6th sunday of easter may 9

1,723 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6th sunday of easter may 9

 1. 1. 6th Sunday of Easter The Lovefilled Presence That Transforms Us
 2. 2. ANNOUNCEMENTS
 3. 3. COMMISSION ON FAMILY & LIFE (CFL) CATECHISM POINTS FOR 2010 ELECTIONS
 4. 4. What is reproductive health?
 5. 5. The United Nations definition of reproductive health presupposes access to contraception and abortion.
 6. 6. What are experiences of other countries in reproductive health/ family & life?
 7. 7. In some countries, parents are notified by school clinics about falls and bruises, but not for treatment of abdominal pains caused by a recent abortion.
 8. 8. Do we impose our beliefs on others and violate principles of tolerance?
 9. 9. Tolerance means respect for the right of others to different opinions and beliefs.
 10. 10. But it does not mean believing their views are equally good as one’s own since this would blur the lines between good and evil
 11. 11. and renounce the judgment of a sound and well-informed conscience.
 12. 12. Mass Intentions
 13. 13. 6th Sunday of Easter The Lovefilled Presence That Transforms Us
 14. 14. ENTRANCE SONG
 15. 15. ENTRANCE SONG ENTRANCE SONG ENTRANCE SONG ENTRANCE SONG ENTRANCE SONG ENTRANCE SONG Sa hapag ng Panginoon, Buong bayan ngayo’y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan,
 16. 16. Handog ng Diyos sa tanan. 1.Sa panahong tigang ang lupa, Sa panahong ang ani’y sagana
 17. 17. Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, Sa panahon ng kapayapaan.
 18. 18. Sa hapag ng Panginoon, Buong bayan ngayo’y natitipon Upang pagsaluhan ang kaligtasan,
 19. 19. Handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan Handog ng Diyos sa tanan.
 20. 20. GREETING
 21. 21. PENITENTIAL RITE Lord have mercy! Christ have mercy! Lord have mercy!
 22. 22. GLORIA
 23. 23. GLORIA GLORIA GLORIA GLORIA GLORIA GLORIA Papuri sa Diyos (2x) Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa’y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan Niya.
 24. 24. Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin. Sinasamba Ka Namin, ipinagbubunyi Ka namin.
 25. 25. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan Ka namin
 26. 26. sa ‘Yong dakila’t angking kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
 27. 27. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
 28. 28. Papuri sa Diyos, (2x) Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo,
 29. 29. maawa Ka sa amin, maawa Ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Tanggapin Mo ang aming kahilingan,
 30. 30. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, (2x) Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang
 31. 31. kataas-taasan. Ikaw lamang O Hesukristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.
 32. 32. Papuri sa Diyos, (2x) Sa kaitaasan, Papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 33. 33. OPENING PRAYER
 34. 34. Liturgy Of The Word
 35. 35. 1st Reading
 36. 36. RESPONSORIAL PSALM O God, let all the nations praise you!
 37. 37. 2nd Reading
 38. 38. ALLELUIA
 39. 39. ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA Aleluya ! (2x) Ikaw, Panginoon, ang Siyang Daan, ang Buhay at ang Katotohanan. Aleluya !
 40. 40. HOMILY
 41. 41. PROFESSION OF FAITH
 42. 42. PRAYER OF THE FAITHFUL Lord Jesus, grant us your peace!
 43. 43. OFFERTORY
 44. 44. Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinati’t inialay. Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, at pagsasalong walang hanggan.
 45. 45. Basbasan ang buhay naming handog, Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo. Buhay na laan nang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos.
 46. 46. Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinati’t inialay. Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, at pagsasalong walang hanggan.
 47. 47. Priest: Pray, brethren.. All:May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good, and the good of all His church.
 48. 48. HOLY HOLY
 49. 49. Santo, Santo, Santo, D’yos makapangyarihan, puspos ng l’walhati ang langit at lupa. Osana, Osana sa kaitaasan!
 50. 50. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan! Osana, Osana sa kaitaasan!
 51. 51. ACCLAMATION
 52. 52. Sa krus Mo at pagkabuhay, kami’y tinubos Mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas Mo kaming tanan.
 53. 53. Poong Hesus naming mahal, ngayon at magpakailanman.
 54. 54. GREAT AMEN
 55. 55. GREAT AMEN GREAT AMEN GREAT AMEN GREAT AMEN GREAT AMEN Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
 56. 56. OUR FATHER
 57. 57. Ama namin, sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo,
 58. 58. Sundin ang loob Mo. dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
 59. 59. At patawarin Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
 60. 60. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
 61. 61. Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan, at Kapurihan,
