Successfully reported this slideshow.
DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 1
DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 20142
H OÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
S
aùng ngaøy 6 thaùng 1
naêm 2014, taïi ...
caùc chuyeân ngaønh; haøng traêm ñeâm bieåu
dieãn Saân khaáu, AÂm nhaïc, Muùa… Moät neùt môùi
laø cuøng vôùi hoaït ñoäng c...
bieät taùn thaønh naêm 2014 taäp trung hoaøn
thaønh xaây döïng 3 Ñeà aùn lôùn cuûa Lieân hieäp
(veà hoã trôï kinh phí 2016...
I. NHAÄN ÑÒNH CHUNG
Naêm 2013, baèng söï phaán
ñaáu vöôït baäc, Ñaûng, Chính
phuû vaø nhaân daân ta ñaõ ñöa
ñaát nöôùc tho...
moät soá tænh khaùc. Khoâng chæ naêm 2013 maø
suoát trong maáy naêm gaàn ñaây, Boä Vaên hoaù,
Theå thao vaø Du lòch ñaõ da...
Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam hôn
65 naêm qua thöïc söï laø maùi nhaø chung cuûa
caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trun...
öông. Naêm 2013, haøng traêm traïi saùng taùc
ñaõ ñöôïc môû, haøng nghìn vaên ngheä só caùc
chuyeân ngaønh tham döï traïi ...
veà Vaên hoïc ngheä thuaät.
Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Ban Tuyeân giaùo
Trung öông, ngay töø ñaàu naêm Ñaûng Ñoaøn,
Ñoaøn Chu...
trò phuïc vuï nhaân daân, phuïc vuï ñaát nöôùc,
ñoàng thôøi, ñoàng chí Toång Bí thö cuõng ñaõ
hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi nh...
caùc naêm sau.
- Lieân heä vôùi caùc Boä, Ban, ngaønh ôû Trung
öông vaø caáp uyû tænh, thaønh phoá taïo ñieàu kieän
ñeå ca...
13DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
Q
uan saùt tình hình vaø keát
quaû trieån khai hoaït ñoäng
baùo chí VHN...
DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 201414
- Baùo chí ñaõ höôùng veà vuøng saâu, vuøng xa,
bieân giôùi, haûi ñaûo....
Saùng ngaøy 16/1/2013 taïi Truï sôû 51
Traàn Höng Ñaïo, Haø Noäi, Ñoaøn Chuû
tòch UBTQ Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät
Na...
16 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
Vôùi 63 Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät
tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc,...
17DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
Ban Chung khaûo chuyeân ngaønh Vaên hoïc
goàm caùc thaønh vieân:
1 Nhaø...
18 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
Giaûi thöôûng phaân boá trong caùc chuyeân
ngaønh nhö sau: Vaên xuoâi ...
19DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
cuûa taùc giaû Traàn Duy Phöông - nguyeân nöõ
sinh trung hoïc Traàn Quy...
20 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
Nam ñaõ laøm vieäc nghieâm tuùc vaø chu ñaùo.
Chaát löôïng chuyeân nga...
21DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
ñaõ trao giaûi A cho taùc phaåm Saùng trong nhö
ngoïc moät con ngöôøi c...
22 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
DANH SAÙCH TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM
ÑOAÏT GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013
CU...
23DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
GIAÛI B (11 TAÙC PHAÅM)
1 TRAÀN DUY PHÖÔNG - Toâi nghe toâi haùt
(Töï t...
24 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
GIAÛI KHUYEÁN KHÍCH (28 TAÙC PHAÅM)
1. ÑAËNG LÖU - Vöôøn vaên... nhöõn...
25DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
ÑOAØN VAÊN THANH
(Hoäi VHNT Haø Nam)
Meï ñi
nhö gioït söông sa
NGUYEÃN ...
26 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
Hoang hoaûi con ñöôøng phía tröôùc
Baõi ñaù reâu xanh daáu chaân ngöôø...
27DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
Queâ mình gioù Laøo caùt traéng,
Coù luoáng caøy saâu hôn thaùng naêm,
...
28 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014
Con gaùI lôùn chöa gaû ñöôïc choàng
Boá meï lo ngay ngaùy
Thaáp thoûm
...
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.

671 views

Published on

Tiếng nói của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Số 2/2014 - Đăng trên Văn hiến Việt Nam (vanhien.vn).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 2.

 1. 1. DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 1
 2. 2. DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 20142
 3. 3. H OÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014 S aùng ngaøy 6 thaùng 1 naêm 2014, taïi Haø Noäi, Ñoaøn Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñaõ toå chöùc Hoäi nghò toång keát coâng taùc VHNT naêm 2013 vaø trieån khai coâng taùc naêm 2014 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam. Veà döï Hoäi nghò coù ñoâng ñuû hôn 150 vaên ngheä só laø caùn boä quaûn lyù (Chuû tòch Hoäi, Chaùnh Vaên phoøng Hoäi) thuoäc 10 Hoäi VHNT chuyeân ngaønh TÖ vaø 63 Hoäi VHNT caùc tænh, thaønh phoá trong toaøn quoác. Ñoàng chí Thuaän Höõu - UÛy vieân Trung öông Ñaûng, Chuû tòch Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam, Toång bieân taäp baùo Nhaân Daân; PGS. TS. Nguyeãn Hoàng Vinh – Chuû tòch Hoäi ñoàng Lyù luaän Pheâ bình VHNT Trung öông cuøng ñaïi dieän Boä Vaên hoùa – Theå thao vaø Du lòch, Maët traän Toå quoác Vieät Nam vaø caùc Ban, ngaønh höõu quan ñaõ ñeán döï Hoäi nghò. PGS TS. Nguyeãn Theá Kyû - Phoù Tröôûng ban Tuyeân giaùo Trung öông ñeán döï vaø phaùt bieåu yù kieán chæ ñaïo Hoäi nghò. Sau lôøi khai maïc cuûa nhaø thô Höõu Thænh (AÛnh) – Chuû tòch UBTQ Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam, Bí thö Ñaûng Ñoaøn Lieân hieäp, Chuû tòch Ñoaøn Chuû tòch Hoäi nghò; nhaø vaên Tuøng Ñieån, Phoù Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam trình baøy Baùo caùo toång keát coâng taùc naêm 2013; phöông höôùng vaø nhieäm vuï coâng taùc naêm 2014 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam. - Veà caùc hoaït ñoäng vaø keát quaû coâng taùc naêm 2013, Baùo caùo khaúng ñònh: naêm 2013 laø naêm baûn leà cuûa nhieäm kyø VIII Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam, ñoàng thôøi laø naêm chuyeån giao nhieäm kyø cuûa moät soá Hoäi VHNT ñòa phöông. Trong tình hình ñaát nöôùc vaø ñôøi soáng xaõ hoäi coøn nhieàu khoù khaên, laïm phaùt vaø khuûng hoaûng kinh teá treân qui moâ toaøn caàu, hoaït ñoäng VHNT trong toaøn khoái Lieân hieäp vaãn ñöôïc duy trì vaø phaùt trieån soâi noåi veà moïi maët: saùng taùc; nghieân cöùu, söu taàm; lyù luaän pheâ bình; giao löu vaø quaûng baù taùc phaåm. Naêm 2013 laø naêm boäi thu veà taùc phaåm caùc loaïi hình VHNT: haøng nghìn taäp tieåu thuyeát, truyeän ngaén, taäp thô, saùch nghieân cöùu, lyù luaän pheâ bình VHNT thuoäc HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013 VAØ TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014 CUÛA UBTQ LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 3
 4. 4. caùc chuyeân ngaønh; haøng traêm ñeâm bieåu dieãn Saân khaáu, AÂm nhaïc, Muùa… Moät neùt môùi laø cuøng vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc trung taâm lôùn nhö Haø Noäi, TP Hoà Chí Minh, Thöøa Thieân - Hueá, Ñaø Naüng, ñaõ hình thaønh hoaït ñoäng lieân keát giöõa caùc ñòa phöông trong caùc khu vöïc: Vieät Baéc, Taây Baéc, Ñoàng baèng Baéc Boä, Baéc Mieàn Trung, Taây Nguyeân, Ñoâng Nam boä, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long... Taïi caùc khu vöïc, vai troø cuûa caùc Hoäi VHNT ñòa phöông ñöôïc phaùt huy trong söï gaén boù chaët cheõ vôùi Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam vaø caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh, vôùi caùc Boä ngaønh, ñòa phöông coù lieân quan. Ñaõ toå chöùc, taäp hôïp vaên ngheä só ñi thöïc teá, veà döï Traïi saùng taùc, Lôùp taäp huaán ngheà nghieäp, boài döôõng vaên ngheä só treû, hoäi dieãn, Trieån laõm, xuaát baûn, döï thi taùc phaåm VHNT theo töøng theå loaïi, chuyeân ngaønh v.v… - Trong coâng taùc lyù luaän, pheâ bình, toå chöùc Hoäi thaûo khoa hoïc, ñaõ coù söï phoái hôïp, lieân keát giöõa caùc Hoäi trong khu vöïc; vôùi Hoäi chuyeân ngaønh TÖ, vôùi Hoäi ñoàng Lyù luaän - pheâ bình VHNT Trung öông, goùp phaàn nhaän dieän thöïc traïng tình hình, thuùc ñaåy saùng taùc, lyù luaän pheâ bình, naâng cao chaát löôïng veà tö töôûng vaø ngheä thuaät hôn nöõa. - Hoaït ñoäng baùo chí trong tình hình kinh phí ñöôïc caáp coøn haïn cheá, vaãn ñaûm baûo phaùt haønh ñuùng kyø, noäi dung baùm saùt ñôøi soáng VHNT cuûa ñòa phöông vaø ñaát nöôùc, töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng choã yeáu, baát caäp, vöôn leân theo höôùng chuyeân nghieäp hoùa, ñaäm neùt ñaëc thuø. Coâng taùc baùo chí, xuaát baûn ñaõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc quaûng baù taùc phaåm höôûng öùng caùc cuoäc vaän ñoäng saùng taùc veà ñeà taøi caùch maïng vaø khaùng chieán; veà baûo veä Toå quoác, giöõ gìn an ninh bieân giôùi, vuøng bieån; veà coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa xaây döïng ñaát nöôùc; veà Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh; toång keát 15 naêm thöïc hieän Nghò quyeát TÖ 5 khoùa VIII, 5 naêm thöïc hieän Nghò quyeát 23 cuûa Boä Chính trò… - Trong naêm 2013 coù 2 söï kieän quan troïng trong toaøn khoái Lieân hieäp laø: Leã kyû nieäm 65 naêm thaønh laäp Hoäi Vaên ngheä Vieät Nam nay laø Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam vôùi söï tham döï cuûa Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng vaø Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Thieän Nhaân; ñoùn Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng ñeán thaêm vaø laøm vieäc vôùi Ñaûng ñoaøn Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam. Hai söï kieän noùi treân ñaõ tieáp theâm nieàm phaán khôûi, töï haøo veà truyeàn thoáng cuûa vaên ngheä yeâu nöôùc, caùch maïng. Vaø vôùi söï laõnh ñaïo, quan taâm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, vaên ngheä Vieät Nam nhaát ñònh seõ tieáp tuïc phaùt trieån vöõng chaéc, ñaùp öùng yeâu caàu môùi cuûa söï nghieäp caùch maïng, söï ñoøi hoûi ngaøy caøng cao cuûa coâng chuùng hoâm nay, cuûa hoäi nhaäp quoác teá. - Veà phöông höôùng, nhieäm vuï coâng taùc naêm 2014, Baùo caùo cuûa Ñoaøn Chuû tòch Lieân hieäp ñaõ chæ roõ: VHNT caàn “Höôùng vaøo muïc tieâu xaây döïng kinh teá, xaõ hoäi vaø con ngöôøi maø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ ñeà ra, phaùt huy cao nhaát nguoàn löïc saùng taïo cuûa vaên ngheä só, phaán ñaáu ñeå coù nhieàu taùc phaåm toát, coù giaù trò, nhaèm coå vuõ nhaân daân trong coâng cuoäc ñoåi môùi xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc, taïo neân giaù trò tinh thaàn höôùng ñeán caùi Thieän, caùi Ñeïp, goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng vaên hoùa, oån ñònh xaõ hoäi”. (xem trích ñaêng Baùo caùo trong soá naøy). Caùc ñaïi bieåu laø khaùch môøi vaø caùn boä quaûn lyù Hoäi caùc caáp döï Hoäi nghò ñaõ phaùt bieåu nhaát trí vaø laøm roõ theâm moät soá khía caïnh trong Baùo caùo cuûa Ñoaøn Chuû tòch; ñaëc DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 20144 HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 5. 5. bieät taùn thaønh naêm 2014 taäp trung hoaøn thaønh xaây döïng 3 Ñeà aùn lôùn cuûa Lieân hieäp (veà hoã trôï kinh phí 2016-2020 cho hoaït ñoäng saùng taïo VHNT vaø baùo chí; veà hoã trôï kinh phí haèng naêm cho baùo chí VHNT; veà xaây döïng, toân taïo truï sôû Lieân hieäp ôû 51 Traàn Höng Ñaïo Haø Noäi). Ñoàng thôøi, huy ñoäng söï tham gia höôûng öùng cuûa vaên ngheä só vaø caùc toå chöùc Hoäi VHNT vaøo vieäc kyû nieäm caùc ngaøy leã lôùn trong naêm 2014 (70 naêm thaønh laäp QÑND Vieät Nam; 60 naêm chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû; 60 naêm giaûi phoùng Thuû ñoâ Haø Noäi). Nhaø thô Höõu Thænh – Chuû tòch UBTQ Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam phaùt bieåu toång keát Hoäi nghò, nhaán maïnh 8 ñieåm trong thaønh töïu maø vaên ngheä só toaøn khoái naêm 2013 ñaõ ñaït ñöôïc baèng söï noã löïc cao ñoä, ñoàng thôøi nhìn thaúng vaøo moät vaøi maët yeáu keùm, baát caäp coøn toàn taïi, chæ ra phöông höôùng phaán ñaáu naêm 2014 maø troïng taâm laø khaéc phuïc tình traïng nghieäp dö, naâng cao tính chuyeân nghieäp trong hoaït ñoäng ngheà nghieäp ñaëc thuø cuûa töøng chuyeân ngaønh vaø treân lónh vöïc baùo chí; chuù troïng phaùt hieän, boài döôõng taøi naêng treû; uûng hoä nhöõng tìm toøi taâm huyeát cuûa caùc caù tính saùng taïo ñoäc ñaùo, laønh maïnh; kieân quyeát khoâng chaâm chöôùc nhöõng sai traùi, leäch laïc veà quan ñieåm ngheä thuaät, laäp tröôøng chính trò thoaùi hoùa. Vôùi tinh thaàn laøm vieäc nghieâm tuùc vaø khaån tröông, Hoäi nghò cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam toång keát coâng taùc naêm 2013, baøn veà phöông höôùng nhieäm vuï coâng taùc naêm 2014, ñaõ thaønh coâng toát ñeïp. Tin vaø aûnh: THEÁ UAÅN – ÑAÏI MINH DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 5 HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014 Chuøa laøng (Sôn maøi) Giaûi Khuyeán khích - LEÂ MINH SÔN (Haø Nam) Giaûi thöôûng Vaên hoïc ngheä thuaät naêm 2013 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam
