Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3rd sunday of easter april 18

1,090 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

3rd sunday of easter april 18

 1. 1. 3rd Sunday of Easter Under the care of a loving Shepherd
 2. 2. GLIMPSE OF FAITH HOLY ORDERS
 3. 3. HOLY ORDERS Why are Holy Orders and Matrimony called sacraments in the service of the community?
 4. 4. They contribute to the salvation of those who receive them through the service that they render to others.
 5. 5. HOLY ORDERS As sacraments in service of the community, what function do Holy Orders and Matrimony fulfill in the Church ?
 6. 6. Holy Orders and Matrimony confer on their recipients a specific mission
 7. 7. in the Church and contribute to the building up of the people of God.
 8. 8. HOLY ORDERS What is Holy Orders ?
 9. 9. The sacrament through which men are marked with an indelible character and constituted sacred ministers
 10. 10. bishops • Teach • Sanctify priests • Govern the deacons faithful In the person of Christ the Head
 11. 11. HOLY ORDERS When did Christ institute the sacrament of Holy Orders ?
 12. 12. Christ instituted the sacrament of Holy Orders at the Last Supper, when he conferred
 13. 13. on the Apostles and their successors in the priesthood
 14. 14. the power to consecrate and offer His Body and Blood in the sacrifice of the Mass.
 15. 15. MASS INTENTIONS
 16. 16. 3rd Sunday of Easter Under the care of a loving Shepherd
 17. 17. ENTRANCE SONG
 18. 18. Sing A New Song REFRAIN: Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high.
 19. 19. Sing A New Song Sing a new song unto the Lord Singing alleluia.
 20. 20. Sing A New Song 1. Yahweh’s people dance for joy, O come before the Lord. And play for Him on glad tambourines, and let your trumpet sound.
 21. 21. Sing A New Song REFRAIN: Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high.
 22. 22. Sing A New Song Sing a new song unto the Lord Singing alleluia.
 23. 23. GREETING
 24. 24. PENITENTIAL RITE Lord have mercy! Christ have mercy! Lord have mercy!
 25. 25. GLORIA
 26. 26. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 27. 27. At sa lupa’y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan Niya.
 28. 28. Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin. Sinasamba Ka Namin, ipinagbubunyi Ka namin.
 29. 29. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 30. 30. Pinasasalamatan Ka namin sa ‘Yong dakila’t angking kapurihan.
 31. 31. Panginoong Diyos Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
 32. 32. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
 33. 33. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 34. 34. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Maawa Ka sa amin, maawa Ka.
 35. 35. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Tanggapin Mo ang aming kahilingan,
 36. 36. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
 37. 37. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan
 38. 38. Ikaw lamang O Hesukristo, ang Panginoon
 39. 39. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.
 40. 40. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 41. 41. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 42. 42. OPENING PRAYER
 43. 43. LITURGY OF THE WORD
 44. 44. 1st Reading
 45. 45. RESPONSORIAL PSALM I will praise you, Lord for you have rescued me!
 46. 46. 2nd Reading
 47. 47. ALLELUIA
 48. 48. Seek ye first the Kingdom of God, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Allelu – alleluia.
 49. 49. Knock and the door shall be opened unto you. Seek and ye shall find. Ask and it shall be given unto you. Allelu, alleluia.
 50. 50. Chapter 21: 1-19
 51. 51. HOMILY
 52. 52. PROFESSION OF FAITH
 53. 53. PRAYER OF THE FAITHFUL Divine Shepherd, hear our prayer!
 54. 54. OFFERTORY
 55. 55. Blessed are You Lord God of all creation, Thanks to Your Goodness this bread we offer:
 56. 56. Fruit of the earth, work of our hands, it will become the bread of life.
 57. 57. Blessed be God, Blessed be God, Blessed be God forever, Amen ! (Repeat 2x)
 58. 58. Blessed are You Lord God of all creation, Thanks to Your Goodness this wine we offer:
 59. 59. Fruit of the vine, work of our hands, it will become the cup of joy.
 60. 60. Blessed be God, Blessed be God, Blessed be God forever, Amen ! (Repeat 2x)
 61. 61. LITURGY OF THE EUCHARIST
 62. 62. Priest: Pray, brethren.. All:May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good, and the good of all His church.
 63. 63. PRAYERS OVER THE GIFTS
 64. 64. HOLY, HOLY
 65. 65. Santo, Santo, Santo, D’yos makapangyarihan, puspos ng l’walhati ang langit at lupa. Osana, Osana sa kaitaasan!
