Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Estadística i probabilitat a 1r ESO

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Alfabetització digital
Alfabetització digital
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Estadística i probabilitat a 1r ESO (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Estadística i probabilitat a 1r ESO

 1. 1. BLOC Estadística i Probabilitat 1r ESO Dijous 1 de juliol CITILAB Lluís Mora Cañellas
 2. 2. Dijous 1 de juliol CITILAB Lluís Mora Cañellas 1.- Quina estadística i quina probabilitat volem fer a 1r d'ESO? 2.- Quin tipus d'activitats volem utilitzar per treballar? 3.- Com gestionar la classe per desenvolupar les activitats? 4.- Activitats ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓ
 3. 3. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas Quina estadística i quina probabilitat volem fer a 1r d'ESO? <ul><li>Importància i necessitat de comptar amb dades, i com les </li></ul><ul><li>presentem. </li></ul><ul><li>Variació en el valor de les dades </li></ul><ul><li>La quantificació del canvi </li></ul><ul><li>L'explicació del canvi </li></ul>
 4. 4. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas Quin tipus d'activitats volem utilitzar per treballar? <ul><li>Activitats que permetin treballar les sub-competències matemàtiques (Niss) </li></ul><ul><li>Activitats que permetin el treball a diferents nivells i de diverses maneres. </li></ul><ul><li>Activitats que ens donin la possibilitat d'ampliar les tasques que realitzem </li></ul><ul><li>Activitats que siguin avaluables en elles mateixes </li></ul>Segueix
 5. 5. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas 1. Formular preguntes i respondre-les sobre les matemàtiques i amb les matemàtiques. a) Pensar matemàticament, b) plantejar i solucionar problemes matemàtics, c) Models matemàtics d) Raonar matemàticament 2. Habilitat per tractar el llenguatge i les eines matemàtiques a) Representar conceptes matemàtics. b) Utilitzar símbols matemàtics i la seva representació c) Comunicar: Expressar-se ell mateix i entendre els altres. d) Fer ús de suports i d'eines Tornar
 6. 6. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas Activitats que permetin el treball a diferents nivells i de diverses maneres. Activitats que obrint la possibilitat d'ampliar les tasques que realitzem <ul><li>Atendre la diversitat a l'aula </li></ul><ul><li>Atendre la diversitat en les maneres de treballar </li></ul><ul><li>i en les eines que podem utilitzar. </li></ul><ul><li>Per aquells alumnes amb talent per les matemàtiques. </li></ul><ul><li>Atendre la diversitat de continguts de les MATEMÀTIQUES </li></ul>Tornar
 7. 7. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas Com gestionar la classe per desenvolupar aquestes les activitats? <ul><li>Aula taller </li></ul><ul><li>Presentació per part del professor de l'activitat que es realitzarà: objectius, tipus de treball, resultats, de quines eines podem disposar ... </li></ul><ul><li>Treball en grup dels estudiants per tal de realitzar les activitats proposades. </li></ul><ul><li>Exposició en gran grup de la tasca feta per tal de discutir els resultats obtinguts. </li></ul><ul><li>Possibilitat de realitzar activitats d'ampliació o de reforç. </li></ul>
 8. 8. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas Activitats 1.- Quantes cartes de cada color tenim? 2.- Les curses de cavalls 3.- Comptar lletres 4.- Conèixer el món 5.- Fer diana 6.- L'illa misteriosa 7.- El millor jugador de la final 8.- El joc de la ruleta 9.- Com som? 10.- Les notícies en els diaris
 9. 9. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas Activitats per Blocs Tornar Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les <ul><li>Quantes cartes de cada color tenim? </li></ul><ul><li>Comptar lletres </li></ul><ul><li>Les curses de cavalls </li></ul><ul><li>Com soc? </li></ul><ul><li>Les notícies en els diaris </li></ul>Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades <ul><li>Quantes cartes de cada color tenim? </li></ul><ul><li>Com soc? </li></ul><ul><li>Les notícies en els diaris </li></ul>Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades <ul><li>Conèixer el món </li></ul><ul><li>L’illa misteriosa </li></ul><ul><li>El millor jugador de la final </li></ul><ul><li>Les curses de cavalls </li></ul><ul><li>Comptar lletres </li></ul><ul><li>Com soc? </li></ul><ul><li>Les notícies en els diaris </li></ul>Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat <ul><li>Les curses de cavalls </li></ul><ul><li>Fer diana </li></ul><ul><li>El joc de la ruleta </li></ul>
 10. 10. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas BLOC continguts Tornar Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les <ul><li>Disseny d’investigacions per abordar preguntes. </li></ul><ul><li>Recollida o identificació de dades a través d’observacions, enquestes i experiments. </li></ul><ul><li>Representació de dades utilitzant taules i gràfics adequats (diagrames de punts, de barres i de sectors). </li></ul><ul><li>Distinció entre dades qualitatives i quantitatives. </li></ul><ul><li>Ús del full de càlcul, i de les TIC en general, per a l’organització de dades, realització de càlculs i generació de gràfics adequats. </li></ul>Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades <ul><li>Descripció de la forma i de les característiques d’un conjunt de dades, i comparació de diferents distribucions de dades entre conjunts relacionats. </li></ul><ul><li>• Utilització de les mesures de centralització (mitjana i mediana) i anàlisi del seu significat. </li></ul><ul><li>• Comparació de representacions diferents d’un mateix conjunt de dades. </li></ul>Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades • Elaboració de conclusions i prediccions basades en dades i disseny de nous estudis. • Interpretació de gràfics i taules que representen dades estadístiques. Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat • Identificació de successos probables o no probables, i discussió del grau de probabilitat (qualitatiu) utilitzant expressions com segur, igualment probable i improbable. • Predicció de la probabilitat de resultats d’experiments senzills i comprovació de les prediccions a través de la prova experimental reiterada. • Identificació de la probabilitat d’un succés amb un nombre comprès entre 0 i 1. • Utilització de les TIC com a suport per a la realització de càlculs i simulacions.
