Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fonètica consonants

32,623 views

Published on

Fonètics: sistema consonàntic de la llengua catalana.

Published in: Education

Fonètica consonants

  1. 1. FONÈTICA: Els sons consonàntics www.lluisrius.cat
  2. 2. S u m a r i  Els òrgans de  de fonació  Classificació dels sons  Classificació consonàntics  Els sons consonàntics  consonàntics www.lluisrius.cat 
  3. 3. E l s  ò r g a n s  d e  f o n a c i ó  ó
  4. 4. E l s  ò r g a n s  d e  f o n a c i ó  Respiració normal Respiració profunda fonació

×