Văn hiến Việt Nam - Số 1, 2 - 2013

673 views

Published on

Tạp chí Văn hiến Việt Nam - Số 1,2 năm 2013.

Đăng trên vanhien.vn

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Văn hiến Việt Nam - Số 1, 2 - 2013

 1. 1. NỘI DUNG SỐ 1+2 (224+226)-2013 CON NGƯỜI SỰ KIỆN THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU TỪ GÓC CULTURE OF VIETNAM 4. Đảng, Nhà nước và Nhân dân - ghi NHÌN VĂN HÓATaïp chí xuaát baûn 02 kyø/thaùng nhận và đánh giá cao những cống hiến, 62. Công ty cổ phần Sông Đà 11 ThăngGiaáy pheùp hoaït ñoäng baùo chí soá 397/GP- BVHTT đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ Long: Ngày càng xứng đáng với vị thếVaø soá 41/GP - SÑBS cho đất nước Bùi ThọGiaáy pheùp Quaûng caùo soá 1187/BC Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 64. Công ty TNHHMTV dịch vụ hàng 6. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ không sân bay Tân Sơn Nhất: KhẳngTOØA SOAÏN TRÒ SÖÏ định dấu ấn qua từng dịch vụ thuật Việt Nam - Nơi quy tụ các tổ chức27 Höông Vieân, Q. Hai Baø Tröng, Haø Noäi khoa học và công nghệ ngoài nhà nước Trúc LamÑT & Fax: (84.4)39.764.693 PGS.TS Hồ Uy Liêm 66. Công ty TNHH MTV Cảng Qui Nhơn:CHUÛ NHIEÄM 8. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 Chú trọng đầu tư chiều sâuGS. Hoaøng Chöông và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thu Trần năm 2013 của tỉnh Bình Định 68. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toánTOÅNG BIEÂN TAÄP Văn hiến Việt Nam Hà Nội: Uy tín qua những thế mạnhNhaø baùo Nguyeãn Theá Khoa Thu Thu 15. Giải thưởng Đào Tấn năm 2012 PV 70. Công ty TNHH Thái Hòa: Coi thươngPHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP THÖÔØNG TRÖÏCNhaø baùo Traàn Ñöùc Trung 17. Kỷ niệm 5 năm ngày mất của GS.VS hiệu là tài sản quý giá nhất Vũ Tuyên Hoàng: Giáo sư, viện sĩ Vũ Mộng HuệPHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP Tuyên Hoàng nhà bác học lúa 72. Khách sạn Rex Sài Gòn: Vượt sựTs. Nguyeãn Minh San Hoàng Linh mong đợi của khách hàng 21. Mâm ngũ quả tết Tử ĐanTRÖÔÛNG BAN TRÒ SÖÏ An Hòa DOANH NHÂN TÂM TÀINhaø baùo Nguyeãn Hoaøng Mai 22. Năm Quý Tỵ nói chuyện về loài rắn 75. Công ty cổ phần đầu tư liên doanhTHÖ KYÙ TOØA SOAÏN PV Việt Anh: Về một nữ doanh nhân năngNhaø baùo Traàn Thu Hieàn 23. Xuân xưa - Tết nay với những trò độngNhaø baùo Töø My Sôn chơi dân gian, cổ truyền Thanh Xuân Bội San 78. Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn -GIAÙM ÑOÁC ÑIEÀU HAØNH 25. Bài thơ Rắn của Lê Quý Đôn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: MộtNhaø baùo Voõ Thaønh Taân Anh Hùng doanh nhân hai trong mộtPGÑ: Nhaø baùo Leâ Haûi Chaâu 27. Nhận giải thưởng trong niềm vui Đại MiêuGIAÙM ÑOÁC VPPT VAÊN HIEÁN VIEÄT NAM chung và riêng ĐỜI SỐNG QUANH TAPhan Toân Tònh Haûi PV 80. Sinh viên văn khoa có khác HIỀN TÀI ĐẤT VIỆT Nguyễn Ngọc SơnHOÄI ÑOÀNG BIEÂN TAÄP 31. Lê Đại Cang danh nhân miền đất 82. Tràng Dương những kỷ niệm khóGS. Vuõ Khieâu - Thöôïng töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh võ quên- GS. Traàn Baûng - GSTS. Traàn Vaên Kheâ - Nhaø thô GS Hoàng Chương GS Hoàng ChươngNguyeãn Khoa Ñieàm - NS. Vuõ Maõo - GSVS. Hoà Só 34. Lê Đại Cang - Một tài năng kiệt xuất 84. “Nỗi nhớ cứ giọt đầy theo thời gian…”Vònh - GS. Tröôøng Löu - GSTS. Thaùi Kim Lan -TS.NSND Phaïm Thò Thaønh - NSND Ñaëng Nhaät Minh toàn diện một cái tâm sáng tựa sao Hồng Thanh Quang- TS. Ñoaøn Thò Tình - GSTS. Nguyeãn Thuyeát Phong khuê trên bầu trời Việt Nam nửa đầu thế 87. Hà Nội ơi, một trái tim hồng- NB. Phaïm Ñöùc Löôïng - NB. Trung Ñoâng kỷ XIX Nhà văn Lê Thị Bích Hồng Trương Nguyễn Hà Bình 93. Trần Hồng Nhung đằm thắm trongBAN CHUYEÂN ÑEÀ 39. GS Trần Đức Thảo - Danh nhân tuổi “Huyền thoại lời ru”VAÊN PHOØNG BAN BIEÂN TAÄP Tỵ - Một tài năng triết học nổi tiếng thế Việt LongSoá 64 Trung Hoøa (Soá 06 - Loâ 12B cuõ) Khu ÑTM giới VĂN HÓA GIAO THÔNGTrung Yeân - Trung Hoøa - Caàu Giaáy - Haø NoäiÑT: (84.4)37.83.1961 - 37.83.1962 Hàm Châu 95. Văn hoá giao thôngEmail: chuyendevanhien@ yahoo.com.vn 42. Cảm nhận về cây đại thụ tuồng Lê An Tống Phước Phổ qua cuốn sách của GS 97. Hiệu ứng của những vở diễn về vănVAÊN PHOØNG QUAÛNG CAÙO VAØ PHAÙT HAØNH Hoàng Chương hóa giao thôngSoá 404 Ñöôøng Böôûi, Q. Ba Ñình - TP. Haø Noäi Ngọc Anh Hoàng HoaÑT: 04. 3 7717665 * Fax: 04. 3 7718875; TỪ TRONG DI SẢN 99. Chùm hài kịch về văn hoá giaoMobile: (+84)989.186661 45. Múa hiện đại trên nền múa dân gian, thôngEmail: trantrungvanhien@gmail.com dân tộc NSUT. Nguyễn Thế Phiệt Nguyễn ThuVAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP. HCM 48. Độc đáo lễ hội kén rể ở Thủ đô TIN TỨC288B An Döông Vöông - Q. 5 - TP. HCMÑT: (84.8)38.353.878 Trần Đức Hiển 101. Thương tiếc Tiến sĩ Nguyễn Mạnh 50. Mùa xuân đi du lịch di sản văn hóa ĐônVAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI ÑAØ NAÜNG Nguyễn Thu PVTaàng 5 Khaùch saïn Eiffel -117 Leâ Ñoä - TP. Ñaø Naüng 52. Nghề làm khèn Mông trên Cao 102. Hà nội tặng choisy le roi bức tranhÑT: (84.511)647.529 - Fax: (84.511)811.972 nguyên đá Đồng Văn gốm kỷ niệm 40 năm hiệp định parisEmail: chuyendevanhien@ yahoo.com.vn Minh Tâm Tuyết Minh DIỄN ĐÀN 104. Ba chương trình phim Hài chào xuânTrình baøy - Cty CP Vaên hoùa Thoâng tinDe. QA 55. Âm nhạc với tuổi trẻ Qúy Tỵ 2013 Nguyễn Thu Hiền Thăng LongTAØI TRÔÏ PHAÙT HAØNH VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 106. Kỷ niệm hội thảo Về 110 năm sinhDoanh nghieäp saùch Thaønh nghóa - TP. HCM 58. Cơ sở sản xuất và cung cấp giống danh nhân Tuồng - Tống Phước Phổ lúa Chín Táo: Nơi chia sẻ trăn trở về hạt PVIn Taïi - Coâng ty TNHH MTV in Quaân ñoäi I giống với người nông dân TRANG BẠN ĐỌC Mộng Huệ 107. Tranh chấp tài sản tại Công ty CP GIAÙ: 56.000VNÑ 60. Công ty TNHH thương mại Kiên An Progtechno Việt Nam: Sự việc có bị hình Phú: Góp phần nâng tầm cho “Hạt Ngọc sự hóa? Việt” Duy Thưởng Quang Hòa
 2. 2. Mừng Xuân Quý Tỵ 2013CONTENTS N 1+2 (224+226)-2013 0PEOPLE AND EVENT Nguyen Thu Viet Long4. Our Party, State and people 52. Pan-pipe production of Mong TRAFFIC CULTUREacknowledge and appreciate highly the ethnicity on Dong Van stone plateau 95. Traffic culturededications, contributions of generations Minh Tam Le Anof artists to the country FORUM 97. The effect of the plays of traffic State President Truong Tan Sang 55.Music with Youth culture6. Vietnam Union of Scientific and Nguyen Thu Hien Hoang HoaTechnique Associations - The place FOR THE COMMUNITY DEVELOPMENT 99. Some comedies on traffic culturegathers non-state technology & scientific 58. 9 apples rice varieties supplying & Em. artist Nguyen The Phietinstitutions production factory: The place where NEWS Ass. Prof. Dr. Ho Uy Liem people share their concerns about the 101. Regret Doctor Nguyen Manh Don8. The socio-economic situation in seed to farmers P.V2013 and the goal of socio-economic Mong Hue 102. Hanoi gifted Choisy Le Roi adevelopment of Binh Dinh Province 60. Kien An Phu Trading Limited ceramic painting celebrating 40 years of VHVN Company: Contributing to enhance the Paris Accord15. Dao Tan Awards 2012 “Vietnams Pearl” Tuyet Minh PV Quang Hoa 104. Three Comedy programmes to17. 