การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

1,405 views

Published on

จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ทดสอบ
 • การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

  1. 1. การใช้ป ุ๋ย เคมี ตาม ค่า วิเ คราะห์ด ิน ด้ว ยโปรแกรม ปุ๋ย รายแปลงฯ โดย อัธ ยะ พิน จงสกุล ดิษ ฐ นัก สำา รวจดิน ชำา นาญการพิเ ศษ กรมพัฒ นาที่ด ิน
  2. 2. ทำา ไม ต้อ ง ปุ๋ย ราย ทำา ไม ต้อ ง ปุ๋ย ราย แปลง แปลง• พืชเจริญเติบโต ให้ผลผลิตได้ ต้อง อาศัยปัจจัยใดบ้าง – ดิน เป็นแหล่งยึดเกาะของราก ฯลฯ – นำ้า เป็นองค์ประกอบในการผลิต และ ลำาเลียงอาหาร – คาร์บอนไดออกไซด์ วัตถุดิบในการผลิต อาหาร – แสง แหล่งพลังงานของพืช ในการผลิต
  3. 3. ทำา ไม ต้อ ง ปุ๋ย ราย ทำา ไม ต้อ ง ปุ๋ย ราย แปลง แปลง• ดินต่างชนิดกัน มีสมบัตทางเคมีและ ิ กายภาพแตกต่างกัน• ดินต่างชนิดกัน มีต้นทุนธาตุอาหารใน ดินแตกต่างกัน• ดินชนิดเดียวกัน ต่างสถานทีกน ่ ั สมบัตปัจจุบันก็ตางกัน ิ ่• พืชต่างชนิดกัน ต้องการธาตุอาหาร และการดูแลต่างกัน
  4. 4. ทำา ไม ปุ๋ย รายแปลง จึงทำา รายแปลง จึง เป็น ปุ๋ย เคมี เป็น ปุ๋ย เคมี• ทำาไม ถึงจะเป็นปุยเคมี ไม่ได้ ???? ๋• ปุยเคมี ทำาให้ดนแข็ง ทำาให้ดนเสีย ๋ ิ ิ จริงหรือ ???• ปุยเคมี มาจากไหน ไม่ได้ใช้วตถุดิบ ๋ ั ธรรมชาติหรือ ???• ปุย N ได้จาก แก๊สมีเทน + ไอนำ้า + ๋ อากาศ (N2)
  5. 5. วงจรธาตุอ าหารพืช วงจรธาตุอ าหารพืชธาตุอ าหารในพืช าตุ อ าหารในพืช N ธาตุอ าหาร ธาตุอ าหาร Fe ติด ไปกับ ผลผลิต ติด ไปกับ ผลผล Ca N K S P S P ปุ๋ย K Mg ป ุ๋ย เ อิน ทรี คมี ย์ ธาตุอ าหารเพิม เติม Mo Cu Mg Ca ธาตุอ าหารเพิ่ ม เติม ่ K N P จากปุ๋ย เคมี-ปุ๋ย อิน ทร จากปุ๋ย เคมี-ปุ๋ย อิน ท Ca S N K K N ต้น ทุน ธาตุอ าหารในดิน S ต้น ทุน ธาตุอ าหารในดิน Ca Cu Mg Fe P P Mg P K Mo N K
  6. 6. ปุ๋ย เคมี และปุ๋ย อิน ทรีย ์ ์ ปุ๋ย เคมี และปุ๋ย อิน ทรีย ปุย เคมี ๋ ปุย อิน ทรีย ์ ๋• ให้ธาตุอาหารสูง ให้ธาตุอาหารตำ่า• ช่วยให้พชเจริญงอกงามช่วยให้ราก ื เจริญงอกงาม• ไม่ชวยปรับโครงสร้างดินช่วยปรับ ่ โครงสร้างดิน• สกัดจากธรรมชาติ ใช้วัตถุตาม
  7. 7. การใช้ ปุ๋ย เคมี อย่า ง การใช้ ถูก วิธ ี ี ถูก วิธถูก สูต ร ถูก อัต รา ถูก เวลา ถูก วิธ ี•กิน ข้า ว 1 จาน เท่า กับ อิ่ม•กิน ข้า ว 2 จาน เท่า กับ อิ่ม เกิน ไป อ้ว น•กิน ข้า ว 3 จาน เท่า กับ อ้ว น
  8. 8. การใช้ ปุ๋ย เคมี อย่า ง การใช้ ถูก วิธ ี ี ถูก วิธถูก สูต ร ถูก อัต รา ถูก เวลา ถูก วิธ ี•ใส่ป ุ๋ย 1 ส่ว น เท่า กับ งามพอดี•ใส่ป ุ๋ย 2 ส่ว น เท่า กับ งามเกิน ไปหน่อ ย สิ้น เปลือ ง•ใส่ป ุ๋ย 3 ส่ว น เท่า กับ งามมาก