 62. 62. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
 63. 63. LAMB OF GOD
 64. 64. Kordero ng D’yos na nag-aalis, ng mga kasalanan ng mundo, maawa Ka sa amin; Kordero ng D’yos, maawa Ka. (Repeat 2x)
 65. 65. Kordero ng D’yos na nag-aalis, ng mga kasalanan ng mundo, Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.
 66. 66. Lord, I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed.
 67. 67. COMMUNION
 68. 68. 1.Puso ko’y binihag Mo, sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin yaring alay; ako’y Iyo habang buhay.
 69. 69. 2.Aanhin pa ang kayamanan, luho at karangalan? Kung Ika’y mapasakin, lahat na nga ay kakamtin.
 70. 70. Koro Sa ‘Yo lamang ang puso ko; Sa ‘Yo lamang ang buhay ko
 71. 71. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima’y aking sumpa
 72. 72. 3.Tangan kong kalooban, sa Iyo’y nilalaan, Dahil atas ng pagsuyo, tumalima lamang sa ‘Yo.
 73. 73. Koro Sa ‘Yo lamang ang puso ko; Sa ‘Yo lamang ang buhay ko
 74. 74. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima’y aking sumpa
 75. 75. PRAYER AFTER COMMUNION
 76. 76. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY
 77. 77. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY GOD OF ALL FRUITFULNESS, GOD OF ALL HOLY WOMEN, OF SARAH, RUTH AND REBECCA ; GOD OF ELIZABETH – MOTHER OF JOHN, OF HOLY MARY - MOTHER OF
 78. 78. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY JESUS, LISTEN TO OUR PRAYER AND BLESS THE MOTHERS AND GRAND- MOTHERS GATHERED HERE TODAY.
 79. 79. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY BLESS THEM WITH THE STRENGTH OF YOUR SPIRIT; THEY TAUGHT US HOW TO STAND AND WALK, HOW TO SPEAK, TO PLAY, AND HOW TO PRAY TO YOU.
 80. 80. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY BLESS THEM WITH A PLACE AT YOUR ETERNAL DINNER TABLE; THEY FED US WHILE WE WERE STILL HELPLESS AND LATER SHOWED US HOW TO FEED OURSELVES.
 81. 81. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY BLESS THEM TODAY WITH HEALTH AND HAPPINESS, WITH JOY AND LAUGHTER, WITH PRIDE IN US, THEIR CHILDREN, AND SURROUND THEM WITH FRIENDS WHO ARE LOYAL AND TRUE.
 82. 82. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY WE ALSO REMEMBER TODAY THE NAME-LESS WOMEN, WHO, DOWN THROUGH THE AGES, PLANTED AND HARVESTED, COOKED AND BAKED, WASHED AND CLEANED, FED,
 83. 83. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY CLOTHED AND NURSED THE WORLD. AND FINALLY, WE ASK YOU, GOD OF ALL TENDERNESS, TO DESCEND UPON US ALL,
 84. 84. PRAYER OF BLESSING ON MOTHERS’ DAY IN THE NAME OF THE FATHER AND OF THE SON AND OF THE HOLY SPIRIT. AMEN.
 85. 85. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010
 86. 86. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Panginoon, pagpalain Niyo po sana ang darating na eleksyon. Nawa’y ito na ang
 87. 87. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Magiging simula ng pagbangon ng amin bayan mula sa kahirapan.
 88. 88. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Patnubayan Niyo po sana ang isipan namin, upang mapili namin ang mga karapat-dapat
 89. 89. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 na mamuno sa aming bayan: Mga pinunong MAKABAYAN, na mangangalaga sa
 90. 90. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 kapakanan ng bansa at di ng kanilang sarili; mga pinunong MARUNONG
 91. 91. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 mamahala, upang maging maayos ang pamamalakad ng aming gobyerno;
 92. 92. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MASIPAG sa pagganap ng mga tungkulin nilang sinumpaan;
 93. 93. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MARANGAL, ‘di nasisilaw sa salapi, at matapang na lumalaban sa
 94. 94. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 katiwalian; At higit sa lahat, mga pinunong MAKA-DIYOS at laging sumusunod
 95. 95. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 sa Inyong kagustuhan. Patnubayan po Ninyo ang aming hiling, na maging malinis, mapayapa at
 96. 96. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 makabuluhan ang darating na halalan. Gabayan Ninyo po kami, sa lahat ng oras, sa tamang
 97. 97. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 pagpili ng mga mamumuno sa aming bayan, upang tuluyan nang magkaisa at
 98. 98. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 umunlad ang bayang Pilipinas. Hiling po namin ito sa Inyo, sa ngalan ng Inyong Anak na
 99. 99. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 si Hesukristo. Amen.
 100. 100. CONCLUDING RITE
 101. 101. RECESSIONAL SONG
 102. 102. Humayo na’t ipahayag, Kanyang pagkalinga’t habag. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
 103. 103. 1.Sa panahong tigang ang lupa, Sa panahong ang ani’y sagana
 104. 104. Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, Sa panahon ng kapayapaan.
 105. 105. Humayo na’t ipahayag, Kanyang pagkalinga’t habag. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
 106. 106. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.

×