logo - crf - eating & buying habits.pptx

LOGO Market Research and Consulting Ltd.
LOGO Market Research and Consulting Ltd.LOGO Market Research and Consulting Ltd.
‘22
В БАКАЛИЯТА И НА
СОФРАТА
Навици на пазаруване и
хранене на българина
ИЗВАДКА
18%
15-29
год.
33%
30-49
год.
24%
50-64
год.
25%
65+
год.
48%
мъже
52%
жени
• Количествено изследване
• Omnibus
ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ
• TAPI (интервю лице-в-лице)
МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
• Национално
ПОКРИТИЕ
• Квота
МЕТОД НА ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ
• n=1000 интервюта
РАЗМЕР НА ИЗВАДКА
Методология
11%
Северо-
западен
район
13%
Северо-
източен
район
11%
Северен
централен
район
15%
Юго-
източен
район
20%
Южен
централен
район
30%
Юго-
западен
район
ХРАНИТЕЛНИ НАВИЦИ
3
49% 54%
67%
51% 46%
33%
основно/без
образование
средно
образование
висше
образование
НЕТ: рядко или никога НЕТ: често или винаги
20%
38%
30%
12%
Винаги
Често
Рядко
Никога
60%
НЕТ: често
или винаги
жени
50%
НЕТ: често или
винаги
мъже
База: всички респонденти / n=1000
Колко често се опитвате да се храните здравословно?
28%
24%
20%
18% 18% 18%
16%
13% 12%
8% 8% 7%
4%
Да купувам
по-качествени
продукти
Да ям
повече
плодове и
зеленчуци
Да ям
по-малко
сладки
неща
Да
употребявам
по-малко
захар
Да ям
по-малко
тестени
продукти
(хляб, паста,
тестени
продукти)
Да ям
по-малко
пържени
храни
Да ям
повече
домашно
приготвена
храна
Да
употребявам
по-малко
сол
Да пия
по-малко
газирани
напитки
Да пия
по-малко
кафе
Да пия
по-малко
алкохол
Да ям
по-често
навън / в
заведение
Да ям
по-малко
месо
1/3
do not want to
change anything
about their eating
habits
35%
не искат да
променят нищо в
хранителните си
навици
База: всички респонденти / n=1000
Кое от следните неща бихте искал(а) да промените във
Вашето хранене?
15%
не пия
кафе
3%
по-малко от една
чаша кафе на
ден
28%
една чаша
кафе на ден
33%
две чаши
кафе на ден
15%
три чаши кафе
на ден
4%
четири чаши
кафе на ден
2%
пет или повече
чаши кафе на
ден
База: всички респонденти / n=1000
Колко кафета средно пиете на ден?
хората над 65 годишна
възраст консумират най-
малко чаши кафе на ден -
1.34
квалифицираните
работници консумират
повече чаши кафе на ден
от всяка друга изследвана
група – 2.34
българинът средно
консумира по 1.96
чаши кафе на ден
24%
13%
23%
7% 6%
3%
8%
5%
3%
17%
13%
11%
6%
15%
Веднъж на ден 4-6 пъти на седмица 2-3 пъти на седмица Веднъж седмично 2-3 пъти месечно Веднъж месечно По-рядко от веднъж
месечно
мъже жени средно
База: всички респонденти / n=1000
2.97
4.00 1.89
Колко често пиете алкохолни напитки – бира, вино, твърд
алкохол или други алкохолни напитки?
База: всички респонденти / n=1000;
База: респонденти, които употребяват алкохол и са над 18 год. / n=963
Кои от следните видове алкохол сте консумирали през
последните 12 месеца?
74%
26%
консумиращи алкохол неконсумиращи алкохол
64%
56%
55%
34%
24%
12%
10%
9%
6%
5%
5%
3%
2%
База: всички респонденти употребявали алкохол през последните 12 месеца над 18 годишна възраст/ n=711
Кои от следните видове алкохол сте пили през последните 12
месеца?
71%
70%
52%
40%
32%
15%
10%
7%
5%
4%
4%
2%
0%
62%
59%
37%
28%
16%
15%
13%
10%
5%
4%
4%
4%
1%
жени
мъже
95%
Българска
традиционна
23%
Италианска
12%
Азиатска
6%
Френска
88% 95% 97% 98%
41% 31%
17% 5%
12%
6%
4%
28%
14%
5%
3%
15-29 год. 30-49 год. 50-64 год. 65+ год.
