Psykosociala faktorer

1,529 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Psykosociala faktorer

  1. 1. Ergonomi ochPsykosociala faktorer Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
  2. 2. Psykosocial arbetsmiljö• Psykosocial arbetsmiljö handlar om samspelet människor emellan och hur människan utvecklas och formas i den miljö han/hon befinner sig i.• Den psykosociala arbetsmiljön har uppmärksammats mer på senare tid p.g.a högre sjukfrånvaro. • Stress • Arbetstider • Krav på högre effektivitet • Bristfällig anpassning av ny teknik • Ändringar av strukturen i arbetsorganisationen • Konsulter • Projektbaserat arbete• Arbetstillfredställelse effektivitet Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
  3. 3. Behovsteorier• Maslows behovstrappa Självförverkligande Uppskattning Gemenskap Trygghet Fysiska behov• Hertzberg • Hygienfaktorer • Motivationsfaktorer Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
  4. 4. En god psykosocial arbetsmiljö• Arbetstagaren ska kunna påverka arbetsfördelning och arbetstakt• Arbetsklimatet ska upplevas positivt, det ska finnas förtroende för chefer och kollegor• Det ska finnas utrymme för att tillämpa sina kunskaper och utveckla nya• Trivsel bland arbetskamrater underlättar hantering av konflikter• Arbetsbelastningen ska vara stimulerande, varken för hög eller för lågDet är enklare att ”mäta” fysisk arbetsmiljö då det finns angivna ramar attarbeta efter. Den psykosocial miljön kan upplevas olika, för olika individerpå en och samma arbetsplats . Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
  5. 5. Vad är hälsa?• WHO• Marie Jahodas (1958) • Självkänsla och självförtroende, att acceptera sig själv • Självförverkligande, att förverkliga sina möjligheter • Självständighet med sociala behov • Social kompetens “Förmåga att älska, adekvat funktion i kärlek, arbete och lek, adekvata interpersonella relationer, effektivitet inför situationens krav, förmåga till aktiv och passiv anpassning, effektivt problemlösande.” (citat ur Bohgard, 2008) Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
  6. 6. Att kunna påverka sitt arbete…… är en viktig aspekt för en god hälsa• Inflytande – för mycket eller för lite kan vara negativt• Frihet – kan vara positivt men också upplevas som en belastning• Krav-kontroll-stödmodellen • Belastningshypotesen• Stress, positiv och negativ • Alarmsystem• ”Coping”• Rätt man på rätt platsEtt arbete med högra krav och litet beslutsutrymme och litet socialt stöd harvisat sig ha ett samband med en lägre arbetstillfredsställelse, utbrändhetoch att man mår sämre psykiskt. Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
  7. 7. SammanfattningPsykosocial arbetsmiljö handlar om människans samspel med omgivande miljö. För att kunna arbeta effektivt och upplevaarbetstillfredställelse ska både den fysiska och psykiska hälsan upplevas som god. Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad

×