Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Buiding foss-community-oct-2014

 1. 1. XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG XUNG QUANH PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ SECURITY BOOTCAMP 2014, PHIÊN BẾ MẠC ĐÀ NẴNG, 19/10/2014 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vn.myblog.yahoo.com/ltnghia http://vnfoss.blogspot.com/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
 2. 2. Nội dung 1. Cộng đồng & mô hình phát triển PMTDNM 2. Vì sao cần xây dựng cộng đồng 3. Lôi cuốn người sử dụng và người đóng góp 4. Các dạng cộng đồng 5. Quản lý các đóng góp & các công cụ trợ giúp 6. Các vai trò trong cộng đồng 7. Các mô hình quản lý dự án PMTDNM 8. Thực tế ở Việt Nam 9. Tài liệu & thông tin tham khảo
 3. 3. 1. Cộng đồng & mô hình phát triển PMTDNM -1 - Cộng đồng: Các nhóm các cá nhân chia sẻ các mối quan tâm chung. - Các dự án PMTDNM: Dòng chảy thông tin - mã & tài liệu - được chào đón từ bất kỳ ai trong cộng đồng. Tiểu luận 'Nhà thờ lớn và cái chợ' của Eric S. Raymond Mô hình Nhà thờ lớn, trong đó mã nguồn là sẵn sàng với từng phiên bản phần mềm, nhưng mã nguồn được phát triển giữa các lần tung ra được hạn chế cho một nhóm đặc quyền các lập trình viên phần mềm. Đây là điển hình cho mô hình phát triển PMNĐ. Mô hình Cái chợ, trong đó mã nguồn được phát triển qua Internet mà ai cũng nhìn thấy được. Một trong những điểm tăng cường cho mô hình phát triển này gọi là ngược lên dòng trên (NLDT), khi mà các cá nhân và/hoặc tập thể (các) lập trình viên đóng góp các dòng mã lệnh mà họ viết ra ngược về công ty và/hoặc tổ chức của dự án PMNM gốc. Đây là điển hình cho mô hình phát triển PMNM.
 4. 4. 1. Cộng đồng & mô hình phát triển PMTDNM -2 Xu thế chuyển sang công nghệ mở để đảm bảo ATAN TT&HT: - Nhiều công cụ đảm bảo ATAN TT&HT là PMTDNM - Các tiêu chuẩn chỉ đáng tin khi là mở, không phụ thuộc vào chỉ một nhà cung cấp duy nhất! - PMTDNM và chuẩn mở đều được phát triển từ cộng đồng! Xây dựng cộng đồng xung quanh công cụ ATAN - PMTDNM là sống còn!
 5. 5. 2. Vì sao cần xây dựng cộng đồng? Cần thiết xây dựng cộng đồng tích cực và đa dạng vì: - Việc kiểm thử và duy trì → giảm được chi phí - Luật Linus: “Nhiều con mắt soi vào thì lỗi sẽ cạn” - Khai thác được trí tuệ số đông, không chỉ của 1 trong công ty - CĐ càng đa dạng → khả năng đổi mới & bền vững càng cao
 6. 6. 3. Lôi cuốn người sử dụng & người đóng góp - Khuyến khích phát hành sớm & thường xuyên các phiên bản - Thuyết phục người sử dụng về triển vọng của dự án - Xây dựng cộng đồng 2 mức, mỗi mức gồm 2 mức con ► - Xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái ở mức toàn cầu, chứ không chỉ ở mức quốc gia ► - Hợp lực cả 4 khu vực: nhà nước, công ty, viện trường và cộng đồng các lập trình viên → công ty không là duy nhất! - Người sử dụng càng nhiều càng tốt → khu vực giáo dục! Cộng đồng ▲ & Hệ sinh thái ▼