възраст
База: всички респонденти / n=1000
Кои от следните кухни/типове храна предпочитате?
разнообразие от видове кухня
Какъв тип храна купувате обикновено?
База: всички респонденти / n=1000
• респондентите с
доход над 1900 лв.
купуват сурова храна
повече от всяка друга
група разделена по
доход
сурова
90% 44% 37% 24%
замразена
• столичани купуват
замразена храна
значително по-малко
от жители на други
населени места
полу-фабрикат
• 15 до 29 годишните
купуват
полуфабрикати
повече от всяка
друга възрастова
група
консервирана
• населението в
Югоизточния район
купува консервирана
храна значително
повече от другите
региони в България
s
46%
никога/по-рядко
от веднъж
месечно
9%
веднъж
месечно
13%
2-3 пъти
месечно
11%
15%
5%
2%
33%
поне
веднъж
седмично
Веднъж седмично
2-3 пъти седмично
4-6 пъти седмично
Всеки ден
База: всички респонденти / n=1000
Колко често се храните навън/в заведение?
Какво се е променило
и какво е останало същото?
20%
20%
33%
38%
30%
30%
16%
13%
Винаги 2020
Винаги 2021
Често 2020
Често 2021
Рядко 2020
Рядко 2021
Никога 2020
Никога 2021
Колко често се опитвате да се храните здравословно?
60%
НЕТ: често
или винаги
жени
50%
НЕТ: често
или винаги
мъже
49% 54%
67%
51% 46%
33%
основно/без
образование
средно
образование
висше
образование
НЕТ: рядко или никога НЕТ: често или винаги
Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти / n=1000
Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти / n=1000
3%
5%
9% 6%
5%
91% 90%
53%
44%
37%
24%
36% 37%
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Какъв тип храна купувате обикновено?
сурова замразена консервирана полу-фабрикат
9% 13%
Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти / n=1000
Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти / n=1000
27%
23%
13% 12%
7% 6%
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Кои от следните кухни/типове храна предпочитате?
българска италианска азиатска френска
4%
93% 95%
Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти / n=1000
Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти / n=1000
32% 33%
13% 13% 13%
9%
42%
46%
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
поне веднъж седмично 2-3 пъти месечно веднъж месечно никога/по-рядко от
веднъж месечно
Колко често се храните навън/в заведение?
Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти / n=1000
Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти / n=1000
НАВИЦИ НА ПАЗАРУВАНЕ
18
22%
не,
определено
31%
по-скоро
НЕ
29%
по-скоро
ДА
18%
да,
определено
База: всички респонденти / n=1000
47%
„ДА“
53%
„НЕ“
37%
48%
а
47%
а
52%
a
63%
bcd
52% 53% 48%
15-29 г 30-49 г 50-64 г 65+ г
Не
Да
(a) (b) (c) (d)
Смятате ли, че сегашната икономическа ситуация влияе на
начина на пазаруване на основни хранителни и нехранителни
продукти за Вашето домакинство?
похарчена
сума
на една покупка
честота
на пазаруване
количество
на купувани
продукти
разнообрази
е на купуваните
продукти
планиране
на купуваните
продукти
престой
в магазина
марки
използване на
списък с
покупки
място
на пазаруване
начин
на пазаруване
(сам/с
придружител)
48%
34% 31% 30%
26% 24% 23%
17% 16% 13%
% на промяна на всеки аспект
База: всички респонденти / n=1000
През последната година, лично при Вас, променили ли са се … ?