 6. 6. I. NHAÄN ÑÒNH CHUNG Naêm 2013, baèng söï phaán ñaáu vöôït baäc, Ñaûng, Chính phuû vaø nhaân daân ta ñaõ ñöa ñaát nöôùc thoaùt daàn khoûi côn loác laïm phaùt kinh teá theá giôùi; khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt trong quaûn lyù; boå khuyeát hoaøn thieän caùc cheá ñoä chính saùch töø coâng nghieäp ñeán noâng nghieäp; töø giaùo duïc ñeán y teá ñöa kinh teá –xaõ hoäi daàn daàn ñi vaøo oån ñònh. Caùc ngaønh kinh teá lôùn sau moät thôøi gian chöõng laïi ñaõ hoaït ñoäng maïnh hôn vaø coù hieäu quaû hôn. Ñoàng thôøi, Ñaûng vaø Chính phuû cuõng ñaõ ñöa voøng tay roäng ra vôùi baïn beø treân theá giôùi, taïo ñieàu kieän cho ñaát nöôùc ñi leân, daàn naâng möùc ñôøi soáng nhaân daân ta hoaø nhaäp vôùi ñôøi soáng chung cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån treân theá giôùi. Trong boái caûnh aáy, hoaït ñoäng saùng taïo, nghieân cöùu, söu taàm taùc phaåm vaên hoïc ngheä thuaät ñi vaøo chieàu saâu hôn. Vieäc trieån khai hoaït ñoäng cuûa caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông vaø caùc Hoäi VHNT 63 tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc ñeàu coù chöông trình vaø phöông höôùng coâng taùc töø cuoái naêm 2012. Vieäc trieån khai, phaân boå kinh phí hoã trôï cuûa Chính phuû ñaõ ñöôïc caùc Hoäi ruùt kinh nghieäm, taäp trung cho caùc phaàn vieäc troïng taâm ñeå coù taùc phaåm, coâng trình nhö hoã trôï taùc giaû, nhoùm taùc giaû; toå chöùc ñi thöïc teá, môû traïi saùng taùc, lôùp taäp huaán naâng cao nghieäp vuï vaø trình ñoä chính trò, hoäi thaûo, trieån laõm, bieåu dieãn, coâng boá taùc phaåm. Nhaát laø sau Nghò quyeát 23 cuûa Boä Chính trò veà “Tieáp tuïc xaây döïng vaø phaùt trieån vaên hoïc ngheä thuaät trong thôøi kyø môùi”, vaø vieäc toång keát Nghò quyeát Trung öông 5 khoùa VIII veà vieäc xaây döïng neàn vaên hoùa Vieät Nam tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc sau 15 naêm thöïc hieän, nhieàu Hoäi VHNT caùc tænh, thaønh phoá ñaõ ñöôïc Tænh uyû, Uyû ban nhaân daân tænh quan taâm taïo ñieàu kieän caû veà vaät chaát vaø tinh thaàn ñeå vaên ngheä só coù ñieàu kieän ñi tìm hieåu, saùng taùc ngay veà nhöõng ñeà taøi troïng ñieåm treân ñòa phöông mình, ñoàng thôøi, coù aûnh höôûng lôùn ñeán söï phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc.. Trieån khai Nghò quyeát 23 cuûa Boä Chính trò veà VHNT, nhieàu Hoäi VHNT ñòa phöông ñaõ xaây döïng Ñeà aùn cho söï phaùt trieån cuûa Hoäi mình, 5 naêm, 8 naêm, 10 naêm vaø ñaõ ñöôïc Tænh uûy, UBND tænh thoâng qua. Caùc tænh sôùm coù Ñeà aùn laø caùc tænh: Phuù Thoï, Sôn La, Ninh Bình, Ñoàng Thaùp, Ñaêk Laêk... vaø BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM (trích) (do Nhaø vaên TUØNG ÑIEÅN - Phoù Chuû tòch UBTQ Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam trình baøy) DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 20146 HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 7. 7. moät soá tænh khaùc. Khoâng chæ naêm 2013 maø suoát trong maáy naêm gaàn ñaây, Boä Vaên hoaù, Theå thao vaø Du lòch ñaõ daønh moät khoaûn kinh phí nhaát ñònh, phoái hôïp vôùi caùc Hoäi VHNT cuûa caû nöôùc môû traïi saùng taùc, hoäi thaûo, taäp huaán cho haøng nghìn vaên ngheä só. Naêm Nhaø saùng taùc cuûa Trung taâm hoã trôï saùng taïo vaên hoïc ngheä thuaät cuûa Boä Vaên hoaù, Theå thao vaø Du lòch haàu nhö khoâng luùc naøo vaéng vaên ngheä só caû nöôùc ñeán taäp trung saùng taùc. Naêm 2013 coù theå noùi laø moät naêm boäi thu cuûa nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc saùng taùc, söu taàm, nghieân cöùu vaên hoïc ngheä thuaät: Haøng nghìn taäp tieåu thuyeát, truyeän ngaén, taäp thô, nghieân cöùu, lyù luaän pheâ bình vaên hoïc ngheä thuaät caùc chuyeân ngaønh; haøng traêm cuoäc trieån laõm Myõ thuaät, Nhieáp aûnh, Kieán truùc; haøng traêm ñeâm bieåu dieãn Saân khaáu, AÂm nhaïc, Muùa. Caùc trung taâm lôùn hoaït ñoäng vaên hoïc ngheä thuaät vaãn laø Haø Noäi, Tp. HCM, Thöøa Thieân- Hueá, Ñaø Naüng; moät hai naêm gaàn ñaây caùc hoaït ñoäng vaên hoaù, vaên ngheä ñöôïc caû nöôùc bieát ñeán nhö Ñaø Laït, Buoân Ma Thuoät, Gia Lai ôû Taây Nguyeân do Nhaø nöôùc ñaàu tö phoái hôïp vôùi caùc Hoäi VHNT, Sôû Vaên hoaù, Theå thao vaø Du lòch thöïc hieän. Caùc khu vöïc treân caû ba mieàn ñaát nöôùc ñeàu coù söï lieân keát ngaøy caøng chaéc chaén, ñi vaøo chieàu saâu. Caùc Hoäi VHNT khu vöïc Vieät Baéc, Taây Baéc; khu vöïc Ñoàng baèng Baéc Boä; khu vöïc mieàn Trung vaø Taây Nguyeân; ñaëc bieät laø khu vöïc Ñoàng baèng soâng Cöûu Long, caùc Hoäi hoaït ñoäng ñaõ ñi vaøo neàn neáp, ñoäc laäp vaø ngaøy caøng chuyeân nghieäp. ÔÛ phía Baéc, neáu nhoùm VN8+1 vaãn giöõ ñöôïc söï phoái hôïp chaët cheõ trong lieân keát, phaùt trieån thì nhoùm VHNT 9 tænh khu vöïc soâng Hoàng vaø nhoùm VB7 cuûa khu vöïc Vieät Baéc naêm 2013, ñi vaøo hoaït ñoäng soâi noåi hôn; nhoùm VB7 ñaõ toå chöùc caùc cuoäc Hoäi thaûo veà caùc ñeà taøi ñang ñöôïc caùc Hoäi quan taâm: Theå kyù treân Taïp chí VHNT; VHNT vôùi ñeà taøi lòch söû; lieân keát caùc hoaït ñoäng VHNT trong khu vöïc Vieät Baéc. Baûy tænh khu vöïc Baéc mieàn Trung: haøng naêm ñeàu toå chöùc hoäi thaûo veà caùc saùng taùc treân Taïp chí. Caùc khu vöïc Nam Trung boä, Taây Nguyeân, Ñoâng Nam boä cuõng thöôøng xuyeân coù caùc moái quan heä trong saùng taùc, trong hoäi thaûo, trieån laõm Myõ thuaät vaø nhieáp aûnh. Chöa bao giôø caùc nhoùm lieân keát hoaït ñoäng VHNT laïi phaùt trieån nhö hieän nay vaø coù xu höôùng tích cöïc cho vieäc phaùt trieån trong hoaït ñoäng nghieäp vuï, trong saùng taïo taùc phaåm cuûa moãi taùc giaû, moãi khu vöïc. Naêm 2013 laø naêm baûn leà cuûa nhieäm kyø VIII Lieân hieäp hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam, ñoàng thôøi cuõng laø naêm chuyeån giao nhieäm kyø cuûa moät soá Hoäi VHNT ñòa phöông. Töø giöõa naêm 2013 ñeán nay, moät soá Hoäi VHNT ñòa phöông ñaõ toå chöùc thaønh coâng Ñaïi hoäi: Hoäi VHNT tænh Sôn La, Hoäi VHNT tænh Baéc Ninh, Hoäi VHNT tænh Thaùi Nguyeân, Hoäi VHNT tænh Höng Yeân, Hoäi VHNT tænh Haûi Döông. Saép tôùi laø Ñaïi hoäi cuûa caùc Hoäi VHNT tænh Haø Nam, tænh Quaûng Ngaõi vaø tænh Quaûng Ninh. Naêm 2013 caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông coù moät söï lieân keát chaët cheõ vôùi caùc Hoäi VHNT cuûa 63 tænh thaønh trong caû nöôùc, thaønh coâng cuûa caùc cuoäc bieåu dieãn aâm nhaïc, saân khaáu, muùa... phaûi keå ñeán söï ñoùng goùp cuûa caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông. Thoâng qua caùc cuoäc trieån laõm, caùc cuoäc bieåu dieãn, caùc cuoäc hoäi thaûo, caùc traïi saùng taùc, caùc ñôït thaåm ñònh VHNT ñaõ daàn töøng böôùc gaén keát moái quan heä ngheà nghieäp giöõa caùc Hoäi chuyeân ngaønh vôùi caùc Hoäi ñòa phöông; naâng daàn ñöôïc tính chuyeân nghieäp cuûa caùc Hoäi ñòa phöông, ñoàng thôøi caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông cuõng caøng thaáy roõ vò trí, traùch nhieäm cuûa mình trong hoaït ñoäng VHNT. DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 7 HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 8. 8. Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam hôn 65 naêm qua thöïc söï laø maùi nhaø chung cuûa caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông vaø caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá. Cuoái thaùng 7/2013, taïi Nhaø haùt Lôùn thaønh phoá Haø Noäi, Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñaõ long troïng toå chöùc Leã Kyû nieäm 65 naêm ngaøy thaønh laäp Hoäi Vaên ngheä Vieät Nam – nay laø Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam. Leã Kyû nieäm 65 naêm laø ngaøy hoäi lôùn cuûa nhöõng ngöôøi laøm VHNT, ñaïi dieän cuûa 10 Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông, cuûa 63 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá - ñaïi dieän cho treân 40 nghìn vaên ngheä só caû nöôùc veà döï Leã Kyû nieäm. Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng, Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Thieän Nhaân ñaõ ñeán döï Leã Kyû nieäm. Thay maët Ban Bí thö Trung öông Ñaûng, Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng ñaõ trao taëng cho Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam böùc tröôùng mang doøng chöõ: “Ñoaøn keát – Daân chuû – Saùng taïo - Ñoåi môùi”. Phaùt bieåu taïi buoåi leã, Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Thieän Nhaân ghi nhaän vaø bieåu döông nhöõng ñoùng goùp quyù baùu cuûa ñoäi nguõ vaên ngheä só caùch maïng suoát 65 naêm qua treân nhöõng chaëng ñöôøng cuûa lòch söû daân toäc. Caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông vaø caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá nhieàu naêm qua luoân coù moái gaén boù chaët cheõ. Naêm 2013, vieäc lieân keát, phoái hôïp trong coâng vieäc caøng coù söï tieán trieån toát hôn. Caùc cuoäc trieån laõm Myõ thuaät, Nhieáp aûnh, Kieán truùc; caùc cuoäc Hoäi thaûo, trao ñoåi mang tính nghieäp vuï cuûa caùc Hoäi Vaên ngheä daân gian, Vaên hoïc ngheä thuaät caùc daân toäc thieåu soá Vieät Nam hoaëc bieåu dieãn aâm nhaïc, saân khaáu, muùa mang tính chaát khu vöïc ñöôïc toå chöùc thöôøng kyø taïi caùc vuøng Taây Baéc, Vieät Baéc, Taây Nguyeân, Taây Nam Boä; caùc khu vöïc Ñoàng baèng Baéc Boä vaø Trung Boä. Caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông ñaõ giuùp ñôõ vieäc ñaøo taïo taùc giaû, nhöõng hoäi vieân môùi coù khaû naêng nghieân cöùu, söu taàm ôû vuøng saâu, vuøng xa. Caùc Hoäi Vaên ngheä daân gian Vieät Nam, Hoäi Ngheä syõ Muùa Vieät Nam, Hoäi Kieán truùc sö Vieät Nam, Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät caùc Daân toäc thieåu soá Vieät Nam thöôøng xuyeân laøm toát coâng taùc naøy. