Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009

571 views

Published on

 • Be the first to comment

Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009

 1. 1. VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 Ilmastovastaava Leo Stranius Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
 2. 2. Esityksen sisältö <ul><li>Strategian lähtökohdat: IPCC:n päästövähennystavoitteet </li></ul><ul><li>SLL:n kommentit Ilmasto- ja energiastrategiaan </li></ul><ul><li>Yhteenveto </li></ul>
 3. 3. IPCC:n neljäs arviointiraportti <ul><li>Teollisuusmaiden osalta päästövähennystarve on jopa 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä! </li></ul>
 4. 4. Päästövähennystavoitteet vaatimattomia: Tarvitaan ilmastolaki <ul><li>Strategia lähtee siitä olettamuksesta, että kansainvälistä sopimusta ei synny (20 % päästövähennystavoite taustalla). </li></ul><ul><li>Tarvitaan ilmastolaki vuosittaisista viiden prosentin päästövähennyksistä. </li></ul><ul><ul><li>Vähennykset riittäisivät ilmastotieteen kanssa yhteensopiviin päästövähennyksiin (-38% 2020 ja -87 2050) </li></ul></ul><ul><li>Strategian yhteydessä tulee selvittää, miten ilmastolaki käytännössä toimeenpannaan Suomessa. </li></ul>
 5. 5. Sähkönkulutus kasvaa? <ul><li>Kansallinen strategia: Sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä: </li></ul><ul><ul><li>Perusskenaario: 103 TWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Politiikkaskenaario: 98 TWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Tällä hetkellä sähkönkulutus 86,9 TWh </li></ul></ul><ul><li>Todellisuus: Koko maan sähkön kulutus putosi 2008 3,8 prosenttia. </li></ul><ul><ul><li>Teollisuuden sähköntarve väheni 7,1 prosenttia </li></ul></ul><ul><ul><li>Metsäteollisuuden osalta laskua 10,9 prosenttia </li></ul></ul>
 6. 6. Edullinen sähkönsäästöpotentiaali <ul><li>Hallituksen tavoite 5 TWh (103 TWh > 98 TWh vuoteen 2020 mennessä) </li></ul><ul><ul><li>Matalaenergiarakentaminen uusio- ja korjausrakentamisessa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 TWh (VTT 2008: Teknologiapolut 2050) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lämpöpumput: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 TWh (VTT Helynen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rakennusten pumput, valaistus ja sähkölaitteet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 TWh (WWF Virtaa Tulevaisuuteen 2007) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Teollisuuden sähkökäytöt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 TWh (VTT 2008: Teknologiapolut 2050) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sähkönkulutuksen reaaliaikamittaus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 TWh (Gaia Consulting 2008) </li></ul></ul></ul><ul><li>Potentiaali vähintään 16 TWh! </li></ul>
 7. 7. Uusiutuvien tavoitteet maltillisia (1) VTT:n Satu Helynen ilmasto- ja energiastrategian ministerityöryhmä 24.4.2008 (strategia, s.119) 11-19 13,8 Metsähake 10 5,9 Tuulivoima 0,5 0 Aurinkolämpö 6-14 2,3 Puun pienkäyttö, pelletit ja peltobiomassat, hake kiinteistöissä, maatalouden jätteet, energiakasvit 2-5 2,6 Lämpöpumput 4 1,6 Kierrätyspolttoaineet ja biokaasut 34,5 - 54,5 (TWh) 28,9 (TWh) Yhteensä 1-2 2,7 Vesivoima VTT:n arvio (1) (TWh) Strategian tavoite (TWh) Energialähde (TWh)
 8. 8. Lisää ydinvoimaa..? <ul><li>Strategian mukaan nykyisen hallituksen aikana tarvitaan periaatepäätös lisäydinvoiman rakentamisesta </li></ul><ul><ul><li>Strategiassa olevat epärealistisen korkeat sähkönkulutusennusteet ja uusiutuvien energialähteiden aliarvioiminen luovat keinotekoisen tarpeen ydinvoiman lisärakentamiselle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suomeen ei tule rakentaa ydinvoimaa sähkön vientiä varten ja sähkökapasiteetin tarvetta tulee tarkastella energiatehokkuustoimet sekä teollisuuden rakennemuutos huomioiden. </li></ul></ul>
 9. 9. Tuulivoiman lisärakentaminen <ul><li>Tuulivoiman lisäystavoite (2000 MW / 6TWh) on vain puolet siitä, mihin tuulivoimateollisuus uskoo pystyvänsä. </li></ul><ul><li>VTT on arvioinut tuulivoimapotentiaaliksi 10 TWh vuoteen 2020 mennessä </li></ul><ul><ul><li>Sisämaa 1 TWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Rannikkoseudut 2 TWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Lappi 2 TWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Merituulivoima 6 TWh </li></ul></ul>
 10. 10. Turpeen tukemiselle loppu <ul><li>Strategian mukaan turpeen syöttötariffi ja varastointituki jatkuu </li></ul><ul><li>Lisäksi turpeelta poistettiin edellisen hallituskauden aikana valmistevero </li></ul><ul><li>Suomen IPCC-ryhmän seminaarissa vahvistettiin, että turpeen päästökerrointa ei ole tarvetta muuttaa </li></ul><ul><ul><li>Jos turpeenpoltto korvattaisiin uusiutuvilla energiamuodoilla, Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenisivät noin 20 prosenttia </li></ul></ul>
 11. 11. Syöttötariffi tuulivoimalle ja biokaasulle <ul><li>Takuuhintajärjestelmä ainakin tuulivoimalle ja biokaasulle </li></ul><ul><li>Tarvitaan myös puulle, auringolle ja muille uusiutuville </li></ul><ul><li>Turpeen syöttötariffi tulee poistaa </li></ul>
 12. 12. Windfall-maksu jätetään auki <ul><li>Valtioneuvosto arvio erikseen windfall-voittojen tasaamismahdollisuudet ja –tarpeet </li></ul><ul><ul><li>Suomen neljä ydinvoimalaa keräävät vuosittain päästökaupan kautta tukiaisia 500 miljoonaa euroa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Päästökaupan hintatukea nauttii koko sähköntuotanto. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sähköyhtiöt saavat lähes kahden miljardin euron verran tukea nykyisillä päästöoikeuksien hinnoilla. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lähde: HS 23.6.2008 </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Henkilökohtainen päästökauppa? <ul><li>Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta jokaisella pitäisi olla yhtäläinen oikeus käyttää resursseja ja tuottaa päästöjä. </li></ul><ul><li>Jokaisella suomalaisella voisi olla päästökiintiö, jonka kokoa voi säädellä oikeuksia myymällä/ostamalla. </li></ul><ul><li>Iso-Britaniassa tehtyjen selvitysten mukaan ylitsepääsemättömiä teknisiä esteitä henkilökohtaisen päästökaupan käyttöönottamiseksi ei ole. </li></ul>
 14. 14. Yhteenveto: Vinkit edelläkävijyyteen <ul><li>Energiatehokkuuden parantaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä </li></ul><ul><li>Tuulivoimaa voidaan lisätä 4000 MW vuoteen 2020 mennessä </li></ul><ul><li>Syöttötariffi myös puulle ja auringolle </li></ul><ul><li>Windfall-maksun käyttöönotto </li></ul><ul><li>Ilmastolaki vuosittaisista 5 prosentin päästövähennyksistä </li></ul><ul><li>Selvitys henkilökohtaisesta päästökaupasta Suomessa </li></ul>
 15. 15. KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>puh. 040-754 7371 </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisätietoja: http ://www.sll.fi/ilmasto </li></ul></ul>

×