похарчена сума на една покупка
честота на пазаруване
количество
разнообразие
планиране
престой
марки
списък с покупки
място за пазаруване
начин на пазаруване
33%
67%
39%
61%
35%
65%
28%
72%
28% 72%
22% 78%
31%
69%
отделям по-голяма сума на една покупка
пазарувам по-често
купувам по-голямо количество
купувам по-разнообразни продукти
планирам предварително
отделям повече време в магазина
купувам повече български продукти/марки
използвам списък по-често
пазарувам повече в кварталния магазин
пазарувам сам
отделям по-малка сума на една покупка
пазарувам по-рядко
купувам по-малко количество
купувам само най-необходимите продукти
не планирам кога ще пазарувам
отделям по-малко време в магазина
купувам повече вносни продукти/марки
използвам списък по-рядко
пазарувам повече в търговска верига
пазарувам с придружител (партньор, дете)
намаляващ
%
промени
n=477
n=339
n=311
n=300
n=258
n=240
n=230
n=169
n=160
n=131
База: всички респонденти / n=1000
25% 75%
39%
61%
31% 69%
Кое от двете твърдения отразява по-добре Вашето поведение и
до каква степен?
База: всички респонденти / n=1000
В кои от следните магазини пазарувате най-много основни хранителни
и не-хранителни стоки за Вашето домакинство?
Квартален магазин
/бакалия
Плод
и зеленчук
Магазин от друга
търговска верига
Месарски
магазин
47%
57% 42% 23% 19% 17% 16% 11%
8%
9% 7% 6% 1% 1% 1% 0%
Специализиран
магазин за млечни
продукти
Пазарувам
онлайн
Био магазин
База: всички респонденти жители на столицата / n=178
В кои от следните магазини пазарувате най-много основни хранителни
и не-хранителни стоки за Вашето домакинство? - СОФИЯ
Магазин
за месо
45%
63% 37% 13%
9%
14%
27%
5% 2% 2% 1%
Специализиран
магазин за млечни
продукти
Био магазин
Квартален магазин
/бакалия
22%
Плод
и зеленчук
17%
Магазин от друга
търговска верига
7% 6% 1%
Пазарувам
онлайн
69%
56%
35%
10%
10%
7%
40%
не получавам
брошури
16%
31%
13%
60%
получавам
брошури
Получавам
брошури, но не
ги чета
Получавам
брошури и ги
чета
Получавам
брошури, чета
ги и пазарувам в
съответствие с
тях
base: all respondents / n=1000; respondents who receive brochures / n=619
base: all respondents
База: всички респонденти / n=1000; респонденти, които получават брошури / n=595
Получавате ли брошури на магазини по пощата?
От кои магазини / вериги получавате брошури на домашния си
адрес?
Най-големите дистрибутори на брошури
71% 70%
49%
45%
42%
38%
30% 28% 26% 26% 25% 24% 23%
30%
25%
12%
17%
8% 10% 8% 7% 8% 5% 4% 7% 5%
Промоции
в
магазина
Препоръка
от роднини
/ приятели
Реклама по
телевизията
Брошури по
пощата
Реклама в
магазина –
листовки,
рекламни
табла
Безплатни
мостри в
магазина
Печатна
реклама
(вестници,
списания)
Електронни
брошури на
магазини
Информация
от форуми и
блогове
Рекламни
монитори
в
магазина
Външна
реклама:
билбордове,
плакати и др.
Мобилни
приложения
на търговски
вериги
Реклама по
аудио -
уредба в
магазина
много ми
помага
помага ми
(total)
База: всички респонденти / n=1000
Доколко всеки от следните източници на информация Ви
помага, когато взимате решение за покупка на основни стоки за
домакинството?
Какво се е променило
и какво е останало същото?
24%
18%
24%
29%
24%
31%
24% 22%
начало '21 край '21 начало '21 край '21 начало '21 край '21 начало '21 край '21
Омнибус краят на 2021, база: всички респонденти / n=1000
Омнибус началото на 2021, база: всички респонденти / n=1000
Смятате ли, че сегашната икономическа ситуация влияе на начина на пазаруване на
основни хранителни и нехранителни продукти за Вашето домакинство?
ДА, определено по-скоро ДА по-скоро НЕ НЕ, определено
6% 5%
53% 47%
НЕТ: ДА
начало
‘21
край
‘21
47% 53%
НЕТ: НЕ
начало
‘21
край
‘21
похарчена
сума
на една покупка
честота
на пазаруване
количество
на купувани
продукти
разнообрази
е на купуваните
продукти
планиране
на купуваните
продукти
престой
в магазина
марки
използване на
списък с
покупки
място
на пазаруване
начин
на пазаруване
(сам/с
придружител)
48%
34% 31% 30%
26% 24% 23%
17% 16% 13%
% на промяна на всеки аспект
През последната година, лично при Вас, променили ли са се … ?
