Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Uvod u fiziologiju zivotinja. Bioloske adaptacije

208 views

Published on

introduction in phisiology, adaptation, aklimatization

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. Uvod u fiziologiju zivotinja. Bioloske adaptacije

  1. 1. Увод у физиологију  Physis- природа, logos- наука  Аналитичка и синтетичка наука  Физиологија биљака, животиња, микроорганизама...
  2. 2. Увод у физиологију  Физиологија животиња:  Општа физиологија  Упоредна физиологија  Еколошка физиологија  Еволуциона физиологија  Физиологија човека  Патолошка физиологија
  3. 3. Увод у физиологију  Организми функционишу према заједничким физиолошким законитостима:  Молекуларнобиолошки процеси  Механизми наслеђивања  Преношење нервних импулса  Рад срца  Значај физиологије животиња за медицину
  4. 4. Биолошке адаптације  Адаптација – трајна прилагођеност условима животне средине  Генетски су условљене  Физиолошки процес је адаптиван уколико га има много јединки  Особине се не креирају унапред, оне су последица дешавања у прошлости  Природна селекција  Адаптације код генетички удаљених врста (рибе и пуноглавци)  Адаптације код блиско сродних врста (еритроцити ламе и камиле)
  5. 5. Биолошке адаптације  Аклиматизација – реверзибилна прилагођеност условима животне средине  Са повећањем надморске висине се повећава интензитет дисања (<O2)  Аклиматизација-у природи  Аклимација-у лабораторији  Тренутно прилагођавање-убрзан рад срца услед напора…

×