Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

βουδισμος

861 views

Published on

νίκος ξανθός, επαλ καρλοβάσου βουδισμός

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

βουδισμος

  1. 1. ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ Με ηνλ όξν Βνπδηζκόο ή Βνπδηζκόο ελλνείηαη κία απόηηο κεγάιεο ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ κε θεληξηθό πξόζσπνηνπ κπζνινγηθνύ πιηθνύ ηεο ηε δσή θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ΢ηληάη(ρ)α Γθανπηάκα (΢ηληάξηα Γθανπηάκα ζαλ ζηγθξηηηθά) Μπνύληρα (Buddha) ή Βνύδα ηνπ Πεθσηηζκέλνπ όπσο απνθαιείηαη ελίνηε.
  2. 2. Σιντάρτα Γκαουτάμα ΒοφδασΟ βοφδασ γεννικθκε ωσ ΢ηληάξηα Γθανπηάκα, πρίγκθπασ τθσ φυλισ Σάκυατου Νεπάλ (Σακυαμοφνι) περίπου το 566 Π.Κ.Ε. Στθ θλικία των 29 εγκατζλειψε τισ ανζςεισ τουβαςιλικοφ οίκου, για να αναηθτιςει το νόθμα τθσ οδφνθσ που αντίκριηε γφρω του. Μετά από6 χρόνια ςκλθρισ εκπαίδευςθσ και πεικαρχίασ εγκατζλειψε τθν οδό του αςκθτιςμοφ καικάκιςε κάτω από τον δζντρο Μπόντχι, ςε γαλινιο διαλογιςμό.Την πανζέληνο ηος Μαΐος, με ηην αναηολή ηος ππωινού άζηπος, ο Σινηάπηα Γκοηάμα έγινε Βούδαρ(Μπούνησα) ο Πεθωηιζμένορ. Καηόπιν πεπιπλανήθηκε ζηιρ πεδιάδερ ηηρβοπειοαναηολικήρ Αζίαρ επί 45 πεπίπος σπόνια, διδάζκονηαρ ηην αηπαπό ηος Νηάπμα Γύπω ηοςαναπηύσθηκε μια κοινόηηηα ή Σάγκσα μονασών -ανεξαπηήηωρ θύλος από κάθε κάζηα και κάθε θςλή-αθοζιωμένων ζηην άζκηζη ηηρ αηπαπού ηος Βούδα. Το ιζηοπικό ππόζωπο πος έλαβε ηονηίηλο Βούδαρ πέθανε ζύμθωνα με ηιρ εκηιμήζειρ ζύγσπονων ιζηοπικών ηο 486 Π.Κ.Ε., ζηην ηλικίαηων 80 εηών πεπίπος.
  3. 3. Η ιςτορία του Βουδιςμοφ΢ύληνκα κεηά από ην ζάλαην ηνπ Βνύδα ή παξηληξβάλα, πεληαθόζηνη κνλαρνίζπλαληήζεθαλ ζην πξώην ζπκβνύιην ηεο Ραηδάγθξ(ρ)α, ππό ηελ εγεζία ηνπΚαζπάπ, (Kashyapa). Ο Οππάιη (Upali) απήγγεηιε ηνλ YO κνλαζηηθό θώδηθα(Βηλάγ) όπσο ηνλ ζπκόηαλ. Ο Αλάληα(Ananda), εμάδειθνο, θίινο θαη αγαπεκέλνοκαζεηήο ηνπ ΢ηληά-άηνκν κε θαηαπιεθηηθή κλήκε- απήγγεηιε ηα καζήκαηα ηνπΒνύδα . Οη κνλαρνί