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, môû ñaàu hoaït ñoäng haøng naêm, 10 Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông vaø caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá ñeàu toå chöùc caùc hoaït ñoäng mang chuû ñeà Möøng Xuaân, möøng Ñaûng vaø ñoùn Teát coå truyeàn vôùi nhieàu hình thöùc phong phuù, laønh maïnh, qua ñoù goùp phaàn ñoäng vieân phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, giaùo duïc loøng töï haøo truyeàn thoáng daân toäc, töï haøo veà Ñaûng, Baùc Hoà vó ñaïi. Rieâng Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam vaø 63 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc vaøo ngaøy Nguyeân Tieâu toå chöùc Ngaøy Thô Vieät Nam, coi Ngaøy Thô Vieät Nam thaønh ngaøy hoäi toân vinh truyeàn thoáng thô ca Vieät Nam, thu huùt ñoâng ñaûo ngöôøi laøm thô, yeâu thô tham döï. Caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông vaø 63 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá tieáp tuïc cuoäc vaän ñoäng saùng taùc, phoå bieán taùc phaåm VHNT nhaèm quaûng baù hình aûnh, tö töôûng ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh, vieát nhieàu nhöõng taùc phaåm bieåu döông nhöõng taám göông hi sinh cao caû vì ñoäc laäp, töï do vaø xaây döïng Toå quoác. Nhieàu Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá coøn phaùt ñoäng caùc cuoäc thi saùng taùc veà ñeà taøi noâng thoân, coâng nghieäp; thi saùng taùc veà ñeà taøi bieân phoøng, nhöõng kæ nieäm khaùng chieán coù Hoäi VHNT ñòa phöông, haøng naêm toå chöùc thi vieát truyeän ngaén lòch söû. Caùc Hoäi VHNT tieáp tuïc toå chöùc caùc traïi saùng taùc cho caùc chuyeân ngaønh. Caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá ngoaøi vieäc môû traïi saùng taùc coøn cöû hoäi vieân ñi döï traïi saùng taùc cuûa UBTQ Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam hoaëc caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 20148 HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 9. 9. öông. Naêm 2013, haøng traêm traïi saùng taùc ñaõ ñöôïc môû, haøng nghìn vaên ngheä só caùc chuyeân ngaønh tham döï traïi saùng taùc, thu ñöôïc haøng nghìn taùc phaåm: Vaên hoïc, Myõ thuaät, AÂm nhaïc, Nhieáp aûnh, Ñieän aûnh, Kieán truùc, Söu taàm vaên ngheä daân gian, caùc taùc phaåm veà daân toäc thieåu soá, vuøng cao, haûi ñaûo. Moät soá taùc phaåm ñöôïc ñaêng baùo, in thaønh saùch, tröng baøy ngay taïi caùc cuoäc trieån laõm hoaëc bieåu dieãn. Moät soá Hoäi toå chöùc Hoäi thaûo veà saùng taùc, lyù luaän pheâ bình vaên hoïc ngheä thuaät, ñaùng chuù yù coù hình thöùc lieân keát hoaït ñoäng coù Hoäi ñaêng cai, taïo söï quan taâm chung veà vai troø, vò trí cuûa Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá. Moät soá Hoäi toå chöùc caùc lôùp höôùng daãn saùng taùc cho hoïc sinh tröôøng daân toäc noäi truù, tröôøng chuyeân, cho caùc lôùp naêng khieáu vaên hoïc ngheä thuaät, nhaèm taïo nguoàn cho Hoäi sau naøy. Caùc Hoäi VHNT Trung öông vaø 63 Hoäi caùc tænh, thaønh phoá raát quan taâm tôùi coâng taùc xuaát baûn, trieån laõm, bieåu dieãn, chuù yù ñoäng vieân noã löïc saùng taïo cuûa anh chò em vaên ngheä só. Nhieàu cuoäc trieån laõm caù nhaân, nhoùm taùc giaû. Nhieàu taùc giaû Myõ thuaät, Nhieáp aûnh, Kieán truùc taäp trung vaøo nhöõng ñeà taøi lôùn, quaùn trieät nhieäm vuï cuûa ñaát nöôùc, cuûa tænh, thaønh phoá ñöôïc dö luaän ñaùnh giaù cao. Maëc duø coù nhieàu khoù khaên veà kinh phí, caùc Hoäi vaãn duy trì nhaø xuaát baûn, taïp chí, baùo. Nhaø xuaát baûn Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam xuaát baûn haøng traêm ñaàu saùch, giöõ ñeàu ñaën ra Baùo Vaên ngheä. Taïp chí Dieãn ñaøn Vaên ngheä Vieät Nam, Taïp chí Myõ thuaät, Nhieáp aûnh, AÂm nhaïc, Kieán truùc, Ñieän aûnh vaãn giöõ ñeàu kyø, coù chaát löôïng noäi dung toát vaø trình baøy haáp daãn. Taïp chí cuûa Hoäi VHNT caùc Daân toäc thieåu soá Vieät Nam, Hoäi Ngheä só Muùa, Hoäi Vaên ngheä daân gian phong phuù veà noäi dung vaø trình baøy ñeïp. Moät soá taïp chí vaên ngheä cuûa caùc Hoäi tænh, thaønh phoá ra 2, 3 thaùng/kyø nay taêng leân 1 thaùng/kyø; coù taïp chí taêng trang, taêng soá löôïng xuaát baûn. Tuy nhieân, moät soá baùo, taïp chí cuûa caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá cuõng caàn chuù yù ñeán baûn saéc, phong tuïc ñeïp, taäp quaùn vaên hoaù truyeàn thoáng cuûa vuøng ñaát ñòa phöông mình. Beân caïnh ñoù, hoaït ñoäng vaên hoïc ngheä thuaät trong naêm 2013 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT thaønh vieân coøn nhöõng vaán ñeà toàn taïi caàn phaûi khaéc phuïc: - Veà toå chöùc cheá ñoä chính saùch: Coøn chöa nhaát quaùn, caùc Hoäi caàn phaûi cuûng coá vaø thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc Hoäi VHNT. - Veà toå chöùc Traïi saùng taùc: Moät soá hoäi vieân trong traïi saùng taùc do caùc Hoäi cöû tham döï chöa ñaït yeâu caàu cuûa Ban Toå chöùc traïi. Vaên ngheä só trong caùc Hoäi coù tích cöïc veà caùc vuøng mieàn, nghieân cöùu khaûo saùt veà thöïc teá, nhöng coù nhöõng chuyeán ñi coøn ngaén ngaøy neân vieäc thaâm nhaäp thöïc teá chöa saâu. Nhöõng bieán chuyeån lôùn cuûa xaõ hoäi ñaõ aûnh höôûng ñeán taâm traïng cuûa vaên ngheä só, vieäc hoäi nhaäp quoác teá mang laïi nhieàu vaán ñeà lôùn, nhöõng aûnh höôûng nöôùc ngoaøi coù quan ñieåm khoâng ñuùng ñaén, thieáu laønh maïnh ñaõ xaâm nhaäp vaøo nöôùc ta. Nhöng nhìn chung, ñoäi nguõ vaên ngheä só coù söï laïc quan, tin töôûng, coù söï ñoàng thuaän vaø lieân keát toát trong caùc Hoäi VHNT. Naêm 2013, laø moät naêm hoaït ñoäng VHNT soâi noåi trong caû nöôùc. Töø saùng taùc ñeán quaûng baù; töø coâng taùc quaûn lyù ñeán vieäc trieån khai caùc cheá ñoä chính saùch phuïc vuï cho söï nghieäp phaùt trieån VHNT. Caùc taùc phaåm VHNT ñöôïc coâng boá ñeàu coù xu höôùng laønh maïnh, tích cöïc, höôùng ñeán söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñôøi soáng tænh caûm, taâm hoàn mang tính truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc. II. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ÑOAØN CHUÛ TÒCH 1. Toång keát 15 naêm thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông 5 khoùa VIII vaø 5 naêm thöïc hieän Nghò quyeát 23 cuûa Boä Chính trò DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 9 HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 10. 10. veà Vaên hoïc ngheä thuaät. Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Ban Tuyeân giaùo Trung öông, ngay töø ñaàu naêm Ñaûng Ñoaøn, Ñoaøn Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñaõ chuû ñoäng, phoái hôïp vôùi caùc Boä, Ban, Ngaønh coù lieân quan, giuùp cho vieäc trieån khai caùc cheá ñoä, chính saùch veà VHNT; Ñaûng Ñoaøn, Ñoaøn Chuû tòch ñaõ tröïc tieáp laøm vieäc vôùi 10 Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông ruùt ra nhöõng baøi hoïc trong quaù trình thöïc hieän Nghò quyeát; ñoàng thôøi cuõng cöû caùc ñoàng chí trong thöôøng tröïc Ñoaøn Chuû tòch phoái hôïp vôùi Boä Taøi chính, Boä Vaên hoùa Theå thao vaø Du lòch ñi xuoáng caùc ñòa phöông laøm vieäc vôùi caùc Sôû vaên hoùa Theå thao vaø du lòch vôùi caùc Hoäi VHNT ñòa phöông ñeå coù caùi nhìn toaøn dieän trong quaù trình thöïc hieän Nghò quyeát. Coù nhieàu ñòa phöông thöïc hieän toát khi trieån khai Nghò quyeát; Sôû Vaên hoùa theå thao vaø du lòch phoái hôïp ñöôïc vôùi Hoäi VHNT xaây döïng ñöôïc nhöõng cheá ñoä, chính saùch cuï theå cho hoaït ñoäng vaên hoùa, cho vaên ngheä só thuoäc ñòa phöông mình. Nhöng coù ñòa phöông coøn lôi loûng, chöa chuù yù tôùi vieäc xaây döïng ñeà aùn, cô sôû vaät chaát cho vaên hoùa, VHNT. Cuøng vôùi vieäc toång keát 15 naêm thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông 05 khoùa VIII, Ñaûng ñoaøn, Ñoaøn Chuû tòch Lieân hieäp coøn chuù yù tôùi vieäc 5 naêm thöïc hieän Nghò quyeát 23 cuûa Boä Chính trò veà Tieáp tuïc xaây döïng vaø phaùt trieån VHNT trong thôøi kyø môùi, ñoàng thôøi raø soaùt laïi nhöõng Ñeà aùn ñaõ trieån khai töø nhöõng naêm tröôùc, thaäm chí khoùa tröôùc ñeå tieáp tuïc thöïc hieän, ñeà xuaát vôùi caùc Boä, Ban, ngaønh uûng hoä ñeå trình Chính phuû. Gaàn ñaây, sau nhieàu thaùng laøm vieäc, Ñoaøn Chuû tòch cuõng ñaõ ñeà nghò Ñaûng, Chính phuû coù ñöôïc cheá ñoä cho vaên ngheä só tieâu bieåu cuûa caû nöôùc. Vôùi vieäc toång keát 15 naêm thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông 5 khoùa VIII vaø böôùc ñaàu thöïc hieän Nghò quyeát 23 cuûa Boä Chính trò, vaên ngheä só caû nöôùc moät laàn nöõa ñöôïc kieän toaøn veà toå chöùc. Vieäc kieän toaøn toå chöùc vaãn laø taäp hôïp, phoái hôïp, ñoaøn keát ñeå vaên hoïc ngheä thuaät trôû thaønh maët traän thoáng nhaát chung cho caû nöôùc; ñoàng thôøi coøn laø toå chöùc cuûa töøng Hoäi, nhaát laø ñoái vôùi Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät cuûa 63 tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc phaûi ñöôïc thoáng nhaát ñoàng boä ñeán töøng soá löôïng bieân cheá, truï sôû, phöông tieän hoaït ñoäng ngheà nghieäp, ngaân saùch hoaït ñoäng thöôøng xuyeân duy trì boä maùy toái thieåu; kinh phí cho saùng taïo, nghieân cöùu, söu taàm, lyù luaän pheâ bình, bieåu dieãn, trieån laõm, xuaát baûn… Nghò quyeát 23 cuûa Boä Chính trò veà vaên hoïc ngheä thuaät trong thôøi kyø môùi mang tính toaøn dieän, quan troïng, caáp thieát trong thôøi kyø môùi, ñöa vaên hoïc ngheä thuaät leân moät taàm cao môùi, ñoàng thôøi Ñaûng, Chính phuû vaø nhaân daân mong muoán ñoäi nguõ vaên ngheä só caû nöôùc coù nhöõng ñoùng goùp nhieàu hôn nöõa, coù chaát löôïng cao hôn nöõa trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc. 2. Tieáp tuïc trieån khai Ñeà aùn ñöa Nghò quyeát Trung öông 5 khoùa VIII vaø Nghò quyeát 23 vaøo ñôøi soáng vaên hoïc ngheä thuaät. Trong luùc Ñaûng Ñoaøn vaø Ñoaøn Chuû tòch ñang coù nhöõng khoù khaên veà vieäc trieån khai caùc Ñeà aùn thì moät söï kieän quan troïng ñeán vôùi vaên ngheä só caû nöôùc: thaùng 9/2013, ñoàng chí Nguyeãn Phuù Troïng – Toång Bí thö Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng tôùi thaêm vaø laøm vieäc taïi Truï sôû Lieân hieäp caùc Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät Vieät Nam – 51 Traàn Höng Ñaïo – Haø Noäi. Trong khoâng khí trang troïng, thaân tình, ñoàng chí Toång Bí thö ñaõ laéng nghe yù kieán cuûa caùc vaên ngheä syõ ñoàng thôøi coù baøi noùi chuyeän khaúng ñònh söï ñoùng goùp cuûa nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc vaên hoïc ngheä thuaät, nhaát laø nhöõng lôùp vaên ngheä só ñaõ coù nhieàu coâng lao to lôùn trong hai cuoäc choáng Phaùp vaø choáng Myõ; vaø cuõng ñoäng vieân anh chò em vaên ngheä só caû nöôùc tieáp tuïc phaán ñaáu ñeå coù nhieàu taùc phaåm coù giaù DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 201410 HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 11. 