5th anniversary of the death of Prof. CULTURAL VIEWPOINT ON TRADE welcome Snake Years Spring 2013Acad. Vu Tuyen Hoang: A rice savant: MARK & BRAND NAME Thang LongProfessor, Academician Vu Tuyen 62. Song Da 11 Thang Long Joint Stock 106. Commemoration of workshop onHoang Company: More worthy of the position 110th birthday anniversary of Tuong Hoang Linh Bui Tho singing celebrity Tong Phuoc Pho21. Five fruits tray of New Years 64. Southern Airports Services Company PV.Festival Limited (Sasco): Confirm every marks READERS PAGE An Hoa to each service 107. Dispute for assets at Vietnam22. Year of Snake: Talking on snakes Truc Lam PROGTECHNO JSC: The matter would PV 66. Qui Nhon Port Company Limited: be criminalized?23. Old Spring - Nowaday New Year Focus on intensive investment Duy Thuongwith the traditional folk games Thu Tran Boi San 68. Ha Noi Profession of Auditing &25. Snake poem of Le Quy Don Accounting Company Limited - CPA Anh Hung Hanoi: Prestige by strength27. Received the Award in common and Thu Thuprivate pleasure 70. Thai Hoa Co., Ltd.: Consider the PV brand as the most valuable assetTALENTS OF VIETNAMESE LAND Mong Hue31. Le Dai Cang, a celebrity of land of 72. Rex Saigon Hotel: Exceed themartial arts expectations of the customer Prof. Hoang Chuong Tu Dan34. Le Dai Cang - An outstanding talent, BUSINESSMAN HEART - TALENTa bright sample like North Star on the 75. Viet Anh Investment Joint VentureVietnamese sky over the first half of JS company: On a dynamic business19th century lady Truong Nguyen Ha Binh Thanh Xuan39. Professor Tran Duc Thao - Celebrity 78. Saigon Garment & Textile JSof Snake year - A world famous talented Corporation - Nguyen Tat Thanhphilosophist University: A two-in-one businessman Ham Chau Dai Mieu42. Comments on Tuong singing master LIFE AROUND USof Tong Phuoc Pho through the book of 80. Literature students are differentProfessor Hoang Chuong Nguyen Ngoc Son Ngoc Anh 82. Trang Duong unforgettableINSIDE HERITAGE memories45. Contemporary dance based on folk, Prof. Hoang Chuongethnic dance 84. “Recalls return along time ...” Ảnh Bìa 1: Ông Bouathong Xaypanyasith Nguyen Thu Hong Thanh Quang CT HĐQT Tập đoàn Xuất Nhập khẩu Doanh48. Uniquely son-in-law choosing 87. Oh! Hanoi, a hot heart nghiệp Nhà nước Dịch vụ & Phát triển nhậnceremony in the Capital Writer Le Thi Bich Hong giải thưởng “Doanh nghiệp triển vọng hội Tran Duc Hien 93. Ardent Tran Hong Nhung in “Legend nhập Asean” từ Ông Nam Vị Nhạ Kệt Bộ50. Spring heritage-cultural travel of lulling words” trưởng Bộ Công thương nước CHDCND Lào (Trái) và GS. Hoàng Chương - TGĐ Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam (Phải)
 3. 3. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄNĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂNGHI NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CAONHỮNG CỐNG HIẾN, ĐÓNG GÓPCỦA CÁC THẾ HỆ VĂN NGHỆ SĨ CHO ĐẤT NƯỚC(*) l CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANGH ôm nay, trong không khí cả nước sôi nổi và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân là những phần tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 122 năm thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho các Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - anh tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, cóhùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhà giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có ảnh hưởng sâuvăn, nhà thơ, nhà báo kiệt xuất - tôi vui mừng thay rộng lâu dài trong đời sống xã hội và dành cho nhữngmặt Đảng, Nhà nước đến dự Lễ trao Giải thưởng Hồ đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ có lòngChí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ yêu nước nồng nàn, tâm huyết với nghề nghiệp, cósỹ nhân dân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiếnchức. Trước hết, tôi xin gửi đến các vị khách quý, to lớn vào công cuộc xây dựng nền văn học, nghệcác đồng chí và các bạn có mặt ở đây, cùng toàn thể thuật nước nhà, được đồng nghiệp và nhân dân yêuanh, chị em văn nghệ sĩ cả nước lời thăm hỏi và lời mến.chúc tốt đẹp nhất. Những năm qua, nền văn học, nghệ thuật của đất Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật nước ta đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước*Đầu đề do báo Văn hiến Việt Nam đặt4 Xuân Quý Tỵ 2013
 4. 4. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN Buổi lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh vềvăn học, nghệ thuật và Danh hiệu NSNDvà nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách dân, các văn nghệ sĩ có vinh dự và trọng trách lớn.mạng của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận Đảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi đểvăn hóa, tư tưởng, cống hiến cho nhân dân nhiều tác văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng caophẩm có giá trị cao trong tất cả các loại hình nghệ chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việtthuật, ở những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng Nam; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ;và những vấn đề thời sự của đất nước, góp phần to củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học,lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương, đáptự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta ghi Tôi tin tưởng rằng, các văn nghệ sĩ của chúng tanhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp hôm nay, đặc biệt là các văn nghệ sĩ trẻ, sẽ bám sátcủa các thế hệ văn nghệ sĩ cho đất nước. Góp phần thực tiễn của đất nước, tích cực học tập, rèn luyện,tạo nên những thành tựu đó, có sự đóng góp tích cực nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, vốn sống, kế thừa và phátcủa các văn nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu Nghệ huy truyền thống văn hiến của dân tộc, thành tựusĩ Nhân dân, được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về của nền văn học nghệ thuật cách mạng, tiếp tụcvăn học, nghệ thuật. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giánước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các văn nghệ sĩ được trị tư tưởng và nghệ thuật cao, trong đó có những táctrao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ phẩm ngang tầm với những chiến công vĩ đại củathuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần này. nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và lòng mong muốn củahiện nay là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, để đến năm 2020 Cuối cùng, một lần nữa thay mặt lãnh đạo Đảng,đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các tác giả có táchướng hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và cácbản sắc dân tộc, thấm đượm tinh thần nhân văn, nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhândân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững dân lần này, chúc các đồng chí, các tác giả, các vănchắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, là động lực và nghệ sĩ dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những cốngmục tiêu phát triển đất nước, theo quan điểm Nghị hiến to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển nềnquyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản(khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa sắc dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp cao cảX) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ Quốcthuật trong thời kỳ mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, Việt Nam xã hội chủ nghĩa! nnhiệm vụ chiến lược đó, cùng với toàn Đảng, toàn Xuân Quý Tỵ 2013 5
 5. 5. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄNLIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAMNƠI QUY TỤCÁC TỔ CHỨC KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI NHÀ NƯỚC Bài viết của PGS.TS Hồ Uy Liêm - nguyên Phó Chủ tịchL iên hiệp các Hội Khoa học kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Việt Nam - nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và hoạt hiệp Hội Việt Nam- VUSTA) động của các tổ chức KH&CN trực thuộc.được thành lập theo Quyết địnhsố 121 BT ngày 29 tháng 7 năm1983 của Hội đồng Bộ trưởng (naylà Chính phủ) nước Cộng hoà Xãhội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau gần30 năm hoạt động và phát triển,hệ thống Liên hiệp Hội Việt Namhôm nay đã có 73 hội khoa họcvà kỹ thuật ngành toàn quốc và59 Liên hiệp các Hội Khoa họcvà Kỹ thuật tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương. Các hội thànhviên của Liên hiệp Hội Việt Namđược thành lập theo Nghị định45/2010/NĐ-CP (trước đó là Nghịđịnh 88/2003/NĐ-CP) quy địnhvề tổ chức, hoạt động và quản lý Từ trái sang: Ts. Phạm Xuân Dũng - UVTƯ, Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ Quốc hội; Gs. Hoàng Chương - TGĐ Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huyhội. Ngoài ra, trong hệ thống Liên Văn hóa Dân tộc VN; Ts. Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; Ts. Lê Đìnhhiệp Hội Việt Nam còn có khoảng Tiến - Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ , tại Lễ kỷ niệm và Tổng kết Khoa học 20 năm ngày thành lập và hoạt động các tổ chức KH&CN trực thuộctrên dưới 600 tổ chức khoa học vàcông nghệ (thường được gọi là cáctổ chức 81/ tổ chức KH&CN), hoạt tuyên truyền và phổ biến kiến thức nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệđộng theo Nghị định 81/2002/NĐ- cho người dân; tham mưu, tư vấn, môi trường và ứng phó với biếnCP của Chính phủ quy định chi tiết phản biện và giám định xã hội cho đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏethi hành một số điều của Luật khoa việc xây dựng các chủ trương, nhân dân, phát triển cộng đồnghọc và công nghệ). đường lối, các đạo luật, các văn và xóa đói giảm nghèo v.v… Nếu Chức năng và nhiêm vụ chủ bản pháp quy, các chương trình, như các hội ngành hay các liênyếu của Liên hiệp Hội Việt Nam là dự án quan trọng, cũng như tham hiệp hội địa phương đều đượctập hợp và đoàn kết lực lượng trí gia đánh giá quá trình thực hiện thành lập theo quyết định của cácthức khoa học và công nghệ trong các chủ trương, chính sách đó. cơ quan nhà nước, như Bộ Nội vụcả nước, kể cả trí thức khoa học và Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ hoặc ủy ban nhân dân các tỉnh vàcông nghệ Việt Nam ở nước ngoài; chức thành viên còn rất tích cực thành phố trực thuộc trung ươngđiều hòa phối hợp hoạt động của tham gia các hoạt động nghiên thì các tổ chức KH&CN hoạt độngcác tổ chức thành viên trong việc cứu khoa học và phát triển công trong hệ thống đều do Liên hiệp6 Xuân Quý Tỵ 2013
 6. 6. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄNhội Việt Nam hoặc các hội thành chính, kế toán, thực hiện kê khai Việt Nam.viên ra quyết định thành lập, quyết thuế, tổ chức các hội thảo chia sẻ Như đã nói ở trên, hoạt độngđịnh công nhận điều lệ, bổ nhiệm kinh nghiệm hoạt động và định kì sôi nổi và đầy sáng tạo của các tổgiám đốc, phó giám đốc, kế toán tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề. chức KH&CN làm cho nội dung vàtrưởng, sau đó được các cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã cùng phương thức hoạt động của toànnhà nước có thẩm quyền cấp giấy với các tổ chức KH&CN tổ chức bộ Liên hiệp Hội Việt Nam trở nênphép hành nghề, cấp con dấu. nhiều hội nghị, hội thảo toàn quốc phong phú hơn, đa dạng hơn vàCác tổ chức KH&CN hoạt động hoặc khu vực về “Xóa đói, giảm hiệu quả hơn. Những hoạt độngtrên cơ sở tự chịu trách nhiệm và nghèo”, “Quản lí, phát triển và bảo đó đã đóng góp đáng kể cho sựtự chủ về tài chính. Liên hiệp Hội vệ rừng”, “Khai thác, chế biến và phát triển đất nước. Không nhữngViệt Nam đã ban hành quyết định sử dụng khoáng sản”, “Bảo vệ thế, nhiều kết quả hoạt động của818/QĐ-LHH ngày 22 tháng 12 quyền của trẻ em” v.v… Nhiều năm một số tổ chức KH&CN đã làm cơnăm 2011 hướng dẫn quy trình gần đây, Liên hiệp Hội Việt Nam sở cho các luận cứ của Liên hiệpthành lập, quản lí và giải thể các tổ cùng với các tổ chức KH&CN tổ Hội Việt Nam khi thực hiện mộtchức này và nhiều văn bản pháp chức Hội nghị thường niên các tổ số nhiệm vụ tư vấn, phản biện vàquy khác nhằm tạo điều kiện cho chức phi chính phủ Việt Nam với giám định xã hội (CODE, Mạngcác tổ chức KH&CN trong hoạt sự tham gia của đại diện nhiều lưới Sông ngòi v.v…) hoặc khơiđộng nghiên cứu khoa học và phát cơ quan của Đảng, Quốc hội và mào cho những hoạt động pháttriển công nghệ, tiếp nhận viện trợ Chính phủ. Hội nghị không chỉ triển cộng đồng của Liên hiệp Hộinước ngoài, thực hiện Luật báo chí. dành cho các tổ chức KH&CN Việt Nam, như xây dựng và thamNhìn chung, với nguyên tắc tự chủ trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt gia thực hiện Dự án Quỹ toànvà tự chịu trách nhiệm, trước hết Nam mà còn có sự hưởng ứng, cầu phòng chống HIV/AIDS vớilà về tài chính, tuyệt đại đa số các tham gia rất tích cực của nhiều tổ sự tham gia của ISDS, COHED,tổ chức đều rất nỗ lực trong công chức nằm ngoài Liên hiệp Hội Việt VICOMC, LIFE, CHP v.v…).việc, hoạt động có hiệu quả, vượt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu Nhìn lại quá trình phát triểnqua khó khăn để tồn tại và phát chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, của Liên hiệp Hội Việt Nam trongtriển. Trong môi trường xã hội và giao lưu với các tổ chức bạn và các những năm qua có thể nói rằngpháp lí ở nước ta còn khá nhiều rào đối tác, phản ảnh tâm tư, nguyện chủ trương thành lập các tổ chứccản, thì đây là một thành công rất vọng của mình đối với các cơ quan KH&CN là hoàn toàn đúng đắn.đáng biểu dương của các tổ chức của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, Liên hiệp Hội Việt Nam dựa trênKH&CN. Theo nhận định của Bộ cũng tại Hội nghị, đại diện của các những quy định pháp luật của nhàKhoa học và Công nghệ, các tổ cơ quan quản lý Nhà nước có điều nước đã xây dựng một hệ thốngchức KH&CN do Liên hiệp Hội Việt kiện để lắng nghe tâm tư, nguyện văn bản pháp quy nội bộ tạo môiNam thành lập và quản lí có quy vọng, kiến nghị của các đại biểu trường cần thiết cho các tổ chứcmô lớn nhất nước và có thành quả và có dịp đối thoại với những người KH&CN thành lập và hoạt động.hoạt động vào loại nổi bật nhất. hoạt động thực tiễn trong các tổ Kết quả hoạt động của các tổ chứcVà đó có lẽ là một thành công lớn chức phi chính phủ Việt Nam. KH&CN trong 20 năm qua là rất tocủa Liên hiệp Hội Việt Nam trong Thực tiễn hoạt động của các tổ lớn. Với tiến trình tiếp tục đổi mớinhững năm qua trong xã hội hóa chức KH&CN cho thấy đây là mô mạnh mẽ và toàn diện mọi hoạtnhiều hoạt động mà trước đây chỉ hình thích hợp cho các nhà khoa động phát triển đất nước, hệ thốngcó các cơ quan nhà nước mới có học thực hiện các hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệquyền thực hiện. mình trong môi trường kinh tế thị ngoài công lập, trong đó có các tổ Nhằm nâng cao kĩ năng nghiệp trường thực sự khó khăn và đầy rủi chức KH&CN thuộc Liên hiệp Hộivụ và năng lực quản lý của các tổ ro và cũng minh chứng rằng Liên Việt Nam, sẽ tiếp tục phát triển vềchức KH&CN, Liên hiệp Hội Việt hiệp Hội Việt Nam thực sự đã trở tổ chức, nội dung và phương thứcNam thường xuyên tổ chức các lớp thành tâm điểm quy tụ các tổ chức hoạt động, đóng góp ngày càngtập huấn định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngoài nhà hiệu quả hơn cho sự phồn thịnhưu tiên, hướng dẫn nghiệp vụ tài nước trong và ngoài Liên hiệp Hội của cộng đồng và xã hội.n Xuân Quý Tỵ 2013 7
 7. 7. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH lVĂN HIẾN VIỆT NAM NHÂN ĐẦU NĂM MỚI 2013, TẠP CHÍ VĂN HIẾN VIỆT NAM CÓ CUỘC GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI ÔNG LÊ HỮU LỘC - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY - CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI (KT - XH) NĂM 2012 VÀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2013 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH. DƯỚI ĐÂY LÀ NỘI DUNG CUỘC PHỎNG VẤN: Ông Lê Hữu Lộc Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định - VHVN: Xin ông cho biết tình hình phát triển KT-XH cơ bản ổn định. Cụ thể:của Bình Định trong năm 2012. 1. Về phát triển kinh tế: - Chủ tịch Lê Hữu Lộc: Tổng sản phẩm địa phương (GDP) cả năm 2012 Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới với những ước tăng 8,4 %. Trong đó, nông, lâm, thuỷ sản tăngbiến động rất phức tạp và khó khăn nhiều hơn, trong 5,22%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,99%; dịch vụnước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm tăng 11,56%.phát dẫn tới hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn - Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản năm 2012 thắng lợikho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao, doanh nghiệp (DN) tương đối toàn diện, giá trị sản xuất năm 2012 (giá cốkhó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn, tỉnh Bình Định định 1994) ước đạt 5.531,5 tỷ đồng, tăng 5,41% so vớicũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, sản xuất công năm 2011. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng nămnghiệp (CN) giảm sút, phần lớn các DN gặp nhiều khó ước đạt 165.920 ha, giảm 0,4% so với năm 2011; trongkhăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực đó: diện tích là 111.242 ha, giảm 1% so với năm 2011phấn đầu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các (do chuyển đổi mùa vụ) nhưng năng suất bình quânDN trong tỉnh Bình Định đã duy trì được tốc độ tăng ước đạt 58,6 tạ/ha (là năng suất cao nhất từ trước đếntrưởng của nền kinh tế ở mức hợp lý, hoạt động văn nay), tăng 1,4% và sản lượng ước đạt 651.828 tấn, tănghoá - xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng an 0,4% so với năm 2011. Giá trị sản xuất ngành trồngninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng trọt ước giảm 0,56%, ngành chăn nuôi ước tăng 11,5%cường, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh so với năm 2011. Chăn nuôi từng bước được phục hồi;8 Xuân Quý Tỵ 2013
