პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

183 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

  1. 1. პრეზენტაციისშეფასებისრუბრიკა მოსწავლეებსთითოეულკრიტერიუმშიენიჭებათნულიანერთიქულადასაბოლოოქულისგამოს აყვანადითვლებამათიჯამი. მაქსიმალურიჯამიარისათიქულა. მოსწავლისსახელი, გვარი კრიტერიუმები შესავალისაინტერესოა(შეუძლია პრობლემისიდენტიფიცირება) აქვს ნაშრომის/კვლევებისწარმოჩენისუნარი აქვს შემოქმედებითიუნარი გვთავაზობს პრობლემისგადაჭრისგზებს შეუძლია თემისგასაგებადწარმოდგენა (ლოგიკურიჯაჭვი) საუბარიგამართულია იყენებს თვალსაჩინოებებს აქვს აუდიტორიასთანკონტაქტი აქვს ინფორმაციისფლობისუნარი (ადეკვატურიკითხვა-პასუხი) იცავს დროისლიმიტის ჯამი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

×