ζπδήηεζαλ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ςήθηζαλ γηα ηελ ηειηθή κνξθήηνπ θεηκέλνπ. Καηόπηλ δεζκεύηεθαλ λα απνκλεκνλεύζνπλ ην θείκελν θαη λα ηνκεηαθέξνπλ ζε άιινπο κνλαρνύο θαζώο επίζεο θαη λα ην κεηαθξάζνπλ ζεπνιπάξηζκεο γιώζζεο θαη δηαιέθηνπο ησλ ηλδηθώλ πεδηάδσλ. Θα πξέπεη λαζεκεησζεί όηη ν Βνπδηζκόο παξέκεηλε πξνθνξηθή παξάδνζε ζρεδόλ γηα 200ρξόληα΢ηνπο επόκελνπο αηώλεο, ε αξρηθή ελόηεηα ηνπ Βνπδηζκνύ άξρηζε λαθνκκαηηάδεηαη. Η ζεκαληηθόηεξε δηάζπαζε εκθαλίζηεθε κεηά από ην δεύηεξνζπκβνύιην, πνπ έγηλε ζην Βατζράι(Vaishal) 100 ρξόληα κεηά από ην πξώην. Μεηάαπό αξθεηέο ζπδεηήζεηο κεηαμύ κηαο αλαλεσηηθήο νκάδαο θαη ησλ παξαδνζηαθώλκνλαρώλ ηνπ Βνπδηζκνύ νη αλαλεσηέο έθπγαλ δηακνξθώλνληαο ηελΜαραζάλγ(ρ)α[...] ΢ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ από απηή ηελ αλαλεσηηθή νκάδαδηακνξθώζεθε ε παξάδνζε (Μαραγηάλ) ηεο βόξεηαο Αζίαο, ηεο νπνίαο κίαο ζρνιήείλαη ν δελ βνπδηζκόο.
  4. 4. Οη παξαδνζηαθνί Βνπδηζηέο, πνπ αλαθέξνληαη πιένλ σο΢η(ρ)αβηξαβάληα(Sthaviravad) ή «αηξαπόο ησλ πξεζβύηεξσλ» (Σ(ρ)εξαβάληαζηδηάιεθην Πάιη), αλέπηπμαλ έλα ζύλζεην ζύλνιν θηινζνθηθώλ ηδεώλ πέξα απόεθείλεο πνπ δηεπθξίληζε ν ίδηνο ν Βνύδαο. Απηέο νη ηδέεο ζπιιέρζεθαλ θαηθαηαγξάθεθαλ κε ηνλ γεληθό ηίηιν Ακπηληάξκ (Abhidharm) ή «αλώηεξεοδηδαζθαιίεο». Ωζηόζν θαη εδώ πξνέθπςαλ αιιεπάιιειεο δηαθσλίεο, κεαπνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ηεο αξρηθήο παξαδνζηαθήο νκάδαο ζε 18 δηαθνξεηηθέοζρνιέο πνπ αλέπηπμαλ ε θαζεκία ηε δηθή ηεο αλεμάξηεηε εξκελεία επί δηαθόξσλζεκάησλ. Απηέο νη ζρνιέο κε ηε ζεηξά ηνπο εμαπιώζεθαλ ζε όιε ηελ Ιλδία θαη ηελόηην Αζία. ΢ήκεξα, κόλν ε ζρνιή ηεο ΢ξηΛάλθαΣεξαβάληα επηβηώλεη νηηΟ Βνπδηζκόο παξόηη ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πέληε κεγαιύηεξεο ζξεζθείεο ηνπθόζκνπ, δηαθνξνπνηείηαη εμνινθιήξνπ από ηελ ινγηθή θαη ηελ θηινζνθία πνπδηέπεη ηνλ Υξηζηηαληζκό, ησλ Μσακεζαληζκό, ηνλ Ινπδατζκό θαη ελ κέξεη ηνλΙλδνπηζκό. Ο Βνπδηζκόο δελ αλαθέξεηαη ζηελ ιαηξεία ελόο ππέξηαηνπ όληνο, ηνπΘενύ, αιιά απνηειεί έλα ηδενινγηθό-θηινζνθηθό ζύζηεκα αμηώλ πνπ ζθνπό έρεηλα νδεγήζεη ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε ζηελ νινθιήξσζε ή αιιηώο ζηελ θώηηζε,δειαδή ζε κηα θαηάζηαζε πιήξνπο πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο δηαύγεηαο.
