Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eines de recerca activa de feina

705 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eines de recerca activa de feina

  1. 1. 13 Recerca activa u n i t a t de feinaSUMARI OBJECTIUSI Recerca de feina ·· Identificar els principals jaciments d’ocupació i inserció laboral.I Accions d’orientació ·· Determinar les tècniques utilitzades en el procés de recerca de de l’INEM feina.I Tècniques i instruments ·· Redactar adequadament una carta de presentació i un per a l’ocupació. currículum. Instruments de ·· Conèixer la finalitat de les proves de selecció existents. presentació. Proves ·· Establir els criteris de comportament adequats davant d’una de selecció entrevista.
  2. 2. Unitat 13 - Recerca activa de feina Formació i Orientació Laboral Abans de començar... ·· Les activitats següents t’ajudaran, d’una banda, a conèixer els mitjans d’inser- ció amb què comptes al teu lloc de residència i a analitzar qualsevol portal d’ocu- pació a què pots accedir a través d’Internet i, de l’altra, a confeccionar correcta- ment els principals instruments de presentació per tal que –quan arribi el moment d’accedir a un lloc de treball– ho puguis fer seguint una estratègia ade- quada. Activitats de comprensió i aplicació Pàgina 283 1 >> Recerca de feina 1·· Sabries localitzar els mitjans tradicionals per buscar feina? Localitza l’adreça, el telèfon o la pàgina web de cada un dels mitjans d’inserció que coneguis. Pots aconseguir molta informació a través de qualsevol cercador a Internet. Fes servir la taula següent per organitzar la informació que hagis obtingut. Mitjans per buscar feina Mitjà d’inserció Descripció Oficines d’ocupació. Les oficines d’ocupació permeten inscriure’s en més Servei Públic d’Ocupació d’una ocupació per buscar feina, però a més és al qual pertanys en funció important inscriure-s’hi per poder participar en accions del lloc de residència. formatives, accedir a ajudes econòmiques amb accions formatives, accedir a ajudes econòmiques amb motiu d’estar en situació d’atur i fins i tot ser contractat. Borses de treball de la – Centres educatius. teva localitat. – Sindicats. – Associacions juvenils. – Altres. Empreses de Treball Temporal (ETT) de la teva localitat. Serveis específics d’informació juvenil dependents del teu Ajuntament, Comunitat Autònoma, etc. Suplements especials d’ocupació corresponents a la premsa de la teva província. Consultories de selecció, assessories, etc. 2·· Escull almenys 3 dels 5 portals d’ocupació d’Internet que hem vist en aquesta uni- tat: Infojobs, Laboris, Monster, Trabajos i Infoempleo.102
  3. 3. Unitat 13 - Recerca activa de feina Formació i Orientació Laboral Accedeix-hi i analitza’ls, tot emplenant el qüestionari següent: ANÀLISI DE… Infojobs El portal ofereix informació sobre... Tècniques i estratègies de recerca de feina. Sí No Laboris Com funcionen els processos de selecció de personal. Sí No Monster El perfil del candidat ideal. Sí No Les modalitats contractuals i els nivells salarials en el Sí No Trabajos mercat. Opinions de responsables de recursos humans i de processos Infoempleo Sí No de selecció. Ocupacions (descripció, funcions, tasques, Sí No titulació, etc.). Tendència del mercat laboral: nous jaciments d’ocupació, Sí No sortides professionals, etc. Estadístiques sobre contractació. Sí No Anàlisi d’indicadors Observacions Home o pàgina principal. Informació per a l’usuari. Qualitat Registre. Cercadors. Informació laboral. Política de privacitat. Seguretat Confidencialitat. Número d’ofertes. Currículums. Prestigi Visites. Notícies. Pàgina 292 2 >> Accions d’orientació de l’INEM 3·· Adreça’t a l’oficina d’Ocupació de l’INEM que et correspongui per proximitat. Si no ho has fet fins al moment, realitza els tràmits per obtenir la targeta de l’atur. Pot ser que t’interessi o no inscriure’t com a demandant de feina, independentment que hagis finalitzat el teu Cicle Formatiu, però tingues en compte que l’antiguitat com a demandant de feina et pot beneficiar. Per què? Pregunta-ho a les oficines. A què pots accedir estant inscrit? Com que no has acabat els estudis, et pots negar a acceptar una feina en cas que et cridin de l’INEM per oferir-te’n una? Quins cursos de formació espe- cífics hi ha relacionats amb el teu Cicle Formatiu? Pàgina 295 3 >> Tècniques i instruments per a l’ocupació 4·· A continuació, et presentem una sèrie d’enllaços on pots trobar vídeos relacionats amb consells per enfrontar-te a una entrevista de treball. Educastur Educastur (projecte hola) www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=648&Itemid=94103
