Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zagrożenia i zanieczyszczenia zbiorników wodnych

1,102 views

Published on

tablica numer 2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zagrożenia i zanieczyszczenia zbiorników wodnych

  1. 1. opracowanie merytoryczne: E. Dusza | konsultacje merytoryczne: A. Kiepas - Kokot | opracowanie graficzne i skład: M. Wróbel | Wydawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe POLO Paweł Olech, ul. E. Romera 2, 71-246 Szczecin | ISBN 978-83-931330-6-2Kampania informacyjno - edukacyjna"Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju"morskie wody powierzchniowePLANSZAZagrożenia i zanieczyszczenia zbiorników wodnychpowierzchniowe wody stojące - są to wodyznajdujące się w jeziorach i innych naturalnychzbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio,w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodamipłynącymi.2TYPY WÓD POWIERZCHNIOWYCHmorskie wody wewnętrzne wody morza terytorialnegowody przejściowewody przejściowe - wody znajdujące się w ujściachrzek lub w pobliżu ujść rzek (częściowo zasolone,częściowo słodkie).kanały - to sztuczne koryta prowadzące wodęw sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna conajmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu.kanałyśródlądowe wody powierzchnioweśródlądowe wody powierzchniowepłynącestojącepowierzchniowe wody płynące to wody:- w ciekach naturalnych, kanałach i źródłach;- w jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych o naturalnym dopływie lub odpływie;- w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących.Czynniki decydujące o podatności wód na zanieczyszczenieWielkość zbiornika- im mniejszy zbiornik (powierzchnialustra wody i głębokość) tym większapodatność na zanieczyszczenie.Parametry cieku- im ciek wodny mniejszy (węższyi płytszy), a przepływ wolniejszy tymwiększa podatność na zanieczyszczenie.Zanieczyszczenia wódpodział ze względu na rodzaje źródeł zanieczyszczeń:PUNKTOWEZrzuty ścieków z urządzeń kanalizacyjnych. Stanowią główne źródło zanieczyszczeń wód, zwłaszczapowierzchniowych.OBSZAROWESpływy zanieczyszczeń z pól użytkowanych rolniczo (niewykorzystane składniki nawozowe); dopływpestycydów z terenów rolnych i leśnych (aplikowane z powietrza lub opryskiwaczy naziemnych).LINIOWESpływy zanieczyszczeń ze szlaków komunikacyjnych. Zanieczyszczenia te są związane z emisją spalinprzez pojazdy mechaniczne. Zawierają one związki ołowiu, mogące przedostać się do wód gruntowych.Dobre rady:W uprawie roślin należy ograniczyć stosowanie nawozów, zwłaszcza w formie mineralnej, do ilości jakich potrzebują rośliny.Każda niewykorzystana przez rośliny nadwyżka składników pokarmowych trafi do wód i spowoduje ich zanieczyszczenie.1)W uprawie roślin środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie w sytuacjach tego wymagających, w odpowiednichdawkach i warunkach stosowania. Spośród dostępnych preparatów stosować te najmniej toksyczne i ulegające biodegradacji.Podczas biwakowania oraz innych form wypoczynku i rekreacji nad wodą należy zapewnić dostęp do przenośnej toalety orazzbierać powstające odpady.2)3)Nie należy myć w zbiornikach i ciekachwodnych - pojazdów, maszyn i urządzeń.4)morskie wody wewnętrzne - wody znajdujące sięmiędzy lądem a wewnętrzną granicą morzaterytorialnego. Zalicza się do nich zatoki morskieo określonej szerokości, zatoki historyczne orazwody portów morskich.wody morza terytorialnego - to pas wódmorskich przylegających do wybrzeży lub wódwewnętrznych danego państwa, stanowiącyintegralną część jego terytorium.fot. C. Korkosz fot. www.sxc.hufot. M. Wróbel fot. E. Duszafot. www.sxc.hu fot. E. Duszafot. C. Korkoszfot. M. Wróbelfot. C. Korkoszfot. C. Korkoszfot. C. Korkoszfot. C. Korkoszfot. C. Korkoszwww.sxc.hufot. M. Wróbel fot. C. Korkosz

×