Witnesses
of   God’s
Merciful
 Love
2nd Sunday of Easter
Feast of the Divine Mercy
GLIMPSE OF FAITH
     ANNOINTING
      OF THE SICK
MASS INTENTIONS
Witnesses
of   God’s
Merciful
 Love
2nd Sunday of Easter
ENTRANCE SONG
Koro:

  Bayan,magsiawit
   na! Bayan,
  pinagpala ka!
Dakilang biyayang
 pangako Niya,
 sumilay na !
1.Sinauna Mong
 hangarin ang tao
 nga’y tubusin.
Upang siya ay
 makapiling
 Mapag-irog
na Diyos natin.
Koro:

  Bayan,magsiawit
   na! Bayan,
  pinagpala ka!
Dakilang biyayang
 pangako Niya,
 sumi---lay na ! (2x)
GREETING
GLORIA
Papuri sa Diyos,
papuri sa Diyos.
Sa kaitaasan,
papuri sa Diyos.
At sa lupa’y
 kapayapaan,
sa mga taong
 kinalulugdan Niya.
Pinupuri Ka namin,
 dinarangal Ka
 namin. Sinasamba
 Ka Namin,
 ipinagbubunyi Ka
 namin.
Papuri sa Diyos,
 papuri sa Diyos.
Sa kaitaasan,
papuri sa Diyos.
Pinasasalamatan
Ka namin
sa ‘Yong dakila’t
 angking kapurihan.
Panginoong Diyos
 Hari ng Langit,
Diyos Amang
 makapangyarihan
 sa lahat.
Panginoong
 Hesukristo, Bugtong
 na Anak.
Panginoong Diyos,
 Kordero ng Diyos,
 Anak ng Ama.
Papuri sa Diyos,
 papuri sa Diyos.
Sa kaitaasan,
papuri sa Diyos.
Ikaw na nag-aalis ng
 mga kasalanan
 ng mundo,
Maawa Ka sa amin,
 maawa Ka.
Ikaw na nag-aalis ng
 mga kasalanan ng
 mundo,
Tanggapin Mo ang
 aming kahilingan,
Ikaw na naluluklok
 sa kanan ng Ama.
Papuri sa Diyos,
 papuri sa Diyos.
Sa kaitaasan,
papuri sa Diyos.
Sapagkat Ikaw
 lamang ang banal
 at ang
kataas-taasan
Ikaw lamang O
 Hesukristo,
 ang Panginoon
Kasama ng Espiritu
 Santo,
sa kadakilaan ng
 Diyos Ama, Amen.
Papuri sa Diyos,
 papuri sa Diyos.
Sa kaitaasan,
papuri sa Diyos.
Sa kaitaasan,
papuri sa Diyos.
OPENING PRAYER
LITURGY
OF THE WORD
2nd Reading
RESPONSORIAL PSALM

 Give thanks to the
 Lord for He is good,
   His love is
   everlasting!
2nd Reading
ALLELUIA
Aleluya (2x)
Wikain Mo, Poon,
 nakikinig ako sa
 Inyong mga Salita.
 Aleluya, Alelu,
 Aleluya!
Aleluya (2x)
Wikain Mo, Poon
 nakiking ako sa
 Iyong mga Salita.
 Aleluya, Alelu,
 Aleluya!
Chapter 20: 19-31
HOMILY
PRAYER OF THE FAITHFUL


  Merciful God,
   hear our
   prayer !
OFFERTORY
Panginoon, turuan
 Mo akong maging
 bukas-palad
Turuan Mo akong
 maglingkod sa Iyo;
Na magbigay ng
 ayon sa nararapat,
Na walang hinihintay
 mula sa ‘Yo;
Na makibakang
‘di inaalintana
mga hirap na
 dinaranas;
Sa twina’y
 magsumikap na
 hindi humahanap
Ng kapalit na
 kaginhawahan.
Na ‘di naghihintay
 kundi ang aking
 mabatid,
Na ang loob Mo’y
 s’yang sinusundan.
Panginoon, turuan Mo
 akong maging bukas-
 palad,
Turuan Mo akong
 maglingkod sa Iyo,
Na magbigay ng
 ayon sa nararapat
Na walang hinihintay
 mula sa ‘Yo.
LITURGY OF THE EUCHARIST
Priest:  Pray, brethren..