11. trò phuïc vuï nhaân daân, phuïc vuï ñaát nöôùc, ñoàng thôøi, ñoàng chí Toång Bí thö cuõng ñaõ hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi nhöõng ñeà xuaát cuûa Ñaûng Ñoaøn vaø Ñoaøn Chuû tòch trieån khai caùc ñeà aùn. Sau cuoäc ñoùn tieáp vaø laøm vieäc vôùi ñoàng chí Toång Bí thö, Ñaûng Ñoaøn, Ñoaøn Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñaõ phaân coâng, trieån khai caùc Ñeà aùn: - Tieáp tuïc xaây döïng Ñeà aùn veà kinh phí hoã trôï saùng taïo, nghieân cöùu, söu taàm VHNT giai ñoaïn 2016 – 2020. - Xaây döïng Ñeà aùn hoã trôï kinh phí cho caùc Baùo, Taïp chí VHNT caû nöôùc. - Ñeà aùn xaây döïng truï sôû Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam - 51 Traàn Höng Ñaïo - Haø Noäi. Ba Ñeà aùn quan troïng naøy ñang trieån khai. Ñeà aùn xaây döïng truï sôû Lieân hieäp, böôùc ñaàu giao Hoäi Kieán truùc sö Vieät Nam laøm coâng taùc khaûo saùt cuøng vôùi Vaên phoøng Lieân hieäp VHNT Vieät Nam xaây döïng ñeà aùn trình Chính phuû. Ñeà aùn veà kinh phí hoã trôï (ñaàu tö saùng taùc VHNT, hoaït ñoäng baùo chí) giai ñoaïn 2016 – 2020, Lieân hieäp VHNT Vieät Nam seõ phoái hôïp vôùi Boä Vaên hoùa Theå thao vaø Du lòch; vôùi Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam xaây döïng chung gioáng nhö caùc giai ñoaïn hoã trôï tröôùc ñaây. III. PHÖÔNG HÖÔÙNG VAØ NHIEÄM VUÏ COÂNG TAÙC NAÊM 2014 Qua naêm 2013, ñôøi soáng kinh teá ñaõ oån ñònh, laïm phaùt kinh teá ñaõ ñöôïc Ñaûng, Chính phuû noã löïc giaûi quyeát, nhöng vaãn tieàm aån nhöõng khoù khaên trôû ngaïi, nhaát laø quaù trình hoäi nhaäp quoác teá seõ coøn nhieàu thöû thaùch lôùn maø chuùng ta caàn phaûi coù tri thöùc, xem xeùt, trao ñoåi tìm ñöôïc giaûi phaùp môùi. Ñoái vôùi VHNT caàn ñaåy maïnh hoaït ñoäng saùng taïo, nghieân cöùu söu taàm taùc phaåm vaø naâng cao lyù luaän pheâ bình vaên hoïc ngheä thuaät. Treân cô sôû Nghò quyeát Trung öông 5 (Khoaù VIII) vaø Nghò quyeát 23-NQ/TW cuûa Boä Chính trò veà “Tieáp tuïc xaây döïng vaø phaùt trieån vaên hoïc ngheä thuaät trong thôøi kyø môùi”, nhieäm vuï cuûa vaên hoïc ngheä thuaät naêm 2010 laø: Höôùng vaøo muïc tieâu xaây döïng kinh teá, xaõ hoäi vaø con ngöôøi maø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ ñeà ra, phaùt huy cao nhaát nguoàn löïc saùng taïo cuûa vaên ngheä só, phaán ñaáu ñeå coù nhieàu taùc phaåm toát, coù giaù trò nhaèm coå vuõ nhaân daân trong coâng cuoäc ñoåi môùi, xaây döïng ñaát nöôùc, taïo neân giaù trò tinh thaàn höôùng ñeán caùi thieän, caùi ñeïp, goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng vaên hoaù, oån ñònh xaõ hoäi. Naêm 2014 laø naêm coù nhöõng ngaøy leã kyû nieäm lôùn: 70 naêm ngaøy thaønh laäp Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam; 60 naêm Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû; 60 naêm ngaøy Giaûi phoùng Thuû ñoâ, Thöôøng tröïc Ñoaøn Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñaõ coù söï phaân coâng, phoái hôïp vôùi caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông, Hoäi VHNT Sôn La, Hoäi VHNT Ñieän Bieân toå cöùc vieäc coâng dieãn caùc taùc phaåm VHNT veà Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû. Ñôït coâng dieãn keùo daøi haøng tuaàn leã töø Hoøa Bình, Sôn La ñeán thaønh phoá Ñieän Bieân. - Tieáp tuïc phoái hôïp vôùi Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam, vôùi Boä Taøi chính, Boä Vaên hoùa Theå thao vaø Du lòch hoaøn thaønh vaø ñoàng thuaän Ñeà aùn hoã trôï VHNT vaø Baùo chí giai ñoaïn 2016 – 2020 trình Chính phuû vaøo giöõa quyù II naêm 2014. - Hoaøn thaønh Ñeà aùn hoã trôï kinh phí Baùo, Taïp chí VHNT haøng naêm vaøo cuoái quyù II naêm 2014. - Hoaøn thaønh Döï toaùn kinh phí xaây döïng truï sôû Lieân hieäp VHNT Vieät Nam trình Chính phuû vaøo quyù IV naêm 2014. - Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam phoái hôïp vôùi 63 Hoäi caùc tænh, thaønh phoá môû traïi saùng taùc vaên hoïc ngheä thuaät, chuû yeáu laø söï tham gia cuûa caùc hoäi vieân Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá. Qua caùc traïi saùng taùc nhaèm phaùt hieän ra caùc taùc giaû coù taøi naêng vaø taùc giaû treû ñeå coù keá hoaïch boài döôõng, giuùp ñôõ trong DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 11 HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 12. 12. caùc naêm sau. - Lieân heä vôùi caùc Boä, Ban, ngaønh ôû Trung öông vaø caáp uyû tænh, thaønh phoá taïo ñieàu kieän ñeå caùc vaên ngheä só ñöôïc nghieân cöùu saâu saéc theâm caùc Nghò quyeát môùi cuûa Ñaûng veà vaên hoaù, vaên hoïc ngheä thuaät nhaèm naâng cao trình ñoä chính trò vaø hieåu bieát theâm veà coâng taùc quaûn lyù Hoäi, ñeå phoái hôïp laøm vieäc vôùi caùc cô quan lieân ngaønh thuaän lôïi, hieäu quaû. - Coù keá hoaïch ñeà xuaát vôùi Ñaûng, Nhaø nöôùc veà coâng taùc ñoái ngoaïi. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc taêng cöôøng chæ ñaïo, môû roäng hôn nöõa veà coâng taùc ñoái ngoaïi giöõa caùc Hoäi VHNT vôùi caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi. Khoâi phuïc nhöõng moái quan heä truyeàn thoáng, phaùt trieån theâm quan heä vôùi nhöõng quoác gia khaùc, taïo ñieàu kieän giôùi thieäu taùc phaåm vaên hoïc ngheä thuaät trong nöôùc ra nöôùc ngoaøi. - Naêm 2014, moät soá Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá vaø 04 Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông toå chöùc Ñaïi hoäi nhieäm kyø. Caùc Hoäi caàn coù söï chuaån bò chu ñaùo veà moïi maët ñeå tieán haønh thaønh coâng caùc Ñaïi hoäi. Naêm 2013 ñaõ qua, nhöõng vieäc chuùng ta ñaõ laøm ñöôïc raát ñaùng töï haøo. Caùc Hoäi VHNT ñaõ coù moät böôùc tieán ñaùng keå veà hoaït ñoäng saùng taïo, veà coâng taùc quaûn lyù, veà toå chöùc Hoäi, veà phöông thöùc boài döôõng, ñaøo taïo taùc giaû. Vaø ñieàu quan troïng laø chaát löôïng taùc phaåm, coâng trình ñaõ ñöôïc naâng leân roõ reät. Nhieäm vuï coâng taùc naêm 2014 raát nhieàu, ñieàu kieän hoaït ñoäng coù nhieàu thuaän lôïi nhöõng cuõng coøn nhieàu khoù khaên. Chuùng ta tin töôûng vôùi söï quan taâm chæ ñaïo thöôøng xuyeân cuûa Ñaûng, vôùi söï hoã trôï cuûa Chính phuû, vôùi khaû naêng vaø traùch nhieäm cuûa nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng vaên hoïc ngheä thuaät, ñöôïc söï ñoäng vieân cuûa nhaân daân, naêm 2014 chuùng ta tin töôûng raèng seõ laø naêm thu ñöôïc nhieàu keát quaû toát hôn trong caùc loaïi hình vaên hoïc ngheä thuaät, xöùng ñaùng vôùi söï tin caäy cuûa Ñaûng, cuûa nhaân daân. DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 201412 Vöøa qua, Toøa soaïn DÑVNVN ñaõ nhaän ñöôïc baøi vôû, tin, aûnh, taùc phaåm, VHNT cuûa caùc taùc giaû, coäng taùc vieân: CHU SÓ LIEÂN (Cao Baèng); HAÛI ANH, NGUYEÃN THÒ LEÄ THUÛY, NGUYEÃN THÒ MINH THAÉNG (Thaùi Nguyeân); VUÕ THEÁ THÖÔÏC, TRAÀN ANH TRANG (Baéc Ninh); NGUYEÃN XUAÂN BOÁI, VUÕ TUYEÁT MAÂY, NGUYEÃN ÑÖÙC TOAØN, LEÂ HOÀNG THIEÄN (HaûI Döông); BUØI VAÊN KHA (Ninh Bình); ÑOÃ QUYEÂN, HOAØNG THÒ THAÉM, NGUYEÃN XUAÂN NHA (Thanh Hoùa); NGUYEÃN TRÖÔØNG THOÏ (Ngheä An); SÓ NHIEÁP (Haø Tónh); NGUYEÃN VAÊN TOAØN, MAI VAÊN HOAN (Thöøa Thieân-Hueá); NGUYEÃN THANH TUAÁN (Quaûng Nam); PHAN BAÙ TRÌNH, PHAÏM THAÛO (Quaûng Ngaõi); PHAN XUAÂN LUAÄT (Phuù Yeân); NGOÂ VAÊN HAÛI (Ñaék Laék); LEÂ HÖNG TIEÁN, ÑAØO XUAÂN QUANG (Ninh Thuaän); TRAÀN VIEÁT BÍCH, BUØI QUANG TUÙ, VUÕ HUEÁ, HOÀ TAÁN NGUYEÂN MINH (Ñoàng Nai); THIEÂN TRANG, THAÙI HOÀNG (Vónh Long); THANH TRAÙC NGUYEÃN VAÊN (TP. Hoà Chí Minh); NGUYEÃN VAÊN HOA, HOAØNG KIM DUNG, NGUYEÃN THANH TAÂM, NGUYEÃN THIEÂN HOÀNG, TOÂ ÑÖÙC CHIEÂU, NGUYEÃN BAÉC SÔN, TRAÀN THÒ PHUÙ, TOÂ NGUYEÃN THUÏC ANH, PHAÏM THÒ BÍCH THUÛY, TUYEÁT MINH (Haø Noäi). Traân troïng caûm ôn söï coäng taùc cuûa Quyù vò! DÑVNVN HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 13. 13. 13DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 Q uan saùt tình hình vaø keát quaû trieån khai hoaït ñoäng baùo chí VHNT thuoäc 10 hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông vaø 63 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá trong naêm 2013, chuùng toâi xin ñöôïc ruùt ra maáy nhaän xeùt vaø coù yù kieán nhö sau: I. Veà öu ñieåm - Laø cô quan ngoân luaän cuûa toå chöùc chính trò – xaõ hoäi – ngheà nghieäp (Hoäi VHNT TÖ. vaø ñòa phöông) baèng baøi vieát caùc loaïi, saùng taùc thuoäc caùc loaïi hình vaên ngheä, baùo chí ñaõ tích cöïc goùp phaàn thöïc hieän Nghò quyeát TÖ. 4 (khoùa XI) veà xaây döïng Ñaûng ; ñöa vieäc hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh ñi vaøo neàn neáp thöôøng xuyeân; toång keát 15 naêm thöïc hieän Nghò quyeát Hoäi nghò TÖ. 5 (khoùa VIII), thöïc hieän Nghò quyeát 23 cuûa Boä Chính trò (2008), taát caû nhaèm taäp trung vaøo vieäc saùng taïo nhieàu taùc phaåm VHNT coù giaù trò tö töôûng vaø ngheä thuaät cao; toân vinh nhöõng vaên ngheä só tieâu bieåu; phaùt hieän taøi naêng vaên ngheä môùi, treû. - Baùo chí ra ñuùng kyø, quaûng baù taùc phaåm môùi cuûa vaên ngheä só thuoäc caùc loaïi hình ngheä thuaät: vaên hoïc, myõ thuaät, nhieáp aûnh, aâm nhaïc, saân khaáu, ñieän aûnh, muùa... ñaëc bieät qua caùc Traïi saùng taùc ôû Trung öông vaø ñòa phöông, qua caùc cuoäc vaän ñoäng, thi saùng taùc theo chuû ñeà. Moät soá baùo chí trong lónh vöïc lyù luaän, pheâ bình ñaõ tích cöïc tham gia vaøo vieäc ñaáu tranh, pheâ phaùn nhöõng quan ñieåm sai traùi, leäch laïc trong VHNT, söï thoaùi hoùa trong tö caùch coâng daân cuûa vaên ngheä só (Vaên ngheä, Hoàn Vieät, Vaên ngheä TP. Hoà Chí Minh, Dieãn ñaøn Vaên ngheä Vieät Nam, Vaên ngheä Ñaát Toå, Cöûa Bieån, Non Nöôùc…) hoaëc trao ñoåi veà caùc vaán ñeà nghieäp vuï, saùng taùc (truyeän ngaén, kyù treân Taïp chí; naâng cao chaát löôïng cuûa baùo chí trong tình hình hieän nay). Baùo chí thöïc söï laø nôi quaûng baù taùc phaåm, coâng trình VHNT, dieãn ñaøn daân chuû ñeå vaên ngheä só baøn baïc trao ñoåi thaúng thaén caùc vaán ñeà ñaët ra töø thöïc tieãn saùng taùc, ñeà xuaát caùc kieán nghò xung quanh vieäc xaây döïng caùc Ñeà aùn phaùt trieån VHNT, trong ñoù coù phaùt trieån baùo chí VHNT ñeå trình leân Chính phuû xem xeùt (vaán ñeà cô cheá quaûn lyù Hoäi; boä maùy cô quan baùo chí, kinh phí Nhaø nöôùc caàn hoã trôï thöôøng xuyeân haøng naêm; caûi tieán cheá ñoä nhuaän buùt, ñaûm baûo quyeàn taùc giaû). VEÀ BAÙO CHÍ KHOÁI LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM NAÊM 2013(*) PGS. TS. NGUYEÃN NGOÏC THIEÄN Toång Bieân taäp Dieãn ñaøn Vaên ngheä Vieät Nam HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 14. 14. DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 201414 - Baùo chí ñaõ höôùng veà vuøng saâu, vuøng xa, bieân giôùi, haûi ñaûo... phuïc vuï, goùp phaàn vaøo coâng cuoäc xaây döïng phaùt trieån ñaát nöôùc, baûo veä chuû quyeàn thieâng lieâng veà laõnh thoå. - Moät soá baùo chí phaùt haønh ôû vuøng cao, vuøng ñoàng baøo caùc daân toäc thieåu soá, ñaõ môû nhöõng chuyeân muïc saùng taùc in baèng 2 loaïi chöõ vieát (chöõ tieáng Vieät vaø chöõ tieáng daân toäc), ñeå ñeán ñöôïc vôùi ngöôøi ñoïc daân toäc ít ngöôøi. - Ñaõ chuù yù caûi tieán trình baøy taïp chí, phaán ñaáu ñaûm baûo myõ thuaät, thu huùt söï chuù yù cuûa ngöôøi ñoïc, phaùt huy baûn saéc mieàn vuøng, uy tín thöông hieäu cuûa taïp chí. Moät soá Taïp chí ñaõ quan taâm saép xeáp laïi, phaân coâng nhieäm vuï trong toøa soaïn, ñaûm baûo ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc ñeå phaùt huy sôû tröôøng, traùch nhieäm caù nhaân. Tính chuyeân nghieäp cuûa taïp chí ít nhieàu ñaõ ñöôïc naâng leân moät böôùc. II. Veà nhöôïc ñieåm chuû yeáu: - Ñoäi nguõ laøm baùo chí vaên ngheä nhìn chung coøn yeáu veà nghieäp vuï, ñoäi hình xoäc xeäch, ña phaàn khoâng chuyeân ngheà. Soá ngöôøi laøm baùo chí coù tay ngheà vöõng, taâm huyeát vôùi ngheà coøn hieám. Tính chuyeân nghieäp trong chaát löôïng noäi dung vaø ngheä thuaät aán phaåm baùo chí chöa cao; phaàn nhieàu thuoäc maët haøng taàm taàm. - Moät soá Taïp chí khoâng ñaït chuaån veà kyõ thuaät in aán, chöa thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeân taéc, quy ñònh veà trình baøy. Tia-ra phaùt haønh bò giaûm thieåu. Coù taïp chí ñeå toàn taïi nhöõng sai soùt ñaùng tieác do taéc traùch, thieáu kieåm tra chu ñaùo taïp chí tröôùc khi phaùt haønh (in baûn ñoà Vieät Nam khoâng toaøn veïn veà laõnh thoå; Thoâng tin veà söï kieän nhaân Kyû nieäm 65 naêm Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam sai maø khoâng ñính chính; in teân taùc giaû trong bìa 1 soá sau laëp laïi teân taùc giaû ñaõ in treân bìa 1 soá tröôùc; chöa chuù troïng ñöa tin, hoaëc ít ñaêng baøi veà caùc söï kieän lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam, coù aûnh höôûng trong toaøn khoái...) III. Maáy yù kieán veà phöông höôùng coâng taùc baùo chí VHNT naêm 2014 - Tuyeân truyeàn baèng vaên ngheä caùc ngaøy leã, kyû nieäm lôùn trong naêm 2014 (60 naêm chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû, 70 naêm thaønh laäp quaân ñoäi, 60 naêm Giaûi phoùng Thuû ñoâ; veà thöïc thi Hieán phaùp môùi...). - Goùp phaàn thöïc hieän ñònh höôùng chöông