Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sintaxe tradicional

2,524 views

Published on

Descrición dos aspectos básicos da Sintaxe da lingua galega

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sintaxe tradicional

 1. 1. AS UNIDADES SINTÁCTICASAS UNIDADES SINTÁCTICASORACIÓNFRASE (ou sintagma)Palabra ou conxunto de palabras con significado completoque presenta unha marca específica de predicación (verbo)Palabra ou conxunto de palabras que desempeña de maneiraunitaria unha funciónNunca encontraremos a resposta a ese enigmaOs mobles antigos foron transportados hoxe por persoas pouco preparadas
 2. 2. NominalAdxectivaAdverbialPreposicionalVerbalA súa denominación refírese á palabra que desempeña afunción de núcleo, con excepción da frase preposicionalos mobles antigospouco preparadashoxepor persoas pouco preparadasForon transportados hoxe por persoas pouco preparadasTIPOS DE FRASESTIPOS DE FRASESsadvs adxs ns vsprep
 3. 3. Aquela que ten como núcleo un substantivo ou un pronomeEstrutura(DETERMINANTE + ) NÚCLEO ( + MODIFICADOR)festasaselapronomesubstantivoartigodemostrativo estasposesivo (as) miñasindefinido algunhasnumeral dúaspopulares adxectivode inverno frase prepor sub adxque lembramosFRASE NOMINALFRASE NOMINALTT
 4. 4. FRASE ADXECTIVAFRASE ADXECTIVAAquela que ten como núcleo un adxectivoEstrutura(MODIFICADOR + ) NÚCLEO ( + MODIFICADOR)fartamoiadxectivoadverbio da televisión frase prepTT
 5. 5. Aquela que ten como núcleo un adverbioEstrutura(MODIFICADOR + ) NÚCLEO ( + MODIFICADOR)lonxeenormementeadverbioadverbio dos obxectivos buscadosfrase prepFRASE ADVERBIALFRASE ADVERBIALTT
 6. 6. Aquela que vai introducida por unha preposiciónEstruturaRELACIONANTE TERMOdepreposición tantas inxustizas frase nommoi lonxe frase advor sub substque non nos informenTTFRASE PREPOSICIONALFRASE PREPOSICIONAL
 7. 7. Aquela que ten como núcleo un verbo e constitúe o predi-cado dunha oraciónEstruturaNÚCLEO ( + COMPLEMENTOS: funcións primarias)enormemente fatigadochegouenviouaos interesadosverbomoi felizC PREDICATIVOa altas horas da madrugadaC CIRCUNSTANCIALC DIRECTOun aviso urxenteFRASE VERBALFRASE VERBALC INDIRECTOestá ATRIBUTO...TT
 8. 8. Enunciativa Expón unha información senningún matiz especialA proposta non foiaceptadaExclamativa Expresa con intensidade ossentimentos. Vai marcada porun signo de exclamaciónQue gran película!Dubitativa Expresa dúbida ou posibilidade Talvez vaia de vaca-cións a PortugalInterrogativa Expón unha pregunta. Podeser total ou parcial, directa ouindirectaCres que chegaremos atempo?Desiderativa Expresa un desexo Oxalá poidamos rema-tar a tempoExhortativa Expón unha orde, mandato oupeticiónBúscame canto antesesa informaciónTIPOS DE ORACIÓNSTIPOS DE ORACIÓNSSegundo a actitude do falante11
 9. 9. Persoal O predicado presentasuxeito (explícito ouelíptico)Estaban deitados sobre aherbaImpersoal O predicado carecede suxeitoAlí estábase moi malTIPOS DE ORACIÓNSTIPOS DE ORACIÓNS2.12.1Segundo a natureza do predicado22
 10. 10. Copulativa Presenta verbo copu-lativoSemellaban unhas almasen penaPredicativa Presenta verbo noncopulativoTransportaron os feri-dosTIPOS DE ORACIÓNSTIPOS DE ORACIÓNS2.22.2Segundo a natureza do predicado22
 11. 11. Transitiva Acepta complementodirectoConvocaron o certameIntransitiva Non admite comple-mento directoO voo chegou ao aero-porto cun gran retrasoTIPOS DE ORACIÓNSTIPOS DE ORACIÓNS2.32.3Segundo a natureza do predicado22
 12. 12. Activa O suxeito realiza aacción do verboAs vacas pacían tranqui-lamentePasiva O suxeito recibe aacción do verboAs vacas foron transpor-tadas onteTIPOS DE ORACIÓNSTIPOS DE ORACIÓNS2.42.4Segundo a natureza do predicado22A PASIVA REFLEXAOnte transportáronse as vacas
