Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วงจรการบริหารการคลัง

3,046 views

Published on

จาก E - book กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (e - office)

Published in: Education
 • Be the first to like this

วงจรการบริหารการคลัง

 1. 1. วงจรการบริหารการคลัง แผนพััฒนา อปท. ป ผลต่าง ่ • เงินสะสม 75% ิ (รายร ับมากกว่ารายจ่าย) • เงินทุนสํารอง เงินสะสม 25% โครงการ/กจกรรม โครงการ/กิจกรรม ี ปิ ดบัญชและจัดทํารายงานการเงินประจําปี • ประมาณการรายร ับงบประมาณ • งบประมาณรายจ่าย ี บ ันทึกบ ัญชและจ ัดทํารายงานการเงินรายจ่ายประจําปี • รายงานสถานะการเงินประจําวัน • ภาษี อากร ภาษอากร • รายงานรับ-จ่ายเงินสด งบกระแสเงินสดประมาณการรายร ับ งบทดลอง • ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต • กระดาษทําการ งบประมาณ• รายได ้จัดเก็บเอง• ภาษี จัดสรร • รายได ้จากสาธารณูปโภค• เงินอดหนนทั่วไป เงนอุดหนุนทวไป รายไดจากทรพยสน ิ • รายได ้จากทรัพย์สน • รายได ้เบ็ดเตล็ด ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย .ภาระหน ้าที่ 4 ด ้าน 12 แผนงาน 36 งาน • งบบุคลากร ภายใน • งบดําเนินงาน • พัสดุ ตรวจสอบ สถ.,จังหวัด • งบลงทุน • ิ สทธิประโยชน์ตาง ๆ ่ • ค่าเช ่าบ ้าน • งบเงินอดหนน ง ง ุ ุ • อนๆ อืนๆ ่ ภายนอก • งบรายจ่ายอืน ่ สตง. • งบกลาง 1 เงินอุดหนุนเฉพาะ
 2. 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการรับเงินการเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงนและ ิ ่ ิ ฝ ิ ็ ั ิ การตรวจเงนขององคกรปกครองสวนทองถน การตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน ่ พ.ศ. 2547 มีผลใช้ บังคับ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ่ มผลใชบงคบ วนท่ 1 กุมภาพนธ 2549 มีผลใช้ บังคับ วันที กมภาพันธ์ 2
 3. 3. การรบ- การรบ จายเงนของ อปท. การรับ-จ่ ายเงินของ อปท.การรบเงนการรับเงิน การจายเงน การจ่ายเงิน รับเงินตามข้อบัญญัติ จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฝ ่ รัับเงิินรัับฝากตางๆ ่ ฝ ่ จายเงิินรัับฝากตางๆ รับเงินกูู้ จ่ายเงินกูู้ จ่ายเงินสะสม จ่่ายทุนสํารองเงิินสะสม ํ 3
 4. 4. การเก็บรักษาเงินให้นาเงินที่ได้รับฝากธนาคารทั้งจํานวน หากฝากไม่ทนให้เก็บเงิน ํ ัในตูนิรภย วนรุ งขนใหนาฝากทงจานวนในต้ รภัย วันร่ ขึ้นให้นาฝากทั้งจํานวน ํหาก อปท. อยูไกลไม่สามารถฝากได้ทุกวันให้ฝากในวันสุดท้ าย อปท. ่ของสัปดาห์์กรณี มีเงินสดให้ เก็บรั กษาไว้ ในต้ นิรภัย ใหแตงตงกรรมการเกบกรณมเงนสดใหเกบรกษาไวในตู รภย ให้ แต่ งตังกรรมการเก็บ ้รั กษาเงินอย่ างน้ อย 3 คน 4