trình coâng taùc naêm 2014 cuûa Lieân hieäp maø troïng taâm laø hoaøn thieän 3 Ñeà aùn trình Nhaø nöôùc xeùt duyeät tieáp tuïc hoã trôï söï phaùt trieån VHNT, trong ñoù coù Ñeà aùn veà cuûng coá, phaùt trieån baùo chí VHNT seõ ñöôïc Nhaø nöôùc hoã trôï kinh phí haøng naêm. - Coù keá hoaïch baøi vôû höôùng veà Ñaïi hoäi nhieäm kyø caùc Hoäi VHNT chuyeân nghaønh TÖ., Ñaïi hoäi nhieäm kyø caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá. - Tieáp tuïc kieän toaøn ñoäi nguõ ngöôøi laøm baùo chuyeân nghieäp, naâng cao chaát löôïng noäi dung vaø myõ thuaät cuûa baùo chí, quy hoaïch hôïp lyù nhaân söï ngöôøi laøm baùo chí VHNT ôû töøng Hoäi. Ñaûm baûo oån ñònh tia-ra phaùt haønh, phaán ñaáu moãi kyø baùo, taïp chí töø 1000 baûn trôû leân. Cuoái cuøng, chuùng toâi nhaän thaáy nhöõng ngöôøi laøm baùo VHNT hoâm nay caàn quaùn trieät saâu saéc hôn nöõa nhöõng lôøi khuyeân sau ñaây cuûa Baùc Hoà ñeå naâng cao hôn nöõa chaát löôïng cuûa coâng taùc baùo chí VHNT. Taïi Ñaïi hoäi laàn thöù 3 Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam (1962), Baùc ñaõ aân caàn nhaéc nhôû: “Laøm baùo phaûi heát söùc caån thaän veà hình thöùc, veà noäi dung, veà caùch vieát. Caùn boä baùo chí ta ñeàu môùi vaøo ngheà, vì theá kinh nghieäm coøn ít, trình ñoä chöa cao. Muoán tieán boä, muoán vieát hay, thì phaûi coá gaéng hoïc hoûi, ra coâng reøn luyeän” (Hoà Chí Minh – Veà coâng taùc vaên hoùa, vaên ngheä, Nxb. Söï thaät, 1971, tr.60). (*) Phaùt bieåu tham luaän taïi Hoäi nghò toång keát coâng taùc VHNT naêm 2013 vaø trieån khai coâng taùc naêm 2014 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam, hoïp taïi Haø Noäi ngaøy 6/1/2014. HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC VHNT NAÊM 2013, TRIEÅN KHAI COÂNG TAÙC NAÊM 2014
 15. 15. Saùng ngaøy 16/1/2013 taïi Truï sôû 51 Traàn Höng Ñaïo, Haø Noäi, Ñoaøn Chuû tòch UBTQ Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñaõ toå chöùc troïng theå Leã trao Giaûi thöôûng VHNT naêm 2013. Hôn 40 vaên ngheä só trong toång soá 72 vaên ngheä só thuoäc 8 Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông vaø 35 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá ñoaït Giaûi thöôûng ñaõ veà döï Leã trao giaûi. Ñeán döï Leã trao giaûi thöôûng coù caùc ñoàng chí trong Ñoaøn Chuû tòch Lieân hieäp: nhaø thô Höõu Thænh, nhaø vaên Ñoã Kim Cuoâng, nhaø vaên Tuøng Ñieån, ñaïo dieãn ñieän aûnh Ñaëng Xuaân Haûi, NSND. Chu Thuùy Quyønh... cuøng Laõnh ñaïo caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông; moät soá Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá, Ban toå chöùc giaûi vaø Hoäi ñoàng chung khaûo xeùt giaûi; ñaïi dieän Laõnh ñaoh caùc Boä, Ban, ngaønh höõu quan cuøng baïn beø, ñoàng nghieäp, gia ñình, ngöôøi thaân cuûa caùc vaên ngheä só ñoaït giaûi. Nhaø vaên Tuøng Ñieån, Phoù Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam, Thöôøng tröïc Ban toå chöùc giaûi, thay maët Hoäi ñoàng chung khaûo ñoïc Baùo caùo toång keát Giaûi thöôûng VHNT naêm 2013 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam. Nhaø thô Höõu Thænh, Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam phaùt bieåu khaúng ñònh nhöõng caùi môùi, doài daøo yù nghóa, chaát löôïng vaø giaù trò veà noäi dung, ngheä thuaät cuûa caùc taùc phaåm ñoaït giaûi naêm nay (AÛnh). Chuû tòch Höõu Thænh, caùc Phoù Chuû tòch: Ñoõ Kim Cuoâng, Tuøng Ñieån, Ñoã Hoàng Quaân cuøng caùc ñ/c Ñaëng Xuaân Haûi, Chu Thuùy Quyønh trong Ñoaøn Chuû tòch ñaõ traân troïng trao Baèng chöùng nhaän Giaûi thöôûng cho caùc vaên ngheä só ñoaït giaûi. Döôùi ñaây, DÑVNVN trích ñaêng Baùo caùo toång keát Giaûi thöôûng tuyeån vaø trích giôùi thieäu moät soá taùc phaåm cuûa caùc taùc giaû ñoaït giaûi. 15DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 G IAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM Ñ aõ nhieàu naêm, Giaûi thöôûng Vaên hoïc ngheä thuaät cuûa Uyû ban toaøn quoác Lieân hieäp caùc Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät Vieät Nam phaûn aùnh töông ñoái ñaày ñuû chaát löôïng vaø löïc löôïng saùng taïo Vaên hoïc ngheä thuaät cuûa caû nöôùc; thöïc söï trôû thaønh ñoäng löïc vaø nguoàn coå vuõ cho ñoäi nguõ vaên ngheä só caùc chuyeân ngaønh, nhaát laø ñoái vôùi taùc giaû cuûa caùc Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät ñòa phöông theâm mieät maøi lao ñoäng saùng taïo, nghieân cöùu söu taàm vaø böôùc ñaàu hình thaønh moät soá taùc giaû môùi ôû lónh vöïc lyù luaän pheâ bình vaên hoïc ngheä thuaät. Vôùi söï tham gia cuûa caùc giaûi cao nhaát ôû 10 Hoäi chuyeân ngaønh vaø giaûi thöôûng cuûa caùc taùc giaû 63 Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät ñòa phöông laøm neân moät dieän maïo thöïc söï cuûa Giaûi thöôûng Lieân hieäp caùc Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät Vieät Nam - moät ñôn vò cao nhaát trong lónh vöïc taäp hôïp, ñoaøn keát, saùng taïo vaên hoïc ngheä thuaät caû nöôùc. BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM (Do nhaø vaên TUØNG ÑIEÅN - Phoù Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam trình baøy)
 16. 16. 16 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 Vôùi 63 Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc, Quy cheá söûa ñoåi Giaûi thöôûng Lieân hieäp naêm 2011 ñaõ naâng theâm moät böôùc veà chaát löôïng vaø haïn cheá veà soá löôïng. Veà vieäc naøy, Hoäi ñoàng Giaûi thöôûng cuûa moãi Hoäi ñòa phöông caøng khaúng ñònh vai troø vaø traùch nhieäm tröôùc hoäi vieân cuûa hoäi mình, thoâng qua vieäc löïa choïn taùc phaåm ñöôïc giaûi ñoøi hoûi moãi hoäi vieân ñòa phöông phaûi naâng cao tính chuyeân nghieäp trong saùng taïo, nghieân cöùu, söu taàm Vaên hoïc ngheä thuaät. Vôùi quy cheá söûa ñoåi laàn naøy, caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông vaø 63 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá coù cô hoäi löïa choïn nhöõng taùc phaåm tieâu bieåu tham gia döï giaûi, naâng giaù trò chaát löôïng ngheà nghieäp leân vò trí môùi, cao hôn; ñoàng thôøi vaãn ñaûm baûo ñöôïc tính chaát taäp hôïp ñoäi nguõ, phaùt hieän, boài döôõng löïc löôïng treû qua moãi laàn trao giaûi. Tính ñeán ngaøy 30/10/2013, Ban toå chöùc ñaõ nhaän ñöôïc 08 taùc phaåm ñöùng ñaàu cuûa Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông; nhaän ñöôïc 390 taùc phaåm cuûa caùc taùc giaû, nhoùm taùc giaû thuoäc 54 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá göûi xeùt giaûi thöôûng. Soá taùc giaû, taùc phaåm döï giaûi cuûa 54 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá ñöôïc phaân ra caùc chuyeân ngaønh nhö sau: Thô (68 taùc phaåm), Vaên xuoâi (5 taùc phaåm), Lyù luaän pheâ bình vaên hoïc (06 taùc phaåm), Myõ thuaät (114 taùc phaåm), Nhieáp aûnh (80 taùc phaåm), Ñieän aûnh (03 taùc phaåm), AÂm nhaïc (44 taùc phaåm), Saân khaáu (06 taùc phaåm), Muùa (03 taùc phaåm), Vaên ngheä daân gian (07 taùc phaåm). Sau khi coù thoâng baùo toång hôïp soá taùc phaåm döï giaûi, Thöôøng tröïc Ñoaøn Chuû tòch ñaõ coù coâng vaên göûi ñoàng chí Chuû tòch caùc Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông ñeà nghò Hoäi ñoàng Giaûi thöôûng thaønh laäp Hoäi ñoàng giaùm khaûo chuyeân ngaønh vaø chuû trì vieäc xeùt giaûi naêm 2013 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät Vieät Nam thuoäc chuyeân ngaønh mình phuï traùch, ñaûm baûo tieán ñoä thôøi gian theo quy ñònh vaø chaát löôïng giaûi thöôûng. Hoäi ñoàng Giaùm khaûo caùc chuyeân ngaønh goàm coù: Chuyeân ngaønh Vaên hoïc coù 3 boä moân: Vaên xuoâi, Thô vaø Lyù luaän pheâ bình Vaên hoïc. Töø kinh nghieäm xeùt giaûi nhöõng naêm tröôùc, ñöôïc söï ñoàng yù cuûa nhaø thô Höõu Thænh - Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät Vieät Nam, Chuû tòch Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam, Thöôøng tröïc Ñoaøn Chuû tòch chæ ñònh Hoäi ñoàng Giaùm khaûo ñeå chaám 2 voøng sô khaûo vaø Chung khaûo. Ban sô khaûo chuyeân ngaønh Vaên hoïc goàm caùc thaønh vieân: 1 Nhaø vaên Tuøng Ñieån – Phoù Chuû tòch Lieân hieäp – Tröôûng ban; 2. Nhaøvaên Ñoã Kim Cuoâng – Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc Lieân hieäp – uûy vieân; 3 . Nhaø vaên Nguyeãn Khaéc Tröôøng - Uyû vieân; 4. Nhaø vaên Traàn Huy Quang - Uyû vieân; 5 . Nhaø thô Nguyeãn Ñöùc Maäu - Uyû vieân; 6. Nhaø thô Phaïm Ñöùc - Uyû vieân; 7. Nhaø thô Mai Lieãu - Uyû vieân tröïc; 8. Nhaø LLPB Vaên hoïc Nguyeãn Ngoïc Thieän - Uyû vieân. GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 17. 17. 17DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 Ban Chung khaûo chuyeân ngaønh Vaên hoïc goàm caùc thaønh vieân: 1 Nhaø thô Höõu Thænh – Chuû tòch Lieân hieäp VHNT Vieät Nam, Chuû tòch Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam – Tröôûng Ban; 2. Nhaø vaên Ñoã Kim Cuoâng – Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc Lieân hieäp – uûy vieân; 3 Nhaø vaên Tuøng Ñieån – Phoù Chuû tòch Lieân hieäp – uûy vieân; 4 Nhaø vaên Ma Vaên Khaùng – uûy vieân; 5. Nhaø thô Mai Lieãu – uûy vieân, Thö kyù Hoäi ñoàng; 6. Nhaø thô Nuyeãn Ñöùc Maäu – uûy vieân; 7. Nhaø LLPB Vaên hoïc Nguyeãn Ngoïc Thieän - Uyû vieân. Chuyeân ngaønh aâm nhaïc: 1 Nhaïc só Ñoã Hoàng Quaân - Chuû tòch Hoäi Nhaïc só Vieät Nam - Chuû tòch Hoäi ñoàng; 2 . Nhaïc só vuõ Duy Cöông - Chaùnh vaên phoøng Hoäi - Uyû vieân; 3 . Nhaïc só Caùt Vaän - Uyû vieân. Chuyeân ngaønh Myõ thuaät: 1 Hoaï só Traàn Khaùnh Chöông - Chuû tòch Hoäi Myõ thuaät Vieät Nam - Chuû tòch Hoäi ñoàng; 2. Hoaï só Nguyeãn Thaønh Chöông - Chuû tòch HÑNT Ñoà hoaï - Uyû vieân; 3 . Hoaï só Leâ Troïng Laân - Chuû tòch HÑNT Hoäi hoaï - Uyû vieân; 4. Nhaø ñieâu khaéc Mai Thu Vaân - Uyû vieân HÑNT Ñieâu khaéc - Uyû vieân; 5. Nhaø PBMT Mai Thò Ngoïc Oanh – UÛy vieân HÑNT PBMT – UÛy vieân. Chuyeân ngaønh Ñieän aûnh: 1. NSND. Ñaëng Xuaân Haûi – Tröôûng ban; 2. Nhaø Bieân kòch Nguyeãn Thò Hoàng Ngaùt - Uyû vieân; 3 . OÂng Nguyeãn Vaên Taân - Uyû vieân . Chuyeân ngaønh Nhieáp aûnh: 1. NSNA. Vuõ Quoác Khaùnh – Chuû tòch Hoäi NSNA Vieät Nam – Chuû tòch Hoäi ñoàng; 2. NSNA. Ñaëng Ngoïc Thaùi – Phoù Chuû tòch HÑNT - Thaønh vieân; 3 . NSNA. Nguyeãn Daàn - Uyû vieân HDNT - Thaønh vieân. Chuyeân ngaønh Saân khaáu: 1. NSND. Leâ Tieán Thoï – Chuû tòch Hoäi NSSK Vieät Nam – Chuû tòch Hoäi ñoàng; 2. Nhaø vaên Chu Lai – Tröôûng Ban saùng taùc -Uyû vieân; 3 . Nhaø vieát kòch Vaên Söû - Phoù tröôûng Ban saùng taùc - Uyû vieân. Chuyeân ngaønh Vaên ngheä daân gian: 1. GS. TSKH. Toâ Ngoïc Thanh - Chuû tòch Hoäi Vaên ngheä daân gian Vieät Nam - Chuû tòch Hoäi ñoàng; 2. GS.TS Nguyeãn Xuaân Kính - Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng; 3 . GS. TS Leâ Hoàng Lyù - Uyû vieân. Chuyeân ngaønh Muùa: 1. NSND. Chu Thuùy Quyønh - Chuû tòch Hoäi NS Muùa Vieät Nam - CTHÑ; 2. NSND. Leâ Ngoïc Cöôøng – Phoù Chuû tòch TT – UÛy vieân; 3. NSND. ÖÙng Duy Thònh – Phoù Chuû tòch Hoäi – Chuû tòch HÑNT – UÛy vieân; 4. NSUT. Traàn Ngoïc Hieán - UV Ban Chaáp haønh - Uyû vieân. Chuyeân ngaønh kieán truùc: 1 PGS .TS .KTS. Nguyeãn Quoác Thoâng - Phoù CT Hoäi - Chuû tòch Hoäi ñoàng; 2. TS. KTS. Ngoâ Doaõn Ñöùc - Phoù CT Hoäi - Uyû vieân; 3 . Phaïm Thanh Tuøng - Chaùnh VP. Hoäi - Uyû vieân. Theo quy cheá söûa ñoåi Giaûi thöôûng Lieân hieäp naêm 2011, moãi Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông ñöôïc göûi 01 taùc phaåm trong nhöõng taùc phaåm haøng ñaàu cuûa Hoäi mình ñeà nghò Hoäi ñoàng Giaûi thöôûng cuûa UÛy ban Toaøn quoác Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam trao giaûi. Heát thôøi gian quy ñònh, Ban toå chöùc nhaän ñöôïc 08 taùc phaåm cuûa 08 Hoäi chuyeân ngaønh trung ö- ông (Hoäi Ñieän aûnh Vieät Nam, Hoäi Vaên ngheä daân gian Vieät Nam, Hoäi Ngheä só Muùa Vieät Nam, Hoäi Ngheä só Saân khaáu Vieät Nam, Hoäi VHNT caùc DTTS Vieät Nam, Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam, Hoäi Kieán truùc sö Vieät Nam, Hoäi Nhaïc só Vieät Nam). 