  5. 5. Δαλάι ΛάμαΓαιάη Λάκα είλαη ν ηίηινο πνπ δίλεηαη ζηνλ έλαλ από ηνπο δύν εγέηεοηνπ Λακατζκν (Θηβεηηαλν Βνπδηζκνύ) (ν άιινο εγέηεο είλαη ν Παληζέλ Λάκα).Ο Γαιάη Λάκα ήηαλ κέρξη ην 1950 ν πνιηηηθόο αξρεγόο ηνπ Θηβέη. Θεσξείηαη όηηαληηπξνζσπεύεη ζηε γε ηε δσληαλή ελζάξθσζε ηνπ Βαδηζάηβα Αβαινθηηέζβαξα, πνπ είλαηκηα από ηηο κνξθέο ηνπ Βνύδα θαη ζπγθεθξηκέλα ε κνξθή ηνπ ειένπο.O Σέλδηλ Γθηάηδν είλαη ν 14νο Γαιάη ΛάκαΗ πλεπκαηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Γαιάη Λάκα επεθηείλεηαη θαη πέξα από ην Θηβέη σοηε Μνγγνιία, ζε έλα κέξνο ηεο Κίλαο θαη ζηα Βαζίιεηα ηνπ Μπνπηάλ θαη ηνπ ΢ηθθίκ. Μέρξηην 1959 ε έδξα ηνπ Γαιάη Λάκα ήηαλ ε πξσηεύνπζα ηνπ Θηβέη, Λάζα. Σν 1959, όηαλθαηέιαβαλ ην Θηβέη νη Κηλέδνη, ν Γαιάη Λάκα θαηέθπγε ζηελ Ιλδία. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ΓαιάηΛάκα ν δηάδνρόο ηνπ εθιέγεηαη ζην πξόζσπν ηνπ παηδηνύ, πνπ ηελ ώξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπγελληέηαη θαη πνπ, όπσο ηζρπξίδνληαη νη Λάκα, αλαγλσξίδνπλ ζην παηδί απηό κεξηθά ζεκάδηαπνπ δείρλνπλ όηη είλαη ε λέα ελζάξθσζε ηνπ Βνύδα ηνπ Αβαινθηηέζβαξα.Σα επίζεκα απηά πξαθηηθά ηεο ελζάξθσζεο ππνβάιινληαλ ζηελ Κίλα, όηαλ αθόκε ην Θηβέηήηαλ απηόλνκε επαξρία ηεο Κίλαο θαη ε θηλεδηθή θπβέξλεζε επηθύξσλε ηελ ελζάξθσζε θαηθπζηθά θαη ηε δηαδνρή.Η αίξεζε ησλ Λάκα είλαη ζρεηηθά λέα ζξεζθεία πνπ ηδξύζεθε ηνλ 15ν αηώλα από ηνλδάζθαιν ηνπ Βνπδηζκνύ Σζνλλ α - πα, πνπ ν ηξίηνο δηάδνρόο ηνπ αλαγλσξίζηεθε από ηνποΜνγγόινπο σο εγεκόλαο ηνπ Θηβέη.Ο 14νο Γαιάη Λάκα αλαθνίλσζε ζηηο 10 Μαξηίνπ 2011 ηελ πξόζεζή ηνπ λα παξαηηεζεί από
  6. 6. ΝΙΚΟΛΑ΢ ΞΑΝΘΟ΢ Β2ΔΡΓΑ΢ΙΑ ΘΡΗ΢ΚΔΤΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑ: ΒΟΤΓΙ΢ΜΟ΢

×