All:May the Lord accept
the sacrifice at your
hands for the praise and
glory of His name, for ...
PRAYERS OVER THE GIFTS
HOLY , HOLY
Santo, Santo, Santo,
 D’yos
 makapangyarihan,
 puspos ng l’walhati
 ang langit at lupa.
 Osana, Osana sa
 kaitaasan!
Pinagpala ang narito
 sa ngalan ng
 Panginoon. Osana,
 Osana sa kaitaasan!
 Osana, Osana sa
 kaitaasan!
CONSECRATION
CONSECRATION
ACCLAMATION
Sa krus Mo at
 pagkabuhay, kami’y
 tinubos Mong tunay.
 Poong Hesus
 naming mahal,
 iligtas Mo kaming
 tanan.
Poong Hesus
 naming mahal,
 ngayon at
 magpakailanman.
GREAT AMEN
Santo – Arboleda & Francisco
      Amen - Francisco
Amen. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen.
OUR FATHER
Ama Namin - & Francisco
      Santo – Arboleda Francisco
 Ama namin,
sumasalangit Ka,
 Sambahin ang
 ngalan Mo...
Ama Namin - FranciscoSundin ang loob Mo.
  dito sa lupa,
para nang sa langit.
 Bigyan Mo po kami
 ngayon ng aming
k...
Ama Namin - Francisco
At patawarin Mo kami sa
 aming mga sala. Para
  nang pagpapatawad
 namin sa nagkakasala
   ...
Ama Namin - Francisco
  At huwag Mo
 kaming ipahintulot
    sa tukso
At iadya Mo kami sa
 lahat ng masama.
Ama Namin - Francisco
Sapagkat sa ‘Yo
 ang Kaharian,
Kapangyarihan,
 at Kapurihan,
Ama Namin - Francisco
 Ngayon at
magpakailanman,
  ngayon at
magpakailanman.
LAMB OF GOD
Kordero Ng Diyos – Arboleda & Francisco


Kordero ng Diyos na
 nag-aalis, ng mga
  kasalanan ng
  sanlibutan,
  Maawa...
Kordero Ng Diyos – Arboleda & Francisco


Kordero ng Diyos na
 nag-aalis, ng mga
  kasalanan.
 Ipagkaloob mo sa
   ami...
COMMUNION
 Lord, I am not worthy
to receive you but only
say the word and I shall
   be healed.
COMMUNION ANNOUNCEMENT   To receive
 Holy Communion,
 kindly fall in line
 by row from the
  middle aisle.
COMMUNION
1.Iluom lahat ng takot
 sa iyong damdamin,
 ang pangalan N’ya
 lagi ang tawagin At
 Siya’y nakikinig sa
 bawat hinaing.
2.Magmasid at
 mamulat sa Kanyang
 kapangyarihan.
 Nabatid mo ba na
 Siya’y naglalaan,
 Patuloy na
 naghahatid ng tunay
 n...
KORO 1 :


Manalig ka, tuyuin
 ang luha sa mga
 mata. Hindi Siya
 panaginip,
hindi Siya isang
pangarap, S’ya ay
buhay, man...
3.At ngayon tila walang
 mararating na bukas,
 ngunit kung S’ya ang
 ating hayaang
 maglandas, pag-asa ay
 muling mabibigk...
KORO 1 :


Manalig ka, tuyuin
 ang luha sa mga
 mata. Hindi Siya
 panaginip,
hindi Siya isang
pangarap, S’ya ay
buhay, man...
KORO 2 :


Manalig ka, tuyuin
ang luha sa mga
mata. Hindi S’ya
natutulog, hindi
nakakalimot, kay
Hesus, manalig ka!
PRAYER AFTER
COMMUNION
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


Panginoon,
 pagpalain Niyo po
 sana ang darating
 na eleksyon.
 Nawa’y i...
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


Magiging simula ng
 pagbangon ng
 amin bayan mula
 sa kahirapan.
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


Patnubayan Niyo po
 sana ang isipan
 namin, upang
 mapili namin ang
 mga...
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


na mamuno sa
 aming bayan: Mga
 pinunong
 MAKABAYAN, na
 mangangalaga sa
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


kapakanan ng
 bansa at di ng
 kanilang sarili;
mga pinunong
 MARUNONG
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


mamahala, upang
maging maayos
 ang pamamalakad
 ng aming
 gobyerno;
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


Mga pinunong
MASIPAG sa
 pagganap ng mga
 tungkulin nilang
 sinumpaan;
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