 8. 8. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Địnhcông tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được hoạch đề ra, điều này thể hiện sự cố gắng lớn của cácchú trọng nên trong năm 2012 dịch bệnh được kiểm cấp, các ngành trong chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cácsoát và khống chế. DN, các DN cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong - Trong năm, đã tập trung chỉ đạo triển khai thực điều kiện khó khăn chung của kinh tế trong nước. Tuyhiện tốt các dự án trồng rừng. Công tác quản lý, bảo nhiên nhiều DN sản xuất chế biến các sản phẩm thuộcvệ rừng và phòng chống cháy rừng được tiếp tục tăng thế mạnh của tỉnh như chế biến hải sản xuất khẩu, gỗ,cường. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,5%. Việc quản lý đất đá… đã và đang hoạt động cầm chừng vì thiếu nguyênđai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, sinh liệu hoặc giá nguyên liệu đầu vào quá cao, thị trườngthái trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. tiêu thụ thu hẹp, khả năng cạnh tranh thấp.Nuôi trồng, khai thác và chế biến thuỷ sản đạt khá. Giá Để giúp các DN vượt qua giai đoạn khó khăn, theotrị sản xuất thuỷ sản (giá cố định 1994) ước tăng 7,16. tinh thần Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về mộtSản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ước tăng số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,7,4% so với năm 2011. Chính sách hỗ trợ cho ngư dân hỗ trợ thị trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chứcđánh bắt thuỷ sản trên các vùng biển xa tiếp tục được năng liên quan rà soát, tạo điều kiện để DN được miễn,thực hiện theo quy định; Chương trình xây dựng nông giảm, gia hạn nộp thuế, hạ lãi suất cho vay theo quythôn mới đang được tích cực triển khai thực hiện theo định và hướng dẫn DN chủ động tiếp cận các nguồnkế hoạch. vốn của ngân hàng, do đó hoạt động giao dịch tín dụng - Giá trị sản xuất CN toàn tỉnh ước đạt 8056,2 tỷ giữa DN với các chi nhánh ngân hàng thương mại trongđồng (giá cố định năm 1994) bằng 93% kế hoạch và ngoài nước, nhất là tại các thị trường mới, thị trườngnhưng tăng 8,1% so với năm 2011; trong đó, hầu hết truyền thống luôn được chú ý quan tâm. Tuy gặp nhiềucác khu vực kinh tế đều tăng trưởng. Nhìn chung, giá trị khó khăn nhưng trong năm 2012 đã có một số dự ánsản xuất CN tiếp tục tăng trưởng mặc dù không đạt kế sản xuất CN mới được đưa vào hoạt động, góp phần Xuân Quý Tỵ 2013 9
 9. 9. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN Bảo tàng Quang Trung,Tỉnh Bình Định Tháp Bánh Ít (hay còn gọi là tháp Bạc) tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trong giải quyết việc làm và tăng giá trị sản xuất CN dịch vụ trong và ngoài nước có nhiều cố gắng, trong cho năm 2012 và những năm tiếp theo. năm đã tổ chức ký kết hợp tác phát triển KT - XH với Khu Kinh tế Nhơn Hội đang tiếp tục đẩy mạnh công tỉnh Bình Dương và tỉnh Lâm đồng; tham gia một số tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định hoạt động tại Sự kiện gặp gỡ Việt - Nhật trong chương cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, xây dựng hạ tầng kỹ trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt thuật và tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư. Khu CN Phú Nam - Nhật Bản (1973-2013) được tổ chức tại Thủ đô Tài và Khu CN Long Mỹ lấp đầy diện tích cho thuê; Khu Tokyo và Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Osaka; CN Nhơn Hoà (giai đoạn 1) đã hoàn thành thi công xây phối hợp với Quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung tổ dựng trên 90% khối lượng các công trình hạ tầng kỹ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh thuật và đã thu hút được 23 dự án đầu tư; Khu CN Hoà nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các Hội đang tổ chức kêu gọi nhà đầu tư mới; Khu CN Cát khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung”… Trinh đã hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch chi - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tăng tiết, đang lập thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng khu 18,3% so với năm 2011. Công tác bảo đảm lưu thông tái định cư phục vụ khu CN. Tính đến nay, toàn tỉnh có hàng hoá, kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chất 32 cụm CN đã và đang đi vào hoạt động, thu hút được lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống trên 800 DN và cơ sở sản xuất. buôn lậu, gian lận thương mại được triển khai thực hiện - Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc hướng dẫn, thường xuyên, đạt kết quả khá. Chỉ số giá tiêu dùng đôn đốc và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của (CPI) tháng 11 năm này tăng 0,1% so với tháng trước, nhà đầu tư, nhưng do ảnh hưởng của tình hình kinh tế tăng 12,15% so với cùng kỳ và tăng 11, 18% so với thế giới và trong nước, nên việc thu hút và triển khai tháng 12/2011. Bình quân 11 tháng năm 2012 tăng một số dự án đầu tư còn chậm so với kế hoạch đề ra. 12,64% so với cùng kỳ. Trong năm 2012, số dự án đăng ký và triển khai đầu tư - Kim ngạch XK ước đạt 521,6 triệu USD, tăng 6,9% vào Khu Kinh tế Nhơn Hội không đáng kể, hiện mới chỉ so với năm 2011. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt cấp giấy Chứng nhận đầu tư cho 3 dự án, với tổng vốn Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các DN kinh doanh đầu tư 439 tỷ đồng (tính đến nay, tại Khu Kinh tế Nhơn thương mại trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều đợt Hội có 37 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký bán hàng khuyến mãi, đưa hàng Việt về nông thôn nên trên 33.800 tỷ đồng, tổng vốn thực hiện 2.576 tỷ đồng). đã tạo điều kiện cho người nông thôn có cơ hội tiếp Đã cấp mới 21 Giấy chứng nhận đầu tư vào các khu cận nhiều chủng loại, mặt hàng Việt với giá cả hợp lý, CN, với tổng vốn 803 tỷ đồng, tính đến nay có 194 dự đảm bảo chất lượng; do đó, chưa để xảy ra tình trạng án/170 DN đầu tư vào các khu CN, với tổng vốn trên thiếu hàng, sốt giá gây ảnh hưởng đến tâm lý người 6.500 tỷ đồng. tiêu dùng. - Công tác xúc tiến, hợp tác phát triển thương mại, - Hoạt động du lịch và dịch vụ vận chuyển tiếp tục10 Xuân Quý Tỵ 2013
 10. 10. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN Cánh đồng vàng lớn của đất nước và của tỉnh. Ngành GD&ĐT đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012 và đang triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013; Hoạt động KH&CN tiếp tục được triển khai, việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống được đẩy mạnh. Đã tích cực triển khai tốt công tác y tế dự phòng, kịp thời triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh tay - chân - miệng, không để lây lan ra diện rộng và hạn chế tử vong. