Successfully reported this slideshow.

Enquisa de Latín I, curso 2010-11

712 views

Published on

Enquisa de práctica docente da asignatura de Latín I, curso 2010-2011.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enquisa de Latín I, curso 2010-11

 1. 1. RESULTADOS ENQUISA DE PRÁCTICA DOCENTE LATÍN I CURSO 2010-11 IES DA TERRA CHÁ CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA (LUGO) <ul><li>VALORACIÓNS PREVIAS
 2. 2. CONTIDOS
 3. 3. METODOLOXÍA E CUALIFICACIÓNS
 4. 4. PROFESOR
 5. 5. REFLEXIÓN PERSOAL </li></ul>
 6. 6. VALORACIÓNS PREVIAS <ul><li>En primeiro lugar, como profesor da asignatura de Latín I durante o curso 2010-11 quixera agradece-la colaboración dos/as alumnos/as na elaboración destas enquisas que teñen como obxectivo facilita-la reflexión sobre a actividade docente do profesor.
 7. 7. O grupo de Latín I do curso 2010-11 estaba formado por 4 alumnos/-as.
 8. 8. Participaron na elaboración da enquisa 4 alumnos/-as.
 9. 9. As valoracións persoais dos/-as alumnos/-as transcribíronse o máis fielmente posible e respectando en todo caso o anonimato. </li></ul>
 10. 10. CONTIDOS
 11. 11. Na túa opinión, os contidos tratados durante o curso correspóndense cos recollidos na programación:
 12. 12. Os contidos da materia correspondéronse coa idea previa que tiñas da asignatura:
 13. 13. METODOLOXÍA E CUALIFICACIÓNS
 14. 14. O modo de explicar e traballar do profesor na aula correspondeuse co exposto na programación e explicado os primeiros días de clase.
 15. 15. O modo no que se explicou e traballou na clase paréceche:
 16. 16. Comparando o método aplicado en Grego I e o traballado en Latín I dirías que: 1. o máis doado de seguir e entender é o de Grego I / o de Latín I 2. Hai que cambia-lo método de Latín I / Grego I por un semellante ao de Latín I / Grego I: *Aquí so contestan os/as tres alumnos/as que teñen Latín I e Grego I. 3. Un/ha alumno/a fixo o seguinte comentario: -”Non cambiaría ningún pero sobre todo non cambiaría o método de grego, pois para min o método utilizado en latín sería moi complicado para o grego, pero o latín é igual en calquera método, non cambiaría moito”.
 17. 17. O sistema de cualificación paréceche:
 18. 18. PROFESOR
 19. 19. Cres que o profesor advertiu durante o curso dos posibles problemas e dificultades da asignatura:
 20. 20. Na túa opinión o profesor parece domina-la materia que explica:
 21. 21. Na túa opinión as explicacións do profesor son, en xeral,
 22. 22. REFLEXIÓN PERSOAL
 23. 23. Se agora tiveras que volver cursar este curso, volverías escoller esta asignatura:
 24. 24. ¿Cres que os coñecementos que adquiriches este curso melloraron dun modo significativo a túa formación? Se contestas si , di en que e como. - “Porque aprendín un idioma que antes non sabía do cal moitas das nosas palabras proveñen del”. - “Axúdame ao igual ca en grego nas outras linguas, na sintaxe e na morfoloxía”. - “Si, porque gracias ao modo no que traballamos en clase estamos moi ben instruídos para os anos seguintes”.
 25. 25. Que é o que máis che gustou da asignatura de Latín I? <ul><li>“ A lectura coa traducción”.
 26. 26. “ A morfoloxía nominal”.
 27. 27. “ A traducción”.
 28. 28. “ A forma na que traballamos, ler as lecturas e as traduccións que faciamos”. </li></ul>Que é o que menos che gustou da asignatura de Latín I? - “Ter tantos controis ou pequenos exames, a pesar de que están ben, sería mellor realizar menos, na miña opinión”. - “Os verbos”. - “A morfoloxía verbal”. - “Que foi moi pesada en canto a exames case todas as semanas”.
 29. 29. DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA IES DA TERRA CHÁ CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA (LUGO)

×