Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A división celular

283 views

Published on

Presentación de apoio para as clases de Bioloxía e Xeología de 4º ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A división celular

 1. 1. A DIVISIÓN CELULAR Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO
 2. 2. A división (reprodución) celular □ Proceso polo cal unha célula se divide en dúas células fillas xenéticamente idénticas entre sí e á célula proxenitora. □ Mitose: forma de división celular predominante nas células eucariotas. □ Finalidade: □ Reprodución (unicelulares) □ Crecemento do corpo (pluricelulares) □ Renovación de tecidos (pluricelulares)
 3. 3. Organización do ADN no núcleo □ CROMATINA: asociación de ADN e proteínas que se atopa no núcleo da célula en interfase (cando non se divide). □ CROMOSOMA: estrutura formada por cromatina condensada (e previamente duplicada) que aparece cando a célula se vai dividir.
 4. 4. Tipos de cromosomas •Centrómero na parte media •Brazos de igual lonxitude METACÉNTRICOS •Centrómero desprazado cara un lado •Brazos lixeiramente desiguais SUBMETACÉNTRICOS •Centrómero moi desprazado cara un dos extremos •Brazos moi desiguais ACROCÉNTRICOS •Centrómero nun dos extremos •Só se visualiza un brazo TELOCÉNTRICOS
 5. 5. Análise de cromosomas □ CARIOTIPO: conxunto de cromosomas dun individuo □ As células somáticas humanas teñen 23 parellas de cromosomas (DIPLOIDES) □ 22 parellas de AUTOSOMAS + 1 parella de CROMOSOMAS SEXUAIS (X e Y) □ Cada parella de cromosomas está formado por 2 CROMOSOMAS HOMÓLOGOS (con xenes para o mesmo carácter na mesma posición) □ Os gametos humanos teñen 23 cromosomas (HAPLOIDES)
 6. 6. O ciclo celular □ Conxunto de procesos que teñen lugar nunha célula desde que se forma ata que se divide.
 7. 7. A mitose □ División do núcleo celular para dar lugar a dúas céulas fillas con idéntica información xenética que a célula nai
 8. 8. A mitose - Profase □ Condensación da cromatina  cromosomas □ Desaparición da envoltura nuclear □ Desaparición do nucleolo □ Duplicación dos centriolos e desprazamento cara os polos □ Formación do fuso acromático
 9. 9. A mitose - Metafase □ Unión dos centrómeros dos cromosomas co fuso acromático (perpendiculares) □ Alineación dos cromosomas no plano ecuatorial da célula  Placa metafásica
 10. 10. A mitose - Anafase □ Separación das cromátidas irmás de cada cromosoma  cromosomas fillos □ Acurtamento das fibras do fuso acromático  Desprazamento das cromáticas cara un dos polos da célula
 11. 11. A mitose - Telofase □ Os cromosomas fillos atópanse en cadanseu polo celular □ Descondensación dos cromosomas  cromatina □ Desaparición do fuso acromático □ Reaparición da envoltura nuclear □ Reaparición do nucleolo
 12. 12. A citocinese □ División do citoplasma entre as dúas células fillas. □ Normalmente ocorre simultáneamente coa telofase. Animación
 13. 13. A meiose □ Proceso de división celular mediante o cal a partir dunha célula diploide se producen 4 células haploides (gametos) □ Ten lugar nos órganos produtores de gametos 1ª División meiótica (Meiosis I) 2ª División meiótica (Meiosis II)
 14. 14. A profase I □ Condensación da cromatina → CROMOSOMAS □ Desaparición da envoltura nuclear □ Desaparición do nucleolo □ Duplicación do centrosoma e desprazamento cara os polos da célula □ Formación do fuso acromático □ Emparellamento de cromosomas homólogos □ Entrecruzamento: intercambio de material xenético entre cromátidas homólogas → RECOMBINACIÓN XENÉTICA
 15. 15. Metafase I, Anafase I e Telofase I METAFASE I □ Os cromosomas homólogos únense ás fibras do fuso acromático a través dos centrómeros □ As parellas de cromosomas homólogos alinéanse no plano ecuatorial da célula ANAFASE I □ Sepáranse as parellas de cromosomas homólogos □ Cada cromosoma resultante ten dúas cromátidas é diferente ós orixinais porque posúen fragmentos do seu homólogo (recombinación) TELOFASE I e CITOCINESE □ Fórmanse dúas células fillas haploides co seu material xenético duplicado
 16. 16. Meiose II PROFASE II □ Fórmase de novo o fuso acromático METAFASE II □ Os cromosomas únense ás fibras do fuso e alinéanse no plano ecuatorial da célula ANAFASE II □ Sepáranse as cromátidas irmás de cada cromosoma → CROMOSOMAS FILLOS (algúns deles teñen unha mestura de material xenético de ambos cromosomosmas homólogos) TELOFASE II e CITOCINESES □ Descondénsanse os cromosomas, desaparece o fuso, reaparecen a envoltura nuclear e o nucleolo □ Dividese o citoplasma □ RESULTADO: 4 células fillas haploides Animación
 17. 17. Importancia biolóxica da meiose □ Formación de gametos cun número haploide de cromosomas → Mantenemento do número de cromosomas dos individuos con reproducción sexual
 18. 18. Formación de gametos
 19. 19. Importancia biolóxica da meiose □ Variabilidade xenética □ Distribución independente dos cromosomas □ Recombinación xenética □ Fecundación ó azar dos gametos □ A variabilidade xenética confire maior capacidade de adaptación ó medio e supervivencia □ A variabilidade xenética é a base da evolución xenética Animación
 20. 20. Diferencias entre mitose e meiose Vídeo
 21. 21. A clonación □ Procedemento polo cal se poden obter copias xenéticamente idénticas dun xene, dunha célula ou dun individuo CLONACIÓN EN PLANTAS (reprodución asexual)
 22. 22. Técnicas de micropropagación en plantas (cultivo de tecidos)
 23. 23. Clonación reproductiva en animais mediante transferencia de embrións clonados
 24. 24. Clonación reproductiva en animais a partires de células somáticas
 25. 25. A clonación terapéutica

×