 13. 13. Simple Presenta un únicopredicadoAlexandra estuda Medi-cinaCompostapor coordi-naciónPresenta dous oumáis predicados domesmo rango xerár-quicoAlexandra estuda Medi-cina e traballa de so-corristaSegundo a estrutura sintácticaCompostapor subor-dinaciónPresenta dous oumáis predicados, es-tando un deles incluí-do noutro ou depen-dendo sintacticamen-te delAlexandra estuda Medi-cina, que é unha carreiramoi complicadaTIPOS DE ORACIÓNSTIPOS DE ORACIÓNS33
 14. 14. Son aquelas que aparecen no nivel xerárquico máis alto da oraciónSUXEITOSUXEITOPREDICADOPREDICADOCOMPLEMENTO DIRECTOCOMPLEMENTO DIRECTOCOMPLEMENTO INDIRECTOCOMPLEMENTO INDIRECTOCOMPLEMENTO DE RÉXIME (ou suplemento)COMPLEMENTO DE RÉXIME (ou suplemento)COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIALCOMPLEMENTO CIRCUNSTANCIALCOMPLEMENTO DE SOLIDARIEDADECOMPLEMENTO DE SOLIDARIEDADECOMPLEMENTO PREDICATIVOCOMPLEMENTO PREDICATIVOATRIBUTOATRIBUTOCOMPLEMENTO AXENTECOMPLEMENTO AXENTEDETERMINANTEDETERMINANTENÚCLEONÚCLEO MODIFICADORMODIFICADORRELACIONANTE (ou relator ou enlace)RELACIONANTE (ou relator ou enlace)TERMOTERMOAS FUNCIÓNS SINTÁCTICASAS FUNCIÓNS SINTÁCTICASFuncións primariasFuncións secundariasSon aquelas que se encontran no interior das frases
 15. 15. Frase nominal, con núcleo nominal ou pronominal ou outroelemento substantivadoOración subordinada substantivaSUXEITOSUXEITOAAConstituíntesResultoume desagradábel a túa reacciónElas recibiron as autoridadesPareceume excelente que quixeses colaborar desa maneira
 16. 16. O núcleo do suxeito e o do predicado estabelecen unha con-cordancia de número e persoaResultoume desagradábel a túa reacciónElas recibiron as autoridadesPareceume excelente que quixeses colaborar desa maneiraResultáronme desagradábeis as túas reacciónsEla recibiu as autoridadesPareceume excelente a túa colaboraciónParecéronme excelentes as túas colaboraciónsSUXEITOSUXEITOAAConstituíntesSalvo que estea desempeñado por unha subordinada. Nestecaso, para comprobar a relación entre suxeito e predicado,podemos substituíla por unha expresión equivalente
 17. 17. Cando o suxeito expresa un sentido partitivo ou colectivo, é nece-sario manter a concordancia gramatical entre o núcleo do suxeitoe o núcleo do predicadoA metade das cuestións propostas carecía de soluciónA maioría dos froitos recollidos presentaba algunha eivaExceptúanse as oracións copulativas pois nelas a calidade ouestado atribúese a cada un dos membros e non ao conxuntodelimitado polo suxeitoAASUXEITOSUXEITOCasos especiais de concordanciaA metade das cuestións propostas eran insolúbeisA maioría dos froitos recollidos estaban deteriorados1166
 18. 18. É a única función que ten como constituínte directo un verbo ouunha perífrase verbalPREDICADOPREDICADOAAConstituínteFrase verbal, que ten como núcleo un verbo ou unha pe-rífrase verbal, no interior da cal se encontran as funciónsprimariasAquel día estaba resultando demasiado longoRecoñecemento
 19. 19. Frase nominal, con núcleo nominal ou pronominalReclamou os seus dereitosEstuda ben a tese antes de redactar as conclusiónsPronomes que poden funcionar como CDCOMPLEMENTO DIRECTOCOMPLEMENTO DIRECTOAAConstituíntes 11ME, TE, O, A, LO, LA, NO, NA, SENOS VOS OS, AS, LOS, LAS, NOS, NAS, SENon te levaron á festaVestíronse dun xeito inapropiado para a ocasión
 20. 20. O, A, OS, ASLO, LA, LOS, LASNon osos plantou no lugar axeitadoDetrás de formais verbais rematadas por -r ou -s, detrás dospronomes nos, vos e lles e detrás do adverbio interrogativo uTemos que desbotalolo necesariamenteNO, NA NOS NASDetrás de formas verbais rematadas por ditongo decrecenteEncontrounasnas moi desmelloradasCOMPLEMENTO DIRECTOCOMPLEMENTO DIRECTOAAConstituíntes 11Frase nominal, con núcleo nominal ou pronominalEmprego dos pronomes de CD non reflexivos de 3ª persoaNon llelolo preguntaron aos que o sabían
