Teknolojitasarimdersi tanitim sunusu

672 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknolojitasarimdersi tanitim sunusu

 1. 1. TEKNOLOJĠ VE TASARIM DERSĠ
 2. 2. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.
 3. 3. Önce dersimizin adı neden TEKNOLOJĠ VE TASARIM onu bilmemiz gerekir.
 4. 4. SĠZCE TEKNOLOJĠ NEDĠR?
 5. 5. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalıĢmayla oluĢturulan bir bireĢimidir. Herhangi bir Ģeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma giriĢimidir
 6. 6. Bu duruma göre özgün üretim için gerekli aĢamaları da dörde ayırabiliriz. Bilimsel bilgiye ulaĢmak veya geliĢtirmek Bilgiden faydalanarak bir ürün tasarlamak (tasarım yeteneği veya teknolojisi) Tasarlanan bir ürünün üretim tekniklerini belirlemek (üretim teknolojisi) Üretim
 7. 7. TEKOLOJĠNĠN NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENDĠĞĠMĠZE GÖRE; SĠZCE TASARIM NEDĠR?
 8. 8. Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Ġnsan duyuları ile algılanan (renk, biçim, boyut, doku vb.) özelliklerinin oluĢturduğu bir bütündür. DüĢüncenin planlanarak ifade edilmesi sürecidir.
 9. 9. Tasarım bizim hayatımızdır. Belki de bir çok insan bunun ya farkına varamaz yada hayat temposu içerisini dikkatini çekememektedir.Ama tasarımı ne olduğunu ve hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu görmek aslında o kadar da zor değildir.Sadece etrafınıza bakmanız yeterlidir. Tutuğunuz bardaktan, kullandığınız bilgisayara,yazmak için kullandığınız kalemden,oturduğunuz sandalyeye,yürüdüğünüz yoldan,çıktığınız merdivenden,kullandığınız asansöre kadar uzun lafın kısası hayatınız içerisinde ki her Ģey tasarım anlamına gelmektedir.
 10. 10. HER TASARIM BĠR TEKNOLOJĠYLE ÜRETĠLDĠĞĠ ĠÇĠN DERSĠMĠZĠ ADI TEKNOLOJĠ VE TASARIM KONMUġTUR.
 11. 11. DERSĠMĠZĠN AMACI Kendisinin ve toplumun yarınını daha yaĢanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü geliĢmiĢ, düĢüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, giriĢimci, değiĢim ve geliĢime açık sorumluluk bilinci geliĢmiĢ bireyler yetiĢtirmektir.
 12. 12. Teknoloji ve Tasarım dersiyle Ģikayet eden değil, çözüm üreten bireyler olacaksınız.
 13. 13. TEKNOLOJĠ VE TASARIM DERSĠ SĠZE NE KAZANDIRACAK ?
 14. 14. • Sizler; • Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araĢtırma yapmaya hevesli bir kiĢiliğe sahip,
 15. 15. •Çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki iliĢkiyi kendine özgü bir bakıĢ açısıyla değerlendiren,
 16. 16. •KarĢılaĢtıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üreten,
 17. 17. •Öz güveni, hayal gücü ve estetik duyguları geliĢmiĢ,
 18. 18. • Rekabete ve yeni yaĢantılar edinmeye açık,
 19. 19. •Bağımsız olarak düĢünebilme alıĢkanlığı edinen,
 20. 20. Özgün tasarımlar ortaya çıkaran,
 21. 21. •Aldığı kararları değerlendiren,
 22. 22. •Gelecek ile ilgili hayal kuran,
 23. 23. •Teknolojik geliĢmeleri takip ederek bunları benimseyen bireyler olarak yetiĢeceksiniz.
 24. 24. DERSĠMĠZĠN YAPISI • Program birbirini tamamlayan ve 6. 7 ve 8. sınıflarda tekrar eden üç kuĢaktan oluĢmaktadır.
 25. 25. KUġAKLAR VE ETKĠNLĠKLER
 26. 26. DÜZEN KUġAĞI
 27. 27. DÜZEN : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuĢ olan durum, uyum, nizam, sistem DEMEKTĠR. Örnek: Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması. YerleĢtirme, tertip. Müzik aletlerinde ses ayarı,akort. Toplumsal bir yapı içinde öğelerin bütüne, bütünün öğelere ve öğelerin birbirlerine göre iliĢkileri.
