Thi truong canh tranh hoan hao chuong v1

20,889 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sao cái này toàn nói trong ngắn hạn thế? Hình như thiếu phải k, bạn ơi có thể post đầy đủ hôg T.T plzzzz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • quite good
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Thi truong canh tranh hoan hao chuong v1

 1. 1. CHƯƠNG V THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN
 2. 2. Các đặc trưng chủ yếu của thị trường cạnh tranh hoàn toàn <ul><li>Định nghĩa: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là thị trường trong đó cả người mua và người bán đều cho rằng các quyết định mua hoặc bán của họ không ảnh hưởng gì đến giá cả thị trường. </li></ul>
 3. 3. Các đặc trưng chủ yếu của thị trường cạnh tranh hoàn toàn <ul><ul><li>Các xí nghiệp trong th ị trường cạnh tranh hoàn hảo được tự do tham gia hoặc rời bỏ ngành. </li></ul></ul><ul><ul><li>Số lượng người tham gia thị trường phải tương đối lớn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các xí nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo phải cùng sản xuất ra sản phẩm giống nhau hoàn toàn về mọi mặt như chất lượng, hình thức bên ngoài và giá cả. </li></ul></ul><ul><ul><li>Người bán và người mua phải nắm được thông tin thực tế liên quan đến việc trao đổi như đặc trưng của các mặt hàng trao đổi, giá cả của sản phẩm trên thị trường. </li></ul></ul>
 4. 4. Cân bằng trong ngắn hạn của xí nghiệp và ngành <ul><ul><li>Số xí nghiệp trong ngành là cố định vì các xí nghiệp mới không đủ thời gian gia nhập vào ngành và các xí nghiệp cũ cũng không đủ thời gian để rút lui khỏi ngành. </li></ul></ul><ul><li>Trong ngắn hạn </li></ul><ul><ul><li>Xí nghiệp tự do thay đổi sản lượng nhưng không có đủ thời gian để thay đổi qui mô sản xuất </li></ul></ul>
 5. 5. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Đặc điểm của xí nghiệp trong ngắn hạn: </li></ul><ul><ul><li>- Đường cầu nằm ngang đối với sản phẩm của xí nghiệp. </li></ul></ul>S D d~MR~AR q 1 q 2 P o Q o Q P P 0 0 Xí nghiệp Ngành
 6. 6. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Đặc điểm của xí nghiệp trong ngắn hạn: </li></ul><ul><ul><li>Doanh thu biên MR là doanh thu tăng thêm trong tổng doanh thu khi xí nghiệp bán thêm một đơn vị sản phẩm trong mỗi đơn vị thời gian: MR = (TR)’ Q = P. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tổng doanh thu TR của xí nghiệp là toàn bộ số tiền mà xí nghiệp nhận được khi tiêu thụ một số lượng sản phẩm nhất định theo giá thị trường: TR = P*Q. </li></ul></ul>
 7. 7. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Đặc điểm của xí nghiệp trong ngắn hạn: </li></ul><ul><ul><li>Tổng lợi nhuận ∏ của xí nghiệp là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu TR và tổng chi phí TC: </li></ul></ul><ul><ul><li>∏ (Q) = TR(Q) – TC(Q) = Q(P – AC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doanh thu trung bình AR là doanh thu tính trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm bán được: AR = TR/Q = P. </li></ul></ul>
 8. 8. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Tối đa hóa lợi nhuận (những đường tổng số) </li></ul>Q TC TR q P,C q o 0 B A
 9. 9. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Tối đa hóa lợi nhuận (những đường tổng số) </li></ul>
 10. 10. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Tối đa hóa lợi nhuận (những đường đơn vị) </li></ul>∏ max Phần LN giảm do tăng sản lượng từ q lên q 1 Phần LN tăng do tăng sản lượng từ q o lên q AC MC q 1 q o q AC min AC P MR Q P,C 0 AC
 11. 11. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Tối thiểu hóa lỗ. </li></ul>Q AVC AC MC q 2 q o q 1 q 3 MR 2 MR 1 MR o 0 P o V 1 = P 1 P 3 C o C 1 C 2 V 2 V o P,C Điểm hòa vốn AC min AVC min Điểm đóng cửa P 2 0 MR 3
 12. 12. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Kết luận: </li></ul><ul><ul><li>Nếu P < AVCmin, thì XN ngừng sản xuất, </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu P = AVC min , (điểm đóng cửa), thì XN lỗ toàn bộ TFC </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu AVC min < P < AC min , thì XN lỗ một phần TFC </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu P = AC min , thì XN hòa vốn, </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu P > AC min , thì XN có lãi. </li></ul></ul><ul><ul><li>∏ max , lỗ min , q, MR = MC = P </li></ul></ul>
 13. 13. Cân bằng trong ngắn hạn đối với xí nghiệp <ul><li>Đường cung ngắn hạn của xí nghiệp: </li></ul>Q 0 AVC MR 3 MC~S P,C P o P 1 P 2 P 3 MR 2 MR 1 MR o AVC min cho bi ết lượng sản phẩm mà xí nghiệp cung ứng cho thị trường ở mỗi mức giá có thể có. q 1 q 2 q 3 q 0 Hàm cung: P = MC = (TC)’ Q
 14. 14. Cân bằng trong ngắn hạn đối với ngành <ul><li>Đường cung ngắn hạn của ngành: hay còn gọi là đường cung thị trường trong ngắn hạn cho thấy những số lượng sản phẩm mà tất cả các xí nghiệp trong ngành cùng tung ra thị trường ở mọi mức giá có thể có. </li></ul>Như vậy chúng ta có thể thiết lập đường cung của ngành bằng cách tổng cộng theo hoành độ các đường cung ngắn hạn của tất cả các xí nghiệp trong ngành.
 15. 15. Cân bằng trong ngắn hạn đối với ngành <ul><li>Đường cung ngắn hạn của ngành: </li></ul>Q Q 2 Q 1 q 1A q 2A q 1B q 2B P 1 P 2 P S A S B S Q 1 = q 1A + q 1B Q 2 = q 2A + q 2B XN A XN B Ngành <ul><li>Giả sử một ngành kinh doanh có 2 XN A và B. </li></ul>
 16. 16. Cân bằng trong ngắn hạn đối với ngành <ul><li>Cân bằng ngắn hạn của ngành: </li></ul><ul><ul><li>Trục sản lượng của đồ thị ngành được rút gọn rất nhiều so với trục sản lượng của các xí nghiệp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trục giá và chi phí sản xuất của cả hai đồ thị như nhau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Đường cầu của ngành đối với sản phẩm là D. </li></ul></ul>
 17. 17. Cân bằng trong ngắn hạn đối với ngành <ul><li>Cân bằng ngắn hạn của ngành: </li></ul>Q 0 0 P o P 1 P,C MC AC D o D 1 S o E o E 1 q o q 1 Q o Q 1 MR o MR 1 Xí nghiệp Ngành P,C Q’ 0

×