 5. 5. การเบิกเงิน การเบกเงนหน่วยงานใน อปท. จัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ อปท.รายจ่ายประจําปี ทุก 3 เดือน(ไตรมาส) ส่ งให้กองคลังก่อนวัน น(ไตรมาส)เรมตนของแตละไตรมาสเริ่ มต้นของแต่ละไตรมาสโดยกองคลังจะบูรณาการแผนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สัมพันธ์ กับเงินสดที่หมุนเวียน 5
 6. 6. การจายเงิน ่ ิ ขอกาหนดในการจายเงน ข้อกําหนดในการจ่ายเงิน1.จ่ายเงินหรื อก่อหนี้ผกพัน ได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ู ข้อบังคับหรื อหนังสื อสังการของกระทรวงมหาดไทย ่2.หลัก การจ่ายเงินให้จ่ายเป็ นเช็ค หลก การจายเงนใหจายเปนเชคยกเว้ น กรณี ที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเช็คได้ ให้จดทําใบถอนเงินฝาก ัธนาคาร เพื่อให้ธนาคารออกตัวแลกเงิน หรื อโอนเงินผ่านธนาคาร ๋ 6
 7. 7. การขอเบกเงนงบประมาณรายจายประจาปไหนการขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ไหน ให้ ใหเบิกได้เฉพาะในปี งบประมาณนั้น ยกเว้น ั ั1. เงินที่ได้ขออนุมติกนเงินไว้แล้ว 2. เงิินอุดหนุนทีี่รัฐบาลให้โดยระบุวตถุประสงค์์ ซึ่ ึ งเบิิกจ่่าย ใ ้ ัไม่ทนและได้บนทึกบัญชีไว้แล้ว ั ั 7
 8. 8. เอกสารประกอบการขอเบิกเงินเอกสารประกอบการขอเบกเงน การเบกเงนเพอจายเปนคาซอทรพยสนหรอจางทาของใหม การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็ นค่าซื้อทรัพย์สินหรื อจ้างทําของให้มี เอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ - สัญญา หรื อ เอกสารอื่นอันเป็ นหลักฐานแห่งหนี้ เช่น หลกฐานการสงซอ/ หลกฐานการสงซอ จาง หลักฐานการสังซื้ อ/จ้าง ่ - ใบแจ้งหนี้ /ใบส่ งมอบ//มอบงาน มอบ - เอกสารแสดงการตรวจรับ 8
 9. 9. การถอนเงินฝากธนาคาร การถอนเงนฝากธนาคาร แจ้งเงื่อนไขกับธนาคาร ลงนามสังจ่ายร่ วมกัน อย่ างน้ อย 3 คน ดังนี้ ่1. ผ้บรหารทองถน ผู ริ หารท้องถิ่น2. ปลัด อปท. อปท.3. ผูช่วยผูบริ หารท้องถิ่น หรื อ ผูดารงตําแหน่งไม่ต่ากว่า หัวหน้า ้ ้ ้ํ ํ หน่วยงานซึ่งผ้บริ หารท้องถิ่นมอบหมาย ู ทั้งนี้ ผูบริ หารท้องถิ่นและปลัด อปท.ต้องลงนามด้วย ทุก ้ อปท. ครั้ ง 9
 10. 10. การเขยนเชคสงจาย การเขียนเช็คสั่ งจ่ าย1. การจ่ายเงินกรณี ซ้ือหรื อเช่าทรัพย์สินหรื อจ้างทําของให้ออกเช็คสัง ่ จ่ายในนามของเจ้าหนี้ โดยขีดฆ่าคําว่า “หรื อตามคําสัง” หรื อ “หรื อผู ้ ่ ถือ” ออกและขีดคร่ อม ถอ” ถอ ออกและขดครอม2. การจ่ายเงินตามสิ ทธิที่พึงจะได้รับ หากมีความจําเป็ น กรณีวงเงิน ตํากว่ า 2,000 บาท ให้ ออกเช็คในนามหัวหน้ าหน่ วยงานคลัง โดยขีด ่ ฆาคาวา หรอตามคาสง หรอ หรอผู ฆ่าคําว่า “หรื อตามคําสัง” หรื อ “หรื อผ้ถือ” ออก ห้ ามออกเช็คสั่ ง ่ หามออกเชคสง จ่ ายเงินสด 3. กรณี เจ้าหนี้ หรื อผูมีสิทธิรับเงิน ไม่มารับเช็คภายใน 15 วัน ้ นบตงแตวนสงจายใหยกเลกเชค นับตั้งแต่วนสังจ่ายให้ยกเลิกเช็ค ั ่ 10
