საწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი(Bolo variant)

1,136 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

საწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი(Bolo variant)

  1. 1. სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი მზია ბაუჟაძე რაიონი აჭარა სკოლა სსიპ ქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკური საჯარო სკოლა ქალაქი ბათუმი თემის მონახაზი თემის დასახელება ილია და საქართველო თემის შინაარსი სასწავლო პროექტის მსვლელობისას მოსწავლეები შეისწავლიან ილიას როგორც პოეტს , პროზაიკოსს, თეატრმცოდნეს, ბანკირს, ისტორიკოსს. დეტალურად შეისწავლიან და შეაფასებენ ილიას მოღვაწეობას. მოსწავლეები შეაგროვებენ მასალებს ,შექმნიან გაზეთ ცნობარს ,გააკეთებენ პრეზენტაციას და ატვირთავენ სკოლის ვებგვერდზე საგანი ქართული ენა და ლიტერატურა , ისტორია , სამოქალაქო განათლება დონე /კლასი მესამე საფეხური/9-12 კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო 2თვე(შეხვედრები შედგება კვირაში 3 ჯერ) თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები XXI საუკუნის უნარ -ჩვევები ● იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვა წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით; ● სხვადასხვა ჯგუფთან ეფექტური მუშაობის უნარის დემონსტრირება; ● საერთო მიზნების მისაღწევად საჭირო კომპრომისისთვის მზადყოფნისა და მოქნილობის დემონსტრირება; ● პასუხისმგებლობების გაზიარება მუშაობის პროცესში. ● საკუთარი სასწავლო საჭიროებებისა და წარმოდგენების მონიტორინგი ; ● დავალებების განსაზღვრა, პრიორიტეტების მინიჭება და შესრულება პირდაპირი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 6 1 of
  2. 2. ზედამხედველობის გარეშე; ● დროის და სამუშაო დატვირთვის ეფექტური განკარგვა. ● მოსაზრებებისა და გადაწყვეტილებების საჭიროებისამებრ სხვადასხვა ჯგუფთან ერთობლივი მუშაობისას; დაბალანსება ქართ . IX. 10. მოსწავლეს შეუძლია დეტალური ინფორმაციის , განსხვავებული თვალსაზრისის წერილობით გადმოცემა . • მკაფიოდ და თანამიმდევრულად აყალიბებს ინსტრუქციებს კონკრეტული ამოცანისთვის (მაგალითად, დისკუსიის და დებატების წარმართვის თანამიმდევრობის შესახებ; როგორ ჩაატაროს თანაკლასელმა კონკრეტული ექსპერიმენტი და სხვ.); ქართ . IX. 11. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის ფორმისა და სტილის შერჩევა მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით . • წერისას ითვალისწინებს აუდიტორიის ასაკობრივ, სოციალურ, კულტურულ და სხვა თავისებურებებს; • სხვადასხვა აუდიტორიისათვის შეარჩევს ტექსტის ტიპს (ლიტერატურული ნარკვევი, მიმართვა, წერილი, რეკომენდაცია, ვებგვერდის სტატია, ესეი და ა.შ.), რათა უპასუხოს მათს მოთხოვნებსა და ინტერესებს; • აუდიტორიის თავისებურებების გათვალისწინებით გამოიყენებს სხვადასხვა დამარწმუნებელ / დამაინტერესებელ საშუალებას (მაგალითად, მოგონებას , ციტატას, იუმორს, პარალელს და სხვ.). ქართ . IX. 12. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი ტექსტის სტრუქტურა და ენობრივი ნორმები . • მკაფიოდ აყალიბებს აზრს, იყენებს დაკავშირებისა და თანამიმდევრულობის შესაბამის ხერხებს; ისტ .IX.5. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საგარეო და საშინაო ფაქტორების გავლენა ქართული სახელმწიფოს წარმოშობასა და განვითარებაზე . • მსჯელობს კონკრეტულ საგარეო პოლიტიკურ ცვლილებებზე , რომლებმაც გავლენა მოახდინა ქართულ სახელმწიფოებრივობაზე; სამოქალაქო განათლება მოქ .IX.1. