Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Fonètica consonants

  1. 1. FONÈTICA: Els sons consonàntics www.lluisrius.cat
  2. 2. S u m a r i  Els òrgans de  de fonació  Classificació dels sons  Classificació consonàntics  Els sons consonàntics  consonàntics www.lluisrius.cat 
  3. 3. E l s  ò r g a n s  d e  f o n a c i ó  ó
  4. 4. E l s  ò r g a n s  d e  f o n a c i ó  Respiració normal Respiració profunda fonació

×