 21. 21. un pronome Vino a ea el na rúaun nome de parentescoChamou a Xoanaa Xoana para que o axudaseun nome propioConvidei a teu paia teu pai á festaTamén é posible introducilo con preposición para evitar ambigüidadesMatou un soldado británico un grupo de rebeldesMatou un soldado británico a un grupo de rebeldesa un grupo de rebeldesMatou a un soldado británicoa un soldado británico un grupo de rebeldesEn calquera outro caso é incorrecto o emprego da preposiciónFoi visitar uns amigosuns amigosEscoitaban atentamente o profesoro profesorNunca se caracterizou por respectar como é debido os seus rivaisos seus rivaisAACOMPLEMENTO DIRECTOCOMPLEMENTO DIRECTO22ConstituíntesFrase preposicional introducida por a, cando o termo é:Non vin a ninguéna ninguén alí
 22. 22. Intentou inutilmente que o convocasen para o certameque o convocasen para o certamePode ser substituído por algún dos pronomes átonos de 3ª persoa:O, A, OS, AS, LO, LA, LOS, LAS , NO, NA, NOS, NASEnviaron os soldadosos soldados ao combate Enviáronosos ao combateNon meme situaron no lugar apropiado Non oo situaron no lugar ...Cando o CD precede o verbo, é habitual que apareza un pronomepleonástico (redundante)A XianaA Xiana non aa volveu a ver en toda a noiteAACOMPLEMENTO DIRECTOCOMPLEMENTO DIRECTO33Oración subordinada substantivaConstituíntesRecoñecemento Intentouno inutilmente
 23. 23. Frase preposicional introducida por unha preposición rexida polo verboAspiraba ao título de mellor vendedor do mesao título de mellor vendedor do mesSempre estaba a falar de fútbolde fútbolÉ importante non confundilo co CC constituído por unha frase pre-posicional. Neste caso, a preposición non está rexida polo verboChegou con Carlos e con Iriacon Carlos e con Iria (CC)Normalmente, pode ser substituído pola preposición seguida do pro-nome neutro isoAspiraba a isoa isoSempre estaba a falar disodisoCOMPLEMENTO DE RÉXIME (SUPLEMENTO)COMPLEMENTO DE RÉXIME (SUPLEMENTO)AAConstituínteRecoñecemento
 24. 24. Frase preposicional introducida por aFrase nominal pronominalPronomes que poden funcionar como CIME, CHE, LLE, NOS, VOS, LLES, SEEscribíacheche unhas mensaxes preciosasEscribíansese unhas mensaxes preciosasCOMPLEMENTO INDIRECTOCOMPLEMENTO INDIRECTOAAConstituíntesOfrecemos aos señores clientesaos señores clientes a posibilidade de gañar un premio
 25. 25. Pode ser substituído por algún dos pronomes átonos de 3ª persoa:LLE, LLESÉ habitual que apareza un pronome pleonástico (redundante) de CINon lleslles dixen ás túas amigasás túas amigas nada que as puidese ofenderCOMPLEMENTO INDIRECTOCOMPLEMENTO INDIRECTOAARecoñecementoOfrecemoslleslles a posibilidade de gañar un premioOfrecemos aos señores clientesaos señores clientes a posibilidade de gañar un premioFrase preposicional introducida por aConstituíntes
 26. 26. A diferenza do CI, no CS a acción do verbo non se refire á 2ªpersoa e pode ser suprimido sen que a oración perda contidosemánticoNon cheche sabe falar unha palabriña de inglésPois non lleslles está nada fría a auga este ano, meus señoresFíxocheche un tempo fantástico - CSFíxocheche unha torta de aniversario - CICOMPLEMENTO DE SOLIDARIEDADECOMPLEMENTO DE SOLIDARIEDADEAAConstituínteFrase nominal pronominalPronomes que poden funcionar como CSCHE, LLE, VOS, LLES
 27. 27. Presentan unha gran variedade formal ede contido. Refírense ás diferentes cir-cunstancias nas que se desenvolve aacción do predicado:lugar, tempo, modo, causa, compañía,cantidade, instrumento...Este anoEste ano incrementouse a cifra do paroFrase preposicional Realizou unha viaxe en aviónen avión a Buenos Airesa Buenos AiresFrase adverbial Fala inglés moi benmoi benOración subord. adverb. Non apañaron as patacas cando debíancando debíanCOMPLEMENTO CIRCUNSTANCIALCOMPLEMENTO CIRCUNSTANCIALAAFrase nominalConstituíntes