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საკუთარი პიროვნული თვისებები , მისწრაფებები და შესაძლებლობები . • აფასებს ღირებულებებზე დაფუძნებული პიროვნული არჩევანის მნიშვნელობას საზოგადოების განვითარებისათვის. მოქ .IX.2. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს საკუთარი ადგილი და მნიშვნელობა საზოგადოებაში . • მსჯელობს ადამიანისა და საზოგადოების ურთიერთდამოკიდებულებაზე, განასხვავებს პიროვნებისა და საზოგადოების ინტერესებს. ის ტექნ. VI.4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისათვის და თანამშრომლობისათვის შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: • იყენებს საკომუნიკაციო საშუალებებს იდეების, ინფორმაციის და ციფრული მასალის გასავრცელებლად და მონაწილეობს ერთობლივ პროექტებში (მათ შორის ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 6 2 of
  3. 3. • ონლაინ პროექტებში) ციფრული მასალის შესაქმნელად; იცავს საკომუნიკაციო საშუალებების კორექტულად გამოყენების წესებს (მაგალითად: იცავს ქსელის უსაფრთხოების წესებს, პირადი ხასიათის ინფორმაციის ხელშეუხებლობის ნორმებს, ციფრული რესურსების მისაწვდომობის ნორმებს). მოსწავლეების ამოცანები /სწავლის შედეგები მოსწავლეები შეისწავლიან ილიას შემოქმედებას : ილიას როგორც პოეტს , პროზაიკოსს , ისტორიკოსს, თეატრმოდნეს, ბანკირს. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები • შეუძლია ერთ ადამიანს მოახდინოს ცვლილება? • რა გავლენა იქონია ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობამ მეცხრამეტე საუკუნის საქართველოზე? • ზოგადი კითხვა რა გავლენას ახდენენ ილია ჭავჭავაძის რეფორმები და ქმედებები თქვენს ცხოვრებაზე ილია ჭავჭავაძის რა პოლიტიკა და ქმედებები იყო მნიშვნელოვანი მისი სიცოცხლის პერიოდში? რატომ დაარსა სათავადაზნაურო ბანკი? რა მნიშვნელობა ჰქონდა წერა-კითხვის დამაარსებელი საზოგადოების არსებობას? თემატური კითხვები • შინაარსობრივი კითხვები • • შეფასების გეგმა ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 6 3 of
  4. 4. შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ გ.ი დიასკუსია პროექტის რუბრიკა ისტ ტექნოლოგიებ ის გამოყენების უნარჩვევების შეფასების რუბრიკა პროექტის რუბრიკა ჯგუფური მუშაობის რუბრიკა დაკვირვები ს ფურცელი პუბლიკაციების შეფასება(გაზეთი) პრეზენტაცია და ატვირთვა სკოლის ვებგვერდზე დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები არაქართულენოვანიმო სწავლეები (მოსწავლეები , რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური ) მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები ნება მიეცით ჯგუფის წევრებს თავად გადაინაწილონ მოვალეობები და შესასრულებელი სამუშაო.გაუწიეთ კონსულტაცია ფოტო და დოკუმენტური მასალების შესახებ ნება დართეთ თუ საჭიროა გაზეთში ან სლაიდ შოუში მათ მშობლიურ ენაზე განათავსონ ინფორმაცია წაახალისეთ ,რათა მათ არა ზედაპირულად ,არამედ სიღრმისეულად შეისწავლონ საკითხი და მიაგნონ პრობლემის კრიტიკულ გადაწყვეტილებას სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 6 4 of