08 taùc phaåm naøy ñaõ ñöôïc Hoäi ñoàng giaûi thöôûng Lieân hieäp caùc hoäi VHNT Vieät Nam trao giaûi thöôûng chuyeân ngaønh. Vôùi 390 taùc phaåm cuûa 54 Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät tænh, thaønh phoá tham döï giaûi, keát quaû coù 35 Hoäi coù giaûi. Coù 64 taùc phaåm ñoaït giaûi (05 giaûi A, 11 giaûi B, 17 giaûi C, 28 giaûi Khuyeán khích vaø 03 giaûi daønh cho Taùc giaû Treû). Nhö vaäy, toång hôïp keát quaû Giaûi thöôûng VHNT naêm 2013 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam laø 72 giaûi. GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 18. 18. 18 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 Giaûi thöôûng phaân boá trong caùc chuyeân ngaønh nhö sau: Vaên xuoâi (09 taùc phaåm), Thô (09 taùc phaåm), LLPB Vaên hoïc (04 taùc phaåm), Myõ thuaät ( 12 taùc phaåm), AÂm nhaïc (07 taùc phaåm), Ñieän aûnh (02 taùc phaåm), Nhieáp aûnh (14 taùc phaåm), Muùa (02 taùc phaåm), Vaên ngheä daân gian (03 taùc phaåm), Kieán truùc (01 taùc phaåm). Moät soá Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá coù nhieàu taùc phaåm ñoaït giaûi: Hoäi VHNT Ñoàng Nai (06 taùc phaåm), Hoäi Lieân hieäp VHNT Thöøa Thieân - Hueá (05 taùc phaåm), Hoäi VHNT Laïng Sôn (04 taùc phaåm), Hoäi VHNT Quaûng Nam (04 taùc phaåm). Qua vieäc xeùt giaûi thöôûng cuûa UBTQ Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam naêm 2013, Ban toå chöùc xin coù moät soá nhaän xeùt: 1 Veà toå chöùc choïn giaûi taùc phaåm döï giaûi. - Caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông vaø caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá sau khi nhaän ñöôïc vaên baûn Quy cheá söûa ñoåi naêm 2011 cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam, Hoäi ñoàng giaûi thöôûng cuûa Hoäi ñaõ saøng loïc taùc phaåm ngay töø cô sôû, chæ göûi nhöõng taùc phaåm coù chaát löôïng tham döï giaûi. Soá löôïng Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá tham gia naêm nay töông ñöông vôùi naêm 2012. Vôùi caùch laøm naøy, chaát löôïng giaûi cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñaõ ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, thöïc söï ñaïi dieän cho toaøn theå giôùi vaên hoïc ngheä thuaät: vöøa theå hieän chaát löôïng vöøa mang tính chaát cuûa Lieân hieäp: taäp hôïp, ñoaøn keát vaên ngheä só, phaùt hieän boài döôõng taøi naêng treû, keá caän ñoäi nguõ lao ñoäng saùng taïo VHNT trong caû nöôùc. - Khoâng chæ Hoäi ñoàng giaûi thöôûng caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông khoù khaên trong vieäc löïa choïn taùc phaåm döï giaûi maø Hoäi ñoàng giaûi thöôûng cuûa caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá cuõng ñaõ raát coâng phu trong vieäc löïa choïn taùc phaåm. Naêm nay laø naêm thöù 3 thöïc hieän theo Quy cheá (söûa ñoåi), moät soá Hoäi ñaõ thöïc hieän nghieâm tuùc theo ñuùng Quy cheá, tuy nhieân, moät soá Hoäi vaãn coøn giôùi thieäu taùc giaû khoâng ñuùng ñoái töôïng, göûi quaù soá löôïng taùc phaåm, thôøi gian löu chieåu cuûa taùc phaåm. 2. Veà chaát löông Giaûi thöôûng VHNT naêm 2013 Giaûi thöôûng Uyû ban toaøn quoác Lieân hieäp caùc Hoäi vaên hoïc ngheä thuaät Vieät Nam naêm 2013 ñaõ löïa choïn ñöôïc nhöõng taùc phaåm xuaát saéc nhaát trong naêm. Caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh Trung öông vaø caùc hoäi VHNT tænh, thaønh phoá ñaõ göûi veà döï giaûi nhöõng taùc phaåm xuaát saéc nhaát cuûa Hoäi mình. Nhöõng taùc phaåm naøy ñöôïc xuaát baûn, tham gia trieån laõm hoaëc ñöôïc coâng boá, trình dieãn, ñöôïc coâng chuùng meán moä vaø baùo chí ñeà caäp ñeán. - Giaûi thöôûng ñaõ phaûn aùnh khaùch quan caùc taùc phaåm VHNT cuûa caùc taùc giaû laø hoäi vieân cuûa caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá vaãn duy trì vaø ñi theo khuynh höôùng truyeàn thoáng, caùc taùc giaû treû trong theå hieän coù tìm toøi, ñoåi môùi, nhöng noäi dung, chuû ñeà vaãn baùm saùt ñôøi soáng vaø truyeàn thoáng ñaïo lyù cuûa daân toäc. Moãi chuyeân ngaønh VHNT coù ñaëc thuø rieâng, chaát löôïng giaûi thöôûng caùc chuyeân ngaønh naêm 2013 cuõng theå hieän ít nhieàu tính rieâng bieät ñoù. a) Vaên hoïc + Veà Vaên xuoâi: Caùc taùc giaû ñöôïc trao giaûi ñeàu höôùng tôùi vieäc phaûn aùnh cuoäc soáng ña daïng, nhieàu chieàu, ñaët trong moái quan heä phöùc taïp giöõa caù nhaân vôùi coäng ñoàng, giöõa quaù khöù vaø hieän taïi, giöõa hieän taïi vaø xu höôùng phaùt trieån... Ñeà taøi chieán tranh caùch maïng vaãn ñöôïc nhieàu taùc giaû quan taâm theå hieän coù chieàu saâu, coâ ñoïng, gaây ñöôïc aán töôïng khaù ñaäm neùt veà nhöõng hy sinh maát maùt trong chieán tranh. Ñaëc bieät, trong caùc taùc phaåm vaên xuoâi döï giaûi thöôûng cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT naêm 2013, Ban Giaùm khaûo ñaõ coù thoáng nhaát cao veà vieäc khoâng chæ trao giaûi cho taùc phaåm maø coøn nghieâng veà phaàn toân vinh cuoäc ñôøi cuûa taùc giaû. Ñaáy laø cuoán töï truyeän Toâi nghe toâi haùt GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 19. 19. 19DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 cuûa taùc giaû Traàn Duy Phöông - nguyeân nöõ sinh trung hoïc Traàn Quyù Caùp, Hoäi An maø trong tuø tình côø coù teân laø Traàn Thò Mai, ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi ñoïc bôûi lôøi vaên giaûn dò, caùc söï kieän cuûa cuoäc ñôøi taùc giaû ñöôïc trình baøy chi tieát, trung thöïc, khoâng leân gaân, gaàn guõi vôùi suy nghó cuûa moïi ngöôøi. Cuoäc ñôøi cuûa Traàn Duy Phöông, cuûa moät nöõ chieán só caùch maïng treû tuoåi, ñaïi dieän cho moät theá heä thanh nieân trong thôøi kì choáng Myõ cöùu nöôùc, theo töøng trang saùch cöù hieän leân thaät bình dò, kieâu haõnh khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc söï taøn aùc cuûa keû thuø ñeå chieán thaéng. Moät soá taäp truyeän ngaén ñi saâu vaøo ñeà taøi noâng thoân, noâng nghieäp vaø cuoäc soáng cuûa ngöôøi noâng daân hoâm nay, ñeà caäp ñeán hieän thöïc cuoäc soáng ôû noâng thoân, mieàn nuùi, vuøng daân toäc khaù ña daïng, nhieàu traên trôû, böùc xuùc, lo to toan trong cô cheá thò tröôøng vaø trong thôøi kì coâng nghieäp hoùa, ñoâ thò hoùa dieãn ra khaù oàn aøo, soâi ñoäng hieän nay. Moät soá taäp truyeän ñeà caäp veà ñeà taøi tình yeâu vaø caùc vaán ñeà xaõ hoäi phöùc taïp, giuùp ngöôøi ñoïc nhaän ra ñöôïc nhöõng traên trôû cuûa cuoäc soáng trong vaän ñoäng phaùt trieån, laøm cho ngöôøi ñoïc theâm tin yeâu cuoäc soáng daãu coøn nhieàu tieâu cöïc. Chaát löôïng truyeän ngaén ôû moät soá taùc giaû chöa ñeàu tay. Coù truyeän ngaén coù coát truyeän hay nhöng thieáu söï tìm toøi coâng phu trong xaây döïng nhaân vaät vaø coøn ñôn giaûn trong theå hieän. + Veà Thô: Taùc phaåm döï xeùt giaûi thöôûng naêm 2013 khoâng coù taùc phaåm thaät söï xuaát saéc coù daáu aán tìm toøi, caùch taân maïnh meõ veà buùt phaùp neân khoâng coù giaûi cao nhaát. Moät soá taùc phaåm ñöôïc trao giaûi khaù noåi troäi, ñaõ chuù troïng nhieàu hôn ñeán nhöõng vaán ñeà cuûa cuoäc soáng ñöông ñaïi; chuyeån taûi ñöôïc nhöõng suy tö, traên trôû, nhöõng khaùt khao, hi voïng vöôn tôùi caùi thieän, caùi ñeïp, söï nhaân aùi, vò tha, moät xaõ hoäi haøi hoaø. Buùt phaùp vaø phong caùch thô truyeàn thoáng laø xu höôùng chuû ñaïo cuûa giaûi thöôûng naêm nay. Caùc taùc giaû vieát khaù nhuaàn nhuyeãn, giaûn dò, nhieàu caûm xuùc, nhieàu suy tö- ôûng. Moät soá taäp thô khaù noåi troäi nhö: Maét coû (Nguyeãn Ñình Minh), Nhöõng ñaùm maây ñaùy hoà (Ñoaøn Vaên Thanh); caûm nhaän moät hieän thöïc noâng thoân ñang ñoåi môùi, nhieàu thay ñoåi trong ñôøi soáng noâng thoân nhöng vaãn coøn nhieàu boän beà, xoâ leäch giöõa cuõ vaø môùi, giöõa giaù trò truyeàn thoáng vaø nhöõng bieán thaùi cuûa cô cheá thò tröôøng Gioù ôû cuoái ñöôøng (Trònh Ngoïc Döï), Ñoàng dao cho mình (Ñoã Minh Döông) tieáp noái doøng hoài öùc chieán tranh vaø nhöõng vaán ñeà haäu chieán, giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi trong thôøi buoåi cô cheá thò tröôøng. Daáu xöa (Maõ Giang Ba) ñaäm daáu aán Nam boä; Muøa lau chín (Taï Thu Huyeàn) moäc maïc, chaân tình, giaøu baûn saéc Taây Baéc. Nôi bình yeân cuûa baõo (Traàn Thò Ngoïc Mai), Vôùi tay (Phaïm Doaõn Thò Maõi), Vuøa ñi vöøa nhôù (Nguyeãn Baøng) laø caùc taùc giaû treû coù trieån voïng ñang tìm toøi moät höôùng ñi cho thô mình vôùi caùch nhìn veà cuoäc ñôøi khaù trong treûo, ñaém ñuoái vaø tin caäy. b) Veà Myõ thuaät Do ñaëc thuø cuûa Myõ thuaät, taùc giaû khoâng coù ñieàu kieän vaän chuyeån tranh ñeán Haø Noäi noäp cho Ban toå chöùc, Hoäi Myõ thuaät Vieät Nam ñaõ keát hôïp xeùt sô khaûo taïi trieån laõm caùc khu vöïc ñeå xeùt choïn taùc phaåm döï trieån laõm toaøn quoác. Hoäi ñoàng giaûi thöôûng Hoäi Myõ thuaät Vieät Nam ñaõ choïn ñöôïc hôn 114 taùc phaåm töø trieån laõm cuûa 8 khu vöïc ñeå giôùi thieäu döï giaûi cuûa Lieân hieäp VHNT Vieät Nam. Nhìn toång theå, giaûi thöôûng cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñöôïc hoäi vieân myõ thuaät caùc vuøng, mieàn tham döï raát ñoâng ñaûo nhôø söï giuùp ñôõ vaâ baûo trôï cuûa Hoäi Myõ thuaät Vieät Nam. Coù theå noùi, moãi trieån laõm khu vöïc laø ngaøy hoäi cuûa taùc giaû Myõ thuaät caùc khu vöïc. Caùc cuoäc trieån laõm ñaõ ñöôïc toå chöùc khaù beà theá, nhieàu taùc phaåm ñöôïc löïa choïn tröng baøy, ñoâng ñaûo ngöôøi yeâu meán boä moân taïo hình ñeán xem. Hoäi ñoàng ngheä thuaät Hoäi Myõ thuaät Vieät GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 20. 20. 20 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 Nam ñaõ laøm vieäc nghieâm tuùc vaø chu ñaùo. Chaát löôïng chuyeân ngaønh Myõ thuaät naêm nay khaù toát. Coù tôùi 03 taùc phaåm ñoaït giaûi A. Ña soá caùc taùc phaåm ñöôïc giôùi thieäu döï giaûi cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam ñöôïc choïn treo taïi trieån laõm toaøn quoác. Ñeà taøi phaûn aùnh cuûa Myõ thuaät laø ñôøi soáng nhaân daân caùc vuøng mieàn cuûa ñaát nöôùc. Phaàn lôùn caùc hoaï só saùng taùc theo phong caùch hieän thöïc, coù aûnh höôûng cuûa ngheä thuaät ñöông ñaïi. Giaûi thöôûng chuyeân ngaønh Myõ thuaät naêm nay phaùt hieän nhieàu taùc giaûi môùi, trình ñoä saùng taïo ngheä thuaät giöõa Trung öông vaø ñòa phöông töøng böôùc ñöôïc thu heïp veà khoaûng caùch do coâng taùc ñaøo taïo ñaïi hoïc, cao hoïc ñöôïc môû roäng vaâ naâng cao hôn. Tuy nhieân, coù theå thaáy caùc taùc giaû vaãn theo ñuoåi moät soá ñeà taøi quen thuoäc, boá cuïc cuõng khoâng môùi; tính chuyeân nghieäp ôû moät soá ñoâng taùc giaû coøn haïn cheá, tay ngheà chöa ñieâu luyeän. Söï ñoàng ñeàu veà trình ñoä cuûa caùc taùc giaû coøn nhieàu cheânh leäch. c) Veà aâm nhaïc Nhìn chung, taùc phaåm döï giaûi naêm nay coù chaát löôïng toát hôn, ñoàng ñeàu hôn. Nhieàu chuû ñeà ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö caùc vuøng queâ, bieån ñaûo, ghi coâng anh huøng lieät só. Ngoân ngöõ aâm nhaïc khai thaùc daân ca caùc vuøng, mieàn, coù saùng taïo, naâng cao nhö ca truø, chaàu vaên, daân ca K’ho, Thaùi, Moâng... Phaàn daøn döïng, thu aâm coù nhieàu tieán boä, nhieàu taùc phaåm coù chaát löôïng aâm thanh toát. Phaàn theå hieän cuûa ca syõ coù nhieàu coá gaéng; phoái khí, phoái beø coù hieäu quaû. Tuy nhieân, vaãn chöa tìm thaáy taùc phaåm thaät söï noåi troäi neân khoâng coù giaûi A; Moät soá ca khuùc ghi aâm coøn sai moãi khi dieãn taáu, vaên baûn, lôøi ca vaø giai ñieäu caàn ñöôïc chuù yù chính xaùc