Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

9. Mejoza

 1. Мејоза  Мејозом настају полне ћелије (гамети)  Мејоза обухвата две деобе  Мејоза I (редукциона)  Мејоза II (еквациона)  Обе деобе имају:  Интерфазу  Кариокинезу  Цитокинезу
 2. Животни циклус ћелије-интерфаза  Пресинтетски- G1 период  Синтетски- S период  Постсинтетски- G2
 3. Животни циклус ћелије-интерфаза  Пресинтетски- G1 период (од енглеске речи growth = раст)  Ћелија расте, синтетише протеине, обавља метаболичке процесе  Овај период за већину ћелија траје 8-12 сати  Сваки хромозом има 1 хроматиду (нису видљиви као метафазни хромозоми)
 4. Животни циклус ћелије-интерфаза  Cинтетски- S период (од енглеске речи sinthesis = стварање)  Обавља се репликација ДНК  Синтетишу се хистони и дуплирају центриоле  Овај период за већину ћелија траје 6-8 сати  Сваки хромозом има 2 хроматиде (нису видљиви као метафазни хромозоми)
 5. Животни циклус ћелије-интерфаза  Постсинтетски- G2 период (од енглеске речи gap = прекид)  Ћелија синтетише протеине и обавља процесе неопходне за деобу  Овај период за већину ћелија траје 2-4 сата  Сваки хромозом има 2 хроматиде (нису видљиви као метафазни хромозоми)
 6. Мејоза- профаза I  Траје значајно дуже од профазе митозе  Долази до размене генетичког материјала (crossing over-a)  Лептотен  Зиготен  Пахитен  Диплотен  Дијакинезис
 7. Мејоза- профаза I  Лептотен  Хроматин се кондензује  Хромозоми танки и испреплетани
 8. Мејоза- профаза I  Зиготен  Спирализација хромозома  Спаривање хомологих хромозома
 9. Мејоза- профаза I  Пахитен  Ресорбује се једарце и једров овој  Формирају се биваленти (тетраде)  Повезани су синапсама  Одвија се crossing over
 10. Мејоза- профаза I  Диплотен  Раздвајање бивалената  Биваленти су још су повезани хијазмама  И даље се одвија crossing over
 11. Мејоза- профаза I  Дијакинеза  Остале су само терминалне хијазме  Формира се деобно вретено  Сrossing over преко терминалних хијазми
 12. Мејоза- метафаза I  Формира се екваторијална раван (метафазна плоча)  Хромозоми (са обе хроматиде) су повезани са влакнима деобног вретена
 13. Мејоза- анафаза I  Читави хромозоми (са две хроматиде) се померају према половима
 14. Мејоза- телофаза I  Хромозоми добијају интерфазни изглед  Формира се једров овој (два једра у ћелији)  Почиње цитокинеза
 15. Друга мејотичка деоба  Кратка интерфаза између две деобе (нема S периода)  Као митоза са 23 хромозома  Профаза II, метафаза II, анафаза II, телофаза II
 16. Профаза II  Нема crossing over-a  Хроматин се кондензује  Нестаје једров овој и једарце  Микротубуле се повезују са хромозомима
 17.  Рекомбиновани хромозоми се померају према центру ћелије  Формира се екваторијална плоча Метафаза II
 18.  Скраћују се микротубуле  Раздвајају се хроматиде које постају хромозоми са по једном хроматидом  23 хромозома се крећу према једном, а 23 према другом полу ћелије Анафаза II
 19.  Формира се једров овој, хромозоми се расплићу  Почиње цитокинеза Телофаза II
 20.  Након мејозе II одвија се цитокинеза II  Формирају се две ћелије са по 23 хромозома и 23 молекула ДНК  Након мејозе настане укупно 4 хаплоидне ћелије Цитокинеза II
 21.  Питања: 1. Које ћелије настају мејозом? 2. Због чега профаза I траје значајно дуже од профазе митозе? 3. Објасни crossing over? 4. По чему се метафаза I разликује од метафазе митозе? 5. Шта се дешава у анафази I, а шта у телофази I? 6. Шта је крајњи резултат мејозе I? 7. Због чега је специфична интерфаза између две мејотичке деобе? 8. Опиши метафазу II. 9. Шта је крајњи резултат мејозе? 10. Уколико ћелија неког организма у метафази II има 14 молекула ДНК, израчунај колико хромозома има ћелија тог организма у профази I. Мејоза
Advertisement