Successfully reported this slideshow.
Dagong Carmen, Cagayan de Oro City, 9000 Philippines                        Tel No. (088) 858-7014...
III. Look at the pictures below and encircle the activities you do in PE. (6 pts)1.)                   2...
Dagong Carmen, Cagayan de Oro City, 9000 Philippines                      Tel No. (088) 858-7014   ...
2.)           ●          ● mother3.)           ●          ●  sister4.)      ...
4.)            ●            ● arf- arf- arf5.)            ●            ● meow-...
_________ 1.) playmates               _________ 6.) members_________ 2.) astronaut             ...
UNANG BUWANANG PAGSUSULIT               FILIPINO 1- PrudencePangalan: ____________________________________ ...
3.)     V W Z X Y     _______________     ____________   B. Isulat sa patlang ang nawawalang titik. (5 pts...
2.)           ____amit            5.)            ____ata3.)           ____ata ...
____________ 1.) Dapat ipagmalaki na tayo ay Pilipino.____________ 2.) May apat na pangunahing pangkat ng pulo.___________...
III. Lagyan ng tsek (√ ) ang bilog kung ang larawan ay pamilyang Pilipino atekis (× ) kung hindi. (5 pts)    1.)    ...
3.) Itim na itim ang balat ni Angelica kaya tinutukso siya ng mga bata.4.) Ipinagmamalaki si Tonyo ng kanyang mga kaibigan...
1.)                       4.)   ______ set of slippers              ______ set of b...
5.)           _____________________________IV. A. Draw a set with one more element than the given set. (2 pts)1....
______      ______      ______3.)    _______       ________         ________   B. Arrange t...
3.)                            __________________________4.)                  ...
3.) A man who loved God.     a.  Elijah       b.  King Ahab      c. father4.) The wicked king in the land...
_____ 2.) On the second day, God made the sky     b.above the waters._____ 3.) On the third day, God made the lands, ...
III. MEMORY VERSE. Complete the memory verse. Choose the answers inthe box and write on the blank. (13 pts)        ...
First monthly exam 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

