Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

4. Translacija

  1. Транслација  Синтеза протеина у рибозомима  За транслацију неопходни:  iRNK (кодони)  tRNK (антикодони)  Рибозоми  Ензими
  2. Транслација  tRNK:  Око 90 нуклеотида  Три петље и дршка  АК на 3’ крају (ССА)  Aминоацил tRNK синтетаза  Антикодон
  3. Транслација  Ток транслације:  Иницијација  Елонгација  Терминација
  4. Транслација  Ток транслације (иницијација)  Везивање мале субјединице за iRNK  Везивање велике субјединице
  5. Транслација  Ток транслације (елонгација)  Пептидил (П) место у рибозому  Аминоацил (А) место у рибозому  Стартни кодон AUG (метионин)  Код прокариота алтернативни (GUG) 2%  Енергија ATP за формирање пептидне везе  Померање рибозома за три нуклеотида
  6. Транслација  Ток транслације (терминација)  Стоп кодон у А месту (UAA, UAG, UGA)  Не одговара ни једна tRNK која носи аминокиселину  Везују се ослобађајући протеини (RF)
Advertisement