42%
33%
20% 19%
21%
32%
фев ‘21
фев ‘21 фев ‘21
фев ‘21 фев ‘21 фев ‘21
Омнибус краят на 2021, база: всички респонденти / n=1000
Омнибус началото на 2021, база: всички респонденти / n=1000
В кои от следните магазини пазарувате най-много основни хранителни
и не-хранителни стоки за Вашето домакинство?
61%
56%
47%
28%
24%
21%
20%
11%
9%
9%
8%
2%
2%
2%
2%
57%
47%
42%
23%
17%
19%
16%
9%
8%
7%
11%
6%
начало на '21 край на '21
3.1
среден брой
посетени
магазини
2.7
среден брой
посетени
магазини
Омнибус краят на 2021, база: всички респонденти / n=1000
Омнибус началото на 2021, база: всички респонденти / n=1000
В кои от следните магазини пазарувате най-много основни хранителни
и не-хранителни стоки за Вашето домакинство? – София
68%
64%
45%
42%
33%
25%
22%
21%
21%
20%
14%
14%
9%
8%
4%
2%
63%
45%
27%
37%
22%
17%
14%
7%
13%
6%
5%
9%
начало на '21 край на '21
4.1
среден брой
посетени
магазини
2.7
среден брой
посетени
магазини
Омнибус краят на 2021, база: всички респонденти / n=1000
Омнибус началото на 2021, база: всички респонденти / n=1000
75%
53%
33%
7% 7% 6% 5%
69%
56%
35%
5%
10% 10% 7%
base: all respondents / n=1000; respondents who receive brochures / n=619
base: all respondents
База: всички респонденти / n=1000; респонденти, които получават брошури / n=595
От кои магазини / вериги получавате брошури на домашния си
адрес?
Най-големите дистрибутори на брошури
Благодарим Ви
за вниманието!
challenge@logo-mrc.com
бул. Янко Сакъзов №3, етаж 1
София 1527
www.logo-mrc.com
1 of 32

Recommended

Цена, цена, но след това… by
Цена, цена, но след това…Цена, цена, но след това…
Цена, цена, но след това…Daniel Asenov
104 views33 slides
Цена, цена, но след това… by
Цена, цена, но след това…Цена, цена, но след това…
Цена, цена, но след това…BluePointShare
798 views33 slides
Frd 2018 market links research report final by
Frd 2018 market links research report finalFrd 2018 market links research report final
Frd 2018 market links research report finalMargarita Stoichkova
96 views10 slides
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙН by
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙНДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙН
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙНilko gruev
1.6K views12 slides
D_Blue po!nt_healthy_food by
D_Blue po!nt_healthy_foodD_Blue po!nt_healthy_food
D_Blue po!nt_healthy_foodBluePointShare
423 views17 slides
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
21.3K views69 slides

More Related Content

Featured

How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K views27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.6K views21 slides
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.4K views138 slides

Featured(20)

Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.6K views

logo - crf - eating & buying habits.pptx

 • 1. ‘22 В БАКАЛИЯТА И НА СОФРАТА Навици на пазаруване и хранене на българина
 • 2. ИЗВАДКА 18% 15-29 год. 33% 30-49 год. 24% 50-64 год. 25% 65+ год. 48% мъже 52% жени • Количествено изследване • Omnibus ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ • TAPI (интервю лице-в-лице) МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ • Национално ПОКРИТИЕ • Квота МЕТОД НА ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ • n=1000 интервюта РАЗМЕР НА ИЗВАДКА Методология 11% Северо- западен район 13% Северо- източен район 11% Северен централен район 15% Юго- източен район 20% Южен централен район 30% Юго- западен район
 • 4. 49% 54% 67% 51% 46% 33% основно/без образование средно образование висше образование НЕТ: рядко или никога НЕТ: често или винаги 20% 38% 30% 12% Винаги Често Рядко Никога 60% НЕТ: често или винаги жени 50% НЕТ: често или винаги мъже База: всички респонденти / n=1000 Колко често се опитвате да се храните здравословно?