 66. 66. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan! Osana, Osana sa kaitaasan!
 67. 67. CONSECRATION CONSECRATION
 68. 68. ACCLAMATION
 69. 69. Sa krus Mo at pagkabuhay, kami’y tinubos Mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas Mo kaming tanan.
 70. 70. Poong Hesus naming mahal, ngayon at magpakailanman.
 71. 71. GREAT AMEN
 72. 72. Santo – Arboleda & Francisco Amen - Francisco Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
 73. 73. OUR FATHER
 74. 74. Ama namin, sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo,
 75. 75. Sundin ang loob Mo. dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
 76. 76. At patawarin Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
 77. 77. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
 78. 78. Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan, at Kapurihan,
 79. 79. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
 80. 80. LAMB OF GOD
 81. 81. Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa Ka. (Repeat 2x)
 82. 82. Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
 83. 83. COMMUNION Lord, I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed.
 84. 84. COMMUNION
 85. 85. Lord, I come to You, let my heart be changed, renewed, Flowing from the grace, that I’ve found in You.
 86. 86. Lord, I've come to know, the weaknesses I see in me, will be stripped away, by the power of Your love.
 87. 87. Hold me close, let Your love surround me Bring me near, draw me to Your side
 88. 88. And as I wait, I'll rise up like the eagle and I will soar with You, Your Spirit leads me on in the power of Your love.
 89. 89. Lord unveil my eyes, let me see You face to face. The knowledge of Your love as You live in me.
 90. 90. Lord renew my mind, as Your will unfolds in my life. In living everyday, in the power of Your love.
 91. 91. Hold me close, let Your love surround me Bring me near, draw me to Your side
 92. 92. And as I wait, I'll rise up like the eagle and I will soar with You, Your Spirit leads me on in the power of Your love.
 93. 93. And I will soar with You, Your Spirit leads me on in the power of Your love.
 94. 94. PRAYER AFTER COMMUNION
 95. 95. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010
 96. 96. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Panginoon, pagpalain Niyo po sana ang darating na eleksyon. Nawa’y ito na ang
 97. 97. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Magiging simula ng pagbangon ng amin bayan mula sa kahirapan.
 98. 98. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Patnubayan Niyo po sana ang isipan namin, upang mapili namin ang mga karapat-dapat
 99. 99. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 na mamuno sa aming bayan: Mga pinunong MAKABAYAN, na mangangalaga sa
 100. 100. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 kapakanan ng bansa at di ng kanilang sarili; mga pinunong MARUNONG
 101. 101. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 mamahala, upang maging maayos ang pamamalakad ng aming gobyerno;
 102. 102. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MASIPAG sa pagganap ng mga tungkulin nilang sinumpaan;
 103. 103. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MARANGAL, ‘di nasisilaw sa salapi, at matapang na lumalaban sa
 104. 104. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 katiwalian; At higit sa lahat, mga pinunong MAKA-DIYOS at laging sumusunod
 105. 105. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 sa Inyong kagustuhan. Patnubayan po Ninyo ang aming hiling, na maging malinis, mapayapa at
 106. 106. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 makabuluhan ang darating na halalan. Gabayan Ninyo po kami, sa lahat ng oras, sa tamang
 107. 107. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 pagpili ng mga mamumuno sa aming bayan, upang tuluyan nang magkaisa at
 108. 108. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 umunlad ang bayang Pilipinas. Hiling po namin ito sa Inyo, sa ngalan ng Inyong Anak na
 109. 109. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 si Hesukristo. Amen.
 110. 110. CONCLUDING RITE
 111. 111. RECESSIONAL SONG
 112. 112. Magpasalamat kayo sa Panginoon, na S’yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. S’ya’y gumawa ng buwan at mga bitwin,
 113. 113. Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa.
 114. 114. Magpasalamat kayo sa Panginoon, Dahil sa kagandahang loob Nya’y magpakailan man at pagpalain ang Diyos habambuhay,
 115. 115. Na S’yang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin.
 116. 116. O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. Oooooh.
 117. 117. 3rd Sunday of Easter

×