 28. 28. DÜZEN KUġAĞI ETKĠNLĠKLERĠ 6.sınıf:Ġlk adım Düzen oluĢturalım 7.sınıf:Birimden bütüne 8.sınıf:Bütünde farklılık
 29. 29. KURGU KUġAĞI
 30. 30. KURGU : Türkçe anlam karĢılığı kurmaca DEMEKTĠR. ÇeĢitli düĢüncelerin, çeĢitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayıĢa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. Kurgu iĢleminde aĢağıdaki üç temel noktadan yararlanılması gerekir. -Bir düĢünceden diğerine ne zaman ve nasıl geçilecektir? -DüĢüncelerin sırası ve süresi ne olmalıdır? -Olumlu düĢünmede süreklilik nasıl elde edilir? Kurgu tekniği ve kurguda baĢarı elde etmek yalnız bu üç soruyu yanıtlayarak elde edilemez. Kurgunun incelikleri elbette üretim sayesinde ortaya konulabilir. Kurgunun etkili olabilmesi için hayal gücü ve yaratıcılık kapılarının açılması gerekir.
 31. 31. KURGU KUġAĞI ETKĠNLĠKLERĠ 6.SINIF:DüĢünelim Çözelim Hayallerim çizgide saklı 7.SINIF:Hayallerimdeki değiĢim ve geliĢim 8.SINIF:DüĢüncelerimizi nasıl koruyalım?
 32. 32. YAPIM KUġAĞI
 33. 33. YAPIM : Yapmak eylemi, inĢa, imal. hammaddeyi el ya da makine ile iĢleyerek mal üretme, imal. bir filmin çevrilmesi ya da bir radyo, televizyon izlencesinin hazırlanması için gerekli çalıĢmaların tümü ve bu çalıĢmaların ürünü DEMEKTĠR.
 34. 34. YAPIM KUġAĞI ETKĠNLĠKLERĠ 6.SINIF: BULUNAN EġYALARI SAHĠPLERĠNE ULAġTIRALIM NASIL ÜRETELĠM? 7.SINIF: ÜRETĠYORUM? 8.SINIF: NASIL TANITALIM?
 35. 35. •Düzen, kurgu ve yapım kuĢaklarından oluĢan Teknoloji ve Tasarım dersinde; • Her kuĢak için en az bir tane etkinlik yapacaksınız.
 36. 36. •Bu etkinliklerde diğer derslerde olduğu gibi herhangi bir konu öğretimi yoktur. Sizler, diğer derslerde öğrendiğiniz temel bilgileri, bu etkinliklerde herhangi bir sorunun çözümünde kullanacaksınız.
 37. 37. •Tasarım sürecini yaĢayarak bu bilgileri üretime dönüĢtüreceksiniz.
 38. 38. •Diğer derslerde kendinize zaman zaman sorduğunuz “ Bu bilgileri neden öğreniyorum ? “ sorusunun cevabını Teknoloji ve Tasarım dersinde yapacağınız çalıĢmalarda bulacaksınız.
 39. 39. Teknoloji ve Tasarım Dersinin SBS ile ĠliĢkisi
 40. 40. •Bu soruların yanıtlarını yapım kuĢağında göreceksiniz.
 41. 41. •Bu sorunun yanıtını kurgu kuĢağında göreceksiniz.
 42. 42. •Bu soruların yanıtlarını düzen kuĢağında göreceksiniz.
 43. 43. ÖĞRENCĠ BAġARISININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
 44. 44.  Süreç değerlendirilir.
 45. 45.  Yazılı sınav yapılmaz
 46. 46. Sürecin değerlendirilmesinde öğrencilerin her kuĢak için en iyi ürününü ve süreci yansıtan günlüklerini ve araĢtırma kanıtlarının bir arada toplandığı ürün dosyası kullanılır.
 47. 47. • Sevgili öğrenciler ;
 48. 48. •Her etkinlik için bir tasarım günlüğü hazırlayacaksınız.
 49. 49. GÜNLÜK & TASARIM GÜNLÜĞÜ
 50. 50. Günlük Nedir? Düzenli biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlardır. Bir bakıma günü gününe tutulmuĢ anılardır.
 51. 51. Günlük, bireylerin kendi kendisiyle alçak sesle konuĢmasından, iç dökme ihtiyacından doğmuĢtur.
 52. 52. Niçin Günlük Yazılır?
 53. 53. YaĢam içinde görülen, duyulan, iĢitilen ilginç olayları, izlenimleri kalıcı kılmak amacıyla günlük yazılır. Günlük tutmak, yazma becerilerini geliĢtirmek ya da pratik yapmak için mükemmel bir yoldur.