 11. 11. การกันเงินกรณีก่อหนี้ กรณี ต้ งงบประมาณรายจ่ายแล้ว ได้ก่อหนี้ผกพันโดยการสังซื้อ/ ั ู ่ ่ ้ ้ ้ ั ้ ั สังจ้าง หรื อการเช่า ผูบริ หารท้องถิ่นอนุมติให้กนเงินไปเบิกในปี ถัดไปได้ไม่เกิน 1 ปี โดยวางฎีกาสําหรับกันเงินก่อนวันสิ้ นปี อย่าง ฎ น้อย 30 วัน - ขอขยายเวลาเบิิกจ่่ายเงิินต่่อสภาท้องถิิ่นไ อีกไ ่เกิิน 6 เดืือน ้ ได้้ ไม่ 11
 12. 12. การกันเงินกรณีไม่ ก่อหนี้กรณี ต้ งงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดค่าครุ ภณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ั ั ่ ้ ีไ ่ ั ใ ปี(งบลงทุน) และกอหนไมทนภายในป- ขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้ไม่เกิน 1 ปี (เพือดําเนินการหาผูรับจ้าง) ่ ้ ง)- ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ไม่เกิน 1 ปี ั ั- กรณี ความจําเป็ นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ ที่ขออนุุมติกนเงินที่ทาให้ ํลักษณะปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยนหรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง- ขออนมัติต่อสภาท้องถิ่นได้ ไม่เกิน 1 ปี ขออนุมตตอสภาทองถนได ไมเกน ป- หากไม่ได้ดาเนินการใด ๆ หรื อมีเงินเหลือจากดําเนินการให้เงินจํานวนนั้น ํตกเปนเงนสะสมตกเป็ นเงินสะสม 12
 13. 13. เงนสะสม และเงินทนสํ ารองเงินสะสม เงินสะสม และเงนทุนสารองเงนสะสมทุุกสิ้ นปี งบประมาณเมื่อปิ ดบัญชีรายรับและรายจ่ายแล้ว ั ผลต่างตกเป็ นเงินสะสมประจําปี และให้กนเงินสะสมร้ อยละ 25% เป็ นทุนสํ ารองเงินสะสม 25% 13
 14. 14. การยืมเงินสะสมทดรองจ่่ ายและการยืมเงินสะสม ื ิ ื ิ1.ระยะ 3 เดือนแรก มีรายได้ไม่เพียงพอ ให้เบิกจ่ายโดยล่วงลํ้าเงินสะสม 14
 15. 15. การบริหารงบประมาณรายจ่ าย เริ่มต้ นปี งบประมาณ1. กรณีงบประมาณประจําปี ประกาศมีผลใช้ บังคับ 3 เดือนแรกของปี งบประมาณ ่ โดยทีรายได้ เข้ าไม่ เพียงพอ หรือยังไม่ มรายได้ เข้ า ี งบประมาณรายจายแบงตาม งบประมาณรายจ่ ายแบ่ งตาม แผนงาน/งาน - เงินเดือน / ค่ าจ้ างประจํา เบิกจาก (ล่ วงลําเงินสะสม) ้ เงินฝากธนาคาร ณ - ค่ าจ้ างชั่วคราว วนที่ 1 ต.ค. ั - ค่ าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ แผนการเบิกจ่ าย - ค่ าสาธารณูปโภค (ล่วงลําเงินสะสม) ้ - เงินสะสม - - ค่่ าครุภัณฑ์์ ทีี่ดน และสิิ่ งก่่ อสร้้ าง ิ เงินรบฝากตาง ๆ - ิ ั ฝ ่ ( ให้ ดาเนินการตามระเบียบพัสดุได้ ต้งแต่ วันเริ่มปี งบประมาณ ) ํ ั รายจ่ ายค้ างจ่ าย กอหนผูกพัน ก่ อหนีผกพน ้ เบิกจ่ าย 2. กรณีมรายจ่ ายค้ างจ่ าย ี ไม่ ก่อหนีผูกพัน ้ เบิกจ่ าย ดําเนินการก่ อหนีผูกพัน ้ 15
