Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bioetanol aneta sulecka

Kamapania Biokomponenty a Środowisko

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bioetanol aneta sulecka

 1. 1. Jak wytwarza się biopaliwa? Bioetanol – b(i)o energia tkwi w naturze mgr inż. Aneta Sulecka Szczecin, 3 czerwca 2011r.
 2. 2. <ul><li>koniec XX wieku - nowy model światowej gospodarki </li></ul><ul><li>ropa naftowa i gaz ziemny głównymi źródłami energii </li></ul><ul><li>zmniejszające się znaczenie węgla kamiennego </li></ul>Problemy: szybkie wyczerpywanie się zasobów; kwaśne deszcze, globalne ocieplenie; rosnąca cena. Rozwiązanie : BIOPALIWA 
 3. 3. „ Paliwo przyszłości będzie pochodzić z traw lub z jabłek, ziaren, trocin – prawie ze wszystkiego. Paliwo jest zawarte w każdym fragmencie rośliny, który fermentuje.” Henry Ford 1906r . Biopaliwa - otrzymywane z biomasy, czyli całości występującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, bez uwzględnienia paliw kopalnych: warzywa, owoce, zboża,słoma,kompost,resztki żywności itp. STAŁE CIEKŁE GAZOWE
 4. 4. WADY: ZALETY: + 20% CO w spalinach mniej + zmniejszenie efektu cieplarnianego + niższe zużycie paliw kopalnych + paliwo w państwach bez złóż + zagospodarowanie odpadów + możliwość wykorzystania całej rośliny ( liście, łodygi, korzenie) - możliwy wzrost cen żywności ( paliwa I generacji) - wysoka cena produkcji - konieczność zastosowania silników FFV w pojazdach - energochłonność części procesów - wyższa kwasowość mieszanek - korozja
 5. 5. <ul><li>fermentacja etanolowa - jedną z najstarszych technik biotechnologicznych. </li></ul><ul><li>głównym surowcem w polskich gorzelniach jest żyto ( 60% skrobi ) </li></ul><ul><li>inne: ziemniaki ( 20% skrobi ), buraki, kukurydza, wiśnie, śliwki, jabłka… </li></ul><ul><li>koszty surowca - 60 % do 75% kosztów wytwarzania. </li></ul><ul><li>wykorzystanie produktów ubocznych – pasze dla zwierząt </li></ul>3 ETAPY Przygotowanie surowca (brzeczki) (konwersja skrobi w monocukry) drożdże Fermentacja (50st.C) Destylacja (wydzielenie spirytusu)
 6. 6. odstojnik destylator Dozwolone od lat 18! brzeczka fermentacyjna UWAGA!!! Pędząc samogon w Polsce łamiesz prawo.
 7. 7. Bioetanol (II generacji) – odwodniony (< 1%wody) etanol otrzymywany z podatnych na rozkład biologiczny frakcji odpadów przemysłowych i miejskich. Może być stosowany w czystej postaci (tzw. E100) lub mieszany z innymi alkoholami (np. z metanolem); może też być mieszany z paliwami. W Polsce północnej do jego produkcji wykorzystuje się nadwyżki słomy. Produkcja bioetanolu w U E
 8. 8. Polska 1993 r. - początki wykorzystania bioetanolu w benzynach. Dodawanie etanolu w ilościach max 5% obj. umożliwiła nowa norma na paliwa benzynowe. Wyniki badań - benzyna z 5% zawartością bioetanolu posiada identyczne właściwości jak benzyna węglowodorowa, a większość pojazdów może korzystać z paliwa zawierającego 15% etanolu bez żadnych modyfikacji silnika. W USA stosuje się 10% dodatek etanolu do benzyny albo paliwa E85, stanowiącego w 85% etanol. Zakłady samochodowe Ford i Chrysler produkują silniki przystosowane do tego rodzaju paliwa (m.in. Ford Taurus, Ford Ranger Pickup, Chrysler 3.3L Minivan).
 9. 9. Właściwości: - zawiera tlen – podwyższa liczbę oktanową benzyn - nie zawiera siarki i węglowodorów aromatycznych - gazy spalinowe emitują mniej CO, WWA, NOx - ma mniejszą wartość energetyczną – większe zużycie - głównym substratem – ogólnodostępna celuloza
 10. 10. <ul><li>Drzewa </li></ul><ul><li>Odpady organiczne </li></ul><ul><li>Trawy i zboża </li></ul><ul><li>Warzywa </li></ul><ul><li>Scukrzanie celulozy </li></ul><ul><li>Fermentacja glukozy </li></ul>BIOetanol Konwersja Bioma sa Destylacja
 11. 11. Tworzy zrąb ściany komórkowej, Nadaje sztywność roślinom Polisacharyd o cząsteczkach złożonych z tysięcy jednostek glukozy, odporny chemicznie i mechanicznie W niemal czystej postaci występuje w bawełnie, włóknach lnu, konopii Cząsteczki celulozy ułożone równolegle tworzą mikrofibryle
 12. 12. Biomasa celulozowa - może być przechowywana przez wiele lat nie tracąc wartości energetycznej. Jest trudna do rozbicia na cukry proste, a tylko one ulegają fermentacji w obecności enzymów ( celulaz ) wytwarzanych przez grzyby czy bakterie. Dostępne są dwie główne ścieżki jej rozkładu: Scukrzanie celulozy <ul><li>Proces chemiczny </li></ul><ul><li>(silne kwasy,zasady) </li></ul><ul><li>Procesy enzymatyczne (celulazy) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>proces ma charakter hydrolizy </li></ul><ul><li>drobnoustroje celulolityczne - grzyby i bakterie </li></ul><ul><li>warunki tlenowe i beztlenowe </li></ul>Inne zastosowanie celulaz : <ul><li>zwiększanie stopnia odwodnienia suszonych warzyw; </li></ul><ul><li>ulepszanie pasz; </li></ul><ul><li>klarowanie soków owocowych, wzmocnienie aromatu win; </li></ul><ul><li>wygładzanie tkanin sporządzonych z włókien celulozowych; </li></ul><ul><li>enzymatyczne ścieranie jeansu; </li></ul><ul><li>„ biologiczne proszki do prania”( pielęgnacja kolorów, usuwanie brudu </li></ul><ul><li>cząstkowego, utrzymywanie bieli wyrobów, działanie zmiękczające). </li></ul>
 14. 14. Dziękuję za uwagę 

×