 28. 28. Frase preposicional introducida pola preposiciónPORForon reclamados polos seus países de orixepolos seus países de orixe- Encóntrase unicamente nas oracións de pasiva- Indica que ou quen realiza a acción expresada no predicado- Ao pasar a oración a activa, convértese no suxeitoOs seus países de orixe reclamáronosCOMPLEMENTO AXENTECOMPLEMENTO AXENTEAAConstituínteRecoñecemento
 29. 29. Creo que a profesora está moi fatigadamoi fatigadaCreo que a profesora é esa señora louraesa señora loura- Unicamente pode existir en oracións de predicado nominalCreo que os profesores son eses señores louroseses señores lourosATRIBUTOATRIBUTOAAFrase nominalFrase adxectivaConstituíntes- Concorda en número e persoa co suxeito- Admite substitución pronominalRecoñecemento
 30. 30. A substitución pronominal pode ser de dous tipos:1- Atributo de calidade (frase adxectiva) Pronome invariable O2- Atributo de identidade (frase substantiva) Pronomes O, A, OS, ASATRIBUTOATRIBUTOAACreo que oo estáCreo que aa éCreo que osos sonCreo que a profesora está moi fatigadamoi fatigadaCreo que a profesora é esa señora louraesa señora louraCreo que os profesores son eses señores louroseses señores lourosFrase nominalFrase adxectivaConstituíntesRecoñecemento
 31. 31. Frase adxectiva As corredoras chegaron moi fatigadasmoi fatigadasEncóntrase unicamente en predicados verbais e concorda en xéneroe número co suxeito ou co CDAs corredoras chegaron moi fatigadasmoi fatigadasO corredor chegou moi fatigadomoi fatigadoDeixou o cuarto completamente desordenadocompletamente desordenadoDeixou as mesas completamente desordenadascompletamente desordenadasCOMPLEMENTO PREDICATIVOCOMPLEMENTO PREDICATIVOAAConstituínteRecoñecementoPVO DO SUXEITOPVO DO CD
 32. 32. Altérnanse funcións sintácticas e categorías gramaticaiscategoríasFUNCIÓNSOs equipos vencedores recibirán un premio moi merecidoOs equipos vencedores recibirán un premio moi merecidooSfn fvcategoríasFUNCIÓNS NDET MOD N CDcategoríasFUNCIÓNSfnNDET MODcategoríasFUNCIÓNSfadxMOD Ncategorías art subst adx v art s adv adxos equipos vencedores recibirán un premio moi merecidoA ANÁLISE MORFOSINTÁCTICAA ANÁLISE MORFOSINTÁCTICAP
 33. 33. Está constituída por dúas ou máis oracións que presentan entre sidous tipos básicos de relacións:As dúas oracións encóntranse nun mesmo nivel xerárquico e sonautónomasAntón irá a Barcelona e o resto do grupo permanecerá en MallorcaA ORACIÓN COMPOSTAA ORACIÓN COMPOSTACoordinacióno1 o2+
 34. 34. Está constituída por dúas ou máis oracións que presentan entre sidous tipos básicos de relacións:As dúas oracións encóntranse a distinto mesmo nivel xerárquico eunha delas depende sintacticamente da outraAntón irá a Barcelona cando sexa o momento oportunoA ORACIÓN COMPOSTAA ORACIÓN COMPOSTASubordinacióno2o1
 35. 35. COPULATIVASe, (e) mais, ninAs coordinadas presen-tan unha relación deadiciónFomos ao concerto e ce-amos nun restaurantevexetarianoTIPOS DE ORACIÓNS COORDINADASTIPOS DE ORACIÓNS COORDINADASADVERSATIVASpero, mais, senónquePresentan unha rela-ción bipolar de contra-posiciónIntentouno por todos osmedios, pero non o con-seguiuDISXUNTIVASou, ou benExpoñen alternativasque se exclúen entre siComprará un coche ouconformarase cunha motoDISTRIBUTIVASxa...xa, tanto...como,ou...ou, ora...oraExpoñen alternativas di-ferentes, pero non ex-cluentesOra xoga de dianteiroora baixa á defensa oraxoga de lateralEXPLICATIVASisto é, é dicir, ou se-xaA segunda coordinadaaclara ou explica o con-tido da primeiraA superficie quedará lim-pa, isto é, serán elimina-dos todos os residuos