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế, bệnh viện. Tăng cường củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Đến nay đã có 152/159 trạm y có bác sỹ (133 xã có bác sỹ tại chỗ, 19 xã có bác sỹ tăng cường) đạt tỷ lệ 95,6%. TỷBãi biển Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 15,84%. Các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về đào tăng trưởng. Lượng khách đến tỉnh năm 2012 tăng 24% tạo nghề, giải quyết việc làm, XK lao động, xoá đói so với năm 2011. Hàng hoá thông qua cảng biển ước giảm nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế đạt trên 6,1 triệu TTQ, tăng 1,5% so với năm 2011. hoạch đề ra, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, trợ giúp Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt người có hoàn cảnh khó khăn được đẩy mạnh. Năm 4.271 tỷ đồng, vượt 12,7% dự toán năm; trong đó thu 2012, đã tạo việc làm mới cho 22.585 lao động, tỷ lệ nội địa ước đạt 3.181 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán năm. lao động qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 40%, - Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển: năm tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 11,5% (theo tiêu chí mới), 2012, UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp chỉ đạo mạnh giảm 2,06% so với năm 2011. Các địa phương đã chi lĩnh vực XDCB, thủ tục đầu tư được chuẩn bị sớm hơn, hỗ trợ bù giá điện cho 52.883 hộ nghèo, tổng số tiền các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến trên 19 tỷ đồng. Các chương trình, dự án và chính sách độ triển khai công tác XDCB năm 2012, bên cạnh thời phát triển kinh tế - xã hội miền núi được triển khai thực tiết thuận lợi cho thi công nên tiến độ thực hiện các dự hiện đạt kết quả tích cực; hỗ trợ nhà ở cho 1.090 hộ án đầu tư XDCB năm nay đạt khá so với năm 2011. nghèo, đồng bào DTTS nghèo, với kinh phí thực hiện 2. Về văn hoá- xã hội trên 31,5 tỷ đồng. Vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn Hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, thông tin đáp nghĩa” cấp tỉnh được 1,1 tỷ đồng. truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình tiếp tục 3. Về xây dựng chính quyền và hoạt động khối phát huy vai trò định hướng tư tưởng xã hội phục vụ nội chính. cho phát triển KT - XH và phục vụ đời sống văn hoá Tiếp tục chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tinh thần của nhân dân. Đã tổ chức tốt nhiều hoạt động chính quyền các cấp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng các ngày lễ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, Xuân Quý Tỵ 2013 11
 11. 11. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN đơn vị phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ mới. Tiếp tục hơn cho những năm tiếp theo. Với nhiệm vụ chung trên chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế “một đây, phấn đấu năm 2013 đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm địa cửa” trong các cấp, các ngành; nhất là cơ chế “một cửa phương GDP tăng từ 8,5% đến 9% so với năm 2012. liên thông”, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành Để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ chung đó, tỉnh Bình chính vào ngày thứ 7 hàng tuần. Công tác cải cách Định xác định cần tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ cụ hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục thể và các giải pháp chính sau: triển khai. 1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm các DN phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng tra, thanh tra trên các lĩnh vực KT - XH thực hiện theo kế thị trường. hoạch đã đề ra. Trong năm 2012, đã triển khai 91 cuộc Quan tâm chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiểm tra, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, đẩy mạnh sản xuất CN, nhất là các sản phẩm mà thị sử dụng đất đai, đầu tư, XDCB, tài chính - ngân sách trường trong nước và XK đang có nhu cầu lớn… nhằm và những vụ việc nổi cộm, bức xúc có dấu hiệu tiêu tăng giá trị sản xuất CN, giá trị xuất khẩu. Tạo điều kiện cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, đã kết luận xử lý giúp cho các DN xử lý nợ xấu, hàng tồn kho để sớm theo quy định của pháp luật. Công tác phổ biến, giáo tiếp cận vốn vay của ngân hàng phục vụ phát triển sản dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh. xuất kinh doanh. Ưu tiên tín dụng cho sản xuất, chế Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có biến nông sản, hàng XK, cho CN hỗ trợ, DN vừa và chuyển biến tích cực. Thực hiện công tác tuyển quân, nhỏ. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các DN liên quan và huấn luyện, diễn tập và huấn luyện chiến sỹ mới đạt ngân hàng; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính kết quả tốt. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, cho DN. Đẩy mạnh công tác khuyến công, thực hiện an toàn xã hội được tăng cường. Trật tự an toàn giao tốt chính sách hỗ trợ phát triển các làng nghề, tiểu thủ thông được tập trung chỉ đạo, giảm cả 3 mặt số vụ tai công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tham gia nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do XK. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tai nạn giao thông. bố trí tái định cư để triển khai các dự án, nhất là các dự - VHVN: Xin ông cho biết kế hoạch phát triển kinh án đầu tư mới đã đăng ký và cấp phép đầu tư tại các tế - xã hội năm 2013 của tỉnh Bình Định khu, cụm CN. Tăng cường và đổi mới công tác quảng - Chủ tịch Lê Hữu Lộc: bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào Khu Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH Kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm CN. năm 2013 của tỉnh trong bối cảnh dự báo kinh tế thế 2. Duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn diện nông, lâm, ngư nghiệp nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Trung ương về trưởng kinh tế không cao hơn nhiều so với năm 2012. nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tăng vốn nhà nước Trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nền và thu hút nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển nông kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, trong khi cả nước nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhân rộng mô hình phải dành nhiều nguồn lực để bảo đảm quốc phòng an chuyển đổi cơ cấu, sản xuất có hiệu quả cao. Tiếp tục ninh, an sinh xã hội và ứng phó với thiên tai, biến đổi triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “cánh đồng khí hậu. Do đó, phải quán triệt các chủ trương chỉ đạo mẫu lớn”; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ lâm, khuyến ngư phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 18, tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng mùa vụ, đa dạng giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ lợi thế của địa phương; tranh thủ tối đa các nguồn lực, sản và công nghệ canh tác, công nghệ sau thu hoạch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để đẩy kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản; thông tin tuyên truyền, mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng huấn luyện nông dân; cần đổi mới phương pháp khuyến trưởng cao hơn năm 2012 gắn với đổi mới mô hình tăng nông, khuyến lâm, khuyến ngư phù hợp với trình độ, trưởng và chuyển đổi cơ cấu, đẩy mạnh phát triển sản tập quán canh tác của nông dân vùng núi, vùng sâu, xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của vùng xa và các xã khó khăn. nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Năm 2013, khả năng hạn hán thiếu nước xảy ra Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định trên diện rộng, do đó ngay từ đầu vụ Đông Xuân này chính trị - xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc cần tập trung chỉ đạo áp dụng các biện pháp canh tác12 Xuân Quý Tỵ 2013
