoûi nhaùp ñöôïc khaûo saùt qua caùc thaønh vieân cuûa döï aùn BTH vaø 5game thuû coù maët taïi cuoäc trao ñoåi tröôùc. Thöïc hieän nghieân cöùu ñònh löôïng, baûng caâu hoûi ñöôïc thoâng qua, ñöôïc ñöara phoûng vaán chính thöùc vaøo ngaøy 25/02/2009, baûng caâu hoûi ñöôïc göûi qua mail töø 51
 53. 53. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäphoäp mail gopygame@gmail.com. Ngaøy 05/03/2009, boä phaän chaêm soùc khaùch haøngñaõ toång hôïp vaø xöû lyù caùc mail cuûa khaùch haøng. 2.1.2 Ñoái töôïng nghieân cöùu: Ñoái töôïng nghieân cöùu laø caùc khaùch haøng ñang tham gia giaûi trí treân BTH vaøcoù ñoä tuoåi töø 20-25 . Nhöng do söû duïng döõ lieäu laø danh saùch mail cuûa caùc game thuû,coù caû nhöõng khaùch haøng treân 25 tuoåi neân caùc khaùch haøng naøy cuõng ñöôïc ñöa vaøoñoái töôïng nghieân cöùu. Nhö vaäy môû roäng ñoä tuoåi töø 20-35. 2.1.3 Thieát keá baûng caâu hoûi: Baûng caâu hoûi ( Phuï luïc ) goàm hai phaàn chính: phaàn I laø nhöõng caâu hoûi veàthoâng tin caù nhaân cuûa ngöôøi ñöôïc phoûng vaán, phaàn II: laø nhöõng caâu hoûi veà chaátlöôïng phucï vuï cuûa boä phaän chaêm soùc khaùch haøng. Baûng caâu hoûi goàm: 4 caâu hoûi ñoùng trong ñoù coù 3 caâu hoûi coù caùc ñaùp aùn laø:a, b, c, d vaø caùc ñaùp vieân seõ choïn 1 trong 4 ñaùp aùn naøy. 1 caâu hoûi lôùn goàm 5 caâunhoû, ñaùp vieân seõ choïn caâu traû lôøi töø 1 ñeán 5; coù 3 caâu hoûi môû: ñeå thaêm doø yù kieáncuûa khaùch haøng veà nhöõng mong muoán cuûa khaùch haøng veà caùc caûi thieän dòch vuïchaêm soùc khaùch haøng. 2.1.4 Thang ño: Moät soá caâu hoûi coøn söû duïng vôùi thang ño Likert. Caùc khaùch haøng seõ traû lôøivôùi caùch choïn soá töø 1 ñeán 5. Ñöôïc ñaùnh giaù nhö sau: Baûng 3.5: Ñaùnh giaù thaønh phaàn chaát löôïng dòch vuï vaø möùc ñoä thoûa maõn cuûa khaùch haøng. Ñieåm Möùc ñoä haøi loøng Möùc ñoä ñaùnh giaù 1 Raát khoâng haøi loøng Raát khoâng toát 52
 54. 54. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp 2 Khoâng haøi loøng Khoâng toát 3 Bình thöôøng Bình thöôøng 4 Haøi loøng Toát 5 Raát haøi loøng Raát toát 2.1.5 Moâ taû maãu: Toång soá baûng caâu hoûi ñöôïc phaùt ra 150 baûng vaø thu veà laø 115 baûng. Sau khikieåm tra coù 15 baûng boû troáng nhieàu muïc hoaëc chæ traû lôøi coù tính chieáu leä. Nhö vaäytoång baûng caâu hoûi ñöôïc ñöa vaøo xöû lyù laø 100 baûng. + Giôùi tính: Soá khaùch haøng ñöôïc ñieàu tra vôùi tæ leä nöõ chieám 37% vaø tæ leä nam chieám 63%. Baûng 3.6: Giôùi tính cuûa khaùch haøng ñöôïc khaûo saùt. Giôùi tính Soá löôïng Tæ leä (%) Nam 63 63 Nöõ 37 37 + Nhoùm tuoåi: Ña soá khaùch haøng ñieàu tra naèm trong nhoùm tuoåi töø 20 ñeán 25, chieám 55%.Keá ñeán laø nhoùm töø 25 ñeán 30 tuoåi chieám 27%, nhoùm treân 35 tuoåi chieám 18%. Baûng 3.7: Ñoä tuoåi cuûa khaùch haøng ñöôïc khaûo saùt Ñoä tuoåi Soá löôïng Tæ leä (%) 53
 55. 55. Giaùo vieân höôùng daãn: ThS. Ñinh Tieân Minh Chuyeân ñeà toát nghieäp 20 – 25 55 55 25 – 30 27 27 30 – 35 18 1 + Ngheà nghieäp: Trong soá 100 khaùch haøng ñöôïc ñieàu tra thì soá ngöôøi laø nhaân vieân vaên phoøn gchieám tæ leä cao nhaát 47%. Soá khaùch haøng laø sinh vieân chieám 23% coøn laïi 30% laø caùckhaùch haøng trong caùc ngaønh ngheà khaùc. Baûng 3.8: Ngheà nghieäp cuûa khaùch haøng ñöôïc khaûo saùt Ngheà nghieäp Soá löôïng Tæ leä (%) Nhaân vieân vaên phoøng 47 47 Sinh vieân 23 23 Khaùc 30 30 + Möùc thu nhaäp: Coù 20% trong toång soá caùc khaùch haøng ñöôïc ñieàu tra coù möùc thu nhaäp döôùi 3trieäu ñoàng. Soá khaùch haøng coù thu nhaäp töø 3 trieäu ñeán 5 trieäu laø 42 %. Soá khaùch haøngcoù thu nhaäp töø 5 ñeán 10 trieäu ñoàng chieám 21%, möùc thu nhaäp treân 10 trieäu ñoàngchieám 17%. Baûng 3.9: Möùc thu nhaäp cuûa khaùch haøng ñöôïc khaûo saùt 54

×