 16. 16. 3. กรณีงบประมาณประจําปี ยังไม่ ประกาศใช้ จนถึงสิ้นปี งบประมาณ อาศัยงบประมาณเก่ าเบิกจ่ ายไปพลางก่ อน 3.1. งบประมาณเดม 3 1 งบประมาณเดิม - เงินเดือน / ค่ าจ้ างประจํา เบิกจ่ ายอัตราเดิม (ล่วงลําเงินสะสม) ้ เงินฝากธนาคาร - ค่่ าจ้้ างชัั่วคราว ณ วันที่ 1 ต.ค. - ค่ าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ วางแผนการเบิกจ่ ายตามกรอบ - เงินสะสม - ค่่ าสาธารณูปโ ปโภค วงเงินงบประมาณเดิม - เงินรับฝากต่ าง ๆ (รายการใหม่ ไม่ สามารถเบิกได้ ) - รายจ่ ายค้ างจ่ ายหากยังไม่ ประกาศ ข้ อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ จนถึงสิ้นปี ให้ ปิด บัญชีรายรับ/รายจ่ าย ปกติ โดยทีในระหว่างปี ไม่ ่ สามารถมีรายจ่ ายทีนอกเหนือจากงบประมาณเดิมได้ ่ จัดทํางบการเงินตามระเบียบกําหนดเมือถึงสิ้นปี ่ ระหว่ างปี รายรับ ( การจ่ ายล่วงลําเงินสะสมระหว่ างปี ้ 16 มีรายรับเข้ ามากจะเกลือนกลืนกัน ) ่
 17. 17. 2.ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะระบุวตถุประสงค์ แต่ยงไม่ได้รับ ั ั เงินให้ยมเงินสะสมทดรองจ่าย เงนใหยมเงนสะสมทดรองจาย ื 17
 18. 18. การยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่าย กรณี เป็ นรายจ่ายที่จ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุวตถุประสงค์ เช่น พนักงานถ่ายโอน เบี้ ยยังชีพ เป็ นต้น ั ไดรบโอนเงน ได้ รับโอนเงินแจ้ งยอดจัดสรรเงินอุดหนุนทีระบุวตถุประสงค์ ่ ั ใบนําส่ งเงิน ใบสํ าคัญสรุ ปใบนําส่ งเงิน ทะเบียนรายจ่ ายตามงบประมาณ สมุดเงินสดรับ ทะเบียนเงินรายรับ จําเป็ นต้ องเบิกจ่ ายก่ อนได้ รับเงิน ปรับปรุ งรายการ ใบผ่านรายการบัญชีทวไป ั่ เบกจาย เบิกจ่ าย Dr บัญชีรายจ่ายหมวดที่จ่าย XX บญชรายจายหมวดทจาย Cr ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม XX เงินฝากธนาคาร ยกมา 1 ต.ค. Dr ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม XX Cr บัญชีเงินฝากธนาคาร บญชเงนฝากธนาคาร XX 18
 19. 19. 3.กิจการพาณิ ชย์มีความจําเป็ นอาจขอยืมเงินสะสมทดรองจ่ายได้โดยความ กจการพาณชยมความจาเปนอาจขอยมเงนสะสมทดรองจายไดโดยความ เห็นชอบของสภาท้องถิ่น4.ผูรับบํานาญย้ายภูมิลาเนาและประสงค์โอนการรับเงินบํานาญไปที่ใหม่ อปท. ้ ํ อปท. ใหม่ อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายได้โดยอํานาจของผูบริ หารท้องถิ่น ้ 19