  9. 9. การใช้ ปุ๋ย เคมี อย่า ง การใช้ ถูก วิธ ี ี ถูก วิธถูก สูต ร ถูก อัต รา ถูก เวลา ถูก วิธ ี•ฉะนั้น ต้อ งใส่ใ ห้พ อดี•ทำา อย่า งไรจึง พอดี พอดีก บ ั อะไร•พอดีก ับ พัน ธุ์ข องพืช พอดีก ับ
  10. 10. การใช้ ปุ๋ย เคมี อย่า ง การใช้ ถูก วิธ ี ี ถูก วิธตัง ใจซื้อ มอเตอร์ไ ซด์ ้ ราคา 20,000 บาท•มีท ุน อยู่ 10,000 บาท•ไปกูม าอีก 5,000 บาท เท่า กับ ้ ไม่พ อซื้อ•ไปกูม าอีก 15,000 บาท เท่า กับ ้
  11. 11. ขายผลผลิตรายรับ จากการขายผลผลิต แพงขึ้น รายรับ เพิ่ม รายได้ ณ วัน นี้ กำา ไรเพิ่มจ่า ยจากการลงทุน เพาะปลูก ลดต้น ทุน ผลิต ให้ม าก ต้น รายจ่า ยลด กำา ไร เพิ่ม ขึ้น มีข องขาย ทุน มาก รายรับ เพิ่ม ปริม าณผลผลิต รายจ่า ยเพิ่ม แต่ร ายได้
  12. 12. การใช้ป ุ๋ย เคมีต ามค่าการใช้ป ุ๋ย เคมีต ามค่า วิเ คราะห์ด ิน วิเ คราะห์ด ินโปรแกรมดิน โปรแกรมการ จัด การดิน และปุ๋ย ไทย รายแปลง
  13. 13. โปรแกรมปุ๋ย รายแป โปรแกรมปุ ลงฯ ลงฯศัก ยภาพของโปรแกรม•ให้ค ำา แนะนำา การใช้ป ุ๋ย ตามค่า วิเ คราะห์ด ิน•คำา แนะนำา การใช้ป ุ๋ย ขึ้น กับ ชนิด ดิน พืช ภูม อ ากาศ ิ•กำา หนดวิธ ีก ารวิเ คราะห์ด ิน ได้ หลายรูป แบบ
  14. 14. โปรแกรมปุ๋ย รายแป โปรแกรมปุ ลงฯ ลงฯศัก ยภาพของโปรแกรม (ต่อ )•ให้ข ้อ มูล ดิน และการจัด การ ดิน ตามรายเขตตำา บล•ให้ข ้อ มูล เบื้อ งต้น ในการใส่ป ูน เมื่อ ดิน เป็น ดิน กรด
  15. 15. โปรแกรมปุ๋ย รายแป โปรแกรมปุ ลงฯ 3.0 ลงฯ 3.0ศัก ยภาพใหม่ข อง โปรแกรมรุน 3.0 ่•การคำา นวณคำา แนะนำา ปุ๋ย จะ ใช้ค ่า วิเ คราะห์เ ชิง ปริม าณ•สามารถกำา หนดการใช้ป ุ๋ย อิน ทรีย ์ เพื่อ ลดปุ๋ย เคมีไ ด้
  16. 16. การใช้ ปุ๋ย เคมี อย่า ง การใช้ ถูก วิธ ี ี ถูก วิธถูก สูต ร ถูก อัต รา ถูก เวลา ถูก วิธ ี•การใช้ป ุ๋ย ตามค่า วิเ คราะห์ด ิน ไม่ม ีส ูต รสำา เร็จ•จำา เป็น ต้อ งกำา หนดชนิด ของ สายพัน ธุ์พ ืช
  17. 17. การใช้ ปุ๋ย เคมี อย่า ง การใช้ ถูก วิธ ี ี ถูก วิธถูก สูต ร ถูก อัต รา ถูก เวลา ถูก วิธ ี•เด็ก ทารก ทำา ไมไม่ก ิน ข้า ว•ช่ว งเวลาสำา คัญ ที่พ ืช ต้อ งการ ปุ๋ย คือ•ช่ว งเจริญ เติบ โต
  18. 18. การใช้ ปุ๋ย เคมี อย่า ง การใช้ ถูก วิธ ี ี ถูก วิธถูก สูต ร ถูก อัต รา ถูก เวลา ถูก วิธ ี•จัง หวะ ในการใส่ป ุ๋ย•ใส่เ มื่อ รากของพืช เจริญ เติบ โต พร้อ มจะดูด ธาตุอ าหาร•ใส่อ ย่า งไร ให้เ กิด ความสูญ
  19. 19. งอกงามใช้ป ุ๋ย ถูก ต้อ ง ตาม สูต ร อัต รา เวลา วิธ ี

  ×