First monthly exam 2012

1,155 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

First monthly exam 2012

 1. 1. Dagong Carmen, Cagayan de Oro City, 9000 Philippines Tel No. (088) 858-7014 FIRST MONTHLY EXAM MAPE 1- PrudenceName: ________________________________________ Grade & Section: _________Teacher: _______________________________________I. Identify the source of sound of each of the following. Write N for NatureSound, A for Animal Sound, O for Object Sound, H for Human Sound, and Mfor Musical Sound. (10 pts)_______ 1.) children singing _______ 6.) piano_______ 2.) ambulance _______ 7.) rainfall_______ 3.) guitar _______ 8.) teacher talking_______ 4.) thunder _______ 9.) pig’s oink_______ 5.) tiger’s roar _______ 10.) whistleII. Identify the names of the different lines by drawing a line. (5 pts)1.) ● ● spiral2.) ● ● vertical3.) ● ● crooked4.) ● ● horizontal5.) ● ● diagonal
 2. 2. III. Look at the pictures below and encircle the activities you do in PE. (6 pts)1.) 2.)3.) 5.)4.) 6.)IV. Match the action with the name. (4 pts)1.) Bend ● ●2.) Stretch ● ●3.) Shake ● ●4.) Twist ● ●
 3. 3. Dagong Carmen, Cagayan de Oro City, 9000 Philippines Tel No. (088) 858-7014 FIRST MONTHLY EXAM ENGLISH 1- PrudenceName: _________________________________________ Grade & Section: _________Teacher: ________________________________________I. Identify the names of the family members. Connect the dots usinglines. (5 pts)1.) ● ● baby
 4. 4. 2.) ● ● mother3.) ● ● sister4.) ● ● brother5.) ● ● fatherII. Look at the following pictures. Connect the sound produced by eachanimal. (5 pts)1.) ● ● oink- oink- oink2.) ● ● tweet- tweet- tweet3.) ● ● grrr- grrr- grrr
 5. 5. 4.) ● ● arf- arf- arf5.) ● ● meow- meow- meowIII. Look at the following pictures carefully. Write in or on on the blank tocomplete the sentence. (5 pts)1.) The vegetables are _______ the basket.2.) The cat is ________ the mat.3.) The books are ________ the table.4.) The flowers are ________ the vase.5.) The colored pencils are _________ the box.IV. Read the following words. Write 2 on the blank if the word has twosyllables and 3 if it has three syllables. (10 pts)
 6. 6. _________ 1.) playmates _________ 6.) members_________ 2.) astronaut _________ 7.) letter_________ 3.) orderly _________ 8.) following_________ 4.) different _________ 9.) relatives_________ 5.) father _________ 10.) happyV. Look at the following words. Put a check (√) on the blank if the words havethe same shape and cross (×) if different in shapes. (5 pts)_________ 1.) feather – leader_________ 2.) clap – clay_________ 3.) class – bless_________ 4.) dirty – messy_________ 5.) rainbow – raindrops Dagong Carmen, Cagayan de Oro City, 9000 Philippines Tel No. (088) 858-7014
 7. 7. UNANG BUWANANG PAGSUSULIT FILIPINO 1- PrudencePangalan: ____________________________________ Baitang at Seksyon: _________Guro: _________________________________________I. Basahin ang mga salita sa ibaba. Iguhit sa patlang ang kung ito aymabuting katangian at kung hindi. (10 pts)________ 1.) magalang ________ 6.) maramot________ 2.) masungit ________ 7.) masayahin________ 3.) mabait ________ 8.) mapagbigay________ 4.) palangiti ________ 9.) mapang-api________ 5.) palaaway ________ 10.) masunurinII. A. Isaayos ang mga titik sa bawat pangkat. (5 pts)1.) 4.) E B A C D Q S P O R _____________ _____________ ____________ ____________2.) 5.) J H G F I _____________ ____________
 8. 8. 3.) V W Z X Y _______________ ____________ B. Isulat sa patlang ang nawawalang titik. (5 pts)1.) Aa ______ Cc Dd Ee2.) Hh Ii ______ Kk Ll3.) Qr Rr Ss ______ Uu4.) ______ NGng Oo Pp Qq5.) Ww ______ Yy ZzIII. A. Isulat ang unang titik ng pangalang nakalarawan. (5 pts)1.) ____lap 4.) _____rasan2.) ____raw 5.) _____kis3.) ____law B. Isulat sa patlang ang katinig upang mabuo ang mga salita. (5 pts)1.) ____ayong 4.) ____apis
 9. 9. 2.) ____amit 5.) ____ata3.) ____ata Dagong Carmen, Cagayan de Oro City, 9000 Philippines Tel No. (088) 858-7014 UNANG BUWANANG PAGSUSULIT HEKASI 1- PrudencePangalan: ____________________________________ Baitang at Seksyon: _________Guro: _________________________________________I. Isulat ang Tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at Malikung hindi. (5 pts)
 10. 10. ____________ 1.) Dapat ipagmalaki na tayo ay Pilipino.____________ 2.) May apat na pangunahing pangkat ng pulo.____________ 3.) Pilipinas ang bansa ng mga Pilipino.____________ 4.) Amerikano ang ipinanganak sa Pilipinas.____________ 5.) Iba-iba ang katangiang pisikal ng mga Pilipino.II. Isulat ang salitang Pilipino sa patlang kung ang pangunguap aynagpapahayag ng pagiging isang Pilipino at Dayuhan kung nagpapahayag ngpagiging isang dayuhan.1.) Hapones si nanay at Pilipino si tatay. Ako ay isang ___________________.2.) Pilipino si nanay at Kastila si tatay. Ako ay isang ___________________.3.) Parehong Intsik ang aking mga magulang. Ako ay isang ___________________.4.) Ang aking ama at ina ay Pilipino. Ako ay isang ___________________.5.) Amerikano ang tatay ko at Amerikana ang nanay ko. Ako ay isang ___________________.
