Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A función de relación (i) receptores e sistema nervioso

409 views

Published on

Presentación para o estudio da función de relación a nivel de 3º da ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

A función de relación (i) receptores e sistema nervioso

 1. 1. A FUNCIÓN DE RELACIÓN (I) RECEPTORES E SISTEMA NERVIOSO Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO
 2. 2. A función de relación EFECTORES Encárganse de executar a resposta que reciben do centro nervioso Músculo→ Movemento Glándula → Secreción CENTRO NERVIOSO Recibe a información que lle achegan os receptores, analizaa, interpretaa, elabora unha resposta e transmite dita resposta ata os órganos efectores RECEPTOR Células ou órganos capaces de percibir os estímulos e convertilos en impulsos nerviosos. ESTÍMULO Calquera cambio procedente do interior ou do exterior do noso corpo, que pode ser detectado polo organismo Vídeo
 3. 3. Sistemas de coordinación SISTEMA NERVIOSO SISTEMA ENDÓCRINO Formado por tecido nervioso (neuronas) Formado por glándulas Transmite información mediante impulsos eléctricos Transmite información mediante hormonas Respostas rápidas Respostas lentas Efectos pouco duradeiros Efectos duradeiros e regulares Controla os movementos (locomoción) Controla o crecemento e o desenvolvemento Regula a actividade do sistema endócrino
 4. 4. Receptores sensoriais Estruturas nerviosas especializadas en captar información procedente tanto do medio interno coma do medio externo Tipos de receptores sensoriais Segundo a súa localización Interorreceptores Exterorreceptores (órganos dos sentidos) Segundo o tipo de estímulo que captan Quimiorreceptores Mecanorreceptores Fotorreceptores Termorreceptores Nociceptores
 5. 5. O sentido da vista Elementos anexos do ollo Cella Glándula lacrimal Pestanas Pálpebra superior Pálpebra inferior Saco lacrimal
 6. 6. O sentido da vista Anatomía do globo ocular ESCLERÓTICA: capa externa de cor branca COROIDE: capa intermedia rica en capilares sanguíneos RETINA: Capa interna que contén os fotorreceptores (conos e bastóns) NERVIO ÓPTICO: conxunto de axóns que transporta os estímulos ópticos cara o cerebro HUMORVÍTREO: líquido xelatinoso que da forma ó globlo ocular; localízase entre o cristalino e a retina CONXUNTIVA: ten como función lubricar o ollo e impedir a entrada de microbios CÓRNEA: curberta anterior transparente que deixa pasar a luz. IRIS: disco coloreado cun orificio central que deixa pasar a luz chamado PUPILA CRISTALINO: lente biconvexa, elástica, que permite o enfoque HUMOR ACUOSO: líquido situado entre a córnea e o cristalino FÓVEA: lugar da retina con alta concentración de conos PUNTO CEGO: lugar da retina atravesada polo nervio óptico (sen fotorreceptores) MUSCULATURA DO OLLO: permite o movemento ocular en todas direccións
 7. 7. O sentido da vista A retina
 8. 8. O sentido da vista Funcionamento do ollo Imaxes invertidas Acomodación do cristalino
 9. 9. O sentido da vista Transmisión da información ó cerebro Video
 10. 10. O sentido do tacto Corpúsculos táctiles
 11. 11. O sentido do olfato
 12. 12. O sentido do gusto Tipos de papilas gustativas
 13. 13. O sentido do oído Anatomía dos órganos do oído
 14. 14. O sentido do oído Audición Órgano de Corti Animación
 15. 15. O sentido do oído Equilibrio
 16. 16. O sistema nervioso FUNCIÓNS Recibir a información transmitida polos receptores Analizar e interpretar a información Elaborar respostas necesarias para os funcionamento do corpo Transmitir as respostas ós órganos efectores COMPOÑENTES Neuronas Células da glía
 17. 17. Estructura das neuronas
 18. 18. Tipos de neuronas
 19. 19. Sinapse química Animación
 20. 20. Células da glía
 21. 21. Organización do Sistema Nervioso ORGANIZACIÓN SN Central Encéfalo Cerebro Cerebelo Tronco encefálico Médula espiñal SN Periférico Somático Autónomo Simpático Parasimpático
 22. 22. Sistema Nervioso Central Encéfalo CEREBRO - 2 hemisferios - Circunvolucións - Interpreta a información dos órganos dos sentidos - Controla as accións voluntarias - Controla os procesos emocionais, a memoria, a linguaxe, o pensamento… CEREBELO - 2 hemisferios - Controla a postura e o equilibrio - Coordina a acción voluntaria e complexa dos músculos TRONCO ENCEFÁLICO - Controla as funcións involuntarias e automáticas CRANIO MENINXES - Duramadre - Aracnoides - Piamadre LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
 23. 23. Sistema Nervioso Central Médula espiñal
 24. 24. Sistema Nervioso Periférico Nervios CLASIFICACIÓN Segundo a localización Craneais Espiñais Segundo a función Sensitivos Motores Mixtos ESTRUTURA DUN NERVIO Conxunto de axóns, rodeados de tecido conectivo, que discurren xuntos para conducir os impulsos nerviosos
 25. 25. Sistema Nervioso Periférico Somático FUNCIÓNS Conecta os receptores co SNC e este cos músculos esqueléticos Controla os movementos voluntarios e os actos reflexos Actos voluntarios Actos reflexos Animación
 26. 26. Sistema Nervioso Periférico Autónomo FUNCIÓNS Regula a actividade inconsciente do músculo liso dos órganos e dalgunhas glándulas.

×