 • 5. 28% 24% 20% 18% 18% 18% 16% 13% 12% 8% 8% 7% 4% Да купувам по-качествени продукти Да ям повече плодове и зеленчуци Да ям по-малко сладки неща Да употребявам по-малко захар Да ям по-малко тестени продукти (хляб, паста, тестени продукти) Да ям по-малко пържени храни Да ям повече домашно приготвена храна Да употребявам по-малко сол Да пия по-малко газирани напитки Да пия по-малко кафе Да пия по-малко алкохол Да ям по-често навън / в заведение Да ям по-малко месо 1/3 do not want to change anything about their eating habits 35% не искат да променят нищо в хранителните си навици База: всички респонденти / n=1000 Кое от следните неща бихте искал(а) да промените във Вашето хранене?
 • 6. 15% не пия кафе 3% по-малко от една чаша кафе на ден 28% една чаша кафе на ден 33% две чаши кафе на ден 15% три чаши кафе на ден 4% четири чаши кафе на ден 2% пет или повече чаши кафе на ден База: всички респонденти / n=1000 Колко кафета средно пиете на ден? хората над 65 годишна възраст консумират най- малко чаши кафе на ден - 1.34 квалифицираните работници консумират повече чаши кафе на ден от всяка друга изследвана група – 2.34 българинът средно консумира по 1.96 чаши кафе на ден
 • 7. 24% 13% 23% 7% 6% 3% 8% 5% 3% 17% 13% 11% 6% 15% Веднъж на ден 4-6 пъти на седмица 2-3 пъти на седмица Веднъж седмично 2-3 пъти месечно Веднъж месечно По-рядко от веднъж месечно мъже жени средно База: всички респонденти / n=1000 2.97 4.00 1.89 Колко често пиете алкохолни напитки – бира, вино, твърд алкохол или други алкохолни напитки?
 • 8. База: всички респонденти / n=1000; База: респонденти, които употребяват алкохол и са над 18 год. / n=963 Кои от следните видове алкохол сте консумирали през последните 12 месеца? 74% 26% консумиращи алкохол неконсумиращи алкохол 64% 56% 55% 34% 24% 12% 10% 9% 6% 5% 5% 3% 2%
 • 9. База: всички респонденти употребявали алкохол през последните 12 месеца над 18 годишна възраст/ n=711 Кои от следните видове алкохол сте пили през последните 12 месеца? 71% 70% 52% 40% 32% 15% 10% 7% 5% 4% 4% 2% 0% 62% 59% 37% 28% 16% 15% 13% 10% 5% 4% 4% 4% 1% жени мъже
 • 10. 95% Българска традиционна 23% Италианска 12% Азиатска 6% Френска 88% 95% 97% 98% 41% 31% 17% 5% 12% 6% 4% 28% 14% 5% 3% 15-29 год. 30-49 год. 50-64 год. 65+ год. възраст База: всички респонденти / n=1000 Кои от следните кухни/типове храна предпочитате? разнообразие от видове кухня
 • 11. Какъв тип храна купувате обикновено? База: всички респонденти / n=1000 • респондентите с доход над 1900 лв. купуват сурова храна повече от всяка друга група разделена по доход сурова 90% 44% 37% 24% замразена • столичани купуват замразена храна значително по-малко от жители на други населени места полу-фабрикат • 15 до 29 годишните купуват полуфабрикати повече от всяка друга възрастова група консервирана • населението в Югоизточния район купува консервирана храна значително повече от другите региони в България
 • 12. s 46% никога/по-рядко от веднъж месечно 9% веднъж месечно 13% 2-3 пъти месечно 11% 15% 5% 2% 33% поне веднъж седмично Веднъж седмично 2-3 пъти седмично 4-6 пъти седмично Всеки ден База: всички респонденти / n=1000 Колко често се храните навън/в заведение?
 • 13. Какво се е променило и какво е останало същото?