Mga pinunong
 MARANGAL, ‘di
 nasisilaw sa salapi,
 at matapang na
 lumal...
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


katiwalian;
At higit sa lahat,
 mga pinunong
 MAKA-DIYOS at
 laging sumu...
SAMBAYANANG PANALANGIN
   PARA SA HALALAN 2010


sa Inyong kagustuhan.
Patnubayan po Ninyo
 ang aming hiling, na
 maging...
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


makabuluhan ang
 darating na
 halalan. Gabayan
 Ninyo po kami, sa
 lahat...
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


pagpili ng mga
 mamumuno sa
 aming bayan,
 upang tuluyan
 nang magkaisa ...
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


umunlad ang
 bayang Pilipinas.
Hiling po namin ito
 sa Inyo, sa ngalan
 ...
SAMBAYANANG PANALANGIN
  PARA SA HALALAN 2010


si Hesukristo.
 Amen.
CONCLUDING RITE
RECESSIONAL
  SONG
CHORUS :


Celebrate, Jesus,
 Celebrate (Repeat 4x)
He is risen, He is
 risen, and He lives
 forevermore.
He is risen, He is
 risen. Come on and
 celebrate. The
 resurrection of our
 Lord.
CHORUS :


Celebrate, Jesus,
 Celebrate (Repeat 4x)
He is risen, He is
 risen, and He lives
 forevermore.
He is risen, He is
 risen. Come on and
 celebrate. The
 resurrection of our
 Lord.
Feast of the Divine Mercy
2nd Sunday Of Easter  April 11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2nd Sunday Of Easter April 11

2,284 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2nd Sunday Of Easter April 11