hôn. d) Veà Vaên ngheä daân gian: Soá löôïng taùc giaû döï giaûi naêm nay khoâng nhieàu (07 taùc phaåm), Hoäi ñoàng ñaùnh giaù cao coâng trình nghieân cöùu Tín ngöôõng vaø toân giaùo daân toäc Bahnar, Jrai cuûa taùc giaû Nguyeãn Thò Kim Vaân. Ñaây laø moät coâng trình ñöôïc vieát coâng phu, khoa hoïc, coù nhieàu nghieân cöùu toát veà caùc vaán ñeà tín ngöôõng vaø toân giaùo ôû Taây Nguyeân. Hoäi VNDG Vieät Nam ñaõ choïn ñöôïc taùc phaåm Tranh daân gian Haøng Troáng - Haø Noäi cuûa hoaï só Phan Ngoïc Khueâ laø taùc phaåm xuaát saéc ñeà nghò Lieân hieäp trao giaûi. e. Veà Nhieáp aûnh Taùc phaåm Ngaøy trôû veà cuûa taùc giaû Leâ Vaán (Quaûng Nam) ñöôïc trao giaûi A cuûa Hoäi ñoàng giaûi thöôûng Hoäi Ngheä só Nhieáp aûnh Vieät Nam. Caùc taùc phaåm ñöôïc giaûi laø nhöõng taùc phaåm coù giaù cao veà noäi dung tö töôûng, mang ñaäm baûn saéc vaên hoaù daân toäc, phaûn aùnh chaân thöïc moïi maët ñôøi soáng con ngöôøi, queâ höông ñaát nöôùc trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác thôøi kì ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù - hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, coù tính giaùo duïc, thuyeát phuïc, ñoäng vieân, khích leä hoaït ñoäng saùng taïo VHNT; phuïc vuï nhieäm vuï chính trò, phaùt trieån kinh teá. f) Caùc chuyeân ngaønh: Ñieän aûnh, Saân khaáu, Muùa, Kieán truùc Chuùng ta ñöôïc bieát, thaønh töïu ngheä thuaät cuûa caùc lónh vöïc ñieän aûnh, saân khaáu, muùa, kieán truùc trong nhöõng naêm qua laø khaù aán töôïng vôùi nhieàu taùc phaåm ra ñôøi ñöôïc quaàn chuùng meán moä vaø giôùi chuyeân moân ñaùnh giaù cao. Do ñaëc thuø ngheà nghieäp, caùc chuyeân ngaønh treân ñoøi hoûi tính chuyeân nghieäp, chuyeân moân cao, caùc taùc giaû hoäi vieân chuyeân ngaønh ôû caùc Hoäi VHNT ñòa phöông trình ñoä vaø naêng löïc saùng taïo coøn haïn cheá neân haøng naêm coù ít taùc giaû coù taùc phaåm döï xeùt giaûi, coù Hoäi khoâng tìm ñöôïc taùc phaåm xuaát saéc naøo ñeà göûi xeùt giaûi hoaëc coù giaûi thöôûng cuõng chæ mang tính ñoäng vieân phong traøo ñòa phöông, taùc phaåm döï xeùt giaûi ít nhieàu coøn chöa vöôït khoûi tính nghieäp dö. - Naêm nay, Hoäi ngheä só Saân khaáu Vieät Nam GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 21. 21. 21DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 ñaõ trao giaûi A cho taùc phaåm Saùng trong nhö ngoïc moät con ngöôøi cuûa Nhaø haùt ca kòch Hueá. Hoäi Ñieän aûnh Vieät Nam trao giaûi C cho taùc phaåm Laøng coå (Phim taøi lieäu - ñaïo dieãn Nguyeãn Troïng Vaên - Haø Noäi). Maëc duø veà caùch thöùc theå hieän coøn ñoâi chuùt haïn cheá nhöng phim giôùi thieäu sinh ñoäng veà laøng coå Ñöôøng Laâm, ñaëc bieät laø nhöõng giaù tri tinh thaàn cuûa ngöôøi daân nôi ñaây. Phim cuõng ñeà xuaát caùch thöùc ñeå goùp phaàn baûo toàn nhöõng giaù trò mang tính di saûn cuûa laøng coå Ñöôøng Laâm vaø suy roäng ra laø di saûn vaên hoùa vaät theå cuûa daân toäc. Phim Xuaân Hoàng, nhaïc só, chieán só cuõng ñaõ giôùi thieäu khaù sinh ñoäng veà cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng vaø ngheä thuaät cuõng nhö giaù trò taùc phaåm, ca khuùc cuûa coá nhaïc só Xuaân Hoàng. Rieâng Kieán truùc, naêm naøo cuõng coù taùc phaåm ñoaït giaûi cuûa Hoäi Kieán truùc sö, giaûi quoác teá nhöng tham döï Giaûi cuûa Lieân hieäp khoâng nhieàu. Naêm nay, coù 02 taùc phaåm cuûa Hoäi VHNT Thaùi Nguyeân tham döï thì taùc phaåm Nhaø ôû cuûa KTS. Döông Vaên Hieáu ñöôïc Hoäi ñoàng Giaûi thöôûng Hoäi Kieán truùc sö trao giaûi C. Ñaây laø coâng trình ñaõ xaây döïng vaø ñöa vaøo söû duïng, laø maãu nhaø ôû mang tính phoå caäp, deã phoå bieán xaây döïng trong caùc ñoâ thò ñaëc bieät laø caùc vò trí goùc phoá hay maûnh ñaát xaây döïng khoâng vuoâng vaén. Ngoân ngöõ kieán truùc hieän ñaïi coù khai thaùc yeáu toá truyeàn thoáng, söû duïng vaät lieäu ñòa phöông, thoâng duïng vaø thuaän lôïi trong xaây döïng. Ñaëc bieät, naêm nay laø naêm ñaàu tieân Hoäi kieán truùc sö Vieät Nam giôùi thieäu taùc phaåm xuaát saéc nhaát cuûa Hoäi ñeà nghò Lieân hieäp VHNT Trao giaûi cho Hoäi chuyeân ngaønh Trung öông. Ñoù laø Taùc phaåm Chung cö moûng (ñaït giaûi Ba – Giaûi thöôûng Kieán truùc quoác gia naêm 2012 cuûa KTS. Hoaøng Thuùc Haøo, Nguyeãn Duy Thanh vaø coäng söï). Ñaây laø coâng trình kieán truùc nhaø ôû cao taàng daønh cho coâng nhaân, ngöôøi lao ñoäng taïi caùc khu coâng nghieäp vaø coù theå cho ngöôøi thu nhaäp thaáp ôû ñoâ thò. Kieán truùc nhaø ôû chung cö laø loaïi kieán truùc khoù trong saùng taïo, raát deã bò truøng laëp, khuoân maãu trong xaây döïng neáu taùc giaû khoâng daøy coâng tìm toøi saùng taïo. Thaønh coâng cuûa taùc phaåm laø tìm ra giaûi phaùp maët baèng ñôn giaûn, phuø hôïp vôùi khí haäu, ñieàu kieän cuûa Vieät Nam, tieát kieäm naêng löôïng vaø coù tính phoå bieán, deã thi coâng xaây döïng. Coâng trình ñaõ thoaùt ra khoûi caùc khuoân maãu thieát keá nhaø chung cö cao taàng ñaõ vaø ñang xaây döïng hieän nay; Ngoân ngöõ kieán truùc hieän ñaïi nhöng maët baèng chaët cheõ, tieän duïng. Nhaø ôû laø vaán ñeà noùng ñöôïc xaõ hoäi quan taâm, ñaëc bieät laø nhaø ôû cho ngöôøi thu nhaäp thaáp, nhaø ôû xaõ hoäi, nhaø ôû cho coâng nhaân. Ñaây cuõng laø chuû tröông cuûa Hoäi KTS Vieät Nam khuyeán khích KTS nhaát laø caùc KTS treû ñi saâu tìm toøi saùng taïo loaïi hình kieán truùc naøy. Taùc giaû vaø coäng söï ñeàu laø caùc KTS treû coù naêng löïc trong lao ñoäng saùng taïo vaø coù nhieàu coâng trình ñoùng goùp cho kieán truùc Vieät Nam nhöõng naêm qua. Cuoái cuøng, xin thay maët Hoäi ñoàng Giaûi thöôûng Lieân hieäp caùc Hoäi VHNt Vieät nam, chuùng toâi xin traân troïng caûm ôn caùc taùc giaû, caùc Hoäi VHNT chuyeân ngaønh TÖ vaø caùc Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá caû nöôùc ñaõ tín nhieäm vaø göûi taùc phaåm tham döï giaûi thöôûng cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam. Caûm ôn caùc vaên ngheä só tham gia caùc Hoäi ñoàng Giaùm khaûo chuyeân ngaønh ñaõ laøm vieäc coâng taâm, traùch nhieäm trong vieäc thaåm ñònh, ñònh giaù taùc phaåm, giuùp cho Ñoaøn Chuû tòch ra quyeát ñònh trao Giaûi thöôûng vaên hoïc ngheä thuaät naêm 2013. Ban toå chöùc Giaûi thöôûng Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Vieät Nam mong muoán naêm 2014 seõ nhaän ñöôïc ñaày ñuû taùc phaåm tham döï vaø nhaän giaûi cuûa 10 Hoäi chuyeân ngaønh TÖ. vaø taùc phaåm cuûa caû 63 Hoäi VHNT tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc... GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 22. 22. 22 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 DANH SAÙCH TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM ÑOAÏT GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM (Keøm theo Quyeát ñònh soá 822/QÑ-UB ngaøy 17/12/2013) A. GIAÛI THÖÔÛNG CHO TAÙC GIAÛ LAØ HOÄI VIEÂN CAÙC HOÄI CHUYEÂN NGAØNH TRUNG ÖÔNG (08 taùc phaåm) B. GIAÛI THÖÔÛNG CHO TAÙC GIAÛ LAØ HOÄI VIEÂN CAÙC HOÄI VHNT ÑÒA PHÖÔNG (64 taùc phaåm) GIAÛI A (05 TAÙC PHAÅM) 1. HOAØNG VAÊN ÑIEÅM - Chôï lôïn (Sôn daàu) - Myõ thuaät - Hoäi VHNT Laïng Sôn; 2. NGUYEÃN YÙ NHI - Mieàn ñaát laï (Khaéc moäc baûn) - Myõ thuaät - Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Thöøa Thieân - Hueá; 3. NGUYEÃN VAÊN HUY - Thaèng beù (Toång hôïp) - Myõ thuaät - Hoäi VHNT Quaûng Nam; 4. LEÂ VAÁN - Ngaøy trôû veà - Nhieáp aûnh - Hoäi VHNT Quaûng Nam; 5. NHAØ HAÙT CA KÒCH HUEÁ - Saùng trong nhö ngoïc moät con ngöôøi - Saân khaáu - Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Thöøa Thieân - Hueá LAÂM VÓNH PHÖÔNG - Ngheä thuaät muùa truyeàn thoáng Khmer Nam boä - Hoäi Ngheä só Muùa Vieät Nam; 6. NHAØ HAÙT CHEØO QUAÂN ÑOÄI NHAÂN DAÂN VIEÄT NAM - Chu Vaên An - Ngöôøi thaày cuûa muoân ñôøi - Hoäi ngheä só Saân khaáu Vieät Nam 7. Hoïa só PHAN NGOÏC KHUEÂ - Tranh daân gian Haøng Troáng - Haø Noäi - Hoäi Vaên ngheä Daân gian Vieät Nam 8. HAØ THÒ CAÅM ANH - Moät nöûa cuûa ngöôøi ñaøn baø (Taäp Truyeän ngaén) - Hoäi VHNT caùc DTTS Vieät Nam. 1. NGUYEÃN HOA - Thaép saùng nieàm tin (Thô) - Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam; 2. KTS. HOAØNG THUÙC HAØO, NGUYEÃN DUY THANH VAØ COÄNG SÖÏ - Chung cö moûng - Hoäi Kieán truùc sö Vieät Nam; 3. Nhaïc só VUÕ DUY CÖÔNG - Baûn laøng em muøa xuaân (Ca khuùc) - Hoäi Nhaïc só Vieät Nam; 4. NSÖT. PHAÏM HUYEÂN - Nhöõng ngöôøi choát giöõ thaønh coå (Phim taøi lieäu Ñieän aûnh) - Hoäi Ñieän aûnh Vieät Nam; 5. PGS. TS. NSND. LEÂ NGOÏC CANH (Chuû nhieäm), Th.s TRÒNH QUOÁC MINH, NSÖT. GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 23. 23. 23DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 GIAÛI B (11 TAÙC PHAÅM) 1 TRAÀN DUY PHÖÔNG - Toâi nghe toâi haùt (Töï truyeän) - Vaên hoïc - Quaûng Nam; 2. ÑOÂNG LA - AÙnh saùng cuûa boùng toái Tieåu luaän- Pheâ bình) - Vaên hoïc -Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT TP. Hoà Chí Minh; 3. CAO HOÀNG - Lyù luaän-pheâ bình vaên hoïc - ñoåi môùi vaø saùng taïo (Tieåu luaän - Pheâ bình) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Thaùi Nguyeân; 4. NGUYEÃN ÑÌNH MINH - Maét coû (Thô) - Vaên hoïc -Hoäi Lieân hieäp VHNT Haûi Phoøng; 5. ÑOAØN VAÊN THANH - Nhöõng ñaùm maây ñaùy hoà (Thô) - Vaênhoïc - HoäiVHNT Haø Nam; 6. CHU ÑÌNH HAÛI- Ñôïi (Khaéc goã) - Myõ GIAÛI C (17 TAÙC PHAÅM) 1. BUØI QUANG TUÙ - Vieân phaán vaø caây buùt (Chaân dung vaên hoïc) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Ñoàng Nai; 2. CAÀM SÔN - Ñoã quyeân ñoû (Truyeän ngaén vaø kyù) - Vaên hoïc - Hoäi LH VHNT Phuù Thoï; 3. HOØANG GIANG PHUÙ - Gioù möa moät thuôû (Taäp truyeän ngaén) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Haø Nam; 4. TRÒNH NGOÏC DÖÏ - Gioù ôû cuoái ñöôøng (Thô) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Thanh Hoùa; 5. ÑOÃ MINH DÖÔNG - Ñoàng dao cho mình (Thô) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Ñoàng Nai; 6. TRAÀN THÒ NGOÏC MAI - Nôi bình yeân cuûa baõo (Thô) - Vaênhoïc - HoäiLH VHNT Haø Tónh; 7. NGUYEÃN THÒ PHÖÔNG - Caùnh (Saét haøn) - Myõ thuaät - Hoäi LH VHNT Haûi Phoøng; 8. LEÂ THANH TUØNG - Suy tö (Ñoàng) - Myõ thuaät - Hoäi VHNT Bình Döông; 9. PHAÏMPHÖÔÙCNGHÓA-Kinhchieàu(Cakhuùc) -AÂmnhaïc-LHcaùcHoäiVHNTThöøaThieân-Hueá; 10. TÖÏ ÑÖÙC - Nhòp ñieäu Taây Baéc (Ca khuùc) - AÂm nhaïc - Hoäi VHNT Laøo Cai; 11. HOAØNG PHI ÖNG - Chuyeän tình Ñaêmbri (Ca khuùc) - AÂm nhaïc - Hoäi VHNT Gia Lai; 12. DÖÔNG VAÊN HIEÁU - Nhaø ôû gia ñình - Kieán - Hoäi VHNT Thaùi Nguyeân 13. NGUYEÃN TROÏNG VAÊN - Laøng toâi (Phim taøi lieäu) - Ñieän aûnh - Hoäi Lieân hieäp VHNT Haø Noäi; 14. NGUYEÃN HÖÕU ÑÒNH - Tranh taøi - Nhieáp aûnh - Hoäi VHNT Kieân Giang; 15. DÖÔNG DUY LONG - KhoaûnhkhaécTraøng An - Nhieáp aûnh - Hoäi VHNT Ninh Bình; 16. NGUYEÃN VAÊN THAØNH - Chôït möa - Nhieáp aûnh -Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Ñaø Naüng; 17. NGUYEÃN THÒ KIM VAÂN - Tín ngöôõng vaø toân giaùo daân toäc Bahnar, Jrai - Vaên ngheä daân gian - Hoäi VHNT Gia Lai. thuaät - LH caùc Hoäi VHNT Caàn Thô; 7. ÑOAØN QUANG TRUNG- Möøng luùa môùi (Ca khuùc) - AÂm nhaïc - Hoäi VHNT Ñoàng Nai; 8. ÑAËNG VAÊN NÔÛ - Em beù Cô Tu - Nhieáp aûnh - Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Ñaø Naüng; 9. NGUYEÃN QUANG VINH- Muøa caø pheâ Ñaêk Haø - Nhieáp aûnh - Hoäi VHNT Kon Tum; 10. NGUYEÃN ÑÌNH TOAÙN - Trieån laõm 90 naêm Vaên Cao - Nhieáp aûnh - Hoäi Lieân hieäp VHNT Haø Noäi; 11. ÑOAØN CA KÒCH QUAÛNG NAM - Bieån vaø bôø - Saân khaáu - Hoäi VHNT Quaûng Nam GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 24. 24. 