 54. 54. Nasıl Yazılır?
 55. 55.  Tarih atılır.  KonuĢma diline yakın bir anlatım kullanılır.  Anlatımların, söyleĢi diliyle yalın, açık, içten, kiĢisel bir özgünlük taĢıması gerekir.  Genellikle tek paragraftan oluĢur.
 56. 56. Ne sağlar?
 57. 57.  Günlük yaĢantının değerlendirilmesini sağlar. Yazanın kiĢiliğini, ruhsal yapısını, görüĢlerini ortaya koyar. GeçmiĢe ıĢık tutar.
 58. 58. Tasarım Günlüğü
 59. 59. • Etkinlik sürecinde yaptığınız arama, araĢtırma, sorgulama, deneme-yanılma, gözlem, öneri vb. çalıĢmalarınızı yazdığınız, duygu ve düĢüncelerinizi ifade ettiğiniz yazılı belgelerdir.
 60. 60. Neden Tasarım Günlüğü?
 61. 61.  Tasarım sürecinde yaptığınız her çalıĢmayı, yaĢadıklarınızı, duygu ve düĢüncelerinizi tasarım günlüklerine yazarak ifade edebilmek için.  Günlüklerinizle etkinlik sürecini karĢınızdaki kiĢilere yansıtmak için.  Öğretmeniniz sizi değerlendirirken neler yapabildiğinizi gösteren deliller olduğu için.
 62. 62. Günlükler, sizlerin öğrendiğiniz temel konulardaki çalıĢmalarını özetlemek ve kaydetmek amacıyla kullanılırlar.
 63. 63. Tasarım Günlüğü Nasıl Olmalı?
 64. 64.  Yazdığınız günlükler;  (5N1K) neden, nasıl, niçin, ne zaman, nerede, kim için sorularına yanıt vermelidir.
 65. 65. Sevgili günlük 15.12.2010 Bugün dersimizde geçen yıl yaptığımız etkinliğimizin ürün dosyasını inceledik.Yaptıklarım bana çok saçma geldi.Çocukça olmuĢ, insan büyüyünce farkına varıyor fikirlerinin değiĢtiğini. Öğretmenimizde tam bu konu üzerinde durdu ve etkinliğimizin ismi de HAYALLERĠMDEKĠ DEĞĠMĠ VE GELĠġĠM dedi. Bu etkinlikte fikirlerimizin ne kadar değiĢtiğini görmemiz için geçen yılki etkinliğimizde yaptığımız hayallerimizin resmini inceledik ve söylediğim gibi çocukça. Bu yıl yapacağımız etkinlikte daha farklı düĢüneceğim. Hemen merak ve hayallerimin listesini yapmaya baĢladım. Haftaya görüĢmek üzere hoĢça kal.
 66. 66. Sevgili günlük 30.05.2011 Artık tasarımım bitti.Üzerinde çok uğraĢtım.ArkadaĢlarıma göre de çok iyi bir tasarım oldu. Tasarımımı kendi yaĢtıklarımdaki insanlara göre yaptım.Ġnsanlar sanırım bu yaĢta gerçek dostlarının kim olduğunu anlıyorlar.Ġnsanlar kendilerine değer veren kiĢilerin her zaman yanında olmalarını isterler. Ben de bu yüzden dostlarımın her zaman yanımda olmaları gerektiğine inandığım için bir fotoğraf çerçevesi yaptım. Çerçeveyi yapmayı düĢündüğümde kenarlarını mor renkte olmasını istemiĢtim.Boyarken zorluklarla karĢılaĢtığım için alüminyum folyoyla kapladım.Bu tasarım bir çok arkadaĢım için uzun ama benim için kısa zamanda oluĢtu. FĠKĠRSĠZ,ARAġTIRMASIZ,DÜġÜNCESĠZ KALMAYIN.
 67. 67.  Sizler bir haftalık çalıĢma sürecinde ne yaptıysanız onları tasarım günlüklerinizde belgelendirmelisiniz. (sorgulamalı, eleĢtirmeli, tespitte bulunmalı, beğenilerini söylemeli, baĢka görüĢlere baĢvurmalı, resmetmeli, fotoğraf eklemeli vb.).Kısaca yaĢadığınız süreci anlatmalısınız.
 68. 68. Tasarım Günlüğünün Amacı
 69. 69. Tasarım günlükleri sizlerin; Öz değerlendirme yapmanızı sağlar. Karar verme ve eleĢtirel düĢünme becerilerinizin geliĢtirmesini sağlar. Dil becerinizi geliĢtirerek ,kendinizi ifade etmenizi sağlar.