 12. 12. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄNtiết kiệm nước tưới, chuyển đổi cây trồng ở những nơi 4. Đẩy mạnh thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt kếcó điều kiện; đồng thời, chuẩn bị phương án phòng hoạch đề ra, huy động vốn cho đầu tư phát triển.chống hạn cho vụ Hè Thu đối với lĩnh vực nông nghiệp, Tăng cường chỉ đạo điều hành dự toán ngân sáchphương án cấp nước sinh hoạt, nước uống cho người, năm 2013 bằng các biện pháp khai thác tốt các nguồncho gia súc, hạn chế tối đa những thiệt hại do hạn hán thu, kích thích tạo nguồn thu mới, chống thất thu vàgây ra. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lạm thu. Phấn đấu đạt tổng thu ngân sách trên địa bàngia súc, gia cầm thích ứng với điều kiện nắng nóng, tỉnh 4.437 tỷ đồng (tăng 3,9% so với năm 2012), tronghạn hán thiếu nước; thực hiện nghiêm ngặt các biện đó thu nội địa 3.120 tỷ đồng. Thực hành tiết kiệm chipháp quản lý dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý, ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầubảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vựcrẫy, khai thác lâm sản trái phép, triển khai quyết liệt khác. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển các hoạt độngphương án phòng chống cháy rừng làm nương rẫy, khai dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu.thác lâm sản trái phép, triển khai quyết liệt phương án Tập trung huy động các nguồn vốn trong xã hội chophòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm đầu tư phát triển. Phấn đấu đạt tổng nguồn vốn đầu tưtra quản lý đất đai, xử lý nghiêm việc khai thác và XK phát triển toàn xã hội đạt 17.335 tỷ đồng, bằng 35,8%khoáng sản trái phép; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp GDP. Huy động tối đa nguồn nhân lực, nguồn vốn trongxử lý vi phạm công tác bảo vệ môi trường, nhất là chính nhân dân, vốn của các doanh nghiệp trong và ngoàisách hỗ trợ ngư dân đánh bắt thuỷ sản xa bờ và đẩy tỉnh, nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài cácmạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nguồn vốn đầu tưtheo kế hoạch. trực tiếp của nước ngoài, các nguồn vốn ODA, vốn đầu 3. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tư từ ngân sách Trung ương để đầu tư phát triển kinhtiềm năng và lợi thế, phấn đấu tăng giá trị gia tăng tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện đầy đủ và nhấtngành dịch vụ. quán nội dung Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại, 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngXK, du lịch, dịch vụ. Phấn đấu đạt giá trị kim ngạch XK quản lí vốn đầu tư từ ngân sách và đấu thầu, chống thất560 triệu USD. Đẩy mạnh XK các mặt hàng có lợi thế thoát và lãng phí vốn đầu tư. Thực hiện các nguyên tắccạnh tranh, tích cực phát triển các mặt hàng có tiềm phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 theonăng thành những mặt hàng XK mới. Tăng cường phát thứ tự ưu tiên: trả nợ ngân sách Trung ương, trả nợ cáctriển XK các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản chế công trình hoàn thành, bố trí vốn đối ứng ODA, bố tríbiến, sản phẩm gỗ, đá grannit, titan, hàng may mặc… các công trình chuyển tiếp và chỉ xây dựng mới các Đẩy mạnh các hoạt động thương mại đi đôi với công trình thật sự bức xúc, cấp bách. Tập trung đẩythực hiện tốt công tác quản lý thị trường, coi trọng công mạnh thực hiện các dự án lớn như: Quốc lộ 1D (đoạn từtác phát triển thị trường trong nước và địa phương, ngã 3 Phú Tài đến ngã 3 Long Vân), Quốc lộ 19 (đoạnthực hiện chính sách để khuyến khích tiêu dùng nội từ cầu Thị Nải đến cầu Gành); một số dự án du lịchđịa. Tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trọng điểm: Hải Giang, Vĩnh Hội; Mở rộng và nâng cấptrong cả nước để phát triển thương mại. Chú trọng Bảo tàng Quang Trung…tăng cường các biện pháp kiểm soát, bình ổn giá cả thị 5. Phát triển các thành phần kinh tế và hợp táctrường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị phát triểntrường nhất là vào dịp Tết nguyên đán. Tiếp tục triển Tiếp tục triển khai phân loại các DN Nhà nước,khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên xác định cụ thể danh mục DN Nhà nước tiếp tục nắmdùng hàng Việt Nam”. giữ 100% và DN cổ phần hóa (CPH). Hoàn thành kế Nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hoạch CPH và kế hoạch thoái vốn ở các DN đã CPH ởdu lịch, đồng thời kết hợp chặt chẽ với xúc tiến thương các ngành, lĩnh vực nhà nước không cần tiếp tục nắmmại, xúc tiến đầu tư để mở rộng địa bàn, nội dung giữ cổ phần hoặc cổ phần chi phối,… Khuyến khích cácquảng bá du lịch. Tiếp tục đầu tư hạ tầng và nâng cao thành phần kinh tế ngoài nhà nước phát triển và thusản lượng hàng hóa cảng biển, nâng cao chất lượng hút các DN ngoài tỉnh vào phát triển kinh doanh. Tăngvận tải, bảo đảm phục vụ lưu thông hàng hoá và nhu cường chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt độngcầu đi lại của nhân dân. của các HTX hiện có, phát triển các loại hình DN trong Xuân Quý Tỵ 2013 13
 13. 13. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN HTX, các hình thức liên hiệp HTX, các hình thức hợp 15%; tỉ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt trên 95,6%. tác đa dạng trong các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện thỏa Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách, giải pháp thuận hợp tác phát triển KT - XH giữa Bình Định với các đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân địa phương trong nước và các tỉnh Nam Lào. dân nhất là ở các vùng bị thiệt hại do thiên tai, đồng bào 6. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách có công. Triển hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa xã hội. khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, nhất là Đề Tăng cường công tác quản lý GD&ĐT, nâng cao án giảm nghèo nhanh và bền vững ở 3 huyện miền núi. chất lượng giảng dạy và học tập; khắc phục những tiêu Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo cực trong dạy thêm, học thêm, thi cử, tuyển sinh, đánh nghề gắn với nhu cầu của xã hội. Phấn đấu tạo việc giá kết quả học tập, khắc phục tình trạng học sinh bỏ làm mới cho 24.000 lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào học. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh XHH tạo, bồi dưỡng nghề đạt 42%. Tiếp tục triển khai thực vào lĩnh vực GD&ĐT nhằm huy động các nguồn lực hiện chính sách xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, công của xã hội tham gia phát triển GD&ĐT. Tiếp tục chỉ nhân ở các khu CN và người có thu nhập thấp. đạo thực hiện việc chuyển đổi các loại hình trường theo 7. Về xây dựng chính quyền và công tác nội Nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo đạt được mục đích và chính. yêu cầu đề ra. Thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính quyền cơ sở và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay ưu chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đãi để học tập và chính sách đầu tư xây dựng ký túc xá, hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người nhà ở cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở đào tạo. đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động KH&CN vào các tục hành chính, tăng cường kiểm tra việc thực hiện lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. các quyết định hành chính; chấn chỉnh và nâng cao Tập trung triển khai các chương trình, đề án KH&CN đã chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên hoàn thành. Thực hiện các chính sách khuyến khích, thông”; thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính của đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất giống cây trồng, vật các cấp, các ngành. Tăng cường công tác phổ biến, nuôi, giống thủy sản để tạo thêm giá trị gia tăng cho giáo dục pháp luật trong toàn xã hội gắn với trợ giúp sản phẩm, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường. pháp lý cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách, Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông đồng bào vùng sâu, vùng xa. tin, truyền thông, phát thanh - truyền hình, TDTT. Tiếp Đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, người tục đầu tư quy hoạch, xây dựng, bảo vệ, trùng tu tôn đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời phí. Phát huy vai trò của nhân dân và các cơ quan báo sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Đẩy mạnh phong trào chí trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. thể dục thể thao quần chúng, đầu tư nâng cao chất Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp lượng các môn thể thao thành tích cao. Tổ chức tốt các luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước. Tiếp tục triển khai thực vụ việc tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu hiện quy hoạch phát triển công nghệ thông tin về mô nại đông người, vượt cấp kéo dài, gây mất trật tự, an hình chính quyền điện tử đến năm 2015 và quy hoạch toàn xã hội. phát triển bưu chính viễn thông. Tăng cường công tác Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế quản lý nhà nước về các dịch vụ internet, xuất bản, hoạch về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm. báo chí… Tiếp tục chủ động thực hiện phòng chống có hiệu quả Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm đối với người; trong lứa tuổi thanh- thiếu niên, giữ gìn trật tự công tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an cộng và giải quyết các tệ nạn xã hội ở các địa bàn trọng toàn thực phẩm, triển khai chính sách dân số, KHH gia điểm. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai đình; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. vực dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức - VHVN: Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn khỏe sinh sản và KHH gia đình. Phấn đấu giảm tỉ suất này./.n sinh 0,3%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới14 Xuân Quý Tỵ 2013