24 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 GIAÛI KHUYEÁN KHÍCH (28 TAÙC PHAÅM) 1. ÑAËNG LÖU - Vöôøn vaên... nhöõng loái vaøo (Tieåu luaän - pheâ bình) - Vaên hoïc - Hoäi Lieân hieäp VHNT Ngheä An; 2. TRÖÔNG THOÏ - Nhöõng ngöôøi soáng quanh toâi (Truyeän kyù) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Laïng Sôn; 3. ÑAËNG THÒ THANH LIEÃU - Chæ laø tia naéng laï (Taäp truyeän) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Laâm Ñoàng; 4. TRAÀN ÑAÉC TUÙC - Ñeâm laøng Ñoáng (Taäp truyeän ngaén) - Vaên hoïc - Hoäi Lieân hieäp VHNT Haø Tónh 5. NGUYEÃN TROÏNG HUØNG -Gioù nuùi (Taäp truyeän ngaén) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Tuyeân Quang; 6. ÑAØO SYÕ QUANG - Söï ñôøi (Taäp truyeän ngaén) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Ñoàng Nai; 7. MAÕ GIANG BA - Daáu xöa (Thô) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Traø Vinh; 8. TAÏ THU HUYEÀN - Muøa lau chín (Thô) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Laøo Cai; 9. PHAN VAÊN HÖÔÛNG - Khoaûng troáng (Toång hôïp) -Myõ thuaät -Hoäi VHNT Ninh Bình; 10. LEÂ MINH SÔN - Chuøa laøng (Sôn maøi) - Myõ thuaät - Hoäi VHNT Haø Nam; 11. TRAÀN THÒ PHÖÔNG LIEÂN - Hai meï con (Luïa) - Myõ thuaät - Hoäi VHNT Hoøa Bình; 12. NGUYEÃN TROÏNG KHANG - Caøng gaàn ma tuùy caøng xa cuoäc ñôøi (Tranh coå ñoäng) - Myõ thuaät - Hoäi VHNT Caø Mau; 13. LEÂ THÒ MAI HAÏNH - Chieàu Mai Chaâu (Luïa) - Hoäi Lieân hieäp VHNT Ngheä An; 14. BUØI HAÊNG RY (Nhaïc), NGUYEÃN NAM ÑOÂNG (Lôøi) - Hoàn voïng nôi Phuù Quoác (Ca khuùc) - AÂm nhaïc - Hoäi VHNT Haûi Döông; GIAÛI TAÙC GIAÛ TREÛ (03 TAÙC PHAÅM) 1. PHAÏM DOAÕN THÒ MAÕI - Vôùi tay (Thô) - Vaên hoïc - Hoäi VHNT Kon Tum; 2. NGUYEÃN BAØNG -Vöøa ñi vöøa nhôù (Thô)- Vaên hoïc - Hoäi Lieân hieäp VHNT An Giang; 3. TRAÀN NGUYEÂN THEÁ - Thieáu nöõ (Sôn daàu) - Myõ thuaät - Hoäi VHNT Haø Giang. 15. LUØ VAÊN SEÏN - Queâ höông Möôøng Nheù (Ca khuùc) - AÂm nhaïc -Hoäi VHNT Ñieän Bieân; 16.KIM OANH (Nhaïc), NGUYEÃN ÑÖÙC MAÄU (Thô) - Bieån ñaûo khaéc teân anh (Ca khuùc) - AÂm nhaïc - Hoäi VHNT Baééc Ninh; 17. HAØ THEÁ MAÏNH vaø coäng söï - Xuaân Hoàng - nhaïc só - chieán só (Phim taøi lieäu) - Ñieän aûnh - Hoäi VHNT Taây Ninh; 18. NGUYEÃN XUAÂN HAÕN - Muøa vaøng treân caùnh ñoàng maãu lôùn - Nhieáp aûnh - Hoäi Lieân hieäp VHNT Baïc Lieâu; 19. DÖÔNG VAÊN BÌNH - Cuoäc soáng chuyeån ñoäng - Nhieáp aûnh - Hoäi VHNT Höng Yeân; 20. CHAÙNH THI -Kyõ thuaät môùi (Nhieáp aûnh)- Nhieáp aûnh -Hoäi Lieân hieäp VHNT Long An; 21. LEÂ XUAÂN KHAM - Baát taän - Nhieáp aûnh- Hoäi VHNT Baéc Ninh; 22. TROÏNG KHANH - Baïn cuøng hoïc - Nhieáp aûnh - Hoäi VHNT Vónh Phuùc; 23. NG. VAÊN DÖÔNG - Nghóa tình quaân daân - Nhieáp aûnh - Hoäi VHNT Laïng Sôn; 24. NGUYEÃN QUANG THUYEÁT - Thanh nieân tình nguyeän - Nhieáp aûnh - Lieân hieäp caùc Hoäi VHNT Thöøa Thieân - Hueá; 25. ÑAËNG THEÁ ANH - Neùt ñeïp vaên hoùa xöù Laïng - Vaên ngheä daân gian - Hoäi VHNT Laïng Sôn; 26. HOAØNG ÑÒNH - Then mo cuùa caàn taøy Baéc Quang - Haø Giang (Then cuùng cuûa ngöôøi Taøy Baéc Quang -Haø Giang söu taàm vaø dòch) - Hoäi VHNT Haø Giang; 27. NG. THÒ AÙNH HOÀNG - Tình yeâu lính ñaûo- Muùa- LH caùc Hoäi VHNT Thöøa thieân Hueá; 28. TÖØ QUOÁC HOAØNG - Nieàm vui ngöôøi noâng daân - Muùa -Hoäi VHNT Ñoàng Nai. GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 25. 25. 25DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 ÑOAØN VAÊN THANH (Hoäi VHNT Haø Nam) Meï ñi nhö gioït söông sa NGUYEÃN HOA (Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam) Thaép xanh nieàm toâi Tieát xuaân luaân hoài Ngoïn coû beàn töôi Ñaõ caùch moät ngaøy thu Ñoû roøng löûa noùng Töôi maàu raùng trôøi Gaïo hoa nôû moïng Thaép xanh nieàm toâi! Chuùt nuoät naø naéng luïa Phôi meàm maøu aùo quen Daùng ngöôøi böøng oùng aû Moøn ñoâi maét: Moät con… Ngaäp ngöøng e leä gioù Ñaõ caùch moät ngaøy thu. Lay phay möa sôùm Tröa höûng phong phanh Cöõ gieâng nhòp hoäi Haùo höùc loøng thaønh… Ñöùc daøy loäc naûy Tieát xuaân luaân hoài! Tuoåi cao nhö gioù nhö söông Chaét chiu, ñau ñaùu tìm ñöôøng ñeå ñi… Hoàn ñeâm laåm baåm ñieàu chi Ngaõ ngaøy môùi hieåu dæ di noãi ñôøi… Kìa nhö ngoïn coû beàn töôi Treo söông, treo gioù, reo cöôøi trong veo! (*) Giaûi taùc phaåm töø Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam, ruùt trong taäp thô Thaép xanh nieàm toâi, Nxb. Hoäi Nhaø vaên, H., 2013, 64 tr. Cha ñi töø thuôû cô haøn Con coâi cuùt, meï nhö ñaøn khoâng daây Thôøi gian tróu maûnh vai gaày Phaän ngöôøi caøng moûng caøng daày naéng möa Ñoàng laøng buoát sôùm, boûng tröa Meï ra troàng luùa gaët döa caûi ngoàng Thaân coø laën loäi bôø soâng Teùp toâm thì ít baõo gioâng thì nhieàu Chôï xa meï gaùnh gioù chieàu Deät vuoâng vaûi ñöôïng ñem nhieàu sôïi ngang Thöông con ñôøi meï lôõ laøng Bao xanh meï thaét ngaøy caøng chaët hôn Con nhö ngoïn gioù voâ ôn Gioù tung taåy, meï troáng trôn phaän mình Lôùn leân hieåu nghóa hieåu tình Con ñi chieán traän moät mình meï ñau Meï giôø xöông traéng ñaát naâu Con nay toùc ñaõ vöôùng maøu maây pha Meï ñi nhö gioït söông sa Con thaønh ngoïn coû nôû hoa... khoâng Ngöôøi! (*) Giaûi B, ruùt trong taäp thô Nhöõng ñaùm maây ñaùy hoà, Nxb. Vaên hoïc, H., 2013, 92tr. T AÙC PHAÅM ÑOAÏT GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 26. 26. 26 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 Hoang hoaûi con ñöôøng phía tröôùc Baõi ñaù reâu xanh daáu chaân ngöôøi Caùnh röøng che baït ngaøn caùnh voõng Caây ñaâu coøn, chæ soûi ñaát caèn thoâi! Em daãu gaàn, ngaøy aáy ñaõ xa xoâi Baïn beø ñi ngöôïc chieàu gioù thoåi Ngöôøi chia tay xa daàn gioïng noùi Xa caùnh röøng ñoàng ñoäi tuoåi hai möôi Xa con suoái xanh, naám ñaát ven ñoài Toâi trôû veà bieát noùi gì vôùi meï! Maáy möôi naêm baïn vaãn laø tuoåi treû Vaãn ba loâ, vaønh muõ, mieäng cöôøi töôi. Ngaøy trôû veà – nhöõng ñoàng ñoäâi toâi ôi! Laän ñaän saù caày treân ruoäng cuõ Ngöôøi boân ba chaân trôøi goùc beå Cuoäc möu sinh veà laïi buoåi ban ñaàu. Ngöôøi theânh thang xe ngöïa nhaø laàu Khoâng nôõ boû moät chieàu xa thaønh phoá Ôi nhöõng caùnh röøng coøn töôi maøu ñaát ñoû Bao naêm vaãn nhaéc goïi ta veà! (*) Giaûi C, ruùt trong taäp thô Gioù ôû cuoái ñöôøng, Nxb. Hoäi Nhaø vaên, H., 2013, 104tr. TRÒNH NGOÏC DÖÏ (Hoäi VHNT Thanh Hoùa) Ngöôøi veà NGUYEÃN ÑÌNH MINH (Hoäi VHNT Haûi Phoøng) Mieàn hoa phöôïng Döõ doäi moät mieàn cöûa soùng ngaøn naêm ñi qua baõo taùp lôû boài baàm daäp ñaïn bom, maáy muøa maùu ñoå saùng moät daûi ven trôøi hoa ñoû tieáng ve day döùt ñaày vôi. Nôi caát tieáng chaøo ñôøi ñaõ gioù caâu ca dao choøng chaønh naêm thaùng thaønh noâi côm meï môùm maën moøi muoái beå hoa phöôïng ruû choïi gaø suoát moät thôøi thô beù con chuoàn chuoàn caén roán môû bieån khôi. Nôi nhöõng chuyeán taøu troâi ngang qua ngoõ baâng khuaâng chôû naéng heø veà ñaâu? hoa phöôïng uoáng traêng khuya, say tieáng ñaøn baàu xao xuyeán chaùy lôøi rao cheânh chao hoàn phoá trong ñeâm saâu thôû nhoïc nhaèn vaø aùo em nhö maây traéng saân tröôøng hoùa caâu thô toâi öùa löûa. Haûi Phoøng, nhöõng ngaøy nhö laù phieâu du khoaûng laëng uøa ñaày noãi nhôù con ñöôøng phöôïng raéc hoa veà phía beå maøu muoái caàn lao loang vai aùo thôï bao maûnh gheùp ñôøi thöôøng ñaép boài tình phoá hoàn queâ nhöõng noãi bôø löu luyeán tieãn taøu ñi thuyeàn ai chôû chieàu vaøng veà Beán Ngöï (1) phöôïng thaép ñoû loøng phoá coå nhö tình em ngoùng goïi anh veà... (1) Beáùn Ngöï: Nôi coù caàu taøu xaây döïng vaøo naêm 1896, laø ñieåm nuùt cuûa phoá Hoaøng Vaên Thuï vaø Böu ñieän Haûi Phoøng. Naêm 1918 vua Nguyeãn Khaûi Ñònh ñaõ ñeán ñaây neân coù teân goïi naøy. (*) Giaûi B, ruùt trong taäp thô Maét coû, Nxb. Vaên hoïc, H., 2013, 120tr. TAÙC PHAÅM ÑOAÏT GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 27. 27. 27DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 Queâ mình gioù Laøo caùt traéng, Coù luoáng caøy saâu hôn thaùng naêm, Chò sinh ra töø nhoïc nhaèn khuya sôùm, Bôø soâng nghieâng theo nhòp meï gaùnh goàng... Tuoåi thô chaïy daøi theo khuùc ñeâ cong, Beân doøng La xanh chieàu huyeàn thoaïi, Tieáng döông caàm níu loøng ai khaéc khoaûi, Chò xa queâ tìm nhòp nhöõng phím ñaøn... Giöõa Haø thaønh hoa ñeâm giaêng giaêng... Tay chò löôùt trong aâm thanh cuoäc soáng, AÂm thanh meï cha hao gaày möa naéng, Vò queâ höông boài lôû nhöõng thaùng ngaøy... Veà thaêm queâ sau bao choâng gai... Nhòp ruoäng ñoàng vaãn haùt muøi rôm raï, Caùnh dieàu vaãn chôû khuùc ca dao töø laù Ru bình yeân töø queâ meï ngoït ngaøo... (*) Giaûi C, ruùt trong taäp thô Nôi bình yeân cuûa baõo, Nxb. Vaên hoïc, H., 2013, 99tr. TRAÀN THÒ NGOÏC MAI (Hoäi VHNT Haø Tónh) Vò ngoït queâ höông (Taëng chò toâi) Caùi thuôû tuoåi nhoû haøn vi Heã nghe ngöôøi lôùn noùi gì cuõng tin Ruoäng ñoàng nuoâi ta lôùn leân Meï cha truyeàn caùi hoàn nhieân thaät thaø Ta nhö maàm bieác, nuï hoa Taém trong naéng sôùm, chan hoøa gioù söông Thôøi trai soáng ôû chieán tröôøng Voâ tö ñaùnh giaëc khoân löôøng hieåm nguy Baïn beø tröôùc luùc ra ñi Ngaây thô khaùt voïng, caâu theà hoàn nhieân... Roài khi chaïm maët ñoàng tieàn Ta nhö laïc giöõa ñaûo ñieân cuoäc ñôøi Quan quyeàn coù neûo coù nôi Mình thua thieät, bôûi laøm ngöôøi thaúng ngay... Tình ñôøi tróu naëng hai vai Yeâu em quaù ñoãi thô ngaây daïi khôø Traûi loøng vaøo nhöõng trang thô Con thuyeàn phieâu daït beán bôø xa khôi... Ví nhö laøm laïi cuoäc ñôøi Thì ta vaãn cöù laø ngöôøi hoàn nhieân! (*) Giaûi C, ruùt trong taäp thô Ñoàng dao cho mình, Nxb. Treû, TP. Hoà Chí Minh, H., 2013, 82tr. ÑOÃ MINH DÖÔNG (Hoäi VHNT Ñoàng Nai) Hoàn nhieân TAÙC PHAÅM ÑOAÏT GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM
 28. 28. 28 DIEÃN ÑAØN VAÊN NGHEÄ VIEÄT NAM (229) - 2 / 2014 Con gaùI lôùn chöa gaû ñöôïc choàng Boá meï lo ngay ngaùy Thaáp thoûm ñôïi chôø moái mai. Roài moät ngaøy Coù ba chaøng trai tìm ñeán Möøng hôn vôù ñöôïc vaøng Ngôõ ngaøng Chaúng bieát choïn ai. Ngöôøi ñaàu ñeán töø Möôøng Vai Daùng cao to Chaân ñi nhö gioù Ñeán caàu hoân chæ coù moät con dao. Ngöôøi thöù hai ñeán töø Möôøng Lao Daùng thö sinh traéng treûo Ñi moãi böôùc rôi moät caâu thô Kóu kòt treân vai gaùnh saùch. Ngöôøi thöù ba ñeán töø Möôøng Voáng Gaøy goø, maét nhoû Daét theo chín boø möôøi traâu Nhaø coù ao saâu ruoäng caïn. Cha meï ngöôùc nhìn ngoïn nuùi cao tröôùc maët Taàn ngaàn. (*) Giaûi khuyeán khích, ruùt trong taäp thô Muøa lau chín, Nxb. Hoäi Nhaø vaên, H., 2012, 88tr. TAÏ THU HUYEÀN (Hoäi VHNT Laøo Cai) Choïn reå Thai ngheùn maáy ngaøn naêm Cöûu Long môû chín cöûa roàng Loøng meï ñeû ñau mang naëng Nhöõng cuø lao nguùt nguùt maøu xanh. Cuø Lao Dung, Cuø Lao Dung! Ai ñaët teân em maø thaân thöông ñeán theá Ñeå ngöôøi ñi nôi chaân trôøi goùc beå Nhôù nao loøng toùc Thuûy Lieãu bay bay. Chieàu meânh mang khoùi soùng phuû ñaày Ta trôû laïi tìm doøng Ba Thaùc Gaëp xanh xanh röøng baàu röøng ñöôùc Maét coâ ñaøo trong vaét nöôùc ñaàm tieân. Gioù laëng, soùng yeân döôùi raïch Tröôøng Tieàn Hoa traùi xum xueâ treân coàn Long AÅn Ñaâu daáu quaân vöông treân ñöôøng boân taåu Chæ hoaøng hoân chaûy maï ñoàng thau. Beán lôû caùt boài bao chuyeän beå daâu Ai coøn nhôù moät thôøi baõo taùp Nhöõng cuoäc ñôøi caàn lao chaát phaùc Ñaõ vieát leân trang saùch anh huøng. Ñeâm döôùi thuyeàn roùt cheùn röôïu suoâng Caâu voïng coå lan xa töøng böôùc soùng Maét thieâm thieáp ñoùn möøng côn gioù loäng Naèng naëng phuø sa chaûy ngöôïc vaøo loøng. Cuø Lao Dung, Cuø Lao Dung! Giöõa ñeâm coå tích hoùa roàng bay leân. (*) Giaûi khuyeán khích, ruùt trong taäp thô Daáu xöa, Nxb. Hoäi Nhaø vaên, H., 2013, 72tr. MAÕ GIANG BA (Hoäi VHNT Traø Vinh) Veà Cuø Lao Dung TAÙC PHAÅM ÑOAÏT GIAÛI THÖÔÛNG VHNT NAÊM 2013 CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI VHNT VIEÄT NAM

×