 1. 1. Witnesses of God’s Merciful Love 2nd Sunday of Easter
 2. 2. Feast of the Divine Mercy
 3. 3. GLIMPSE OF FAITH ANNOINTING OF THE SICK
 4. 4. MASS INTENTIONS
 5. 5. Witnesses of God’s Merciful Love 2nd Sunday of Easter
 6. 6. ENTRANCE SONG
 7. 7. Koro: Bayan,magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
 8. 8. Dakilang biyayang pangako Niya, sumilay na ! 1.Sinauna Mong hangarin ang tao nga’y tubusin.
 9. 9. Upang siya ay makapiling Mapag-irog na Diyos natin.
 10. 10. Koro: Bayan,magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
 11. 11. Dakilang biyayang pangako Niya, sumi---lay na ! (2x)
 12. 12. GREETING
 13. 13. GLORIA
 14. 14. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 15. 15. At sa lupa’y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan Niya.
 16. 16. Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin. Sinasamba Ka Namin, ipinagbubunyi Ka namin.
 17. 17. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 18. 18. Pinasasalamatan Ka namin sa ‘Yong dakila’t angking kapurihan.
 19. 19. Panginoong Diyos Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
 20. 20. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
 21. 21. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 22. 22. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Maawa Ka sa amin, maawa Ka.
 23. 23. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Tanggapin Mo ang aming kahilingan,
 24. 24. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
 25. 25. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan
 26. 26. Ikaw lamang O Hesukristo, ang Panginoon
 27. 27. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.
 28. 28. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 29. 29. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 30. 30. OPENING PRAYER
 31. 31. LITURGY OF THE WORD
 32. 32. 2nd Reading
 33. 33. RESPONSORIAL PSALM Give thanks to the Lord for He is good, His love is everlasting!
 34. 34. 2nd Reading
 35. 35. ALLELUIA
 36. 36. Aleluya (2x) Wikain Mo, Poon, nakikinig ako sa Inyong mga Salita. Aleluya, Alelu, Aleluya!
 37. 37. Aleluya (2x) Wikain Mo, Poon nakiking ako sa Iyong mga Salita. Aleluya, Alelu, Aleluya!
 38. 38. Chapter 20: 19-31
 39. 39. HOMILY
 40. 40. PRAYER OF THE FAITHFUL Merciful God, hear our prayer !
 41. 41. OFFERTORY
 42. 42. Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo;
 43. 43. Na magbigay ng ayon sa nararapat, Na walang hinihintay mula sa ‘Yo;
 44. 44. Na makibakang ‘di inaalintana mga hirap na dinaranas;
 45. 45. Sa twina’y magsumikap na hindi humahanap Ng kapalit na kaginhawahan.
 46. 46. Na ‘di naghihintay kundi ang aking mabatid, Na ang loob Mo’y s’yang sinusundan.
 47. 47. Panginoon, turuan Mo akong maging bukas- palad, Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo,
 48. 48. Na magbigay ng ayon sa nararapat Na walang hinihintay mula sa ‘Yo.
 49. 49. LITURGY OF THE EUCHARIST
 50. 50. Priest: Pray, brethren.. All:May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good, and the good of all His church.
 51. 51. PRAYERS OVER THE GIFTS
 52. 52. HOLY , HOLY
 53. 53. Santo, Santo, Santo, D’yos makapangyarihan, puspos ng l’walhati ang langit at lupa. Osana, Osana sa kaitaasan!
 54. 54. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan! Osana, Osana sa kaitaasan!
 55. 55. CONSECRATION CONSECRATION
 56. 56. ACCLAMATION
 57. 57. Sa krus Mo at pagkabuhay, kami’y tinubos Mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas Mo kaming tanan.
 58. 58. Poong Hesus naming mahal, ngayon at magpakailanman.
 59. 59. GREAT AMEN
 60. 60. Santo – Arboleda & Francisco Amen - Francisco Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
 61. 61. OUR FATHER
 62. 62. Ama Namin - & Francisco Santo – Arboleda Francisco Ama namin, sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo,
 63. 63. Ama Namin - Francisco Sundin ang loob Mo. dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
 64. 64. Ama Namin - Francisco At patawarin Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
 65. 65. Ama Namin - Francisco At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
 66. 66. Ama Namin - Francisco Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan, at Kapurihan,
 67. 67. Ama Namin - Francisco Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
 68. 68. LAMB OF GOD
 69. 69. Kordero Ng Diyos – Arboleda & Francisco Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa Ka. (Repeat 2x)
 70. 70. Kordero Ng Diyos – Arboleda & Francisco Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
 71. 71. COMMUNION Lord, I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed.
 72. 72. COMMUNION ANNOUNCEMENT To receive Holy Communion, kindly fall in line by row from the middle aisle.
 73. 73. COMMUNION
 74. 74. 1.Iluom lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan N’ya lagi ang tawagin At Siya’y nakikinig sa bawat hinaing.
 75. 75. 2.Magmasid at mamulat sa Kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na Siya’y naglalaan, Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan?
 76. 76. KORO 1 : Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi Siya panaginip, hindi Siya isang pangarap, S’ya ay buhay, manalig ka!
 77. 77. 3.At ngayon tila walang mararating na bukas, ngunit kung S’ya ang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas.
 78. 78. KORO 1 : Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi Siya panaginip, hindi Siya isang pangarap, S’ya ay buhay, manalig ka!
 79. 79. KORO 2 : Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi S’ya natutulog, hindi nakakalimot, kay Hesus, manalig ka!
 80. 80. PRAYER AFTER COMMUNION
 81. 81. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010
 82. 82. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Panginoon, pagpalain Niyo po sana ang darating na eleksyon. Nawa’y ito na ang
 83. 83. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Magiging simula ng pagbangon ng amin bayan mula sa kahirapan.
 84. 84. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Patnubayan Niyo po sana ang isipan namin, upang mapili namin ang mga karapat-dapat
 85. 85. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 na mamuno sa aming bayan: Mga pinunong MAKABAYAN, na mangangalaga sa
 86. 86. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 kapakanan ng bansa at di ng kanilang sarili; mga pinunong MARUNONG
 87. 87. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 mamahala, upang maging maayos ang pamamalakad ng aming gobyerno;
 88. 88. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MASIPAG sa pagganap ng mga tungkulin nilang sinumpaan;
 89. 89. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MARANGAL, ‘di nasisilaw sa salapi, at matapang na lumalaban sa
 90. 90. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 katiwalian; At higit sa lahat, mga pinunong MAKA-DIYOS at laging sumusunod
 91. 91. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 sa Inyong kagustuhan. Patnubayan po Ninyo ang aming hiling, na maging malinis, mapayapa at
 92. 92. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 makabuluhan ang darating na halalan. Gabayan Ninyo po kami, sa lahat ng oras, sa tamang
 93. 93. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 pagpili ng mga mamumuno sa aming bayan, upang tuluyan nang magkaisa at
 94. 94. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 umunlad ang bayang Pilipinas. Hiling po namin ito sa Inyo, sa ngalan ng Inyong Anak na
 95. 95. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 si Hesukristo. Amen.
 96. 96. CONCLUDING RITE
 97. 97. RECESSIONAL SONG
 98. 98. CHORUS : Celebrate, Jesus, Celebrate (Repeat 4x) He is risen, He is risen, and He lives forevermore.
 99. 99. He is risen, He is risen. Come on and celebrate. The resurrection of our Lord.
 100. 100. CHORUS : Celebrate, Jesus, Celebrate (Repeat 4x) He is risen, He is risen, and He lives forevermore.
 101. 101. He is risen, He is risen. Come on and celebrate. The resurrection of our Lord.
 102. 102. Feast of the Divine Mercy

×