  4. 4. Unitat 13 - Recerca activa de feina Formació i Orientació Laboral Expansión&Empleo.com Expansión&Empleo.com Consells per negociar el salari d’una entrevista de selecció: www.expansionyempleo.com/edicion/expansionyempleo/empleo/videos/es/desarrollo/1059300.html Expansión&Empleo.com Consells per superar una entrevista de selecció: www.expansionyempleo.com/edicion/expansionyempleo/empleo/videos/es/desarrollo/1043152.html Gestiopolis Gestiopolis www.gestiopolis.com/organizacion-talento/video-consejos-para-superar-con-exito-la-entrevista-de-trabajo.htm Després d’accedir-hi, resumeix a la taula següent els consells pràctics que s’hi donen. Entrevista de treball Aspectes a tenir en compte Consells Idea prèvia Conversació Aparença física104
  5. 5. Unitat 13 - Recerca activa de feina Formació i Orientació Laboral Casos pràctics per a la contextualització Cartes de presentació Introducció ·· Tant tota la unitat 12 com part d’aquesta última han estat orientades a pla- Resposta a un anunci nificar el teu itinerari professional, tot analitzant el perfil dels llocs a què pots accedir en funció del teu perfil personal i professional, i coneixent les diferents fonts d’informació utilitzables per trobar l’oferta de feina adequada. Infojobs És hora d’inscriure’t en un portal d’ocupació i de redactar la teva carta de pre- Laboris sentació personal i el teu currículum vitae per a una oferta concreta. Monster Com a referències, pots partir del resultat de l’activitat 2 d’aquest Quadern d’Ac- Trabajos tivitats i de l’apartat 3 de la unitat, “Tècniques i instruments per a l’ocupació”. Concretament: Infoempleo – Cartes de presentació: candidatura espontània i resposta a un anunci. Webempleo – Currículum vitae: cronològic i funcional. Tu trabajo – Portals d’ocupació: • Infojobs: www.infojobs.net Empleo • Laboris: www.laboris.net • Monster: www.monster.es Computrabajo • Trabajos: www.trabajos.com • Infoempleo: www.infoempleo.com Expansión & Empleo • Webempleo: www.webempleo.org • Tu trabajo: www.tutrabajo.org L´Avui • Trabajo fácil: www.trabajofacil.com • Empleo: www.empleo.com El Periódico • Computrabajo: www.es.computrabajo.com La Vanguardia – Secció d’ocupació en premsa: El Mundo • Expansion&Empleo: www.expansionyempleo.com • L´Avui: www.avui.cat El País • El Periódico: www.elperiodico.com • La Vanguardia: www.lavanguardia.es La Razón • El País: www.elpais.com • El Mundo: www.elmundo.es • La Razón: www.larazon.es105
  6. 6. Unitat 13 - Recerca activa de feina Formació i Orientació Laboral Currículum cronològic 5·· Completa les activitats següents: invers a) Ja has analitzat un mínim de 3 portals d’ocupació. Per tant, escull el que oferei- xi més llocs de treball propis de la teva família professional i el que més s’aproximi a les teves expectatives, i dóna-t’hi d’alta com a candidat. Currículum funcional b) Introdueix, al portal que hagis escollit en l’activitat anterior, el teu currículum vitae. Observa que cada portal té la seva pròpia estructura per incorporar les dades personals i professionals dels candidats. c) Busca una oferta d’ocupació que s’ajusti al teu futur perfil, és a dir, a titulats de la família professional i el Cicle Formatiu que cursis. Per fer-ho, pots fer servir les categories en què estan clas sificades les ofertes o bé mitjançant el cercador que faci servir el portal. Analitza l’oferta que hagis escollit seguint els passos explicats a la uni- tat i determina si és o serà adequada per a tu. d) Redacta la carta de presentació i el currículum vitae per als següents supòsits: – Has trobat una oferta d’ocupació que s’ajusta al teu perfil en un diari de tirada nacional. – Un antic alumne del centre ha visitat la teva classe per parlar-vos de la seva feina i de la seva empresa, especialitzada en el Cicle Formatiu que estàs estudiant, i decidei- xes donar-te a conèixer al Departament de Recursos Humans de l’esmentada empresa.106
  7. 7. Unitat 13 - Recerca activa de feina Formació i Orientació Laboral Idees clau RECERCA DE FEINA Mètodes Noves Nous jaciments Orientació tradicionals tecnologies d’ocupació INEM Oferta de Estratègia – Vida quotidiana – PIL treball (anàlisi) d’Internet – Millora de la qualitat de vida – RAI – Lleure – OPEA – Medi ambient – Agències de col·locació – EURES – Encapçalament – Cos – Comiat Recollir Indicadors Selecció informació – Recursos – Qualitat – Portals d’ocupació – Agents – Seguretat – Portals públics – Canals – Prestigi – Espais professionals Tècniques i instruments per a l’ocupació Instruments Proves de presentació de selecció – Carta de presentació – Proves documentals – Currículum vitae – Entrevista de treball107

×