 20. 20. การจายจากเงนสะสม การจ่ ายจากเงินสะสม อปท ี ป ํ ป็ ไ ่ กรณี อปท..มความจําเปน และไมสามารถโอนเงนงบประมาณรายจาย โ ิ ป ่ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ อปท..สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ อปท โดยได้อนุมติจากสภาท้องถิิ่น ซึ่ ึ งต้องเป็ นกิิจการดังต่่อไป ้ ี โ ไ ้ ั ้ ้ ป็ ั ไปนี1. เป็ นกิจการตามอํานาจหน้าที่ ซึ่ งเกี่ยวกับด้านบริ การชุมชนและสังคม2. กิจการที่เป็ นการเพิ่มพูนรายได้ ื ิ3. หรอกจการทจดทาเพอบาบดความเดอดรอนของประชาชน ่ี ั ํ ื่ ํ ั ื ้ ป ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนาของ อปท. หรื อตามที่กฎหมายกําหนด อปท. 20
 21. 21. ผู้บริหารท้ องถินอนุมตให้ ใช้ จ่ายจากเงินสะสมได้ กรณีดงต่ อไปนี้ ่ ั ิ ั 1.รับโอน เลอนระดบ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน รบโอน เลื่อนระดับ เลอนขนเงนเดอนพนกงาน ส่ วนท้องถิ่น(ไม่รวมบรรจุพนักงานใหม่) 2.สิ ทธิประโยชน์ของพนักงาน ลูกจ้างและผูบริ หาร ฯลฯ ้ 3.กรณีี ฉุกเฉิ นทีี่มีสาธารณภัยเกิดขึ้ ึน 21
 22. 22. การจายทุนสารองเงนสะสม การจ่ ายทนสํ ารองเงินสะสม1 ) กรณี ยอดเงินสะสมไม่เพียงพอต่อการบริ หาร - ขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น และขออนุมติ ผวจ. ั ผวจ.2 ) กรณี ที่ปีใด อปท. มียอดเงินทุนเงินสํารองเงินสะสมเกินกว่า 25 % อปท. ของงบประมาณรายจายประจาป อปท. มความจาเปนอาจนา ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี หาก อปท. มีความจําเป็ นอาจนํา เงินส่ วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ตามอํานาจหน้าที่เพื่อบริ การชุมชนและ สังคม เพิ่มพูนรายได้้ หรืื อบําบัดความเดืือดร้้อนของประชาชน ไ - ขออนุมติสภาท้องถิ่น ั 22
 23. 23. เงินสะสมตามบัญชี ประกอบด้ วย ประจําปี- ลูกหนีค่าภาษีต่าง ๆ ้- ลูกหนีเ้ งินยืมเงินสะสม เงินสะสม รบ จาย รับ – จ่ าย- ทรััพย์์ สิ นต่่ าง ๆ ปี ก่่ อน ๆ 200 - 120 เงินสะสมพิสูจน์ ยอดแล้ ว 75% 75 เงินสะสม 100 ทุนสํ ารองเงินสะสม 60 25% กองคลง กองคลัง (ขอ (ข้ อ 88) 25% 20 80 75% (บริหาร) บริหารเงิน - สามเดือนแรก - อดหนนยังไม่ ได้ รับเงิน อุดหนุนยงไมไดรบเงน 45 หากเงินสะสม 75% ไม่ พอ135 (ข้ อ 89) สภาอนุม สภาอนมัติ บรหารตามอานาจหนาท บริหารตามอํานาจหน้ าที่ ใช้ จ่ายภายในปี งบประมาณถัดไป สภาเห็นชอบ ผูู้บริหารท้ องถิน(อนุุมต) ่ ั ิ เกิน 25% งบประมาณประจําปี ป ป อนุมติ ั(ข้ อ 90) สิ ทธิประโยชน์ ขอ สทธประโยชน ผู้ ว่ าราชการจงหวด ั ั (ข้ อ 91) ฉุกเฉิน ส่ วนทีเ่ กินจ่ ายเงินสะสมเพิมได้ ่ 23

×