 7. 7. 4. Các dạng cộng đồng - CSH: Chủ sở hữu - NĐG: Người đóng góp - NSD: Người sử dụng - NBH: Người bán hàng - TTNL: Trung tâm nguồn lực - PMNM: Phần mềm nguồn mở
 8. 8. 5. Quản lý các đóng góp & các công cụ trợ giúp - Ban lãnh đạo dự án hiểu đây là công việc quan trọng để người sử dụng và người đóng góp không bỏ đi. - Các đóng góp là phân tán ở mức độ toàn cầu. - Tập hợp tối ưu các công cụ gồm: 1. Website: giao tiếp ý định và tình trạng của dự án bất kỳ lúc nào 2. Danh sách thư của các lập trình viên: trao đổi các ý tưởng, thiết kế và các thông tin phát triển 3. Trình kiểm soát phiên bản: quản lý mã nguồn và rà soát lại 4. Trình theo dõi vấn đề: lên kế hoạch & giao tiếp các hoạt động theo kế hoạch
 9. 9. 6. Các vai trò trong cộng đồng Đưa ra các ý kiến phản hồi Giúp những người sử dụng mới Khuyến cáo dự án cho những người khác Kiểm thử và báo cáo hoặc sửa các lỗi Yêu cầu các tính năng mới Viết và cập nhật phần mềm Tạo các công việc nghệ thuật Viết hoặc cập nhật tài liệu Dịch - bản địa hóa Không nhất thiết phải là lập trình viên!
 10. 10. 7. Các mô hình quản lý dự án PMTDNM Có 2 mô hình chính quản lý các dự án PMTDNM: - Nhà độc tài nhân từ: như đối với dự án nhân Linux. - Người tài lãnh đạo: như đối với Quỹ Phần mềm Apache. Trong thực tế, có 2 mô hình phát triển mã nguồn: - Mã nguồn cộng đồng: thường đi với mô hình nhà độc tài nhân từ, công ty. - Mã nguồn mở: hướng tới mô hình người tài lãnh đạo, cộng đồng. Mô hình quản lý theo: Nhà độc tài nhân từ Mô hình quản lý theo: Người tài lãnh đạo
 11. 11. 8. Thực tế ở Việt Nam - Ít dự án PMTDNM phát triển đúng theo mô hình mẫu. - Hầu hết chưa đạt mức phát triển mã nguồn mở, mới ở mã cộng đồng. - Khó khăn: (1) Xây dựng cộng đồng, cả lập trình viên và người sử dụng đầu cuối → khu vực giáo dục; (2) Ngược lên dòng trên; (3) Quản lý đóng góp của cộng đồng đúng cách & lôi cuốn; (4) Tư duy chỉ có các lập trình viên mới tham gia cộng đồng … - OpenRoad đang hướng tới ... đúng!
 12. 12. 9. Tài liệu & thông tin tham khảo 1. Hiểu biết về mô hình phát triển nguồn mở; 2. Ngược lên dòng trên: Tăng cường cho sự phát triển nguồn mở; 3. Xây dựng các cộng đồng xung quanh phần mềm tự do nguồn mở; 4. Hệ thống tư vấn của OSS Watch về phần mềm tự do nguồn mở; 5. Xây dựng các cộng đồng; 6. Xây dựng một cộng đồng nguồn mở như thế nào; 7. Các công cụ cơ bản để quản lý một dự án do cộng đồng dẫn dắt; 8. Chỉ dẫn tham gia trong một cộng đồng phần mềm nguồn mở; 9. Nguồn cộng đồng vs nguồn mở; 10. Mô hình phát triển nguồn cộng đồng; 11. Các vai trò trong các dự án nguồn mở; 12. Các mô hình điều hành; 13. Mô hình điều hành người tài lãnh đạo; 14. Mô hình điều hành của nhà độc tài nhân từ; 15. Lên kế hoạch cho tính bền vững; 16. Thông tin tiểu luận: Nhà thờ lớn và cái chợ của Eric S. Raymond. 17. Xây dựng cộng đồng ANKGM. SBC 2012, Vũng Tàu.
 13. 13. Cảm ơn! Hỏi đáp LÊ TRUNG NGHĨA Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/

×