 36. 36. Tocou ben a guitarra, pero a actuación de piano foi bastante decepcionanteo coord. adv.o1o2P S PEN CC CD N ATf adv fnfnf adxN NDETN MODNMODf prepR Tv adv art s conx art s prep s v adv adxfv fv(S el.)DETocou ben aguitarra pero aactuación depiano foibastantedecepcionanteANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR COORDINACIÓNANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR COORDINACIÓN
 37. 37. TIPOS DE ORACIÓNS SUBORDINADASTIPOS DE ORACIÓNS SUBORDINADASDesempeñan dentro da oración principal asmesmas funcións que adoitan desempeñar afrase nominal ou o substantivoDesempeñan dentro da oración principal asmesmas funcións que adoitan desempeñar afrase adxectiva ou o adxectivoDesempeñan dentro da oración principal asmesmas funcións que adoitan desempeñar afrase adverbial ou o adverbioEles necesitan a túa axuda Eles necesitan que os axudesSubstituíron o andel roto Substituíron o andel que romperaChegou onte Chegou cando estaba previstoSubstantivasAdxectivasAdverbiais
 38. 38. Condenamos enerxicamente que te expulsaran do conselloAS ORACIÓNS SUBORDINADAS SUBSTANTIVASAS ORACIÓNS SUBORDINADAS SUBSTANTIVASQUE, SESUXEITOPareceume mal que me responderas iso(Pareceume mal a túa resposta)CD(Condenamos enerxicamente a túa expulsión do consello)Preguntáronlle se estaba conforme co vereditoPreguntáronlle: “estás conforme co veredito?”Os membros do consello decidiron que o presidente chegase hoxeOs membros do consello decidiron chegar hoxeXa descubrín quen fixo aquiloAANexosFuncións 11
 39. 39. Aspiraba a que a nomeasen directora xeral(Aspiraba a directora xeral)Tiña ganas de que lle servisen unha boa comida(Tiña ganas dunha boa comida)O profesor de inglés é quen está aí sentadoTERMODUNHAFRASEPREPOSICIONAL(O profesor de inglés é ese señor sentado)AAAS ORACIÓNS SUBORDINADAS SUBSTANTIVASAS ORACIÓNS SUBORDINADAS SUBSTANTIVASFuncións 22ATRIBUTOque funciona como complementode réxime ou como modificador
 40. 40. A orquestra do conservatorio conseguiu onte que o público marchara encantadooPSfvN CC CDfnf adv o sub substDET N MODN E S Pfn fvDET N N C PVOf adxNart sf prepR TfnDET Nprep art vs advconx art s v adxaorquestra de oconservatorio onteconseguiu que opúblicomarcharaencantadoANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR SUBORDINACIÓN SUBSTANTIVAANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR SUBORDINACIÓN SUBSTANTIVA
 41. 41. Onte coñecín o rapaz ao que escribichesPronomes relativosPartículas convalor relativoOs pronomes relativos presentan unha dobre función: ademaisde realizar a función de enlace, desempeñan unha función nointerior da subordinadaOnte coñecín o rapaz que resultou feridoOnte coñecín o rapaz que convidaches á festaOnte coñecín o rapaz do que me falarasSUXEITO da subordinadaCD da subordinadaTERMO do sintagma pre-posicional que funcionacomo CI ou como C RÉXAAAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADXECTIVASAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADXECTIVASNexos QUE, CAL , QUEN CUXOONDE, CANDO, COMO, CANTO
 42. 42. MODIFICADOR DENTRO DUNHA FRASE NOMINALEsa é a empresa que patrocinou os premiosOs alumnos cuxos traballos resultaron premiados seránconvocados a próxima semanaOs programas, que resultaron danados, foron substituídosOs programas que resultaron danados foron substituídosous tipos de subordinadas adxectivas:, ,AAAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADXECTIVASAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADXECTIVASFunciónEXPLICATIVASESPECIFICATIVAS
 43. 43. Os arqueólogos notificaron hoxe os desperfectos que causara o sismo na vilaoS Pfn fvDET N N CC CDf adv fnN NDET(E)o sub adxMODP Sfv fnNCD N CC DETf prepR TfnNDETart s v adv art s relat v prep art sart sos arqueólogos notificaron hoxe art desperfectos que causara en o sismoa vilaANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR SUBORDINACIÓN ADXECTIVAANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR SUBORDINACIÓN ADXECTIVA