 14. 14. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN GIẢI THƯỞNG ĐÀO TẤN NĂM 2012 l P.V Lễ dâng hương lên bàn thờ tổ Đào Tấn Từ trái sang: Gs. Hoàng Chương và Nhà viết kịch Văn Trọng HùngN hân kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn tuồng - Phong Thần (giải Chung khảo Cuộc thi kịch bản LK5 - Nhà hát tuồng Đào Tấn (1952 - SK Việt Nam năm 1994); 2012). Để tiếp tục tôn vinh, khuyến khích - Đi tìm chân chúa (giải Nhì của Hội nghệ sĩ SKnhững văn nghệ sĩ, nhà khoa học có thành tích xuất Việt Nam năm 1997 và được đưa vào tuyển tập “Kịchsắc trong những năm gần đây, xét đề nghị của giám hát Việt Nam chọn lọc nửa cuối thế kỷ XX”);đốc Sở văn hóa thể thao du lịch Bình Định và Giám - Anh hùng với giai nhân (giải Ba cuộc thi sángđốc nhà hát tuồng Đào Tấn - Bình Định (CV số 208, tác kịch bản sân khấu chuyên nghiệp toàn quốcngày 17/12/2002) Hội đồng giải thưởng Đào Tấn 1988 -1989, giải Nhì của Hội NSSK Việt Nam vàquyết định tặng Giải thưởng Đào Tấn năm 2012 cho được đưa vào tuyển tập “Kịch hát Việt Nam chọn lọccác cá nhân dưới đây: nửa cuối thế kỷ XX”); 1. Nhà viết kịch Văn Trọng Hùng -Giám đốc Sở - Luận anh hùng (Mộng bá vương) (giải B tại LiênVH, TT & DL Bình Định hoan Tuồng khu vực miền Trung và giải Nhì của Hội * Thành tích về sáng tác kịch bản sân khấu: nghệ sĩ sân khấu Việt Nam năm 2003); - Nước mắt Diêm Vương (năm 1992); - Nhìn lại một vương triều (giải C cho Kịch bản - Tiết Giao trả ngọc (giải Ba của Hội Nghệ sĩ SK sân khấu do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặngViệt Nam năm 1993); năm 2007); Xuân Quý Tỵ 2013 15
 15. 15. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN Lễ trao giải thưởng Đào Tấn, năm 2012. Đứng giữa: Chủ tịch Lê Hữu Lộc và Gs. Hoàng Chương - Trong 15 năm liền đạt giải A, giải thưởng Đào - Vua điên (giải Ba cuộc thi sáng tác kịch bản Tấn - Xuân Diệu về kịch và thơ, có nhiều kịch bản SKCN toàn quốc năm 2001); sân khấu được nhiều Đoàn nghệ thuật và Nhà hát - Nữ tướng Tiền Giang (giải Khuyến khích cuộc chuyên nghiệp trên toàn quốc dàn dựng. thi sáng tác kịch bản SKCN toàn quốc 2004); 2. NSƯT, đạo diễn Hoàng Ngọc Đình - Giám - Giải “Tác giả chuyển thể xuất sắc” Liên hoan đốc Nhà hát tuồng Đào Tấn. SKCN toàn quốc năm 2003; * Thành tích: - Ngoài sáng tác, còn tham gia chuyển thể một số - Giải “Đạo diễn xuất sắc” Hội diễn SKCN toàn vở của Nhà hát tuồng Đào Tấn đạt huy chương Vàng quốc năm 2005 với vở “Cội nguồn”. tại Hội diễn SKCN toàn quốc như: Bùi Thị Xuân hồi - Giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” Hội diễn SKCN kết cuộc (1995), Trời Nam (1999), Hồn Việt (2010); toàn quốc năm 2010 với vở “Hồn Việt”. - Giải B, giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu của 3. Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Gia Thiện - tỉnh Bình Định (2000 - 2005). Phó Giám đốc Nhà hát tuồng Đào Tấn. 5. NSND, đạo diễn Nguyễn Hoài Huệ - Trưởng * Thành tích: đoàn Ca kịch bài chòi tỉnh Bình Định. - Giải Nhạc sĩ xuất sắc nhất Hội diễn SKCN toàn * Thành tích: quốc năm 2010; - Giải “Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất” Hội diễn SKCN - Giải “Nhạc sĩ xuất sắc” tại Liên hoan nhạc toàn quốc năm 2010 với vở “Cuộc đời tôi”; cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ 1 - - Giải “Diễn viên xuất sắc nhất” Hội NSSK Việt 2012; Nam với vai “Hồ Quý Ly”. - Giải Ba, giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam Lễ trao giải thưởng Đào Tấn đã được long trọng năm 2005; tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định sáng - Giải B, giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu của ngày 29.12.2012. Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định năm 2005 dành cho tác phẩm VCD tỉnh Lê Hữu Lộc và Gs. Hoàng Chương Tổng giám “Giới thiệu nhạc Tuồng trên truyền hình”. đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy 4. Tác giả Đoàn Thanh Tâm - Phó trưởng phòng văn hóa dân tộc VN đồng Chủ tịch giải Đào Tấn đã nghiên cứu nghệ thuật Nhà hát tuồng Đào Tấn trực tiếp trao giải thưởng cao quý này cho các văn * Thành tích về sáng tác và chuyển thể kịch bản nghệ sĩ nói trên. Quỹ giải thưởng Đào Tấn được sự sân khấu: hỗ trợ của Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà và Chủ tịch - Nguyễn Hoàng (giải Nhì Hội Nghệ sĩ SK Việt Tập đoàn Du lịch quốc tế Tuần Châu - Đào Hồng Nam năm 2002); Tuyểnn16 Xuân Quý Tỵ 2013
 16. 16. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄNKỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY MẤT CỦA GS.VS VŨ TUYÊN HOÀNGGIÁO SƯ - VIỆN SĨ VŨ TUYÊN HOÀNG NHÀ BÁC HỌC LÚA l HOÀNG LINHV ậy mà đã gần 5 năm GS.VS Vũ Tuyên Được một nhà khoa học vô cùng khả kính, lại là người Hoàng, người “anh cả” của ngành khoa học giỏi cả văn chương, hội họa động viên, tôi như được nông nghiệp Việt Nam, vị Chủ tịch đáng kính tiếp thêm sức mạnh và tự tin bắt tay vào công việc.của LH các hội KH&KT Việt Nam đi xa. Đến giờ, tôi Nay, cả hai công trình trên tôi đã hoàn thành, cònvẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự ra đi của ông. ông thì đã đi xa, tôi không còn được “khoe” với ôngBởi, trước ngày ông mất độ một tuần, tôi có may sản phẩm của mình nữa. Trong buổi nói chuyện cuốimắn được ông tiếp chuyện. Ông đã chăm chú nghe cùng với ông đó, ngoài nói về công việc của tôi, ôngtôi trình bầy đề cương hai công trình lớn tôi có ý đã nói với tôi nhiều về cái Tâm và cái Tài của conđịnh viết để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Đông người, về công việc ở cơ quan mà ông làm Chủ tịch.Đô - Hà Nội. Đó là công trình Mười thế kỷ Giáo dục Sắp tới ngày kỷ niệm 5 năm ngày GS.VS Vũ Tuyênvà đào tạo Việt Nam (1010 - 2010) và Mười Thế kỷ Hoàng đi xa, ký ức về buổi trò chuyện đó ùa về, tôiY tế Việt Nam. Ông không khỏi băn khoăn khi biết, xin ghi lại để giới thiệu cùng bạn đọc về những gì màmỗi công trình dày gần nghìn trang in này tôi làm ông đã tâm sự, và ở nơi suối vàng, mong ông xemcó một mình và, không có một xu kinh phí nhà nước đây như một nén tâm hương dâng lên hương hồncấp. Vẫn nhớ, năm 2006, khi ông cầm trên tay cuốn ông - GS.VS Vũ Tuyên Hoàng kính mến.Bách khoa thư Giáo dục và đào tạo Việt Nam tôi GS.VS Vũ Tuyên Hoàng nói, từ xa xưa, các cụtặng, ông đã nói vui “một mình cậu làm bằng cả một ta đã quan tâm đến chữ “Tài”, với nhiều cách cắtviện nghiên cứu”. Không biết có phải vì thế, nên sau nghĩa khác nhau. Chữ “Tài” có thể hiểu theo nghĩakhi nghe tôi trình bày ý định viết hai công trình trên, là “tài năng”, “tài chính”. Ông muốn nói về “tài năng”.ông tin tưởng và cho nhiều ý kiến hay, nhất là ông Nguyễn Du từng viết “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữđộng viên tôi cố gắng và dũng cảm để hoàn thành. Tài”. Chữ “Tài” ở đây là tài năng. Như vậy, giá trị của Xuân Quý Tỵ 2013 17