 • 14. 20% 20% 33% 38% 30% 30% 16% 13% Винаги 2020 Винаги 2021 Често 2020 Често 2021 Рядко 2020 Рядко 2021 Никога 2020 Никога 2021 Колко често се опитвате да се храните здравословно? 60% НЕТ: често или винаги жени 50% НЕТ: често или винаги мъже 49% 54% 67% 51% 46% 33% основно/без образование средно образование висше образование НЕТ: рядко или никога НЕТ: често или винаги Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти / n=1000 Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти / n=1000 3% 5% 9% 6% 5%
 • 15. 91% 90% 53% 44% 37% 24% 36% 37% 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Какъв тип храна купувате обикновено? сурова замразена консервирана полу-фабрикат 9% 13% Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти / n=1000 Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти / n=1000
 • 16. 27% 23% 13% 12% 7% 6% 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Кои от следните кухни/типове храна предпочитате? българска италианска азиатска френска 4% 93% 95% Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти / n=1000 Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти / n=1000
 • 17. 32% 33% 13% 13% 13% 9% 42% 46% 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 поне веднъж седмично 2-3 пъти месечно веднъж месечно никога/по-рядко от веднъж месечно Колко често се храните навън/в заведение? Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти / n=1000 Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти / n=1000
 • 19. 22% не, определено 31% по-скоро НЕ 29% по-скоро ДА 18% да, определено База: всички респонденти / n=1000 47% „ДА“ 53% „НЕ“ 37% 48% а 47% а 52% a 63% bcd 52% 53% 48% 15-29 г 30-49 г 50-64 г 65+ г Не Да (a) (b) (c) (d) Смятате ли, че сегашната икономическа ситуация влияе на начина на пазаруване на основни хранителни и нехранителни продукти за Вашето домакинство?
 • 20. похарчена сума на една покупка честота на пазаруване количество на купувани продукти разнообрази е на купуваните продукти планиране на купуваните продукти престой в магазина марки използване на списък с покупки място на пазаруване начин на пазаруване (сам/с придружител) 48% 34% 31% 30% 26% 24% 23% 17% 16% 13% % на промяна на всеки аспект База: всички респонденти / n=1000 През последната година, лично при Вас, променили ли са се … ?
 • 21. похарчена сума на една покупка честота на пазаруване количество разнообразие планиране престой марки списък с покупки място за пазаруване начин на пазаруване 33% 67% 39% 61% 35% 65% 28% 72% 28% 72% 22% 78% 31% 69% отделям по-голяма сума на една покупка пазарувам по-често купувам по-голямо количество купувам по-разнообразни продукти планирам предварително отделям повече време в магазина купувам повече български продукти/марки използвам списък по-често пазарувам повече в кварталния магазин пазарувам сам отделям по-малка сума на една покупка пазарувам по-рядко купувам по-малко количество купувам само най-необходимите продукти не планирам кога ще пазарувам отделям по-малко време в магазина купувам повече вносни продукти/марки използвам списък по-рядко пазарувам повече в търговска верига пазарувам с придружител (партньор, дете) намаляващ % промени n=477 n=339 n=311 n=300 n=258 n=240 n=230 n=169 n=160 n=131 База: всички респонденти / n=1000 25% 75% 39% 61% 31% 69% Кое от двете твърдения отразява по-добре Вашето поведение и до каква степен?
 • 22. База: всички респонденти / n=1000 В кои от следните магазини пазарувате най-много основни хранителни и не-хранителни стоки за Вашето домакинство? Квартален магазин /бакалия Плод и зеленчук Магазин от друга търговска верига Месарски магазин 47% 57% 42% 23% 19% 17% 16% 11% 8% 9% 7% 6% 1% 1% 1% 0% Специализиран магазин за млечни продукти Пазарувам онлайн Био магазин
 • 23. База: всички респонденти жители на столицата / n=178 В кои от следните магазини пазарувате най-много основни хранителни и не-хранителни стоки за Вашето домакинство? - СОФИЯ Магазин за месо 45% 63% 37% 13% 9% 14% 27% 5% 2% 2% 1% Специализиран магазин за млечни продукти Био магазин Квартален магазин /бакалия 22% Плод и зеленчук 17% Магазин от друга търговска верига 7% 6% 1% Пазарувам онлайн
 • 24. 69% 56% 35% 10% 10% 7% 40% не получавам брошури 16% 31% 13% 60% получавам брошури Получавам брошури, но не ги чета Получавам брошури и ги чета Получавам брошури, чета ги и пазарувам в съответствие с тях base: all respondents / n=1000; respondents who receive brochures / n=619 base: all respondents База: всички респонденти / n=1000; респонденти, които получават брошури / n=595 Получавате ли брошури на магазини по пощата? От кои магазини / вериги получавате брошури на домашния си адрес? Най-големите дистрибутори на брошури
 • 25. 71% 70% 49% 45% 42% 38% 30% 28% 26% 26% 25% 24% 23% 30% 25% 12% 17% 8% 10% 8% 7% 8% 5% 4% 7% 5% Промоции в магазина Препоръка от роднини / приятели Реклама по телевизията Брошури по пощата Реклама в магазина – листовки, рекламни табла Безплатни мостри в магазина Печатна реклама (вестници, списания) Електронни брошури на магазини Информация от форуми и блогове Рекламни монитори в магазина Външна реклама: билбордове, плакати и др. Мобилни приложения на търговски вериги Реклама по аудио - уредба в магазина много ми помага помага ми (total) База: всички респонденти / n=1000 Доколко всеки от следните източници на информация Ви помага, когато взимате решение за покупка на основни стоки за домакинството?