 70. 70. Tasarımlarınızın gerçekleĢtirilme sürecini yansıtır, bir sonraki çalıĢmalarınız için yön verir.
 71. 71. Bireysel çalıĢmalarda tuttuğunuz günlükleri ders saatinde sınıfla paylaĢacaksınız. Böylece karĢılaĢtığınız güçlüklerin veya baĢarıların farkına varacaksınız. UlaĢılan sonucun size ait olduğunu ispatlamaya kaynaklık eder.
 72. 72. •Etkinlik sonunda öz değerlendirme formunu doldurarak kendinizi objektif olarak değerlendirecek ve neler öğrendiğinizi fark edeceksiniz.
 73. 73. ÜRÜN DOSYASI NEDĠR? Öğrenci ürün dosyası; kuĢak (düzen-kurgu-yapım) süresince öğrencilerin çalıĢmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm geliĢim aĢamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır.
 74. 74. Ürün Dosyasında Bulunması Gerekenler
 75. 75. Öğrenci ürün dosyasında neler bulunur? • Kapak • Tasarım Günlüğü Tasarımınızın Genel Özellikleri Taslak ÇalıĢmalarımız Yapım Resmi Benzer Ürün Analizi ĠĢ AkıĢ Planı Kullanılan Araç ve Gereç Listesi Maliyet Hesabı DeğiĢiklik Önerisi • Öz Değerlendirme Formu • O etkinlikte gerçekleĢtirdiği çalıĢması (ürün) • ÇalıĢmasına yönelik çevresinden aldığı görüĢleri • Etkinlikle ilgili paylaĢmak isteği diğer belgeler (yazı, haber, fotoğraf vs.)
 76. 76. KAPAK Dosyamıza kapak yaparak baĢlayacağız. Kapağımızda ürün dosyamızı tanıtıcı bilgiler olacak. Bunlar; *Adımız- soyadımız, * Sınıfımız,* Numaramız, *KuĢak adı,* Etkinlik adı,*Öğretmenimizin adı, •Yaptığımız çalıĢmanın ismi de olabilir. Kapağı ister bilgisayarda hazırlayabilirsiniz. Ġsterseniz elle yazıp renkli kalemlerle süslü yazılar kullanabilirsiniz.
 77. 77. Günlük Etkinliğe baĢladığınız andan itibaren neler yaptığınızı, nasıl davrandığınızı, neler yaĢadığınızı gösteren haftalık olarak tuttuğunuz yazılardır.
 78. 78. Tasarımınızın Genel Özellikleri Yaptığınız tasarımın genel özelliklerini belirten listedir.
 79. 79. Taslak ÇalıĢmalarımız Tasarımınızın genel özelliklerinden yola çıkarak fazla ayrıntıya girmeden basit olarak hazırladığınız çizimlerdir.
 80. 80. Yapım Resmi Tasarımınızın bütün özelliklerini gösteren resimdir.
 81. 81. Benzer Ürün Analizi Kendi tasarımınıza benzer nitelikte olan tasarımlar hakkında inceleme ve karĢılaĢtırma yaparak topladığınız bilgileri gösteren çizelgedir.
 82. 82. ĠĢlem Basamakları Listesi Tasarımın hangi iĢlem sırasına göre yapılacağını gösteren plandır.
 83. 83. Kullanılan Araç ve Gereç Listesi Tasarımınız için kullanılan araç ve gereçlerin neler olduğunu gösteren listedir.
 84. 84. Maliyet Hesabı Tasarımınızın ne kadara mal olduğunu gösteren çizelgedir.
 85. 85. DeğiĢiklik Önerisi Tasarımınızda yaptığınız değiĢiklikleri belirten yazıdır.
 86. 86. Öz Değerlendirme Formları Bu etkinlikte nasıl davrandığınızı ve neler yaptığınızı gösteren sorulara samimi bir Ģekilde yanıt verdiğiniz çizelgedir.
 87. 87. Ürün Yaptığınız tasarımdır.
 88. 88. Ayrıca; •ÇalıĢmalarınızı yansıtan diğer bilgi ve belgeler
 89. 89. • Hayal kurmak bilgiden çok daha önemlidir. EİNSTEİN
 90. 90. TEġEKKÜRLER A.KADĠR AKBAġ TEKNOLOJĠ VE TASARIM ÖĞRETMENĠ

×