 17. 17. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN chữ “Tâm”, mang tính nhân văn, nhân đạo hơn rất nhiều so với chữ “Tài”. Một con người muốn có tài năng thực sự phải có chữ Tâm đầu tiên, chữ Tâm biểu hiện qua tư duy, hành động rất khác nhau và rất phong phú. Tâm không chỉ là lòng thương người sâu sắc, rộng rãi mà chữ Tâm còn biểu hiện qua rất nhiều tư duy, hành động khác nhau, là lòng tốt, từ thiện, nhân ái. Chữ Tâm có thể là tâm huyết, tâm tình, tâm trạng cộng lại… Xuất phát từ chữ Tâm, con người dần dần nảy sinh ra tài năng. Do đó Tâm, Tài liên quan hết sức mật thiết với nhau. Bác Hồ nói “người có Tài phải là người có Đức”, “Có tài mà không có Đức thì nhiều khi có hại”. Tâm là cội nguồn của Đức, Tâm và Đức đi đôi với nhau. Chúng ta đào tạo nhân tài sao cho vừa có đức, vừa có tài năng, tôi cho đó chính là một tiêu chí của một người có khả năng cống hiến cho xã hội. Người có Tâm, có đức GS Vũ Tuyên Hoàng (người thứ hai từ trái sang) hướng dẫn cán bộ khoa học Viện Cây lương thực, cây thực phẩm tại ruộng thí nghiệm. phải là người ham suy nghĩ, sáng tạo, cống hiến, lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ, biết đặt lợi ích lòng mình hay lòng người; có ý thức trọn vẹn như của đất nước, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. vậy mới có khả năng tạ ơn, ngưỡng mộ, và tôn kính Đối ngược lại không có tâm, là ác độc, hư hỏng, tất cả những gì khó khăn và khó hiểu nhất hiện nay. sống không có đạo lý, hủy hoại lẫn nhau, âm mưu, Mỗi khi mình vừa tìm thấy Tâm thì Tâm đã mất đi rồi. thủ đoạn giành quyền lợi cho mình lên trên quyền Tâm không phải cái mình đạt được trong quá khứ, lợi chung. Có Tài mà không có Tâm, có đức sẽ làm hiện tại, và tương lai. Điều bí mật lạ thường là cái hại cho xã hội. Tâm không ở thời gian và không gian mà vẫn bừng GS.VS Vũ Tuyên Hoàng cho rằng, cái Tâm và cái sáng liên tục… Nghĩ tốt xấu gì đều do cái Tâm mà ra Tài trong quan niệm cổ nhân xưa trong hoàn cảnh xã cả, đặc biệt là đối với những doanh nhân và các nhà hội chưa phát triển và ngày nay trong xã hội hiện đại khoa học. đều không có gì thay đổi, nó chỉ mang theo những Đối với doanh nhân, GS.VS Vũ Tuyên Hoàng nội dung mới mà thôi. Tùy điều kiện hoàn cảnh cụ cho rằng, chữ Tâm, chữ Tài phải đồng hành trong thể, trong từng xã hội sẽ sản sinh ra những người có suốt quá trình học tập, lập nghiệp, kinh doanh, sản Tâm và có Tài. Nếu được trọng dụng, nâng đỡ, họ xuất. Cái tâm của doanh nhân không chỉ thể hiện ở sẽ phát triển được. Nhưng cũng trong một xã hội, việc họ đã dành ra những khoản tiền tài trợ lớn để người có Tâm có Tài không được sử dụng, họ sẽ bị giúp đỡ, ủng hộ người nghèo, ủng hội đồng bào bão mai một dần. Những người có Tâm thường dễ dàng lụt, nạn nhân chất độc màu da cam… mà thể hiện trở thành người có Tài, bởi người ta có đức tính cần sâu sắc nhất là ở chữ tín, ở làm ăn trung thực, tử tế, cù, bền bỉ, kiên trì chịu khó rèn luyện. Họ không dễ không gian dối trong sản phẩm cung cấp cho người dàng bị khuất phục trước khó khăn, gian khổ trong tiêu dùng. Những doanh nhân như thế rất đáng được học tập và trong cuộc sống, từ đó hun đúc họ thành biểu dương, khích lệ để cộng đồng doanh nhân, những tài năng. Tâm chỉ toàn bộ sinh hoạt hiện doanh nghiệp noi theo. Họ phải là người có Tâm, tượng của tâm trí. Tâm được xem như một thể riêng có Tài, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, sáng biệt, trên thể đó, thế giới hiện tượng xuất hiện. Trong tạo, biết áp dụng và coi khoa học, kỹ thuật là động đạo Phật cho rằng “mọi sự đều do Tâm tạo ra”. Hiểu lực hàng đầu trong sản xuất kinh doanh, từ đó phấn được chữ tâm là gì chính là điều khó khăn nhất trong đấu không mệt mỏi để xây dựng những thương hiệu những điều khó khăn nhất của kiếp người. Tấm lòng và nhãn hiệu hàng hoá, sản phẩm, uy tín chất lượng của mình hay tấm lòng của người đời, không phải là được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng và bình chuyện dễ hiểu như chúng ta thường tưởng tượng chọn. Động viên các doanh nhân phấn đấu vì một như vậy. Đừng bao giờ tự nhận rằng mình tự hiểu môi trường văn hoá kinh doanh lành mạnh, việc làm18 Xuân Quý Tỵ 2013
 18. 18. CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄNnày rất đáng trân trọng. và báo cáo thẳng lên các cơ quan cao nhất của Đối với nhà khoa học, cái Tâm thể hiện ở sự trung Đảng, Nhà nước, Chính phủ để xem xét, ra quyếtthực, dũng cảm, có chính kiến. Trung thực, dũng định chứ không phải trình qua bất cứ một cơ quancảm, chính kiến trong nghiên cứu tạo dựng công trung gian nào. Đa phần các ý kiến đề xuất, nhữngtrình khoa học của mình, tránh đạo văn. Trung thực, góp ý của Liên HH Việt Nam đều nhằm một mụcdũng cảm, có chính kiến trong tư vấn, phản biện đích duy nhất là để công việc tốt hơn lên. Vì thế,khoa học về một công trình nghiên cứu hay về một những đơn vị, địa phương mà Liên HH Việt Nam gửidự án kinh tế - xã hội. GS.VS Vũ Tuyên Hoàng nhấn ý kiến tư vấn, phản biện tới đều lưu ý và chấp thuận.mạnh, sự khách quan, trung thực, có chính kiến là Nhiều chủ đầu tư, nhiều địa phương đã chủ độngsức mạnh của trí thức. Các nhà khoa học làm mọi mời Liên HH Việt Nam tham gia tư vấn, phản biệnđiều chỉ vì khoa học, theo một tiêu chí chứ không bị và giám sát hoạt động. Rồi, ông kể về những côngchi phối bởi bất cứ điều gì. Các nhà khoa học đều trình, dự án lớn của đất nước, nhờ có sự tư vấn, phảnchân thật, không vụ lợi, làm việc một cách vô tư nhất biện kịp thời của Liên HH Việt Nam, đã mang lại lợivà ý kiến có tính xác thực cao. Điều đó tạo ra niềm ích kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng vô cùng totin của mọi người đối với các nhà khoa học. Ông nói, lớn. Những vấn đề nổi cộm, những công trình trọngxưa, các cụ ta có khái niệm về chữ “tiết” hay lắm. điểm quốc gia Liên HH Việt Nam được Nhà nướcXã hội xưa (cụ thể là Nho giáo) đề cao sự trinh tiết giao cho nhiệm vụ tư vấn, phản biện. Ông kể vềcủa phụ nữ. Những người phụ nữ thủ tiết thờ chồng, công trình thuỷ điện Sơn La đang làm bây giờ, ngaynuôi con được trân trọng, được vua ban biển đề “Tiết từ năm 1999, Liên HH Việt Nam đã tổ chức một hộihạnh khả phong”. Nam giới, được cho là bậc quân đồng để giám định phương án xây dựng công trìnhtử, nhất là những người làm quan, đề cao khí tiết, này. Hồi đó, chúng tôi thấy rằng phương án duy nhấtnghĩa là đề cao chí khí kiên cường trong việc bảo vệ mà bên thiết kế đưa ra không ổn, vì nếu xây dựnggiá trị và danh dự của mình là vô cùng quan trọng. một cái đập ở độ cao 264m như phương án ban đầuTài và trí xưa nay các bậc làm quan không thiếu, là rất bất lợi. Ở độ cao đó, nếu chẳng may gặp phảinhưng khí tiết thì rất hiếm. Trong lịch sử khoa học tình huống như động đất chẳng hạn thì đập sẽ dễnhân loại, chúng ta đã biết đến khí tiết của Galile, dàng nứt vỡ, kéo theo hậu quả không lường. Đó làdù có lên dàn hỏa thiêu, vẫn không thay đổi ý niệm chưa nói đến vấn đề ở độ cao đó sẽ gây ngập mộtmà mình cho là chân lý. Khí tiết cần lắm đối với một số tuyến đường chiến lược, sẽ phải di dời nhiều dânnhà khoa học, đặc biệt là những người làm công tác hơn…Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất phương án thứ haitư vấn, phản biện và giám sát xã hội. cho dự án thuỷ điện Sơn La, đó là giảm độ cao của Từ quan niệm về chữ Tâm, về khí tiết của người đập thủy điện xuống ở mức 215m. Ở độ cao này sẽlàm khoa học, GS.VS Vũ Tuyên Hoàng nói về công ổn định hơn, những vấn đề nêu ra trên đều đượcviệc tư vấn, phản biện và giám sát xã hội của LH các giải quyết hoặc hạn chế ở mức tối đa mà vẫn đáphội KH&KT Việt Nam (dưới đây gọi là Liên HH Việt ứng được mọi điều kiện của công trình này, năngNam). Đây là một trong ba chức năng của Liên HH lượng phát sinh ở độ cao ấy cũng không thấp hơnViệt Nam (hai chức nữa là: Phổ biến khoa học và đời năng lượng ở độ cao cũ. Chủ đầu tư là Tổng Côngsống; tập hợp và đoàn kết các nhà khoa học trong ty Điện lực Việt Nam đã chấp nhận và phương ánvà ngoài nước). Ông tâm sự, thực hiện chức năng này đã được Chính phủ chọn thông qua - đó chínhnày, các nhà khoa học dễ động chạm, vì liên quan là phương án đang được thực hiện bây giờ. Hay nhưtới nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, liên quan tới miếng vấn đề Hoàng thành Thăng Long cũng là một vấncơm, manh áo của nhiều người. Công tác tư vấn, đề nổi cộm khi mà di tích này được tình cờ phát hiệnphản biện và giám sát xã hội đã được chính Thủ ra trong lúc những người thợ đào đất để chuẩn bịtướng Chính phủ chỉ thị và quyết định cho phép Liên xây móng toà nhà Quốc hội sau Hội trường Ba Đình.HH Việt Nam được quyền xem xét mọi công việc Nhận thấy vấn đề, chúng tôi lập tức triệu tập cáctrong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó nhà khoa học, sử học và một số bên liên quan họpđưa ra những ý kiến tư vấn, đề xuất hướng giải quyết lại với nhau rồi mới thống nhất đề nghị lên Chính phủvấn đề cho công việc tốt hơn lên. Những ý kiến đề không nên xây nhà Quốc hội và Trung tâm Hội nghịxuất, kiến nghị của Liên HH Việt Nam sẽ được gửi quốc gia tại đó nữa mà nên chuyển sang xây tại một Xuân Quý Tỵ 2013 19

×