 11. 11. III. Lagyan ng tsek (√ ) ang bilog kung ang larawan ay pamilyang Pilipino atekis (× ) kung hindi. (5 pts) 1.) 4.) 2.) 5.) 3.)IV. Kulayan ang mga salitang naglalarawan sa katangiang pisikal ng mgaPilipino. (5 pts) Katamtaman ang taas Kayumanggi ang balat Tuwid at itim ang buhok Kulay asul ang mga mata Malalaki at maiitim ang mga mata Mapuputi ang balat Hindi gaanong matangos ang ilongV. Kulayan ang mukha na nagpapakita ng magandang gawi. (5 pts)1.) Pango ang ilong ni Meg. Pinagtatawana siya ng kanyang mga kamag-aral.2.) Pandak at mataba si Jane. Subalit mahal na mahal siya ng mga tao.
 12. 12. 3.) Itim na itim ang balat ni Angelica kaya tinutukso siya ng mga bata.4.) Ipinagmamalaki si Tonyo ng kanyang mga kaibigan kahit naiiba ang kanyang katangiangpisikal.5.) Hindi sinasali sa mga laro ng kaibigan mo si Lena dahil kulot na kulot ang kanyangbuhok. Dagong Carmen, Cagayan de Oro City, 9000 Philippines Tel No. (088) 858-7014 FIRST MONTHLY EXAM MATH 1- PrudenceName: ________________________________________ Grade & Section: _________Teacher: _______________________________________I. Encircle the object that matches the picture inside the box. (5 pts)1.) 4.)2.) 5.)3.)II. Put a check (√) on the blank to show the correct name of the set. (5 pts)
 13. 13. 1.) 4.) ______ set of slippers ______ set of balls ______ set of shoes ______ set of leaves2.) 5.) ______ set of ice creams ______ set of books ______ set of cakes ______ set of fans3.) ______ set of balloons ______ set of flowersIII. Compare the sets. Write more than , fewer than , and as many as on theblank. (5 pts)1.) _______________________2.) ____________________3.) _________________________________4.) _____________________________
 14. 14. 5.) _____________________________IV. A. Draw a set with one more element than the given set. (2 pts)1.)2.) B. Make a set with one fewer object than the given set. (3 pts)1.)2.)3.)V. A. Arrange the set from least to greatest by writing 1, 2, 3 on theblank. (3 pts)1.) ______ ______ ______2.)
 15. 15. ______ ______ ______3.) _______ ________ ________ B. Arrange the set from greatest to least by writing A, B, C on the blank. (2 pts)1.) _______ _______ _______2.) _______ _______ _______VI. Draw the next shape to complete the pattern. (5 pts)1.) ______________________2.) ______________________
 16. 16. 3.) __________________________4.) ______________________5.) ______________________ Dagong Carmen, Cagayan de Oro City, 9000 Philippines Tel No. (088) 858-7014 FIRST MONTHLY EXAM BIBLE 1- PrudenceName: ________________________________________ Grade & Section: _________Teacher: _______________________________________I. MULTIPLE CHOICE. Encircle the letter of the correct answer. (5 pts)1.) Everyday ______ bring Elijah bread and meat to eat. a. animals b. people c. birds2.) There was no ______ in the land of Israel. a. books b. rain c. food
 17. 17. 3.) A man who loved God. a. Elijah b. King Ahab c. father4.) The wicked king in the land of Israel. a. Elijah b. Ahab c. God5.) A stream where God told Elijah to go to. a. Kerith b. rain c. IsraelII. A. Write check (√) on the blank if it is a need and cross (×) if a want.(5pts)_____ 1.) milk ______ 4.) food_____ 2.) playstation ______ 5.) computer_____ 3.) care B. Encircle the five (5) items a father would give to his children. (5 pts)II. Identify the best picture about God’s creation in each sentence. Write theletter on the blank. (7 pts)_____ 1.) God made day and night on the first day. a.
 18. 18. _____ 2.) On the second day, God made the sky b.above the waters._____ 3.) On the third day, God made the lands, c.mountains and valleys._____ 4.) On the fourth day, God made a special d.light for the daytime and nighttime. It was thesun and the moon._____ 5.) On the fifth day, God filled the sky with e.birds. Then He made fish to live in water._____ 6.) On the sixth day, God made animals. f.God made human beings._____ 7.) On the seventh day, God rested. g.
 19. 19. III. MEMORY VERSE. Complete the memory verse. Choose the answers inthe box and write on the blank. (13 pts) heavens beginning created earthA. In the _____________________ God __________________ the _________________and the ____________________. Genesis 1:1 good Lord Psalm giveB. The _______________ will indeed ____________ what is _____________. _________ 85:12 love great lavished God childrenC. How _____________ is the ___________ the Father has ________________________ onus, that we should be called ________________ of ____________. 1 John 3:1

×