 11. 11. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 1: Quantes cartes de cada color tenim? DESCRIPCIÓ: MATERIALS: En aquesta activitat, els estudiants hauran d'esbrinar quantes cartes de cada color hi ha en un conjunt d'entre 20 i 30 cartes, extretes d'una barreja de dues baralles de cartes franceses. Per fer-ho hauran de seleccionar una mostra, i a partir d'ella hauran d'intentar deduir la resposta a la pregunta inicial. Dues baralles de cartes franceses Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Experiment, Hipòtesi, Mostra
 12. 12. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 1: Quantes cartes de cada color tenim? POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT <ul><li>Podem utilitzar els pals de les cartes per introduir més variabilitat </li></ul><ul><li>Es poden utilitzar pals de diversos colors, més de 4 </li></ul>Tornar
 13. 13. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 2: Les curses de cavalls DESCRIPCIÓ: MATERIALS: Els estudiants disposaran del tauler del joc de les curses de cavalls, de daus cúbics i de fitxes per tal de jugar-hi. A partir d'aquests elements hauran de trobar els possibles resultats del llançament de dos daus, primer experimentalment i després teòricament per tal de justificar els resultats experimentals trobats. Joc de daus, tauler de joc i fitxes. Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Experiment, casos favorables, estratègia
 14. 15. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 2: Les curses de cavalls POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT: <ul><li>Podem jugar amb daus de diversa puntuació: tetraèdrics, octaèdrics,... per tal d'augmentar el grau de dificultat </li></ul><ul><li>Podem utilitzar diversos elements per tal d'anotar les puntuacions </li></ul><ul><li>Podem jugar amb la resta o amb altres operacions per tal d'obtenir els valors amb els que jugarem. </li></ul>Tornar
 15. 16. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 3: Comptar lletres DESCRIPCIÓ: MATERIALS: En aquesta activitat es pretén que els estudiants realitzin un estudi estadístic sobre la distribució de les lletres en diversos idiomes per tal de fer-ne una comparació. Per tal de poder-lo realitzar disposaran de programesper comptar lletres i de fulls de càlcul per presentar les dades. Podran veure una aplicació d'aquest estudi en el joc de l'SCRABBLE. Programa per comptar lletres: WordCreator.exe Full de càlcul on representar les dades obtingudes: comptar lletres Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: percentatges, representar dades, comparar
 16. 17. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 3: Comptar lletres POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT: <ul><li>Criptografia </li></ul><ul><li>Comparar diversos textos d'un </li></ul><ul><li>mateix escriptor o d'escriptors </li></ul><ul><li>diferents. </li></ul><ul><li>Comparar la utilització de </li></ul><ul><li>determinats grups de lletres o </li></ul><ul><li>paraules diferents. </li></ul>Tornar
 17. 18. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 4: Conèixer el món DESCRIPCIÓ: MATERIALS: En aquesta activitat es pretén que els estudiants treballin en el web GAPMINDER per tal de llegir i interpretar els gràfics estadístics que allí es presenten. L'activitat es desenvolupa a partir de preguntes que els hi formulem i de preguntes que ells formularan. Relacionat amb aquesta activitat s'avalua l'espai web la terra en miniatura. WEB de l'espai GAPMINDER: www.gapminder.org WEB de la terra en miniatura: http://www.miniature-earth.com/ Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Lectura de gràfics, recerca d'informació, elaboració de conclusions
 18. 19. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 4: Conèixer el món POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT : <ul><li>Plantejar altres països i estudiar més variables </li></ul><ul><li>Escoltar i comentar algunes de les conferències en anglès de Hans Rosling. </li></ul>Tornar
 19. 20. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 5: Encertar la diana DESCRIPCIÓ: MATERIALS: En aquesta aquesta activitat estudiarem el joc dels dards. Començarem amb una modificació del joc, més senzill per començar el treball, i finalitzarem amb la diana completa. Ens interessa l'estudi de les possibles puntuacions que podem obtenir quan llencem un dard, si hi ha diverses maneres d'obtenir una puntuació determinada i després, ampliar-ho a la diana completa. Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Possibles resultats, maneres diferents
 20. 21. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 5: Encertar la diana POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT : <ul><li>Inventar-se diferents formes per les dianes i numerar-les. Aquesta numeració és pot fer amb valors positius i negatius. </li></ul><ul><li>Formular-se preguntes del tipus: </li></ul><ul><ul><ul><li>Amb tres dards, com puc aconseguir 100 punts, i després plantejar-les als seus companys. </li></ul></ul></ul>Tornar