 • 26. Какво се е променило и какво е останало същото?
 • 27. 24% 18% 24% 29% 24% 31% 24% 22% начало '21 край '21 начало '21 край '21 начало '21 край '21 начало '21 край '21 Омнибус краят на 2021, база: всички респонденти / n=1000 Омнибус началото на 2021, база: всички респонденти / n=1000 Смятате ли, че сегашната икономическа ситуация влияе на начина на пазаруване на основни хранителни и нехранителни продукти за Вашето домакинство? ДА, определено по-скоро ДА по-скоро НЕ НЕ, определено 6% 5% 53% 47% НЕТ: ДА начало ‘21 край ‘21 47% 53% НЕТ: НЕ начало ‘21 край ‘21
 • 28. похарчена сума на една покупка честота на пазаруване количество на купувани продукти разнообрази е на купуваните продукти планиране на купуваните продукти престой в магазина марки използване на списък с покупки място на пазаруване начин на пазаруване (сам/с придружител) 48% 34% 31% 30% 26% 24% 23% 17% 16% 13% % на промяна на всеки аспект През последната година, лично при Вас, променили ли са се … ? 42% 33% 20% 19% 21% 32% фев ‘21 фев ‘21 фев ‘21 фев ‘21 фев ‘21 фев ‘21 Омнибус краят на 2021, база: всички респонденти / n=1000 Омнибус началото на 2021, база: всички респонденти / n=1000
 • 29. В кои от следните магазини пазарувате най-много основни хранителни и не-хранителни стоки за Вашето домакинство? 61% 56% 47% 28% 24% 21% 20% 11% 9% 9% 8% 2% 2% 2% 2% 57% 47% 42% 23% 17% 19% 16% 9% 8% 7% 11% 6% начало на '21 край на '21 3.1 среден брой посетени магазини 2.7 среден брой посетени магазини Омнибус краят на 2021, база: всички респонденти / n=1000 Омнибус началото на 2021, база: всички респонденти / n=1000
 • 30. В кои от следните магазини пазарувате най-много основни хранителни и не-хранителни стоки за Вашето домакинство? – София 68% 64% 45% 42% 33% 25% 22% 21% 21% 20% 14% 14% 9% 8% 4% 2% 63% 45% 27% 37% 22% 17% 14% 7% 13% 6% 5% 9% начало на '21 край на '21 4.1 среден брой посетени магазини 2.7 среден брой посетени магазини Омнибус краят на 2021, база: всички респонденти / n=1000 Омнибус началото на 2021, база: всички респонденти / n=1000
 • 31. 75% 53% 33% 7% 7% 6% 5% 69% 56% 35% 5% 10% 10% 7% base: all respondents / n=1000; respondents who receive brochures / n=619 base: all respondents База: всички респонденти / n=1000; респонденти, които получават брошури / n=595 От кои магазини / вериги получавате брошури на домашния си адрес? Най-големите дистрибутори на брошури
 • 32. Благодарим Ви за вниманието! challenge@logo-mrc.com бул. Янко Сакъзов №3, етаж 1 София 1527 www.logo-mrc.com