  5. 5. ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) $ ფოტოკამერა $ კომპიუტერი (ები) ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო $ საბეჭდი მანქანა/პრინტერი $ ვიდეოკამერა ციფრული კამერა $ პროექტორი $ ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი $ სკანერი $ ინტერნეტკავშირი სხვა       $ ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) $ ფოტო/სურათების მონაცემთა ვებგვერდის შექმნა ბაზა/ცხრილები დამუშავება $ ვორდის პროგრამა ბეჭდვითი მასალები $ $ $ ინვენტარი /მასალები $ 1.ვებ-გვერდის_ სახელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა URL : http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00000803 2. ვებ-გვერდის_ სახელი :ვიკიპედია URL http://goo.gl/7u8X09 3.ვებ-გვერდის_ სახელი: ლიტერატურა URL : http://goo.gl/dT6pHX 4. ვებ-გვერდის_ სახელი: ბურუსი – BURUSI URL : http://burusi.wordpress.com/2009/12/05/ilia-chavchavadze-7/ 5. ვებ-გვერდის_ სახელი: ვიკიმედია URL : http://goo.gl/aF5KF1 ვებ- 6.გვერდის_ სახელი: ექვთიმე თაყაიშვილი ქვეყნის პატრიოტი მეჭურჭლეთუხუცესი URL : http://goo.gl/oqPMXX 7. ვებ-გვერდის_ სახელი: ამბიონი URL : http://www.ambioni.ge/104-weli-ilia-wavwavazis-mkvlelobidan ინტერნეტრესურსები 8.ვებ-გვერდის_ სახელი:ბურუსი URL : http://burusi.wordpress.com/2009/12/04/chavchavadze-olga/ 9.ვებ-გვერდის_ სახელი: აი ია URL : http://goo.gl/waou3g 10. ვებ-გვერდის_ სახელი: უცნაური ბლოგი URL : http://ucnauri.com/129336/ 12. ვებ-გვერდის_ სახელი:საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა Url: http://goo.gl/SkfzSb 13.ვებ-გვერდის_ სახელი:Iberiana-იბერია გუშინ,დღეს,ხვალ URL: http://iberiana.wordpress.com/m-mchedlishvil/m-mchedlishvili-6/ 14.ვებ-გვერდის_ სახელი:ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია URL: http://www.georgianchurch.com/index.php?newsid=271 15.ვებ-გვერდის_ სახელი: orthodoxy ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 6 5 of
  6. 6. URL: http://orthodoxy.ge/tveni/ivlisi/20-ilia_martali.htm 16. .ვებ-გვერდის_ სახელი: URL: http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=11&id_artc=12920-ilia 17. ვებ-გვერდის_ სახელი:საქართველო და მსოფლიო URL: http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=4403&lang=ge 18. ვებ-გვერდის_ სახელი:თეატრი URL: http://teatri.ge/qartuli-satavadaznauro-teatri/ 19. ვებ-გვერდის_ სახელი: flickr URL: http://www.flickr.com/photos/n_b_g/5904304858/ 19. ვებ-გვერდის_ სახელი: lit.ge ინტერნეტ-მაღაზია URL: http://lit.ge/წიგნი/ილია_ჭავჭავაძე/პროზა/104 ნახე სხვა რესურსები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 6 6 of
  7. 7. URL: http://orthodoxy.ge/tveni/ivlisi/20-ilia_martali.htm 16. .ვებ-გვერდის_ სახელი: URL: http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=11&id_artc=12920-ilia 17. ვებ-გვერდის_ სახელი:საქართველო და მსოფლიო URL: http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=4403&lang=ge 18. ვებ-გვერდის_ სახელი:თეატრი URL: http://teatri.ge/qartuli-satavadaznauro-teatri/ 19. ვებ-გვერდის_ სახელი: flickr URL: http://www.flickr.com/photos/n_b_g/5904304858/ 19. ვებ-გვერდის_ სახელი: lit.ge ინტერნეტ-მაღაზია URL: http://lit.ge/წიგნი/ილია_ჭავჭავაძე/პროზა/104 ნახე სხვა რესურსები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 6 6 of

×