 44. 44. PROPIAS Desempeñan a función de complemento circunstancialdentro da oración principalIMPROPIAS Estabelecen unha relación bipolar de dependencia arespecto da oración principalNon encontraron os documentos onde deberían estaronde deberían estarA pesar dos numerosos atrancos que encontraron,A pesar dos numerosos atrancos que encontraron, con-seguiron rematar o edificio no prazo previstoTiposAAAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAISAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAIS
 45. 45. DE LUGARonde, onde queiraque...Funcionan como com-plemento circunstan-cial de lugar dentro daoración principalQuedaron para facera festa onde mellorlles pareceuDE TEMPOcando, mentres, antesde que,despois de que,desde que, até que...Funcionan como com-plemento circunstan-cial de tempo dentroda oración principalChegamos á estacióncando o tren xa mar-charaDE MODOcomo, segundo, con-forme, tal e como, co-ma se, coma quen...Funcionan como com-plemento circunstan-cial de modo dentroda oración principalRealizaron as probasde cualificación comodebíanPropiasAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAISAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAIS
 46. 46. CONDICIONAISse, como, sempreque, en caso deque, con que...Expoñen unha condiciónnecesaria para a reali-zación da acción expre-sada pola principalPoderás coñecelo se véscomigo á presentaciónCONCESIVASasí, aínda que, apesar de que, apesar de que, ma-lia que...Expoñen unha dificultadeou obstáculo que non im-pide a realización daacción expresada polaprincipalA pesar de que esforza-ron ao máximo, non con-seguiron os resultadosesperadosCAUSAISporque, como, xaque, posto que,como queira que...Presentan a causa daacción expresada polaprincipalNon enfermaba casenunca porque seguía unhadieta rica en vita-minasImpropias 11AS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAISAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAIS
 47. 47. CONSECUTIVASentón, daquela, lo-go, conque, polotanto, así pois...Presentan a consecuen-cia da acción expresadana principalSeguía unha dieta rica envitaminas, así que nonenfermaba case nuncaFINAISque, para que, a finde que, en favor deque...Expresa o obxectivo ou afinalidade da acción ex-presada na principalEditou con atención osdocumentos para que apresentación resultaseatractivaCOMPARATIVAStan(to) como/coma,máis (do) que/ca,menos (do) que/caComparan dúas acciónsou calidadesResultou ser moito máiscomplexo do que pensa-ran inicialmenteImpropias 22AS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAISAS ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAIS
 48. 48. O equipo técnico realizou algunhas probas onde estaba prevista a filmaciónO equipo técnico realizou algunhas probas onde estaba prevista a filmaciónoS Pfn fvDET N MOD N CD CCfn o sub advDET N E P Sfv fnN AT DET Nf adxNart s adx v indef s conx v adx art so equipo técnico realizoualgunhas probas onde estaba prevista a fimaciónANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR SUBORDINACIÓN ADVERBIAL PROPIAANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR SUBORDINACIÓN ADVERBIAL PROPIA
 49. 49. Se consigo eu ese emprego, probabelmente teña que abandonar esta cidadeSe consigo eu ese emprego, probabelmente teña que abandonar esta cidadeoo2sub adv cond o1EPS P(S elíptico)fn fv fvN CD CC N CDNfn f adv fnNDET N NDETconxpronpers v dem s adv per verb art sse eu consigo eseemprego probabelmenteteña que abandonar esta cidadeANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR SUBORDINACIÓN ADVERBIAL IMPROPIAANÁLISE DUNHA ORACIÓN COMPOSTA POR SUBORDINACIÓN ADVERBIAL IMPROPIA
 50. 50. Procedencia das imaxes empregadas (picar sobre elas)

×