 21. 22. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 6: L'illa misteriosa DESCRIPCIÓ: MATERIALS: En aquesta activitat situem als estudiants davant d'un repte: conèixer l'àrea d'unes illes que es troben dins d'una zona determinada que podem quadricular. S'haura de fer utilitzant el mínim d'informació possible, utilitzant una tècnica de mostreig aleatori. Finalment, veurem l'aplicació d'aquesta metodologia al càlcul d'assistents a determinades manifestacions. Pàgina web amb generador de números http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2 ÀLIA, EL MANIFESTÒMETRO Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Mostra, Precisió, mitjana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G H I J
 22. 23. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 6: L'illa misteriosa POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT : <ul><li>Poden fer una recerca sobre les mostres que s'utilitzen en les enquestes. </li></ul>Tornar
 23. 24. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 7: El millor jugador de la final DESCRIPCIÓ: MATERIALS: Els estudiants hauran d'accedir a la pàgina web de la ACB per tal de cercar les estadístiques del partit de la final de la copa del rei de la temporada 2009-10. En aquest web hi trobaran les estadístiques d'aquest partit i les hauran d'utilitzar per respondre i formular preguntes sobre aquest partit. En la darrera part de l'activitat hauran de cercar com es fa la valoració d'un jugador de bàsquet en un partit. Pàgina web de l'ACB. http://www.acb.com/ Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Recerca, Preguntes i respostes, Comparar
 24. 25. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 7: El millor jugador de la final POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT : <ul><li>Accedir a les pàgines web d'altres esports </li></ul><ul><li>Elaborar llistats de preguntes per tal que els seus companys cerquin les respostes. </li></ul><ul><li>Elaborar cròniques periodístiques d'algun partit o esdeveniment a partir de les seves estadístiques i escriure-les en una pàgina web o un blog. </li></ul>Tornar
 25. 26. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 8: El joc de la ruleta DESCRIPCIÓ: MATERIALS: En aquesta activitat els estudiants investigaran sobre el joc de la ruleta, amb l'objetiu de respondre una bateria de qüestions relatives a la probabilitat d'un esdeveniment I el seu valor numèric relacionant-lo amb casos totals i casos favorables. Discutiran diverses possibilitats per tal d’esbrinar aquelles més probables de les menys probables. Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Probabilitat, casos favorables i totals, joc equitatiu
 26. 27. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 8: El joc de la ruleta <ul><li>Discussió d'aquells trucs que existeixen per guanyar jugant a la ruleta </li></ul><ul><li>Estudiar altres jocs d'atzar: Loteria Nacional, ONCE, super trio, La Primitiva, l'Euromillon. </li></ul>POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT : Tornar
 27. 28. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 9: Com som? DESCRIPCIÓ: MATERIALS: L’activitat consta d’una enquesta i un seguit de preguntes amb que els estudiants reflexionin sobre elles i les intentin classificar. Un element important serà l’enquesta en format telemàtic que hauran de contestar per tal de realitzar un petit estudi amb l’ajut d’un full de càlcul. Enquesta telemàtica: http://walipi.webatu.com/activitat9/com_som.htm Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Enquestes, variables, preguntes
 28. 29. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 9: Com som? <ul><li>És pot responde l'enquesta i seleccionar algunes preguntes per tal de, amb l'ajut d'un full de càlcul, fer-ne un petit estudi estadístic. Amb moltes respostes es podria arribar a fer una fotografia de la joventut dels nostres centres. </li></ul>POSSIBILITATS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT : Tornar
 29. 30. Estadística i Probabilitat Lluís Mora Cañellas ACTIVITAT 10: Les noticies en els diaris DESCRIPCIÓ: MATERIALS: En aquesta activitat pretenem que el estudiants organitzin una petita recerca sobre els diaris i la seva estructura i distribució. Els estudiants hauran de recollir les dades tot analitzant els diaris, presenta-les dades en forma de taules i de gràfics i realitzar una presentació amb mitjans audiovisuals davant dels seus companys on exposaran el resultat de la seva recerca. Diversos diaris en paper i en edició digital Pàgina web de la webquest: http://walipi.webatu.com/activitat10/ Fulls de treball dels estudiants PARAULES CLAU: Webquest, Recerca, Notícies. Tornar

×